So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修訂版(RCUV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修訂版 (RCUV)

1我要你們知道,我為你們和老底嘉人,和所有沒有與我見過面的人,是何等地勤奮;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Lao-đi-xê, và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Thật vậy, tôi muốn anh em biết tôi đã vì anh em, vì những người ở Lao-đi-xê và vì tất cả những người chưa thấy mặt tôi về phần xác mà chiến đấu cam go như thế nào,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Vì tôi muốn anh chị em biết tôi đã chiến đấu cho anh chị em, cho anh chị em ở Lao-đi-xê, và cho tất cả những anh chị em chưa hề biết mặt tôi như thể nào,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi mong muốn anh chị em biết tôi đã tranh đấu cam go thế nào cho anh chị em, cho các tín hữu Lao-đi-xê và cho tất cả các anh chị em chưa từng gặp mặt tôi,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi muốn anh chị em biết rằng tôi đang cố gắng hoạt động cho anh chị em, cho những người ở Lao-đi-xê và những người chưa hề gặp mặt tôi.

和合本修訂版 (RCUV)

2為要使他們的心得安慰,因愛心互相聯絡,以致有從確實了解所產生的豐盛,好深知上帝的奧祕,就是基督;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2để lòng họ được khích lệ, hiệp nhất trong yêu thương, cũng như có được sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2để lòng họ được khích lệ và hiệp nhau trong tình thương, hầu họ có được tất cả sự phong phú đến từ một kiến thức thật, giúp họ biết huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời, đó là Ðấng Christ,

Bản Dịch Mới (NVB)

2ngõ hầu họ được khích lệ trong lòng và hợp nhất trong tình yêu thương, được tất cả sự phong phú của tri thức chắc chắn mà hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi muốn mọi người được vững mạnh và đoàn kết với nhau trong tình yêu để đầy lòng hiểu biết. Do đó họ sẽ hoàn toàn hiểu rõ điều kín giấu của Thượng Đế, là Chúa Cứu Thế.

和合本修訂版 (RCUV)

3在他裏面蘊藏着一切智慧和知識。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3trong Ngài, tất cả các kho tàng của khôn ngoan và tri thức đã được chôn giấu.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Trong Ngài mọi sự quí báu khôn ngoan và hiểu biết được cất giữ an toàn.

和合本修訂版 (RCUV)

4我說這話,免得有人用花言巧語迷惑你們。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tôi nói điều nầy để không ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Tôi nói điều nầy để không ai có thể lừa dối anh chị em bằng những luận điệu hấp dẫn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tôi nói với anh chị em điều ấy để không một ai trong anh chị em bị lừa gạt bởi những lời thuyết phục lôi cuốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi nói những điều nầy cho anh chị em để không ai phỉnh dỗ anh chị em bằng những lời lẽ văn hoa nhưng thật ra là giả tạo.

和合本修訂版 (RCUV)

5雖然我身體不在你們那裏,心卻與你們同在,很高興見你們循規蹈矩,對基督的信心也堅固。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vì dù thân tôi xa cách, nhưng tâm linh vẫn ở với anh em, vui mừng khi thấy anh em có trật tự và đức tin vững vàng trong Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì tuy tôi xa cách trong thân xác, nhưng tôi vẫn hiện diện với anh chị em trong tinh thần, và tôi thật vui mừng khi thấy anh chị em có kỷ cương, và đức tin của anh chị em được vững vàng trong Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì dù thân tôi xa vắng, nhưng tâm linh tôi vẫn hiện diện với anh chị em, tôi vui mừng khi thấy anh chị em giữ vững hàng ngũ trật tự và đức tin vững vàng trong Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thân tôi tuy cách xa anh chị em nhưng lòng không cách. Tôi rất vui mừng khi thấy đời sống đạo đức và đức tin vững mạnh của anh chị em trong Chúa Cứu Thế.

和合本修訂版 (RCUV)

6既然你們接受了主基督耶穌,就要靠着他而生活,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vậy anh chị em đã tiếp nhận Ðức Chúa Jesus Christ làm Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa, hãy bước đi trong Ngài,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa mình nên hãy cứ sống trong Ngài.

和合本修訂版 (RCUV)

7照着你們所領受的教導,在他裏面生根建造,信心堅固,充滿着感謝的心。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Hãy đâm rễ, xây dựng lên trong Ngài, và vững lập trong đức tin, như anh chị em đã được dạy dỗ; anh chị em cũng hãy dồi dào trong sự tạ ơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

7hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hãy đâm rễ sâu và xây dựng đời sống mình trong Chúa. Hãy vững mạnh trong đức tin theo như điều anh chị em đã được khuyên dạy, luôn luôn đầy lòng tạ ơn.

和合本修訂版 (RCUV)

8你們要謹慎,免得有人用他的哲學和虛空的廢話,不照着基督,而是照人間的傳統和世上粗淺的學說,把你們擄去。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðừng để ai trói buộc anh chị em bằng những triết lý mơ hồ và những lời giả dối rỗng tuếch dựa trên truyền thống của loài người và trên những nguyên tắc sống cơ bản của đời nầy, thay vì dựa trên Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Hãy cẩn thận, đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian, chứ không theo Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Đừng để ai dẫn anh chị em đi theo con đường lầm lạc bằng những lời dạy dỗ rỗng tuếch của loài người, do các thần linh cai trị đời nầy đưa đến chứ không phải từ Chúa Cứu Thế.

和合本修訂版 (RCUV)

9因為上帝本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裏面;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vì trong Ngài toàn thể thần tánh của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Tất cả những gì thuộc về Thượng Đế đều ngự trong Chúa Cứu Thế, dù cho khi Ngài đang sống trên đất,

和合本修訂版 (RCUV)

10你們在他裏面也已經成為豐盛。他是所有執政掌權者的元首。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10và anh chị em được trở nên trọn vẹn trong Ngài, Ðấng làm đầu của mọi lãnh tụ và quyền bính.

Bản Dịch Mới (NVB)

10và cũng ở trong Ngài mà anh chị em nhận được sự sống sung mãn. Ngài cầm quyền tối cao trên tất cả các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền.

Bản Phổ Thông (BPT)

10anh chị em đã có mọi điều mình cần trong Chúa Cứu Thế, Ngài là Vua các vua, Chúa các chúa.

和合本修訂版 (RCUV)

11你們也在他裏面受了不是人手所行的割禮,而是使你們脫去肉體情慾的基督的割禮。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Trong Ngài anh chị em đã được cắt bì với phép cắt bì không bằng tay loài người, nhưng bằng phép cắt bì do Ðấng Christ thực hiện, để cắt bỏ bản ngã xác thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Cũng trong Ngài, anh chị em chịu cắt bì không phải bởi tay con người nhưng được “cắt bì” bởi Chúa Cứu Thế tức là lột bỏ bản chất xác thịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Đồng thời trong Ngài, anh chị em nhận được một phép cắt dương bì mới không phải do tay người. Qua phép cắt dương bì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tức sự chết của Ngài, anh chị em được giải thoát khỏi quyền lực của bản chất tội lỗi mình.

和合本修訂版 (RCUV)

12你們既受洗與他一同埋葬,也就在此禮上,因信那使他從死人中復活的上帝的作為跟他一同復活。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Một khi đã được chôn với Ngài trong phép báp-têm, anh chị em cũng đã được sống lại với Ngài bởi đức tin vào quyền năng của Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Khi chịu báp-tem, anh chị em được đồng chôn với Chúa, và trong Ngài anh chị em được đồng sống lại bởi đức tin nơi quyền năng tác động của Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Khi chịu lễ báp-têm, anh chị em đã được chôn với Chúa Cứu Thế Giê-xu và cũng đã được sống lại với Ngài qua đức tin, trong quyền năng của Thượng Đế, là quyền năng đã được bày tỏ khi Ngài khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết.

和合本修訂版 (RCUV)

13你們從前在過犯和未受割禮的肉體中死了,上帝卻赦免了你們一切的過犯,使你們與基督一同活過來,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Khi anh chị em còn chết trong tội lỗi mình và trong tình trạng không được cắt bì trên thân xác, Ðức Chúa Trời đã làm cho anh chị em được sống lại với Ðấng Christ, khi Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Trước kia, anh chị em đã chết vì các tội ác và vì bản tính xác thịt mình chưa được cắt bì, nhưng Đức Chúa Trời đã cho anh chị em đồng sống lại với Chúa Cứu Thế và tha thứ tất cả các tội ác của chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Trước kia, đang khi anh chị em chết về mặt tâm linh vì tội lỗi và nô lệ cho bản chất tội lỗi mình thì Thượng Đế đã làm cho anh chị em sống lại với Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta.

和合本修訂版 (RCUV)

14塗去了在律例上所寫、敵對我們、束縛我們的字據,把它撤去,釘在十字架上。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14xóa bỏ hồ sơ tội trạng mà Luật Pháp đòi hỏi phải hình phạt chúng ta, và hủy bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ngài hủy bỏ phiếu nợ ràng buộc chúng ta cùng các quy luật nghịch với chúng ta, dẹp bỏ tất cả và đem đóng đinh tại cây thập tự.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ngài cũng đã xóa hết nợ, tức những qui tắc mà chúng ta đã vi phạm. Ngài lấy giấy nợ, đóng đinh nó vào thập tự giá.

和合本修訂版 (RCUV)

15基督既將一切執政者、掌權者的權勢解除了,就在凱旋的行列中,將他們公開示眾,仗着十字架誇勝。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ngài đã vô hiệu hóa tất cả các quyền lực và quyền hành, và Ngài đã phô bày chúng ra trước công chúng, chiến thắng chúng bằng thập tự giá.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ngài tước quyền các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền, qua thập tự giá Ngài bêu xấu họ và điệu họ đi trong cuộc diễu binh thắng trận của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thượng Đế cũng tước đoạt quyền thế của các kẻ cai trị phần tâm linh. Qua thập tự giá, Ngài đã đắc thắng và chứng tỏ cho thế gian thấy các quyền thế ấy bất lực.

和合本修訂版 (RCUV)

16所以,不要讓任何人在飲食上,或節期、初一、安息日等事上評斷你們。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì thế đừng để ai xét đoán anh chị em về những vấn đề liên quan đến thức ăn, thức uống, giữ các kỳ lễ, mừng trăng mới, hay giữ ngày Sa-bát.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vì thế, đừng để ai đoán xét anh chị em về thức ăn thức uống, về nghi lễ tôn giáo, về lễ trăng mới hay ngày Sa-bát.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên, đừng để ai bắt anh chị em tuân theo qui luật về ăn uống, lễ đạo, ngày Trăng Mới hay ngày Sa-bát.

和合本修訂版 (RCUV)

17這些原是未來的事的影子,真體卻是屬基督的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Những điều nầy chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Chúng chỉ là hình bóng của những gì sẽ đến, mà thực chất đã ở trong Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Những điều ấy chỉ là bóng của những điều sẽ đến, còn hình thật là Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Những điều đó chỉ là hình bóng của những điều sẽ đến nhưng thực chất đã đến rồi và ở trong Chúa Cứu Thế.

和合本修訂版 (RCUV)

18不要讓人藉着故作謙虛和敬拜天使奪去你們的獎賞。這等人拘泥在所見過的幻象,隨着自己的慾望無故地自高自大,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt, bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ðừng để ai làm mất phần thưởng của anh chị em, nại cớ rằng lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ đạo mạo khiêm nhường và thờ kính các thiên sứ; họ mải mê nói về những dị tượng họ trông thấy, rồi với tâm trí xác thịt, họ tự thổi phồng họ lên một cách vô lối.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Đừng để ai lên án anh chị em: Họ tự xưng là trổi hơn anh chị em vì được những khải tượng đặc biệt nhưng lại giả bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, họ tự tôn tự đại vô lối theo tâm trí xác thịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Đừng để ai chê trách anh chị em bằng cách bắt anh chị em hạ mình thờ lạy các thiên sứ. Những người đó đi tìm ảo ảnh, trong lòng đầy tính kiêu căng khờ dại vì chỉ suy nghĩ theo kiểu loài người mà thôi.

和合本修訂版 (RCUV)

19不緊隨元首;其實,由於他全身藉着關節筋絡才得到滋養,互相聯絡,靠上帝所賜的成長而成長。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Họ không liên hệ chặt chẽ với Đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết, và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Họ đã mất liên lạc với Ðầu, là Ðấng cả thân thể được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bằng những khớp xương và gân thịt, phát triển đúng theo sự tăng trưởng của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Họ dứt liên lạc với Đầu. Nhờ đầu cả thân thể đều được nuôi dưỡng và kết hợp với nhau do các khớp xương, dây chằng và tăng trưởng đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Họ không kết hợp với cái đầu là Chúa Cứu Thế, từ Ngài mà các phần trong thân lo chăm sóc nhau và kết hợp với nhau để lớn lên theo cách mà Thượng Đế đã xếp đặt.

和合本修訂版 (RCUV)

20-21既然你們與基督同死而脫離了世上粗淺的學說,為甚麼仍像生活在世俗中一樣,去服從那「不可拿、不可嘗、不可摸」等類的規條呢?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Nếu anh chị em đã chết với Ðấng Christ về các nguyên tắc sống cơ bản của đời nầy, tại sao anh chị em sống như thể còn thuộc về đời nầy? Tại sao anh chị em còn chấp hành các quy tắc như,

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi các thần linh đang cai trị thế gian, tại sao anh chị em còn sinh hoạt như người thế gian? Tại sao anh chị em còn giữ những luật lệ:

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi các thần linh thống trị thế gian thì tại sao anh chị em lại sống như thể mình còn thuộc về thế gian bằng cách vâng giữ những qui tắc như:

和合本修訂版 (RCUV)

20-21既然你們與基督同死而脫離了世上粗淺的學說,為甚麼仍像生活在世俗中一樣,去服從那「不可拿、不可嘗、不可摸」等類的規條呢?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21“Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21“Chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm”?

Bản Dịch Mới (NVB)

21“Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ!”

Bản Phổ Thông (BPT)

21“Không nên ăn cái nầy,” “Không nên nếm món kia,” “Đừng đụng đến thứ nọ”?

和合本修訂版 (RCUV)

22這些都是根據人的命令和教導,論到這一切都是一經使用就都敗壞了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Tất cả các quy tắc ấy đều sụp đổ khi đem ra áp dụng, vì chúng đặt nền tảng trên mệnh lệnh và sự dạy dỗ của loài người.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Tất cả những thứ ấy một khi đã dùng đến là băng hoại, theo quy luật và giáo huấn của loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Những qui tắc ấy dành cho những vật thuộc thế gian, hễ dùng xong là vô dụng. Đó là những qui tắc do loài người đặt ra và dạy dỗ thôi,

和合本修訂版 (RCUV)

23這些規條使人徒有智慧之名,用私意崇拜,自表謙卑,苦待己身,其實在克制肉體的情慾上毫無功效。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Các quy tắc ấy có vẻ như khôn ngoan khi đề cao việc khắc khổ tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Những điều ấy thật có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo quy tắc con người tự đặt ra, với sự khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không có giá trị gì để kiềm chế đam mê xác thịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

23mới xem qua thì thấy như khôn ngoan nhưng thật ra chỉ là một phần của đạo giáo loài người. Những qui tắc ấy có vẻ như dễ dãi, bắt người ta ép xác nhưng thật ra không thể chế ngự được dục vọng xấu xa của con người tội lỗi.