So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Raab teev kws ntxo luasYawmsaub ntxub kawg le,tassws lub thauj teev kws humua rua nwg zoo sab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va ghê tởm chiếc cân gian dối,Nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA gớm ghiếc kẻ dùng cây cân giả,Nhưng người cân lường chính xác quả làm đẹp lòng Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA ghê tởm cái cân gian trá, Nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa ghét cái cân gian,nhưng Ngài hài lòng với trái cân đúng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2Thaus khaav theeb lawmyuav raug poob ntsej muag,tassws tswvyim yuav nrug nraimtug kws tsw muab hlub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến theo;Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sự kiêu ngạo đến trước, rồi rước sự nhục nhã đến sau,Còn ai khiêm nhường là đi cùng đường với sự khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Khi kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến, Nhưng sự khôn ngoan đến với người khiêm nhường.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Sự kiêu căng đưa tới nhục nhã;còn sự khiêm nhường dẫn đến khôn ngoan.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Tug kws ncaaj nceeg txujkev ua ncaajyuav coj nwg lub hauv ntej,tassws tug tuabneeg ntxeev ntxagtxujkev nkhib nkhaus yuav rovua rua nwg puam tsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ; Còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Sự liêm chính của người ngay thẳng dẫn dắt họ,Còn sự gian tà của kẻ bất trung hủy diệt chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðức liêm khiết của những người chính trực sẽ hướng dẫn họ,Còn tánh bất lương của phường xảo trá sẽ tiêu diệt chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tính trung thực của người ngay thẳng hướng dẫn họ, Nhưng sự gian tà của kẻ xảo trá sẽ hủy diệt chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Người nhân đức dùng tính lương thiện hướng dẫn mình;còn tính bất lương sẽ tiêu diệt kẻ bất trung.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Tej nyaj txag tsw muaj qaabhaurua nub kws Yawmsaub npau tawg,tassws txujkev ncaaj nceegcawm kuas dim kev tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ,Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trong ngày thịnh nộ, của cải giàu có không giúp được gì,Nhưng đức công chính sẽ cứu người ta khỏi chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Giàu có không lợi ích gì trong ngày thịnh nộ, Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đến giờ qua đời thì giàu có chẳng ích gì,còn sống phải lẽ sẽ giúp con trong kỳ tai hoạ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Tug kws tsw muaj chaw thuaj,nwg txujkev ncaaj nceegyuav coj nwg kev ncaaj nraim,tassws tug tuabneeg limham yuav qaug ntawgrua huv nwg txujkev ua limham.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Sự công bình của người trọn vẹn ban bằng đường lối người; Nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sự công chính của người trọn vẹn làm cho đường lối người ngay thẳng,Còn sự gian ác của kẻ ác đánh ngã hắn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ðức công chính của những người trọn lành sẽ giữ họ trong đường ngay nẻo chánh;Còn sự gian ác của kẻ gian manh sẽ đánh chúng ngã nhào.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Sự công chính của người chính trực làm bằng phẳng đường lối người, Nhưng kẻ ác sẽ sa ngã bởi chính sự gian ác mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Sự công chính của người ngay thẳng khiến đời sống người dễ chịu,nhưng kẻ ác sẽ bị diệt trong mưu ác mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Tug ncaaj nceeg txujkev ua ncaajyuav paab nwg dim,tassws tug tuabneeg ntxeev ntxag txujkev ntshawyuav rov nteg tau nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sự công bình của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu họ,Nhưng lòng tham của kẻ bất trung đánh bẫy chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ðức công chính của những người chính trực sẽ giải thoát họ;Còn quân bất lương sẽ bị chính mưu ác của chúng hãm hại.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu người, Nhưng kẻ xảo trá bị mắc bẫy bởi lòng tham của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lòng thanh liêm của người chính trực giải thoát người ấy,nhưng kẻ bất trung sẽ bị mắc kẹt trong ước vọng của chúng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Thaus tug tuabneeg limham tuag,nwg txujkev vaam kuj pluj taag,tug kws tsw fwm Vaajtswvtej kws nwg xaav tau kuj pluj ntshws lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị diệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi kẻ ác chết, sự trông mong của hắn tiêu tan,Và hi vọng của kẻ cường bạo cũng tan thành mây khói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi kẻ gian ác chết, hy vọng của nó cũng chết theo;Sự trông mong của kẻ bất chính sẽ vĩnh viễn tiêu tan.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Khi chết điều mong đợi của kẻ ác tiêu tan, Và niềm hy vọng của kẻ cường bạo bị tiêu hủy.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi kẻ ác chết, hi vọng chúng cũng chết theo;hi vọng giàu sang của chúng cũng tan theo mây khói.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Tug kws ncaaj nceegtau kev dim qhov txom nyem,tassws tug tuabneeg limhamyuav nyob nwg chaw raug txom nyem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn; Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn,Còn kẻ gian ác vào thế chỗ cho người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Người ngay lành được giải thoát khỏi những khó khăn;Còn kẻ gian ác lại bị lâm vào đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người công chính được cứu khỏi tai họa, Nhưng kẻ ác đi vào đó thế chỗ cho người.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người lành thoát khỏi mọi khó khăn;nhưng khó khăn đó lại rơi trên đầu kẻ ác.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Tug kws tsw fwm Vaajtswv nwg lub qhov ncaujua rua kwvtij zej zog puam tsuaj,tassws tug kws ncaaj nceeg kev txawj ntsepaab tau nwg dim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình; Còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận,Nhưng người công chính nhờ tri thức mà được giải cứu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Lời nói của kẻ đạo đức giả gây tai hại cho người lân cận,Còn trí tuệ của người ngay lành giải cứu người ấy thoát ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Kẻ vô đạo dùng môi miệng hủy diệt người láng giềng mình, Nhưng người công chính nhờ sự hiểu biết được giải cứu.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Lời nói kẻ ác làm hại người láng giềng,nhưng người nhân đức nhờ hiểu biết mà thoát hiểm.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Thaus cov kws ncaaj nceeg noj qaab nyob zoomas lub nroog kuj xyiv faab,thaus cov tuabneeg limham puam tsuaj taagkuj muaj suab qw zoo sab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi người công chính may mắn, cả thành vui vẻ,Và khi kẻ ác bị diệt vong thì có tiếng reo mừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Khi người ngay lành được bình an vô sự, cả thành vui vẻ;Khi kẻ ác bị diệt vong, ai nấy đều vui mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Khi người công chính thịnh vượng, thành phố vui vẻ, Và khi kẻ ác bị hủy diệt, thành phố reo hò mừng rỡ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi người nhân đức thành công, cả thành đều hớn hở.Nhưng khi kẻ ác bị tiêu diệt thì mọi người reo vui.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11Tej koob moov kws cov tuabneegncaaj nceeg tau,ua rua lub nroog vaam meej tuaj,tassws cov tuabneeg limham lub qhov ncaujua rua lub nroog puam tsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhờ phước lành của người ngay thẳng, thành phố được tôn cao,Nhưng do miệng kẻ gian ác, thành bị sụp đổ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhờ người chính trực chúc phước nên thành được cao trọng,Nhưng vì miệng kẻ gian tà mà thành bị sụp đổ tan tành.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Một thành được tôn cao nhờ phước lành của người ngay thẳng, Nhưng vì miệng của kẻ ác nó bị phá hủy.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Sự thịnh vượng của người nhân đức nâng đỡ thành mình,còn kẻ ác dùng miệng lưỡi mình phá sập nó.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Tug kws saib tsw taug kwvtij zej zogyog tug kws tsw thoob tswb,tassws tug kws paub qaabhaumas nyob tuabywv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu; Nhưng người khôn sáng làm thinh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ai xem thường người lân cận mình là người thiếu hiểu biết,Nhưng người thông sáng giữ im lặng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Kẻ vô tri mới khinh khi người khác,Còn người sáng suốt im lặng, không phát biểu điều gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Kẻ khinh miệt người láng giềng mình là người thiếu hiểu biết, Còn người sáng suốt giữ im lặng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người ngu dại khinh dể láng giềng mình,còn người hiểu biết im lặng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13Tug kws cov zog taug xaivpheej qha tej kws muab npog ca tshwm lug,tassws tug kws tso sab taumas yeej npog tau tej ntawd ca.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Kẻ mách lẻo tiết lộ điều thầm kín,Còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật,Còn người tín cẩn vẫn giữ kín chuyện bí mật trong lòng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Kẻ ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật, Nhưng người có lòng đáng tin cậy giữ kín công việc.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Kẻ bép xép không thể giữ điều kín giấu,còn người đáng tin không tiết lộ điều bí mật.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14Qhovtwg tsw muaj tug txawj cojtej pejxeem yuav qaug taag,tassws qhov kws muaj ntau leej ua chaw sablaajyeej yuav nyob thaaj yeeb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ,Nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt quốc gia sụp đổ,Nhưng có mưu sĩ nhiều tổ quốc được an ninh.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược,Nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Quốc gia suy sụp vì thiếu lãnh đạo,còn nhiều cố vấn cứu được dân tộc.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15Tug kws laav lwm tugyuav raug kev ntxhuv sab,tassws tug kws tsw kaam laav lwm tugyuav nyob kaaj sab lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ai bảo lãnh cho người lạ sẽ mang họa,Nhưng ai ghét việc bảo lãnh sẽ được an thân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bảo đảm cho người lạ vay tiền sẽ chuốc họa vào thân,Còn khước từ sự giúp đỡ như vậy sẽ được bình an vô sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Kẻ nào bảo lãnh cho người xa lạ sẽ bị thiệt hại, Nhưng người ghét việc bảo lãnh sẽ được an toàn.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ai bảo lãnh người lạ sẽ phải chịu thiệt.Cho nên tốt hơn đừng bảo lãnh.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16Tug quaspuj kws paub cai yeej tau koob meej,tassws tug quasyawg sab heevyuav tau nyaj txag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng; Còn người đàn ông hung bạo được tài sản.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Người đàn bà nhân hậu được tôn trọng,Còn người đàn ông mạnh mẽ sẽ được tài sản.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Người phụ nữ thùy mị duyên dáng sẽ được quý trọng,Còn người phụ nữ ghét đức hạnh sẽ chóng bị hổ ngươi.(Kẻ nhút nhát rụt rè sẽ trở nên nghèo khó,Còn người tháo vát siêng năng sẽ có được giàu sang.)

Bản Dịch Mới (NVB)

16Một người đàn bà duyên dáng được vinh dự, Nhưng một người đàn ông hung bạo chỉ được của cải.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người đàn bà duyên dáng được kính nể,còn đàn ông hung dữ chỉ được của cải.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17Tug kws hlub luas yuav rovua rua nwg tau zoo,tassws tug kws nyaumyuav rov ua rua nwg mob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình; Còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Người nhân hậu làm ích cho linh hồn mình,Còn kẻ hung bạo làm hại bản thân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ai nhân từ là làm lợi cho mình,Còn kẻ hung dữ là tự hại bản thân.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Người nhân từ làm lợi cho linh hồn mình; Kẻ độc ác làm hại cho thân thể nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Kẻ nhân từ làm ơn cho chính mình,còn kẻ hung bạo chỉ mang khổ vào thân.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18Tug tuabneeg limham tau cov nqe zugkws daag nwg xwb,tassws tug kws tseb txujkev ncaaj nceegyuav tau tej nqe zug kws tseeb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Kẻ làm điều ác nhận tiền công hư ảo,Nhưng người gieo điều công chính được phần thưởng chắc chắn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Kẻ gian ác sẽ chỉ được của phù du làm lương hướng,Còn người gieo sự công chính sẽ hưởng phần thưởng lâu dài.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Kẻ ác nhận tiền công lừa gạt, Nhưng người gieo sự công chính nhận phần thưởng thật.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Công việc của kẻ ác chỉ là dối trá,còn người nhân đức chắc chắn sẽ được thưởng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19Tug kws khov kho huv txujkev ncaaj nceegyuav muaj txujsa nyob,tassws tug kws lawv quas ncavtxujkev phem yuav tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống; Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Người kiên định trong sự công chính dẫn đến sự sống,Còn kẻ đeo đuổi điều ác đưa đến sự chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Người kiên trì giữ mình trong sự công chính sẽ sống còn;Nhưng ai đeo đuổi sự gian ác sẽ sớm bị diệt mất.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Người nào kiên trì trong sự công chính dẫn đến sự sống; Còn kẻ theo đuổi điều ác sẽ đưa đến cái chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Người nhân đức sẽ được sống,nhưng kẻ theo đuổi điều ác sẽ chết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20Cov tuabneeg kws lub sab nkhaus,Yawmsaub ntxub kawg le,tassws cov kws tsw muaj chaw thuaj leua rua Yawmsaub zoo sab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ có lòng gian tà,Nhưng Ngài vui thích người có đường lối trọn vẹn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20CHÚA gớm ghiếc lòng dạ gian tà;Nhưng Ngài vui lòng với người giữ đường lối mình trọn vẹn.

Bản Dịch Mới (NVB)

20CHÚA ghê tởm kẻ có tấm lòng gian tà, Nhưng vui thích người theo đường lối chính trực.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúa ghét những kẻ có lòng gian ác,nhưng Ngài thích kẻ ngay thẳng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21Ca le paub tseeb tas tug tuabneeg phemyuav tsw dim kev teem txem,tassws tug kws ncaaj nceegyuav tau kev cawm dim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt; Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Chắc chắn kẻ ác không tránh khỏi bị trừng phạt,Nhưng dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Hãy biết rõ, kẻ gian ác sẽ không bao giờ thoát khỏi hình phạt;Nhưng con cháu người ngay lành sẽ thoát khỏi nỗi oan khiên.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Chắc chắn kẻ ác sẽ không tránh khỏi hình phạt, Nhưng dòng dõi người công chính sẽ thoát khỏi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Kẻ ác chắc chắn sẽ bị phạt,còn ai làm điều phải sẽ được giải phóng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Tug quaspuj zoo nkauj kws tsw paub caizoo le lub nplhaib kubkws npua coj ntawm qhov ntswg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dẽ dặt, Khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắnGiống như một vòng vàng đeo nơi mũi heo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào,Người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Một người đàn bà đẹp nhưng thiếu thận trọng, Cũng như vòng vàng đeo nơi mũi heo.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Người đàn bà đẹp mà thiếu khôn khéo,như vòng vàng đeo vào mũi heo.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23Qhov kws cov tuabneeg ncaaj nceeg ntshawcoj moog tau qhov zoo xwb,tassws qhov kws cov tuabneeg limham vaamcoj moog txug Vaajtswv kev npau tawg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện; Còn điều kẻ ác trông đợi, ấy là cơn thạnh nộ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Sự khao khát của người công chính sẽ được điều thiện,Còn hi vọng của kẻ ác chỉ là cơn thịnh nộ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ước vọng của người ngay lành cuối cùng rồi cũng đạt được;Còn sự trông mong của kẻ ác sẽ là cơn thịnh nộ mà thôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Điều mong ước của người công chính đều là phước lành; Còn hy vọng của kẻ ác là sự thịnh nộ.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Hi vọng của người chân chính sẽ mang kết quả,còn hi vọng của kẻ ác sẽ đưa đến cơn thịnh nộ của Thượng Đế.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

24Tug kws zoo sab pub dawbnwg nplua nuj quas zug,tug kws tsw kaam pub yaam kws nwg pub tau,nwg kuj pluag quas zug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn;Cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Có người rải của mình ra, nhưng càng giàu thêm lên;Trong khi kẻ khư khư giữ của, lại chỉ được sự túng thiếu.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Người ban cho rộng rãi lại càng giàu có, Nhưng kẻ quá keo kiệt thì vẫn thiếu thốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Có người cho ra nhiều nhưng lại thêm giàu có.Còn có kẻ keo kiệt, bủn xỉn thì lại nghèo thiếu.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

25Tug kws lub sab daav pub tauyeej yuav nplua nuj,tug kws muab dej rua luas haus,luas kuj yuav pub dej rua nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng,Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Người hào phóng sẽ được hào phú,Ai cho người khát nước uống có ngày sẽ được cho nước uống lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Người rộng rãi sẽ được no đủ;Kẻ cho người uống nước sẽ được nước uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ai ban phát cho người khác sẽ trở nên sung túc hơn;còn ai giúp người sẽ được người giúp lại.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

26Tuabneeg tshev foom tug kwstuav nqe qoob loos tsw muag,tassws tug kws ca le muag,yuav tau moov zoo rua sau nwg lub taubhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân sự rủa sả; Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Dân chúng nguyền rủa kẻ đầu cơ lúa gạo,Nhưng chúc phước cho người bán nó ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Kẻ giữ lúa gạo lại để đầu cơ trục lợi sẽ bị nguyền rủa,Còn người bán nó ra sẽ được phước hạnh tuôn đổ trên mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Kẻ nào đầu cơ tích trữ lúa gạo sẽ bị dân chúng nguyền rủa, Nhưng người bán ra sẽ được chúc phước.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Dân chúng nguyền rủa kẻ tích trữ lúa thóc,nhưng chúc phước cho kẻ bán lúa ra.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

27Tug kws swv zug nrhav qhov zooyeej yuav ua rua luas txaus sab rua nwg,tassws kev phem yuav raugtug kws nrhav qhov phem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển; Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Ai tìm điều thiện sẽ gặp ân huệ,Ai đeo đuổi điều ác, điều ác sẽ đến bên mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ai chuyên cần tìm cầu điều thiện sẽ nhận được ân huệ,Nhưng kẻ nào mải mê làm điều ác sẽ bị họa giáng vào thân.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Người nào sốt sắng tìm kiếm điều thiện sẽ tìm thấy ân huệ, Nhưng kẻ theo đuổi điều ác, điều ác sẽ đến với nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Người nào tìm điều tốt lành sẽ nhận được ân phúc,còn kẻ tìm điều ác sẽ gặp điều ác.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

28Tug kws tso sab rua nwg tej nyaj txagyuav qaug pluj taag,tassws tug kws ncaaj nceeg yuav hlub zooyaam nkaus le tej nplooj ntoo ntsuab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ,Còn người công chính được hưng thịnh như cành lá xanh tươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Kẻ để lòng tin cậy vào của cải sẽ phải héo khô tàn tạ;Còn người ngay lành sẽ hưng thịnh như những lá xanh tươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Kẻ nào tin cậy nơi sự giàu có của mình sẽ ngã, Nhưng người công chính sẽ phát triển như cành lá xanh tươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Ai trông cậy vào của cải sẽ bị tàn hại,còn người nhân đức sẽ tươi tốt như lá cây xanh.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

29Tug kws tswm kev kub ntxhuvrua nwg tsev tuabneeg,mas thaus kawg nwg yuav tau cuaua qub txeeg qub teg xwb,hab tug ruag yuav ua tug ntse qhev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp; Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Ai quấy rối gia đình mình sẽ được gió làm cơ nghiệp,Còn kẻ điên dại phải làm nô lệ cho người có lòng khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Kẻ gây rối trong gia đình sẽ lĩnh phần gia tài là gió;Kẻ dại khờ sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Người nào gây rắc rối cho gia đình mình sẽ chẳng thừa hưởng được gì; Còn kẻ ngu dại sẽ làm đầy tớ cho người có lòng khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Ai mang hiềm khích cho gia đình,sẽ chẳng nhận được gì ngoài gió lốc.Người ngu dại sẽ làm tôi cho kẻ khôn ngoan.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

30Tug kws ncaaj nceeg tej numyog tsob ntoo kws pub txujsa,tassws qhov kws kwv tawv txuj kevcaiyeej yog txuv txujsa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Trái của người công chính là cây sự sống,Người khôn ngoan chinh phục được nhiều linh hồn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Trái của người ngay lành là cây sự sống;Ai chinh phục được linh hồn người ta là người khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Kết quả của người công chính là cây sự sống; Còn người chinh phục được linh hồn người ta là người khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Người nhân đức ban sự sống cho kẻ khác,nhưng sự hung bạo giết sinh mạng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

31Yog cov tuabneeg ncaaj nceegtau tej kws tswm nyog tau huv nplajteb nuav,mas cov tuabneeg limham hab muaj txemyimfuab yuav raug teem txem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Nếu người công chính được báo đáp trên đất nầy,Thì kẻ gian ác và tội lỗi phải bị báo trả nhãn tiền!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Nếu người ngay lành được báo đền trên đất,Thì kẻ gian ác và kẻ tội lỗi ắt sẽ không khỏi bị phạt.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nếu người công chính được báo đáp ngay trên trần thế, Huống gì kẻ gian ác và người tội lỗi.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Người nhân đức được phần thưởng trên thế gian,còn kẻ ác và tội nhân bị trừng phạt.