So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Metub, ua tib zoo mloog kuv lub tswvyim thiab kuv tej kev txawj ntse.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, Khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hỡi con ta, hãy chú tâm đến sự khôn ngoan ta,Hãy lắng tai nghe lời thông sáng của ta;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Con ơi, hãy chăm chú vào sự khôn ngoan của cha,Hãy nghiêng tai nghe kỹ những lời thông sáng của cha;

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hỡi con ta, hãy chú ý đến sự khôn ngoan ta, Hãy lắng tai nghe sự sáng suốt của ta;

Bản Phổ Thông (BPT)

1Con ơi, hãy để ý đến sự khôn ngoan ta;hãy lắng nghe sự hiểu biết của ta.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Koj thiaj yuav paub coj koj tus cwjpwm zoo, thiab tej lus uas koj hais yuav qhia hais tias koj yog tus muaj kev txawj ntse.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Để con gìn giữ sự dẽ dặt, Và môi con bảo tồn sự tri thức.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Để con giữ được sự thận trọng,Và môi con bảo tồn tri thức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ðể con biết đắn đo thận trọng,Và môi con bày tỏ tri thức.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Để con nắm giữ sự thận trọng, Và môi con gìn giữ sự hiểu biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hãy thận trọng mà sống cho khôn ngoan,đừng để môi miệng mình nói điều không phải.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Luag tej pojniam lub qhovncauj hais lus mos lus muag qab zib ib yam li zib ntab thiab nwj nplua ib yam li pleev roj txiv ntoo,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, Và miệng nó dịu hơn dầu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì môi kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt,Miệng lưỡi nó trơn hơn dầu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì môi của người phụ nữ dâm đãng sẽ ngọt như mật nhểu;Lời nói của nàng sẽ trơn tru hơn dầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì môi của người đàn bà dâm loạn tiết ra mật ngọt; Miệng nó dịu ngọt hơn dầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vì lời dụ dỗ của vợ người khác nghe ngon ngọt như mật;trơn láng hơn dầu ô-liu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4tiamsis tom qab ntawd nws tsis muab dabtsi rau koj li, tsuas yog muab kev iab kev daw thiab kev mob kev nkeeg rau koj xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, Bén như gươm hai lưỡi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nhưng cuối cùng, nó đắng như ngải cứu,Sắc như gươm hai lưỡi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nhưng đến cuối cùng nó sẽ đắng như ngải cứu,Nó sắc bén như gươm hai lưỡi vung lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng rốt cuộc đắng như ngải cứu, Sắc như gươm hai lưỡi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng cuối cùng nàng sẽ mang đến cho con sự cay đắng,đâm con đau như gươm hai lưỡi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Txojkev uas nws taug yog kev tuag; nws yuav coj koj mus rau hauv tubtuag teb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chân nó xuống chốn chết; Bước nó đụng đến Âm phủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đôi chân kẻ dâm phụ đi vào cõi chết;Các bước nó dẫn xuống âm phủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ðôi chân nàng dẫn đưa người ta vào chỗ chết;Các bước nàng đưa họ đến âm phủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chân nó đi đến sự chết, Bước nó dẫn xuống Âm Phủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nàng đang đi trên con đường dẫn đến sự chết;các bước chân nàng hướng thẳng vào mồ mả.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Nws tsis taug txojkev uas muaj txojsia; tiamsis nws lam ua neej xwb, nws twb tsis paub hais tias yuav muaj xwm dabtsi tshwm los rau nws li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nó không tìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống; Các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nó không hướng đến con đường sự sống;Các lối nó lầm lạc mà nó chẳng biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nàng không nghĩ đến con đường sự sống;Ðường lối nàng sai lạc nhưng nàng chẳng màng đúng hay sai.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nó không cân nhắc con đường sự sống, Đường lối nó lầm lạc mà nó không biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nàng đã bỏ con đường sự sống,cũng không hề biết đường mình đi là sai quấy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Metub, nimno koj cia li mloog kuv hais thiab tsis txhob muab kuv tej lus ib los tso povtseg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta; Chớ lìa bỏ các lời của miệng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy lắng nghe ta;Đừng từ bỏ các lời của miệng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì thế bây giờ, các con ơi, hãy lắng nghe lời cha khuyên bảo,Ðừng lìa bỏ những lời chỉ giáo của miệng cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Hỡi các con ta, giờ đây hãy nghe ta; Chớ từ bỏ những lời của miệng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nầy các con ta, hãy nghe cha,đừng bỏ qua điều cha dặn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Cia li khiav tawm ntawm tej pojniam uas hais tas los no! Tsis txhob mus ze ntawm nws lub qhovrooj hlo li!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, Đừng lại gần cửa nhà nó;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy giữ đường lối con cách xa nó,Đừng đến gần lối vào nhà nó,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Hãy giữ đường lối của con cách xa người đàn bà dâm đãng,Ðừng lảng vảng đến gần cửa nhà nàng;

Bản Dịch Mới (NVB)

8Hãy giữ đường lối con cách xa nó; Chớ đến gần cửa nhà nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Hãy tránh xa hạng đàn bà như thế.Chớ bén mảng đến gần cửa nhà nàng

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Yog koj ua tsis zoo, lwm tus yuav tau txais koj lub koob meej, thiab koj yuav tuag thaum koj tseem hluas rau tej neeg uas tsis muaj kev hlub txhais tes,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9E con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, Và năm tuổi con cho kẻ hung bạo;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Kẻo con trao thanh danh mình cho người khácVà nộp năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Kẻo con phải trao cả thanh danh của con vào tay kẻ khác,Và những năm còn lại của đời con nằm trong tay kẻ bạo tàn;

Bản Dịch Mới (NVB)

9E rằng con sẽ tiêu phí danh dự con cho những kẻ khác, Các năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn;

Bản Phổ Thông (BPT)

9nếu không con sẽ phải trao danh dự mình cho kẻ khác,và dâng cuộc đời con cho kẻ hung ác.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10thiab luag tej yuav tuaj txeeb koj tej qhov txhia chaw, thiab tej uas koj khwv tau los yuav poob mus ua luag tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10E người lạ được no nê hóa tài con, Và công lao con về nhà kẻ ngoại;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Kẻo người ngoài sẽ được no nê tài sản của con,Và công lao con sẽ vào nhà kẻ xa lạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Kẻo những kẻ xa lạ sẽ no nê với của cải con tạo dựng được,Và công lao khó nhọc con sẽ rơi vào tay của người ngoài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10E những người lạ sẽ hưởng trọn công sức của con, Và công lao con sẽ vào nhà người ngoại quốc.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các người dưng sẽ hưởng của cải con,và những gì con khổ công gây dựng sẽ lọt vào tay kẻ khác.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Koj yuav pw quaj da luam saum lub txaj uas yog txojkev tuag; kas yuav muab koj cev nqaij noj tas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Kẻo đến cuối cùng con phải rên siết, Vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đến cuối cùng, con phải rên xiết,Khi thân xác con bị tiêu hao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Rồi đến cuối đời, con sẽ than van rên rỉ,Khi thân xác con và cơ thể con bị kiệt quệ rã rời.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Rốt cuộc con sẽ rên siết khi xác thịt Và thân thể tiêu mòn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cuối đời con sẽ rên rỉvì sức khoẻ con không còn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12ces koj yuav hais tias, “Vim li cas kuv yuav tsis mloog luag tej lus qhuab qhia? Vim li cas kuv tsis cia luag qhuab ntuas kuv?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Rồi con nói rằng: Cớ sao tôi ghét lời khuyên dạy, Và lòng tôi khinh bỉ sự quở trách?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con phải kêu lên: “Sao tôi đã ghét lời khuyên dạy,Và lòng tôi khinh thường sự quở trách!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Bấy giờ con sẽ ân hận nói, “Lúc đó tại sao ta lại ghét lời chỉ bảo?Và tại sao lòng ta khinh thường lời quở trách vậy kìa?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Bấy giờ con sẽ nói: “Sao tôi đã ghét sự giáo huấn; Lòng tôi đã khinh lời quở trách.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Lúc đó con sẽ nói, “Tại sao tôi ghét sự dạy dỗ?Tại sao tôi không thèm nghe sự sửa dạy?

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Kuv tsis mloog tej lus uas kuv tus xibhwb qhia. Kuv tsis quavntsej tej lus qhia ntawd li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhân sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi, Và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Sao tôi không vâng lời thầy giáo,Và chẳng lắng tai nghe những người dạy dỗ mình!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tại sao ta không nghe lời chỉ bảo của những người dạy dỗ?Tại sao ta không để tai nghe lời hướng dẫn của các bậc thầy?

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tôi đã không vâng lời các thầy giáo; Tôi đã không lắng tai nghe những người dạy dỗ tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Tôi chẳng thèm nghe thầy dạy tôi,và bỏ ngoài tai sự sửa dạy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Thiab tib pliag ntshis xwb kuv cia li raug kev txajmuag tabmeeg tej neeg sawvdaws.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tại giữa dân sự và hội chúng, Tôi thiếu điều bị sa vào các thứ tai họa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tôi chịu hầu hết mọi tai ươngGiữa hội chúng và cộng đoàn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðể giờ đây ta hầu như hoàn toàn bị hủy hoại,Giữa cộng đồng và hội chúng của dân ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tôi gần như hoàn toàn bị hủy hoại Ở giữa buổi hội và dân chúng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Cho nên bây giờ tôi phải chịu khốn khổ đủ điều,đến nỗi ai cũng biết.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Koj yuav tsum ncaj ncees rau koj tus pojniam thiab hlub nws tib leeg xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Hãy uống nước hồ con chứa, Và nước chảy trong giếng con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Hãy uống nước hồ con chứa,Và nước chảy từ giếng của con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Hãy uống nước trong ao của con,Hãy uống nước tươi mát trong giếng của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Hãy uống nước từ hồ chứa của con; Và nước chảy từ giếng của con;

Bản Phổ Thông (BPT)

15Hãy chung thủy với vợ con,như uống nước giếng nhà mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Tej menyuam uas koj mus tham lwm tus pojniam muaj yuav tsis zoo rau koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Có nên để cho các nguồn nước của con chảy tràn ra ngoài,Và các dòng suối của con tuôn nơi công cộng không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Các suối nước của con nào phải để tuôn đổ ra ngoài sao?Các dòng nước của con nào phải để đổ ra ngoài đường ư?

Bản Dịch Mới (NVB)

16Lẽ nào các nguồn nước của con chảy ra ngoài đường, Các dòng suối của con chảy ở nơi phố chợ?

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu không nước sẽ chảy ra ngoài đường,nước con sẽ chảy ra chỗ công cộng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Tsimnyog cia koj tej menyuam ntawd loj hlob los pab koj, tsis yog tso rau luag qhua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nó khá về một mình con, Chớ thông dụng nó với người ngoại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Hãy để chúng thuộc riêng về con,Đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Hãy dành riêng chúng để một mình con hưởng,Con không thể đem chúng chia sẻ cho những kẻ lạ xa.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Chúng thuộc về riêng con; Không thể chung với những người khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nước ấy chỉ cho một mình con dùng,không nên san sẻ với người lạ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Koj cia li txaus siab rau koj tus pojniam thiab nrhiav kev zoo siab nrog tus hluas nkauj uas koj yuav thaum koj tseem hluas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nguyện nguồn mạch con được phước.Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Nguyện nguồn mạch của con được phước;Con hãy vui thỏa với vợ con cưới lúc thanh xuân.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nguyện nguồn nước của con được phước; Hãy vui thích với người vợ từ thuở thanh xuân;

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nguyện nguồn nước của con được phước.Hãy hưởng khoái lạc với vợ con cưới lúc còn trẻ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Nws zoo nkauj thiab ntxim hlub ib yam li tus xyuas muaslwj. Cia nws lub xubntiag ua chaw sov siab rau koj, cia nws txojkev hlub nyob puagncig koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng,Nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn,Và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nguyện nàng như một nai cái thơ ngây, một bồ câu hiền dịu;Nguyện nương long nàng làm cho con luôn luôn thỏa thích,Nguyện ái tình nàng làm cho con mãi mãi say mê.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Như con hươu đáng yêu, như con nai duyên dáng;Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luôn Và tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nàng dễ thương như nai tơ,và duyên dáng như dê rừng.Nguyện thân hình nàng làm con vui sướng;và tình yêu nàng mãi mãi mê hoặc con.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Metub, vim li cas koj mus hlub dua lwm tus pojniam lawm? Vim li cas koj mus nyiam lwm tus pojniam lub xubntiag?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ, Và nâng niu lòng của người ngoại?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hỡi con ta, sao con lại say mê dâm phụVà ôm ấp người đàn bà xa lạ?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Con ơi, lẽ nào con lại mê đắm một người đàn bà dâm đãng,Và ôm ấp vào lòng một thân xác lạ xa?

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hỡi con ta, tại sao con say mê người đàn bà dâm loạn? Tại sao con ôm ấp người đàn bà xa lạ?

Bản Phổ Thông (BPT)

20Con ơi, đừng bị quyến dụ bởi người đàn bà,Chớ ôm ấp vợ người khác.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Tus TSWV pom txhua yam uas koj ua. Koj mus qhov twg los nws yeej saib ntsoov koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì các đường nẻo của con người ở trước mặt Đức Giê-hô-va,Ngài san bằng mọi lối đi của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Khá biết rằng đường lối của mỗi người luôn ở trước mắt CHÚA;Bất cứ lúc nào Ngài cũng nhìn thấy mọi nẻo của mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt CHÚAVà Ngài xem xét mọi lối đi của nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chúa nhìn thấy lối đi của con người,và Ngài dò xét đường lối họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Tus neeg siab phem txojkev txhaum yog lub vojhlua ntag. Nws txojkev txhaum ua lub vas rov khwb nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải, Và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Kẻ ác sẽ bị chính tội ác mình bắt lấy,Và bị dây tội lỗi mình trói buộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Những tội ác của kẻ ác sẽ vây bắt nó;Những tội lỗi của nó sẽ trở thành những sợi dây trói chặt nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Kẻ ác sẽ bị tội lỗi mình sập bẫy; Và bị các dây tội lỗi mình trói cột.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Kẻ ác sẽ sụp vào mưu ác mình;Dây tội lỗi sẽ buộc chặt nó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Nws tuag, rau qhov nws tswj tsis tau nws lub siab. Nws txojkev ruam yuav xa nws mus rau hauv nws lub qhov ntxa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy. Và bị lầm lạc vì ngu dại quá.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy,Và lạc lối vì quá điên rồ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Nó sẽ chết vì thiếu những lời giáo huấn;Nó sẽ bị lạc đường vì quá dại dột ngông cuồng.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nó sẽ chết vì thiếu sự giáo huấn Và lầm lạc vì quá ngu dại.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nó sẽ chết vì không biết tự chế,và sự ngu dại nó sẽ dẫn nó đi lầm lạc.