So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Tagnrho cov Yixalayees uas nyob pem lub nroog Das sab qaumteb thoob plaws mus txog nram lub nroog Npesenpas sab qabteb, thoob plaws los rau hauv cheebtsam Nkile-as uas nyob sab hnubtuaj, puavleej teb lo lus nqua hu ntawd. Lawv tuaj txoos ua ke koom ua ib lub siab tabmeeg tus TSWV hauv qhov chaw sib ntsib ntawm lub nroog Mixepas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Bấy giờ, cả dân Y-sơ-ra-ên đều kéo ra đi, từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, và cho đến xứ Ga-la-át; hội chúng tụ hiệp lại như một người trước mặt Đức Giê-hô-va, tại Mích-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Đan đến Bê-e Sê-ba, luôn cả đất Ga-la-át, kéo ra như một người và nhóm họp trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-pa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ toàn dân I-sơ-ra-ên từ Ðan cho đến Bê-e Sê-ba và luôn cả miền Ghi-lê-át tụ họp lại như một người trước mặt CHÚA tại Mích-pa.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Bấy giờ toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, và luôn cả miền Ga-la-át tụ họp lại như một người trước mặt CHÚA tại Mích-ba.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Toàn dân Ít-ra-en từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, gồm luôn đất Ghi-lê-át, họp lại trước mặt CHÚA trong thành Mích-ba.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Txhua xeem Yixalayees cov thawjcoj puavleej tuaj koom nrog Vajtswv haivneeg. Muaj plaub puas txhiab tus tubrog uas nqa rawv cuabyeej ua rog tuaj nyob qhov ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Những quan trưởng của cả dân sự, tức là của các chi phái Y-sơ-ra-ên, đều ra mắt trong hội của dân Đức Chúa Trời: Có bốn trăm ngàn lính bộ, có tài cầm gươm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Những thủ lĩnh của tất cả bộ tộc Y-sơ-ra-ên đều có mặt trong buổi nhóm họp của con dân Đức Chúa Trời. Có bốn trăm nghìn bộ binh, có tài đánh kiếm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Những lãnh tụ của dân, tức của mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên, đều hiện diện đông đủ trong đại hội con dân Ðức Chúa Trời. Có bốn trăm ngàn người mang gươm về tụ họp.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Những lãnh tụ của dân, tức của mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên, đều hiện diện đông đủ trong đại hội của con dân Đức Chúa Trời. Có bốn trăm ngàn người mang gươm về tụ họp.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Các lãnh tụ của các chi tộc Ít-ra-en ngồi vào chỗ trong phiên họp của dân CHÚA. Có 400.000 ngàn binh sĩ cầm gươm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Thaum uas cov Npeenyamees hnov hais tias, tagnrho cov Yixalayees tuaj sib sau rau hauv lub nroog Mixepas lawm.Ces cov Yixalayees nug hais tias, “Qhia rau peb saib yog ua li cas thiaj muaj txojkev phem kev qias li no?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vả, người Bên-gia-min đã hay rằng dân Y-sơ-ra-ên đi lên Mích-ba. Dân Y-sơ-ra-ên nói: Hãy thuật lại cho biết tội ác nầy đã phạm làm sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Người Bên-gia-min cũng đã nghe tin dân Y-sơ-ra-ên kéo lên Mích-pa.Dân Y-sơ-ra-ên nói: “Hãy thuật lại cho chúng tôi nghe hành động tội ác nầy đã xảy ra như thế nào?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người Bên-gia-min cũng biết dân I-sơ-ra-ên đã tụ họp tại Mích-pa. Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên nói, “Hãy nói cho chúng tôi biết việc ác nầy đã xảy ra thế nào.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người Bên-gia-min cũng biết dân Y-sơ-ra-ên đã tụ họp tại Mích-ba. Đoạn dân Y-sơ-ra-ên nói: “Hãy nói cho chúng tôi biết việc ác nầy đã xảy ra làm sao.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3(Người Bên-gia-min nghe rằng dân Ít-ra-en đã tập họp tại Mích-ba.) Dân Ít-ra-en hỏi người Lê-vi, “Anh hãy thuật lại cho chúng tôi nghe chuyện đại ác nầy xảy ra như thế nào.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Tus Levis uas tus niamyau raug tua ntawd teb hais tias, “Thaum kuv tus niamyau thiab kuv los txog nram lub nroog Nkinpe-as hauv cov Npeenyamees cheebtsam av, wb los pw ib hmos nrad.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Người Lê-vi, chồng của người đàn bà đã bị giết, đáp rằng: Tôi có vào Ghi-bê-a, là thành của Bên-gia-min, với vợ bé tôi, đặng ngủ đêm tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Người Lê-vi, chồng của thiếu phụ đã bị giết, nói: “Tôi đi đến Ghi-bê-a, là thành của bộ tộc Bên-gia-min, cùng với vợ bé tôi, để ngủ đêm tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vậy người Lê-vi, chồng của người phụ nữ bị giết, đáp, “Tôi và vợ bé tôi có đến Ghi-bê-a, thành của chi tộc Bên-gia-min để qua đêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vậy người Lê-vi, là chồng của người phụ nữ bị giết, đáp: “Tôi và vợ bé của tôi có đến Ghi-bê-a thuộc chi tộc Bên-gia-min để qua đêm.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chồng của người đàn bà bị giết đáp, “Vợ lẽ của tôi và tôi đến Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min để ngủ đêm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Hmo ntawd cov txivneej uas nyob hauv lub nroog Nkinpe-as txawm tuaj vij tsev ntes kuv. Lawv npaj siab xav tua kuv povtseg; tiamsis lawv txawm mos ntho kuv tus niamyau coj mus yuam thiab ua rau nws tuag li lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhưng dân Ghi-bê-a dấy lên cùng tôi, đương ban đêm vây nhà tôi ở; chúng đã toan giết tôi, có hành hung cùng vợ bé tôi, và nó chết vì cớ đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhưng dân Ghi-bê-a nổi lên chống đối tôi, ban đêm chúng bao vây nhà tôi ở và định giết tôi. Chúng đã hãm hiếp vợ bé tôi và nàng đã chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ban đêm, một đám đàn ông ở Ghi-bê-a tìm đến, bao quanh nhà, tính giết tôi. Họ đã hãm hiếp vợ bé tôi, và vì thế nàng đã chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ban đêm, một đám đàn ông ở Ghi-bê-a tìm đến, bao quanh nhà, tính giết tôi. Họ đã hãm hiếp vợ bé tôi, và vì thế nàng đã chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Đang đêm những người đàn ông ở Ghi-bê-a muốn bắt tôi. Họ vây nhà và hăm giết tôi. Họ hiếp dâm vợ lẽ tôi đến nỗi nàng phải chết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Kuv thiaj coj nws lub cev los txiav ua tej thooj li no, thiab muab xa mus thoob plaws cov Yixalayees kaum ob xeem, ib xeem ib thooj. Cov neeg no tau ua phem ua qias thiab ua tsis ncaj rhuav peb ntsejmuag kawg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đoạn, tôi nắm lấy thây vợ bé tôi, chặt nó ra từng đoạn, gởi đi khắp địa phận của sản nghiệp Y-sơ-ra-ên; vì chúng nó có phạm một tội trọng, một sự sỉ nhục trong Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tôi lấy xác vợ bé tôi, chặt ra từng mảnh và gửi đi khắp địa phận thuộc sản nghiệp Y-sơ-ra-ên, vì chúng đã phạm trọng tội và làm điều sỉ nhục trong Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Tôi đã chặt người vợ bé tôi ra từng mảnh và gởi mỗi mảnh cho mỗi miền trong sản nghiệp của I-sơ-ra-ên, bởi vì họ đã làm điều dâm dục bỉ ổi và ác đức nầy trong I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tôi có cắt người vợ bé tôi ra từng mảnh và gởi mỗi mảnh cho mỗi miền của cơ nghiệp Y-sơ-ra-ên. Bởi vì họ có làm điều đê tiện và ô nhục nầy trong Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Tôi chặt nàng ra từng phần gởi đi khắp xứ Ít-ra-en vì người Bên-gia-min đã làm chuyện ác độc gớm ghiếc nầy trong Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Tagnrho nej cov uas nyob ntawm no puavleej yog neeg Yixalayees. Saib peb yuav ua li cas rau zaj no?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nầy, hết thảy dân Y-sơ-ra-ên có mặt đây; anh em hãy bàn luận nhau và liệu định phải làm thế nào đây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nầy, toàn dân Y-sơ-ra-ên đều có mặt tại đây. Anh em hãy bàn luận với nhau xem phải đối phó như thế nào.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bây giờ, hỡi toàn thể dân I-sơ-ra-ên, xin anh em hãy nói đi, chúng ta phải giải quyết việc nầy ra sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bây giờ, hỡi tất cả Y-sơ-ra-ên, anh em hãy nói đi, chúng ta phải giải quyết việc nầy ra sao.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Bây giờ, toàn dân Ít-ra-en hãy lên tiếng. Các bạn quyết định ra sao?”

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Tagnrho cov pejxeem thiaj sawv tsees thiab hais tias, “Tsis pub peb ib tug twg uas nyob hauv tsevntaub lossis nyob hauv tsev, mus tsev li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Cả dân sự đứng dậy như một người, mà rằng: Chẳng ai trong chúng ta sẽ trở lại trại mình; không ai rút về nhà mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Cả dân chúng đứng dậy như một người và nói: “Không một ai trong chúng ta được trở lại trại, cũng không ai được rút về nhà mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Toàn dân đều đứng dậy như một người và nói, “Không ai trong chúng ta được về nhà. Không người nào trong chúng ta được đi về nhà mình cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Toàn dân đều đứng dậy như một người và nói: “Không ai trong chúng ta về nhà. Không một ai trong chúng ta được đi về nhà mình cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Mọi người đồng đứng lên nói, “Không ai được phép về nhà. Không một người nào về nhà cả!

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Peb yuav tsum ua li no: peb cia li rho ntawv thiab xaiv ib pab neeg mus tua lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bây giờ, nầy là điều chúng ta phải xử cho Ghi-bê-a: Chúng ta sẽ đi lên đánh thành đó theo thứ tự của thăm nhứt định.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bây giờ, đây là điều chúng ta phải làm đối với Ghi-bê-a: Chúng ta sẽ bắt thăm để biết ai sẽ đi lên đánh thành đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhưng đây là việc chúng ta phải làm cho Ghi-bê-a. Chúng ta sẽ bắt thăm và theo đó mà lên đánh thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng đây là việc chúng ta phải làm cho Ghi-bê-a. Chúng ta sẽ bắt thăm và cứ theo đó mà lên đánh thành ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bây giờ chúng ta sẽ xử Ghi-bê-a như sau. Chúng ta sẽ bắt thăm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Muab cov Yixalayees rho kaum leej tawm ntawm ib puas leej, ib puas leej tawm ntawm ib txhiab leej, ib txhiab leej tawm ntawm kaum txhiab leej ua cov muab zaub mov rau cov tubrog noj, thiab dua li lwm cov cia mus rau txim rau cov neeg hauv lub nroog Nkinpe-as txojkev ua tsis ncaj uas lawv tau ua txhaum rau haivneeg Yixalayees no.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, chúng ta phải lấy mười người trong một trăm, trăm người trong một ngàn, ngàn người trong một muôn. Chúng sẽ đi tìm lương thực cho dân sự; rồi khi trở về, người ta phải xử Ghi-bê-a của Bên-gia-min, tùy theo sự sỉ nhục mà thành ấy đã phạm nơi Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Trong mỗi bộ tộc Y-sơ-ra-ên, cứ một trăm người lấy mười người, cứ một nghìn người lấy một trăm người, và cứ mười nghìn người lấy một nghìn người để tải lương thực cho dân chúng. Còn những người khác sẽ đi trừng phạt Ghi-bê-a thuộc bộ tộc Bên-gia-min về sự đồi bại mà dân thành ấy đã phạm trong Y-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Trong mỗi chi tộc I-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ lấy mười người trong một trăm, trăm người trong một ngàn, ngàn người trong một vạn, để đi lo lương thực cho chúng ta. Khi họ trở lại, chúng ta sẽ xử Ghi-bê-a của Bên-gia-min theo việc ác đức mà chúng đã gây ra trong I-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Trong mỗi chi tộc của Y-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ lấy mười người trong một trăm, trăm người trong một ngàn, ngàn người trong một vạn, để họ đi lo lương thực cho chúng ta. Khi họ trở lại, chúng ta sẽ xử Ghi-bê-a của Bên-gia-min tùy theo sự ô nhục mà thành ấy đã gây ra trong Y-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Rồi chúng ta sẽ chọn mười người trong số một trăm, trăm người trong số một ngàn, và một ngàn người trong số mười ngàn người. Những người đó sẽ đi lo tiếp liệu cho đạo quân. Rồi đạo quân sẽ đi đến thành Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min để trả thù họ về chuyện nhuốc nhơ họ làm trong Ít-ra-en.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Yog li ntawd, tagnrho cov Yixalayees cov txivneej thiaj tuaj sib sau koom ua ib lub siab mus tua lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ấy vậy, hết thảy người Y-sơ-ra-ên nhóm nhau hãm đánh thành đó, hiệp lại như chỉ một người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Vậy toàn dân Y-sơ-ra-ên hiệp nhau lại như một người để tiến đánh thành ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vậy toàn dân I-sơ-ra-ên hiệp nhau như một người để tiến đánh thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vậy toàn dân Y-sơ-ra-ên hiệp nhau như một người để tiến đánh thành ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Thế là toàn dân Ít-ra-en nhất trí đoàn kết đánh thành đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Txhua xeem Yixalayees puavleej txib neeg xa xov mus thoob plaws xeem Npeenyamees hais tias, “Vim li cas nej yuav ua phem ua qias li no?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Các chi phái Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến cùng chi phái Bên-gia-min mà nói rằng: Tội ác đã phạm tại trong các ngươi là gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến bộ tộc Bên-gia-min và nói: “Tội ác mà các người đã phạm là gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Các chi tộc I-sơ-ra-ên sai sứ giả đến khắp miền của chi tộc Bên-gia-min nói rằng, “Chuyện ác đức kinh khủng gì đã xảy ra ở giữa anh chị em vậy?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Các chi tộc của Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến khắp miền của chi tộc Bên-gia-min nói rằng: “Tội ác kinh khủng đã phạm giữa anh em là chi?

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các chi tộc Ít-ra-en gởi các sứ giả đi đến toàn thể chi tộc Bên-gia-min hạch hỏi, “Việc ác độc mà một số người trong các anh làm nghĩa là gì?

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Nimno nej cia li muab cov niag neeg phem uas nyob hauv lub nroog Nkinpe-as cob rau peb tes, peb yuav muab lawv tua povtseg kom tas thiaj li tshem tau txojkev phem kev qias no tawm hauv haivneeg Yixalayees mus.” Tiamsis cov Npeenyamees tsis quavntsej mloog cov Yixalayees hais li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bây giờ, hãy nộp cho chúng ta những người gian tà của Ghi-bê-a, để chúng ta xử tử chúng nó, và diệt điều ác khỏi giữa Y-sơ-ra-ên. Nhưng người Bên-gia-min không khứng nghe tiếng của anh em mình, là dân Y-sơ-ra-ên,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bây giờ, hãy giao nộp những kẻ đồi bại ở Ghi-bê-a để chúng tôi xử tử chúng, và diệt trừ điều ác khỏi Y-sơ-ra-ên.” Nhưng bộ tộc Bên-gia-min không chịu nghe anh em mình là dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bây giờ hãy trao cho chúng tôi đám côn đồ con cháu của những người quyền thế ở Ghi-bê-a, để chúng tôi giết chúng, hầu tẩy trừ việc ác nầy khỏi I-sơ-ra-ên.” Nhưng người Bên-gia-min không chịu nghe lời yêu cầu của đồng bào của họ là dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Hãy nộp cho chúng tôi những tên tội phạm ở Ghi-bê-a để chúng tôi xử tử chúng, và tẩy trừ việc ác nầy khỏi Y-sơ-ra-ên.” Nhưng người Bên-gia-min không chịu nghe lời yêu cầu của anh em mình, là người Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Hãy giao mấy người gian ác ở Ghi-bê-a cho chúng ta xử tử. Chúng ta phải trừ khử chuyện xấu xa nầy ra khỏi Ít-ra-en.”Nhưng người Bên-gia-min không đếm xỉa đến lời yêu cầu của đồng bào mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Tagnrho cov Npeenyamees uas nyob txhua lub nroog txawm tuaj sib sau rau hauv Nkinpe-as tua cov Yixalayees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14bèn ra khỏi các thành họ, và nhóm hiệp tại Ghi-bê-a đặng giao chiến cùng dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Họ từ các thành kéo ra và tập hợp tại Ghi-bê-a để giao chiến với dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Họ kéo ra khỏi thành của họ và hiệp nhau tại Ghi-bê-a để giao chiến với dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Họ ra khỏi thành họ và hiệp nhau tại Ghi-bê-a để đánh lại người Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Người Bên-gia-min ra khỏi các thành mình và tập họp ở Ghi-bê-a để đánh người Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Hnub ntawd cov Npeenyamees txawm txhij tau nees nkaum rau txhiab tus tubrog uas txawj tua ntaj hauv lawv tej nroog tuaj, ntxiv rau xya pua tus tubrog uas lawv xaiv tshwjxeeb hauv lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Trong ngày đó, người ta tu bộ người Bên-gia-min từ các thành mà đến; số là hai muôn sáu ngàn người nam, đều có tài cầm gươm, không kể dân Ghi-bê-a, được số bảy trăm người tinh binh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Trong ngày đó, bộ tộc Bên-gia-min tuyển được hai mươi sáu nghìn người nam có tài đánh kiếm từ các thành, cộng với bảy trăm lính tinh nhuệ sống tại Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Khi ấy, người Bên-gia-min đã động viên được hai mươi sáu ngàn người, thảy đều là những tay kiếm tài ba, từ các thành của họ kéo về, thêm vào bảy ngàn tay kiếm đã chọn sẵn tại Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi ấy, người Bên-gia-min động viên được hai mươi sáu ngàn người, thảy đều là những tay kiếm tài ba, từ các thành của họ kéo về. Thêm vào đó, tại Ghi-bê-a, họ cũng chọn được bảy trăm tay kiếm nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Chỉ trong vòng một ngày người Bên-gia-min tập họp được 26.000 lính thiện chiến có tài sử dụng gươm giáo. Họ cũng có 700 người được tuyển chọn từ Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Tagnrho cov tubrog xya puas leej uas lawv xaiv tshwjxeeb ntawd, xis sab laug xwb, thiab txhua tus puavleej txawj ntaus zes hlua ncaj kawg li, txawm yog tsom ntsoov rau ib txog plaubhau xwb los yeej raug li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Trong cả dân sự ấy có bảy trăm người tinh binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc, mà chẳng hề sai trật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Trong toàn lực lượng nầy còn có bảy trăm quân tinh nhuệ trong Y-sơ-ra-ên, thuận tay trái, có tài dùng ná bắn đá bắn trúng một sợi tóc mà không trật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Trong số những người Bên-gia-min ấy, có bảy trăm người thuận tay trái. Mỗi người đều có tài sử dụng trành ném đá. Họ có thể ném trúng một sợi tóc mà không trật.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Trong số những người Bên-gia-min nầy, có bảy trăm người thuận tay trái. Mỗi người đều có tài sử dụng trành ném đá. Họ có thể ném trúng một sợi tóc mà không trật.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Bảy trăm lính thiện chiến nầy thuận tay trái, mỗi người đều có thể bắn viên đá bằng ná trúng ngay một sợi tóc mà không sai lệch.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Cov Yixalayees tej tubrog uas txeev tua rog los lawm muaj plaub puas txhiab leej; tsis suav cov Npeenyamees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người ta cũng tu bộ những người nam Y-sơ-ra-ên, không kể người Bên-gia-min, thì số được bốn mươi vạn người, có tài cầm gươm, thảy đều là chiến sĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Dân Y-sơ-ra-ên, không kể bộ tộc Bên-gia-min, cũng tuyển được bốn trăm nghìn người nam có tài đánh kiếm, và tất cả đều là chiến sĩ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Dân I-sơ-ra-ên, không kể người Bên-gia-min, cũng triệu tập được bốn trăm ngàn tay kiếm. Tất cả đều là những chiến sĩ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Dân Y-sơ-ra-ên, không kể người Bên-gia-min, cũng triệu tập được bốn trăm ngàn tay kiếm. Tất cả đều là những chiến sĩ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Phần người Ít-ra-en, ngoại trừ người Bên-gia-min ra, tập họp được 400.000 lính cầm gươm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Cov Yixalayees mus rau hauv lub chaw pehawm Vajtswv hauv lub nroog Npethees, thiab nug Vajtswv hais tias, “Peb yuav cia xeem twg ua ntej mus tua cov Npeenyamees?”Tus TSWV teb hais tias, “Cia xeem Yudas mus ua ntej.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đi lên Bê-tên và cầu vấn Đức Chúa Trời như vầy: Ai trong chúng tôi phải lên trước đặng giao chiến cùng người Bên-gia-min? Đức Giê-hô-va đáp: Giu-đa sẽ đi lên trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vậy, dân Y-sơ-ra-ên trỗi dậy đi lên Bê-tên và cầu hỏi Đức Chúa Trời rằng: “Ai trong chúng con phải lên đánh bộ tộc Bên-gia-min trước?” Đức Giê-hô-va đáp: “Giu-đa sẽ đi lên trước.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Dân I-sơ-ra-ên lên Bê-tên và cầu hỏi Ðức Chúa Trời. Họ nói, “Ai trong chúng con sẽ lên đánh Bên-gia-min trước?”CHÚA đáp, “Giu-đa sẽ đi trước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Người Y-sơ-ra-ên lên Bê-tên và cầu hỏi Đức Chúa Trời. Họ nói: “Ai trong chúng con sẽ lên đánh Bên-gia-min trước?” CHÚA đáp: “Giu-đa sẽ đi trước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Người Ít-ra-en đi lên thành Bê-tên và cầu hỏi Thượng Đế, “Chi tộc nào phải lên đánh người Bên-gia-min trước?” CHÚA đáp, “Giu-đa sẽ đi đánh trước.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Yog li ntawd, tagkis sawv ntxov cov Yixalayees txawm mus tsuam yeej ze rau ntawm lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vừa sáng ngày, dân Y-sơ-ra-ên kéo đi và đóng trại gần Ghi-bê-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Sáng hôm sau, dân Y-sơ-ra-ên trỗi dậy kéo đến đóng trại gần Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Sáng hôm sau, dân I-sơ-ra-ên dậy sớm và hạ trại gần Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Sáng hôm sau, dân Y-sơ-ra-ên dậy sớm và hạ trại gần Ghi-bê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Sáng hôm sau người Ít-ra-en thức dậy và đóng trại gần Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Cov Yixalayees thiaj mus tua cov Npeenyamees, thiab coj cov tubrog mus nyob tagnrho rau tej chaw uas yuav sib tua ntawm lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người Y-sơ-ra-ên ra đánh người Bên-gia-min, dàn trận cùng chúng tại trước Ghi-bê-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Dân Y-sơ-ra-ên tiến đánh bộ tộc Bên-gia-min và dàn trận đối đầu với chúng tại Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Dân I-sơ-ra-ên kéo ra đánh người Bên-gia-min. Dân I-sơ-ra-ên dàn trận để giao chiến tại Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Dân Y-sơ-ra-ên ra đánh người Bên-gia-min. Họ dàn trận để giao chiến tại Ghi-bê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người Ít-ra-en đi ra đánh người Bên-gia-min và dàn trận ở Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Thaum hnub tseem tsis tau poob qho, cov tubrog Npeenyamees tawm hauv nroog tuaj tua cov tubrog Yixalayees tuag lawm nees nkaum ob txhiab leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Người Bên-gia-min bèn ra khỏi Ghi-bê-a, và trong ngày đó, giết hai muôn hai ngàn người Y-sơ-ra-ên, nằm chật đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Người Bên-gia-min từ Ghi-bê-a tiến ra, và trong ngày đó họ hạ sát hai mươi hai nghìn người Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Người Bên-gia-min ra khỏi Ghi-bê-a và đánh giết hai mươi hai ngàn người I-sơ-ra-ên trong trận chiến ngày hôm ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Người Bên-gia-min ra khỏi Ghi-bê-a và chém gục hai mươi hai ngàn người Y-sơ-ra-ên trong trận chiến ngày hôm ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Người Bên-gia-min đổ ra khỏi Ghi-bê-a và giết 22.000 người Ít-ra-en trong trận đánh hôm đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22-23Ces cov Yixalayees rov mus rau ntawm qhov chaw pehawm Vajtswv thiab quaj thov tus TSWV mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv nug tus TSWV hais tias, “Puas tsimnyog peb mus ua rog tawmtsam peb cov kwvtij Npeenyamees ntxiv lawm?”Tus TSWV teb hais tias, “Nej cia li rov qab mus.”Yog li ntawd, cov tubrog Yixalayees thiaj zoo siab hlo rov mus nyob ntawm lawv tej qub chaw uas lawv twb xwb nyob thawj hnub lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Dân Y-sơ-ra-ên lại phấn chí, dàn trận mới tại chỗ mình đã dàn ngày thứ nhứt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Dân Y-sơ-ra-ên lấy lại tinh thần và dàn trận mới tại chính chỗ đã dàn trận hôm trước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng dân I-sơ-ra-ên khích lệ nhau và trở lại dàn trận nơi họ đã dàn trận ngày hôm trước.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng người Y-sơ-ra-ên khích lệ nhau và ra dàn trận nơi họ đã dàn trận ngày hôm trước.

Bản Phổ Thông (BPT)

22-23Người Ít-ra-en ra trước mặt CHÚA và khóc lóc cho đến chiều tối. Họ hỏi CHÚA, “Chúng tôi có nên đi đánh anh em chúng tôi là người Bên-gia-min nữa không?”CHÚA đáp, “Hãy đi đánh chúng nó.”Người Ít-ra-en giục giã lẫn nhau. Họ giàn thế trận giống như ngày đầu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22-23Ces cov Yixalayees rov mus rau ntawm qhov chaw pehawm Vajtswv thiab quaj thov tus TSWV mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv nug tus TSWV hais tias, “Puas tsimnyog peb mus ua rog tawmtsam peb cov kwvtij Npeenyamees ntxiv lawm?”Tus TSWV teb hais tias, “Nej cia li rov qab mus.”Yog li ntawd, cov tubrog Yixalayees thiaj zoo siab hlo rov mus nyob ntawm lawv tej qub chaw uas lawv twb xwb nyob thawj hnub lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Dân Y-sơ-ra-ên đi lên khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải giao chiến lại cùng người Bên-gia-min, là anh em của tôi, chăng? Đức Giê-hô-va đáp: Hãy lên đánh nó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Dân Y-sơ-ra-ên đi lên và khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối. Họ cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con phải giao chiến với bộ tộc Bên-gia-min, là anh em của chúng con chăng?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy lên đánh chúng!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Dân I-sơ-ra-ên đi lên và khóc trước mặt CHÚA cho đến chiều tối. Họ cầu hỏi CHÚA, “Chúng con có nên đi lên dàn trận để giao chiến với người Bên-gia-min, anh em của chúng con chăng?”CHÚA đáp, “Hãy lên đánh chúng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Người Y-sơ-ra-ên đi lên và khóc trước mặt CHÚA cho đến chiều tối. Họ cầu hỏi CHÚA rằng: “Chúng con có nên đi lên dàn trận giao chiến với người Bên-gia-min, là anh em của chúng con chăng?” CHÚA đáp: “Hãy lên đánh chúng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22-23Người Ít-ra-en ra trước mặt CHÚA và khóc lóc cho đến chiều tối. Họ hỏi CHÚA, “Chúng tôi có nên đi đánh anh em chúng tôi là người Bên-gia-min nữa không?”CHÚA đáp, “Hãy đi đánh chúng nó.”Người Ít-ra-en giục giã lẫn nhau. Họ giàn thế trận giống như ngày đầu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Hnub ob cov Yixalayees rov mus tua cov Npeenyamees dua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngày thứ nhì người Y-sơ-ra-ên kéo tới đánh người Bên-gia-min.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ngày thứ nhì, dân Y-sơ-ra-ên kéo đến đánh bộ tộc Bên-gia-min.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Vậy, ngày thứ nhì, dân I-sơ-ra-ên kéo đến đánh người Bên-gia-min.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Vậy, ngày thứ nhì, người Y-sơ-ra-ên kéo đến đánh người Bên-gia-min.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Người Ít-ra-en ra đánh người Bên-gia-min ngày thứ nhì.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Hnub ob cov tubrog Npeenyamees rov tawm hauv lub nroog Nkinpe-as tuaj tua cov Yixalayees, zaum no lawv tua cov tubrog Yixalayees uas txeev tua rog los lawm tuag kaum yim txhiab leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Người Bên-gia-min cũng ra Ghi-bê-a nội ngày đó, đánh dân Y-sơ-ra-ên, lại giết nằm sải dưới đất một muôn tám ngàn người của dân ấy, thảy đều có tài cầm gươm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Người Bên-gia-min cũng từ Ghi-bê-a kéo ra và nội ngày đó, họ đánh hạ mười tám nghìn người Y-sơ-ra-ên, và tất cả đều có tài đánh kiếm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Trong ngày thứ nhì, người Bên-gia-min từ trong Ghi-bê-a kéo ra nghinh chiến, và họ đã đánh hạ thêm mười tám ngàn người I-sơ-ra-ên; tất cả đều là những tay kiếm bản lĩnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Trong ngày thứ nhì đó, người Bên-gia-min từ trong Ghi-bê-a kéo ra nghinh chiến, và họ đã hạ sát thêm mười tám ngàn người Y-sơ-ra-ên; tất cả đều là những tay kiếm bản lĩnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Người Bên-gia-min từ Ghi-bê-a đổ ra tấn công người Ít-ra-en. Lần nầy người Bên-gia-min giết 18.000 người Ít-ra-en, tất cả đều có tài cầm gươm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Ces cov tubrog Yixalayees rov mus rau pem lub nroog Npethees, thiab quaj rau tus TSWV dua. Lawv mus zaum hauv qhov chaw uas nrog tus TSWV sib ntsib thiab yoo mov mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv muab tsiaj tua hlawv fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo rau tus TSWV.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Bấy giờ, hết thảy người Y-sơ-ra-ên và cả dân sự đều đi lên Bê-tên, khóc và đứng tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, cữ ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối, rồi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Bấy giờ, toàn dân Y-sơ-ra-ên đi lên Bê-tên, đứng tại đó và khóc trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ kiêng ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối và dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Bấy giờ tất cả dân I-sơ-ra-ên đi lên Bê-tên. Họ ngồi đó và khóc trước mặt CHÚA. Ngày hôm đó, họ kiêng ăn đến chiều tối. Họ dâng các của lễ thiêu và các của lễ cầu an lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Bấy giờ tất cả người Y-sơ-ra-ên đi lên Bê-tên; họ ngồi đó và khóc trước mặt CHÚA. Họ kiêng ăn cho đến chiều tối ngày hôm đó. Họ dâng những tế lễ thiêu và tế lễ cầu an lên CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Người Ít-ra-en liền đi lên Bê-tên. Họ ngồi xuống đó than khóc cùng CHÚA và cữ ăn suốt ngày cho đến chiều tối. Họ cũng mang theo của lễ thiêu và của lễ thân hữu cho CHÚA.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27-28Lub sijhawm ntawd, tus TSWV lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg tseem nyob hauv lub nroog Npethees, thiab Ele-axas tus tub Finehas uas yog Aloos tus xeebntxwv, ua tus saib lub Phijxab ntawd. Cov pejxeem thiaj nug tus TSWV hais tias, “Peb tseem yuav rov mus ua rog rau peb cov kwvtij Npeenyamees dua, lossis cia peb tso tseg?”Tus TSWV teb hais tias, “Cia li rov mus tua. Tagkis kuv yuav pub kom nej tua yeej cov Npeenyamees.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27-

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27-28Khi ấy, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con phải giao chiến với bộ tộc Bên-gia-min, anh em chúng con, hay là chúng con phải dừng lại?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi lên, vì ngày mai Ta sẽ phó chúng vào tay các con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Rồi họ cầu hỏi ý CHÚA. Trong lúc ấy, Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời để tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Rồi họ cầu hỏi CHÚA, trong lúc ấy, rương giao ước của Đức Chúa Trời để tại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Người Ít-ra-en hỏi CHÚA một câu. Trong lúc đó Rương Giao Ước của Thượng Đế đặt tại Bê-tên.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27-28Lub sijhawm ntawd, tus TSWV lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg tseem nyob hauv lub nroog Npethees, thiab Ele-axas tus tub Finehas uas yog Aloos tus xeebntxwv, ua tus saib lub Phijxab ntawd. Cov pejxeem thiaj nug tus TSWV hais tias, “Peb tseem yuav rov mus ua rog rau peb cov kwvtij Npeenyamees dua, lossis cia peb tso tseg?”Tus TSWV teb hais tias, “Cia li rov mus tua. Tagkis kuv yuav pub kom nej tua yeej cov Npeenyamees.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Đương khi ấy, hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi còn phải giao chiến cùng người Bên-gia-min, anh em tôi, hay là tôi phải đình lại? Đức Giê-hô-va đáp: Hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27-28Khi ấy, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con phải giao chiến với bộ tộc Bên-gia-min, anh em chúng con, hay là chúng con phải dừng lại?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi lên, vì ngày mai Ta sẽ phó chúng vào tay các con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Có Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-xa, cháu của A-rôn đang phục vụ trước mặt CHÚA. Họ hỏi, “Chúng con có nên đi lên dàn trận, để giao chiến với người Bên-gia-min anh em của chúng con, hay chúng con nên dừng lại?”CHÚA phán, “Hãy đi. Ngày mai Ta sẽ phó chúng vào tay các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Có Phi-nê-a, con của Ê-lê-a-sa, cháu của A-rôn đang phục vụ trước mặt CHÚA. Họ hỏi: “Chúng con có nên đi lên dàn trận giao chiến với người Bên-gia-min, là anh em của chúng con, hay là chúng con nên ngưng lại?” CHÚA phán: “Hãy đi. Ngày mai Ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Có một thầy tế lễ tên Phi-nê-ha, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, phục vụ trước Rương Giao Ước. Họ hỏi, “Chúng tôi có nên lên đánh anh em chúng tôi là người Bên-gia-min lần nữa hay thôi?”CHÚA đáp, “Hãy đi đánh vì ngày mai ta sẽ trao chúng nó vào tay các ngươi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

29Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj tso ib cov tubrog mus nkaum puagncig lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Y-sơ-ra-ên bèn phục binh chung quanh Ghi-bê-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Dân Y-sơ-ra-ên sai quân phục kích chung quanh Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Dân I-sơ-ra-ên đặt phục binh chung quanh Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Người Y-sơ-ra-ên bèn đặt binh phục chung quanh Ghi-bê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Người Ít-ra-en liền đặt phục kích quanh Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

30Ces hnub peb cov Yixalayees rov mus tua cov Npeenyamees thiab lawv cov tubrog mus nyob rau ntawm lawv tej chaw sib tua hauv lub nroog Nkinpe-as ib yam li ob zaug tas los lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Ngày thứ ba, dân Y-sơ-ra-ên đi lên, đánh người Bên-gia-min và dàn trận cùng Ghi-bê-a như các lần trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ngày thứ ba, dân Y-sơ-ra-ên đi lên đánh bộ tộc Bên-gia-min và dàn trận đối diện với Ghi-bê-a như các lần trước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ngày thứ ba, họ kéo lên dàn trận trước Ghi-bê-a để giao chiến với người Bên-gia-min như đã làm hai ngày trước.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Ngày thứ ba, họ kéo lên dàn trận trước Ghi-bê-a để giao chiến với người Bên-gia-min như đã làm hai ngày trước.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Vào ngày thứ ba họ lên đánh người Bên-gia-min ở Ghi-bô-a, giàn trận như mấy lần trước.

Vajtswv Txojlus (HWB)

31Cov Npeenyamees txawm tawm tuaj tua thiab raug ntxias coj mus deb ntawm lub nroog. Lawv txawm pib tua cov Yixalayees ib yam li lawv tua thawj ob zaug. Nyob tom tiaj nrag thiab ntawm ob txojkev tshuam; ib txoj mus rau hauv lub nroog Npethees thiab ib txoj mus rau hauv lub nroog Nkinpe-as. Lawv tua cov Yixalayees tuag peb caug leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Người Bên-gia-min ra đón dân Y-sơ-ra-ên, bị dụ xa thành. Y như hai lần trước chúng khởi đánh và giết mấy người của dân Y-sơ-ra-ên, chừng ba mươi người, tại trong hai con đường trải qua đồng bằng đi lên, một ngả tới Bê-tên, và ngả kia tới Ghi-bê-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Bộ tộc Bên-gia-min đón đánh dân Y-sơ-ra-ên và bị dụ ra xa khỏi thành. Như hai lần trước, chúng tiến đánh và giết khoảng ba mươi người Y-sơ-ra-ên trên con đường cái chia hai ngả chạy qua đồng bằng, một ngả lên Bê-tên và ngả kia lên Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Người Bên-gia-min đi ra đánh họ và bị dụ ra xa thành. Chúng bắt đầu đánh giết dân I-sơ-ra-ên như đã làm hai ngày trước. Vậy chúng đánh giết được khoảng ba mươi người I-sơ-ra-ên ngoài đồng và trên những con đường nối liền giữa Bê-tên và Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Người Bên-gia-min đi ra đánh họ và bị dụ ra xa thành. Chúng bắt đầu đánh giết người Y-sơ-ra-ên như đã làm trong hai ngày trước. Vậy chúng đánh giết được khoảng ba mươi người Y-sơ-ra-ên ngoài đồng và trên những con đường nối liền giữa Bê-tên và Ghi-bê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Khi người Bên-gia-min đổ ra đánh họ thì người Ít-ra-en rút lui và dụ người Bên-gia-min chạy ra khỏi thành. Người Bên-gia-min bắt đầu giết một số người Ít-ra-en như lần trước.Có khoảng ba mươi người Ít-ra-en bị giết, một số bị giết trong ruộng và một số bị giết trên các con đường dẫn tới Bê-tên và Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

32Cov Npeenyamees hais tias, “Peb yuav tua yeej lawv ib yam li thawj ob zaug tas los lawm thiab.”Tiamsis cov Yixalayees tuav tswvyim ntxias thiab coj cov Npeenyamees mus kom nrug deb lub nroog tso.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Người Bên-gia-min nói rằng: Kìa, chúng nó bị bại trước mặt chúng ta như lần trước. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên nói: Chúng ta hãy chạy trốn, dụ chúng nó ra cách xa thành, đến trong các đường cái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Bộ tộc Bên-gia-min nói: “Kìa, chúng bị chúng ta đánh bại như lần trước.” Nhưng dân Y-sơ-ra-ên bảo nhau: “Chúng ta hãy chạy trốn và dụ chúng ra xa khỏi thành cho đến đường cái.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Người Bên-gia-min nói với nhau, “Chúng ta đánh bại chúng như lần trước.” Còn dân I-sơ-ra-ên thì nói, “Chúng ta hãy theo những con đường lớn mà rút lui và dụ chúng ra xa khỏi thành.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Người Bên-gia-min nói với nhau: “Chúng ta đánh bại chúng như lần trước.” Còn người Y-sơ-ra-ên thì nói: “Chúng ta hãy theo các đường cái mà rút lui và dụ chúng đi xa khỏi thành.”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Người Bên-gia-min bảo nhau, “Chúng ta chiến thắng như lần trước!”Nhưng người Ít-ra-en bảo, “Chúng ta hãy bỏ chạy. Hãy dụ chúng ra xa khỏi thành và chạy ra đường cái.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

33Yog li ntawd, thaum cov tubrog Yixalayees ua txuj khiav rov qab thiab mus sib sau rau pem Npa-atamas, ces tamsim ntawd cov tubrog dhia tawm hauv lawv tej chaw nkaum ntawm lub nroog Nkinpe-as sab hnubpoob los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Hết thảy người Y-sơ-ra-ên bèn bỏ chỗ mình đứng, dàn trận tại Ba-anh-Tha-ma, và đạo binh phục của Y-sơ-ra-ên đâm sầm ra khỏi chỗ phục mình tại đồng bằng Ghi-bê-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Tất cả người Y-sơ-ra-ên từ vị trí mình đứng dậy, dàn trận tại Ba-anh Tha-ma; còn quân phục kích của họ xông lên tấn công vào chỗ yếu nhất của thành Ghi-bê-a, là nơi không có lính canh bảo vệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Bấy giờ toàn quân I-sơ-ra-ên đứng dậy khỏi chỗ mình và kéo đến dàn trận tại Ba-anh Ta-ma, trong khi đó đội quân phục kích cũng đứng dậy và tấn công vào phía tây của Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Bấy giờ toàn quân Y-sơ-ra-ên chỗi dậy khỏi chỗ mình và kéo đến dàn trận tại Ba-anh Tha-ma, còn đội quân phục kích cũng chỗi dậy và tấn công vào phía tây của Ghi-bê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Tất cả người Ít-ra-en ra khỏi vị trí và giàn trận tại một nơi gọi là Ba-anh Ta-ma. Rồi quân Ít-ra-en ra khỏi nơi phục kích ở phía tây Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

34Ces kaum txhiab leej txivneej uas xaiv tshwjxeeb ntawm cov Yixalayees, thiaj mus tua lub nroog Nkinpe-as, thiab lawv sib tua hnyav kawg li. Cov Npeenyamees tsis paub hais tias, lawv yuav raug kev puastsuaj loj npaum li ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Như vậy, xảy có một muôn tinh binh của Y-sơ-ra-ên đã phục tại trước Ghi-bê-a xông tới, đánh giặc rất dữ dội; nhưng người Bên-gia-min không biết tai họa hãm lấy mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Lúc ấy, mười nghìn quân tinh nhuệ Y-sơ-ra-ên tấn công phía trước Ghi-bê-a và chiến trận diễn ra ác liệt. Nhưng người Bên-gia-min không biết tai họa sắp ập tới mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Ðồng thời mười ngàn quân tinh nhuệ của I-sơ-ra-ên cũng tấn công vào mặt chính của Ghi-bê-a. Trận chiến thật dữ dội trong khi người Bên-gia-min không biết thảm họa đã gần kề.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Rồi mười ngàn quân tinh nhuệ của Y-sơ-ra-ên tấn công vào mặt chính của Ghi-bê-a. Trận chiến thật dữ dội, trong khi người Bên-gia-min không biết thảm họa đã gần kề.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Mười ngàn quân thiện chiến nhất của toàn dân Ít-ra-en tấn công Ghi-bê-a. Trận chiến vô cùng khốc liệt. Người Bên-gia-min không biết thảm hoạ sắp xảy đến cho mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

35Tus TSWV pub cov Yixalayees tua yeej cov Npeenyamees. Hnub ntawd cov Yixalayees tua lawv cov yeebncuab tuag nees nkaum tsib txhiab ib puas leej,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Đức Giê-hô-va đánh bại người chi phái Bên-gia-min trước mặt dân Y-sơ-ra-ên; và trong ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên giết hai muôn năm ngàn mốt người Bên-gia-min, hết thảy đều có tài cầm gươm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Đức Giê-hô-va đánh bại người Bên-gia-min trước dân Y-sơ-ra-ên; và trong ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên giết hai mươi lăm nghìn một trăm người Bên-gia-min, tất cả đều có tài đánh kiếm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35CHÚA đã đánh bại người Bên-gia-min trước mặt dân I-sơ-ra-ên. Trong ngày ấy, dân I-sơ-ra-ên đánh hạ hai mươi lăm ngàn một trăm người Bên-gia-min. Tất cả đều là những tay kiếm cừ khôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

35CHÚA đã đánh bại người Bên-gia-min trước mặt người Y-sơ-ra-ên. Trong ngày ấy, người Y-sơ-ra-ên đánh hạ hai mươi lăm ngàn một trăm người Bên-gia-min. Tất cả đều là những tay kiếm giỏi.

Bản Phổ Thông (BPT)

35CHÚA dùng người Ít-ra-en đánh bại người Bên-gia-min. Trong ngày đó người Ít-ra-en giết 25.100 người Bên-gia-min, tất cả đều có tài cầm gươm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

36cov Npeenyamees thiaj paub hais tias, lawv swb cov Yixalayees lawm.
Cov tubrog Yixalayees uas ua txuj swb cov Npeenyamees rov qab ntawd, twb yog lawv cia siab rau cov uas lawv tso mus nkaum ibncig lub nroog Nkinpe-as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Người Bên-gia-min thấy rõ mình bị bại. Vả, người Y-sơ-ra-ên đã nhường bước cho người Bên-gia-min, vì chúng tin cậy nơi sự phục binh mình ở gần Ghi-bê-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Người Bên-gia-min thấy rõ họ đã bị đánh bại.Dân Y-sơ-ra-ên nhường bước cho người Bên-gia-min, vì họ tin tưởng vào quân mai phục ở gần Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Khi ấy người Bên-gia-min biết rằng chúng sắp bại trận.Lúc bấy giờ dân I-sơ-ra-ên đã nhượng bộ trước sự tấn công của người Bên-gia-min, bởi vì họ tin tưởng vào đội quân phục kích họ đã đặt gần Ghi-bê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Khi ấy người Bên-gia-min biết rằng chúng đã bại trận. Lúc bấy giờ người Y-sơ-ra-ên nhượng bộ trước sự tấn công của người Bên-gia-min, bởi vì họ tin tưởng vào đội quân phục kích họ đã đặt gần Ghi-bê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Bấy giờ người Bên-gia-min mới thấy mình thua trận.Người Ít-ra-en quay trở lại vì họ tin tưởng vào cuộc tấn kích bất ngờ vì họ đã mai phục gần Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

37Cov txivneej ntawd dhia ceev nrooj mus rau hauv lub nroog Nkinpe-as; lawv sib faib mus thoob plaws lub nroog thiab tua txhua tus uas nyob hauv tuag tas huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Những binh đã phục, lật đật xông hãm Ghi-bê-a, đi tới lấy gươm giết hết thảy cả người ở thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Quân mai phục tấn công chớp nhoáng vào Ghi-bê-a, dùng gươm giết tất cả người trong thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Ðội quân phục kích đã đột ngột tấn công vào Ghi-bê-a. Họ tràn vào thành và dùng gươm giết mọi người trong thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Đội quân phục kích đã đột ngột tấn công vào thành Ghi-bê-a. Họ tràn ra khắp thành và dùng gươm giết tất cả mọi người trong thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Những quân phục kích xông vào Ghi-bê-a, phân tán ra và dùng gươm giết sạch mọi người trong thành.

Vajtswv Txojlus (HWB)

38Pab tubrog Yixalayees thiab cov txivneej uas nkaum ntawm ntug nroog sib tham kom muab tej yam dabtsi hlawv kom muaj pa ncho rau saum nruab ntug. Thiab thaum cov Yixalayees uas ua txuj khiav tawm hauv tshavrog los pom cov pa ncho nto ntuj plaws hauv lub nroog tuaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Người Y-sơ-ra-ên đã hẹn một dấu hiệu với những binh phục, là những binh phục phải làm cho một ngọn khói đen cất lên khỏi thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Dân Y-sơ-ra-ên đã giao hẹn với đội quân mai phục là khi nào họ đốt một ngọn khói đen bốc lên khỏi thành để làm dấu hiệu,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Dân I-sơ-ra-ên đã giao hẹn với đội quân phục kích rằng khi chiếm được thành họ phải đốt lên trong thành một luồng khói lớn để làm hiệu,

Bản Dịch Mới (NVB)

38Người Y-sơ-ra-ên có giao hẹn với đội quân phục kích rằng khi chiếm được thành họ phải đốt lên trong thành một luồng khói lớn để làm hiệu,

Bản Phổ Thông (BPT)

38Người Ít-ra-en đã ra một dấu hiệu với quân phục kích. Toán phục kích trong cuộc tấn công bất ngờ phải đốt cột khói bay lên khỏi thành.

Vajtswv Txojlus (HWB)

39ces lawv tig rov qab tiv tua. Thaum ntawd cov Npeenyamees twb tua cov Yixalayees tuag peb caug leej lawm. Lawv rov sib tham hais tias, “Yog tiag, cov Yixalayees swb peb ib yam li thawj ob zaug tas lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã thối lại trong trận, còn người Bên-gia-min khởi đánh và giết chết chừng ba mươi người Y-sơ-ra-ên. Chúng nói: Quả thật chúng nó bị thua trước mặt chúng ta như lần trước!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39thì dân Y-sơ-ra-ên quay lại giao chiến. Người Bên-gia-min bắt đầu đánh và giết chết chừng ba mươi người Y-sơ-ra-ên và nói: “Thật chúng bị chúng ta đánh bại như lần trước rồi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39lúc bấy giờ dân I-sơ-ra-ên sẽ quay lại và chiến đấu. Khi người Bên-gia-min bắt đầu tấn công và giết khoảng ba mươi người I-sơ-ra-ên, chúng nói, “Chúng ta sẽ đánh bại chúng như trận trước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

39thì bấy giờ người Y-sơ-ra-ên sẽ quay lại chiến đấu. Lúc người Bên-gia-min bắt đầu tiến đánh và giết hại khoảng ba mươi người Y-sơ-ra-ên, chúng nói: “Chúng ta đánh bại chúng như trận trước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

39Lúc đó quân Ít-ra-en đổi thế trận. Người Bên-gia-min đã giết khoảng ba mươi người Ít-ra-en. Họ bảo nhau, “Chúng ta thắng như lần trước!”

Vajtswv Txojlus (HWB)

40Tiamsis thaum pa taws pib ncho loj zuj zus tshwm tom nroog tuaj, cov Npeenyamees tig saib pom pa taws ncho auv niab nto ntuj plaws, ua rau lawv xav tsis thoob li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Nhưng khi trụ khói khởi bay lên khỏi thành, người Bên-gia-min nhìn xem lại đằng sau, thấy cả thành đều có khói bay lên trên trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Nhưng khi trụ khói bắt đầu bốc lên khỏi thành, người Bên-gia-min quay lại nhìn thì thấy cả thành đều có khói bốc lên trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Nhưng khi cột khói bắt đầu bốc lên trong thành, người Bên-gia-min quay lại và thấy cả thành đều bốc khói lên trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Nhưng khi cột khói bắt đầu bốc lên trong thành, người Bên-gia-min quay lại và thấy cả thành đều bốc khói lên trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Nhưng lúc đó cột khói bốc lên khỏi thành. Người Bên-gia-min quay lại thì thấy cả thành đang bị bốc cháy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

41Ces cov Yixalayees tig tua cov Npeenyamees, thiab cov Npeenyamees poob siab loj heev rau qhov lawv paub hais tias, zaum no lawv raug kev puastsuaj lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên trở lại, còn những người Bên-gia-min lấy làm kinh hãi, vì thấy tai họa đã hãm áp mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên quay lại, và người Bên-gia-min kinh hãi vì thấy tai họa đã ập xuống họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên quay lại tấn công, còn người Bên-gia-min thì hoảng sợ, bởi vì chúng nhận biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Bấy giờ người Y-sơ-ra-ên quay lại tấn công, còn người Bên-gia-min thì hoảng sợ, bởi vì chúng nhận biết rằng tai họa sắp giáng xuống trên chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Lúc đó người Ít-ra-en quay lại bắt đầu đánh. Người Bên-gia-min đâm ra hốt hoảng vì họ biết thảm họa đang xảy đến cho mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

42Lawv thiaj tig khiav cov Yixalayees taug kev mus rau tom tiaj suabpuam, tiamsis lawv khiav tsis dim li. Lawv tabtom mus raug pab tubrog uas coob tshaj thiab cov txivneej uas rov hauv lub nroog los ntes thiab muab tua tuag tas xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Chúng xây lưng lại trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, chạy trốn về phía đồng vắng; nhưng đạo binh Y-sơ-ra-ên theo riết gần, và những kẻ ra khỏi thành đều bị giết liền.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Chúng quay lưng lại trước dân Y-sơ-ra-ên, chạy trốn về phía hoang mạc, nhưng chúng không thể thoát khỏi trận chiến. Quân Bên-gia-min từ các thành khác, ngay trong hàng ngũ của chúng, xông ra giết chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Vì thế chúng quay lưng chạy trốn vào hướng đồng hoang trước mặt dân I-sơ-ra-ên, nhưng chúng chẳng có thể tránh chiến đấu, vì quân từ các thành bủa ra chém giết chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Vậy chúng quay lưng chạy trốn trước mặt người Y-sơ-ra-ên vào hướng sa mạc, nhưng chúng chẳng thể tránh chiến đấu được; dân quân từ các thành bủa ra chém giết chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Vì thế người Bên-gia-min chạy trốn khỏi người Ít-ra-en về phía sa mạc nhưng không thoát khỏi được mặt trận. Người Ít-ra-en từ các thành đổ ra đánh giết họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

43Cov Yixalayees mus tos cov yeebncuab kev, thiab caum cov yeebncuab tsis so li mus txog ntua ntawm lub nroog Nkinpe-as sab hnubtuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Chúng vây phủ người Bên-gia-min, đuổi theo và chà đạp họ tại nơi họ dừng lại, cho đến chỗ đối ngang Ghi-bê-a, về hướng mặt trời mọc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Họ bao vây người Bên-gia-min, truy đuổi và tiêu diệt chúng cho đến tận phía đông của thành Ghi-bê-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Người ta bao vây người Bên-gia-min, liên tục truy kích chúng, và giày đạp chúng trong vùng gần Ghi-bê-a, về hướng đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Người ta bao vây người Bên-gia-min, liên tục truy kích chúng, và triệt hạ chúng trong vùng gần Ghi-bê-a, về hướng đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Họ bao vây người Bên-gia-min, rượt theo và bắt được họ nơi vùng phía Đông Ghi-bê-a.

Vajtswv Txojlus (HWB)

44Kaum yim txhiab leej tubrog Npeenyamees uas siab tawv heev raug tua tuag tas huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Như vậy, một muôn tám ngàn người Bên-gia-min phải ngã, thảy đều là người dõng sĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Như vậy, có mười tám nghìn người Bên-gia-min đã ngã chết, tất cả đều là dũng sĩ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Mười tám ngàn người Bên-gia-min đã ngã chết. Tất cả đều là những chiến sĩ can trường.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Mười tám ngàn người Bên-gia-min đã ngã chết; tất cả đều là những chiến sĩ dũng cảm.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Như thế có 18.000 chiến sĩ anh dũng của người Bên-gia-min bị giết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

45Dua li lwm pab, khiav mus rau tom tiaj nrag mus txog ntawm lub Pobzeb Lee-moos. Muaj tsib txhiab leej raug tua tuag tas rau ntawm tej tog kev. Cov Yixalayees tseem caum cov Npeenyamees uas seem mus txog rau hauv lub nroog Nkidoos, thiab tua cov Npeenyamees tuag ob txhiab leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Trong số người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, hướng hòn đá Rim-môn, thì dân Y-sơ-ra-ên còn giết dọc đường năm ngàn người nữa; đoạn theo riết gần đến Ghi-đê-om thì giết hai ngàn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Khi chúng quay lưng chạy trốn về phía hoang mạc, cho đến tảng đá Rim-môn, thì dân Y-sơ-ra-ên giết dọc đường năm nghìn người. Họ tiếp tục đuổi theo cho đến khi hạ được chúng và giết thêm hai nghìn người nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Khi chúng quay lưng chạy trốn vào đồng hoang, về hướng vầng đá Rim-môn, thì dọc theo các đường chính đã có thêm năm ngàn người bị giết. Chúng cũng bị truy đuổi đến tận Ghi-đôm và đã có hai ngàn người nữa bị giết.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Khi chúng quay lưng chạy trốn vào sa mạc, về hướng vầng đá Rim-môn, thì dọc các đường chính đã có thêm năm ngàn người bị giết. Chúng cũng bị truy đuổi tận đến Ghi-đôm và có hai ngàn người nữa bị giết.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Người Bên-gia-min chạy về phía sa mạc đến tảng đá Rim-môn nhưng dọc đường người Ít-ra-en giết thêm 5.000 người Bên-gia-min nữa. Họ rượt người Bên-gia-min chạy cho đến Ghi-đôm, rồi giết thêm 2.000 người Bên-gia-min nữa tại đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

46Tagnrho cov Npeenyamees uas raug tua tuag hnub ntawd muaj nees nkaum tsib txhiab leej. Lawv cov ntawd puavleej yog cov tubrog uas siab tawv heev xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Vậy, số tổng cộng người Bên-gia-min ngã chết trong ngày đó là hai muôn năm ngàn người có tài cầm gươm và thảy đều là người dõng sĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Vậy, tổng số người Bên-gia-min ngã chết trong ngày đó là hai mươi lăm nghìn người có tài đánh kiếm và tất cả đều là dũng sĩ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Vậy tổng số người Bên-gia-min bị giết trong ngày ấy là hai mươi lăm ngàn. Tất cả đều là những tay kiếm can trường.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Vậy tổng số người Bên-gia-min bị giết trong ngày ấy là hai mươi lăm ngàn; hết thảy đều là những tay kiếm can trường.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Trong ngày đó 25.000 người Bên-gia-min bị giết, tất cả đều đã chiến đấu anh dũng bằng gươm giáo.

Vajtswv Txojlus (HWB)

47Tiamsis cov txivneej rau pua leej uas khiav mus rau ntawm lub tiaj nrag tom lub Pobzeb Lee-moos thiaj li dim, thiab lawv nkaum tau plaub hlis tod.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Lại có sáu trăm người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, đến hòn đá Rim-môn, và ở đó bốn tháng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Nhưng có sáu trăm người quay lưng chạy trốn về phía hoang mạc cho đến tảng đá Rim-môn và ở đó bốn tháng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Nhưng có sáu trăm người quay lưng chạy trốn vào trong đồng hoang và đến ẩn núp tại vầng đá ở Rim-môn được bốn tháng.

Bản Dịch Mới (NVB)

47Nhưng có sáu trăm người quay lưng chạy trốn vào sa mạc và đến ẩn núp tại vầng đá Rim-nôm được bốn tháng.

Bản Phổ Thông (BPT)

47Nhưng 600 người Bên-gia-min chạy thoát đến tảng đá Rim-môn trong sa mạc và trốn ở đó bốn tháng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

48Cov Yixalayees rov qab mus muab cov Npeenyamees uas seem tua tuag tas huv tibsi, tsis hais txivneej, pojniam menyuam thiab tsiaj txhu. Cov Yixalayees muab txhua lub zos uas nyob cheebtsam ntawd hlawv kub hnyiab tas dulug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên trở lại đánh người Bên-gia-min, dùng gươm giết hết thảy người ta ở trong thành, súc vật và hết thảy vật nào gặp được; lại hễ gặp thành nào, thì châm lửa đốt nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Dân Y-sơ-ra-ên trở về đánh người Bên-gia-min, dùng gươm diệt tất cả người trong thành, súc vật và mọi vật gặp được. Đến thành nào thì họ phóng hỏa thành đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Sau đó dân I-sơ-ra-ên quay trở về và thanh toán dân Bên-gia-min. Họ dùng gươm diệt tất cả dân chúng, súc vật, và bất cứ những gì còn lại trong các thành của người Bên-gia-min. Ðến thành nào họ cũng đều phóng hỏa thiêu rụi thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Rồi người Y-sơ-ra-ên quay về thanh toán dân Bên-gia-min. Họ dùng gươm diệt tất cả dân chúng, súc vật, và bất cứ những gì còn lại trong các thành của người Bên-gia-min. Đến thành nào họ cũng đều phóng hỏa thiêu rụi thành ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Rồi người Ít-ra-en trở lại đất Bên-gia-min giết tất cả mọi người trong các thành cùng gia súc hay bất cứ thứ gì họ thấy. Họ cũng thiêu đốt tất cả thành phố nào họ gặp.