So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch 2011(BD2011)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong khi họ ở tại Ha-xê-rốt, Mi-ri-am và A-rôn đã nói những lời chống lại Mô-sê, vì người phụ nữ xứ Cút mà ông cưới làm vợ. Số là ông đã cưới một phụ nữ xứ Cút làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy; vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về người nữ Ê-thi-ô-pi mà ông đã cưới vì ông đã cưới một người Ê-thi-ô-pi làm vợ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se vì người vợ quê ở xứ Cút mà Môi-se đã cưới, vì Môi-se đã cưới bà này làm vợ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Mi-ri-am và A-rôn bắt đầu chỉ trích về người vợ gốc xứ Cút của Mô-se vì ông đã lấy một người ở xứ Cút làm vợ.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Mỵ-lâm và A-rôn phàn nàn với nhau về người đàn bà ở xứ Cúc mà Mai-sen cưới làm vợ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Họ nói, “Chẳng lẽ CHÚA chỉ phán qua một mình Mô-sê sao? Ngài há chẳng đã phán qua chúng ta nữa sao?” CHÚA đã nghe những lời ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Hai người nói rằng: “Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao?” Đức Giê-hô-va nghe điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Hai người nói: “Không lẽ CHÚA chỉ phán dạy qua một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài không dùng chúng ta mà phán dạy sao?” CHÚA nghe lời đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Họ nói, “Chẳng lẽ CHÚA chỉ phán qua có một mình Mô-se sao? Ngài không phán qua chúng ta được hay sao?”CHÚA nghe lời bình phẩm đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Họ nói: "Có phải chỉ một mình Mai-sen là người trung gian truyền đạt sứ mệnh của Chúa cho nhân dân đâu? Ngài không phán qua chúng ta sao?" Chúa nghe những lời đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Vả, Mô-sê là người rất khiêm nhường; ông khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Môi-se là người rất khiêm hòa, khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Môi-se là một người rất khiêm tốn, khiêm tốn nhất trần gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mô-se là một người rất nhún nhường. Ông khiêm tốn hơn tất cả mọi người trên đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

3(Mai-sen là một người khiêm hòa nhất trên đời).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Ðột nhiên CHÚA phán với Mô-sê, A-rôn, và Mi-ri-am, “Cả ba người các ngươi hãy ra khỏi lều mình và đến Lều Hội Kiến.” Vậy ba người đi ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Thình lình Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am rằng: “Cả ba người hãy đến Lều Hội Kiến.” Vậy là cả ba đều đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Lập tức CHÚA bảo Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am: “Cả ba hãy ra Trại Hội Kiến.” Ba người đều đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Bỗng nhiên CHÚA nói với Mô-se, A-rôn, và Mi-ri-am. Ngài bảo, “Cả ba các con hãy đi đến Lều Họp.” Vậy họ đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Thình lình Chúa truyền bảo Mai-sen, A-rôn và Mỵ-lâm: "Cả ba đi ngay vào Đền hội kiến!" Họ vâng lời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Bấy giờ CHÚA ngự xuống trong một trụ mây và đứng tại cửa Lều. Ngài gọi A-rôn và Mi-ri-am đến gần. Họ tiến đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am; hai người đều đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa Lều Hội Kiến rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am. Khi hai người đến,

Bản Dịch Mới (NVB)

5CHÚA ngự xuống trong trụ mây và đứng tại cửa Trại Hội Kiến, rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am đến. Hai người đều bước tới.

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA ngự xuống trong đám mây và đứng nơi cửa Lều. Ngài gọi A-rôn và Mi-ri-am, thì cả hai lại gần.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Chúa ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa Đền, gọi A-rôn và Mỵ-lâm. Họ cùng bước tới.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Ngài phán, “Khi có những tiên tri ở giữa các ngươi thì Ta, CHÚA, sẽ tỏ chính mình Ta cho người ấy bằng khải tượng;Ta sẽ phán dạy người ấy trong giấc mộng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ngài phán: “Hãy lắng nghe lời Ta.Khi có một nhà tiên tri ở giữa các conThì Ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượngVà phán với người ấy trong giấc chiêm bao.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Chúa phán: “Hãy lắng nghe lời Ta: Khi một nhà tiên tri xuất hiện giữa các ngươi, Ta bầy tỏ chính mình Ta cho người ấy trong khải tượng. Ta phán dạy người trong giấc mộng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA bảo, “Hãy nghe đây: Nếu giữa vòng các ngươi có một nhà tiên tri thì Ta, CHÚA, sẽ tỏ mình ta ra bằng một sự hiện thấy; ta sẽ nói chuyện với người đó qua chiêm bao.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Ngài phán: "Lắng tai nghe đây. Ta dùng khải thị, chiêm bao để nói với các tiên tri,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nhưng Ta không làm thế đối với Mô-sê đầy tớ Ta;Ta trao cho nó cả nhà Ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nhưng với đầy tớ Ta là Môi-se thì không giống như vậy.Người thật trung tín trong cả nhà Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng trường hợp Môi-se đầy tớ Ta không giống như vậy, người thật trung tín trong cả nhà Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng trường hợp Mô-se, tôi tớ ta, thì không phải như vậy. Ta giao cho người dẫn dắt toàn dân ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8nhưng với Mai-sen người đầy tớ trung thành trong nhà Ta, Ta nói chuyện trực tiếp, rõ ràng. Chính Mai-sen cũng đã được chiêm ngưỡng hình dáng của Ta nữa. Thế mà các ngươi không e ngại khi chỉ trích đầy tớ của Ta sao?"

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Ta nói chuyện với nó mặt đối mặt;Nói cách rõ ràng, chứ không dùng lời bí ẩn;Ngay cả hình dạng của CHÚA nó cũng được ngắm nhìn.Các ngươi không sợ mà nói những lời chống lại đầy tớ Ta là Mô-sê sao?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩnVà người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va.Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ Ta là Môi-se?”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ta trò chuyện với người đối mặt Cách rõ ràng, không dùng lời bí ẩn, Và người thấy hình dạng CHÚA. Vậy, sao các ngươi không sợ nói hành đầy tớ Ta là Môi-se?”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ta nói chuyện với người mặt đối mặt rõ ràng, không có gì kín giấu. Thậm chí người cũng đã thấy hình dạng của CHÚA. Các ngươi không nên nói xấu Mô-se, tôi tớ ta.”

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8nhưng với Mai-sen người đầy tớ trung thành trong nhà Ta, Ta nói chuyện trực tiếp, rõ ràng. Chính Mai-sen cũng đã được chiêm ngưỡng hình dáng của Ta nữa. Thế mà các ngươi không e ngại khi chỉ trích đầy tớ của Ta sao?"

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Cơn giận của CHÚA nổi phừng lên nghịch lại họ, rồi Ngài bỏ đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người; Ngài ngự đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người và Ngài lìa khỏi họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi phừng với A-rôn và Mi-ri-am và Ngài bỏ họ ngự đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA rất bất bình với họ, rồi Ngài ngự đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng họ, rồi Ngài ngự đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Khi trụ mây rời khỏi Lều, kìa, Mi-ri-am đã mắc bịnh phung. Da bà trở nên trắng như tuyết. A-rôn quay qua phía Mi-ri-am và thấy bà đã nổi phung đầy mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Mi-ri-am đã bị phung trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Mi-ri-am, thấy người đã có bịnh phung.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi đám mây lìa khỏi Lều Hội Kiến thì Mi-ri-am bị phong hủi trắng như tuyết. A-rôn quay về phía Mi-ri-am và thấy bà đã mắc bệnh phong hủi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Khi trụ mây cất lên khỏi trại thì Mi-ri-am bị phung trắng như tuyết. A-rôn quay lại nhìn Mi-ri-am, thấy bà đã mắc bệnh phung.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi đám mây cất lên khỏi Lều và khi A-rôn quay về phía Mi-ri-am thì bà đã bị bệnh ngoài da trắng như tuyết.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Vừa khi Đám mây bay khỏi nóc Đền, Mỵ-lâm liền bị bệnh phung, người trắng như tuyết. A-rôn thấy thế,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Bấy giờ ông nói với Mô-sê, “Ôi, thưa chúa, xin đừng phạt chúng tôi về tội chúng tôi đã dại dột phạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11A-rôn bèn nói cùng Môi-se rằng: Ôi, lạy chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11A-rôn nói với Môi-se: “Ôi, chúa tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi về tội lỗi mà chúng tôi đã phạm cách dại dột.

Bản Dịch Mới (NVB)

11A-rôn nói với Môi-se: “Chủ tôi ơi, xin đừng chấp lỗi chúng tôi đã phạm cách điên dại,

Bản Phổ Thông (BPT)

11A-rôn kêu cùng Mô-se, “Thầy ơi, làm ơn. Xin tha lỗi dại dột nầy của chúng tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

11liền van xin Mai-sen: "Xin đừng trừng phạt chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội và hành động điên cuồng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Xin đừng để cho cô ấy giống như một đứa bé bị sảo thai, da thịt đã bị tiêu hao phân nửa khi lọt khỏi lòng mẹ.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Xin chớ để nàng như một hài nhi sảo thai, da thịt đã bị thối rữa hết phân nửa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12xin đừng để chị trong tình trạng như đứa con sảo thai, thịt bị ăn hết một nửa khi ra khỏi lòng mẹ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Đừng để chị ấy giống như em bé sinh non bị chết yểu vì da thịt bị ăn khuyết.”

Bản Diễn Ý (BDY)

12Đừng để cho chị ấy như người đã chết, như một hài nhi thịt rữa nát lúc lọt lòng mẹ."

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Mô-sê kêu van với CHÚA, “Lạy Ðức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho nàng.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Môi-se bèn kêu van cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời! Tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin chữa lành cho nàng!”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Môi-se kêu cầu Chúa: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho chị!”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nên Mô-se kêu xin cùng CHÚA, “Chúa ôi, xin chữa lành cho chị con!”

Bản Diễn Ý (BDY)

13Mai-sen kêu xin Chúa: "Chúa ơi! Xin Ngài chữa lành chị con."

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Nhưng CHÚA phán với Mô-sê, “Nếu cha nàng nhổ vào mặt nàng, nàng há chẳng sẽ mang xấu hổ trong bảy ngày sao? Hãy để cho nàng sống biệt lập bên ngoài doanh trại bảy ngày, rồi sau đó hãy đem nàng vào lại.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong bảy ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, không phải nàng chịu xấu hổ trong bảy ngày sao? Nàng phải bị giữ ngoài trại quân trong bảy ngày, sau đó nàng sẽ được nhận vào lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14CHÚA đáp lời Môi-se: “Nếu bị cha mình nhổ trên mặt thì nó không bị hổ thẹn bảy ngày sao? Hãy cầm giữ nàng ngoài trại quân bảy ngày, sau đó nàng sẽ lại được đem vào.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14CHÚA trả lời Mô-se, “Nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, nàng phải bị sỉ nhục trong bảy ngày. Vậy hãy cho nàng ra ở ngoài doanh trại trong bảy ngày. Sau đó nàng có thể trở lại trại.”

Bản Diễn Ý (BDY)

14Chúa liền bảo Mai-sen: "Nếu cha nàng nhổ vào mặt nàng, nàng cũng phải chịu ô nhục trong bảy ngày. Vậy nàng phải được giữ bên ngoài trại quân bảy ngày, sau đó mới được vào trại."

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Vậy Mi-ri-am bị bắt phải sống biệt lập bảy ngày bên ngoài doanh trại; và đoàn dân không nhổ trại lên đường cho đến khi nàng được đem vào lại trong doanh trại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ấy vậy, Mi-ri-am bị cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, dân sự không ra đi cho đến chừng nào Mi-ri-am được nhận vào lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Như vậy, Mi-ri-am bị giữ ngoài trại quân trong bảy ngày. Dân chúng không ra đi cho đến khi Mi-ri-am được nhận vào trại quân.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vậy, Mi-ri-am bị cầm giữ bên ngoài trại quân bảy ngày. Nhân dân không ra đi cho đến ngày nàng được đem về trại quân.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vậy Mi-ri-am bị cho ra ở ngoài doanh trại trong bảy ngày, còn dân chúng chờ nàng về rồi mới ra đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Và như thế, Mỵ-lâm, được giữ lại một nơi bên ngoài trại bảy ngày. Nhân dân không lên đường cho đến ngày Mỵ-lâm được trở vào trại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Sau việc đó, đoàn dân rời Ha-xê-rốt và đến đóng trại trong Ðồng Hoang Pa-ran.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-sê-rốt, và hạ trại trong đồng vắng Pha-ran.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Sau đó, dân chúng từ Hát-sê-rốt ra đi và đóng trại trong hoang mạc Pha-ran.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Sau đó, nhân dân rời Hát-sê-rốt ra đi và cắm trại tại sa mạc Pha-ran.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sau đó, dân chúng rời Ha-xê-rốt và đóng trại trong sa mạc Pha-ran.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Sau đó, họ từ Hát-xê-rốt ra đi. Đến sa mạc Pha-ran họ dừng chân cắm trại.