So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1My son, if you receive my words,And treasure my commands within you,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạyVà trân trọng tuân giữ các điều răn của ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Con ơi, nếu con ghi nhận lời TaVà chất chứa các mệnh lệnh của Ta trong lòng;

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận những lời ta Và trân trọng giữ gìn các điều răn ta trong lòng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Con ơi, hãy chú ý nghe lời tavà ấp ủ điều ta dạy bảo.

New King James Version (NKJV)

2So that you incline your ear to wisdom,And apply your heart to understanding;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Lắng tai nghe điều khôn ngoan,Hướng lòng con về sự thông sáng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nếu con chăm chú lắng nghe sự khôn ngoan dạy bảo,Ðể lòng con làm theo trí tuệ chỉ bày;

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nếu tai con lắng nghe sự khôn ngoan; Và lòng con hướng về sự hiểu biết;

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hãy nghe kỹ điều khôn ngoan;lưu ý đến điều thông sáng.

New King James Version (NKJV)

3Yes, if you cry out for discernment,And lift up your voice for understanding,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Phải, nếu con cầu xin sự thông sángVà cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì nếu con cầu xin được thông minh khôn sáng,Và cất tiếng khẩn nài được hiểu biết khôn ngoan,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt; Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết;

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy đòi cho được sự khôn ngoan,van xin sự thông sáng.

New King James Version (NKJV)

4If you seek her as silver,And search for her as for hidden treasures;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nếu con tìm nó như tìm tiền bạc,Kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nếu con kiếm nó như kiếm tiền kiếm bạc,Và tìm nó như tìm kho báu đang bị chôn giấu,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nếu con tìm nó như tìm bạc, Và kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu;

Bản Phổ Thông (BPT)

4Hãy tìm kiếm nó như bạc,săn lùng nó như kho tàng kín giấu.

New King James Version (NKJV)

5Then you will understand the fear of the Lord,And find the knowledge of God.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-vaVà tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là hết lòng kính sợ CHÚA,Và khám phá ra làm sao để hiểu biết Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚAVà tìm thấy sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thì con sẽ biết kính sợ Chúa,và tìm được sự hiểu biết về Thượng Đế.

New King James Version (NKJV)

6For the Lord gives wisdom;From His mouth come knowledge and understanding;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan;Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì CHÚA ban cho người ta sự khôn ngoan thông sáng,Từ miệng Ngài ban ra tri thức và trí tuệ;

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan; Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chỉ một mình Chúa là Đấng ban sự khôn ngoan;Ngài ban sự thông sáng và hiểu biết.

New King James Version (NKJV)

7He stores up sound wisdom for the upright;He is a shield to those who walk uprightly;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng;Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ngài để dành sự khôn ngoan cho người ngay thẳng,Ngài là thuẫn khiên che chở kẻ thanh liêm;

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ngài dành khả năng cho những kẻ liêm chính.Ngài bảo vệ người ngay thẳng như cái thuẫn.

New King James Version (NKJV)

8He guards the paths of justice,And preserves the way of His saints.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Để bảo vệ con đường của người công chínhVà giữ gìn các lối của thánh đồ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ngài bảo vệ đường lối của người công chính;Ngài gìn giữ lối đi của các thánh đồ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngài giữ gìn lối đi của người công bình; Bảo vệ đường lối của kẻ kính sợ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ngài trông chừng để mọi người được đối xử công bằng,và bảo vệ những kẻ trung thành với Ngài.

New King James Version (NKJV)

9Then you will understand righteousness and justice,Equity and every good path.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh,Sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công chính và công lý,Thế nào là bình đẳng và mọi đường lối tốt đẹp ngay lành.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính, Công bình và bình đẳng cùng mọi đường lối tốt đẹp.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Lúc ấy con sẽ hiểu biết điều ngay thẳng và công chính,cùng sự thanh liêm và các lối đi phải lẽ.

New King James Version (NKJV)

10When wisdom enters your heart,And knowledge is pleasant to your soul,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con,Tri thức sẽ làm linh hồn con vui thích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con,Sự tri thức sẽ làm cho hồn con khoan khoái.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con; Sự hiểu biết sẽ làm linh hồn con thích thú.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sự khôn ngoan sẽ nhập vào tâm trí con,con sẽ ưa thích sự hiểu biết.

New King James Version (NKJV)

11Discretion will preserve you;Understanding will keep you,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ gìn giữ con,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Tính thận trọng sẽ canh giữ con,Sự thông sáng sẽ luôn bảo vệ con,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Tính thận trọng sẽ trông nom con,Sự thông sáng sẽ gìn giữ con.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Sự khôn khéo sẽ giữ gìn con Và sự sáng suốt sẽ bảo vệ con;

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lẽ phải sẽ bảo vệ con;sự hiểu biết sẽ canh chừng con.

New King James Version (NKJV)

12To deliver you from the way of evil,From the man who speaks perverse things,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Để cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Để giải thoát con khỏi đường kẻ ác,Cứu con khỏi kẻ nói lời gian tà,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Những điều ấy sẽ giải thoát con khỏi đường lối gian tà,Cùng cứu con khỏi kẻ nói những lời xảo quyệt;

Bản Dịch Mới (NVB)

12Giải cứu con khỏi con đường tà, Khỏi kẻ nói lời tai ác;

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nó sẽ giữ chân con khỏi lối đi của kẻ ác,khỏi những kẻ ăn nói thô bỉ,

New King James Version (NKJV)

13From those who leave the paths of uprightnessTo walk in the ways of darkness;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Và khỏi kẻ từ bỏ con đường ngay thẳngMà đi theo các lối tối tăm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tức những kẻ bỏ các đường ngay nẻo chánh,Ðể bước vào những đường bất hảo tối tăm;

Bản Dịch Mới (NVB)

13Khỏi kẻ từ bỏ con đường ngay thẳng, Không đi theo đường lối tối tăm.

Bản Phổ Thông (BPT)

13khỏi những kẻ bỏ lối đi chính trực,mà theo ngõ tăm tối.

New King James Version (NKJV)

14Who rejoice in doing evil,And delight in the perversity of the wicked;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Là người vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Là kẻ vui sướng khi làm điều ác,Thích thú sự đồi trụy của kẻ ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ấy là những kẻ ham thích những điều gian ác,Lấy làm vui trong xảo quyệt gian tà.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Là kẻ vui vẻ để làm việc dữ; Thích thú trong hành động tai ác gian tà;

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúng thích làm quấy,ưa làm những chuyện không ngay thẳng và gian ác.

New King James Version (NKJV)

15Whose ways are crooked,And who are devious in their paths;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Chúng nó cong vạy trong đường lối mình, Và lầm lạc trong các nẻo mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Chúng quanh co trong các lối đi,Và lầm lạc trong các nẻo đường mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ðường của chúng là những đường lươn lẹo;Lối chúng đi luôn quẹo quọ không ngay.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Kẻ có lối đi quanh co, Có đường lối xảo quyệt;

Bản Phổ Thông (BPT)

15Các lối chúng đều cong quẹo,các đường chúng đều bất lương.

New King James Version (NKJV)

16To deliver you from the immoral woman,From the seductress who flatters with her words,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đàn bà lạ nói lời dua nịnh;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Sự khôn ngoan cứu con khỏi dâm phụ,Là người đàn bà xa lạ buông lời quyến dụ;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Con sẽ được giải thoát khỏi người đàn bà trắc nết,Và khỏi tay người phụ nữ lăng loàn.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Giải cứu con khỏi người đàn bà dâm loạn;Là người đàn bà xa lạ có lời nói ngọt ngào;

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sự khôn ngoan sẽ giúp con tránh người đàn bà bất chính,kẻ quyến dụ con ngoại tình bằng những lời đường mật.

New King James Version (NKJV)

17Who forsakes the companion of her youth,And forgets the covenant of her God.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Kẻ đã lìa bỏ người bạn đời của tuổi thanh xuânVà quên giao ước của Đức Chúa Trời mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nàng đã bỏ người bạn đời nàng kết hôn thời xuân trẻ;Nàng đã quên lời thệ nguyện lập trước mặt Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nàng đã lìa bỏ bạn đời của tuổi thanh xuân; Quên giao ước của Đức Chúa Trời mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nàng bỏ chồng mình lấy lúc thanh xuân,không đếm xỉa đến lời hứa trước mặt Thượng Đế.

New King James Version (NKJV)

18For her house leads down to death,And her paths to the dead;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18--- Vì nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì nhà nó chìm xuống cõi chết,Đường lối nó dẫn đến chốn âm ti.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì nhà nàng dẫn ngay vào cõi chết;Lối nàng đi đưa đến chỗ của kẻ qua đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vì nhà nàng chìm xuống cõi chết; Đường lối nàng dẫn tới Âm Ty.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhà nàng dẫn đến sự chết;các lối đi của nàng đưa đến chỗ chết.

New King James Version (NKJV)

19None who go to her return,Nor do they regain the paths of life—

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống; ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Mọi kẻ đến với nó đều không trở lại,Chẳng một ai đạt được con đường sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Chẳng ai đến với nàng mà trở về được nữa;Cũng chẳng ai tìm lại được nẻo sự sống cho mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Mọi kẻ đến với nàng đều không trở lại, Và cũng không đạt được con đường sự sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Không ai đi đến nàng mà trở về,hay sống lại cả.

New King James Version (NKJV)

20So you may walk in the way of goodness,And keep to the paths of righteousness.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, Và gìn giữ các lối của kẻ công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người lương thiệnVà noi theo các lối người công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Vậy con hãy bước đi trong đường người lương thiện;Giữ chân con theo những lối người ngay lành.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Vậy, con hãy đi theo con đường của người thiện Và giữ lấy đường lối của người công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sự khôn ngoan sẽ giúp con đi trên đường chính trực,và đi trong lối ngay thẳng.

New King James Version (NKJV)

21For the upright will dwell in the land,And the blameless will remain in it;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì người ngay thẳng sẽ được định cư trong xứ,Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vì người ngay thẳng sẽ được an cư trên đất;Người trọn lành sẽ sống trong đó luôn luôn;

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vì những người ngay thẳng sẽ được ở trong đất hứaVà những người trọn vẹn vẫn còn ở tại đó luôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Người lương thiện sẽ sống trong xứ,và những ai vô tội sẽ ở trong đó.

New King James Version (NKJV)

22But the wicked will be cut off from the earth,And the unfaithful will be uprooted from it.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nhưng kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng kẻ gian ác sẽ bị dứt khỏi xứ,Kẻ bất trung sẽ bị xua đuổi khỏi quê hương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng phường gian ác sẽ bị dứt bỏ khỏi đất,Bọn bất trung sẽ bị nhổ bật gốc khỏi nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng những kẻ ác sẽ bị diệt trừ khỏi đất Và những người xảo trá sẽ bị bứng khỏi vùng đất ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng kẻ ác sẽ bị trục xuất khỏi xứ,những kẻ bất trung sẽ bị ném ra khỏi đó.