So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Thaum tsis muaj kev kub ntxhov lawm, Paulus hu cov ntseeg tuaj ua ke. Nws hais lus txhawb lawv zog tas, nws txawm ncaim lawv mus rau pem lub xeev Makedaunias lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến để khích lệ họ, rồi chào từ giã mà lên dường đi Ma-xê-đô-ni-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau khi cuộc rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến; sau khi nói những lời khuyên nhủ, ông từ giã họ, lên đường qua Ma-xê-đô-ni-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi cuộc rối loạn đã êm, Phao-lô triệu tập các môn đệ Chúa, khích lệ họ rồi từ giã, lên đường đi Ma-xê-đoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc cuộc náo loạn đã chấm dứt, Phao-lô cho mời các tín hữu đến với mình. Sau khi khích lệ và từ giã họ, ông đi qua miền Ma-xê-đoan.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Thaum nws taug kev mus, nws qhia ntau zaj txhawb cov ntseeg uas nyob hauv tej zejzog hauv lub xeev ntawd lub zog, nws mam li mus txog nram lub xeev Akhayas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người trải khắp trong miền nầy, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ; rồi tới nước Gờ-réc,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ông đi qua khắp các miền ấy, dùng nhiều lời khích lệ các tín hữu, rồi đến Hi Lạp

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông đi qua các miền đó, dùng nhiều lời khuyên nhủ các tín hữu, rồi đến Hy-lạp,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp khích lệ anh em tín hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Trên đường đi đến Ma-xê-đoan, Phao-lô dùng nhiều lời khích lệ các tín hữu ở những nơi ông ghé qua. Rồi ông lên đường sang Hi-lạp,

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Nws nyob hauv lub xeev Akhayas tau peb hlis. Thaum nws tabtom yuav caij nkoj mus rau tim tebchaws Xilias, nws hnov hais tias cov Yudais tuavhauv yuav ua phem rau nws. Ces nws txawm xav hais tias nws yuav rov qab mus rau pem lub xeev Makedaunias.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3ở đó ba tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Sy-ri, thì người Giu-đa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Ma-xê-đoan mà trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3và ở lại đó ba tháng. Khi sắp xuống thuyền đi Sy-ri, Phao-lô bị người Do Thái lập mưu hãm hại, nên ông quyết định đi qua ngõ Ma-xê-đô-ni-a mà trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3và ở tại đó ba tháng. Vì người Do-thái đã lập mưu toan ám sát ông, nên khi sắp xuống tàu để về Sy-ri-a, ông đã quyết định đổi qua ngả Ma-xê-đô-ni-a để trở về.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đến Hy Lạp, ông ở lại ba tháng. Đang chuẩn bị đáp tàu đi về Sy-ri, ông khám phá được âm mưu của người Do Thái hại ông, nên ông quyết định đi đường bộ trở về qua ngả Ma-xê-đoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

3ở đó ba tháng. Ông định đáp thuyền qua Xy-ri nhưng có mấy người Do-thái lập mưu hại ông, nên Phao-lô quyết định trở về Xy-ri qua ngả Ma-xê-đoan.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Cov neeg uas nrog Paulus mus yog Pilehus tus tub Xaupates uas nyob hauv Npele-as, Alitakhus thiab Xekudus uas nyob hauv lub nroog Thexalaunikes; Nkayus uas nyob hauv lub nroog Denpis; Tikhikus thiab Taufimus uas nyob hauv lub xeev Axias thiab Timautes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Sô-ba-tê, con Bi-ru, quê thành Bê-rê, cùng đi với người, lại có A-ri-tạc và Sê-cun-đu quê thành Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út quê thành Đẹt-bơ và Ti-mô-thê; Ti-chi-cơ và Trô-phim đều quê ở cõi A-si.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Cùng đi với ông có Sô-ba-tê, con Pi-ru, quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Sê-cun-đu quê ở Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út quê ở Đẹt-bơ; Ty-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si-a và Ti-mô-thê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Tháp tùng với ông có Sô-pa-tê con Pi-ru người Bê-rê, A-ri-tạc và Sê-cun-đu là hai người Thê-sa-lô-ni-ca, Gai-út người Ðẹc-bê, Ti-mô-thê, Ty-chi-cơ và Trô-phi-mu là hai người A-si-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Cùng đi có Sô-ba-tê, con Phi-ru, người Bê-rê; A-ri-tạc, Sê-cung-đu, người Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út, người Đẹt-bơ; Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ và Trô-phim ở Tiểu Á.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Những người cùng đi với ông là Xô-ba-tơ, con By-ru, gốc thành Bê-rê, A-ri-tạc và Xê-cung-đu, gốc Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út, gốc thành Đẹt-bơ; Ti-mô-thê cùng Ti-chi-cơ và Trô-phi-mu, hai người thuộc vùng Tiểu Á.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Lawv cov ntawd xub ua ntej mus nyob nram lub nroog Tau-as tos peb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Những người nầy đi trước, đợi chúng ta tại thành Trô-ách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Những người nầy đi trước và đợi chúng tôi tại Trô-ách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Những người ấy đã đi trước và đợi chúng tôi ở Trô-ách.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Họ đi trước và đợi chúng tôi tại Trô-ách.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Mấy anh em ấy đi trước và chờ chúng tôi ở Trô-ách.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Thaum peb ua Kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb tas, peb txawm caij nkoj tawm hauv lub nroog Filipis mus rau nram lub nroog Tau-as. Peb mus tau tsib hnub mam li mus txog nrad, thiab peb nyob nrad tau rau xya hnub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Phi-líp, trong năm ngày gặp nhau tại thành Trô-ách, rồi chúng ta ở lại đó bảy ngày.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Còn chúng tôi, sau kỳ lễ Bánh Không Men thì xuống thuyền rời thành Phi-líp; năm ngày sau, chúng tôi gặp họ ở Trô-ách, rồi ở lại đó bảy ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Còn chúng tôi, sau những ngày của Lễ Bánh Không Men chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, và năm ngày sau chúng tôi đến Trô-ách và gặp lại họ; chúng tôi ở lại đó bảy ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Sau lễ bánh không men, chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, năm ngày sau, gặp họ tại Trô-ách, chúng tôi ở lại đây một tuần lễ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sau ngày lễ Bánh Không Men chúng tôi xuống thuyền đi từ hải cảng Phi-líp. Năm ngày sau chúng tôi gặp họ ở Trô-ách rồi ở lại đó bảy ngày.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Hnub xya thaum tsaus ntuj peb tuaj noj mov ua ke thiab ua kevcai noj tus Tswv Rooj Mov. Paulus qhia lawv txog ib tag hmo, rau qhov thaum kaj ntug nws yuav ncaim lawv mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô giảng luận cho các môn đồ; vì phải lên đường ngày mai nên ông cứ giảng luôn cho đến nửa đêm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau lại để dự Lễ Bẻ Bánh. Phao-lô giảng dạy cho các tín hữu. Vì hôm sau ông phải ra đi, nên ông giảng dài đến nửa đêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi họp nhau ăn bữa tiệc tương giao. Phao-lô giảng luận cho anh em tín hữu. Vì hôm sau phải lên đường, nên ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vào ngày đầu tuần, chúng tôi họp lại để bẻ bánh, rồi Phao-lô nói chuyện với cả nhóm. Ông dự định ra đi ngày hôm sau, nên Phao-lô nói chuyện cho đến nửa đêm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Chav tsev txheej saum uas peb sablaj ntawd, lawv taws ntau lub teeb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đương nhóm lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng tôi đang nhóm lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Có nhiều đèn trong phòng trên lầu, nơi chúng tôi đang nhóm lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Trong phòng họp trên lầu có đốt nhiều đèn.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúng tôi họp ở một phòng trên lầu, đèn đuốc sáng trưng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Hmo ntawd muaj ib tug hluas hu ua Etikhus, nws nyob ntawm lub qhovrai mloog Paulus qhia. Thaum Paulus tseem tabtom qhia, Etikhus tsaug zog heev, nws txawm cia li looj hlias thiab poob ntawm lub qhovrai uas yog txheej tsev peb mus rau hauv av. Thaum lawv nqis mus muab nws tsa hlo nws twb tuag lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Một thanh niên tên Ơ-tích đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài. Vì ngủ quá say, anh ta từ tầng lầu thứ ba té xuống; khi người ta đỡ anh dậy thì thấy anh đã chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Có một cậu thiếu niên kia tên là Êu-ty-cơ ngồi trên thành cửa sổ để nghe giảng. Trong khi Phao-lô giảng dài, cậu ngủ gục; vì ngủ say quá, cậu té từ tầng lầu thứ ba xuống đất; khi người ta đỡ cậu dậy thì cậu đã chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Một thanh niên tên Ơ-tích ngồi trên thành cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng dài. Vì ngủ say quá, nên anh từ trên tầng thứ ba té xuống. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Có một cậu thanh niên tên Yêu-tích đang ngồi trên cửa sổ. Lúc Phao-lô đang nói chuyện, thì Yêu-tích ngủ gục, nên từ lầu ba té bịch xuống đất. Khi người ta đỡ lên thì anh đã chết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Tiamsis thaum Paulus nqis los txog, Paulus txawm mus puag nkaus tus hluas ntawd; Paulus hais rau sawvdaws hais tias, “Nej tsis txhob txhawj, nws twb muaj sia lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên anh, ôm lấy anh và nói: “Đừng bối rối, anh ta vẫn còn sống!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Phao-lô đi xuống, cúi xuống đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng, và nói, “Ðừng bối rối, vì cháu còn sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng Phao-lô đi xuống, nằm sấp người trên anh, ôm anh rồi bảo: “Đừng sợ! Linh hồn còn ở trong người!”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Phao-lô đi xuống gặp Yêu-tích, quì xuống và ôm choàng qua xác. Ông nói, “Đừng lo. Anh ta sống lại rồi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Ces Paulus nce rov mus rau saum tsev thiab muab ncuav los faib rau sawvdaws noj raws li kevcai noj tus Tswv Rooj Mov. Paulus nrog sawvdaws tham mus txog kaj ntug, nws mam li ncaim lawv mus lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn; giảng luận lâu cho đến sáng mới đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Phao-lô trở lên lầu bẻ bánh và ăn; ông nói chuyện rất lâu cho đến sáng mới lên đường.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ðoạn ông đi lên, dự Lễ Bẻ Bánh, và ăn với anh chị em. Sau đó ông tiếp tục nói chuyện với họ đến sáng, rồi ông ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Phao-lô lên lầu bẻ bánh ăn và tiếp tục giảng luận đến sáng mới lên đường.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Xong Phao-lô trở lên lầu, bẻ bánh và ăn. Phao-lô nói chuyện với họ rất lâu, cho đến sáng sớm, rồi lên đường.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Sawvdaws pom tus hluas ntawd tseem muaj sia, lawv zoo siab kawg li, lawv txawm coj nws mus tsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi, thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Người ta đưa thanh niên ấy về nhà; anh vẫn còn sống nên mọi người đều được an ủi nhiều.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Họ đưa cậu thiếu niên được sống lại ấy đi về, và họ được an ủi không ít.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, thấy còn sống nên được an ủi nhiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người ta đưa cậu thanh niên ấy về nhà, thấy anh ta sống lại, nên mọi người cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Peb caij nkoj ua ntej mus nyob nram lub nroog Axaus tos Paulus. Nws twb xub hais kom peb mus nyob nrad tos nws, rau qhov nws yuav mus kotaw mus rau nrad, nws mam li nrog peb caij nkoj mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Còn chúng ta, thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt, là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô; người đã định vậy, vì muốn đi bộ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Chúng tôi đi trước, đáp thuyền đi A-sốt, là nơi chúng tôi sẽ đón Phao-lô; vì ông định đi đường bộ nên mới sắp đặt như thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Chúng tôi xuống tàu và cho giăng buồm đến A-sốt, nơi chúng tôi dự tính sẽ đón Phao-lô, vì ông đã sắp xếp như vậy; ông muốn đi đường bộ một mình một chặng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Chúng tôi đi trước, đáp tàu qua A-sốt, chờ đón Phao-lô; vì ông định đi bộ nên đã xếp đặt như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Chúng tôi lên đường đi trước Phao-lô và đáp thuyền qua thành A-xốt, nơi Phao-lô sẽ cùng xuống thuyền đi chung với chúng tôi. Phao-lô định lộ trình như thế vì ông muốn đến A-xốt bằng đường bộ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Thaum Paulus tuaj txog nram lub nroog Axaus, peb thiaj coj nws nrog peb caij nkoj mus rau nram lub nroog Mitilenes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Chúng ta gặp người tại thành A-sốt, bèn đem người đi với, cùng đến thành Mi-ti-len.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi đón ông xuống thuyền và cùng nhau đi đến Mi-ti-len.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi chúng tôi gặp ông ở A-sốt, chúng tôi đón ông lên tàu và cùng đến Thành Mi-ty-len.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi đón ông xuống tàu qua My-ti-len.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Lúc chúng tôi gặp Phao-lô ở đó, liền đón ông lên thuyền cùng đi qua My-ti-len.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Peb caij nkoj tawm hauv lub nroog Mitilenes mus ib hnub txog ntawm lub koog Povtxwv Khi-aus; hnub tom qab peb caij nkoj tawm ntawm Khi-aus mus ib hnub txog lub koog Povtxwv Xamaus, thiab hnub tom qab peb mus txog nram lub nroog Miletus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chi-ô. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Sa-mốt, cách một ngày nữa, thì tới thành Mi-lê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Rồi từ nơi đó, chúng tôi đi đường biển và ngày hôm sau thì đến ngang đảo Chi-ô. Qua ngày kế tiếp, chúng tôi ghé vào Sa-mốt và đi một ngày nữa thì tới Mi-lê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Chúng tôi rời đó, ngày hôm sau tàu chạy ngang qua Ðảo Chi-ô, ngày kế tiếp chúng tôi đến Ðảo Sa-mô, và ngày sau đó chúng tôi đến Mi-lê-tu.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Hôm sau, rời bến My-ti-len, tàu chúng tôi đến ngang đảo Chi-ô, đi được một ngày, ghé vào cảng Sa-mốt. Tàu chạy thêm một ngày nữa thì đến Mi-lê.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Từ My-ti-len chúng tôi giương buồm đi, hôm sau đến một nơi gần Ki-ốt. Ngày sau chúng tôi đến Xa-mô và hôm sau nữa thì đến Mỹ-lệ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Paulus twb xav tseg lawm hais tias nws yuav tsis mus so hauv lub nroog Efexus, rau qhov nws tsis muaj sijhawm so hauv xeev Axias; nws yuav maj mus nram lub nroog Yeluxalees saib mus puas ncav hnub uas sawvdaws ua kevcai Peetekos. Yog li ntawd, peb thiaj caij nkoj dhau plaws mus tsis so hauv lub nroog Efexus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Ê-phê-sô, song không dừng lại tại đó, e cho chậm trễ trong cõi A-si. Người vội đi đặng có thể đến thành Giê-ru-sa-lem kịp ngày lễ Ngũ tuần.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vì Phao-lô đã quyết định chỉ đi ngang qua Ê-phê-sô, chứ không dừng lại để khỏi mất thì giờ tại A-si-a. Ông đi vội vã để nếu có thể thì có mặt ở Giê-ru-sa-lem vào ngày lễ Ngũ Tuần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Số là Phao-lô đã quyết định rằng chúng tôi chỉ đi ngang qua Ê-phê-sô, để ông khỏi mất thì giờ nhiều ở A-si-a, vì ông rất nóng lòng muốn trở về Giê-ru-sa-lem để, nếu có thể được, kịp dự Lễ Ngũ Tuần.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Phao-lô đã quyết định đi qua Ê-phê-sô chứ không ghé lại để khỏi mất thì giờ tại Tiểu Á. Ông cố đi gấp để nếu được, có thể về đến Giê-ru-sa-lem cho kịp lễ Ngũ Tuần.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Phao-lô đã định không ghé Ê-phê-sô vì ông không muốn ở lại vùng Tiểu Á quá lâu. Ông muốn đến Giê-ru-sa-lem gấp cho kịp ngày lễ Thất Tuần, nếu được.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Thaum Paulus tseem nyob hauv lub nroog Miletus, nws txib neeg mus hu cov txwjlaug uas saib cov ntseeg pem lub nroog Efexus kom tuaj cuag nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão trong Hội thánh đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Bấy giờ, từ Mi-lê, Phao-lô sai người đến Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong Hội Thánh đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lúc ở tại Mi-lê-tu, Phao-lô cho người mang tin đến Ê-phê-sô mời các vị trưởng lão của hội thánh đến gặp ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Từ Mi-lê, Phao-lô sai người qua Ê-phê-sô triệu tập các trưởng lão của Hội Thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Từ Mỹ-lệ, Phao-lô cho mời các trưởng lão của hội thánh ở Ê-phê-sô đến.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Thaum cov txwjlaug tuaj txog lawm, Paulus hais rau lawv hais tias, “Txij thaum kuv tuaj txog hauv lub xeev Axias los txog hnub no, kuv ua kuv lub neej zoo li cas los nej puavleej pom.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Khi họ đến, ông nói với họ: “Anh em đều biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến A-si-a, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Khi họ đến nơi, ông nói với họ:“Thưa anh chị em, từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến A-si-a, tôi sống như thế nào, trong suốt thời gian đó, anh chị em đã biết rõ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Khi họ đến đông đủ, ông trình bày: “Anh em biết nếp sống tôi suốt thời gian qua, từ ngày tôi mới đặt chân đến Tiểu Á.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Sau khi họ tới, Phao-lô nói với họ, “Các anh em biết đời sống tôi từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến miền Tiểu Á. Anh em lúc nào cũng rõ tôi ăn ở ra sao với anh em.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Txawm yog cov Yudais pheej tuavhauv ua phem rau kuv kom kuv raug kev txomnyem los kuv tseem ua siab ntev ua Vajtswv tes haujlwm. Thaum kuv ua tes haujlwm ntawd, muaj qee zaus los kuv kua muag kawg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt, và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm nhường, nhiều khi phải đổ nước mắt, gặp bao nhiêu khó khăn thách thức do người Do-thái lập mưu hại tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Tôi hầu việc Chúa với cả lòng khiêm nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu đựng những cuộc thử thách do âm mưu ám hại của người Do Thái.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Người Do-thái âm mưu hại tôi, khiến tôi lo ngại vô cùng. Nhưng anh em biết tôi luôn luôn hầu việc Chúa Giê-xu đến nỗi quên thân mình, tôi thường đổ nước mắt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Thiab nej twb paub hais tias, thaum kuv qhia nej hauv nej tej tsev thiab hauv tej tsev sablaj, kuv yeej qhia tej zaj uas yuav pab tau nej xwb, kuv tsis zais ib los li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, hay từ nhà nầy sang nhà kia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Tôi đã không giữ lại bất cứ điều gì có lợi cho anh chị em mà không tỏ cho anh chị em biết. Tôi đã giảng dạy cho anh chị em ở những nơi công cộng và tại các tư gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút nào, dạy dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Anh em biết tôi rao giảng cho anh em và không quản ngại điều gì để có thể giúp anh em. Tôi đã dạy dỗ anh em từ nơi công cộng đến nhà riêng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Kuv pheej ntuas cov Yudais thiab lwm Haivneeg kom sawvdaws nyias tso nyias tej kev txhaum tseg, tig rov los cuag Vajtswv thiab ntseeg peb tus Tswv Yexus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Tôi đã làm chứng cho người Do-thái lẫn người Hy-lạp biết rằng họ phải ăn năn, trở về cùng Ðức Chúa Trời, và phải tin thờ Ðức Chúa Jesus là Chúa chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải ăn năn trở về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Tôi răn dạy cả người Do-thái lẫn Hi-lạp phải ăn năn trở lại cùng Thượng Đế và tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Nimno Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv yuav kom kuv mus nram lub nroog Yeluxalees. Thaum kuv mus txog nrad, kuv yuav raug kev txomnyem li cas los kuv tsis paub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Giờ đây, được Ðức Thánh Linh trói buộc, tôi đang trên đường về Giê-ru-sa-lem và không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại đó,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Giê-ru-sa-lem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng nay tôi vâng lệnh Thánh Linh đi lên Giê-ru-sa-lem. Tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Kuv tsuas paub raws li Vaj Ntsujplig qhia rau kuv lawm xwb. Nws qhia kuv hais tias kuv yuav raug kaw hauv tsev lojcuj thiab yuav raug kev txomnyem hauv tej nroog uas kuv yuav mus ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23ngoại trừ Ðức Thánh Linh xác chứng cho tôi biết rằng, trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tôi chỉ biết một điều: trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Có điều chắc là ở mỗi thành phố, Thánh Linh cho tôi biết là lao khổ và xiềng xích đang chờ tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Tiamsis kuv yeej tsis suav hais tias kuv lub neej tseemceeb dabtsi, rau qhov kuv xav ua tes haujlwm uas tus Tswv Yexus muab rau kuv ua kom tiav. Tes haujlwm ntawd yog mus qhia Txojmoo Zoo rau sawvdaws kom lawv paub hais tias Vajtswv hlub lawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Nhưng tôi chẳng coi mạng sống mình là quý, miễn sao tôi chạy xong chặng đường và hoàn tất chức vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Ðức Chúa Jesus, để làm chứng về Tin Mừng của ân sủng Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Nhưng tôi không coi trọng mạng sống mình. Điều quan trọng nhất đối với tôi là làm xong sứ mạng Chúa Giê-xu đã giao phó cho tôi—đó là rao giảng Tin Mừng về ân phúc của Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25“Kuv twb mus txhua qhov qhia rau sawvdaws hais txog Vajtswv lub Tebchaws. Nimno kuv paub hais tias nej txhua tus uas nyob ntawm no yuav tsis muaj ib tug rov pom kuv li lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Giờ đây, tôi biết rằng tất cả anh chị em, những người tôi đã có dịp rao giảng về vương quốc, sẽ không gặp mặt tôi nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Kìa, nay tôi biết rằng tất cả quý anh em đã được nghe tôi truyền giảng về Nước Đức Chúa Trời không một ai còn thấy mặt tôi nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Bây giờ tôi biết rằng không ai trong vòng anh em là những người đã nghe tôi giảng về Nước Trời, sẽ còn gặp lại tôi nữa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Yog li ntawd, hnub no kuv qhia rau nej hais tias yog nej cov leejtwg raug kev puastsuaj, nej tsis txhob liam hais tias kuv tsis qhia nej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Do đó, hôm nay tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vì thế, hôm nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng tôi đã hoàn tất trách nhiệm đối với huyết của tất cả anh chị em,

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vì thế, hôm nay tôi xin thưa rằng tôi trong sạch, không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Cho nên hôm nay tôi nói với anh em rằng, nếu ai trong anh em bị chết mất thì không phải lỗi ở tôi,

Vajtswv Txojlus (HWB)

27Rau qhov kuv twb qhia tej uas Vajtswv xav kom nej paub rau nej lawm, kuv tsis tau zais ib qho li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27vì tôi đã không giữ lại điều gì, nhưng đã công bố mọi ý chỉ của Ðức Chúa Trời cho anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

27vì tôi đã giảng dạy tất cả những gì Thượng Đế muốn anh em biết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

28Nej yuav tsum ceevfaj nyob tsam nej yuam kev thiab nej yuav tsum ua tib zoo saib pab yaj uas Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv muab tso rau nej ua tus saib. Nej yuav tsum saib cov ntseeg ntawd ib yam li tus tswv yaj saib nws pab yaj. Cov ntseeg ntawd yog cov uas Vajtswv tus Tub tuag txhiv los ua nws cov lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Anh chị em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của Ðức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Anh em hãy giữ mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Hãy thận trọng về chính mình và về những người mà Thánh Linh đã giao phó cho anh em chăm sóc. Anh em phải như người chăn bầy chiên của Thượng Đế mà Ngài đã mua bằng chính cái chết của Con Ngài.

Vajtswv Txojlus (HWB)

29Kuv paub hais tias thaum kuv mus lawm, hma yeej yuav los rau hauv nej cov. Thaum hma los, hma yuav tom txhua tus yaj huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Tôi biết rằng sau khi tôi đi, muông sói dữ tợn sẽ đến giữa anh chị em; chúng không tiếc bầy đâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy chiên đâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có người vồ đến như muông sói và tìm cách tiêu diệt bầy chiên.

Vajtswv Txojlus (HWB)

30Txawm yog hauv nej cov los yeej yuav muaj qee leej qhia tsis tseeb ntxias cov ntseeg kom mus ua lawv thwjtim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Từ giữa anh chị em sẽ có những người dấy lên, nói những lời bẻ cong sự thật, để lôi kéo các môn đồ theo họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Và giữa anh em sẽ có những người nổi lên dùng lời xuyên tạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Ngoài ra, sẽ có vài người trong anh em đứng lên bóp méo sự thật và hướng dẫn một số tín hữu đi lầm lạc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

31Nej yuav tsum ceevfaj thiab nco ntsoov hais tias, kuv twb niaj hnub niaj hmo qhia nej tau peb xyoos los lawm. Thaum kuv qhia nej ntawd muaj qee zaus los kuv kua muag kawg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt ba năm, hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vì vậy anh chị em hãy coi chừng. Hãy nhớ rằng trong ba năm, ngày đêm tôi không ngừng khuyên bảo mọi người, lắm khi phải đổ nước mắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vậy anh em phải tỉnh thức, hãy nhớ rằng suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Cho nên hãy thận trọng! Luôn nhớ rằng trong suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi thường răn dạy và đổ nước mắt vì anh em.

Vajtswv Txojlus (HWB)

32“Nimno kuv yuav ncaim nej mus, kuv thov Vajtswv tsomkwm nej, nej yuav tsum khaws Vajtswv tej lus uas hais tias Vajtswv hlub nej rau hauv nej lub siab. Vajtswv Txojlus ntawd thiaj pab tau nej kom nej muab siab rau ntseeg thiab yuav pub tej koob hmoov uas Vajtswv twb npaj tseg cia rau cov uas ntseeg nws lawm rau nej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Bây giờ tôi phó thác anh chị em cho Ðức Chúa Trời và cho Ðạo của ân sủng Ngài, là Ðạo có thể gây dựng anh chị em và ban cho anh chị em cơ nghiệp giữa mọi người được thánh hóa.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Bây giờ, tôi giao thác anh em cho Chúa và cho Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Bây giờ tôi giao phó anh em cho Thượng Đế và sứ điệp của ân phúc Ngài. Sứ điệp ấy sẽ thêm sức và giúp các anh em chung hưởng phần di sản mà Thượng Đế đã dành cho dân thánh của Ngài.

Vajtswv Txojlus (HWB)

33Kuv yeej tsis ntshaw leejtwg tej nyiaj tej kub lossis tej ris tsho hnav los ua kuv tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Tôi chẳng ham bạc vàng, hay là quần áo của ai hết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Tôi không ham bạc, vàng, hay áo quần của ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Tôi chẳng tham bạc, vàng, hoặc y phục của ai cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Lúc còn ở với anh em, tôi không hề đòi tiền bạc hay áo quần sang trọng của ai cả.

Vajtswv Txojlus (HWB)

34Nej sawvdaws puavleej paub hais tias kuv thiab cov phoojywg uas nrog kuv ua haujlwm tau noj tau hnav twb yog vim kuv ob txhais tes khwv yug sawvdaws xwb, kuv yeej tsis tau thov leejtwg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Chính anh em biết hai bàn tay nầy đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Anh chị em đã biết rõ rằng đôi tay nầy đã làm việc, để cung cấp nhu cầu của tôi và của những người đi với tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Chính anh em biết rõ hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Anh em biết rằng tôi luôn luôn làm việc để cung ứng mọi điều cần dùng cho tôi và các đồng bạn tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

35Txhua yam haujlwm uas kuv ua rau nej pom twb yog kuv ua qhia rau nej paub hais tias peb yuav tsum ua haujlwm hnyav li ntawd thiaj pab tau cov neeg uas tsis muaj zog. Thiab peb yuav tsum nco ntsoov tej lus uas tus Tswv Yexus qhia hais tias, ‘Thaum yus pub rau luag yus zoo siab heev dua thaum yus tau luag li.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Trong mọi sự, tôi đã bày tỏ cho anh chị em thấy rằng chúng ta phải giúp đỡ những người yếu, do đó chúng ta phải làm việc vất vả như thế. Hãy nhớ lại lời của Ðức Chúa Jesus, mà chính Ngài đã phán, ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’

Bản Dịch Mới (NVB)

35Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: ‘Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Tôi chứng tỏ cho anh em thấy là trong mọi việc hãy làm như tôi để giúp đỡ người yếu kém hơn. Tôi nhắc anh em nhớ lời Chúa Giê-xu đã nói, ‘Cho có phúc hơn nhận.’”

Vajtswv Txojlus (HWB)

36Thaum Paulus qhia lawv tas, Paulus thiab cov neeg uas mloog nws qhia sawvdaws txhos caug thov Vajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Nói những lời ấy xong, Phao-lô quỳ xuống và cầu nguyện với tất cả anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Khi ông nói xong những lời ấy, ông quỳ xuống và cầu nguyện với mọi người có mặt tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Nói xong, Phao-lô quỳ gối cầu nguyện với tất cả các trưởng lão.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Sau khi Phao-lô nói xong thì cùng quì gối xuống với họ và cầu nguyện.

Vajtswv Txojlus (HWB)

37Thaum Paulus yuav ncaim lawv mus, sawvdaws quaj quaj thiab lawv los puag Paulus xubpwg nwj Paulus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Ai nấy đều khóc lắm ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Mọi người đều khóc lóc và ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Mọi người đều bật khóc thành tiếng, và họ ôm cổ ông mà hôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Tất cả đều khóc lóc, ôm Phao-lô mà hôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

37-38Mọi người đều khóc nhất là vì Phao-lô bảo rằng họ sẽ không gặp lại ông nữa. Họ ôm hôn ông rồi tiễn ông xuống thuyền.

Vajtswv Txojlus (HWB)

38Lawv nyuaj siab kawg li, rau qhov nws hais tias lawv yuav tsis pom nws lawm, ces lawv txawm xa nws mus rau nram lub nkoj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38lấy làm buồn bực nhứt là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn, đưa người xuống tàu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Họ đau buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Họ buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ không gặp mặt ông nữa. Sau đó họ tiễn ông xuống tàu.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Điều làm họ buồn thảm nhất là câu ông nói họ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Bản Phổ Thông (BPT)

37-38Mọi người đều khóc nhất là vì Phao-lô bảo rằng họ sẽ không gặp lại ông nữa. Họ ôm hôn ông rồi tiễn ông xuống thuyền.