So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Pakơi jêh Y-Abimêlek, Y-Tôla kon buklâu Y-Pua, sau Y-Dô dô, du huê noi mpôl Isakar dâk tâm rklaih phung Israel. Păng gŭ ta ƀon Samir tâm bri dor kalơ Êphraim,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Sau A-bi-mê-léc, Thô-la, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, người Y-sa-ca, dấy lên đặng giải cứu Y-sơ-ra-ên. Người ở tại Sa-mia trong núi Ép-ra-im,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sau A-bi-mê-léc, có Thô-la, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, thuộc bộ tộc Y-sa-ca, nổi dậy giải cứu Y-sơ-ra-ên. Ông sống tại Sa-mia trong vùng đồi núi Ép-ra-im,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau A-bi-mê-léc có Tô-la con trai Pu-a, con cháu của Ðô-đô, thuộc chi tộc I-sa-ca, dấy lên để giải cứu I-sơ-ra-ên. Ông sống tại Sa-mia, trong miền cao nguyên của Ép-ra-im.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau A-bi-mê-léc có Thô-la con trai Phu-a, con cháu Đô-đô, thuộc chi tộc Y-sa-ca, dấy lên để giải cứu Y-sơ-ra-ên. Ông sống tại Sa-mia, trong cao nguyên Ép-ra-im.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau khi A-bi-mê-léc chết thì một quan án khác đến giải cứu dân Ít-ra-en. Đó là Thô-la, con Phu-a, cháu Đô-đô. Thô-la thuộc chi tộc Y-xa-ca và cư ngụ ở thành Sa-mia, trong vùng núi Ép-ra-im.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2ƀư kôranh phat dôih tâm phung Israel bar jê̆t ma pe năm; jêh nây khĭt bu tâp păng ta ƀon Samir.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2làm quan xét trong Y-sơ-ra-ên hai mươi ba năm; rồi thác và được chôn tại Sa-mia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2và làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên trong hai mươi ba năm. Ông qua đời và được chôn tại Sa-mia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông xét xử trong I-sơ-ra-ên hai mươi ba năm, rồi qua đời, và được chôn ở Sa-mia.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ông xử đoán trong Y-sơ-ra-ên hai mươi ba năm rồi qua đời và được chôn ở Sa-mia.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Thô-la làm quan án trong Ít-ra-en hai mươi ba năm. Ông qua đời và được chôn cất trong thành Sa-mia.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Pakơi jêh păng Y-Jasir, du huê noi mpôl Galaat, dâk phat dôih phung Israel tâm bar jê̆t ma bar năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Sau người ấy có Giai-rơ, người Ga-la-át, dấy lên, làm quan xét Y-sơ-ra-ên trong hai mươi hai năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Sau đó có Giai-rơ, người Ga-la-át, làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên trong hai mươi hai năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Sau ông có Giai-rơ ở Ghi-lê-át. Ông xét xử trong I-sơ-ra-ên hai mươi hai năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Sau ông có Giai-rơ ở Ga-la-át. Ông xử đoán trong Y-sơ-ra-ên hai mươi hai năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Sau khi Thô-la qua đời thì Giai-rơ người miền Ghi-lê-át lên làm quan án. Ông làm quan án trong Ít-ra-en hai mươi hai năm.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Păng geh pe jê̆t nuyh kon buklâu, ncho pe jê̆t mlâm seh bri, jêh ri khân păng geh pe jê̆t rplay ƀon bu ntơ nkual Havôt-Jasir n'ho tât ma nar aơ, nkual nây gŭ tâm n'gor Galaat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Người có ba mươi con trai, cỡi ba mươi lừa con, và có ba mươi cái thành ở tại xứ Ga-la-át; ngày nay người ta cũng còn gọi nó là thôn Giai-rơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ông có ba mươi con trai, mỗi người cưỡi một con lừa, và cai trị một thành. Ba mươi thành đó thuộc địa phận Ga-la-át, ngày nay gọi là Ha-vốt Giai-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ông có ba mươi con trai, cỡi ba mươi con lừa, và quản trị ba mươi thành trong vùng Ghi-lê-át, mà ngày nay người ta gọi là quận Giai-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ông có ba mươi con trai, cỡi ba mươi con lừa, và quản trị ba mươi thôn trong vùng Ga-la-át, mà ngày nay người ta còn gọi là quận Giai-rơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Giai-rơ có ba mươi con trai, cỡi ba mươi con lừa. Ba mươi người con đó cai quản ba mươi thành trong Ghi-lê-át, đến nay vẫn còn gọi là thành Giai-rơ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Tơlah Y-Jasir lĕ khĭt jêh, bu tâp păng ta ƀon Kamon.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Khi Giai-rơ thác thì được chôn tại Kha-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Giai-rơ qua đời và được chôn tại Kha-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi Giai-rơ qua đời, người ta chôn ông tại Ca-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Khi Giai-rơ qua đời, người ta chôn ông tại Kha-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Giai-rơ qua đời và được chôn trong thành Kha-môn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Phung ƀon lan Israel plơ̆ ƀư tay nau djơh ta năp măt Yêhôva, jêh ri pah kan rhŏ ma phung brah Baal, brah Astarôt, phung brah n'gor Aram, phung brah ƀon Sidôn, phung brah n'gor Môap, phung brah phung Amôn, jêh ri phung brah phung Philistin; khân păng chalơi Yêhôva mâu hôm ôh pah kan ma Păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Kế ấy, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự những Ba-anh và Át-tạt-tê, cùng các thần Sy-ri, các thần Si-đôn, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin: Chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va không phục sự Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Họ phụng sự thần Ba-anh và Át-tạt-tê, cùng các thần của dân A-ram, các thần của dân Si-đôn, các thần của dân Mô-áp, các thần của dân Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin. Họ từ bỏ Đức Giê-hô-va, không phụng sự Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Sau việc ấy, dân I-sơ-ra-ên làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Họ phục vụ các Thần Ba-anh, Nữ Thần Ách-ta-rốt, các thần của dân A-ram, các thần của dân Si-đôn, các thần của dân Mô-áp, các thần của dân Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin. Họ lìa bỏ CHÚA và không thờ phượng Ngài nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Sau việc ấy, dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trước mặt CHÚA. Họ phục vụ các thần Ba-anh, các thần Át-tạc-tê, các thần của dân A-ram, các thần của dân Si-đôn, các thần của dân Mô-áp, các thần của dân Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin. Họ lìa bỏ CHÚA và không phục vụ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Dân Ít-ra-en lại làm điều CHÚA cho là quấy. Họ thờ cúng Ba-anh và Át-tô-rết, các thần của A-ram, Xi-đôn, Mô-áp, và Am-môn, cùng các thần của dân Phi-li-tin. Dân Ít-ra-en từ bỏ CHÚA, không chịu hầu việc Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Yêhôva ji nuih ma phung Israel; jêh ri Păng jao khân păng tâm ti phung Philistin jêh ri tâm ti phung Amôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Y-sơ-ra-ên; Ngài phó chúng nó vào tay dân Phi-li-tin và vào tay người Am-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi bùng lên cùng Y-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay người Phi-li-tin và người Am-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi phừng lên nghịch lại dân I-sơ-ra-ên. Ngài phó mặc họ vào tay dân Phi-li-tin và tay dân Am-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay dân Phi-li-tin và vào tay dân Am-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nên CHÚA nổi giận cùng họ và trao họ vào tay dân Phi-li-tin và Am-môn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Ntơm bơh năm nây, bar ntil mpôl aơ jot plên phung Israel: đơ phung Israel gŭ kăl tê̆ dak krong Yurdan tâm n'gor Amôrit, ta n'gor Galaat, nau tŭn jot nây tâm jê̆t ma pham năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Kể từ năm đó, hai dân tộc nầy hà hiếp và chà nát dân Y-sơ-ra-ên: những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia sông Giô-đanh trong xứ A-mô-rít, tại miền Ga-la-át, bị hà hiếp, chà nát trong mười tám năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Kể từ năm đó, hai dân tộc nầy hà hiếp và chà đạp dân Y-sơ-ra-ên. Những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia sông Giô-đanh trong vùng Ga-la-át, thuộc dân A-mô-rít, cũng bị họ hà hiếp và chà đạp trong mười tám năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Kể từ năm đó, chúng hà hiếp và nghiền nát dân I-sơ-ra-ên; rồi trong mười tám năm, chúng đàn áp dân I-sơ-ra-ên ở phía đông Sông Giô-đanh, trong vùng Ghi-lê-át, xứ của dân A-mô-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Bắt đầu từ năm đó chúng hà hiếp và chà đạp dân Y-sơ-ra-ên; rồi trong mười tám năm, chúng đàn áp dân Y-sơ-ra-ên ở phía đông sông Giô-đanh, trong vùng Ga-la-át, là xứ của dân A-mô-rít.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cũng trong năm đó các dân nầy tiêu diệt dân Ít-ra-en sống phía Đông sông Giô-đanh trong miền Ghi-lê-át, nơi dân A-mô-rít sinh sống. Dân Ít-ra-en lâm cảnh khốn khổ trong mười tám năm.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Phung Amôn tâm ban đŏng rgăn kăl tê̆ dak krong gay ŭch tâm lơh đah phung Yuda, đah phung Benjamin, jêh ri đah ngih phung Êphraim, Pônây phung Israel rêh ni hâu ngăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Dân Am-môn cũng sang qua sông Giô-đanh, đánh Giu-đa, Bên-gia-min, và nhà Ép-ra-im; Y-sơ-ra-ên bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Dân Am-môn còn vượt qua sông Giô-đanh, tiến đánh Giu-đa, Bên-gia-min, và nhà Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên lâm vào cảnh khốn cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Dân A-mô-ri cũng vượt qua Sông Giô-đanh tiến đánh Giu-đa, Bên-gia-min, và nhà Ép-ra-im. Dân I-sơ-ra-ên bị khốn đốn rất nhiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Dân A-mô-rít cũng vượt qua sông Giô-đanh tiến đánh Giu-đa, Bên-gia-min, và nhà Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên bị khốn đốn rất lớn.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Lúc đó dân A-mô-rít băng qua sông Giô-đanh để đánh dân Giu-đa, Bên-gia-min và Ép-ra-im, gây cho dân Ít-ra-en vô cùng khốn khổ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Nôk nây, phung Israel vơh vơl ma Yêhôva jêh ri lah: "Hên hŏ ƀư tih ngăn jêh đah may, yorlah hên chalơi jêh Brah Ndu hên, jêh ri pah kan rhŏ ma phung brah Baal.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi, và hầu việc các thần Ba-anh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con phạm tội cùng Chúa, vì đã từ bỏ Đức Chúa Trời chúng con và phụng sự các thần Ba-anh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên kêu cầu CHÚA rằng, “Chúng con đã phạm tội đối với CHÚA; chúng con đã lìa bỏ Ðức Chúa Trời mà thờ Thần Ba-anh.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên kêu van cùng CHÚA rằng: “Chúng con đã phạm tội nghịch lại CHÚA, chúng con đã lìa bỏ Đức Chúa Trời mà đi phục vụ các thần Ba-anh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nên dân Ít-ra-en kêu cứu cùng CHÚA, “Chúng tôi đã phạm tội cùng Ngài. Chúng tôi đã bỏ Thượng Đế mà đi thờ lạy các thần Ba-anh.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Ƀiălah Yêhôva plơ̆ lah ma phung ƀon lan Israel pô aơ: "Mâu di hĕ gâp tâm rklaih jêh khân may bơh phung Êjipt, bơh phung Amôrit, bơh phung Amôn, jêh ri bơh phung Philistin?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân A-mô-rít, khỏi dân Am-môn, và khỏi dân Phi-li-tin sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng Đức Giê-hô-va phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chẳng phải Ta đã giải cứu các con khỏi dân Ai Cập, dân A-mô-rít, dân Am-môn, và dân Phi-li-tin sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11CHÚA đáp với dân I-sơ-ra-ên, “Khi dân Ai-cập, dân A-mô-ri, dân Am-môn, dân Phi-li-tin,

Bản Dịch Mới (NVB)

11CHÚA đáp cùng dân Y-sơ-ra-ên: “Khi dân Ai-cập, dân A-mô-rít, dân Am-môn, dân Phi-li-tin,

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA trả lời dân Ít-ra-en rằng, “Khi người Ai-cập, A-mô-rít, Am-môn, Phi-li-tin,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Tâm ban đŏng phung Sidôn, phung Amalek, jêh ri phung Maôn tŭn jot jêh khân may; jêh ri khân may nter ma gâp, jêh ri gâp hŏ tâm rklaih jêh khân may dơi klaih bơh ti khân păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Lại khi dân Si-đôn, dân A-ma-léc, và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Lại khi dân Si-đôn, dân A-ma-léc, và dân Ma-ôn hà hiếp các con thì các con có kêu cầu Ta và Ta đã giải cứu các con khỏi tay chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12dân Si-đôn, dân A-ma-léc, và dân Ma-ôn đàn áp các ngươi, các ngươi kêu cầu Ta, Ta đã cứu các ngươi khỏi tay chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

12dân Si-đôn, dân A-ma-léc và dân Ma-ôn đàn áp các ngươi và các ngươi kêu van cùng Ta xin giúp đỡ, Ta há không cứu các ngươi ra khỏi tay chúng sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

12Xi-đôn, A-ma-léc, và Ma-ôn hành hạ các ngươi, các ngươi kêu cứu ta, ta đã giải cứu các ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Ƀiălah khân may chalơi gâp, rhŏ kan ăn ma phung brah êng. Yor nây dĭng gâp mâu hôm ŭch tâm rklaih khân may đŏng ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta, hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhưng các con đã lìa bỏ Ta, phụng sự các thần khác, vì thế Ta không giải cứu các con nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng sau đó các ngươi lại bỏ Ta mà thờ các thần khác, nên Ta sẽ không cứu các ngươi nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhưng các ngươi đã lìa bỏ Ta mà phục vụ các thần khác, vậy Ta sẽ không cứu giúp các ngươi nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng nay các ngươi lại bỏ ta lần nữa mà đi thờ lạy các thần khác. Cho nên ta sẽ không giải cứu các ngươi nữa đâu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Hăn vơl dăn hom ma phung brah khân may hŏ săch jêh; Ăn khân păng tâm rklaih khân may dôl nau rêh ni tât ma khân may."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn; chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Hãy đi kêu cầu những thần mà các con đã chọn để chúng giải cứu các con trong cơn hoạn nạn!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Hãy đi kêu cầu các thần các ngươi đã chọn thờ. Hãy để chúng cứu các ngươi khi các ngươi gặp hoạn nạn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Hãy đi kêu cầu các thần mà các ngươi đã chọn. Hãy để chúng cứu giúp các ngươi khi các ngươi bị hoạn nạn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các ngươi đã chọn các thần khác nên hãy đi kêu cứu các thần đó đi. Hãy nhờ các thần đó giải cứu các ngươi khỏi khốn khổ.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Phung ƀon lan Israel lah ma Yêhôva: "Hên ƀư tih jêh; dăn Kôranh Brah ƀư hom ma hên moh may mĭn ueh; kanŏng dăn sâm rklaih hên nar aơ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Chúng tôi đã phạm tội! Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành, chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Dân Y-sơ-ra-ên thưa với Đức Giê-hô-va: “Chúng con đã phạm tội! Xin Chúa đãi chúng con theo điều Chúa cho là tốt lành, nhưng bây giờ xin Chúa giải cứu chúng con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng dân I-sơ-ra-ên thưa với CHÚA, “Chúng con đã phạm tội. Ngài muốn đối xử với chúng con sao cũng được; nhưng ngày nay xin giải cứu chúng con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng CHÚA: “Chúng con đã phạm tội. CHÚA muốn đối xử với chúng con thế nào cũng được, nhưng bây giờ xin CHÚA hãy giải cứu chúng con trước đã.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng dân Ít-ra-en thưa cùng CHÚA rằng, “Chúng tôi đã phạm tội. Ngài đối xử chúng tôi thế nào cũng được nhưng xin giải cứu chúng tôi hôm nay!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Pônây khân păng lơi lĕ đơ phung brah bu năch bơh ta nklang khân păng, jêh ri pah kan ma Yêhôva; jêh ri Yêhôva rngot ngăn ma nau rêh ni phung Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần, rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va; lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Họ dẹp bỏ các tà thần, rồi trở lại phụng sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài đau buồn về sự khốn khổ của dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Họ dẹp bỏ tất cả các thần ngoại bang ra khỏi họ, và họ trở lại thờ CHÚA. Lòng Ngài không thể chịu nổi nỗi đau khổ của dân I-sơ-ra-ên nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Họ loại bỏ tất cả các thần ngoại bang ra khỏi họ và họ trở lại phục vụ CHÚA. Lòng Ngài không thể chịu nổi sự đau khổ của Y-sơ-ra-ên nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Dân Ít-ra-en liền ném bỏ các thần ngoại quốc khỏi họ, và quay trở lại thờ phượng CHÚA. Nên CHÚA thương hại họ khi Ngài thấy tình cảnh khốn đốn của họ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Nôk nây, phung Amôn rgum băl, jêh ri ƀư pôih rmlak tâm n'gor Galaat. Phung Israel tâm ban đŏng rgum băl, jêh ri ƀư pôih rmlak ta Mispa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Dân Am-môn nhóm lại, và đóng trại trong xứ Ga-la-át. Dân Y-sơ-ra-ên cũng nhóm lại, và đóng trại tại Mích-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Dân Am-môn tập hợp lại và đóng trại trong đất Ga-la-át. Dân Y-sơ-ra-ên cũng họp lại và đóng trại tại Mích-pa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Khi ấy dân Am-môn kéo quân ra hạ trại tại Ghi-lê-át; dân I-sơ-ra-ên bèn hiệp nhau lại và hạ trại tại Mích-pa.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Khi dân Am-môn kéo quân ra hạ trại tại Ga-la-át, dân Y-sơ-ra-ên hiệp nhau lại và hạ trại tại Mích-ba.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Dân Am-môn tập trung lại chuẩn bị tranh chiến và đóng trại tại Ghi-lê-át. Còn dân Ít-ra-en cũng tập trung và đóng trại tại Mích-ba.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Phung ƀon lan jêh ri phung kôranh n'gor Galaat tâm lah ndrăng khân păng: "Mbu nơm mra dâk lor tâm lơh đah phung Amôn? Păng mra jêng kôranh ma lĕ rngôch phung gŭ tâm n'gor Galaat."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Dân sự và các quan trưởng xứ Ga-la-át hỏi nhau rằng: Ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Am-môn? Người đó sẽ làm quan trưởng hết thảy dân Ga-la-át.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Dân chúng và những nhà lãnh đạo của Ga-la-át hỏi nhau rằng: “Ai là người lãnh đạo cuộc tiến quân đánh dân Am-môn? Người đó sẽ làm thủ lĩnh trên toàn dân Ga-la-át.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Những người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên ở Ghi-lê-át nói với nhau, “Ai tấn công dân Am-môn trước sẽ thành lãnh tụ của mọi người ở Ghi-lê-át.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên ở Ga-la-át nói với nhau: “Ai tấn công dân Am-môn trước sẽ thành lãnh tụ của mọi người sống ở Ga-la-át.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Các lãnh tụ dân chúng vùng Ghi-lê-át bảo, “Ai lãnh đạo chúng ta đánh thắng người Am-môn sẽ làm đầu toàn dân cư sống trong Ghi-lê-át.”