So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Thaus dhau tej xwm txheej kev pluj tuag hov lawd Yawmsaub has rua Mauxe hab Ele‑axa kws yog pov thawj Aloo tug tub tas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Xảy sau tai vạ nầy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, thầy tế lễ, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sau tai họa ấy, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Sau tai họa đó CHÚA phán với Mô-sê và Ê-lê-a-xa con trai Tư Tế A-rôn,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau tai họa ấy, CHÚA phán bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau trận dịch lớn đó CHÚA bảo Mô-se và Ê-lê-a-sa, con A-rôn là thầy tế lễ rằng,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2“Ca le muab cov Yixayee suavdawg nce npe lawv le puab tsev tuabneeg, cov kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau, txhua tug huv cov Yixayee kws ua tau tub rog.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy dựng sổ cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, từ hai mươi tuổi sắp lên, tùy theo tông tộc của họ, tức là hết thảy người trong Y-sơ-ra-ên đi ra trận được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hãy kiểm tra dân số cả hội chúng Y-sơ-ra-ên từ hai mươi tuổi trở lên theo gia tộc của họ, tức là tất cả những người Y-sơ-ra-ên có thể ra trận được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Hãy lập một cuộc thống kê toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, những người từ hai mươi tuổi trở lên, theo từng gia tộc, mọi người I-sơ-ra-ên trong tuổi quân dịch.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên theo từng gia tộc, từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận được.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy kiểm kê dân số Ít-ra-en theo gia đình. Kiểm kê tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên có thể phục vụ trong quân ngũ Ít-ra-en.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Mauxe hab pov thawj Ele‑axa txhad has rua puab huv lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee kws ncaaj lub moos Yelikhau has tas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nói cùng dân Y-sơ-ra-ên trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vậy Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nói với dân Y-sơ-ra-ên trong vùng cao nguyên Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Mô-sê và Tư Tế Ê-lê-a-xa nói với họ trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vậy, tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh ấy cho dân:

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mô-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ nói với dân chúng trong đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô rằng,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4“Ca le muab cov tuabneeg nce npe, cov kws noob nyoog neeg nkaum xyoo rov sau,” lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.Cov Yixayee kws tawm huv Iyi tebchaws lug yog le nuav,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hãy tu bộ dân sự từ hai mươi tuổi sắp lên, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên, mà đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4“Hãy kiểm tra dân số từ hai mươi tuổi trở lên như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.”Đây là những người Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi xứ Ai Cập:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 “Hãy thực hiện cuộc thống kê dân số, lập danh sách những người từ hai mươi tuổi trở lên, như CHÚA đã truyền cho Mô-sê.”Dân I-sơ-ra-ên đã ra khỏi đất Ai-cập gồm:

Bản Dịch Mới (NVB)

4“Kiểm tra những người từ hai mươi tuổi trở lên, như CHÚA đã phán dặn Môi-se.” Đây là dân số Y-sơ-ra-ên, những người ra từ Ai-cập:

Bản Phổ Thông (BPT)

4“Hãy đếm tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, theo như CHÚA truyền dặn Mô-se.” Sau đây là những người Ít-ra-en đã ra khỏi Ai-cập:

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Lunpee yog Yixayee tug tub hlub. Lunpee le tub yog Hanau hab Hanau cum, Palu hab Palu cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên. Con trai Ru-bên là Hê-nóc; do nơi người sanh ra họ Hê-nóc; do nơi Pha-lu sanh họ Pha-lu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Con cháu Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên. Con cháu Ru-bên gồm có: Hê-nóc sinh ra gia tộc Hê-nóc; Pha-lu sinh ra gia tộc Pha-lu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Ru-bên, con đầu lòng của I-sơ-ra-ên. Con cháu của Ru-bên gồm: Ha-nóc, sinh ra dòng họ Ha-nóc; Pa-lu, sinh ra dòng họ Pa-lu;

Bản Dịch Mới (NVB)

5Con cháu Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, Từ Hê-nóc sinh ra chi tộc Hê-nóc, Từ Pha-lu sinh ra chi tộc Pha-lu,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chi tộc Ru-bên, con trưởng nam của Ít-ra-en, được kiểm kê.Ha-nóc sinh ra dòng họ Ha-nóc;Ba-lu sinh ra dòng họ Ba-lu;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Hexaloo hab Hexaloo cum, Khami hab Khami cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6do nơi Hết-rôn sanh ra họ Hết-rôn; do nơi Cạt-mi sanh ra họ Cạt-mi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6từ Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn; từ Cạt-mi sinh ra gia tộc Cạt-mi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Hê-xơ-rôn, sinh ra dòng họ Hê-xơ-rôn; Cạt-mi, sinh ra dòng họ Cạt-mi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Từ Hết-rôn sinh ra chi tộc Hết-rôn, Từ Cạt-mi sinh ra chi tộc Cạt-mi.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hết-rôn sinh ra dòng họ Hết-rôn;Cát-mi sinh ra dòng họ Cát-mi.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Lunpee, huvsw muaj 43,730 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đó là các họ của Ru-bên, và những tên người mà người ta tu bộ, cọng được bốn mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Đó là các gia tộc của Ru-bên; tổng số được kiểm tra là bốn mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Ðó là những dòng họ các con cháu của Ru-bên. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Đó là các chi tộc thuộc chi tộc Ru-bên, có 43.730 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Đó là tất cả các dòng họ của Ru-bên, tổng cộng 43.730 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Palu tug tub yog Elia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Con trai Pha-lu là Ê-li-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Con trai Pha-lu là Ê-li-áp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Trong các con của Pa-lu có Ê-li-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Con trai Pha-lu là Ê-li-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Con trai của Ba-lu là Ê-li-áp,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Elia le tub yog Nemu‑ee, Ntathaa hab Anpilaa. Ntathaa hab Anpilaa nuav yog ob tug kws cov pejxeem xaiv lug es nrug Khaula paab sawv tiv Mauxe hab Aloo rua thaus kws puab sawv tiv Yawmsaub,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Các con trai của Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than, và A-bi-ram. Ấy là Đa-than và A-bi-ram nầy, trưởng của hội chúng dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn, tại phe đảng Cô-rê, khi họ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Các con trai của Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram nầy là những người được tuyển chọn từ hội chúng nhưng theo phe Cô-ra, nổi loạn chống lại Môi-se và A-rôn, cũng như chống lại Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Các con của Ê-li-áp gồm: Nê-mu-ên, Ða-than, và A-bi-ram. Chính Ða-than và A-bi-ram nầy là những người được chọn để lãnh đạo hội chúng và đã toa rập với Cô-ra để chống lại Mô-sê và A-rôn, khi họ nổi loạn chống nghịch CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Các con trai Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than và A-bi-ram. Chính Đa-than và A-bi-ram này là hai người lãnh đạo của dân, đã theo Cô-rê nổi loạn chống Môi-se, A-rôn và cả CHÚA nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

9các con trai của Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than, và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram cầm đầu những người nổi loạn chống Mô-se và A-rôn, đi theo Cô-ra phản nghịch lại CHÚA.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10mas aav txhad le rua ncauj nqog ob tug hab Khaula ua ke rua thaus kws paab hov tuag hab thaus suavtawg hlawv ob puas tswb caug leej tuag taag. Qhov kws puab raug tua tuag hov yog qhuab ntuag suavdawg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ấy, khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt hai trăm rưởi người; họ làm gương như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Đất đã hả miệng nuốt hai người ấy cùng với Cô-ra; những kẻ theo hắn đều chết khi lửa thiêu đốt hai trăm năm mươi người. Họ trở thành một lời cảnh cáo cho dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Ðất đã mở miệng nuốt chửng họ cùng với Cô-ra, khiến cả bọn phải chết, và lửa cũng đã thiêu sống hai trăm năm mươi người theo họ để cảnh cáo.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Đất hả miệng nuốt họ cùng với Cô-rê, còn 250 người theo họ bị lửa thiêu chết. Việc này xảy ra để cảnh cáo Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Đất hả miệng nuốt họ và Cô-ra; họ chết một lượt với 250 người bị lửa thiêu. Đó là dấu hiệu cảnh cáo,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11Tassws Khaula cov tub tuag tsw taag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng các con trai Cô-rê không chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Tuy nhiên, con cháu Cô-ra không chết hết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Tuy nhiên, các con của Cô-ra không chết hết.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Tuy nhiên, con cháu Cô-rê không bị tuyệt diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

11nhưng các con Cô-ra không chết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Xime‑oo cov tub hab puab cov quas cum yog Nemu‑ee hab Nemu‑ee cum, Yami hab Yami cum, Yakhi hab Yakhi cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Các con trai Si-mê-ôn, tùy theo họ hàng mình: do nơi Nê-mu-ên sanh ra họ Nê-mu-ên; do nơi Gia-min sanh ra họ Gia-min; do nơi Gia-kin sanh ra họ Gia-kin;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con cháu Si-mê-ôn tùy theo gia tộc mình gồm có: Nê-mu-ên sinh ra gia tộc Nê-mu-ên; Gia-min sinh ra gia tộc Gia-min; Gia-kin sinh ra gia tộc Gia-kin;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Con cháu của Si-mê-ôn theo dòng họ của họ gồm: Nê-mu-ên, sinh ra dòng họ Nê-mu-ên; Gia-min, sinh ra dòng họ Gia-min; Gia-kin, sinh ra dòng họ Gia-kin;

Bản Dịch Mới (NVB)

12Con cháu Si-mê-ôn, tính từng chi tộc: Từ Nê-mu-ên sinh ra chi tộc Nê-mu-ên, từ Gia-min sinh ra chi tộc Gia-min, từ Gia-kin sinh ra chi tộc Gia-kin,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Xi-mê-ôn:Nê-mu-ên sinh ra dòng họ Nê-mu-ên;Gia-min sinh ra dòng họ Gia-min;Gia-kin sinh ra dòng họ Gia-kin;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13Xelag hab Xelag cum, Sa‑u hab Sa‑u cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13do nơi Xê-rách sanh ra họ Xê-rách; do nơi Sau-lơ sanh ra họ Sau-lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Xê-rách sinh ra gia tộc Xê-rách; Sau-lơ sinh ra gia tộc Sau-lơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Xê-ra, sinh ra dòng họ Xê-ra; Sa-un, sinh ra dòng họ Sa-un.

Bản Dịch Mới (NVB)

13từ Xê-rách sinh ra chi tộc Xê-rách, từ Sau-lơ sinh ra chi tộc Sau-lơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Xê-ra sinh ra dòng họ Xê-ra;Sa-un sinh ra dòng họ Sa-un.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Xime‑oo, huvsw muaj 22,000 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đó là các họ của Si-mê-ôn: số là hai mươi hai ngàn hai trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đó là các gia tộc của Si-mê-ôn; tổng số là hai mươi hai nghìn hai trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Ðó là những dòng họ các con cháu của Si-mê-ôn. Số người đã ghi tên vào danh sách là hai mươi hai ngàn hai trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đó là các chi tộc của chi tộc Si-mê-ôn, có 22.200 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Đó là tất cả các dòng họ Xi-mê-ôn; tổng cộng là 22.200 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15Kas cov tub hab puab cov quas cum yog Xefoo hab Xefoo cum, Hakiv hab Hakiv cum, Suni hab Suni cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Các con trai của Gát, tùy theo họ hàng mình: do nơi Xê-phôn sanh ra họ Xê-phôn; do nơi Ha-ghi sanh ra họ Ha-ghi; do nơi Su-ni sanh ra họ Su-ni;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Con cháu của Gát tùy theo gia tộc mình gồm có: Xê-phôn sinh ra gia tộc Xê-phôn; Ha-ghi sinh ra gia tộc Ha-ghi; Su-ni sinh ra gia tộc Su-ni;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Con cháu của Gát theo dòng họ của họ gồm: Xê-phôn, sinh ra dòng họ Xê-phôn; Hắc-ghi, sinh ra dòng họ Hắc-ghi; Su-ni, sinh ra dòng họ Su-ni;

Bản Dịch Mới (NVB)

15Con cháu Gát, tính từng chi tộc: Từ Xê-phôn sinh ra chi tộc Xê-phôn, từ Ha-ghi sinh ra chi tộc Ha-ghi, từ Su-ni sinh ra chi tộc Su-ni,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Gát:Xê-phôn sinh ra dòng họ Xê-phôn;Ha-ghi sinh ra dòng họ Ha-ghi;Su-ni sinh ra dòng họ Su-ni;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16Auxani hab Auxani cum, Elis hab Elis cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16do nơi Óc-ni sanh ra họ Óc-ni; do nơi Ê-ri sanh ra họ Ê-ri;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Óc-ni sinh ra gia tộc Óc-ni; Ê-ri sinh ra gia tộc Ê-ri;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Ô-ni, sinh ra dòng họ Ô-ni; Ê-ri, sinh ra dòng họ Ê-ri;

Bản Dịch Mới (NVB)

16từ Óc-ni sinh ra chi tộc Óc-ni, từ Ê-ri sinh ra rộc Ê-ri,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ốt-ni sinh ra dòng họ Ốt-ni;Ê-ri sinh ra dòng họ Ê-ri;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17Alau hab Alau cum, Aleli hab Aleli cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17do nơi A-rốt sanh ra họ A-rốt; do nơi A-rê-li sanh ra họ A-rê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17A-rốt sinh ra gia tộc A-rốt; A-rê-li sinh ra gia tộc A-rê-li.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 A-rốt, sinh ra dòng họ A-rốt; A-rê-li, sinh ra dòng họ A-rê-li.

Bản Dịch Mới (NVB)

17từ A-rốt sinh ra chi tộc A-rốt, từ A-rê-li sinh ra chi tộc A-rê-li

Bản Phổ Thông (BPT)

17từ A-rô-đi có dòng họ A-rô-đi;từ A-rê-li có dòng họ A-rê-li.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18Cov nuav yog Kas le tub cov quas cum, huvsw muaj 40,500 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Đó là các họ của những con trai Gát, tùy theo tu bộ: số là bốn mươi ngàn năm trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đó là các gia tộc của bộ tộc Gát; tổng số là bốn mươi nghìn năm trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Ðó là những dòng họ các con cháu của Gát. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi ngàn năm trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Đó là các chi tộc của chi tộc Gát, có 40.500 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Đó là tất cả những dòng họ đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19Yuta le tub yog Ws hab Auna. Ws hab Auna ob tug tuag huv Khana‑aa tebchaws lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Các con trai Giu-đa: Ê-rơ và Ô-nan; nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại xứ Ca-na-an.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan nhưng họ đã qua đời tại Ca-na-an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Các con của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan. Ê-rơ và Ô-nan đều đã chết trong xứ Ca-na-an.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Có hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại Ca-na-an.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã chết trong xứ Ca-na-an.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20Yuta cov tub hab puab cov quas cum yog Sela hab Sela cum, Peles hab Peles cum, Xelag hab Xelag cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Các con trai Giu-đa, tùy theo họ hàng mình: do nơi Sê-la sanh ra họ Sê-la; do nơi Phê-rết sanh ra họ Phê-rết; do nơi Xê-rách sanh ra họ Xê-rách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Con cháu Giu-đa tùy theo gia tộc mình gồm có: Sê-la sinh ra gia tộc Sê-la; Phê-rết sinh ra gia tộc Phê-rết; Xê-rách sinh ra gia tộc Xê-rách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Các con cháu của Giu-đa theo dòng họ của họ gồm: Sê-la, sinh ra dòng họ Sê-la; Pê-rê, sinh ra dòng họ Pê-rê; Xê-ra, sinh ra dòng họ Xê-ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Con cháu Giu-đa, tính từng chi tộc: Từ Sê-la sinh ra chi tộc Sê-la, từ Phê-rết sinh ra chi tộc Phê-rết, từ Xê-rách sinh ra chi tộc Xê-rách,

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Giu-đa:Sê-la sinh ra dòng họ Sê-la;Phê-rê sinh ra dòng họ Phê-rê;Xê-ra sinh ra dòng họ Xê-ra.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21Peles cov tub yog Hexaloo hab Hexaloo cum, Hamu hab Hamu cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Các con trai của Pha-rết: do nơi Hết-rôn sanh ra họ Hết-rôn; do nơi Ha-mun sanh ra họ Ha-mun.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Con cháu của Phê-rết gồm có: Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn; Ha-mun sinh ra gia tộc Ha-mun.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Các con cháu của Pê-rê gồm: Hê-xơ-rôn, sinh ra dòng họ Hê-xơ-rôn; Ha-mun, sinh ra dòng họ Ha-mun.

Bản Dịch Mới (NVB)

21từ Hết-rôn sinh ra chi tộc Hết-rôn, từ Ha-mun sinh ra chi tộc Ha-num. Hết-rôn và Ha-num là con Phê-rết.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Sau đây là những dòng họ Phê-rê:Hết-rôn sinh ra dòng họ Hết-rôn;Ha-mun sinh ra dòng họ Ha-mun.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Yuta, huvsw muaj 76,500 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Đó là các họ của Giu-đa, tùy theo tu bộ: số là bảy mươi sáu ngàn năm trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Đó là các gia tộc của Giu-đa; tổng số là bảy mươi sáu nghìn năm trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Ðó là những dòng họ các con cháu của Giu-đa. Số người đã ghi tên vào danh sách là bảy mươi sáu ngàn năm trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Đó là các chi tộc của chi tộc Giu-đa, có 76.500 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Đó là tất cả các dòng họ thuộc Giu-đa, tổng cộng là 76.500 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23Ixakha le tub hab puab cov quas cum yog Thaula hab Thaula cum, Puva hab Puva cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Các con trai Y-sa-ca, tùy theo họ hàng mình: do nơi Thô-la sanh ra họ Thô-la; do nơi Phu-va sanh ra họ Phu-va;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Con cháu Y-sa-ca tùy theo gia tộc của họ gồm có: Thô-la sinh ra gia tộc Thô-la; Phu-va sinh ra gia tộc Phu-va;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Các con cháu của I-sa-ca theo dòng họ của họ gồm: Tô-la, sinh ra dòng họ Tô-la; Pu-va, sinh ra dòng họ Pu-va;

Bản Dịch Mới (NVB)

23Con cháu Y-sa-ca, tính từng chi tộc: Từ Thô-la sinh ra chi tộc Thô-la, từ Phu-va sinh ra chi tộc Phu-va,

Bản Phổ Thông (BPT)

23Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Y-xa-ca:Thô-la sinh ra dòng họ Thô-la;Bu-a sinh ra dòng họ Bu-a;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

24Yasu hab Yasu cum, hab Siloo hab Siloo cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24do nơi Gia-súp sanh ra họ Gia-súp; do nơi Sim-rôn sanh ra họ Sim-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Gia-súp sinh ra gia tộc Gia-súp; Sim-rôn sinh ra gia tộc Sim-rôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Gia-súp, sinh ra dòng họ Gia-súp; Sim-rôn, sinh ra dòng họ Sim-rôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

24từ Gia-súp sinh ra chi tộc Gia-súp, từ Sim-rôn sinh ra chi tộc Sim-rôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Gia-súp sinh ra dòng họ Gia-súp;Sim-rôn sinh ra dòng họ Sim-rôn.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

25Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Ixakha, huvsw muaj 64,300 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Đó là các họ Y-sa-ca, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn ba trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Đó là các gia tộc của Y-sa-ca; tổng số là sáu mươi bốn nghìn ba trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Ðó là những dòng họ các con cháu của I-sa-ca. Số người đã ghi tên vào danh sách là sáu mươi bốn ngàn ba trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Đó là các chi tộc của chi tộc Y-sa-ca, có 64.300 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Đó là tất cả các dòng họ thuộc Y-xa-ca tổng cộng 64.300 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

26Xenpuloo le tub hab puab cov quas cum yog Xeles hab Xeles cum, Eloo hab Eloo cum hab Yale‑ee hab Yale‑ee cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Các con trai Sa-bu-lôn, tùy theo họ hàng mình: do nơi Sê-rết sanh ra họ Sê-rết; do nơi Ê-lôn sanh ra họ Ê-lôn; do nơi Gia-lê-ên sanh ra họ Gia-lê-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Con cháu Sa-bu-lôn tùy theo từng gia tộc gồm có: Từ Sê-rết sinh ra gia tộc Sê-rết; từ Ê-lôn sinh ra gia tộc Ê-lôn; từ Gia-lê-ên sinh ra gia tộc Gia-lê-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Các con cháu của Xê-bu-lun theo dòng họ của họ gồm: Sê-rết, sinh ra dòng họ Sê-rết; Ê-lôn, sinh ra dòng họ Ê-lôn; Gia-lê-ên, sinh ra dòng họ Gia-lê-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Con cháu Sa-bu-luân, tính từng chi tộc: Từ Sê-rết sinh ra chi tộc Sê-rết, từ Ê-lôn sinh ra chi tộc Ê-lôn, từ Gia-lê-ên sinh ra chi tộc Gia-lê-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Xê-bu-lôn:Xê-rết sinh ra dòng họ Xê-rết;Ê-lôn sinh ra dòng họ Ê-lôn;Gia-lê-ên sinh ra dòng họ Gia-lê-ên.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

27Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Xenpuloo, huvsw muaj 60,500 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Đó là các họ của Sa-bu-lôn tùy theo tu bộ: số là sáu mươi ngàn năm trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Đó là các gia tộc của Sa-bu-lôn; tổng số là sáu mươi nghìn năm trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Ðó là những dòng họ các con cháu của Xê-bu-lun. Số người đã ghi tên vào danh sách là sáu mươi ngàn năm trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Đó là các chi tộc của chi tộc Sa-bu-luân, có 60.500 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Đó là tất cả các dòng họ thuộc Xê-bu-lôn, tổng cộng 60.500 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

28Yauxej le tub hab puab cov quas cum yog Manaxe hab Efa‑i.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Các con trai Giô-sép, tùy theo họ hàng mình: là Ma-na-se và Ép-ra-im.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Con cháu Giô-sép tùy theo từng gia tộc gồm có Ma-na-se và Ép-ra-im.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Các con cháu của Giô-sép theo dòng họ của họ gồm: Ma-na-se và Ép-ra-im.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Con cháu Giô-sép tính từng chi tộc, có Ma-na-se và Ép-ra-im:

Bản Phổ Thông (BPT)

28Sau đây là các dòng họ thuộc Giô-xép qua Ma-na-xe và Ép-ra-im.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

29Manaxe le tub yog Makhi hab Makhi cum (Makhi yog Kile‑a txwv), hab Kile‑a hab Kile‑a cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Các con trai Ma-na-se: do nơi Ma-ki sanh ra họ Ma-ki. Ma-ki sanh Ga-la-át: do nơi Ga-la-át sanh ra họ Ga-la-át.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Con cháu Ma-na-se gồm có: Ma-ki sinh ra gia tộc Ma-ki; Ma-ki sinh Ga-la-át và Ga-la-át sinh ra gia tộc Ga-la-át.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Dòng dõi của Ma-na-se gồm: Ma-khia, sinh ra dòng họ Ma-khia; Ma-khia là cha của Ghi-lê-át. Ghi-lê-át, sinh ra dòng họ Ghi-lê-át.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Con cháu Ma-na-se: Từ Ma-ki sinh ra chi tộc Ma-ki, từ Ga-la-át (con Ma-ki) sinh ra chi tộc Ga-la-át,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Các dòng họ sau đây thuộc Ma-na-xe:Ma-kia sinh ra dòng họ Ma-kia (Ma-kia là cha của Ghi-lê-át);Ghi-lê-át sinh ra dòng họ Ghi-lê-át.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

30Kile‑a cov tub yog Iyexaw hab Iyexaw cum, Heleb hab Heleb cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Nầy là các con trai Ga-la-át: do nơi Giê-xe sanh ra họ Giê-xe; do nơi Hê-léc sanh ra họ Hê-léc;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Đây là con cháu Ga-la-át: Giê-xe sinh ra gia tộc Giê-xe; Hê-léc sinh ra gia tộc Hê-léc;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Ðây là con cháu của Ghi-lê-át: I-ê-xê, sinh ra dòng họ I-ê-xê; Hê-léc, sinh ra dòng họ Hê-léc;

Bản Dịch Mới (NVB)

30các người của Ga-la-át là: từ Giê-xe sinh ra chi tộc Giê-xe, từ Hê-léc sinh ra chi tộc Hê-léc,

Bản Phổ Thông (BPT)

30Sau đây là các dòng họ xuất thân từ Ghi-lê-át:Y-ê-xe sinh ra dòng họ Y-ê-xe;Hê-léc sinh ra dòng họ Hê-léc;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

31Ali‑ee hab Ali‑ee cum, Sekhee hab Sekhee cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31do nơi Ách-ri-ên sanh ra họ Ách-ri-ên; do nơi Si-chem sanh ra họ Si-chem;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Ách-ri-ên sinh ra gia tộc Ách-ri-ên; Si-chem sinh ra gia tộc Si-chem;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Át-ri-ên, sinh ra dòng họ Át-ri-ên; Sê-khem, sinh ra dòng họ Sê-khem;

Bản Dịch Mới (NVB)

31từ Ách-ri-ên sinh ra chi tộc Ách-ri-ên, từ Si-chem sinh ra chi tộc Si-chem,

Bản Phổ Thông (BPT)

31Át-ri-ên sinh ra dòng họ Át-ri-ên;Sê-chem sinh ra dòng họ Sê-chem;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

32Seminta hab Seminta cum hab Hefaw hab Hefaw cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32do nơi Sê-mi-đa sanh ra họ Sê-mi-đa; do nơi Hê-phe sanh ra họ Hê-phe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Sê-mi-đa sinh ra gia tộc Sê-mi-đa; từ Hê-phe sinh ra gia tộc Hê-phe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Sê-mi-đa, sinh ra dòng họ Sê-mi-đa; và Hê-phe, sinh ra dòng họ Hê-phe.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Từ Sê-mi-đa sinh ra chi tộc Sê-mi-đa, từ Hê-phê sinh ra chi tộc Hê-phê.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Sê-mi-đa có dòng họ Sê-mi-đa;Hê-phe sinh dòng họ Hê-phe.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

33Hefaw tug tub Xelaufeha tsw muaj tub muaj ntxhais xwb. Xelaufeha cov ntxhais yog Malag, Nau‑a, Haula, Meekha hab Thilaxa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Vả, Xê-lô-phát, con trai Hê-phe, không có con trai, nhưng có con gái. Tên các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca, và Thiệt-sa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Xê-lô-phát, con trai Hê-phe không có con trai nhưng có con gái. Tên các con gái của Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Tiệt-sa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Vả, Xê-lô-phê-hát con trai của Hê-phe không có con trai nhưng chỉ có các con gái. Tên các con gái của Xê-lô-phê-hát là Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca, và Tiệc-xa.

Bản Dịch Mới (NVB)

33(Xê-lô-phát, con trai Hê-phê, không có con trai. Tên các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa).

Bản Phổ Thông (BPT)

33Xê-lô-phê-hát, con trai Hê-phe không có con trai; chỉ có con gái tên là Ma-la, Nô-ê, Hóc-la, Minh-ca và Thiệt-xa.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

34Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Manaxe, huvsw muaj 52,700 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Đó là các họ của Ma-na-se, tùy theo tu bộ: số là năm mươi hai ngàn bảy trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Đó là các gia tộc của Ma-na-se; tổng số là năm mươi hai nghìn bảy trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Ðó là những dòng họ các con cháu của Ma-na-se. Số người đã ghi tên vào danh sách là năm mươi hai ngàn bảy trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Đó là các chi tộc của chi tộc Ma-na-se, có 52.700 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Đó là tất cả các dòng họ Ma-na-xe, tổng cộng 52.700 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

35Nuav yog Efa‑i le tub hab puab cov quas cum. Suthela hab Suthela cum, Npekhaw hab Npekhaw cum hab Thahaa hab Thahaa cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Nầy là các con trai Ép-ra-im: tùy theo họ hàng mình: do nơi Su-thê-lách sanh ra họ Su-thê-lách; do nơi Bê-ke sanh ra họ Bê-ke; do nơi Tha-chan sanh ra họ Tha-chan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Đây là con cháu Ép-ra-im tùy theo gia tộc: Su-thê-lách sinh ra gia tộc Su-thê-lách; Bê-ke sinh ra gia tộc Bê-ke; Tha-han sinh ra gia tộc Tha-han.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Ðây là các con cháu của Ép-ra-im, theo dòng họ của họ gồm: Su-thê-la, sinh ra dòng họ Su-thê-la; Bê-che, sinh ra dòng họ Bê-che; Ta-han, sinh ra dòng họ Ta-han.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Con cháu Ép-ra-im: Từ Su-thê-lách sinh ra chi tộc Su-thê-lách, từ Bê-ka sinh ra chi tộc Bê-ka, từ Tha-chan sinh ra chi tộc Tha-chan.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Ép-ra-im:Su-thê-la sinh dòng họ Su-thê-la;Bê-ke sinh dòng họ Bê-ke;Ta-han sinh dòng họ Ta-han.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

36Nuav yog Suthela le tub, Elaaj hab Elaaj cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Nầy là con trai của Su-thê-lách: do nơi Ê-ran sanh ra họ Ê-ran.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Đây là con cháu của Su-thê-lách: Ê-ran sinh ra gia tộc Ê-ran.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36 Ðây là các con cháu của Su-thê-la: Ê-ran, sinh ra dòng họ Ê-ran.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Con của Su-thê-lách là Ê-ran, từ Ê-ran sinh ra chi tộc Ê-ran.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Sau đây là dòng họ Su-thê-la:Ê-ran sinh dòng họ Ê-ran.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

37Cov nuav yog Efa‑i le tub cov quas cum, huvsw muaj 32,500 leej. Nuav yog Yauxej le tub hab puab cov quas cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Đó là họ của các con trai Ép-ra-im, tùy theo tu bộ: số là ba mươi hai ngàn năm trăm người. Ấy là các con trai Giô-sép, tùy theo họ hàng mình vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Đó là các gia tộc của con cháu Ép-ra-im; tổng số là ba mươi hai nghìn năm trăm người.Đó là con cháu Giô-sép tùy theo gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 Ðó là những dòng họ các con cháu của Ép-ra-im. Số người đã ghi tên vào danh sách là ba mươi hai ngàn năm trăm người.Ðó là những con cháu của Giô-sép, theo dòng họ của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Đó là các chi tộc của chi tộc Ép-ra-im, có 32.500 người. Các chi tộc thuộc hai chi tộc trên đều là con cháu Giô-sép.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Đó là tất cả các dòng họ Ép-ra-im, tổng cộng 32.500 đàn ông. Đó là các dòng họ xuất xứ từ Giô-xép.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

38Npeeyamee le tub hab puab cov quas cum yog Npela hab Npela cum, Asanpee hab Asanpee cum, Ahilaa hab Ahilaa cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Các con trai Bên-gia-min, tùy theo họ hàng mình: do nơi Bê-la sanh ra họ Bê-la; do nơi Ách-bên sanh ra họ Ách-bên; do nơi A-chi-ram sanh ra họ A-chi-ram;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Con cháu Bên-gia-min theo gia tộc gồm có: Bê-la sinh ra gia tộc Bê-la; Ách-bên sinh ra gia tộc Ách-bên; A-hi-ram sinh ra gia tộc A-hi-ram;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 Các con cháu của Bên-gia-min theo dòng họ của họ gồm: Bê-la, sinh ra dòng họ Bê-la; Ách-bên, sinh ra dòng họ Ách-bên; A-hi-ram, sinh ra dòng họ A-hi-ram;

Bản Dịch Mới (NVB)

38Con cháu Bên-gia-min, tính từng chi tộc: Từ Bê-la sinh ra chi tộc Bê-la, từ Ách-bên sinh ra chi tộc Ách-bên, từ A-chi-ram sinh ra chi tộc A-chi-ram,

Bản Phổ Thông (BPT)

38Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Bên-gia-min:Bê-la sinh dòng họ Bê-la;Ách-bên sinh dòng họ Ách-Bên;A-hi-ram sinh dòng họ A-hi-ram;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

39Sefufaa hab Sefufaa cum hab Hufaa hab Hufaa cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39do nơi Sê-phu-pham sanh ra họ Sê-phu-pham; do nơi Hu-pham sanh ra họ Hu-pham.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Sê-phu-pham sinh ra gia tộc Sê-phu-pham; Hu-pham sinh ra gia tộc Hu-pham.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 Sê-phu-pham, sinh ra dòng họ Sê-phu-pham; Hu-pham, sinh ra dòng họ Hu-pham.

Bản Dịch Mới (NVB)

39từ Sê-phu-pham sinh ra chi tộc Sê-phu-pham, từ Hu-pham sinh ra chi tộc Hu-pham.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Su-pham sinh dòng họ Su-pham;Hu-pham sinh dòng họ Hu-pham.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

40Npela le tub yog As hab Na‑amaa, yog As hab As cum hab Na‑amaa hab Na‑amaa cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Các con trai Bê-la là A-rết và Na-a-man; do nơi A-rết sanh ra họ A-rết; do nơi Na-a-man sanh ra họ Na-a-man.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Con cháu Bê-la là A-rết và Na-a-man. A-rết sinh ra gia tộc A-rết; Na-a-man sinh ra gia tộc Na-a-man.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40 Các con của Bê-la là Ạc-đơ và Na-a-man; Ạc-đơ sinh ra dòng họ Ạc-đơ; Na-a-man sinh ra dòng họ Na-a-man.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Các ngươi của Bê-la là A-rết và Na-a-man, từ A-rết sinh ra chi tộc A-rết, từ Na-a-man sinh ra chi tộc Na-a-man.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Sau đây là các dòng họ Bê-la: Át-đơ và Na-a-man.Át-đơ sinh dòng họ Át-đơ;Na-a-man sinh dòng họ Na-a-man.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

41Cov nuav yog Npeeyamee le tub hab puab cov quas cum, muaj 45,600 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Đó là các con trai Bên-gia-min, tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ: số là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Đó là con cháu Bên-gia-min tùy theo gia tộc; tổng số là bốn mươi lăm nghìn sáu trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41 Ðó là những dòng họ các con cháu của Bên-gia-min. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Đó là các chi của chi tộc Bên-gia-min, có 45.600 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Đó là tất cả các dòng họ thuộc Bên-gia-min, tổng cộng 45.600 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

42Nuav yog Ntaaj tug tub hab tug tub cum, yog Suhaa hab Suhaa cum. Cov nuav yog xeem Ntaaj hab Ntaaj tug tub cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Nầy là các con trai của Đan, tùy theo họ hàng mình: do nơi Su-cham sanh ra họ Su-cham. Đó là họ của Đan;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Đây là con cháu của Đan tùy theo gia tộc: Su-cham sinh ra gia tộc Su-cham. Đó là gia tộc của Đan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42 Ðây là các con cháu của Ðan, theo dòng họ của họ gồm: Su-ham, sinh ra dòng họ Su-ham. Ðó là dòng họ con cháu của Ðan.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Con cháu Đan, tính từng chi tộc: Từ Su-cham sinh ra chi tộc Su-cham.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Sau đây là dòng họ thuộc chi tộc Đan:Su-ham sinh dòng họ Su-ham.Đó là gia đình của Đan,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

43mas Suhaa cum huvsw muaj 64,400 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43họ Su-cham, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn bốn trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Tất cả gia tộc Su-cham được kiểm tra là sáu mươi bốn nghìn bốn trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43 Tất cả những dòng họ của Su-ham đã ghi tên vào danh sách là sáu mươi bốn ngàn bốn trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Chi tộc Đan chỉ có một chi tộc, chi tộc Su-cham có 64.400 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

43và tổng số người đàn ông trong dòng họ Su-ham thuộc Đan là 64.400 người.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

44Asaw cov tub hab puab cov quas cum yog Ina hab Ina cum, Isavi hab Isavi cum hab Npeliya hab Npeliya cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Các con trai A-se, tùy theo họ hàng mình: do nơi Di-ma sanh ra họ Di-ma; do nơi Dích-vi sanh ra họ Dích-vi; do nơi Bê-ri-a sanh ra họ Bê-ri-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Con cháu A-se tùy theo gia tộc gồm có: Dim-na sinh ra gia tộc Dim-na; Dích-vi sinh ra gia tộc Dích-vi; Bê-ri-a sinh ra gia tộc Bê-ri-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Các con cháu của A-se theo dòng họ của họ gồm: Im-na, sinh ra dòng họ Im-na; Ích-vi, sinh ra dòng họ Ích-vi; Bê-ri-a, sinh ra dòng họ Bê-ri-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Con cháu A-se, tính từng chi tộc: từ Im-na sinh ra chi tộc Im-na, từ Ích-vi sinh ra chi tộc Ích-vi, từ Bê-ri-a sinh ra chi tộc Bê-ri-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc A-se:Im-na sinh dòng họ Im-na;Ích-vi sinh dòng họ Ích-vi;Bê-ri-a sinh dòng họ Bê-ri-a.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

45Npeliya le tub yog Henpaw hab Henpaw cum hab Makhi‑ee hab Makhi‑ee cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Các con trai Bê-ri-a: do nơi Hê-be sanh ra họ Hê-be; do nơi Manh-ki-ên sanh ra họ Manh-ki-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Về con cháu Bê-ri-a: Hê-be sinh ra gia tộc Hê-be; Manh-ki-ên sinh ra gia tộc Manh-ki-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 Các con cháu của Bê-ri-a gồm: Hê-be, sinh ra dòng họ Hê-be; Manh-khi-ên, sinh ra dòng họ Manh-khi-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Các người của Bê-ri-a: Từ Hê-be sinh ra chi tộc Hê-be, từ Manh-ki-ên sinh ra chi tộc Manh-ki-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Sau đây là các dòng họ xuất xứ từ Bê-ri-a:Hê-be sinh dòng họ Hê-be;Manh-kiên sinh dòng họ Manh-kiên.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

46Asaw tug ntxhais hu ua Xelas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Tên của con gái A-se là Sê-rách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Tên của con gái A-se là Sê-rách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 Tên của con gái A-se là Sê-ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

46(A-se có một con gái tên là Sê-rách).

Bản Phổ Thông (BPT)

46(A-se cũng có một người con gái tên Xê-ra.)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

47Cov nuav yog Asaw le tub cov quas cum, huvsw muaj 53,400 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Đó là những họ của các con trai A-se, tùy theo tu bộ: số là năm mươi ba ngàn bốn trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Đó là các gia tộc của con cháu A-se; tổng số là năm mươi ba nghìn bốn trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47 Ðó là những dòng họ các con cháu của A-se. Số người đã ghi tên vào danh sách là năm mươi ba ngàn bốn trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

47Đó là các chi tộc của chi tộc A-se, có 53.400 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

47Đó là tất cả các dòng họ thuộc A-se, tổng cộng là 53.400 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

48Nathali cov tub hab puab cov quas cum yog Yaxe‑ee hab Yaxe‑ee cum, Kuni hab Kuni cum,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Các con trai Nép-ta-li, tùy theo họ hàng mình: do nơi Giát-sê-ên sanh ra họ Giát-sê-ên; do nơi Gu-ni sanh ra họ Gu-ni;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Con cháu Nép-ta-li tùy theo từng gia tộc gồm có: Giát-sê-ên sinh ra gia tộc Giát-sê-ên; Gu-ni sinh ra gia tộc Gu-ni;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48 Các con cháu của Náp-ta-li theo dòng họ của họ gồm: Gia-xê-ên, sinh ra dòng họ Gia-xê-ên; Gu-ni, sinh ra dòng họ Gu-ni;

Bản Dịch Mới (NVB)

48Con cháu Nép-ta-li tính từng chi tộc: Từ Giát-sê-ên sinh ra chi tộc Giát-sê-ên, từ Gu-ni sinh ra chi tộc Gu-ni,

Bản Phổ Thông (BPT)

48Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Nép-ta-li:Gia-xên sinh dòng họ Gia-xên;Gu-ni sinh dòng họ Gu-ni;

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

49Yexaw hab Yexaw cum hab Silee hab Silee cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49do nơi Dít-se sanh ra họ Dít-se; do nơi Si-lem sanh ra họ Si-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Giê-xe sinh ra gia tộc Giê-xe, Si-lem sinh ra gia tộc Si-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49 Giê-xe, sinh ra dòng họ Giê-xe; Sin-lam, sinh ra dòng họ Sin-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

49từ Giê-se sinh ra chi tộc Giê-se, từ Si-lem sinh ra chi tộc Si-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

49Giê-xe sinh dòng họ Giê-xe;Si-lem sinh dòng họ Si-lem.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

50Cov nuav yog xeem Asaw hab puab cov quas cum, huvsw muaj 45,400 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Đó là các họ của Nép-ta-li, tùy theo họ hàng và tu bộ mình: số là bốn mươi lăm ngàn bốn trăm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Đó là các gia tộc của bộ tộc Nép-ta-li; tổng số là bốn mươi lăm nghìn bốn trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50 Ðó là những dòng họ các con cháu của Náp-ta-li. Số người đã ghi tên vào danh sách là bốn mươi lăm ngàn bốn trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

50Đó là các chi tộc của chi tộc Nép-ta-li, có 45.400 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Đó là tất cả các dòng họ thuộc chi tộc Nép-ta-li tổng cộng 45.400 đàn ông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

51Cov Yixayee kws suav ca nuav huvsw muaj 601,730 leej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Đó là những người trong dân Y-sơ-ra-ên mà người ta tu bộ lại: số là sáu trăm một ngàn bảy trăm ba mươi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Tổng số người Y-sơ-ra-ên được kiểm tra là sáu trăm lẻ một nghìn bảy trăm ba mươi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51 Ðây là tổng số những người I-sơ-ra-ên đã ghi tên vào danh sách: sáu trăm lẻ một ngàn bảy trăm ba mươi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Vậy trong Y-sơ-ra-ên, tổng số người được kiểm tra là 601.730 người.

Bản Phổ Thông (BPT)

51Như thế tổng số đàn ông trong Ít-ra-en là 601.730 người.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

52Yawmsaub has rua Mauxe tas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52 CHÚA phán với Mô-sê,

Bản Dịch Mới (NVB)

52CHÚA phán bảo Môi-se:

Bản Phổ Thông (BPT)

52CHÚA bảo Mô-se,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

53“Muab lub tebchaws faib ua qub txeeg qub teg rua cov Yixayee lawv le tej npe kws suav ca.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người nầy làm sản nghiệp;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53“Tùy theo số người trên danh sách mà chia đất cho họ làm sản nghiệp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53 “Ðối với những người đã ghi danh thì đất đai sẽ được chia căn cứ vào số người đã ghi danh.

Bản Dịch Mới (NVB)

53“Đất sẽ được chia cho họ làm cơ nghiệp căn cứ trên dân số.

Bản Phổ Thông (BPT)

53“Hãy chia đất cho các người ấy theo số tên.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

54Xeem kws coob mas muab thaaj kws daav ua puab qub txeeg qub teg, xeem kws tsawg muab thaaj kws nqaim ua puab qub txeeg qub teg. Txhua xeem yuav tau qub txeeg qub teg npaum le puab cov tuabneeg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

54chi phái nào số dân đông thì ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, chi phái nào số dân ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn, tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

54Bộ tộc nào có dân số đông hơn thì con phải chia cho một sản nghiệp lớn hơn, và bộ tộc nào có dân số ít hơn thì phải chia cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi bộ tộc sẽ được cấp sản nghiệp tùy theo con số đã kiểm tra,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54 Chi tộc nào đông dân hơn sẽ được chia cho phần đất lớn hơn, còn chi tộc nào ít dân sẽ được chia cho phần đất nhỏ hơn. Như vậy mỗi chi tộc sẽ được chia phần đất tương xứng với số dân đã ghi danh.

Bản Dịch Mới (NVB)

54Chi tộc đông dân sẽ được nhiều đất, chi tộc ít dân sẽ được ít đất. Mỗi chi tộc sẽ nhận được đất tùy theo dân số kiểm tra.

Bản Phổ Thông (BPT)

54Chi tộc lớn sẽ nhận được nhiều đất hơn chi tộc nhỏ; diện tích đất mỗi chi tộc nhận được tùy vào số người của chi tộc đó.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

55Muab lub tebchaws ua ntawv rhu faib, mas lawv le txhua xeem tej npe xeem puab yuav tau qub txeeg qub teg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

55Nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra; dân Y-sơ-ra-ên sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

55nhưng phải bắt thăm để phân chia đất. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của bộ tộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55 Tuy nhiên đất đai sẽ được phân chia bằng cách bốc thăm; cứ theo thăm trúng tên của tổ chi tộc mà họ sẽ lãnh phần đất của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

55Người ta sẽ dùng lối bốc thăm chia đất, mỗi phần mang tên một chi tộc.

Bản Phổ Thông (BPT)

55Hãy chia bằng cách bắt thăm, và đất mà chi tộc nào nhận được sẽ mang tên chi tộc đó.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

56Rhu ntawv faib tebchaws ua qub txeeg qub teg rua puab lawv le xeem coob xeem tsawg.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

56Phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

56Phải bắt thăm mà phân chia sản nghiệp cho mỗi bộ tộc tùy theo số dân đông hay ít.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

56 Căn cứ theo kết quả của sự bốc thăm mà chia đất cho các chi tộc đông người hoặc ít người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

56Cơ nghiệp của họ sẽ được bắt thăm giữa những chi tộc đông dân và những chi tộc ít dân.”

Bản Phổ Thông (BPT)

56Chia đất giữa nhóm lớn và nhóm nhỏ bằng cách bắt thăm.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

57Nuav yog cov Levi kws suav lawv le puab cov quas cum, Kwsoo hab Kwsoo cum, Khauha hab Khauha cum hab Melali hab Melali cum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

57Nầy là người Lê-vi mà người ta tu bộ lại, tùy theo họ hàng mình: do nơi Ghẹt-sôn sanh ra họ Ghẹt-sôn; do nơi Kê-hát sanh ra họ Kê-hát; do nơi Mê-ra-ri sanh ra họ Mê-ra-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

57Đây là người Lê-vi được kiểm tra theo từng gia tộc của họ: Ghẹt-sôn sinh ra gia tộc Ghẹt-sôn; Kê-hát sinh ra gia tộc Kê-hát; Mê-ra-ri sinh ra gia tộc Mê-ra-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

57 Ðây là thống kê của người Lê-vi theo dòng họ của họ: Ghẹt-sôn, sinh ra dòng họ Ghẹt-sôn; Kê-hát, sinh ra dòng họ Kê-hát; Mê-ra-ri, sinh ra dòng họ Mê-ra-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

57Người Lê-vi cũng được kiểm tra, tính từng chi tộc: Từ Ghẹt-sôn sinh ra chi tộc Ghẹt-sôn, từ Kê-hát sinh ra chi tộc Kê-hát, từ Mê-ra-ri sinh ra chi tộc Mê-ra-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

57Chi tộc Lê-vi cũng được kiểm kê. Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Lê-vi:Ghẹt-sôn sinh dòng họ Ghẹt-sôn;Cô-hát sinh dòng họ Cô-hát;Mê-ra-rin sinh dòng họ Mê-ra-ri.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

58Nuav kuj yog cov quas cum huv xeem Levi, Lini cum, Heploo cum, Mali cum, Musi cum hab Khaula cum. Khauha yog Alaav txwv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

58Nầy là các họ Lê-vi: họ Líp-ni, họ Hếp-rôn, họ Mách-li, họ Mu-si, họ Cô-rê. Vả, Kê-hát sanh Am-ram.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

58Đây cũng là các gia tộc Lê-vi: Gia tộc Líp-ni, gia tộc Hếp-rôn, gia tộc Mách-li, gia tộc Mu-si, gia tộc Cô-ra.Kê-hát sinh Am-ram.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

58 Ðây là các dòng họ của Lê-vi: dòng họ Líp-ni, dòng họ Hếp-rôn, dòng họ Mác-li, dòng họ Mu-si, dòng họ Cô-ra. Cô-ra là cha của Am-ram.

Bản Dịch Mới (NVB)

58Các chi tộc khác thuộc chi tộc Lê-vi là: chi tộc Líp-ni, chi tộc Hếp-rôn, chi tộc Mách-li, chi tộc Mu-si, chi tộc Cô-rê. (Kê-hát sinh Am-ram.

Bản Phổ Thông (BPT)

58Sau đây cũng là dòng họ thuộc chi tộc Lê-vi:dòng họ Líp-ni,dòng họ Hếp-rôn,dòng họ Ma-li,dòng họ Mu-si,và dòng họ Cô-ra.(Cô-hát là ông tổ của Am-ram,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

59Alaav tug quaspuj yog Yaukhenpe, yog Levi tug ntxhais kws yug huv Iyi tebchaws. Yaukhenpe hab Alaav le mivnyuas yog Aloo hab Mauxe hab ob tug tug muam hlub Mili‑aa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

59Tên vợ Am-ram là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi sanh trong xứ Ê-díp-tô; nàng sanh cho Am-ram, A-rôn, Môi-se, và chị của hai người là Mi-ri-am.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

59Vợ của Am-ram tên là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi, sinh ở Ai Cập; nàng sinh cho Am-ram: A-rôn, Môi-se và chị của hai người là Mi-ri-am.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

59 Vợ của Am-ram tên là Giô-kê-bết cháu gái trong dòng dõi của Lê-vi. Bà được sinh ra trong dòng họ Lê-vi khi còn ở Ai-cập. Bà sinh cho Am-ram: A-rôn, Mô-sê, và chị của họ là Mi-ri-am.

Bản Dịch Mới (NVB)

59Lê-vi lúc còn ở Ai-cập sinh ra một người con gái tên là Giô-kê-bết. Am-ram cưới Giô-kê-bết sinh A-rôn, Môi-se và một người con gái tên là Mi-ri-am.

Bản Phổ Thông (BPT)

59vợ Am-ram là Giô-kê-bết. Nàng thuộc chi tộc Lê-vi và sinh trưởng ở Ai-cập. Nàng và Am-ram có hai con trai: A-rôn, Mô-se, và một con gái là Mi-ri-am.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

60Aloo le tub yog Nanta, Anpihu, Ele‑axa hab Ithama.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

60Còn A-rôn sanh Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

60Còn A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

60 A-rôn sinh được Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

60A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

60A-rôn là cha của Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

61Tassws Nanta hab Anpihu tuag rua thaus ob tug ua suavtawg kws tsw dawb huv xyeem ntawm Yawmsaub xubndag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

61Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

61Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

61 Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết khi họ dâng một thứ lửa uế dị trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

61Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt CHÚA).

Bản Phổ Thông (BPT)

61Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết vì dâng loại lửa trái phép trước mặt CHÚA.)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

62Cov kws suav hov mas huvsw muaj 23,000 leej, yog txhua tug txwvneej kws noob nyoog muaj ib hlis rov sau, mas tsw muab puab suav nrug cov Yixayee ua ke, tsua qhov tsw muab qub txeeg qub teg huv Yixayee rua puab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

62Những nam đinh mà người ta tu bộ từ một tháng sắp lên, cọng được hai mươi ba ngàn; vì người Lê-vi không được kể vào số tu bộ của dân Y-sơ-ra-ên, bởi người Lê-vi không được phần sản nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

62Tất cả những người nam từ một tháng trở lên được kiểm tra là hai mươi ba nghìn. Người Lê-vi không được tính chung với dân số Y-sơ-ra-ên vì người Lê-vi không nhận sản nghiệp nào giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

62 Số người đã ghi tên vào danh sách là hai mươi ba ngàn. Ðó là số những người nam tuổi từ một tháng trở lên. Họ không ghi danh chung với dân I-sơ-ra-ên, bởi vì họ không được chia phần sản nghiệp ở giữa dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

62Tổng số người nam thuộc chi tộc Lê-vi, từ một tháng trở lên, là 23.000 người. Họ không được kiểm tra.

Bản Phổ Thông (BPT)

62Tổng số người nam thuộc chi tộc Lê-vi tuổi từ một tháng trở lên là 23.000 người nhưng họ không được tính chung vào các người Ít-ra-en khác vì họ không được cấp đất nào giữa vòng các người Ít-ra-en khác cả.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

63Cov tuabneeg nuav yog cov kws Mauxe hab pov thawj Ele‑axa tau suav ca huv lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee ncaaj lub moos Yelikhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

63Đó là sự tu bộ mà Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm về dân Y-sơ-ra-ên trong đồng bằng Mô-áp gần Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

63Đó là những người mà Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa lập danh sách khi kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên trong cao nguyên Mô-áp, gần sông Giô-đanh đối diện Giê-ri-cô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

63 Ðó là những người đã ghi danh với Mô-sê và Tư Tế Ê-lê-a-xa khi họ thực hiện cuộc thống kê dân số I-sơ-ra-ên trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

Bản Dịch Mới (NVB)

63Đó là cuộc kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên do Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô.

Bản Phổ Thông (BPT)

63Mô-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa kiểm kê tất cả những người đó. Họ kiểm kê dân Ít-ra-en trong đồng bằng Mô-áp đối diện sông Giô-đanh nhìn qua Giê-ri-cô.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

64Cov Yixayee kws Mauxe hab pov thawj Aloo tau suav huv tebchaws moj saab qhua Xinai, mas tsw tshuav ib tug nyob huv cov nuav le lawm,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

64Trong các người nầy không có một ai thuộc về bọn mà Môi-se và A-rôn, thầy tế lễ, đã kiểm soát khi hai người tu bộ dân Y-sơ-ra-ên tại đồng vắng Si-na-i.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

64Trong số người nầy không có ai thuộc về số người mà Môi-se và thầy tế lễ A-rôn đã kiểm tra trong cuộc kiểm tra dân Y-sơ-ra-ên tại hoang mạc Si-na-i.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

64 Trong số những người được thống kê lần nầy không có người nào đã ghi danh trong cuộc thống kê dân số I-sơ-ra-ên do Mô-sê và Tư Tế A-rôn thực hiện trước kia trong Ðồng Hoang Si-nai,

Bản Dịch Mới (NVB)

64Không một ai trong số những người này có tên trong kỳ kiểm tra lần trước do Môi-se và thầy tế lễ A-rôn thực hiện trong sa mạc Si-nai.

Bản Phổ Thông (BPT)

64Mô-se và thầy tế lễ A-rôn đã kiểm kê dân Ít-ra-en trong sa mạc Si-nai nhưng không có ai được kiểm kê lần nầy trong đồng bằng Mô-áp nằm trong kỳ kiểm kê trước.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

65vem Yawmsaub tub has txug puab tas puab yuav tuag taag rua huv tebchaws moj saab qhua. Tsw muaj ib tug tshuav nyob le tsuas yog tshuav Yefune tug tub Khalej hab Noo tug tub Yausua xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

65Vì Đức Giê-hô-va có phán về bọn đó rằng: Chúng nó hẳn sẽ chết trong đồng vắng! Vậy, chẳng còn lại một tên, trừ ra Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

65Vì Đức Giê-hô-va có phán về họ rằng: “Họ sẽ chết trong hoang mạc!” Vậy, chẳng còn một ai sống sót trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê và Giô-suê, con trai Nun.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

65 vì CHÚA đã bảo, “Họ phải qua đời trong đồng hoang.” Quả là không còn ai sống sót, ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê và Giô-sua con của Nun.

Bản Dịch Mới (NVB)

65Vì CHÚA có phán về những người trước rằng: “Họ phải chết trong sa mạc”, nên không còn một ai sống sót, trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.

Bản Phổ Thông (BPT)

65CHÚA đã bảo dân Ít-ra-en là tất cả đều sẽ chết trong sa mạc, chỉ có hai người còn sống sót là Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê và Giô-suê con trai của Nun mà thôi.