So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Thaum Apaulaus nyob hauv lub nroog Kauleethaus, thaum ntawd Paulus mus txhua nrho cheebtsam Kalatias, nws mam li mus txog hauv lub nroog Efexus. Thaum nws tuaj txog lawm, nws ntsib cov ntseeg ob peb leeg,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trong khi A-pô-lô ở Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đi đường xuyên nội địa, đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đồ ở đó,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong khi A-pô-lô ở tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đi qua vùng cao nguyên và đến Ê-phê-sô; tại đó ông gặp một số môn đồ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi A-bô-lô ở Cô-rinh-tô, Phao-lô theo con đường xuyên nội địa đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đệ tại đây,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Trong khi A-bô-lô đang ở Cô-rinh, thì Phao-lô viếng qua vài nơi trên đường đi đến Ê-phê-sô. Ở đó Phao-lô gặp một số tín hữu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2nws nug lawv hais tias, “Thaum nej los ntseeg, nej puas tau Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv?”Lawv teb hais tias, “Peb tsis tau hnov dua hais tias muaj Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2ông hỏi họ: “Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?” Họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông hỏi họ, “Từ khi anh chị em tin, anh chị em đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh chưa?”Họ trả lời ông, “Chúng tôi chưa hề nghe ai nói có Ðức Thánh Linh bao giờ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2ông hỏi họ: “Khi anh em tin đã nhận lãnh được Thánh Linh chưa?” Họ đáp: “Chúng tôi cũng chưa nghe nói có Thánh Linh nào cả!”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ông hỏi, “Từ khi tin đạo, anh chị em đã nhận lãnh được Thánh Linh chưa?”Họ đáp, “Chúng tôi chưa hề nghe nói đến Thánh Linh nào cả.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Paulus nug lawv hais tias, “Yog li ntawd, nej ua kevcai raus dej li cas?”Lawv teb hais tias, “Peb ua raws li Yauhas txoj kevcai raus dej.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Trả lời rằng: Phép báp-têm của Giăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ông lại hỏi: “Vậy anh em đã nhận báp-têm nào?” Họ đáp: “Báp-têm của Giăng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ông lại hỏi họ, “Vậy anh em đã chịu phép báp-têm nào?”Họ trả lời, “Phép báp-têm của Giăng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ông hỏi: “Vậy anh em chịu phép báp-tem nào?” Họ đáp: “Phép báp-tem của Giăng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nên Phao-lô hỏi, “Vậy anh chị em chịu lễ báp-têm của ai?”Họ đáp, “Lễ báp-têm của Giăng.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Paulus qhia rau lawv hais tias, “Yauhas txoj kevcai raus dej tsuas qhia hais tias cov uas ua kevcai raus dej ntawd yog cov uas twb tso kev txhaum tseg lawm; txawm yog li ntawd los Yauhas qhia hais tias sawvdaws yuav tsum ntseeg tus uas yuav lawv Yauhas qab los, tus ntawd yog Yexus.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Phao-lô nói: “Giăng đã làm báp-têm về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Phao-lô nói, “Giăng làm báp-têm để người nhận phép báp-têm tỏ lòng ăn năn; ông đã nói với dân rằng họ phải tin Ðấng đến sau ông, Ðấng đó chính là Ðức Chúa Jesus.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Phao-lô nói: “Giăng làm phép báp-tem ăn năn tội, nhưng ông đã bảo dân chúng phải tin Đấng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Giê-su.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Phao-lô bảo, “Lễ báp-têm của Giăng là báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. Giăng khuyên dân chúng tin nhận Đấng sẽ đến sau mình. Đấng đó là Chúa Giê-xu.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Thaum lawv hnov Paulus hais li ntawd, lawv txawm tuav tus Tswv Yexus lub npe ua kevcai raus dej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi nghe như thế, họ xin được nhận phép báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nghe vậy, họ đều chịu báp-tem nhân danh Chúa Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi nghe vậy, họ liền chịu lễ báp-têm trong danh Chúa Giê-xu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Thaum Paulus tsa tes thiab thov Vajtswv rau lawv, Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los rau lawv txhua tus. Lawv txawm hais tau lus txawv txawv thiab lawv qhia Vajtswv Txojlus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Khi Phao-lô đặt tay trên họ, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri;

Bản Dịch Mới (NVB)

6Khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lúc Phao-lô đặt tay lên họ, thì họ nhận được Thánh Linh. Họ bắt đầu nói các thứ ngôn ngữ khác và nói tiên tri.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Cov txivneej ntawd muaj kwvlam li kaum ob leeg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Cộng hết thảy độ mười hai người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tổng cộng khoảng mười hai người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7và có chừng mười hai người cả thảy.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Số môn đệ ấy tổng cộng độ mười hai người đàn ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Có khoảng mười hai người trong nhóm ấy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Paulus muaj siab tawv qhia hauv lub tsev sablaj hais txog Vajtswv lub Tebchaws tau peb lub hlis. Nws nrog cov neeg uas tuaj mloog nws qhia sib cav thiab yaum kom lawv los ntseeg Yexus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Phao-lô vào nhà hội, giảng dạy một cách dạn dĩ, biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc Đức Chúa Trời suốt ba tháng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Phao-lô vào hội đường và liên tiếp trong ba tháng, dạn dĩ giảng dạy, biện luận, và thuyết phục những người nghe về vương quốc Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Phao-lô vào hội đường giảng cách dạn dĩ trong ba tháng, biện luận và thuyết phục người nghe về Nước Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Phao-lô đi vào hội đường và mạnh dạn giảng dạy trong suốt ba tháng. Ông nói chuyện với các người Do-thái và khuyên họ chấp nhận những điều ông nói về Nước Trời.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Tiamsis cov neeg ntawd qee leej muaj siab tawv tsis kam ntseeg Yexus. Lawv tabmeeg thuam Tswv Yexus zaj rau sawvdaws mloog. Ces Paulus txawm tso lawv tseg, coj nws cov thwjtim nrog nws mus, thiab nws niaj hnub mus qhia hauv Tilanus chav tsev sablaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhưng có mấy người ngoan cố, không chịu tin, lại còn gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo luận trong trường học của Ti-ra-nu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhưng khi ở hội đường có một số người cứng lòng, không tin, mà còn nói xấu Ðạo trước mặt đám đông, nên ông rời khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo luận với nhau trong trường học của Ty-ran-nu.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng có một số người ngoan cố, không chịu tin còn xuyên tạc Đạo Chúa trước công chúng, nên ông bỏ họ, tập họp riêng các môn đệ hằng ngày thảo luận trong trường học của Ty-ra-nu.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nhưng có mấy người Do-thái tỏ ra ương ngạnh. Họ chẳng những không chịu tin mà còn buông lời thô bỉ chống Đạo Chúa Giê-xu trước mặt dân chúng. Nên Phao-lô bỏ họ, mang theo một số tín hữu đi đến trường học của một người tên Ti-ra-nu và giảng dạy dân chúng mỗi ngày

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Nws pheej qhia li ntawd tau ob xyoos, cov Yudais thiab lwm Haivneeg uas nyob hauv lub xeev Axias thiaj tau hnov Vajtswv Txojlus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Việc nầy tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Việc ấy cứ tiếp diễn luôn hai năm, đến nỗi mọi người trong toàn vùng A-si-a, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, đều được nghe Ðạo Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Việc này tiếp tục hai năm, đến nỗi tất cả mọi người ở tỉnh Tiểu Á, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, đều được nghe Đạo Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

10suốt hai năm. Nhờ công tác của Phao-lô mà người Do-thái và Hi-lạp nào ở miền Tiểu Á cũng đều được nghe lời Chúa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Vajtswv pub hwjchim rau Paulus ua tau tej txujci tseemceeb rau sawvdaws pom,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các phép lạ phi thường,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ðức Chúa Trời đã dùng tay Phao-lô thực hiện những phép lạ phi thường,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm những việc quyền năng phi thường,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Thượng Đế dùng Phao-lô làm nhiều phép lạ lớn lao.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12thiab lawv muab Paulus txoj phuam so hws thiab Paulus daim ntaub npua ua haujlwm coj mus tso rau saum cov neeg uas muaj mob lub cev, ces cov neeg ntawd tej mob txawm zoo lawm, thiab cov neeg uas raug dab los dab cia li tawm lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu; thì họ được lành bệnh, và được cứu khỏi quỉ dữ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12đến nỗi người ta lấy những khăn tay và những khăn choàng đã chạm vào da thịt ông đem đặt trên những người bịnh, thì những bịnh tật tan biến và các tà linh xuất ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

12đến nỗi người ta đem khăn tay hoặc khăn choàng ông đã dùng đặt lên người bệnh thì các chứng bệnh đều được chữa lành và các tà linh bị trục xuất.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vài người lấy khăn tay và quần áo Phao-lô đã dùng mà đặt trên người bệnh thì được lành và ác quỉ ra khỏi họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Cov Yudais uas txawj ntiab dab muaj qee leej mus ntiab dab rau qhov ub qhov no. Lawv tuav Yexus lub npe ntiab dab saib dab puas tawm. Lawv hais rau dab hais tias, “Peb tuav Yexus tus muaj hwjchim uas Paulus qhia ntiab nej tawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi nầy sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jêsus trên những kẻ bị quỉ dữ ám, rằng: Ta nhân Đức Chúa Jêsus nầy, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bấy giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi nầy đến nơi khác, cũng thử lấy danh Chúa là Đức Chúa Jêsus đuổi tà linh khỏi những kẻ bị ám. Họ nói: “Ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà Phao-lô rao giảng, truyền lệnh chúng bay.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ có mấy thầy trừ quỷ người Do-thái đi đây đó cũng thử dùng danh Ðức Chúa Jesus để đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám. Họ nói, “Ta nhân danh Ðức Chúa Jesus mà Phao-lô giảng ra lịnh cho các ngươi phải xuất ra.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Có mấy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác trừ quỷ, cũng thử dùng Danh Chúa Giê-su để trừ tà linh. Họ bảo quỷ: “Ta trục xuất nhà ngươi nhân danh Đức Giê-su mà Phao-lô truyền giảng!”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng có một số người Do-thái đi nhiều nơi đuổi quỉ. Họ dùng danh Chúa Giê-xu để đuổi quỉ bằng cách ra lệnh, “Ta nhân danh Chúa Giê-xu mà Phao-lô rao giảng, truyền cho mầy phải đi ra!”

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Cov uas ua li ntawd twb yog cov Yudais tus Povthawj Hlob uas hu ua Xakevas xya leej tub ntag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Những người làm việc nầy là bảy con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðó là việc làm của bảy con trai của Sê-va, một vị trưởng tế người Do-thái.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đó là bảy con trai của Sê-va, một thượng tế Do Thái, đã làm như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Những người làm chuyện ấy là bảy con trai của Xê-va, một thầy tế lễ cao cấp.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Dab teb lawv hais tias, “Kuv yeej paub Yexus thiab paub Paulus, tiamsis nej ho yog leejtwg?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng quỷ nói với họ: “Ta biết Đức Chúa Jêsus và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng quỷ trả lời và nói với họ, “Ðức Chúa Jesus thì ta biết, và Phao-lô thì ta biết, nhưng các ngươi là ai?”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng quỷ đáp: “Ta biết Đức Giê-su và cũng rõ Phao-lô, nhưng các ngươi là ai?”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng có lần quỉ bảo họ, “Ta biết Chúa Giê-xu, cũng biết Phao-lô, còn mấy anh là ai?”

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Tus txivneej uas raug dab ntawd txawm muab lawv ntaus; nws ntaus yeej lawv, lawv txawm khiav tawm hauv nws lub tsev mus. Lawv tej ris tsho ntuag thiab ibce to tas huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người bị quỉ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Người bị quỷ ám xông vào họ, áp đảo và đánh bại cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Rồi người bị quỷ nhập xông vào họ, đè cả bọn xuống, đánh đấm tơi bời, khiến họ phải bỏ nhà ấy chạy trốn, thân thể trần truồng, và mình đầy thương tích.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Người bị quỷ ám xông vào khống chế và áp đảo cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà ấy chạy trốn, mình mẩy trần truồng và đầy thương tích.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người bị quỉ ám liền xông vào họ. Vì người đó quá mạnh nên các cậu con trai đều bị thương, trần truồng bỏ chạy trốn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Cov Yudais thiab lwm Haivneeg uas nyob hauv lub nroog Efexus puavleej hnov zaj no, lawv ntshai kawg li. Ces Tswv Yexus lub npe txawm nrov ncha moo lug mus thoob plaws txhua qhov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Jêsus được tôn trọng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi; danh Chúa là Đức Chúa Jêsus càng được tôn kính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Khi việc ấy được mọi người Do-thái và Hy-lạp ở Ê-phê-sô biết, mọi người đều khiếp sợ, và danh của Ðức Chúa Jesus được tôn cao.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Tất cả người Do Thái và Hy Lạp trong thành Ê-phê-sô biết việc ấy đều khiếp sợ và Danh Chúa Giê-su càng được tôn kính.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Toàn thể dân chúng Ê-phê-sô—từ người Do-thái đến người Hi-lạp—nghe chuyện ấy đều sợ hãi và hết sức tôn kính Chúa Giê-xu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Cov uas twb xub los ntseeg lawm, muaj ntau leej tuaj lees lawv tej kev txhaum tabmeeg sawvdaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Lúc ấy cũng có nhiều tín hữu đến, thú nhận, và nói ra những việc mê tín họ đã làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhiều tín đồ đến, công khai xưng tội và kể ra các việc họ đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhiều tín hữu bắt đầu xưng tội công khai về những việc xấu mình làm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Cov neeg uas txawj ua khawvkoob ntau leej muab lawv tej ntawv khawvkoob coj tuaj hlawv tabmeeg sawvdaws. Lawv tej ntawv ntawd raug nqi tsib caug txhiab lub nyiaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Có một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến năm mươi nghìn miếng bạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Một số tín hữu trước kia làm nghề thầy pháp đã đem các sách vở đến đốt trước mặt mọi người. Người ta cộng tổng số tiền các sách vở bị đốt lên đến năm mươi ngàn đồng bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Một số đông người từng thực hành ma thuật đã gom góp sách phù chú và đốt đi trước mặt công chúng. Các sách này trị giá tổng cộng đến năm mươi ngàn miếng bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Có kẻ trước kia dùng tà thuật, nay gom sách vở lại đốt hết trước mặt mọi người. Các sách ấy trị giá khoảng năm mươi ngàn đồng bạc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Yog li ntawd, tus Tswv Txojlus uas muaj hwjchim thiaj nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov thiab muaj neeg los ntseeg coob zuj zus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Vậy, Ðạo Chúa cứ tăng trưởng cách đầy quyền năng và mạnh mẽ.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Vậy nhờ năng lực Chúa, Đạo Ngài ngày càng tăng trưởng và vững mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Lời Chúa càng ngày càng lan rộng mạnh mẽ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Thaum dhau tej xwm ntawd lawm, Paulus npaj siab hais tias nws yuav mus rau tim Makedaunias thiab Akhayas, nws mam li mus rau nram lub nroog Yeluxalees. Paulus hais tias, “Tom qab ntawd kuv yuav tsum mus rau tim lub nroog Loos.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai đặng đến thành Giê-ru-sa-lem. Người nói rằng: Khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Rô-ma nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Sau các việc ấy, Phao-lô quyết định trong lòng đi qua xứ Ma-xê-đô-ni-a và xứ A-chai rồi đến Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi đi đến đó, tôi cũng phải đến thăm Rô-ma nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Sau khi các việc đó xảy ra, Phao-lô được Ðức Thánh Linh thúc giục đi qua các miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai, rồi trở về Giê-ru-sa-lem; ông nói, “Sau khi tôi về đó, tôi cũng phải đi Rô-ma nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Sau các việc đó, Phao-lô quyết định trong lòng sẽ đi qua Ma-xê-đoan và A-chai để về Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi về đó, tôi cũng phải đến thăm Rô-ma.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Sau đó, Phao-lô quyết định lên Giê-ru-sa-lem. Trước hết ông dự định ghé qua các xứ thuộc Ma-xê-đoan và Nam Hi-lạp rồi đến Giê-ru-sa-lem. Ông bảo, “Sau khi ghé thăm Giê-ru-sa-lem, tôi cũng muốn thăm La-mã nữa.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Paulus txib Timautes thiab Elatus uas nrog nws ua haujlwm ua nws ntej mus rau tim lub xeev Makedaunias. Thaum nkawd mus lawm, Paulus tseem nyob hauv lub xeev Axias tau ib ntus thiab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát sang xứ Ma-xê-đoan, song chính người còn ở lại trong cõi A-si ít lâu nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ông sai hai người phụ tá của mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước qua Ma-xê-đô-ni-a; ông thì ở lại A-si-a ít lâu nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vậy ông phái hai người phụ tá là Ti-mô-thê và Ê-ra-tu đi qua Ma-xê-đô-ni-a trước; còn ông, ông ở lại trong vùng A-si-a thêm một thời gian.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ông sai hai người phụ tá là Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước qua Ma-xê-đoan, trong khi ông còn ở lại Tiểu Á thêm một thời gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Phao-lô gởi hai đồng nghiệp là Ti-mô-thê và Ê-rát-tu đi trước đến Ma-xê-đoan, còn ông thì ở lại vùng Tiểu Á một thời gian nữa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Thaum ntawd nyob hauv lub nroog Efexus muaj kev kub ntxhov, rau qhov muaj neeg los ntseeg Yexus coob zuj zus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Lúc đó, có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo Tin lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Vào thời điểm ấy, có một cuộc rối loạn lớn xảy ra liên quan đến đạo Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Lúc ấy có cuộc rối loạn không nhỏ xảy ra liên quan đến Ðạo.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Bấy giờ, một cuộc náo loạn lớn xảy ra tại Ê-phê-sô vì Đạo Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Trong lúc đó có náo loạn lớn vì đạo Chúa tại Ê-phê-sô.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Nyob hauv lub nroog ntawd muaj ib tug txivneej hu ua De-meti-us, nws yog ib tug uas ntaus nyiaj muag, nws muab nyiaj nchuav ua tej lub nyuag tsev me me zoo li lub tsev teev tus mlom pojniam Atemis, ua rau cov neeg uas ntaus nyiaj tau nyiaj ntau heev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Một người thợ bạc kia tên là Đê-mê-triu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Đi-anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu làm những khám thờ nữ thần Đi-anh bằng bạc, đem lại nhiều lợi tức cho các thợ thủ công.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Số là có một người thợ bạc kia tên là Ðê-mê-triu; ông làm nghề đúc khám thờ bằng bạc cho Thần Ạc-tê-mít, nhờ đó các thợ thủ công đã có một nguồn lợi tức không nhỏ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu chuyên làm các điện thờ nữ thần Ác-tê-mít bằng bạc, đem lại nguồn lợi lớn cho giới thợ bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Có một thợ bạc tên Đê-mê-triu, chế ra những mô hình nhỏ bằng bạc của đền thờ nữ thần Ạt-tê-mít. Những kẻ làm nghề ấy kiếm rất nhiều tiền.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25De-meti-us txawm mus hu cov uas ntaus nyiaj ntawd thiab lwm cov uas txawj ntaus nyiaj ib yam li lawv cov tuaj sablaj. Nws hais rau lawv hais tias, “Nej sawvdaws yeej paub hais tias twb yog vim peb ua tes haujlwm no peb thiaj tau noj tau haus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại, mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề nầy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Ông tập hợp những người thợ đó với các đồng nghiệp lại và nói: “Thưa các bạn, các bạn biết chúng ta được thịnh vượng là nhờ công việc nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ông tập họp các thợ thủ công và các đồng nghiệp của ông lại và nói, “Thưa các bạn, các bạn hẳn đã biết rằng nhờ nghề nầy chúng ta được giàu có.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ông triệu tập toàn thể thợ bạc và những người đồng nghiệp, và bảo: “Thưa các đồng nghiệp, các bạn đã biết nhờ nghề này mà chúng ta được giàu có.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Đê-mê-triu nhóm họp các đồng nghiệp và bàn, “Các bạn biết chúng ta kiếm khá nhiều tiền trong nghề nầy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Nej twb pom thiab hnov tej uas tus Paulus ntawd qhia lawm. Nws qhia hais tias tej mlom uas peb nchuav no tsis tseemceeb dabtsi li. Nws hais li ntawd ua rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Efexus no thiab cov uas nyob thoob plaws lub xeev Axias tso txoj qub kevcai tseg yuav tas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô nầy đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Ê-phê-sô mà hầu như cả A-si-a, tên Phao-lô nầy đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Nhưng các bạn đã thấy và đã nghe đó: không những ở Ê-phê-sô, nhưng trong khắp vùng A-si-a, tên Phao-lô nầy đã thuyết phục và thay đổi quan niệm của rất đông người, bảo rằng những thần tượng do bàn tay người ta làm ra không phải là thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chính các bạn cũng đã nghe và thấy rằng tên Phao-lô này dám bảo: Các thần tượng do tay người làm ra không phải là thần. Nó thuyết phục được nhiều người, không những ở thành Ê-phê-sô mà gần khắp cả Tiểu Á nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Nhưng hãy coi tên Phao-lô hại chúng ta biết bao nhiêu. Hắn thuyết phục nhiều người ở Ê-phê-sô và hầu hết dân chúng vùng Tiểu Á! Hắn nói rằng những thần do người làm ra không phải là thần.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27Yog peb tsis ceevfaj, nyob tsam tej uas peb ua yuav poob nqi thiab ntshai sawvdaws yuav saib tsis taus lub tsev uas peb pe tus mlom pojniam Alatemis uas muaj hwjchim loj, ces tus mlom pojniam Alatemis uas cov neeg uas nyob hauv lub xeev Axias thiab tej neeg uas nyob thoob plaws hauv qab ntuj no pe yuav tsis muaj hwjchim lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị gièm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi-anh bị khinh dể nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Đi-anh cũng bị khinh thường; rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn A-si-a cùng cả thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ðiều đó không những gây nguy hiểm cho nghề nghiệp chúng ta bị chê bai, mà còn làm cho đền thờ của nữ thần vĩ đại Ạc-tê-mít bị coi chẳng ra gì, và nữ thần của chúng ta được tôn thờ khắp cõi A-si-a và cả thế giới sẽ bị diệt mất vẻ huy hoàng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Chẳng những chúng ta sợ nghề nghiệp mình bị bêu riếu, lại còn có nguy cơ Đền thờ của đại nữ thần Ác-tê-mít cũng sẽ bị khinh dể, và đại danh của nữ thần được mọi người trong cả Tiểu Á và toàn thế giới tôn thờ cũng sẽ bị tiêu tan!”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ngoài cái nguy là công việc làm ăn của chúng ta mất uy tín, còn cái nguy khác là dân chúng sẽ bắt đầu cho rằng đền thờ của đại nữ thần Ạt-tê-mít không ra gì nữa. Uy danh lớn của nữ thần sẽ bị tiêu diệt vì Ạt-tê-mít là nữ thần mà mọi người trong vùng Tiểu Á và cả thế giới tôn thờ.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

28Thaum De-meti-us hais li ntawd tas, sawvdaws chim heev. Lawv txawm qw nrov nrov hais tias, “Cov neeg Efexus tus mlom pojniam Alatemis muaj hwjchim loj kawg nkaus.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nghe những lời ấy, họ nổi giận, kêu lớn: “Vĩ đại thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Khi nghe như thế, họ đùng đùng nổi giận và hô to rằng, “Vĩ đại thay là thần Ạc-tê-mít của người Ê-phê-sô!”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nghe những lời ấy, họ nổi giận, hét lên: “Vĩ đại thay nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô!”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi các người kia nghe thế liền nổi giận hét lên, “Ạt-tê-mít là đại nữ thần của Ê-phê-sô!”

Vajtswv Txojlus (HWB)

29Ces txawm muaj kev ntxhov thoob plaws hauv lub nroog Efexus. Sawvdaws txawm tuaj ntes kiag Nkayus thiab Alitakhus uas yog neeg Makedaunias cab mus rau tom lub tshavpuam, rau qhov nkawd nrog Paulus tuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Cả thành thảy đều rối loạn; chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai-út, A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, bạn đồng đi với Phao-lô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Cả thành đều rối loạn; họ cùng chạy ùa vào nhà hát, kéo theo Gai-út, A-ri-tạc, là người Ma-xê-đô-ni-a, bạn đồng hành với Phao-lô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Cả thành đầy hỗn loạn; dân chúng ùn ùn kéo nhau đến hý trường, lôi theo Gai-út và A-ri-tạc, là các bạn đồng hành của Phao-lô đến từ Ma-xê-đô-ni-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Cả thành phố đều rối loạn. Người ta cùng nhau ào ào chạy vào hý trường, kéo theo Gai-út và A-ri-tạc, hai người Ma-xê-đoan bạn đồng hành của Phao-lô.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Cả thành xôn xao. Dân chúng bắt Gai-út và A-ri-tạc, hai bạn đồng hành của Phao-lô từ Ma-xê-đoan đến, xong chạy ùa tới rạp hát.

Vajtswv Txojlus (HWB)

30Paulus xav mus cheem cov neeg ntawd, tiamsis cov ntseeg tsis kheev Paulus mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng, nhưng môn đồ chẳng cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Phao-lô muốn đi ra trước mặt dân chúng, nhưng các môn đồ can ngăn ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Phao-lô muốn ra gặp đám đông, nhưng các môn đồ không cho ông ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Phao-lô định vào giáp mặt đám đông nhưng các môn đệ Chúa ngăn cản.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Phao-lô muốn đi vào nói chuyện với quần chúng nhưng các tín hữu không cho.

Vajtswv Txojlus (HWB)

31Cov nomtswv uas nrog Paulus sib raug zoo, lawv txib neeg mus cheem kom Paulus tsis txhob mus hauv cov neeg coob coob uas nyob tom tshavpuam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Cũng có mấy quan lớn xứ A-si, là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Một vài người lãnh đạo ở A-si-a, là bạn của ông, cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào nhà hát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Ngay cả những viên chức lãnh đạo trong vùng A-si-a là các bạn của Phao-lô cũng nhắn tin và khuyên ông không nên mạo hiểm mà vào hý trường.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vài nhà lãnh tụ Tiểu Á là bạn của Phao-lô cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào hý trường.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Ngoài ra, vài nhà cầm quyền vùng Tiểu Á, bạn của Phao-lô nhắn và khuyên ông chớ nên đi đến rạp hát.

Vajtswv Txojlus (HWB)

32Thaum ntawd cov neeg coob coob uas nyob tod tabtom ntxhov heev, nyias taus nyias qw li ub li no, rau qhov muaj ibtxhia tsis paub hais tias xyov lawv tuaj sablaj zaj dabtsi tiag!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Người thì reo lên thể nầy, kẻ thì la lên thể khác; vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Trong khi ấy, đám đông thật là hỗn loạn: người thì kêu lên thể nầy, kẻ thì la lên thể khác, vì đa số đều không biết tại sao mình tụ họp ở đây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Trong khi đó tại hý trường, người la lên thể nầy, kẻ hô lên thể khác. Cả đám đông đều rối loạn và hầu hết không biết tại sao họ tập họp về đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Đám đông thật là hỗn loạn: Người hô thế này, kẻ gào thế khác. Phần đông cũng chẳng hiểu vì lý do nào mình đến tụ họp.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Người thì la ó một đằng, kẻ thì hét lên một nẻo. Cuộc họp trở thành cực kỳ hỗn loạn. Đa số dân chúng đều không hiểu tại sao mình lại đến đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

33Cov Yudais txawm muab Alexades thawb mus rau tom sawvdaws hauv ntej, ces muaj qee leej xav hais tias tus uas ua txhaum ntshai yog Alexades. Alexades txawm co tes kom sawvdaws nyob twjywm, nws yuav qhia zaj ntawd rau sawvdaws saib yog li cas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Chúng bèn kéo A-léc-xan-đơ từ trong đám đông ra, và người Giu-đa xô người ra đứng trước; người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Người Do Thái đẩy ông A-léc-xan-đơ ra phía trước và một vài người trong đám đông bảo ông lên tiếng. A-léc-xan-đơ lấy tay ra hiệu muốn bào chữa trước công chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Một vài người trong đám đông giục A-léc-xan-đơ, người mà dân Do-thái địa phương đẩy ra để phát biểu. A-léc-xan-đơ ra dấu cho họ im lặng và toan nói mấy lời biện bạch trước đám đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Một số người từ đám đông chỉ dẫn cho A-léc-xan-đơ nên nói gì vì người Do Thái đẩy ông ra đứng trước. A-léc-xan-đơ lấy tay ra hiệu, định tự bào chữa trước công chúng

Bản Phổ Thông (BPT)

33Người Do-thái bắt một người tên A-lịch-sơn đẩy ra trước công chúng rồi vài người biểu ông lên tiếng. A-lịch-sơn giơ tay ra hiệu muốn giải thích cho dân chúng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

34Tiamsis thaum lawv pom hais tias Alexades yog neeg Yudais thiab, lawv qw tau ob txoos teev hais tias, “Cov neeg Efexus tus mlom Alatemis muaj hwjchim loj kawg nkaus.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Giu-đa, thì kêu rập lên ước trong hai giờ, rằng: Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Nhưng vừa khi nhận ra ông là người Do Thái thì cả đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt hai tiếng đồng hồ: “Vĩ đại thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Nhưng khi họ nhận ra ông là người Do-thái, mọi người đồng thanh gào to gần hai tiếng đồng hồ rằng, “Vĩ đại thay là thần Ạc-tê-mít của người Ê-phê-sô!”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Nhưng vừa nhận ra ông là người Do Thái, đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt hai tiếng đồng hồ: “Nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô vĩ đại thay!”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Nhưng khi chúng thấy A-lịch-sơn là người Do-thái thì đồng thanh la lớn suốt hai giờ liền, “Ạt-tê-mít là đại nữ thần của người Ê-phê-sô!”

Vajtswv Txojlus (HWB)

35Thaum kawg tus teev ntawv hauv lub nroog hais kom sawvdaws nyob twjywm. Nws hais tias, “Cov neeg Efexus, sawvdaws puavleej paub hais tias cov neeg uas nyob hauv lub nroog Efexus no yog cov uas tu lub tsev teev tus mlom Alatemis uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab tu lub pobzeb tseemceeb uas poob saum ntuj los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Bấy giờ, có người thơ ký thành phố dẹp yên đoàn dân, nói rằng: Hỡi người Ê-phê-sô, há có ai chẳng biết thành Ê-phê-sô là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Đi-anh và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Lúc ấy, ông thư ký thành phố bảo dân chúng yên lặng và tuyên bố: “Thưa đồng bào Ê-phê-sô, ai lại không biết thành Ê-phê-sô là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Đi-anh và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Cuối cùng viên thư ký thành phố đã bước ra trấn an đám đông và nói rằng:“Kính thưa quý vị, những công dân của Thành Ê-phê-sô. Có ai trong nhân gian mà không biết rằng Thành Ê-phê-sô đã được chọn làm người bảo hộ cho đền thờ của đại nữ thần Ạc-tê-mít, và hình tượng của nữ thần đã từ trời rơi xuống chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

35Tổng thư ký thành phố trấn an đoàn dân và bảo: “Đồng bào Ê-phê-sô! Ai lại không biết thành phố Ê-phê-sô có nhiệm vụ canh giữ đền thờ đại nữ thần Ác-tê-mít và tượng của nữ thần đã từ trời giáng xuống sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

35Bấy giờ viên tổng thư ký thành phố yêu cầu họ im lặng rồi bảo, “Dân Ê-phê-sô ơi, ai cũng biết Ê-phê-sô là thành phố bảo tồn đền thờ của đại nữ thần Ạt-tê-mít và tượng thánh của nữ thần từ trời rơi xuống.

Vajtswv Txojlus (HWB)

36Sawvdaws puavleej paub hais tias muaj li ntawd tiag. Yog li ntawd, nej cia li nyob twjywm tsis txhob lam tau lam ua rau sawvdaws ntxhov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Những điều đó không ai có thể chối cãi, nên đồng bào hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì vội vã.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Những việc ấy không thể nào chối cãi được. Vậy xin quý vị hãy bình tĩnh và đừng làm gì nông nổi.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Vậy, vì không ai chối cãi được điều đó, nên đồng bào nên bình tĩnh, đừng làm gì vội vã!

Bản Phổ Thông (BPT)

36Vì không ai chối cãi được điều ấy nên các bạn hãy bình tĩnh. Phải đắn đo suy nghĩ trước khi hành động.

Vajtswv Txojlus (HWB)

37Nej ntes nkawd los ua dabtsi? Nkawd twb tsis tau mus nyiag ib yam dabtsi hauv lub tsev teev mlom lossis thuam peb tus mlom los sav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây, chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh, hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Vì những người mà đồng bào đã giải đến đây không trộm cắp vật thánh cũng không phạm thượng với nữ thần chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Quý vị đã giải những người nầy đến đây, nhưng họ không trộm cắp của đền thờ và cũng không nói phạm đến thần của chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Đồng bào đã giải mấy người này đến đây, nhưng họ không có trộm cắp của Đền Thờ cũng không phạm thượng đến nữ thần của đồng bào!

Bản Phổ Thông (BPT)

37Các bạn giải mấy người nầy đến đây, nhưng họ chưa có nói gì nghịch lại nữ thần của chúng ta hoặc đánh cắp món gì trong đền thờ của nữ thần cả.

Vajtswv Txojlus (HWB)

38Yog De-meti-us thiab nws cov neeg ntaus nyiaj ntawd xav nkaug leejtwg rau nomtswv, peb yeej muaj tsev hais plaub thiab muaj tus txiav txim huv tibsi, kom lawv mus sib hais lawm tod.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Vậy, nếu Đê-mê-triu và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ; mặc họ kiện cáo nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Vậy, nếu Đê-mê-triu và các thợ thủ công của ông ta có muốn kiện cáo ai thì đã có các tòa án và các thống đốc, hãy để họ kiện cáo nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Vậy nếu Ðê-mê-triu và các thợ thủ công của ông muốn kiện cáo ai điều gì, thì đã có các tòa án đang mở cửa; nơi đó có các quan chấp chính xét xử; hãy để họ đưa nhau ra tòa mà kiện cáo.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Vậy, nếu Đê-mê-triu và các đồng nghiệp muốn kiện cáo ai thì đã có các tòa án và các thẩm phán, cứ để họ đưa nhau ra tòa!

Bản Phổ Thông (BPT)

38Nếu Đê-mê-triu và các đồng nghiệp của anh ta muốn kiện cáo ai, thì họ nên ra trước tòa và các quan tòa để hai bên đối chất nhau.

Vajtswv Txojlus (HWB)

39Tiamsis yog nej ho muaj dua lwm zaj, nej yuav tsum hu sawvdaws tuaj ua ke sablaj tso mam li txiav txim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khá quyết định việc đó trong hội đồng theo phép.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Còn nếu đồng bào yêu cầu việc gì nữa thì sẽ được giải quyết tại hội đồng hợp pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Nếu quý vị không còn vấn đề gì khác, xin hãy để việc ấy cho Hội Ðồng Pháp Luật giải quyết.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Nếu đồng bào còn đòi hỏi điều gì, thì xin giải quyết tại hội đồng hợp pháp.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Còn các bạn muốn thảo luận về vấn đề gì khác thì chờ đến phiên họp thường xuyên của hội đồng thành phố quyết định.

Vajtswv Txojlus (HWB)

40Yog peb tsis ua li no nyob tsam cov nomtswv yuav hais tias tej kev kub ntxhov hnub no yog peb ua, ces peb yuav tsis muaj lus teb lawv, rau qhov tej kev kub ntxhov no tsis muaj hauvpaus hauv ntsis dabtsi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Vì e cho chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Vì e rằng chúng ta sẽ bị truy tố về vụ nổi loạn hôm nay, và chúng ta không thể tìm lý do nào để bênh vực sự tụ họp ồn ào nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Vì thật vậy chúng ta có nguy cơ bị cáo buộc về tội nổi loạn đã xảy ra hôm nay, bởi chúng ta sẽ không có lý do chính đáng nào để giải thích sự rối loạn nầy cả.”

Bản Dịch Mới (NVB)

40Vì thật ra, chúng ta có cơ nguy bị tố cáo về tội nổi loạn vì vụ tập họp đông đảo hôm nay mà không có lý do nào biện minh được.”

Bản Phổ Thông (BPT)

40Tôi nói thế là vì nếu người ta thấy cuộc lộn xộn bữa nay thì sẽ đoán rằng chúng ta định gây loạn. Chúng ta không thể giải thích hành động nầy, vì thực tình buổi tập họp hôm nay chẳng có lý do chính đáng nào cả.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

41Thaum nws hais li ntawd tas, ces nws txawm kom sawvdaws mus tsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Nói xong, ông giải tán đám đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Sau khi ông đã nói như vậy, ông giải tán đám đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Nói xong, viên tổng thư ký giải tán đám đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Sau khi viên tổng thư ký thành phố nói xong thì cho họ ra về.