So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Năm ngày sau, A-na-nia, thầy tế lễ tối cao đến Xê-xa-rê cùng với các bô lão và một luật sư tên Tẹt-tu-lu. Họ đến trình cáo trạng chống Phao-lô lên cho quan tổng đốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là A-na-nia đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹt-tu-lu, trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Năm ngày sau, thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia đi xuống Sê-sa-rê cùng với vài trưởng lão và một luật sư tên Tẹt-tu-lu để kiện Phao-lô trước mặt tổng đốc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Năm ngày sau Thượng Tế A-na-nia với vài trưởng lão và một luật sư tên Tẹt-tu-lu xuống đệ đơn kiện Phao-lô với quan tổng trấn.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Năm ngày sau, trưởng tế A-na-nia xuống Sê-sa-rê, cùng với các trưởng lão và một nhà hùng biện tên Tê-tu-lu để tố cáo Phao-lô trước tòa thống đốc.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Năm ngày sau, thầy Tế lễ tối cao A-na-nia cùng mấy nhà lãnh đạo Do-thái và luật sư Tạc-tư-lư đến tố cáo Phao-lô trước tòa tổng trấn.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Phao-lô được gọi ra trước phiên họp. Tẹt-tu-lu bắt đầu cáo Phao-lô như sau,“Thưa ngài tổng đốc Phê-lít! Dân ta được an hưởng thái bình là nhờ ngài và nhiều cải cách tốt đẹp cho nước ta đã được thực hiện, qua tài lãnh đạo khôn khéo của ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Phao-lô bị đòi đến rồi, Tẹt-tu-lu khởi sự cáo người như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Khi Phao-lô đã được gọi vào, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo như sau:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sau khi Phao-lô được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo ông rằng:“Tâu quan Phê-lít:Nhờ ơn quan, chúng tôi hưởng được thái bình lâu dài, và nhờ sự nhìn xa thấy rộng của quan, nhiều cải tiến đã được thực hiện cho đất nước nầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Khi Phao-lô được gọi đến, Tê-tu-lu bắt đầu buộc tội như sau: “Thưa ngài thống đốc, nhờ ngài thấy xa, thi hành cải cách, mà quốc gia chúng tôi được hưởng thái bình lâu dài. Vì thế, thưa ngài thống đốc Phê-lít!

Bản Diễn Ý (BDY)

2Được gọi lên trước, Tạc-tư-lư bắt đầu phần cáo trạng: “Thưa ngài tổng trấn, nhờ tài lãnh đạo sáng suốt của ngài, nhiều công cuộc cải cách tốt đẹp được thực hiện và dân tộc chúng tôi được hưởng thái bình an lạc lâu dài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng tôi vui hưởng mọi điều đó và luôn luôn biết ơn ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Bẩm quan lớn Phê-lít, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân nầy, lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3“Thưa ngài tổng đốc Phê-lít! Nhờ ơn tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được hưởng hòa bình; nhờ sự khôn ngoan của ngài mà nhiều cải cách đã được thực hiện cho dân tộc nầy. Ở đâu và lúc nào, chúng tôi cũng đều đón nhận những điều ấy với lòng tri ân sâu xa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng hết lòng tri ơn quan.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Bất cứ nơi nào và bất luận việc gì, chúng tôi cũng xin hoan nghênh ngài với cả tấm lòng tri ân.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúng tôi ở nơi nào cũng hưởng ân đức của ngài đủ mọi phương diện. Thưa ngài tổng trấn, xin ngài nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của chúng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng để khỏi phí thì giờ ngài, xin ngài chịu khó nghe chúng tôi đôi lời.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nhưng để khỏi làm phiền quan thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðể khỏi phải làm phiền quan thêm nữa, xin quan nhẫn nại lắng nghe chúng tôi trình bày vắn tắt như sau:

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng muốn khỏi phiền ngài thêm nữa, kính xin ngài kiên nhẫn nghe chúng tôi trình bày vắn tắt vài lời.

Bản Diễn Ý (BDY)

4“Nhưng chẳng dám dài dòng làm phiền hà ngài, chỉ xin ngài rộng lượng lắng nghe chúng tôi tóm lược đôi lời.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúng tôi thấy tên nầy là tay gây rối, sách động người Giu-đa khắp nơi trên thế giới. Hắn là thủ lãnh của nhóm Na-xa-rét.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới: Nó làm đầu của phe người Na-xa-rét,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Thật vậy, chúng tôi đã gặp người nầy như là đồ ôn dịch, đã gây rối loạn giữa vòng người Do Thái trên khắp thế giới và là đầu đảng của phái Na-xa-rét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chúng tôi đã tìm thấy tên nầy là đồ ôn dịch, một kẻ chuyên gây rối cho người Do-thái khắp nơi trên thế giới, và là tên cầm đầu của phái Na-xa-rét.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chúng tôi bắt gặp tên ôn dịch này giữa lúc nó đi lại xúi giục người Do Thái khắp thế giới. Nó là tên đầu đảng phe Na-xa-rét;

Bản Diễn Ý (BDY)

5Chúng tôi nhận thấy tên này thật nguy hiểm, nó đi khắp nơi xúi giục người Do-thái nổi loạn chống chính quyền La-mã. Chính nó đứng lên làm thủ lãnh đảng Na-xa-rét.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngoài ra hắn còn tìm cách làm dơ bẩn đền thờ nhưng chúng tôi ngăn chận kịp thời.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nó cũng đã làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì hắn toan làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt hắn. Chúng tôi định xử hắn theo luật của chúng tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nó còn toan tính làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi bắt nó,

Bản Diễn Ý (BDY)

6Nó làm ô uế Đền thờ, nên chúng tôi bắt giữ để xét xử theo luật chúng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Xin Ngài cứ tra hỏi hắn thì sẽ biết những lời chúng tôi trình là thật hay không.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Xin chính ngài hãy tra hỏi nó để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8và truyền cho những ai muốn tố cáo hắn hãy đến hầu quan. Khi quan đích thân tra xét hắn, chắc chắn quan sẽ rõ mọi điều chúng tôi tố cáo hắn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngài có thể đích thân thẩm vấn nó mọi chi tiết để biết rõ những điều chúng tôi tố cáo.”

Bản Diễn Ý (BDY)

8và bảo nguyên cáo đến hầu quý tòa. Bây giờ xin tổng trấn xét hỏi nó, sẽ thấy những điều tôi tố cáo đều đúng sự thật.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Tất cả mọi người Do-thái đồng xác nhận mọi điều ấy là thật.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Những người Do Thái cũng đồng tình với lời cáo buộc và quả quyết thật đúng như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Người Do-thái cũng hùa theo và bảo rằng những lời cáo buộc ấy quả đúng như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Các nhà lãnh đạo Do Thái cũng hùa theo, quả quyết rằng nội vụ thật đúng như vậy.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Người Do-thái cũng phụ họa theo Tạc-tư-lư.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi tổng đốc ra hiệu cho Phao-lô được phát biểu ý kiến, ông liền nói, “Thưa ngài Thống đốc Phê-lít, tôi biết ngài là thẩm phán quốc gia nầy lâu năm, nên hôm nay tôi hết sức vui mừng được có dịp tự bênh vực trước mặt ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Quan tổng đốc ra dấu biểu Phao-lô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước nầy đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực duyên cớ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi tổng đốc ra hiệu bảo Phao-lô nói, ông thưa: “Tôi biết ngài làm thẩm phán trong nước nầy đã lâu năm nên tôi vui mừng tự biện hộ trước ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Khi Phao-lô được quan tổng trấn ra dấu cho phép nói, ông nói:“Tôi biết rằng quan xét xử trong đất nước nầy đã nhiều năm, nên tôi rất hân hạnh được nói lên những lời để binh vực tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Thống đốc ra dấu bảo Phao-lô khai, ông liền nói: “Tôi biết ngài đã làm thẩm phán cho nước này lâu năm nên tôi hân hoan tự biện hộ.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Tổng trấn ra hiệu cho Phao-lô khai. Phao-lô liền tự biện hộ: “Thưa tổng trấn. Được biết ngài từng ngồi ghế chánh án tại nước tôi lâu năm nên tôi vui mừng trình bày mọi việc.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài có thể tra xét thì biết rằng chỉ mới cách đây mười hai ngày tôi đến Giê-ru-sa-lem thờ phụng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Giê-ru-sa-lem mà thờ lạy, chưa được mười hai ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Như ngài đã biết, tôi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng chưa được mười hai ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Quan có thể cho điều tra để biết rõ rằng tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng cách đây chưa được mười hai ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Như ngài có thể phối kiểm, tôi vừa về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng không quá mười hai ngày nay.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Ngài cho điều tra thì biết rõ tôi vừa lên Giê-ru-sa-lem không quá mười hai ngày nay để thờ phượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Những người cáo tôi không hề thấy tôi cãi vã với ai trong đền thờ hoặc xúi giục dân chúng trong các hội đường hay trong thành phố.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Người ta chẳng từng thấy tôi tranh cãi với ai hay xúi giục dân chúng nổi loạn bao giờ, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi nhà hội, hay trong thành phố.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Trong đền thờ, trong các hội đường, hoặc trong khắp thành phố, người ta không thấy tôi tranh cãi với ai điều gì và cũng không sách động quần chúng nổi loạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Họ không hề bắt gặp tôi, hoặc trong Đền Thờ, hoặc trong các hội đường, hoặc trong thành phố, đang tranh luận với ai hay tụ tập đám đông bao giờ.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Tôi không bao giờ cãi vã trong Đền thờ, hoặc sách động quần chúng nổi loạn giữa các hội trường hay trong thành phố.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ không thể đưa ra bằng cớ nào về những điều họ cáo tôi hôm nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bây giờ, họ cũng không thể đưa ra bằng chứng nào về điều họ tố cáo tôi trước mặt ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Họ cũng không thể chứng minh cho quan những điều họ tố cáo tôi hôm nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Họ cũng chẳng đưa ra được tang chứng nào về những điều họ tố cáo tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Nguyên cáo cũng không đưa ra được tang chứng nào về những điều tố cáo.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhưng tôi xin thưa với ngài điều nầy: Tôi thờ kính Thượng Đế của tổ tiên chúng ta. Tôi cũng là một người theo Đạo Chúa Giê-xu. Người Do-thái bảo rằng Đạo Chúa Giê-xu không phải là chánh đạo. Nhưng tôi tin tất cả những gì được chép trong luật Mô-se và trong các sách tiên tri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tôi thừa nhận trước ngài rằng tôi theo đạo mà họ gọi là một bè phái đó. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng tôi xin xác nhận với quan về Ðạo mà họ gọi là phái đó.Tôi phụng sự Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Tôi tin tưởng mọi điều đã chép trong Luật Pháp và Các Tiên Tri.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhưng tôi xin nhìn nhận với ngài một điều: Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ tiên theo Đạo mà họ bảo là một bè phái. Tôi tin tất cả những điều ghi chép trong Kinh Luật Môi-se và Kinh Tiên Tri.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Tôi chỉ thú nhận với ngài một điều: tôi thờ phượng Thượng Đế của tổ tiên dân tộc tôi, theo Đạo mà họ gọi là đảng. Tôi tin tất cả những điều ghi chép trong Thánh kinh.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Tôi có cùng một hi vọng nơi Thượng Đế giống như họ—rằng mọi người, bất luận xấu tốt, đều chắc chắn sẽ sống lại từ kẻ chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15và tôi có sự trông cậy nầy nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Tôi có cùng một hi vọng nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất nghĩa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Tôi có lòng hy vọng nơi Ðức Chúa Trời, một niềm hy vọng mà chính họ cũng đồng ý, đó là sẽ có sự sống lại cho người ngay lành và kẻ gian ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Cũng như họ, tôi đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, trông mong sự sống lại của kẻ chết, cả người công chính lẫn người bất chính.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Tôi tin Thượng Đế sẽ khiến người công chính và người gian ác sống lại. Chính họ cũng tin tưởng như tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Vì thế mà tôi luôn luôn tìm cách làm điều phải trước mặt Thượng Đế và trước mặt dân chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Cũng vì cớ ấy, tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì thế tôi luôn luôn cố giữ một lương tâm trong sạch trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Do đó tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm cho trong sạch trước mặt Thượng Đế và loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sau nhiều năm vắng mặt ở Giê-ru-sa-lem, tôi trở về, mang tiền cho dân tộc ta và dâng của lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vả, đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dâng của lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Sau những năm xa vắng, bây giờ tôi mới trở về đất nước để đem phẩm vật cứu trợ và dâng tế lễ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Sau nhiều năm xa cách, nay tôi về nước để mang tiền cứu trợ về giúp đất nước tôi và để dâng của tế lễ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Sau nhiều năm xa vắng, tôi về thăm tổ quốc, đem theo nhiều tặng phẩm cứu tế và lễ vật dâng hiến.

Bản Diễn Ý (BDY)

17“Sau nhiều năm xa vắng, tôi trở về Giê-ru-sa-lem, mang theo tặng phẩm để cứu tế đồng bào và dâng lễ vật cho Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Tôi đang làm những điều ấy khi họ thấy tôi trong đền thờ. Tôi vừa mới làm xong lễ tẩy sạch và không hề gây rối; chung quanh tôi chẳng có ai tụ tập cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch, chớ chẳng có dân đông hay rối loạn chi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ chẳng có tụ tập đám đông hoặc gây rối loạn gì cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Trong khi tôi làm như thế, họ bắt tôi trong đền thờ, lúc tôi sắp hoàn tất nghi lễ tẩy uế, không tụ họp đám đông, và cũng không gây rối chi cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Khi họ bắt gặp tôi trong Đền Thờ, thì tôi đang làm lễ tẩy sạch, chứ tôi không tụ tập dân chúng hoặc gây náo loạn gì cả.

Bản Diễn Ý (BDY)

18,19Mấy người Do-thái ở Tiểu Á gặp tôi đang làm lễ tẩy uế trong Đền thờ, chứ tôi chẳng tập họp đám đông hay làm náo loạn gì cả. Nếu có, sao họ không đến đây tố cáo tôi trước tòa?

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng có mấy người Do-thái ở miền Tiểu Á đáng lẽ phải có mặt ở đây để trình diện Ngài. Nếu tôi làm điều gì quấy thì những người đó mới chính là người cáo tôi được.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nhưng có một vài người Do Thái từ A-si-a có mặt ở đó; nếu họ có điều gì kiện tôi thì phải đến hầu trước mặt ngài để tố cáo đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nhưng một số người Do-thái ở A-si-a, những người đáng lý phải hầu quan hôm nay để tố cáo tôi, nếu họ tìm thấy tôi có điều gì đáng tố cáo;

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nhưng mấy người Do Thái quê tỉnh Tiểu Á, nếu họ có điều gì khiếu nại thì cứ đứng ra tố cáo tôi đi,

Bản Diễn Ý (BDY)

18,19Mấy người Do-thái ở Tiểu Á gặp tôi đang làm lễ tẩy uế trong Đền thờ, chứ tôi chẳng tập họp đám đông hay làm náo loạn gì cả. Nếu có, sao họ không đến đây tố cáo tôi trước tòa?

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hoặc Ngài thử hỏi các người Do-thái ở đây xem tôi có làm gì quấy khi tôi đứng trước hội đồng Do-thái ở Giê-ru-sa-lem không.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hoặc những người ở đây phải cho biết tôi đã phạm tội gì lúc tôi đứng trước Hội đồng Công luận;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20còn không, xin những người có mặt tại đây nói ra tội trạng của tôi lúc tôi đứng trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo,

Bản Dịch Mới (NVB)

20hay các người ở đây phải cho tôi biết tôi đã phạm tội gì khi tôi ứng hầu trước Hội Đồng,

Bản Diễn Ý (BDY)

20Xin ngài hỏi các vị lãnh đạo ngồi đây, Hội đồng Quốc gia đã tìm thấy tôi có lỗi lầm gì không?

Bản Phổ Thông (BPT)

21Có một điều tôi có thể bị kết tội là khi đứng trước họ tôi la lớn rằng, ‘Các ông xét xử tôi hôm nay là vì tôi tin người ta sẽ sống lại từ kẻ chết!’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21hoặc có, thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng: Ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21có chăng chỉ là một câu tôi nói khi đứng giữa họ: ‘Chính vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21nếu không phải là câu nầy mà tôi đã tuyên bố khi đứng trước mặt họ, ‘Ấy là vì sự sống lại của người chết mà tôi bị xét xử trước mặt anh em hôm nay.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

21họa chăng chỉ có một câu tôi lớn tiếng giãi bày: ‘Tôi bị ra tòa hôm nay chỉ vì tin rằng người chết sẽ sống lại!’ ”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Tôi chỉ nói: ‘Vì sự sống lại của người chết mà hôm nay tôi bị Hội đồng xét xử.’ Thế mà bị họ bắt lỗi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Phê-lít vốn đã hiểu về Đạo Chúa Giê-xu, nên ông cho đình vụ án và bảo, “Khi viên chỉ huy Ly-xia đến đây tôi sẽ quyết định vụ của anh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Phê-lít vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giãn việc kiện ra, mà rằng: Khi nào quan quản cơ Ly-sia xuống, ta sẽ xét việc nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Phê-lít vốn biết rõ về đạo mà Phao-lô nói đó nên cho hoãn phiên tòa và tuyên bố: “Khi nào viên chỉ huy Ly-si-a xuống, ta sẽ quyết định việc nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng Phê-lít, người biết khá rõ về Ðạo mà Phao-lô đề cập, đã cho hoãn lại cuộc xét xử và nói, “Khi nào Quan Chỉ Huy Ly-si-a xuống đây, ta sẽ phán quyết vụ án nầy cho các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Thống đốc Phê-lít đã biết rõ về Đạo nên cho hoãn phiên tòa: “Khi nào Tư lệnh Ly-sia đến đây, ta sẽ phán quyết nội vụ!”

Bản Diễn Ý (BDY)

22Phê-lít đã biết rõ về Đạo Chúa, nên quyết định hoãn phiên tòa: “Khi nào đại tá Lý-sĩ đến đây, ta sẽ phân xử nội vụ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Phê-lít bảo viên sĩ quan cứ tiếp tục giam giữ Phao-lô nhưng cho ông tự do đôi chút và để bạn hữu mang cho ông những đồ cần dùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người, thì đừng cấm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Tổng đốc ra lệnh cho đội trưởng canh giữ Phao-lô, nhưng phải cho ông được tự do hơn, và nếu có thân nhân ông đến săn sóc thì đừng ngăn cấm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Sau đó ông ra lịnh cho viên đại đội trưởng chịu trách nhiệm việc canh giữ Phao-lô phải cho ông được tự do thong thả, và đừng ngăn trở nếu có thân nhân bạn hữu nào đến thăm nuôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Thống đốc ra lệnh cho một đội trưởng canh giữ Phao-lô, nhưng để ông được thong thả và cho phép bạn hữu ông cung cấp những gì cần thiết.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Tổng trấn ra lệnh cho một đại úy giam giữ Phao-lô, nhưng cho dễ dãi phần nào, không cấm đoán thân nhân đến viếng thăm, giúp đỡ.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ít hôm sau, Phê-lít cùng với vợ là Ru-xi-la, người Do-thái, yêu cầu đưa Phao-lô ra gặp mặt. Phê-lít nghe Phao-lô nói về đức tin trong Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Qua mấy ngày sau, Phê-lít với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa, đến, rồi sai gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Mấy ngày sau, Phê-lít với vợ mình là Đơ-ru-si, người Do Thái, đến và sai gọi Phao-lô để nghe ông nói về đức tin trong Đấng Christ Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Vài ngày sau Phê-lít và vợ ông là Ðơ-ru-si-la, một phụ nữ Do-thái, gọi Phao-lô đến để nghe ông giảng về đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Mấy ngày sau, Phê-lít cùng vợ là Đa-ru-si, người Do Thái, đến tòa án cho gọi Phao-lô và nghe ông giảng giải về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Vài ngày sau, Phê-lít và vợ là Đa-ru-si (người Do-thái) sai mời Phao-lô trình bày Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nhưng Phê-lít đâm ra sợ khi nghe Phao-lô nói về cách sống đạo, sự tiết độ và thời kỳ Thượng Đế xét xử thế gian. Ông bảo, “Thôi anh về đi. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi anh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-lít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, sẽ gọi lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Nhưng khi Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét tương lai, thì Phê-lít run sợ và nói: “Bây giờ anh hãy lui ra; khi nào có dịp tiện ta sẽ gọi lại!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Nhưng khi nghe Phao-lô nói đến sự công chính, sự tiết độ, và sự phán xét sẽ đến, Phê-lít sợ và nói, “Bây giờ ông có thể lui ra, khi nào có thì giờ, tôi sẽ mời ông trở lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Nghe Phao-lô giải luận về công chính, tự chủ và cuộc phán xét tương lai, Phê-lít lo sợ bảo: “Bây giờ anh về đi! Khi nào có dịp, tôi sẽ gọi lại!”

Bản Diễn Ý (BDY)

25Khi Phao-lô giải luận về nếp sống công chính, tự chủ và cuộc xét xử tương lai của Chúa, Phê-lít run sợ gạt đi: “Bây giờ anh về đi, khi nào có dịp ta sẽ gọi lại!”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Phê-lít cũng mong Phao-lô hối lộ cho mình nên thường hay gọi để nói chuyện với ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Đồng thời, Phê-lít cũng hi vọng Phao-lô đút lót tiền cho mình, nên thường đòi ông đến và nói chuyện với ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ðồng thời Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót tiền bạc cho mình, nên thường mời ông đến đàm đạo.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Đồng thời, Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót cho mình nên thường đòi ông đến nói chuyện.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót cho mình, nên thường đòi Phao-lô đến nói chuyện.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Sau hai năm, Bôn-xi Phết-tu thay Phê-lít làm tổng đốc. Nhưng Phê-lít muốn vừa lòng người Do-thái nên cứ tiếp tục giam giữ Phao-lô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Khỏi hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Bởi cớ Phê-lít muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Hai năm sau, Pốt-tiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Vì muốn được lòng dân Do Thái, Phê-lít cứ giam Phao-lô trong ngục.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Sau hai năm, Pọt-xi-u Phê-tu đến thay thế Phê-lít. Số là vì muốn được lòng người Do-thái, nên Phê-lít cứ giam lỏng Phao-lô trong tù.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Hai năm sau, Bốt-kiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Muốn được lòng người Do Thái, Phê-lít cứ giam giữ Phao-lô trong ngục.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Hai năm sau, Bốt-xi Phê-tu được bổ nhiệm đến thay Phê-lít. Muốn được lòng dân Do-thái, Phê-lít ra lệnh tiếp tục giam giữ Phao-lô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7nhưng Quan Chỉ Huy Cơ-lau-đi-u Ly-si-a đã đến dùng vũ lực cướp hắn khỏi tay chúng tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

7và chúng tôi muốn xử nó theo luật của chúng tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Nhưng đại tá Lý-sĩ đến can thiệp, dùng bạo lực cướp nó khỏi tay chúng tôi,