So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Tus neeg pluag uas muaj kev ncaj ncees zoo dua tus neeg ruam uas pheej hais lus dag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêmCòn hơn là kẻ có môi miệng gian tà, là kẻ ngu dại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Thà nghèo mà sống thanh liêm,Còn hơn có môi miệng gian xảo và làm một kẻ dại.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Thà nghèo mà sống chính trực Hơn là kẻ có môi miệng gian tà và ngu dại.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Thà nghèo mà sống lương thiện,còn hơn ngu dại mà ăn nói quanh co.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Tus neeg siab kub tiamsis tsis muaj kev txawj ntse tsis zoo dabtsi. Tus uas tsis ua siab ntev yuav ua rau nws raug teebmeem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay; Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Lòng thiếu tri thức chẳng phải là một điều hay,Kẻ nào vội vàng bước đi sẽ bị vấp ngã.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức là điều không tốt,Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ chỉ làm hỏng việc mà thôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lòng nhiệt thành mà thiếu hiểu biết cũng không tốt; Kẻ bước đi vội vã sẽ trượt ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ao ước mà thiếu hiểu biết không ích lợi gì.Nếu con hành động hấp tấp con sẽ sai lầm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Muaj ibtxhia raug kev puastsuaj vim lawv tej haujlwm ruam thiab lawv liam txim rau tus TSWV.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Sự ngu dại của một người phá hỏng đường lối người,Và lòng người lại oán trách Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Kẻ dại làm theo sự dại dột mình và thất bại,Rồi nổi giận trong lòng và oán trách CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Sự ngu dại của một người làm đường lối người hư hại, Rồi lòng người lại oán trách CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Người nào ngu dại sẽ làm hại đời mình,nhưng trong lòng người lại oán trách Chúa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Cov neeg npluanuj muaj phoojywg coob zuj zus, tiamsis cov neeg pluag tej phoojywg tso lawv tseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Sự giàu có kết nhiều bậu bạn; Còn kẻ khó khăn dầu bạn cũng lìa bỏ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Sự giàu có kết nhiều bè bạn,Còn người nghèo khó dù bạn cũng lìa xa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Khi giàu sang, có lắm người muốn làm bạn,Lúc nghèo khó, các bạn bè rời bỏ lánh xa.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Giàu có thêm nhiều bạn hữu, Nhưng nghèo khó bạn lại bỏ rơi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Giàu có tăng thêm bạn,còn nghèo khó bị bạn bè xa lánh.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tus uas ua timkhawv tsis tseeb hauv tsev tu plaub, nws yuav raug txim thiab khiav tsis dim li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhân chứng gian không khỏi bị trừng phạt,Kẻ buông lời giả dối không sao trốn thoát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt,Kẻ nói dối chắc chắn không khỏi bị phạt.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người làm chứng gian sẽ bị trừng phạt, Và kẻ nói dối sẽ không tránh khỏi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Làm chứng gian thế nào cũng bị phạt;còn kẻ nói dối sẽ không thoát khỏi tội.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Txhua tus nyiam tus neeg siab dawb siab zoo; thiab txhua tus xav ua phoojywg rau tus neeg uas muab khoom pub dawb tau rau lwm tus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi; Và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Có nhiều kẻ tìm ơn của người hào phóng,Và mọi người đều là bạn của kẻ hay ban tặng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Người quyền quý tốt bụng sẽ được nhiều người tìm xin ân huệ,Người rộng rãi ban cho ai cũng mong được là bạn của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người quyền quý được nhiều kẻ nịnh hót, Và mọi người đều là bạn của người hay ban tặng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhiều người muốn lấy lòng người rộng rãi,ai cũng thích kết thân với kẻ hay biếu xén.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Txawm yog tus neeg pluag tej kwvtij kiag los twb tsis nyiam nws; yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj phoojywg. Txawm yog nws xav nrog luag ua phoojywg los luag tsis kam li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người; Phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người! Người lấy lời đuổi theo chúng,… chúng chẳng còn đó nữa!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tất cả anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người,Huống chi bè bạn lại chẳng lìa xa!Người đuổi theo nài nỉ,Nhưng chúng chẳng còn ở đó!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Người nghèo khó, ngay cả bà con ruột thịt còn xa lánh,Huống chi bị bạn bè bỏ – Ðiều đó đâu có gì đáng ngạc nhiên.Khi người ấy ngỏ lời xin giúp đỡ, họ đều đã cao bay xa chạy.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ngay cả anh em của người nghèo khó cũng ghét người, Huống gì bè bạn lại không xa lánh người; Người chạy theo năn nỉ, Họ không còn ở đó nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Kẻ nghèo bị thân nhân ghét bỏ;đến nỗi bạn bè cũng xa lánh.Họ chạy theo van xin bạn hữu,nhưng ai cũng tránh xa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Cia li txaus siab rau koj thiab rau siab kawm kev txawj ntse, thiab cim ntsoov tej uas koj tau kawm lawm cia rau nruab siab koj lub neej thiaj yuav vammeej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình; Còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ai có được sự khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình;Và ai giữ sự thông sáng, tìm được phước lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tìm kiếm sự khôn ngoan là yêu mến linh hồn mình,Giữ lấy sự thông sáng sẽ được thịnh vượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ai nhận được lòng khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình; Người nào giữ được sự sáng suốt, tìm được phúc lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ai hiểu biết yêu linh hồn mình,Ai giữ gìn tri thức sẽ thành công.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Tus uas ua timkhawv tsis tseeb hauv tsev tu plaub yeej yuav raug txim, thiab tus uas hais lus dag yuav raug puastsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt; Và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhân chứng gian sẽ không khỏi bị trừng phạt,Kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt,Kẻ nói dối sớm muộn gì sẽ bị tàn mạt chẳng sai.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Người làm chứng gian sẽ bị trừng phạt, Và kẻ nói dối sẽ bị hủy diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Làm chứng gian thế nào cũng bị phạt,kẻ nói dối sẽ bị diệt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Cov neeg ruam tsis tsimnyog nyob tej vajtse zoo, thiab tej qhev tsis tsimnyog kav tej nomtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội; Phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nếp sống sung túc chẳng xứng với kẻ ngu dại,Huống chi kẻ tôi mọi lại cai trị người quý tộc!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vinh hoa phú quý thật không xứng với kẻ rồ dại,Tôi tớ mà cai trị người quyền quý lại càng không xứng hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Xa hoa không xứng với kẻ ngu dại; Huống hồ kẻ nô lệ cai trị hoàng tử.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Kẻ dại dột không nên sống xa xỉ,Còn kẻ nô lệ không nên cai trị quan trưởng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Yog koj txawj xav, koj yuav tsum tswj kom tau koj txojkev chim. Txawm yog luag ua tsis yog rau koj los puam chawj, koj ua li ntawd zoo dua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; Và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Sự khôn ngoan của một người khiến người chậm nóng giận,Và vì danh dự của mình mà bỏ qua tội phạm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Người khôn ngoan trí thức thường hay chậm giận,Người ấy lấy làm vinh hạnh bỏ qua lầm lỗi của người ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Người hiểu biết chậm nóng giận, Và vì sự vinh hiển của mình, người bỏ qua sự xúc phạm.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Người hiểu biết thường chậm nóng giận;Họ lấy làm vinh dự mà bỏ qua sự tổn thương.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Vajntxwv txojkev chim zoo ib yam li tus tsov ntxhuav nyooj, tiamsis qhov uas nws txaus siab zoo ib yam li kob nag rau tej roj ntsuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét; Còn ân dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vua nổi giận khác nào sư tử gầm thét,Còn ân huệ của vua như sương móc trên cỏ xanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vua giận dữ thét la như sư tử rống,Lúc nguôi ngoai ban ân điển giống sương móc đồng xanh.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Cơn giận của vua khác nào sư tử rống, Nhưng ân huệ của vua như sương móc trên cỏ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Cơn thịnh nộ của vua giống như sư tử gầm thét,còn lòng nhân từ của vuagiống như giọt sương mai đọng trên cỏ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Tus tub uas ruam yuav ua rau nws txiv raug kev puastsuaj. Tus pojniam uas yws taus zoo ib yam li lub tsev uas xau nag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó; Và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó,Một người vợ hay tranh cạnh giống như nhà dột mưa chảy không dứt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Con ngu muội là tai họa cho cha mẹ,Vợ hay cãi khác nào máng xối chảy róc rách mãi không ngừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Một đứa con ngu dại làm tai hại cho cha; Một người vợ hay cằn nhằn như nước mưa nhỏ giọt không dứt.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Con trai ngu dại làm hại cho cha mình,còn người vợ hay gây gổ giống như nhà dột.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Vajtse thiab nyiaj txiag yog niam thiab txiv tseg ua qubtxeeg qubteg rau tus tub, tiamsis tus pojniam uas paub tab yog tus TSWV muab rau nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại,Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhà cửa và tài sản có thể là cơ nghiệp do cha mẹ để lại,Nhưng người vợ khôn ngoan do CHÚA ban cho.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông; Nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Con cái thừa hưởng gia sản từ cha mẹ,nhưng người vợ khôn ngoan do Chúa ban cho.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Ua neeg tubnkeeg tau zoo pw, tiamsis yuav tsis muaj noj tsis muaj haus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Sự lười biếng làm cho người ta mê ngủ,Và kẻ ăn không ngồi rồi sẽ bị đói khát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Kẻ biếng nhác ham mê ngủ nghỉ,Kẻ biếng lười bị đói khổ triền miên.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Lười biếng làm cho người ta ngủ mê, Và người ở không thì sẽ bị đói.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Sự lười biếng khiến người ta thích ngủ,còn kẻ biếng nhác sẽ đói khổ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Hwm tus TSWV txoj kevcai, koj thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev. Yog koj tsis quavntsej Vajtswv tej kevcai, koj yuav raug kev ploj kev tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình; Nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ai tuân giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình,Nhưng kẻ xem thường đường lối mình sẽ chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ai vâng giữ điều răn gìn giữ mạng sống mình,Kẻ sống buông thả không kỷ cương sẽ chết sớm.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Người nào giữ điều răn, gìn giữ linh hồn mình; Còn kẻ khinh thường đường lối mình sẽ chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Kẻ vâng theo luật lệ tự bảo vệ mình,nhưng ai cẩu thả sẽ phải thiệt mạng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Thaum koj muab rau tus pluag yog koj qiv rau tus TSWV ntag, ces tus TSWV yuav them rov rau koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn,Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ai thương xót người nghèo là cho CHÚA vay mượn,Ngài sẽ trả lại đầy đủ việc phước thiện người ấy đã làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho CHÚA vay mượn; Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ai nhân từ đối với kẻ nghèo là cho Chúa vay mượn;Ngài sẽ đền đáp tương xứng với điều con đã làm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Cob qhia koj tej menyuam thaum lawv tseem yau, lawv thiaj kawm tau. Yog koj tsis qhuab qhia lawv, ces yog koj nrog lawv rhuav lawv lub neej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy; Nhưng chớ toan lòng giết nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Hãy sửa phạt con cái ngươi lúc còn hi vọng,Nhưng đừng định tâm giết nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Hãy sửa trị con bạn trong khi vẫn còn tia hy vọng,Nhưng lòng bạn đừng mong nó bị diệt vong.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Hãy thi hành kỷ luật đối với con cái vì còn hy vọng, Nhưng đừng định tâm giết nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Hãy sửa dạy con cái trong khi còn có hi vọng;đừng để chúng tự hại mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Yog leejtwg pheej npautaws sai, cia nws ris nws lub txim ntawd. Yog koj pab nws ib zaug lawm, lwm zaus koj yuav rov tau pab nws dua thiab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người hay nóng giận dữ tợn, sẽ phải mang hình; Vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Người hay nổi giận dữ tợn sẽ phải mang hình phạt;Vì nếu con giải cứu hắn, hẳn phải giải cứu lần nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Người quá nóng tính sẽ bị hình phạt,Nếu bạn cứu giúp người ấy lần nầy, chắc chắn bạn sẽ có dịp cứu giúp thêm lần nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Kẻ hay giận dữ sẽ phải trả giá hình phạt; Nếu con giải cứu nó, con lại phải làm nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ai nóng tính sẽ phải trả giá đắt.Nếu con giúp hắn con sẽ phải giúp mãi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Yog koj khaws luag tej lus qhuab ntuas thiab muab siab rau kawm, muaj ib hnub koj yuav txawj ntse.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Hãy nghe lời khuyên dạy, và tiếp nhận sự giáo hối, Để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hãy nghe lời khuyên và đón nhận sự giáo huấn,Để cuối cùng, con được khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Hãy lắng nghe lời khuyên bảo và hãy lãnh hội lời giáo huấn,Ðể có được khôn ngoan hầu biết ứng biến trong tương lai.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hãy nghe lời khuyên, nhận sự giáo huấn, Để cuối cùng con trở nên khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hãy nghe lời khuyên và chấp nhận sự sửa dạy,về sau con sẽ khôn ngoan.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Neeg xav ntau yam hauv lub siab yuav ua, tiamsis yuav yog haum tus TSWV siab thiaj ua tau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Trong lòng loài người có nhiều mưu kế,Nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Dù tâm trí người ta có nghĩ ra nhiều mưu lắm kế,Nhưng chỉ ý muốn của CHÚA mới thành tựu.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Lòng người có nhiều kế hoạch, Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Con người có nhiều dự tính,nhưng chỉ có chương trình của Chúa là thành tựu mà thôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Ua neeg siab hlob ces poob ntsejmuag. Ua neeg pluag zoo dua ua neeg dag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình; Và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Điều mà người ta mong ước nơi con người là lòng trung thành,Thà làm người nghèo khổ còn hơn là kẻ nói dối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ðiều mong ước ở một người là lòng trung thành của người ấy;Thà làm một người nghèo hơn là làm kẻ dối gạt người ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Điều người ta mong muốn nơi một người là lòng trung thành;Thà làm một người nghèo hơn là kẻ dối trá.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ai cũng thích người trung thành,cho nên thà nghèo còn hơn nói dối.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Koj yuav tsum hwm tus TSWV, koj thiaj muaj sia ua neej nyob ntev, muaj kev txaus siab thiab tsis raug xwm phem dabtsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống:Làm cho người ta được thỏa nguyện,Và ngăn cản mọi tai họa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Lòng kính sợ CHÚA dẫn đưa vào sự sống,Ðược no thỏa an lành và thoát mọi tai ương.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Kính sợ CHÚA dẫn đến sự sống; Được mãn nguyện và tai họa không đụng đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ai kính sợ Chúa sẽ dẫn đến sự sống,Người sẽ mãn nguyện không tổn hại gì.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Tus neeg tubnkeeg cev diav mus hais mov hauv lub tais twb laj nqa los rau ntawm nws lub ncauj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, Rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa,Rồi không thèm đưa nó lên miệng mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Kẻ biếng nhác để yên tay mình trong dĩa,Không nhấc nổi tay lên để đưa thức ăn vào miệng.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa, Rồi cũng không đưa tay lên miệng.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Kẻ lười biếng thò thay vào dĩa,nhưng không buồn đưa thức ăn vào miệng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Qhov uas rau txim rau tus neeg uas thuam lwm tus ntawd, yuav ua rau tus neeg uas tsis paub kawm tau kev txawj ntse. Yog koj ntse, thaum luag qhuab ntuas koj, koj yuav kawm tau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Hãy đánh kẻ nhạo báng, thì người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo; Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Hãy đánh phạt kẻ nhạo báng thì người ngây thơ sẽ trở nên khôn khéo;Hãy khiển trách người hiểu biết, người ấy sẽ thêm tri thức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ðánh kẻ nhạo báng, kẻ khờ khạo sẽ học được khôn ngoan,Quở người thông sáng, người ấy sẽ lãnh hội thêm tri thức.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Hãy đánh đòn kẻ nhạo báng thì kẻ đơn sơ sẽ học khôn; Hãy quở trách người hiểu biết thì người sẽ học được tri thức.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Hãy trừng phạt kẻ khinh dể sự khôn ngoan,thì kẻ ngờ nghệch sẽ hiểu biết.Hãy sửa dạy người hiểu biết,thì họ sẽ thêm tri thức.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Tus ua ntxeev siab rau nws txiv thiab ntiab nws niam tawm hauv tsev mus yog tus tub uas raug luag hais tsis zoo thiab txajmuag kawg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Kẻ hãm hại cha mình, và xô đuổi mẹ mình, Là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Kẻ ngược đãi cha và xua đuổi mẹ mìnhLà đứa con gây xấu hổ và sỉ nhục.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Kẻ đánh cha đuổi mẹ là đứa con bất hiếu,Ấy là kẻ gây xấu hổ và nhục nhã cho dòng họ và gia đình.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Kẻ bạc đãi cha, xô đuổi mẹ Là đứa con xấu hổ và nhục nhã.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Đứa con hung dữ với cha và xua đuổi mẹ mình,là đứa con sỉ nhục.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27Metub, yog koj tso kev kawm tseg ces tsis ntev koj yuav tsis nco tej uas koj twb paub lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy Khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Hỡi con ta, khi không nghe lời khuyên dạy nữa,Con sẽ lầm lạc cách xa các lời tri thức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Con ơi, khi con không muốn nghe những lời dạy dỗ nữa,Ấy là lúc con bắt đầu rời xa những lời của tri thức.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Hỡi con, khi con thôi, không nghe lời giáo huấn nữa, Con sẽ lầm lạc xa lời tri thức.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Con ơi, nếu con thôi nghe lời răn dạy,thì con sẽ rời xa sự hiểu biết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

28Tus uas ua timkhawv tsis tseeb ntxo lwm tus yog tus neeg tsis ncaj ncees. Tej neeg siab phem yeej nyiam kev phem kev qias.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Chứng gian tà nhạo báng sự công bình; Và miệng kẻ dữ nuốt tội ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nhân chứng gian tà nhạo báng sự công chính,Và miệng kẻ ác nuốt chửng tội lỗi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Kẻ làm chứng dối nhạo báng công lý,Miệng của kẻ gian ác ăn nuốt tội lỗi.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nhân chứng vô lại chế nhạo sự công bình; Miệng kẻ gian ác nuốt điều tội lỗi.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Chứng gian xem thường công lý,còn miệng kẻ ác chỉ thích ngốn ngấu điều gian tà.

Vajtswv Txojlus (HWB)

29Tus neeg ruam uas khavtheeb yeej yuav mag nplawm xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo báng; Và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Sự trừng phạt dành sẵn cho kẻ nhạo báng,Roi vọt sắm sẵn cho lưng kẻ ngu dại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Các án phạt dành cho phường nhạo báng,Các đòn roi dành cho lưng bọn điên rồ.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Án phạt đã dành sẵn cho kẻ nhạo báng, Và roi vọt dành cho lưng kẻ ngu dại.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Kẻ kiêu căng sẽ lãnh trừng phạt,còn lưng của kẻ ngu dại sẽ bị đánh đập.