So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Giŏng anŭn, Agrippas laĭ kơ Paul tui anai, “Ih dưi pơhiăp kiăng kơ pơgang brơi kơ ih pô yơh.” Tui anŭn, Paul yơr tơngan ngă gru laih anŭn pơhiăp pơgang kơ ñu pô tui anai,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Bấy giờ vua Ạc-ríp-ba biểu Phao-lô rằng: Ngươi được phép nói để chữa mình. Phao-lô bèn giơ tay ra, chữa cho mình như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ vua Ạc-ríp-pa bảo Phao-lô: “Anh được phép nói để tự bào chữa.” Phao-lô giơ tay ra, tự biện hộ như sau:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Vua Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô, “Ngươi được phép biện hộ cho mình.”Phao-lô đưa tay ra dấu và tự biện hộ cho ông như sau:

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Nhà ngươi được phép tự biện hộ!” Vậy, Phao-lô đưa tay lên rồi tự bào chữa:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Vua A-ríp-ba bảo Phao-lô, “Anh được phép tự bênh vực.”Phao-lô liền giơ tay lên và bắt đầu nói.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2“Ơ pơtao Agrippas, kâo pơmĭn kâo pô mơyŭn biă mă dưi dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ih hrơi anai tơdang kâo pơhiăp pơgang kơ kâo pô pơmĭn ƀlơ̆ng kơ abih bang tơlơi phŏng kơđi ƀing Yehudah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tâu vua Ạc-ríp-ba, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Tâu vua Ạc-ríp-pa, hôm nay tôi may mắn được tự biện hộ trước mặt vua về mọi điều người Do Thái cáo buộc tôi;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Tâu Vua Ạc-ríp-pa:Tôi lấy làm vinh dự được biện hộ cho mình hôm nay trước mặt vua về những điều người Do-thái đã tố cáo tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Tâu vua Ạc-ríp-ba! Tôi lấy làm may mắn được hầu tòa bệ hạ hôm nay để tự biện hộ về những điều người Do Thái tố cáo tôi,

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Tâu vua A-ríp-ba, tôi rất vui được đứng trước mặt ngài và trả lời về những điều người Do-thái cáo tôi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Boh nik ñu yuakơ ih thâo rơđah biă mă abih tơlơi phiăn ƀing Yehudah laih anŭn tơlơi pơrơjăh gơñu mơ̆n. Tui anŭn, kâo kwưh rơkâo kơ ih gir hơmư̆ pơñen kơ kâo đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3nhứt là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giu-đa, và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy, xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3vì vua đặc biệt biết rõ mọi phong tục cũng như những vấn đề tranh cãi của người Do Thái. Vậy, xin vua hãy kiên nhẫn nghe tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3bởi vì vua đã quá quen thuộc với những tập tục và những vấn đề tranh chấp của người Do-thái. Vì vậy, kính xin vua nhẫn nại lắng nghe tôi trình bày:

Bản Dịch Mới (NVB)

3đặc biệt nhất vì bệ hạ đã quen thuộc cả phong tục, tập quán lẫn những cuộc tranh chấp của người Do Thái. Vì thế, kính xin bệ hạ kiên nhẫn nghe tôi trình bày.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngài đã rõ phong tục tập quán Do-thái cùng những điều họ biện luận, nên xin Ngài kiên nhẫn nghe tôi trình bày.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4“Abih bang ƀing Yehudah thâo hơdră jơlan kâo hơmâo hơdip laih čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai, jing čơdơ̆ng mơ̆ng kâo hơdip tơlơi hơdip kâo amăng lŏn čar kâo pô laih anŭn ăt amăng plei Yerusalaim anai mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Giê-ru-sa-lem, thì mọi người Giu-đa đều biết cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Mọi người Do Thái đều biết nếp sống của tôi từ lúc còn trẻ, ở giữa dân tộc tôi và tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Tất cả người Do-thái đều biết rõ nếp sống của tôi từ thuở nhỏ cho đến bây giờ ra sao; tôi đã lớn lên giữa dân tộc tôi và giữa Giê-ru-sa-lem từ ban đầu cho đến nay như thế nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Người Do Thái đều biết rõ nếp sống tôi từ thời thơ ấu. Họ biết từ ban đầu tôi đã sinh hoạt cách nào tại quê hương cũng như tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Mọi người Do-thái đều biết rõ đời sống tôi từ đầu đến cuối, lúc đầu tôi sống trong xứ tôi và về sau sống ở Giê-ru-sa-lem ra sao.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Ƀing gơñu hơmâo thâo krăn kơ kâo sui laih, laih anŭn dưi ngă gơ̆ng jơlan yơh, tơdah ƀing gơñu kiăng, kơ tơlơi tui hăng grup đaŏ djă̱ pioh Tơlơi Juăt răng pơñen hloh amăng hơdôm grup đaŏ ta, kâo hơdip jing pô Pharisai yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ví bằng họ muốn làm chứng về việc nầy, thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nếu họ sẵn sàng làm chứng về điều nầy thì từ lâu họ thừa biết tôi đã sống theo phái Pha-ri-si, là phái nghiêm khắc nhất trong tôn giáo chúng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Họ đã biết rõ điều đó từ lâu. Nếu họ muốn chứng cớ, họ có thể xác nhận rằng tôi sống cuộc đời của một người Pha-ri-si, tức theo một môn phái nghiêm khắc nhất trong tôn giáo của chúng tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Họ đã biết tôi từ lâu và có thể làm chứng là tôi đã hành xử đúng với cung cách người Pha-ri-si, là phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Họ biết tôi lâu lắm rồi. Nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi là một người Pha-ri-xi gương mẫu. Mọi người Pha-ri-xi đều tuân theo luật pháp Mô-se và giữ đạo Do-thái cẩn thận, kỹ càng hơn tất cả các nhóm khác.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Ră anai yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kơ ƀing ơi adon ta anŭn yơh, kâo tŭ phat kơđi mơ̆ng ih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hiện nay tôi bị đoán xét, vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nay tôi đứng đây để bị xét xử là vì hi vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời cho tổ phụ chúng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bây giờ tôi đứng đây để bị xét xử là vì hy vọng về lời hứa Ðức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ chúng tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bây giờ, chính vì niềm hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời với tổ tiên tôi mà hôm nay tôi phải bị xét xử.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hôm nay tôi bị xét xử vì tôi hi vọng vào lời hứa Thượng Đế hứa cho tổ tiên chúng ta.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Anŭn jing tơlơi ƀuăn kơ pluh-dua kơnung djuai ta hlak čang rơmang kiăng kơ ƀuh pơkrĕp truh tơdang ƀing gơñu mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai hrơi hăng mlam. Ơ pơtao ăh, anŭn jing yuakơ tơlơi čang rơmang anŭn yơh ƀing Yehudah hlak phŏng kơđi kơ kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7lại mười hai chi phái chúng tôi, lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Chính vì niềm hi vọng ấy mà mười hai bộ tộc chúng tôi lấy lòng nhiệt thành thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm. Muôn tâu, và cũng chính vì niềm hi vọng ấy mà tôi bị người Do Thái tố cáo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7một lời hứa mà mười hai chi tộc chúng tôi ngày đêm hết lòng thờ phượng và hy vọng được hưởng. Tâu vua, chính vì hy vọng đó mà tôi bị người Do-thái tố cáo.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Lời hứa ấy cả mười hai chi tộc chúng tôi đều hy vọng được hưởng trong khi sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm. Muôn tâu, chính vì niềm hy vọng ấy mà tôi đang bị người Do Thái tố cáo!

Bản Phổ Thông (BPT)

7Lời hứa mà mười hai chi tộc của dân ta hi vọng nhận được khi họ phục vụ Thượng Đế ngày và đêm. Tâu vua, người Do-thái cáo tôi vì tôi có cùng một hi vọng giống như họ vậy!

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Ƀing gih khŏm anăm pơmĭn ôh kơ tơlơi Ơi Adai ngă kơ ƀing mơnuih jing ƀing hơmâo djai laih kiăng kơ hơdip glaĭ dơ̆ng jing tơlơi hli̱ng hla̱ng biă mă yơh!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tại sao quý vị không thể tin rằng Ðức Chúa Trời có quyền làm cho người chết sống lại?

Bản Dịch Mới (NVB)

8Tại sao trong quý vị có người cho rằng việc Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại là điều không thể nào tin được?

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tại sao quí vị cho rằng Thượng Đế không thể khiến người ta từ kẻ chết sống lại?

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9“Kâo pô ăt hơmâo tơlơi kơčŭt kơ tơlơi kâo khŏm ngă abih bang tơlơi kâo dưi kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pô anăn Yêsu Pô Nazaret.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Thật vậy, chính tôi trước đây đã nghĩ rằng phải tìm mọi cách để chống đối danh Jêsus người Na-xa-rét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Thật vậy, chính tôi đã tin rằng tôi phải làm mọi cách để chống lại danh Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Chính tôi đã từng nghĩ rằng phải tìm đủ cách chống lại Danh Giê-su ở Na-xa-rét.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Trước kia, tôi cũng nghĩ nên tìm mọi cách để chống lại Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Anŭn yơh jing tơlơi kâo hơmâo ngă laih amăng plei Yerusalaim. Amăng tơlơi dưi ƀing khua ngă yang prŏng, kâo mă lu ƀing đaŏ krư̆ amăng sang mơnă, laih anŭn tơdang arăng pơdjai hĭ ƀing gơñu, kâo ăt tŭ ư pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Thật tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tôi đã làm như vậy tại Giê-ru-sa-lem: Dựa vào thẩm quyền của các thầy tế lễ cả, tôi không những bỏ tù nhiều thánh đồ, mà khi họ bị kết án tử hình, tôi cũng bỏ phiếu tán đồng nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Và đó là những điều tôi đã làm tại Giê-ru-sa-lem. Với quyền hành do các trưởng tế ban cho, không những tôi đã bắt nhiều thánh đồ nhốt vào tù, mà còn bỏ phiếu tán thành việc xử tử họ nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Đó là điều tôi đã thi hành tại Giê-ru-sa-lem. Được các thượng tế ủy quyền, tôi đã bắt bớ nhiều người thánh, tống giam họ vào ngục; và khi họ bị kết án xử tử thì tôi cũng tán thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Tôi đã làm như thế ở Giê-ru-sa-lem. Các trưởng tế cho quyền tôi bắt giam các dân Chúa và khi họ bị giết hại, tôi hoàn toàn đồng ý.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Lu wơ̆t kâo nao pơ rĭm sang jơnum kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu laih anŭn kâo gir pơgŏ̱ ƀing gơñu pơhiăp ƀrưh mơhiăh kơ Ơi Adai. Amăng tơlơi kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu, kâo nao pơ plei pla ƀing Tuai kiăng kơ kơpĭ kơpe̱t hĭ ƀing gơñu yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vả lại, tôi thường trẩy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Tôi thường đi khắp các nhà hội để trừng phạt họ và ép buộc họ chối bỏ đức tin; tôi tức giận đến nỗi đi tận các thành ngoại quốc để bắt bớ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Tôi thường đi khắp các hội đường để trừng phạt họ, cưỡng bách họ nói những lời phạm thượng. Tôi còn tức giận họ đến độ đến tận các thành ở ngoại quốc để bắt bớ họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhiều phen tôi đi khắp các hội đường để trừng phạt họ, cố gắng ép buộc họ nói phạm thượng. Tôi căm giận họ đến nỗi đi ra tận các thành phố ngoại quốc để bắt bớ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Trong mỗi hội đường, tôi thường trừng trị và ép họ xúc phạm đến danh Chúa Giê-xu. Tôi ghét họ đến nỗi tôi đi lùng họ ở các thành phố khác để trị tội.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Giŏng anŭn, Paul ruai dơ̆ng tui anai, “Ƀơi sa amăng hơdôm jơlan rơbat anŭn, tơdang kâo hlak nao pơ plei Damaskus, tŭ pơjao hăng tŭ pơkiaŏ nao yua mơ̆ng ƀing khua ngă yang prŏng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ấy vậy, tôi lên thành Đa-mách có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả, đương đi dọc đường,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vì thế, tôi đi lên Đa-mách với thẩm quyền và mệnh lệnh của các thầy tế lễ cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vì lẽ đó nên tôi đi đến Thành Ða-mách với sự ủy quyền và ủy nhiệm của các trưởng tế.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chính vì mục đích ấy, sau khi được các thượng tế ủy quyền và cho phép, tôi đi lên Đa-mách.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Có lần các trưởng tế cho phép và trao quyền cho tôi đi sang Đa-mách.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Ơ pơtao ăh, hlak yang hrơi dơ̆ng tơdang kâo hlak dŏ rơbat ƀơi jơlan, kâo ƀuh sa tơlơi bơngač pơčrang mơ̆ng adai, rơđah hloh kơ yang hrơi, pơčrang jum dar kâo wơ̆t hăng ƀing mơnuih nao hrŏm hăng kâo mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời, giáng xuống chói lói hơn mặt trời sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Trên đường đi, muôn tâu, vào lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời chói lọi hơn mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng tâu vua, dọc đường, vào giữa trưa, tôi thấy một luồng ánh sáng, chói lọi hơn cả mặt trời, từ trời chiếu xuống chói lòa quanh tôi và các bạn đồng hành với tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Trên đường đi, vào lúc giữa trưa, muôn tâu, tôi bỗng thấy ánh sáng từ trời, sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng chiếu xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Trên đường đi, khoảng giữa trưa, tôi thấy ánh sáng từ trời chiếu xuống, sáng hơn mặt trời, chói lòa chung quanh tôi và các bạn đồng hành.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Abih bang gơmơi rơbuh ƀơi lŏn laih anŭn kâo hơmư̆ sa asăp pơhiăp kơ kâo amăng tơlơi Aramit tui anai, ‘Ơ Saul, Ơ Saul, anăm ih kơpĭ kơpe̱t Kâo ôh! Ih hlak pơruă kơ ih pô yơh tơdang gir kiăng kơ pơruă hĭ Kâo, kar hăng sa drơi rơmô tơno čưng djơ̆ ƀơi khul gai añhueng pô ñu yơh.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Sau khi tất cả chúng tôi đã té xuống đất, tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng, ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Ngươi đá vào mũi nhọn thì đau đớn cho ngươi thay.’

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất. Tôi nghe một tiếng phán cùng tôi bằng ngôn ngữ Hy Bá: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bức hại Ta? Đá vào gậy nhọn thì phải chịu đau đớn!’

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúng tôi đều té xuống đất. Rồi tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Do-thái rằng, ‘Sau-lơ, Sau lơ, sao ngươi tàn hại ta? Chống ta là ngươi tự hại mình đó.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15“Giŏng anŭn, kâo tơña tui anai, ‘Ơ Khua ăh, hlơi Ih lĕ?’ Ñu laĭ glaĭ, ‘Kâo jing Yêsu, jing Pô ih hlak kơpĭ kơpe̱t anai yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt bớ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’ Chúa đáp: ‘Ta là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Tôi hỏi, ‘Lạy Chúa, Ngài là ai?’ Chúa đáp, ‘Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Tôi hỏi: ‘Lạy Chúa, Ngài là ai?’ Chúa đáp: ‘Ta là Giê-su mà ngươi đang bức hại!

Bản Phổ Thông (BPT)

15Tôi thưa, ‘Thưa Chúa, Ngài là ai?’ Chúa phán, ‘Ta là Chúa Giê-xu mà ngươi đang tàn hại.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Ră anai tơgŭ dŏ dơ̆ng bĕ. Kâo hơmâo pơƀuh rai kơ ih kiăng kơ ruah mă ih jing pô ding kơna laih anŭn jing pô ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi ih hơmâo ƀuh laih kơ Kâo anai laih anŭn kơ tơlơi Kâo či pơrơđah kơ ih yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì Ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi Ta, và về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Hãy trỗi dậy và đứng lên. Ta hiện ra với ngươi vì mục đích nầy: để lập ngươi làm một đầy tớ và một nhân chứng cho Ta không những về những điều ngươi đã thấy, mà còn về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng hãy ngồi dậy, đứng lên! Ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều con thấy nơi Ta cùng những điều Ta sẽ tỏ cho con sau này.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Hãy đứng lên! Ta đã chọn ngươi làm đầy tớ và nhân chứng cho ta—ngươi sẽ thuật cho mọi người điều chính mắt ngươi thấy và những điều ta sẽ tỏ cho ngươi. Vì thế mà ta đến với ngươi hôm nay.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Kâo či pơklaih hĭ ih mơ̆ng ƀing ană plei ih pô laih anŭn mơ̆ng ƀing Tuai mơ̆n. Kâo či pơkiaŏ ih nao pơ ƀing gơñu yơh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân nầy và các dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi đồng bào ngươi và khỏi các dân ngoại là những người Ta sẽ sai ngươi đến

Bản Dịch Mới (NVB)

17Ta sẽ giải cứu con khỏi người Do Thái và các dân tộc ngoại quốc mà Ta sai con đến

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ta sẽ che chở ngươi khỏi dân tộc ngươi và các dân tộc không phải Do-thái, vì ta sai ngươi đến với họ

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu thâo tơlơi sĭt laih anŭn lui hĭ tơlơi đaŏ kơnang kơ tơlơi ƀu sĭt, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či đuaĭ tui Satan kiăng git gai ƀing gơñu, samơ̆ či brơi kơ Ơi Adai yơh git gai ƀing gơñu. Giŏng anŭn, Ơi Adai či pap brơi khul tơlơi soh gơñu hăng tŭ ju̱m ƀing gơñu jing ƀing ană plei Ñu yuakơ ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ Kâo.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18để ngươi mở mắt họ, hầu họ xây bỏ tối tăm để quay qua ánh sáng, lìa bỏ quyền lực của Sa-tan để trở về với Ðức Chúa Trời, và để họ có thể nhận sự tha tội và hưởng gia tài với những người được thánh hóa nhờ tin Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

18để mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan trở lại với Đức Chúa Trời, và nhờ tin Ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ.’

Bản Phổ Thông (BPT)

18để mở mắt họ, dẫn dắt họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tăng trở về cùng Thượng Đế. Rồi tội lỗi họ sẽ được tha và họ được ngồi chung với những người mà Thượng Đế đã chọn cho Ngài do tin nhận ta.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19“Hơnŭn yơh, Ơ pơtao Agrippas ăh, kâo tui gưt laih hlo̱m ƀo̱m tơlơi Yang Yêsu pơtă kơ kâo kiăng kơ ngă tơdang Ñu pơhiăp hăng kâo mơ̆ng adai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Tâu vua Ạc-ríp-pa, từ đó, tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tâu Vua Ạc-ríp-pa, kể từ đó, tôi không dám bất tuân khải tượng từ trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Muôn tâu, vì thế, tôi không dám bất phục khải tượng từ trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Tâu vua A-ríp-ba, sau khi thấy khải tượng ấy, tôi tuyệt đối tuân theo.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Blung hlâo, kâo pơtô pơblang kơ ƀing hlơi pô amăng plei Damaskus, giŏng anŭn kơ ƀing hlơi pô dŏ amăng plei Yerusalaim laih anŭn kơ abih bang ƀing mơnuih amăng kwar Yudea, wơ̆t hăng kơ ƀing Tuai mơ̆n. Kâo pơtô pơblang kơ tơlơi ƀing gơñu khŏm kơhma̱l hăng đaŏ kơnang kơ Ơi Adai laih anŭn pơrơklă kơ tơlơi pơkơhma̱l gơñu hăng bruă mơnuă ƀing gơñu ngă tui tơlơi ƀing gơñu kơhma̱l yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kế đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Nhưng tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Ða-mách, rồi ở Giê-ru-sa-lem, khắp nơi trong miền Giu-đê, và cho các dân ngoại rằng, họ phải ăn năn, quay về với Ðức Chúa Trời, và hành động xứng hợp với sự ăn năn ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nhưng tôi kêu gọi mọi người, trước hết ở Đa-mách, rồi sau tại Giê-ru-sa-lem, khắp cả vùng Giu-đê và các dân ngoại phải ăn năn, quay về Đức Chúa Trời và làm công việc xứng hợp với sự ăn năn.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Tôi bắt đầu khuyên mọi người phải ăn năn, trở về cùng Thượng Đế và chứng tỏ mình đã thực sự thay đổi qua hành động. Tôi khởi đầu từ Đa-mách, sang Giê-ru-sa-lem rồi đến toàn vùng Giu-đia, đồng thời rao giảng cho những người không phải Do-thái.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Yuakơ tơlơi anŭn yơh, ƀing Yehudah mă kâo amăng anih wăl tơdron sang yang laih anŭn gir kiăng kơ pơdjai hĭ kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vì lý do đó người Do-thái đã bắt tôi trong đền thờ và định giết tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong Đền Thờ và toan giết tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vì thế mà người Do-thái bắt tôi và định giết tôi trong đền thờ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Samơ̆ kâo hơmâo laih tơlơi Ơi Adai djru kơ kâo hlŏng truh kơ hrơi anai laih anŭn kâo dŏ dơ̆ng pơ anai hăng ngă gơ̆ng jơlan kơ ƀing ƀu yom pơphan wơ̆t hăng ƀing yom pơphan kar kaĭ. Kâo ƀu či laĭ hơget tơlơi rơngiao kơ tơlơi ƀing pô pơala hăng Môseh hơmâo laĭ či truh laih ôh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, và vì vậy, tôi đứng đây làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ, không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môi-se đã báo trước phải xảy ra:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng nhờ Ðức Chúa Trời phù hộ, nên ngày nay tôi còn được đứng đây, làm chứng cho những người thấp kém lẫn những bậc chức quyền, không nói gì khác hơn là những điều Các Tiên Tri và Mô-sê đã nói phải xảy ra,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng tôi đã được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, nên tôi còn đứng đây làm chứng cho mọi người lớn nhỏ, không nói gì hơn những điều các tiên tri của Chúa và Môi-se tiên báo sẽ xảy ra,

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng Thượng Đế đã che chở tôi cho nên hôm nay tôi đứng đây, thuật lại cho tất cả quí vị, từ cấp thấp đến cấp cao, những điều chính mắt tôi thấy. Tôi chỉ kể lại điều mà Mô-se và các nhà tiên tri nói trước sẽ xảy đến—

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23anŭn jing kơ tơlơi Pô Krist khŏm tŭ gleh tơnap hăng djai hĭ. Laih anŭn Ñu jing hĭ Pô blung hlâo hơdip glaĭ dơ̆ng tơdơi kơ djai kiăng kơ pơhaih boh hiăp, tơlơi bơngač, kơ tơlơi Ñu či pơklaih hĭ ƀing ană plei Ñu pô laih anŭn ƀing mơnuih Tuai mơ̆n.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân ngoại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23đó là Ðấng Christ phải chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để Ngài công bố ánh sáng cho dân tộc chúng ta và cho các dân ngoại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23tức là Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu thương khó nhưng sẽ sống lại đầu tiên trong số những người đã chết, rồi công bố ánh sáng cho dân Ngài và các dân tộc ngoại quốc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23rằng Đấng Cứu Thế là người đầu tiên sống lại từ kẻ chết, và Ngài sẽ mang ánh sáng đến cho người Do-thái cũng như người không phải Do-thái.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Ƀơi mông anŭn, Phêstos pơtơpăk hĭ tơlơi Paul hlak dŏ pơhiăp pơgang anŭn hăng pơhiăp kraih tui anai, “Ơ Paul hơi, ih rơngiă hĭ tơlơi pơmĭn laih! Tơlơi ih hrăm lu đơi anŭn ngă brơi kơ ih jing hĭ hưt laih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Người đang nói như vậy để binh vực mình, thì Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi; ngươi học biết nhiều quá đến đỗi ra điên cuồng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Khi Phao-lô đang tự biện hộ thì Phê-tu nói lớn: “Phao-lô ơi, anh mất trí rồi! Anh học nhiều quá đến hóa điên mất!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ðang khi Phao-lô tự biện hộ cho ông như thế, Phê-tu nói lớn, “Hỡi Phao-lô, ngươi đã loạn trí rồi. Ngươi học nhiều quá nên đã loạn trí rồi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Đến đây, Phê-tu lớn tiếng ngắt lời Phao-lô: “Ngươi điên rồi, Phao-lô ơi! Ngươi học quá nhiều đến nỗi quẫn trí!”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Trong khi Phao-lô đang thao thao bênh vực mình thì Phết-tu kêu lên, “Phao-lô ơi, anh quẫn trí rồi! Học thức nhiều quá khiến anh điên khùng!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Samơ̆ Paul laĭ glaĭ tui anai, “Ơ khua Phêstos pơpŭ ăh, kâo ƀu hưt ôh. Tơlơi kâo pơruai anŭn jing sĭt laih anŭn hơmâo tơhơnal tơlơi hiam yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Phao-lô lại nói: Bẩm quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu; tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Nhưng Phao-lô đáp: “Bẩm quan lớn Phê-tu, tôi không mất trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và tỉnh táo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Nhưng Phao-lô đáp, “Tâu Quan Phê-tu, tôi không loạn trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và hữu lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Phao-lô đáp: “Thưa ngài thống đốc, tôi không điên đâu! Tôi chỉ nói lên sự thật và những lời hợp lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Phao-lô đáp, “Thưa ngài Phết-tu, tôi không điên đâu. Những lời tôi nói là thật.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Pơtao thâo laih kơ hơdôm tơlơi anŭn laih anŭn kâo dưi pơhiăp rơngai hăng ñu yơh. Kâo hơmâo tơlơi kơčŭt kơ tơlơi ñu thâo hơdôm tơlơi anŭn, yuakơ mơnuih mơnam djŏp djang anih hơmâo hơmư̆ laih hơget tơlơi hơmâo ngă laih kơ Yang Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vua biết rõ các sự nầy; lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết; vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Vì đức vua biết rõ những điều nầy nên tôi mạnh dạn tâu; bởi tôi tin chắc rằng chẳng có điều nào đức vua không biết, vì mọi việc đó không làm ra trong bóng tối đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vì tôi tin rằng đức vua biết rõ những điều nầy, nên tôi mới dạn dĩ tâu với vua. Bởi tôi tin chắc rằng không điều nào trong các điều nầy mà vua không biết, vì việc nầy không phải đã xảy ra ở một xó xỉnh nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Đức vua thừa biết những sự kiện này nên tôi bạo dạn trình bày. Tôi tin chắc rằng trong những việc này, chẳng có điều nào che giấu được đức vua vì sự việc không xảy ra trong bóng tối đâu!

Bản Phổ Thông (BPT)

26Vua A-ríp-ba biết rõ những điều nầy và tôi có thể tự do trình bày mọi điều cho vua. Tôi biết vua đã nghe những điều nầy, vì những việc ấy đâu có phải xảy ra nơi xó xỉnh nào?

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

27Ơ pơtao Agrippas ăh, ih đaŏ kơ ƀing pô pơala mơ̆? Kâo thâo krăn ih đaŏ yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Tâu vua Ạc-ríp-ba, vua có tin các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Tâu đức vua Ạc-ríp-pa, đức vua có tin các nhà tiên tri chăng? Tôi biết đức vua tin đó!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Tâu Vua Ạc-ríp-pa, vua tin lời Các Tiên Tri phải không? Tôi biết là vua tin.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Muôn tâu, bệ hạ có tin các tiên tri của Chúa không? Tôi biết bệ hạ tin!”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Thưa vua A-ríp-ba, ngài có tin các lời tiên tri không? Tôi biết ngài tin.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

28Giŏng anŭn, pơtao Agrippas laĭ kơ Paul tui anai, “Sĭt yơh ih anăm pơmĭn ôh, kơnơ̆ng amăng ƀiă mông anai ih dưi pơglưh pran jua kâo kiăng kơ jing pô đaŏ kơ Krist!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vua Ạc-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vua Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô: “Đừng tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một Cơ Đốc nhân.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô, “Chút xíu nữa ngươi đã thuyết phục được ta trở thành một người của Ðấng Christ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi tưởng có thể làm cho ta thành môn đồ Chúa Cứu Thế sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Vua A-ríp-ba bảo Phao-lô, “Anh tưởng chỉ trong chốc lát mà thuyết phục được tôi để trở thành tín hữu Cơ-đốc à?”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

29Paul laĭ glaĭ tui anai, “Ƀiă mông ƀôdah sui mông, kâo iâu laĭ kơ Ơi Adai ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ih đôč ôh, samơ̆ abih bang mơnuih hlak hơmư̆ kơ kâo hrơi anai ăt dưi jing hĭ kar hăng kâo mơ̆n, kơnơ̆ng rơngiao kơ khul hrĕ čuăk anai đôč.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng nầy thôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Phao-lô tâu: “Dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng không những một mình đức vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, ngoại trừ cái xiềng nầy thôi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Phao-lô đáp, “Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời rằng chẳng sớm thì muộn, không phải chỉ một mình vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay sẽ trở thành như tôi, ngoại trừ các xiềng xích nầy thôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Phao-lô đáp: “Dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho bệ hạ và tất cả quý vị đang nghe tôi nói hôm nay đều trở thành như tôi, ngoại trừ xiềng xích này!”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Phao-lô thưa, “Dù sớm hay muộn, tôi cầu xin Thượng Đế rằng không những vua mà tất cả mọi người nghe tôi hôm nay sẽ được cứu và giống như tôi—ngoại trừ xiềng xích mà tôi đang mang đây thôi.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

30Giŏng anŭn, pơtao, khua kwar, hăng HʼBernikê laih anŭn abih bang ƀing dŏ be̱r hrŏm hăng ƀing gơñu le̱ng kơ tơgŭ soh sel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Bê-rê-nít cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Bấy giờ vua, tổng đốc, bà Bê-rê-nít và những người cùng ngồi đều đứng dậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ðoạn vua, quan tổng trấn, bà Bẹc-nít, và tất cả những người ngồi chung với họ đứng dậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vua Ạc-ríp-ba, thống đốc, bà Bê-rê-nít và tất cả quan khách đều đứng dậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Sau đó vua A-ríp-ba, tổng đốc Phết-tu, bà Bê-nít và mọi người ngồi với họ đứng dậy

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

31Ƀing gơñu tơbiă hĭ mơ̆ng anih anŭn laih anŭn tơdang pơhiăp hăng tơdruă, ƀing gơñu laĭ tui anai, “Pô anai ƀu hơmâo ngă tơlơi hơget ôh năng lăp tŭ kơ tơlơi djai ƀôdah dŏ amăng sang mơnă.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng: Trong cách ăn ở người nầy, thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Khi ra về, họ nói với nhau: “Người nầy chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Khi họ bước ra, họ nói với nhau, “Người nầy không làm gì đáng tội chết hay ở tù cả.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Khi ra về, họ bảo nhau: “Người này chẳng làm điều gì đáng xử tử hoặc bỏ tù cả!”

Bản Phổ Thông (BPT)

31rời phòng xử. Họ thảo luận với nhau và đồng ý rằng, “Không có lý do gì để xử tử hay giam giữ anh nầy cả.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

32Agrippas laĭ kơ Phêstos tui anai, “Mơnuih anai dưi tơbiă rơngai yơh tơdah ñu ƀu rơkâo nao pơ pơtao prŏng Kaisar kiăng kơ phat kơđi brơi kơ ñu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Vua Ạc-ríp-ba nói với Phê-tu rằng: Nếu người nầy chưa kêu nài đến Sê-sa, có thể tha được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Vua Ạc-ríp-pa nói với Phê-tu: “Nếu người nầy chưa khiếu nại lên Sê-sa thì có thể tha được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Ạc-ríp-pa nói với Phê-tu, “Người nầy có thể được phóng thích nếu ông ấy không kháng cáo lên hoàng đế.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Vua Ạc-ríp-ba bảo Phê-tu: “Nếu đương sự không khiếu nại lên Hoàng Đế thì có thể phóng thích!”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Vua A-ríp-ba bảo Phết-tu, “Chúng ta có thể thả anh nầy được nếu anh ta chưa kháng án lên Xê-xa.”