So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch Mới(NVB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch Mới (NVB)

1Trong khi người Y-sơ-ra-ên ở lại Si-tim, một số người liên lạc bất chính với các phụ nữ Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Dân Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi dân Y-sơ-ra-ên đang ở Si-tim, họ bắt đầu phạm tội tà dâm với các thiếu nữ Mô-áp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Trong thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, đàn ông của họ bắt đầu chung đụng xác thịt với các phụ nữ Mô-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Trong khi dân Ít-ra-en đang tạm dừng ở Si-tim thì một số đàn ông bắt đầu ăn nằm với các phụ nữ Mô-áp.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Khi dân Y-sơ-ra-ên đồn trú tại Si-tim, một số người liên lạc bất chính với các thiếu nữ Mô-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Các phụ nữ mời họ dự các buổi dâng sinh tế cho thần mình, họ ăn uống và quỳ lậy các thần ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình; dân sự ăn và quì lạy trước các thần chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Các thiếu nữ nầy mời dân chúng ăn các sinh tế cúng cho các thần của chúng. Dân chúng ăn và quỳ lạy trước các thần của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Các phụ nữ ấy mời đàn ông của họ tham dự các cuộc cúng tế thần tượng của chúng. Các ông ấy đã ăn các của cúng và sấp mình thờ lạy các thần tượng của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Đàn bà Mô-áp mời họ dâng của lễ cho các thần mình, rồi người Ít-ra-en ăn các đồ cúng các thần ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Các thiếu nữ mời họ đi dự những buổi tế thần, rồi ăn của cúng và quỳ lạy các thần đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vậy Y-sơ-ra-ên tham dự vào việc cúng thần Ba-anh Phê-ô. Và CHÚA nổi giận.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Y-sơ-ra-ên cúng thờ thần Ba-anh-Phê-ô; cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Thế là dân Y-sơ-ra-ên tự mình mang ách thờ cúng thần Ba-anh Phê-ô khiến cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Như vậy dân I-sơ-ra-ên đã kết hợp với Thần Ba-anh Pê-ô, vì thế cơn giận của CHÚA nổi phừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vậy dân Ít-ra-en bắt đầu cúng thờ thần Ba-anh ở Phê-ô nên CHÚA vô cùng giận dữ.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Dần dần người Y-sơ-ra-ên kéo nhau thờ lạy Ba-anh Phê-ô, vì vậy Chúa nổi giận.

Bản Dịch Mới (NVB)

4CHÚA phán bảo Môi-se: “Bắt các nhà lãnh đạo dân chúng, treo họ trước mặt CHÚA, dưới ánh nắng, để cơn giận Ta nguôi đi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự, và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy bắt các thủ lĩnh của dân chúng, treo họ lên trước mặt Đức Giê-hô-va, dưới ánh nắng mặt trời, để làm nguôi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va đối với dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đem tất cả thủ lãnh của dân ra treo lên ngoài nắng trước mặt CHÚA, hầu cơn giận của CHÚA có thể xây khỏi I-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngài bảo Mô-se, “Giữa ban ngày và trước mặt CHÚA, hãy mang xử tử tất cả những người lãnh đạo dân chúng! Rồi CHÚA sẽ nguôi giận đối với dân Ít-ra-en.”

Bản Diễn Ý (BDY)

4Bảo Mai-sen: "Bắt các trưởng tộc đem treo lên ngoài nắng trước mặt Chúa, để Ngài hết giận Y-sơ-ra-ên."

Bản Dịch Mới (NVB)

5Môi-se ra lệnh cho các thẩm phán Y-sơ-ra-ên: “Các anh phải xử tử tất cả những người nào dưới quyền mình đã tham dự vào việc thờ Ba-anh Phê-ô.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vậy, Môi-se nói cùng các quan án Y-sơ-ra-ên rằng: mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-anh-Phê-ô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vậy, Môi-se nói với các thẩm phán của Y-sơ-ra-ên rằng: “Mỗi người trong anh em phải giết những người trong vòng bà con mình mang ách cúng thờ Ba-anh Phê-ô.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Mô-sê nói với các quan án của I-sơ-ra-ên, “Mỗi người trong anh em phải đem xử tử những ai ở dưới quyền tài phán của mình đã kết hiệp với Ba-anh Pê-ô.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Mô-se liền bảo các quan án Ít-ra-en, “Mỗi người trong các ông phải giết bất cứ ai đã thờ cúng Ba-anh Phê-ô.”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Mai-sen ra lệnh cho các thẩm phán hành quyết tất cả những ai thờ lạy Ba-anh.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Có một người Y-sơ-ra-ên đem một phụ nữ Ma-đi-an về nhà, ngay trước mặt Môi-se và cả cộng đồng Y-sơ-ra-ên, trong khi họ đang khóc lóc trước cửa Trại Hội Kiến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nầy, một người trong dân Y-sơ-ra-ên dẫn một người nữ Ma-đi-an đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Y-sơ-ra-ên, đương khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Bấy giờ, một người trong dân Y-sơ-ra-ên dẫn một người phụ nữ Ma-đi-an đến giữa anh em mình, trước sự chứng kiến của Môi-se và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, đang khi cả hội chúng khóc lóc tại cửa Lều Hội Kiến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Kìa, ngay lúc ấy, một người trong dân I-sơ-ra-ên xuất hiện. Người ấy dẫn theo một phụ nữ Mi-đi-an đi vào giữa anh chị em mình, ngay trước mắt Mô-sê và trước mắt cả hội chúng I-sơ-ra-ên, đang khi họ khóc lóc trước cửa Lều Hội Kiến.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Mô-se cùng toàn dân Ít-ra-en nhóm lại nơi cửa Lều Họp và khóc lóc. Có một người Ít-ra-en mang một phụ nữ Mi-đi-an đến cho anh em mình trước mắt Mô-se và toàn thể dân chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Có một người Y-sơ-ra-ên ngang nhiên dẫn một thiếu nữ Ma-đi-an về với gia đình mình, đi ngang qua trước mắt Mai-sen và toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên trong khi họ đang khóc than tại cửa Đền hội kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Thấy thế Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, liền rời cộng đồng đi lấy một cây giáo,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự nầy, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu thầy tế lễ A-rôn thấy việc nầy liền đứng dậy giữa hội chúng, tay cầm một cây giáo,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Khi Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, thấy thế, ông đứng dậy và rời khỏi hội chúng. Ông lấy một cây giáo, cầm trong tay,

Bản Phổ Thông (BPT)

7Thấy vậy, Phi-nê-ha, con trai Ê-lê-a-sa, tức cháu thầy tế lễ A-rôn, rời chỗ họp đi lấy cây giáo.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Phi-nê-a (con Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ) thấy thế, liền đứng lên ra khỏi cộng đồng, lấy một cây giáo,

Bản Dịch Mới (NVB)

8chạy theo người kia vào trong trại, đâm xuyên qua cả hai người, xuyên người đàn ông Y-sơ-ra-ên và bụng người đàn bà. Tai họa liền chấm dứt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8đi theo người Y-sơ-ra-ên vào trong trại đâm ngang dạ dưới của người Y-sơ-ra-ên và người nữ; tai vạ giữa dân Y-sơ-ra-ên bèn ngừng lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8đi theo người Y-sơ-ra-ên vào trong trại, ông đâm xuyên bụng của người Y-sơ-ra-ên với người phụ nữ ấy. Tai họa trong dân Y-sơ-ra-ên liền dừng lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 rồi đi theo người đàn ông, và vào tận trong lều của hắn. Ông đâm cả hai người, gã đàn ông I-sơ-ra-ên và người phụ nữ ấy, xuyên thấu qua bụng. Nhờ vậy tai họa bèn dừng lại trong I-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ông đi theo người Ít-ra-en vào lều, rồi đâm chết người đó cùng người đàn bà, thì bệnh dịch khủng khiếp giữa vòng dân Ít-ra-en liền dừng lại.

Bản Diễn Ý (BDY)

8chạy theo người kia vào trong trại, đâm xuyên qua thân người ấy, thấu bụng người đàn bà. Tai họa liền chấm dứt.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Số người chết trong tai họa này lên đến hai mươi bốn ngàn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vả, có hai mươi bốn ngàn người chết về tai vạ nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Tuy nhiên, có hai mươi bốn nghìn người chết do tai họa nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Tuy nhiên, những kẻ đã chết vì tai họa đã lên đến hai mươi bốn ngàn người.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bệnh dịch đó giết hai mươi bốn ngàn người.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Tuy nhiên đã có đến 24.000 người chết vì tai họa này.

Bản Dịch Mới (NVB)

10CHÚA phán bảo Môi-se:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 CHÚA phán với Mô-sê rằng,

Bản Phổ Thông (BPT)

10CHÚA bảo Mô-se,

Bản Diễn Ý (BDY)

10Chúa bảo Mai-sen:

Bản Dịch Mới (NVB)

11“Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã cứu Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cơn giận Ta, người đã vì Ta nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên Ta không diệt Y-sơ-ra-ên bất trung.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Y-sơ-ra-ên khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà ta thúc giục lòng người; vậy, ta không có diệt dân Y-sơ-ra-ên trong cơn kỵ tà của ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11“Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu thầy tế lễ A-rôn, đã làm nguôi cơn giận Ta đối với dân Y-sơ-ra-ên, vì giữa họ, người mang lòng sốt sắng của Ta chống lại tội tà dâm; nhờ đó, Ta không tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên trong cơn kỵ tà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 “Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, đã làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta đối với I-sơ-ra-ên. Nó đã vì Ta mà nổi ghen ở giữa chúng, nên Ta sẽ không tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên trong cơn ghen tức của Ta nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11“Phi-nê-ha, con Ê-lê-a-sa, cháu thầy tế lễ A-rôn, đã cứu dân Ít-ra-en khỏi cơn thịnh nộ ta. Người gớm ghét tội lỗi như ta vậy. Vì người đã phục hồi danh dự ta giữa vòng họ, nên ta không giết họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

11“Phi-nê-a (con Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ) đã làm cho Ta nguôi giận, người đã nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên Ta không tuyệt diệt người Y-sơ-ra-ên dù họ bất trung.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vậy con cho người hay, Ta lập giao ước hòa bình với người,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng: Ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vì thế, hãy bảo với người rằng: ‘Ta lập giao ước bình an với người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Vì thế, hãy nói cho nó biết: Ta ban cho nó giao ước bình an của Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vậy hãy bảo Phi-nê-ha rằng, ta lập ước với người.

Bản Diễn Ý (BDY)

12,13Vậy, vì Phi-nê-a đã nhiệt thành với Thượng Đế, và chuộc tội cho dân, nên Ta kết ước hòa bình với người. Chúc vị tế lễ sẽ thuộc về người và con cháu người mãi mãi."

Bản Dịch Mới (NVB)

13là giao ước với người và con cháu người, họ sẽ giữ chức tế lễ mãi mãi, vì người đã nhiệt tâm với Ta, Đức Chúa Trời người, và chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình, và có chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Người và dòng dõi người sẽ nhận được giao ước về chức tế lễ đời đời, vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và đã chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Ðó là giao ước bảo đảm cho nó và con cháu nó sau nầy được vĩnh viễn giữ chức vụ tư tế, vì nó đã ghen tức thay cho Ðức Chúa Trời của nó, và đã chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người và dòng dõi người sẽ luôn luôn làm thầy tế lễ vì người rất quan tâm đến danh dự của Thượng Đế mình. Người đã tẩy sạch doanh trại cho dân Ít-ra-en.”

Bản Diễn Ý (BDY)

12,13Vậy, vì Phi-nê-a đã nhiệt thành với Thượng Đế, và chuộc tội cho dân, nên Ta kết ước hòa bình với người. Chúc vị tế lễ sẽ thuộc về người và con cháu người mãi mãi."

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tên của người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với phụ nữ Ma-đi-an là Xim-ri, con trai Sa-lu, đứng đầu một họ trong chi tộc Si-mê-ôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vả, người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với người nữ Ma-đi-an, tên là Xim-ri con trai Sa-lu, quan trưởng của một tông tộc người Si-mê-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với người phụ nữ Ma-đi-an đó tên là Xim-ri, con trai Sa-lu, một thủ lĩnh thuộc bộ tộc Si-mê-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Vả, người đàn ông bị giết chung với người phụ nữ Mi-đi-an tên là Xim-ri con trai của Sa-lu, tộc trưởng một gia tộc của người Si-mê-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Xim-ri, con Xa-lu, là tên của người Ít-ra-en bị giết cùng với người đàn bà Mi-đi-an. Người là trưởng một gia đình thuộc chi tộc Xi-mê-ôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Tên của người đàn ông bị giết chung với thiếu nữ Ma-đi-an ấy là Xim-ri, con của Sa-lu, đứng đầu một tông tộc người Si-mê-ôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

15và tên của người phụ nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con Xu-rơ, trưởng một chi tộc trong Ma-đi-an.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Tên người nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con gái Xu-rơ, đầu trưởng của một tông tộc Ma-đi an.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Tên người phụ nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con gái Xu-rơ, một thủ lĩnh người Ma-đi-an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Người phụ nữ Mi-đi-an bị giết tên là Cốt-bi con gái của Xu-rơ, tộc trưởng một thị tộc của dân Mi-đi-an.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Còn Cô-bi là tên của người đàn bà Mi-đi-an bị giết. Cô ta là con gái Xu-rơ, trưởng tộc của một dòng họ Mi-đi-an.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Và tên thiếu nữ Ma-đi-an là Cô-bi, con của Xu-rơ, một lãnh tụ người Ma-đi-an.

Bản Dịch Mới (NVB)

16CHÚA phán bảo Môi-se:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 CHÚA phán với Mô-sê rằng,

Bản Phổ Thông (BPT)

16CHÚA bảo Mô-se,

Bản Diễn Ý (BDY)

16Chúa bảo Mai-sen:

Bản Dịch Mới (NVB)

17“Hãy coi người Ma-đi-an là kẻ thù và đánh giết họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hãy khuấy rối người Ma-đi-an và hãm đánh chúng nó;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17“Hãy quấy phá người Ma-đi-an và tiến đánh chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 “Hãy gây khốn đốn cho dân Mi-đi-an và đánh bại chúng,

Bản Phổ Thông (BPT)

17“Người Mi-đi-an là kẻ thù các ngươi, phải giết chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

17,18“Đánh phá người Ma-đi-an, vì họ đã dùng quỷ kế phá rối và dụ dỗ các ngươi thờ lạy Phê-ôn, bằng chứng là vụ Cô-bi, người thiếu nữ Ma-đi-an bị giết trong ngày tai họa."

Bản Dịch Mới (NVB)

18vì họ đã coi các ngươi là thù nghịch khi dùng mưu kế dụ dỗ các ngươi thờ Phê-ô. Cốt-bi là con gái một nhà lãnh đạo Ma-đi-an, người phụ nữ bị giết trong ngày tai họa, và tai họa này xảy ra vì việc cúng thờ Phê-ô.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18vì chúng nó đã lấy mưu chước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô, và trong việc của Cốt-bi, con gái quan trưởng Ma-đi-an, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ, vì cớ việc cúng thờ Phê-ô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì chúng đã quấy phá và dụ dỗ các con trong việc cúng thờ Phê-ô, và trong vụ Cốt-bi, con gái của một thủ lĩnh Ma-đi-an, là chị em của chúng. Cốt-bi bị giết khi tai họa xảy đến vì dân chúng cúng thờ Phê-ô.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 vì chúng đã gây khốn đốn cho các ngươi bằng mỹ nhân kế. Chúng đã dùng mưu mô quỷ quyệt ấy để hại các ngươi trong vụ Pê-ô, tức trong vụ Cốt-bi con gái của một thủ lãnh Mi-đi-an, một chị em của chúng, kẻ đã bị giết chết trong ngày xảy ra tai họa trong vụ Pê-ô.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Họ đã xem các ngươi như kẻ thù khi phỉnh gạt các ngươi tại Phê-ô, và cũng vì các ngươi đã giết Cô-bi, chị của họ, tức con gái của một trưởng tộc Mi-đi-an. Đó là người đàn bà bị giết khi bệnh dịch bộc phát lúc dân chúng phạm tội tại Phê-ô.”

Bản Diễn Ý (BDY)

17,18“Đánh phá người Ma-đi-an, vì họ đã dùng quỷ kế phá rối và dụ dỗ các ngươi thờ lạy Phê-ôn, bằng chứng là vụ Cô-bi, người thiếu nữ Ma-đi-an bị giết trong ngày tai họa."