So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch Mới(NVB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi Vua A-rát, người Ca-na-an ở phía nam nghe tin người Y-sơ-ra-ên đang tiến đến theo đường đi A-tha-rim, liền kéo ra tấn công, bắt sống được mấy người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi vua A-rát, người Ca-na-an, ở nơi Nam phương, hay rằng Y-sơ-ra-ên theo đường do thám đi đến, bèn hãm đánh Y-sơ-ra-ên, và bắt mấy người cầm tù.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi vua A-rát, người Ca-na-an, ở Nê-ghép nghe tin rằng dân Y-sơ-ra-ên đang tiến đến bằng con đường A-tha-rim, thì vua tiến đánh Y-sơ-ra-ên và bắt một số người làm tù binh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Khi A-rát vua dân Ca-na-an đang trị vì ở Miền Nam nghe rằng dân I-sơ-ra-ên đã sai quân do thám để theo ngả A-tha-rim tiến tới, ông bất thần tấn công I-sơ-ra-ên và bắt được mấy tù binh.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi vua của A-rát, người Ca-na-an sống ở vùng miền nam, nghe rằng dân Ít-ra-en đang trên đường đến A-tha-rim thì tấn công dân Ít-ra-en và bắt được một vài người.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Khi vua A-rát (người Ca-na-an, ở nam bộ) nghe tin người Y-sơ-ra-ên kéo đến theo lối A-tha-rim, liền đem quân ra đánh, bắt được mấy người làm tù binh.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên thề nguyện với CHÚA: “Nếu Chúa cho chúng tôi chiến thắng dân này, chúng tôi sẽ tận diệt các thành ấy của họ.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Y-sơ-ra-ên bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Chúa phó dân nầy vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Dân Y-sơ-ra-ên hứa nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: “Nếu Chúa phó dân nầy vào tay chúng con thì chúng con sẽ tận diệt các thành của chúng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên lập một lời thề với CHÚA rằng, “Nếu Ngài phó dân nầy vào tay chúng con, chúng con sẽ phá hủy hoàn toàn các thành của chúng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Dân Ít-ra-en liền khấn hứa cùng CHÚA như sau: “Nếu Ngài giúp chúng con đánh thắng dân nầy, chúng con sẽ hoàn toàn tiêu diệt các thành của chúng.”

Bản Diễn Ý (BDY)

2Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên thề nguyện với Chúa rằng: "Nếu Ngài cho chúng tôi chiến thắng dân này, chúng tôi xin tiêu diệt tất cả các thành phố của họ."

Bản Dịch Mới (NVB)

3CHÚA nhậm lời cầu nguyện của người Y-sơ-ra-ên, cho họ chiến thắng Ca-na-an. Họ tận diệt quân thù, tàn phá các thành, và đặt tên nơi này là Họt-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Y-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ nầy là Họt-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Y-sơ-ra-ên và trao dân Ca-na-an vào tay họ. Họ tận diệt dân ấy và các thành của nó, rồi đặt tên chỗ ấy là Họt-ma

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 CHÚA nhậm lời dân I-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an vào tay họ. Họ đánh bại chúng và phá hủy hoàn toàn các thành của chúng; rồi họ đặt tên cho xứ đó là Họt-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

3CHÚA nhận lời cầu xin của dân Ít-ra-en và cho họ đánh bại dân Ca-na-an. Dân Ít-ra-en tận diệt người Ca-na-an và các thành của họ, nên chỗ đó gọi là Họt-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa nghe lời cầu nguyện, cho người Ca-na-an bại trận. Người Y-sơ-ra-ên tận diệt quân thù, tàn phá các thành phố, và đặt tên vùng này là Họt-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Từ núi Hô-rơ, họ đi vòng về hướng Biển Đỏ để tránh đất Ê-đôm, và vì thế, nhân dân mất lòng kiên nhẫn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Từ núi Hô-rơ, dân Y-sơ-ra-ên đi về hướng Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Từ Núi Hô-rơ họ lên đường đi về hướng Hồng Hải, để đi vòng qua lãnh thổ của dân Ê-đôm, nhưng dọc đường dân chúng ngã lòng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Dân Ít-ra-en rời núi Hô-rơ đi trên đường về hướng Biển Sậy để đi vòng quanh xứ Ê-đôm. Nhưng dọc đường dân chúng bất bình

Bản Diễn Ý (BDY)

4Từ núi Hô-rơ, họ phải quay lại Biển Đỏ đi vòng quanh để tránh đất Ê-đôm, vì thế họ không tìm được sự nôn nóng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nói nghịch Môi-se, rằng: “Sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để chết trong sa mạc này? Ở đây chẳng có bánh, chẳng có nước. Và chúng tôi đã chán ngấy loại bánh đạm bạc này!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Dân chúng chống đối Đức Chúa Trời và Môi-se. Họ nói: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết trong hoang mạc nầy? Vì ở đây không có bánh cũng không có nước và chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn đạm bạc nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Dân chúng nói những lời chống nghịch Ðức Chúa Trời và chống lại Mô-sê, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập để chúng tôi phải chết trong đồng hoang nầy, vì ở đây chẳng có gì để ăn và uống cả? Chúng tôi đã chán ngán thứ đồ ăn vô vị nầy rồi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5và ta thán cùng Thượng Đế và Mô-se. Họ kêu ca, “Tại sao ông mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập để chết trong sa mạc nầy? Không có bánh mì và nước. Chúng tôi đã ngấy món ăn nầy rồi!”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Họ lại xúc phạm Thượng Đế trong lúc thống trách với Mai-sen: "Vì sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập cho chết trong sa mạc này? Chúng tôi chẳng có nước uống, cũng chẳng có gì ăn ngoài loại bánh đạm bạc mà chúng tôi đã chán ngấy!"

Bản Dịch Mới (NVB)

6CHÚA sai rắn lửa đến, cắn nhiều người chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân chúng và cắn chết nhiều người Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Bấy giờ CHÚA sai những rắn lửa đến trong dân. Chúng cắn dân, và nhiều người I-sơ-ra-ên đã chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA liền sai các rắn độc đến cắn dân chúng, khiến cho nhiều người Ít-ra-en bị chết.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Chúa sai rắn lửa đến, cắn nhiều người chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Người ta đến nói với Môi-se: “Chúng tôi có tội vì đã nói xúc phạm đến CHÚA và ông. Xin ông cầu CHÚA để Ngài đuổi rắn đi.” Môi-se cầu thay cho nhân dân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Dân chúng đến với Môi-se và nói: “Chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và ông. Xin ông kêu cầu Đức Giê-hô-va khiến rắn lìa xa chúng tôi.” Vậy Môi-se cầu nguyện cho dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Dân chúng đến với Mô-sê và nói, “Chúng tôi đã phạm tội khi nói những lời chống nghịch CHÚA và chống nghịch ông. Xin ông cầu xin CHÚA để Ngài khiến những rắn độc đó lìa khỏi chúng tôi.” Vậy Mô-sê cầu nguyện cho dân.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Dân chúng đến nói với Mô-se, “Chúng tôi đã phạm tội khi ta thán về ông và CHÚA. Xin ông hãy cầu nguyện để CHÚA khiến các con rắn lìa xa chúng tôi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

7Người ta chạy đến với Mai-sen nói: "Chúng tôi có tội, vì đã nói xúc phạm đến Chúa và ông. Xin ông cầu với Chúa để Ngài đuổi rắn đi." Mai-sen cầu thay cho dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA phán bảo Môi-se: “Làm một con rắn lửa, đem treo trên một cây trụ. Người bị rắn cắn khi nhìn đến nó thì được sống.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: “Hãy làm một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ được sống.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy làm một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào. Hễ ai bị rắn độc cắn mà nhìn vào con rắn lửa treo trên cây sào ấy, thì sẽ sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA bảo Mô-se, “Hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ sống.”

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa bảo Mai-sen: "Con làm một con rắn lửa, treo trên một cây sào. Người nào bị rắn cắn chỉ cần nhìn nó là được sống."

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng, đem treo trên một cây trụ. Ai bị rắn cắn, nhìn lên con rắn đồng đều được thoát chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Người nào bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Vậy Mô-sê làm một con rắn bằng đồng, rồi treo nó lên một cây sào; hễ ai bị rắn độc cắn mà ngước nhìn vào con rắn bằng đồng thì được sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vậy Mô-se làm một con rắn đồng treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn con rắn đồng nầy thì được sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Vậy Mai-sen làm một con rắn bằng đồng, treo trên một cây sào; dù ai bị rắn cắn, khi nhìn lên con rắn đồng, liền được thoát chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Người Y-sơ-ra-ên lại ra đi, và dừng chân cắm trại tại Ô-bốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Kế đó, dân Y-sơ-ra-ên đi và đóng trại tại Ô-bốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Kế đó, dân Y-sơ-ra-ên ra đi và đóng trại tại Ô-bốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi và đến đóng trại tại Ô-bốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Dân Ít-ra-en ra đi và cắm trại tại Ô-bốt.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Người Y-sơ-ra-ên tiếp tục lên đường, và dừng chân cắm trại tại Ô-bốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Đi từ Ô-bốt, họ cắm trại tại Y-giê A-ba-rim trong sa mạc, về phía đông Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đoạn, đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Y-giê-A-ba-rim, tại đồng vắng, đối ngang Mô-áp về hướng mặt trời mọc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Từ Ô-bốt, họ ra đi và đóng trại tại Y-giê A-ba-rim, trong hoang mạc đối diện Mô-áp, về hướng mặt trời mọc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Họ nhổ trại rời Ô-bốt và đến đóng trại tại I-giê A-ba-rim, một vùng đồng hoang sát biên thùy phía đông xứ Mô-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Họ đi từ Ô-bốt tới Y-giê A-ba-rim trong sa mạc gần xứ Mô-áp.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Từ Ô-bốt ra đi, họ cắm trại tại Y-giê A-ba-rim trong đồng hoang, về phía Đông Mô-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Từ đó ra đi, họ cắm trại tại thung lũng Xê-rết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Họ đi từ đó đóng trại tại đèo Xê-rết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Từ đó họ ra đi và đóng trại tại thung lũng Xê-rết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Rồi từ đó họ nhổ trại và đến đóng trại tại Xa-rết, một thung lũng có suối nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Từ đó họ đi nữa và cắm trại trong thung lũng Xê-rết.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Từ đó ra đi, họ cắm trại tại thung lũng Xê-rết.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tiếp tục ra đi, họ cắm trại trong sa mạc, bên kia sông Ạt-nôn; sa mạc này lan rộng đến lãnh thổ người A-mô-rít. Sông Ạt-nôn là biên giới xứ Mô-áp, nằm giữa Mô-áp và lãnh thổ người A-mô-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Rồi từ đó đi và đóng trại phía bên kia Ạt-nôn, ở trong đồng vắng, vừa ra bờ cõi dân A-mô-rít; vì Ạt-nôn là giáp ranh của dân Mô-áp và dân A-mô-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Rồi họ đi tiếp và đóng trại phía bên kia sông Ạt-nôn, trong hoang mạc. Hoang mạc nầy trải rộng đến địa phận dân A-mô-rít. Sông Ạt-nôn là biên giới của dân Mô-áp, nằm giữa địa phận Mô-áp và địa phận dân A-mô-rít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Từ đó họ nhổ trại ra đi và đến đóng trại phía bên kia Sông Ạc-nôn, một vùng trong đồng hoang dính liền với biên giới của lãnh thổ dân A-mô-ri, vì Sông Ạc-nôn là biên giới của Mô-áp, phân ranh giữa dân Mô-áp và dân A-mô-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Từ đó họ đi và cắm trại ngang sông Ạc-nôn, trong sa mạc bắt đầu từ lãnh thổ A-mô-rít. Suối Ạc-nôn là ranh giới giữa dân Mô-áp và dân A-mô-rít.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Tiếp tục lên đường, họ dừng chân phía bên kia sông Ạt-nôn, trong sa mạc, gần biên giới Am-môn. (Sông Ạt-nôn làm biên giới giữa Mô-áp và Am-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vì thế trong sách chiến trận của CHÚA có ghi: “Na-hép ở Su-phơ và các thung lũng, Sông Ạt-nôn và triền thung lũng

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Bởi cớ đó, trong sách chiến trận của Đức Giê-hô-va có nói rằng:… Va-hép ở tại Su-pha, và trũng Ạt-nôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vì thế, trong sách Chiến Trận Của Đức Giê-hô-va có chép:“Va-hép ở tại Su-phaVà thung lũng sông Ạt-nôn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Vì thế, trong Sách Chiến Sử của CHÚA đã có chép rằng:“Qua-hép ở Su-pha và những suối nước ở Ạc-nôn;

Bản Phổ Thông (BPT)

14Vì thế mà trong sách Chiến Tranh của CHÚA có viết:“… và Qua-hếp trong Xu-pha, các trũng sâu, sông Ạc-nôn,

Bản Diễn Ý (BDY)

14Vì thế, trong sách 'Chiến tranh của Chúa' có nói đến Va-hép ở Su-pha và triền thung lũng của sông Ạt-nôn

Bản Dịch Mới (NVB)

15Chạy dài đến thành A-rơ, Lượn quanh biên giới Mô-áp.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15cùng những triền trũng chạy xuống phía A-rơ, và đụng ranh Mô-áp…

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Cùng những triền dốcChạy xuống phía A-rơVà đụng ranh giới Mô-áp.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Những dòng suối chảy dài đến tận thủ phủ của A-rơ, thành nằm ở biên thùy của Mô-áp.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15cùng các phụ lưu dẫn đến vùng có dân cư A-rơ. Đó là những nơi nằm trên biên giới Mô-áp.”

Bản Diễn Ý (BDY)

15chạy dài đến đất A-rơ và biên giới Mô-áp).

Bản Dịch Mới (NVB)

16Từ đó, họ tiếp tục đi đến Bê-e, và nơi đây CHÚA phán bảo Môi-se: “Tập họp nhân dân lại, Ta sẽ cho họ nước uống.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Từ đó dân Y-sơ-ra-ên đến Bê-re, ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục đến Bê-e Đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se rằng: “Hãy tập hợp dân chúng và Ta sẽ cho chúng nước uống.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Từ đó họ tiếp tục di chuyển đến Bê-e; đó là giếng nước mà CHÚA đã phán với Mô-sê, “Hãy tụ họp dân lại, để Ta ban nước cho chúng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Dân Ít-ra-en đi từ đó đến Bê-e; ở đó có một cái giếng nơi CHÚA bảo Mô-se, “Hãy tập họp dân chúng lại ta sẽ cho họ nước uống.”

Bản Diễn Ý (BDY)

16Họ lại lên đường đi đến Bê-a (nghĩa là giếng nước). Tại giếng ấy, Chúa có bảo Mai-sen: "Tập họp dân lại, Ta sẽ cho họ nước uống!"

Bản Dịch Mới (NVB)

17Và người Y-sơ-ra-ên ca lên như sau: “Trào nước lên, hỡi giếng Cho ta lên tiếng, hát ca

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! hãy ca hát cho nó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên hát bài nầy:“Hỡi giếng, hãy tuôn nước lên!Hãy hát mừng giếng nước!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Khi ấy dân I-sơ-ra-ên đã hát bài ca nầy:“Giếng ơi! Hãy trào tuôn nước uống;Nào chúng ta hãy luôn hát mừng ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Rồi dân Ít-ra-en ca bài nầy:“Giếng ơi, hãy phun nước lên!Hãy ca hát lên cho nước.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Và người Y-sơ-ra-ên hát lên rằng: "Trào nước lên, giếng ơi! Cho ta ca ngợi,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Giếng vua khơi, các nhà quý tộc đào Đào bằng gậy, Khơi bằng cây phủ việt.” Rồi họ từ sa mạc đi đến Ma-tha-na.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Giếng mà các vua chúa đã khai, Các tước vị của dân sự đã đào Với phủ việt cùng cây gậy mình!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Giếng mà các vua chúa đã khai,Các quý tộc của dân Chúa đã đào,Bằng vương trượng và cây gậy mình!”Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên từ hoang mạc đi đến Ma-tha-na,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Ðó là giếng các vị lãnh đạo đã khơi,Ðó là giếng các nhà quyền quý trong dân đào sẵn,Bằng mệnh lệnh của người cầm cây phủ việt, Bằng lệnh truyền của người cầm trượng chỉ huy. ”Từ đồng hoang họ di chuyển đến Mát-ta-na;

Bản Phổ Thông (BPT)

18Các quan trưởng đã đào giếng nầy.Các nhà quyền quí đã xây nó.Bằng các cây phủ việt và cây sào mình.Đó là món quà trong sa mạc.”

Bản Diễn Ý (BDY)

18Giếng vua khơi bàng cây phủ việt, Quý tộc đào với gậy nơi tay." Rồi họ ra khỏi sa mạc, đi đến Ma-tha-na.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Từ Ma-tha-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Kế đó, từ đồng vắng dân Y-sơ-ra-ên đến Ma-tha-na; rồi từ Ma-tha-na đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19từ Ma-tha-na đi đến Na-ha-li-ên, từ Na-ha-li-ên đi đến Ba-mốt,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 từ Mát-ta-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên họ đến Ba-mốt;

Bản Phổ Thông (BPT)

19Từ Mát-ta-na họ đi đến Na-ha-liên và tiếp tục đi đến Ba-mốt.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Từ Ma-tha-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt;

Bản Dịch Mới (NVB)

20từ Ba-mốt đến thung lũng ở trong địa phận Mô-áp, tới đỉnh núi Phích-ga, và từ đấy nhìn thấy khắp sa mạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20và từ Ba-mốt đến trũng ở trong bờ cõi Mô-áp, tại chót núi Phích-ga, là nơi người ta nhìn thấy đồng bằng của sa mạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20và từ Ba-mốt đi đến thung lũng trong vùng Mô-áp, trên đỉnh núi Phích-ga là nơi người ta nhìn thấy hoang mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 từ Ba-mốt họ đến một thung lũng nằm trong miền đồng quê của xứ Mô-áp, bên cạnh đỉnh Núi Pít-ga, nơi có thể nhìn thấy cả một vùng đồng hoang trơ trụi.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Từ Ba-mốt họ đi đến thung lũng Mô-áp mà từ đỉnh núi Phích-ga có thể nhìn thấy cả vùng sa mạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

20từ Ba-mốt đến thung lũng ở trong địa phận Mô-áp, qua đỉnh núi Phích-ga, từ đấy có thể nhìn thấy khắp sa mạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Y-sơ-ra-ên sai sứ đến nói với Si-hôn, vua A-mô-rít như sau:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vả, Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến Si-hôn, vua dân A-mô-rít, đặng nói rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Dân Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến Si-hôn, vua dân A-mô-rít, nói rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Bấy giờ I-sơ-ra-ên sai các sứ giả đến gặp Vua Si-hôn của dân A-mô-ri và nói,

Bản Phổ Thông (BPT)

21Dân Ít-ra-en sai sứ đến Xi-hôn, vua A-mô-rít nói rằng,

Bản Diễn Ý (BDY)

21Người Y-sơ-ra-ên sai sứ đến nói với vua Am-môn là Si-hôn rằng:

Bản Dịch Mới (NVB)

22“Xin cho chúng tôi đi qua đất vua. Chúng tôi sẽ không đi vào đồng ruộng, vườn nho, cũng không múc nước giếng để uống. Chúng tôi sẽ theo đường cái quan cho đến khi ra khỏi lãnh thổ nhà vua.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua, chúng tôi sẽ không xây vào đồng ruộng, hay là vào vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước các giếng, cứ đi đường cái của vua cho đến chừng nào qua khỏi bờ cõi vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22“Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của vua. Chúng tôi sẽ không dòm ngó đồng ruộng hay vườn nho hoặc uống nước giếng. Chúng tôi chỉ đi theo con đường hoàng gia cho đến khi qua khỏi địa phận của vua.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 “Xin ngài cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của ngài. Chúng tôi sẽ không băng ngang qua các đồng ruộng hay các vườn nho, và cũng không uống nước ở giếng nào. Chúng tôi chỉ xin được phép cứ theo Ðại Lộ Hoàng Gia mà đi cho đến khi qua khỏi lãnh thổ của ngài.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22“Xin vua cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua. Chúng tôi sẽ không đi qua ruộng nương, vườn nho, hay uống nước giếng. Chúng tôi chỉ đi trên đường cái của vua cho đến chừng băng qua khỏi xứ vua.”

Bản Diễn Ý (BDY)

22“Xin cho chúng tôi đi qua đất vua. Chúng tôi chỉ theo đường cái của vua mà đi, không vào đồng ruộng hay vườn nho, không uống nước giếng, cho đến khi ra khỏi lãnh thổ nhà vua."

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng Si-hôn không cho Y-sơ-ra-ên đi qua đất mình. Vua đem toàn thể quân đội kéo ra sa mạc, và tấn công Y-sơ-ra-ên tại Gia-hát.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Nhưng Si-hôn không cho phép Y-sơ-ra-ên đi ngang qua bờ cõi mình, bèn hiệp hết dân sự mình đi ra đón Y-sơ-ra-ên về hướng đồng vắng; người đến Gia-hát, chiến trận cùng Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nhưng Si-hôn không cho phép dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua địa phận mình. Vua ấy tập hợp toàn quân và tiến đánh Y-sơ-ra-ên từ phía hoang mạc. Ông đến Gia-hát và giao tranh với dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Nhưng Si-hôn không cho phép dân I-sơ-ra-ên đi ngang qua lãnh thổ của ông. Si-hôn triệu tập toàn thể quân dân của ông và kéo ra đón đánh dân I-sơ-ra-ên trong đồng hoang. Ông kéo quân đến Gia-ha và tấn công dân I-sơ-ra-ên tại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nhưng vua Xi-hôn không cho phép dân Ít-ra-en băng qua xứ mình. Ông tập họp toàn thể binh đội lại và dàn trận đối đầu với dân Ít-ra-en trong sa mạc. Họ đánh nhau với dân Ít-ra-en tại Gia-hát.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Nhưng Si-hôn khước từ. Ông triệu tập quân đội, kéo ra đón người Y-sơ-ra-ên trong sa mạc, và tấn công họ tại Gia-hát.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Người Y-sơ-ra-ên chém chết Si-hôn, chiếm lấy đất từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, cho đến biên giới A-mô-rít, vì biên cương A-mô-rít bền vững.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Song Y-sơ-ra-ên dùng lưỡi gươm đánh bại người, và chiếm xứ người từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, đến dân Am-môn; vì bờ cõi dân Am-môn bền vững.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Dân Y-sơ-ra-ên dùng gươm đánh bại vua nầy và chiếm đất từ sông Ạt-nôn đến Gia-bốc và dừng lại ở biên giới của dân Am-môn, vì lãnh thổ họ được bảo vệ vững chắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Dân I-sơ-ra-ên dùng gươm đánh bại ông và chiếm lấy xứ sở của ông, từ Ạc-nôn cho đến Gia-bốc, cho đến tận biên giới của dân Am-môn, vì biên giới của dân Am-môn rất kiên cố.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Dân Ít-ra-en giết vua, chiếm xứ người từ sông Ạc-nôn cho đến sông Gia-bốc. Họ chiếm toàn xứ cho đến ranh giới dân Am-môn là xứ được bảo vệ rất vững chắc.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Người Y-sơ-ra-ên chém vua Si-hôn, chiếm lấy đất từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, cho đến tận biên giới nước Am-môn, vì biên cương của Am-môn rất kiên cố.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Y-sơ-ra-ên chiếm hết các thành của người A-mô-rít, kể cả thành Hết-bôn và các làng mạc chung quanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Y-sơ-ra-ên chiếm hết các thành nầy, và ở trong các thành dân A-mô-rít, là ở tại Hết-bôn và trong các thành địa hạt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Dân Y-sơ-ra-ên chiếm tất cả các thành của dân A-mô-rít và định cư trong các thành ấy, luôn cả Hết-bôn và các làng mạc chung quanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Dân I-sơ-ra-ên chiếm tất cả thành của ông, và người I-sơ-ra-ên vào chiếm ngụ tất cả thành của người A-mô-ri, luôn cả Thành Hếch-bôn và các thị trấn phụ cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Dân Ít-ra-en cũng chiếm các thành dân A-mô-rít, lấy Hết-bôn và các thị trấn quanh đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Y-sơ-ra-ên chiếm hết các thành phố, làng mạc của người A-mo cho dân mình ở, kể cả thành Hết-bôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Hết-bôn là kinh đô của Si-hôn vua A-mô-rít. Ngày trước, Si-hôn đã chiến thắng vua Mô-áp, chiếm đất của vua này tới Ạt-nôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vì Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, là vua đã giao chiến cùng vua trước của Mô-áp, chiếm lấy khắp hết xứ người đến Ạt-nôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, là vua đã từng giao chiến với vị vua trước kia của Mô-áp và chiếm lấy tất cả đất đai của vua ấy cho đến sông Ạt-nôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Thành Hếch-bôn là kinh đô của Si-hôn vua dân A-mô-ri. Vua ấy trước kia đã đánh bại vua đời trước của người Mô-áp và chiếm lấy tất cả lãnh thổ của vua đó cho đến tận Ạc-nôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Hết-bôn là thành nơi Xi-hôn, vua dân A-mô-rít, đóng đô. Trước kia vua đã từng giao chiến với vua Mô-áp và chiếm toàn xứ đến sông Ạc-nôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Hết-bôn là kinh đô của Si-hôn vua A-mo. Trước kia Si-hôn đã đánh bại vua Mô-áp, chiếm đoạt hết đất của vua này.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Cho nên, có thi sĩ đã viết: “Hãy cùng nhau đến Hết-bôn Xây dựng lại thành của Si-hôn!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Bởi cớ đó, những nhà văn sĩ nói rằng: Hãy đến Hết-bôn! Thành Si-hôn phải xây cất và lập vững!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Vì thế, thi nhân có viết:“Hãy đến Hết-bôn! Hãy xây thành của Si-hôn,Hãy phục hồi thành ấy!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Vì thế, các tao nhân đã có câu hát rằng:“Hãy đến Hếch-bôn mà xây thành ấy lại;Hãy dựng lại thành của Vua Si-hôn cho vững chắc,

Bản Phổ Thông (BPT)

27Vì thế mà các thi sĩ đã viết:“Hãy đến xây lại thành Hết-bôn;hãy tái thiết thành Xi-hôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Cho nên, một thi sĩ đã viết:"Ta kéo đến Hết-bôn!Xây thành của Si-hôn!

Bản Dịch Mới (NVB)

28Từ Hết-bôn lửa đã phát ra Ngọn lửa cháy từ thành của Si-hôn Thiêu hủy A-rơ của Mô-áp Là thành ngự trị Ạt-nôn từ trên cao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vì có một đám lửa bởi thành Hết-bôn, Một ngọn lửa bởi thành Si-hôn mà ra; Nó thiêu đốt A-rơ của Mô-áp, Các chúa của nơi cao Ạt-nôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì có lửa từ Hết-bôn,Một ngọn lửa từ thành của Si-hôn,Thiêu đốt A-rơ Mô-áp,Và các lãnh chúa của nơi cao của Ạt-nôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Vì lửa đã từ Hếch-bôn cháy lan ra,Ngọn lửa hừng đã từ thành của Vua Si-hôn lan rộng.Nó đã thiêu hủy luôn cả Thành A-rơ của Mô-áp,Và thiêu rụi luôn các lãnh chúa trị vì trên những nơi cao của Ạc-nôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Một ngọn lửa bắt cháy từ Hết-bôn;các ngọn lửa bùng phát ra từ thành Xi-hôn.Cơn hỏa hoạn đó tiêu hủy A-rơ của xứ Mô-ápvà đốt tiêu vùng cao nguyên Ạc-nôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Thành A-rơ của Mô-áp cháy rụi Là thành ngự trị trên dòng Ạt-nôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Hỡi dân Mô-áp, khốn khổ cho ngươi Hỡi dân Kê-mốt, họa diệt vong đã tới Con trai ngươi phải trốn tránh lưu lạc Con gái ngươi phải đọa đày tù rạc Chính vì Si-hôn, vua dân A-mô-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Hỡi Mô-áp, khốn thay cho ngươi! Hỡi dân Kê-móc, ngươi đã diệt mất! Người đã nộp con trai mình làm kẻ trốn tránh, Và con gái mình làm phu tù cho Si-hôn, vua A-mô-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi!Hỡi dân Kê-móc ngươi đã bị diệt mất!Ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ lưu lạc,Con gái mình làm thân lưu đàyCho Si-hôn, vua dân A-mô-rít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Hỡi Mô-áp! Khốn thay cho ngươi.Hỡi dân cư ở Kê-mốt! Các ngươi đã tàn đời.Những con trai của các ngươi đã thành những kẻ trốn chui trốn nhủi;Những con gái các ngươi đã bị bắt làm tù binh cho Vua Si-hôn người A-mô-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Khốn cho ngươi, Mô-áp ơi!Dân cư Kê-mốt bị tàn lụi rồi.Các con trai nó bỏ chạy,còn các con gái nó bị Xi-hôn, vua A-mô-rít bắt đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Thống khổ cho người Mô-áp!Ngày tàn của ngươi đã tới Dân Kê-nốt hỡi!Con trai ngươi phải lưu lạc,Con gái ngươi bị tù rạcBởi tay Si-hôn, vua dân A-mo.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhưng nay ta lật đổ nó Tiêu hủy Hết-bôn đến tận Đi-bôn, Ta tàn phá nó cho đến Nô-phách Cho đến tận Mê-đê-ba.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Chúng ta đã bắn tên nhằm chúng nó. Hết-bôn đã bị hủy diệt cho đến Đi-bôn. Chúng ta đã làm tàn hại đến Nô-phách. Lửa đã lan đến Mê-đê-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Nhưng chúng ta đã bắn tên vào chúng;Hết-bôn đã bị tiêu diệt cho đến Đi-bôn.Chúng ta đã tàn phá chúng đến Nô-phách,Lửa đã lan đến Mê-đê-ba.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Chúng tôi đã bắn hạ chúng từ Hếch-bôn đến Ði-bôn;Chúng tôi đã thiêu rụi hết từ Nô-pha đến Mê-đê-ba.”

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nhưng chúng ta đã đánh bại các dân A-mô-rít đó.Chúng ta tiêu diệt thành trì chúng từ Hết-bôn cho đến Đi-bôn,Chúng ta tận diệt chúng cho đến Nô-pha, gần Mê-đê-ba.”

Bản Diễn Ý (BDY)

30Lính ngươi bị bắn ngã,Hết-bôn bị hủy phá tàn tạ Đi-bôn, Nô-phách, Mê-đê-ba:Đều bị thiêu hủy cả."

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vậy, người Y-sơ-ra-ên chiếm ngụ đất của người A-mô-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vậy, Y-sơ-ra-ên ở trong xứ dân A-mô-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vậy dân Y-sơ-ra-ên định cư trong đất của dân A-mô-rít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Vậy, dân I-sơ-ra-ên đã định cư trong đất của dân A-mô-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Vậy dân Ít-ra-en vào định cư trong xứ dân A-mô-rít.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Trong khi Y-sơ-ra-ên còn đóng quân trong đất của người A-mo,

Bản Dịch Mới (NVB)

32Môi-se sai người đi trinh sát Gia-ê-xe, và đánh chiếm hết các vùng phụ cận, đuổi người A-mô-rít đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Môi-se sai đi do thám Gia-ê-xe, chiếm các thành bổn hạt và đuổi dân A-mô-rít ở tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Môi-se sai người đi do thám Gia-ê-xe. Họ chiếm các làng mạc và đuổi dân A-mô-rít khỏi đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Sau đó Mô-sê sai quân do thám đến Gia-xe. Họ đến chiếm các thị trấn của vùng đó và đuổi dân A-mô-ri ở đó đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Sau khi Mô-se sai các tay do thám đến thành Gia-xe, họ chiếm các thị trấn xung quanh và đánh đuổi dân A-mô-rít ở đó đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

32Mai-sen sai người đi trinh sát Gia-xe. Rồi Y-sơ-ra-ên chiếm hết các làng mạc miền Gia xe, trục xuất người A-mo đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Sau đó, người Y-sơ-ra-ên quay lại, đi lên hướng Ba-san. Óc, vua Ba-san kéo toàn quân ra chận họ tại Ết-rê-i.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên trở lại đi lên về hướng Ba-san. Óc, vua Ba-san, và cả dân sự người đi ra đón đặng chiến trận tại Ết-rê-i.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Dân Y-sơ-ra-ên quay trở lại và đi lên về hướng Ba-san. Óc, vua Ba-san, và toàn quân đi ra và dàn trận tại Ết-rê-i.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Sau đó họ đổi hướng và đi lên Ba-san. Lúc ấy Vua Óc trị vì ở Ba-san. Ông và toàn thể quân dân của ông đi ra đón đánh họ tại trận đánh ở Ét-rê.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Rồi dân Ít-ra-en đi lên đường về phía Ba-san. Óc, vua của Ba-san kéo đại binh ra đón dân Ít-ra-en và hai bên chạm trán nhau tại Ết-rê-i.

Bản Diễn Ý (BDY)

33Sau đó, Y-sơ-ra-ên quay lại đi lên hướng Ba-san. Vua Ba-san là Óc kéo toàn dân mình ra đón Y-sơ-ra-ên tại Êt-rê-i.

Bản Dịch Mới (NVB)

34CHÚA phán với Môi-se: “Đừng sợ người, vì Ta giao người vào tay con, luôn cả quân dân và đất đai của người nữa. Hãy xử người như con đã xử Si-hôn vua A-mô-rít ở Hết-bôn vậy.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Đừng sợ người, vì ta đã phó người, luôn dân sự và xứ người vào tay ngươi; ngươi khá làm cho người như đã làm cho Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Đừng sợ! Vì Ta đã phó nó, quân đội và đất của nó vào tay con. Hãy xử nó như con đã xử Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê, “Ðừng sợ nó, vì Ta đã trao nó, toàn thể quân dân nó, và toàn thể lãnh thổ nó vào tay ngươi. Ngươi sẽ đối xử với nó như ngươi đã đối xử với Si-hôn vua dân A-mô-ri, kẻ trị vì tại Hếch-bôn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

34CHÚA bảo Mô-se, “Đừng sợ vua đó. Ta sẽ trao nó, toàn đạo binh, và xứ nó vào tay các con. Hãy xử nó như các con đã xử Xi-hôn, vua A-mô-rít ở Hết-bôn.”

Bản Diễn Ý (BDY)

34Chúa bảo Mai-sen: "Đừng sợ vua ấy, vì Ta đặt số phận dân này vào tay con. Việc đã xảy ra cho Si-hôn vua A-mo cũng sẽ xảy ra cho vua Ba-san."

Bản Dịch Mới (NVB)

35Vậy, người Y-sơ-ra-ên giết Óc, con cái và quân dân của người, không để một ai sống sót, rồi chiếm đóng đất đai của người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đánh bại Óc, các con trai người và cả dân sự người, cho đến chừng không còn người nào ở lại; dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy xứ người vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Vậy dân Y-sơ-ra-ên đánh bại Óc, các con trai và toàn quân của nó, không để một người nào sống sót. Và dân Y-sơ-ra-ên chiếm đất đai của vua Óc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Vậy họ đánh giết ông, các con trai ông, và toàn thể quân dân của ông cho đến khi không còn ai sống sót; rồi họ chiếm lấy xứ của ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Vậy dân Ít-ra-en giết Óc, các con trai vua và toàn đạo binh vua; không chừa một ai, rồi chiếm xứ đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

35Y-sơ-ra-ên giết vua Óc, các con vua, thần dân của vua, không để một ai sống sót, rồi chiếm đóng đất nước Ba-san.