So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Tơlah Y-Môis hŏ ndâk jêh ngih bok, tŏ jêh dak ƀâu kah jêh ri prăp ăn păng ndrel lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, tŏ jêh dak ƀâu kah jêh ri prăp ăn nơng ndrel ma lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm, và đã xức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm, xức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi đã dựng xong Đền Tạm, Môi-se xức dầu và biệt riêng ra thánh tất cả vật dụng của Đền Tạm, cũng như xức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và tất cả vật dụng cho bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Vào ngày Mô-sê đã hoàn tất công việc xây dựng Ðền Tạm –tức sau khi ông đã xức dầu và biệt riêng ra thánh Ðền Tạm cùng với mọi vật dụng trong Ðền Tạm, và sau khi ông đã xức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ cùng với mọi đồ phụ tùng của bàn thờ–

Bản Dịch Mới (NVB)

1Dựng xong Đền Tạm, Môi-se xức dầu và biệt riêng ra thánh cả Đền Tạm lẫn tất cả đồ đạc trong ấy. Ông cũng xức dầu và biệt ra thánh bàn thờ và tất cả vật dụng của bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi Mô-se dựng xong Lều Thánh thì ông dâng trại đó cho CHÚA bằng cách xức dầu cho lều và mọi đồ dùng trong đó. Ông cũng xức dầu bàn thờ và mọi đồ dùng để chuẩn bị phục vụ CHÚA.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2phung kôranh Israel, phung kôranh ma ndŭl mpôl khân păng, phung kôranh ma phung mpôl chiă uănh kơp jêh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2thì các trưởng tộc của Y-sơ-ra-ên, tức là các quan trưởng về những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân, đều đem dâng lễ vật của mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Sau đó, những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, tức là các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc đã chịu trách nhiệm kiểm tra dân số đều đem dâng lễ vật của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 những vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, những tộc trưởng tức những thủ lãnh các chi tộc, và những người đã phụ giúp trong việc thống kê dân số đem các lễ vật của họ đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Khi ấy các nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, các gia trưởng làm trưởng chi tộc đã đặc trách việc kiểm tra dân số, đều dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Rồi các trưởng tộc Ít-ra-en dâng của lễ. Đó là các trưởng gia đình, các trưởng chi tộc đã tham gia việc kiểm kê dân số.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3nhhơr jêh ri njŭn ndơ khân păng nhhơr ta năp Yêhôva, prao bôk ndeh geh ndơ nkŭm jêh ri jê̆t ma bar mlâm ndrôk, du bôk ndeh ma bar hê kôranh, jêh ri du mlâm ndrôk nkuăng ma ăp nơm kôranh; khân păng nhhơr ndơ nây panăp ngih bok.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vậy, các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va: Sáu xe cộ, hình như cái kiệu, và mười hai con bò đực, nghĩa là mỗi hai quan trưởng đồng dâng một xe cộ, và mỗi một người dâng một con bò đực; họ dâng lễ vật đó trước đền tạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Họ đem các lễ vật đến trước mặt Đức Giê-hô-va: Sáu cỗ xe kiệu và mười hai con bò đực; mỗi người lãnh đạo dâng một con bò và hai người dâng một cỗ xe. Họ dâng các lễ vật đó trước Đền Tạm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Họ mang các lễ vật đến dâng trước mặt CHÚA, gồm sáu cỗ xe có mui và mười hai con bò đực, cứ hai vị dâng một cỗ xe, và mỗi vị dâng một con bò đực. Họ mang các lễ vật đó đến dâng trước Ðền Tạm.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Họ đem lễ vật mình đến trước mặt CHÚA chở trong sáu cỗ xe do mười hai bò đực kéo, mỗi trưởng chi tộc một con bò và hai trưởng chi tộc một cỗ xe. Họ dâng các lễ vật đó trước Đền Tạm.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Họ mang đến cho CHÚA sáu xe chở có mui và mười hai con bò đực để kéo xe, mỗi trưởng tộc dâng một con, và mỗi hai trưởng tộc dâng một xe chở. Họ mang tất cả đến Lều Thánh.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Nôk nây Yêhôva lah ma Y-Môis,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy thâu nhận các lễ vật của những người nầy, để dùng vào công việc hội mạc; và hãy giao cho người Lê-vi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Giê-hô-va bảo Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê,

Bản Dịch Mới (NVB)

4CHÚA phán bảo Môi-se:

Bản Phổ Thông (BPT)

4CHÚA bảo Mô-se,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5"Dơn hom ndơ aơ tă bơh khân păng prăp dŏng tâm kan ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri jao ăn ma phung Lêvi, ma ăp nơm tĭng nâm kan păng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5“Hãy tiếp nhận các lễ vật của họ để dùng vào công việc nơi Lều Hội Kiến và giao chúng cho người Lê-vi tùy theo công tác của mỗi người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 “Ngươi hãy nhận các lễ vật họ mang đến dâng để dùng vào các công việc của Lều Hội Kiến. Hãy trao chúng cho người Lê-vi; trao cho mỗi dòng họ tùy theo nhu cầu công tác của họ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5“Con hãy thu các lễ vật của những người này để dùng vào công việc của Trại Hội Kiến. Con hãy giao các lễ vật ấy cho người Lê-vi tùy công tác của mỗi người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5“Hãy nhận những lễ vật từ các trưởng tộc để dùng vào công tác trong Lều Họp. Hãy giao những lễ vật ấy cho người Lê-vi để họ tùy nghi sử dụng.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Pô nây, Y-Môis sŏk ndeh jêh ri ndrôk nkuăng, jao ma phung Lêvi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vậy, Môi-se bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực, giao cho người Lê-vi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vậy Môi-se tiếp nhận các cỗ xe và những bò đực rồi giao lại cho người Lê-vi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Vậy Mô-sê nhận lấy các cỗ xe và các bò đực, rồi trao chúng cho người Lê-vi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vậy, Môi-se thu nhận các cỗ xe và bò đực rồi giao lại cho người Lê-vi:

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vậy Mô-se nhận những xe đẩy, các con bò đực rồi giao tất cả cho người Lê-vi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Păng ăn bar bôk ndeh jêh ri puăn mlâm ndrôk nkuăng nkuăng ma phung kon sau Y-Gersôn tĭng nâm kan khân păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người giao cho con cháu Ghẹt-sôn hai xe cộ và bốn con bò đực, tùy theo chức phận của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ông giao cho con cháu Ghẹt-sôn hai cỗ xe và bốn con bò đực tùy theo công tác của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Ông trao cho con cháu Ghẹt-sôn hai cỗ xe và bốn bò đực để dùng trong công tác của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7hai cỗ xe và bốn con bò cho dòng họ Ghẹt-sôn tùy công tác họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ông cũng giao hai xe đẩy và bốn con bò đực cho gia đình Ghẹt-sôn để họ dùng trong công tác.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Păng ăn puăn bôk ndeh jêh ri pham mlâm ndrôk nkuăng ma phung kon sau Y-Mêrari, tĭng nâm kan khân păng, tâm dâng nau Y-Ithamar kon buklâu kôranh ƀư brah Y-Arôn chiă uănh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Người giao cho con cháu Mê-ra-ri bốn xe cộ và tám con bò đực, tùy theo chức phận của họ, có Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn, làm quản lý.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ông giao cho con cháu Mê-ra-ri bốn cỗ xe và tám con bò đực tùy theo công tác của họ. Họ ở dưới sự giám sát của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Ông trao cho con cháu Mê-ra-ri bốn cỗ xe và tám bò đực để dùng trong công tác của họ, và đặt dưới quyền chỉ huy của I-tha-ma con trai Tư Tế A-rôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

8bốn cỗ xe và tám con bò cho dòng họ Mê-ra-ri tùy theo công tác họ. Tất cả đều đặt dưới quyền chỉ huy của Y-tha-ma con trai thầy tế lễ A-rôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Sau đó Mô-se giao bốn xe đẩy và tám con bò đực cho gia đình Mê-ra-ri để dùng trong công tác. Y-tha-ma, con trai A-rôn, thầy tế lễ, giám sát công tác chung của tất cả mọi người.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Ƀiălah păng mâu ăn ôh ma phung kon sau Y-Kôhat, yor lah bu jao ma khân păng mât uănh ndơ kloh ueh bu tung ta kalơ săng nglik.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nhưng người không có giao chi cho con cháu Kê-hát, vì họ mắc phần công việc về những vật thánh, và gánh vác những vật đó trên vai mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhưng ông không giao vật gì cho con cháu Kê-hát vì họ phải lo coi sóc những vật thánh mà họ gánh vác trên vai mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Nhưng ông không trao cho con cháu Kê-hát gì hết, vì họ chịu trách nhiệm những vật thánh, những thứ họ phải khiêng trên vai.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng Môi-se không giao xe và bò cho dòng họ Kê-hát vì các vật dụng thánh họ chịu trách nhiệm phải được khuân vác trên vai.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Mô-se không giao bò đực hay xe đẩy cho gia đình Cô-hát vì nhiệm vụ của họ là khuân vác những vật thánh.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Phung kôranh nhhơr ndơ nhhơr ma nau prăp ăn nơng ta nar bu tŏ păng ma dak ƀâu kah; jêh ri phung kôranh nhhơr ndơ khân păng nhhơr pa năp nơng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Trong ngày bàn thờ được xức dầu, các quan trưởng dâng lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Trong ngày bàn thờ được xức dầu, những người lãnh đạo đem lễ vật cho việc cung hiến bàn thờ đến dâng trước bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Các vị lãnh đạo cũng dâng các lễ vật cho sự cung hiến bàn thờ trong ngày bàn thờ được xức dầu biệt riêng ra thánh; các vị lãnh đạo đã mang các lễ vật của mình đến dâng trước bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Khi bàn thờ được xức dầu, các nhà lãnh đạo đem lễ vật dâng lên trước bàn thờ để khánh thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi dầu được xức trên bàn thờ thì các lãnh tụ mang các của lễ đến để dâng vào công việc CHÚA; họ dâng các của lễ đó trước bàn thờ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Yêhôva lah ma Y-Môis, "Khân păng mra nhhơr ndơ khân păng nhhơr prăp ăn ma nơng, nar aơ nơm aơ, nơm êng nar êng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Các quan trưởng phải đem lễ vật mình về cuộc khánh thành bàn thờ, người nầy thì ngày nay, người kia thì ngày kia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Những người lãnh đạo luân phiên mỗi ngày một người, đem lễ vật để cung hiến bàn thờ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Vì CHÚA đã nói với Mô-sê rằng, “Mỗi ngày một người trong những người lãnh đạo sẽ thay phiên nhau mang các lễ vật đến dâng cho việc cung hiến bàn thờ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vì CHÚA đã phán dạy Môi-se: “Các nhà lãnh đạo phải mang đến lễ vật để khánh thành bàn thờ, mỗi ngày một người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA bảo Mô-se, “Mỗi ngày, một trưởng tộc phải mang lễ vật đến để chuẩn bị bàn thờ phục vụ ta.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Nơm nhhơr ndơ păng nhhơr nar ntơm saơm jêng Y-Nahsôn kon buklâu Y-Aminadap bơh ndŭl mpôl Yuda,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Người dâng lễ vật mình ngày đầu, là Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp, thuộc về chi phái Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Người dâng lễ vật vào ngày đầu tiên là Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp, thuộc bộ tộc Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Người mang các lễ vật mình đến dâng ngày đầu tiên là Nát-sôn con trai Am-mi-na-đáp, thuộc chi tộc Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ngày thứ nhất, Na-ha-sôn con của A-mi-na-đáp, chi tộc Giu-đa, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ngày đầu tiên, Na-son, con Am-mi Na-đáp mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Giu-đa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13jêh ri ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk du rhiăng pe jê̆t Sêkel, du mlâm ngan grưng njing jâk pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ, jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một kí rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Các lễ vật của ông gồm: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Lễ vật người gồm có một chiếc đĩa bạc nặng 1.50kg và một cái bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh: cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay;

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, và một chén bạc nặng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa bằng bạc đựng đầy một bịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14du mlâm ngan mah jâk jê̆t sêkel, bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

14một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu:

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh, jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

15một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu:

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi để làm của lễ thiêu;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

16một con dê đực làm tế lễ chuộc tội:

Bản Phổ Thông (BPT)

16một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng jêh ri prăm mlâm biăp kon du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Nahsôn, kon buklâu Y-Aminadap nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Nát-sôn con trai Am-mi-na-đáp.

Bản Dịch Mới (NVB)

17hai con bò đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Na-ha-sôn, con của A-mi-na-đáp.

Bản Phổ Thông (BPT)

17hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật Na-son, con Am-mi Na-đáp mang đến.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Nar rơh bar, Y-Nêthanel kon bu klâu Y-Suar, kôranh ma ndŭl mpôl phung Isakar, nhhơr ndơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ngày thứ hai, Na-tha-na-ên, con trai của Xu-a, quan trưởng Y-sa-ca, dâng lễ vật mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ngày thứ hai, Na-tha-na-ên, con trai của Xu-a, thủ lĩnh của Y-sa-ca, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Ngày thứ nhì, Nê-tha-nên con trai Xu-a, người lãnh đạo chi tộc I-sa-ca, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngày thứ nhì, Na-tha-na-ên con của Xu-a, chi tộc Y-sa-ca, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ngày thứ hai, Nê-tha-nên, con Xu-a mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Y-xa-ca.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t Sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người dâng một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ông dâng một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Các lễ vật của ông dâng gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Lễ vật người gồm có một chiếc đĩa bạc nặng 1.50kg và một cái bát nặng 0.80kg theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh: cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ bâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

20một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

21một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu;

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

22một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

22một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23jêh ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp kon du năm deh. Nây jêng ndơ nhhơr Y-Nêthaneh kon bu klâu Y-Suar.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Na-tha-na-ên, con trai Xu-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Na-tha-na-ên, con trai Xu-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Nê-tha-nên con trai Xu-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

23hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Na-tha-na-ên, con của Xu-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

23hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Nê-tha-nên, con Xu-a mang đến.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Ta nar rơh pe Y-Êliap, kon buklâu Y-Hêlôn, kôranh ma ndŭl mpôl phung Sabulôn;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngày thứ ba, đến quan trưởng của con cháu Sa-bu-lôn, là Ê-li-áp, con trai của Hê-lôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ngày thứ ba, Ê-li-áp, con trai của Hê-lôn, thủ lĩnh của Sa-bu-lôn đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Ngày thứ ba, Ê-li-áp con trai Hê-lôn, người lãnh đạo chi tộc Xê-bu-lun, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ngày thứ ba, Ê-li-áp con của Hê-long, chi tộc Sa-bu-luân, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ngày thứ ba Ê-li-áp, con Hê-lôn mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Xê-bu-lôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Lễ vật của ông gồm một cái dĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

25Lễ vật người gồm có một chiếc đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

26một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

27một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ngoài ra ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

28một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

28một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp kon du năm deh. Nây jêng ndơ nhhơr Y-Êliap, kon bu klâu Y-Hêlôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ê-li-áp, con trai Hê-lôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Ê-li-áp, con trai Hê-lôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Ê-li-áp con trai Hê-lôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

29hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Ê-li-áp, con của Hê-long.

Bản Phổ Thông (BPT)

29hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Ê-li-áp, con Hê-lôn mang đến.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Nar rơh puăn, Y-Êlisur kon buklâu Y-Sêdur, kôranh ma phung bu klâu mpôl Ruben:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Ngày thứ tư, đến quan trưởng của con cháu Ru-bên, là Ê-lít-su, con trai Sê-đêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ngày thứ tư, Ê-lít-su, con trai Sê-đêu, thủ lĩnh của Ru-bên, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Ngày thứ tư, Ê-li-xu con trai Sê-đê-ua, người lãnh đạo chi tộc Ru-bên, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vào ngày thứ tư, Ê-li-sua con của Sê-đêu, chi tộc Ru-bên, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Ngày thứ tư Ê-li-xua, con Sê-đơ mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Ru-bên.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk nging jâk păng pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một kí rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

31Lễ vật người gồm có một chiếc đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

31Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu đề làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ bâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

32một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

32Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

33du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng; du mlâm biăp kon nkuăng, du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

33một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ngoài ra ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

34du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

34một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

34một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

35jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Êlisur, kon buklâu Y-Sêdur nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ê-lít-su, con trai Sê-đêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Ê-lít-su, con trai Sê-đêu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Ê-li-xu con trai Sê-đê-ua.

Bản Dịch Mới (NVB)

35hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi để làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Ê-li-sua, con của Sê-đêu.

Bản Phổ Thông (BPT)

35hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Ê-li-xua, con Sê-đơ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

36Năm rơh prăm, Y-Sêlumiel kon buklâu Y-Surisadai, kôranh ma phung buklâu mpôl Simêôn:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Ngày thứ năm, đến quan trưởng của con cháu Si-mê-ôn, là Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ngày thứ năm, Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đa, thủ lĩnh của Si-mê-ôn, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36 Ngày thứ năm, Sê-lu-mi-ên con trai Xu-ri-sa-đai, người lãnh đạo chi tộc Si-mê-ôn, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ngày thứ năm, Sê-lu-miên con của Xu-ri-ha-đai, chi tộc Si-mê-ôn, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Ngày thứ năm Sê-lu-mi-ên, con Xu-ri-sa đai mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Xi-mê-ôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

37ndơ păng nhhơr du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t sêkel, tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

37Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

37Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

38du mlâm ngan mah njing jâk jê̆t sêkel bêng ma ndơ bâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam, đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

38một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

39du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

39một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

39Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

40du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

40một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

40một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

41jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp kon du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Sêlumiel, kon bu klâu Y-Surisadai nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Sê-lu-mi-ên con trai Xu-ri-sa-đai.

Bản Dịch Mới (NVB)

41hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Sê-lu-miên, con của Xu-ri-ha-đai.

Bản Phổ Thông (BPT)

41hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Sê-mu-li-ên, con Xu-ri-sa-đai.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

42Ta nar rơh prao, Y-Êliasap kon buklâu Y-Dêuel, kôranh ma phung buklâu mpôl Gat:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Ngày thứ sáu, đến quan trưởng của con cháu Gát, là Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Ngày thứ sáu, Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên, thủ lĩnh của Gát, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42 Ngày thứ sáu, Ê-li-a-sáp con trai Ðê-u-ên, người lãnh đạo chi tộc Gát, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Ngày thứ sáu, Ê-li-a-sáp con của Đê-u-ên, chi tộc Gát, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Ngày thứ sáu Ê-li-a-sáp con Đêu-ên mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Gát.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

43ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm lŭk đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

43Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

43Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

44du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

44một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

45du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

45một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

45Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

46du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

46một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

46một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

47jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp kon du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Êliasap, kon bu klâu Y-Dêuel nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Ê-li-a-sáp con trai Ðê-u-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

47hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Ê-li-a-sáp, con của Đê-u-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

47hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Ê-li-a-sáp, con Đêu-ên.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

48Ta nar rơh pơh Y-Êlisama, kon buklâu Y-Amihut, kôranh ma phung bu klâu mpôl Êphraim:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Ngày thứ bảy, đến quan trưởng của con cháu Ép-ra-im, là Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Ngày thứ bảy, Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút, thủ lĩnh của Ép-ra-im, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48 Ngày thứ bảy, Ê-li-sa-ma con trai Am-mi-hút, người lãnh đạo chi tộc Ép-ra-im, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Ngày thứ bảy, Ê-li-sa-ma con của A-mi-hút, chi tộc Ép-ra-im dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Ngày thứ bảy Ê-li-sa-ma, con Am-mi-hút mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Ép-ra-im.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

49ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một kí rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam theo siếc-lơ nơi thánh; cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

49Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

49Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

50du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

50một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

50Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

51du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

51một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

51Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

52du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

52một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

52một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

53jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng prăm mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Êlisama kon buklâu Y-Amihut nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Ê-li-sa-ma con trai Am-mi-hút.

Bản Dịch Mới (NVB)

53hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Ê-li-sa-ma, con của A-mi-hút.

Bản Phổ Thông (BPT)

53hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Ê-li-sa-ma, con Am-mi-hút.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

54Ta nar rơh pham Y-Gamaliel, kon buklâu Y-Pêdasur, kôranh phung bu klâu mpôl Manasê:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

54Ngày thứ tám, đến quan trưởng của con cháu Ma-na-se, là Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

54Ngày thứ tám, Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su, thủ lĩnh của Ma-na-se, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54 Ngày thứ tám, Ga-ma-li-ên con trai Pê-đa-xu, người lãnh đạo chi tộc Ma-na-se, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

54Ngày thứ tám, Ga-ma-liên con của Phê-đát-su, chi tộc Ma-na-se, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

54Ngày thứ tám Ga-ma-li-ên, con Bê-đa-xua mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Ma-na-xe.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

55ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng njing jâk pơh jê̆t sêkel, tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

55Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

55Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

55Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

55Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

56du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

56một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

56một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

56 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

56một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

56Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

57du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

57một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

57một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

57 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

57một con bò đực tơ, một con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

57Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

58du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

58một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

58một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

58 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

58một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

58một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

59jêh ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, prăm mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Gamaliel kon buklâu Y-Pêdasur nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

59và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

59và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

59 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Ga-ma-li-ên con trai Pê-đa-xu.

Bản Dịch Mới (NVB)

59hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Ga-ma-liên, con của Phê-đát-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

59hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Ga-ma-li-ên, con Bê-đa-xua.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

60Ta nar rơh sĭn Y-Abidan, kon buklâu Y-Gidêôni, kôranh ma phung bu klâu mpôl Benjamin:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

60Ngày thứ chín, đến quan trưởng của con cháu Bên-gia-min, là A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

60Ngày thứ chín, A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni, thủ lĩnh của Bên-gia-min, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

60 Ngày thứ chín, A-bi-đan con trai Ghi-đê-ô-ni, người lãnh đạo chi tộc Bên-gia-min, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

60Ngày thứ chín, A-bi-đan con của Ghi-đeo-ni, chi tộc Bên-gia-min, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

60Ngày thứ chín A-bi-đan con Ghi-đê-ô-ni mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Bên-gia-min.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

61ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pah prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t Sêkel, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

61Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

61Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

61 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

61Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

61Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

62du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

62một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

62một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

62 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

62một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

62Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

63du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

63một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

63một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

63 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

63một con bò đực tơ, môt con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

63Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

64du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơrchuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

64một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

64một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

64 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

64một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

64một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

65jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng prăm mlâm be nkuăng, prăm mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Abidan, kon buklâu Y-Gidêôni nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

65và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

65và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

65 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của A-bi-đan con trai Ghi-đê-ô-ni.

Bản Dịch Mới (NVB)

65hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lể vật của A-bi-đan, con của Ghi-đeo-ni.

Bản Phổ Thông (BPT)

65hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của A-bi-đan, con Ghi-đê-ôn-ni.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

66Ta nar rơh jê̆t Y-Ahiêser, kon buklâu Y-Amisadai, kôranh ma phung buklâu mpôl Dan:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

66Ngày thứ mười, đến quan trưởng của con cháu Đan, là A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

66Ngày thứ mười, A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai, thủ lĩnh của Đan, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

66 Ngày thứ mười, A-hi-ê-xe con trai Am-mi-sa-đai, người lãnh đạo chi tộc Ðan, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

66Ngày thứ mười, A-hi-ê-xe con của Am-mi-sa-đai, chi tộc Đan, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

66Ngày thứ mười A-hi-ê-xe, con Am-mi-sa-đai mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Đan.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

67ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkêl, du mlâm ngan grưng njing jâk păng pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

67Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

67Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

67 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

67Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

67Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

68du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

68một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

68một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

68 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

68một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

68Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

69du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

69một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

69một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

69 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

69một con bò đực tơ, môt con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

69Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

70du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

70một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

70một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

70 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

70một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

70một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

71jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Ahiêser kon buklâu Y-Amisadai nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

71và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

71và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

71 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của A-hi-ê-xe con trai Am-mi-sa-đai.

Bản Dịch Mới (NVB)

71hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lể vật của A-hi-ê-xe, con của Am-mi-sa-đai.

Bản Phổ Thông (BPT)

71hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của A-hi-ê-xe, con Am-mi-sa-đai.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

72Ta nar rơh jê̆t ma nguay Y-Pagiel, kon bu klâu Y-Ôkran, kôranh ma phung bu klâu Aser:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

72Ngày thứ mười một, đến quan trưởng của con cháu A-se, là Pha-ghi-ên, con trai của Óc-ran.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

72Ngày thứ mười một, Pha-ghi-ên, con trai của Óc-ran, thủ lĩnh của A-se, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

72 Ngày thứ mười một, Pa-ghi-ên con trai Ốc-ran, người lãnh đạo chi tộc A-se, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

72Ngày thứ mười một, Pha-ghi-ên con của Óc-ran, chi tộc A-se, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

72Ngày thứ mười một Ba-ghi-ên, con của Óc-ran mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc A-se.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

73ndơ păng nhhơr jêng du mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng prăk njing jâk păng pơh jê̆t sêkel, tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

73Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

73Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

73 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

73Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

73Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

74du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

74một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

74một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

74 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

74một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

74Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

75Du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

75một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

75một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

75 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

75một con bò đực tơ, môt con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

75Ngoài ra, ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

76du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

76một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

76một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

76 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

76một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

76một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

77jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăm mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Pagiel, kon buklâu Y-Ôkran nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

77và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Pha-ghi-ên, con trai Óc-ran.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

77và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của Pha-ghi-ên, con trai Óc-ran.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

77 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của Pa-ghi-ên con trai Ốc-ran.

Bản Dịch Mới (NVB)

77hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của Pha-ghi-ên, con của Óc-ran.

Bản Phổ Thông (BPT)

77hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của Ba-ghi-ên, con Óc-ran.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

78Ta nar rơh jê̆t ma bar Y-Ahira, kon buklâu Y-Ênan, kôranh ma phung bu klâu mpôl Naptali:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

78Ngày thứ mười hai, đến quan trưởng của con cháu Nép-ta-li, là A-hi-ra, con trai Ê-nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

78Ngày thứ mười hai, A-hi-ra, con trai Ê-nan, thủ lĩnh của Nép-ta-li, đến dâng lễ vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

78 Ngày thứ mười hai, A-hi-ra con trai Ê-nan, người lãnh đạo chi tộc Náp-ta-li, mang các lễ vật của mình đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

78Ngày thứ mười hai, A-hi-ra con của Ê-nan, chi tộc Nép-ta-li, dâng lễ vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

78Ngày thứ mười hai A-hi-ra con Ê-nan mang lễ vật đến. Ông là trưởng tộc của chi tộc Nép-ta-li.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

79ndơ păng nhhơr du mlâm ngan pala njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, du mlâm ngan grưng njing jâk păng pơh jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, lĕ bar ndơ nây bêng ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

79Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, một cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu, dùng về của lễ chay;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

79Lễ vật của ông gồm một cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi, một cái chậu bạc nặng tám trăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

79 Các lễ vật của ông gồm có: một dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, một bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh, cả hai đều chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay,

Bản Dịch Mới (NVB)

79Lễ vật người gồm có một đĩa bạc nặng 1.50kg và một bát nặng 0.80kg, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu, làm tế lễ chay,

Bản Phổ Thông (BPT)

79Lễ vật của ông gồm một dĩa bạc nặng ba cân một phần tư, một chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư, theo cân Nơi Thánh. Chén và dĩa đựng đầy bột mịn tẩm dầu để làm của lễ chay.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

80du mlâm ngan mah njing jâk păng jê̆t sêkel bêng ma ndơ ƀâu kah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

80một cái chén vàng nặng mười siếc-lơ, đầy thuốc thơm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

80một cái chén vàng nặng một trăm mười lăm gam đựng đầy thuốc thơm;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

80 một dĩa bằng vàng nặng một trăm mười gờ-ram, chứa đầy hương thơm,

Bản Dịch Mới (NVB)

80một cái chén bằng vàng nặng 110gm đựng đầy hương liệu;

Bản Phổ Thông (BPT)

80Ông cũng mang đến một dĩa lớn bằng vàng, nặng khoảng bốn lượng đựng đầy trầm hương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

81du mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr gŭch;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

81một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm, dùng về của lễ thiêu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

81một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ thiêu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

81 một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên đực một tuổi để dùng làm của lễ thiêu,

Bản Dịch Mới (NVB)

81một con bò đực tơ, môt con chiên đực, và một con chiên con một tuổi làm tế lễ thiêu,

Bản Phổ Thông (BPT)

81Ngoài ra ông cũng mang đến một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thiêu,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

82du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

82một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

82một con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội

Bản Dịch 2011 (BD2011)

82 một con dê đực để dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

82một con dê đực làm tế lễ chuộc tội;

Bản Phổ Thông (BPT)

82một con dê đực làm của lễ chuộc tội;

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

83jêh ri ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn, bar mlâm ndrôk nkuăng, prăm mlâm biăp nkuăng, prăm mlâm be nkuăng, jêh ri prăp mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ Y-Ahira, kon buklâu Y-Ênan nhhơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

83và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của A-hi-ra, con trai Ê-nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

83và hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi dùng làm tế lễ bình an. Đó là lễ vật của A-hi-ra, con trai Ê-nan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

83 còn về của lễ cầu an thì có hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật của A-hi-ra con trai Ê-nan.

Bản Dịch Mới (NVB)

83hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con đực một tuổi làm tế lễ cầu an. Đó là các lễ vật của A-hi-ra, con của Ê-nan.

Bản Phổ Thông (BPT)

83hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con đực một tuổi để làm của lễ thân hữu. Đó là các lễ vật của A-hi-ra, con Ê-nan.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

84Nây jêng ndơ phung kôranh Israel nhhơr prăp ăn nơng ta nar bu tŏ păng dak ƀâu kah: jê̆t ma bar mlâm ngan pala prăk, jê̆t ma bar mlâm ngan grưng prăk, jê̆t ma bar mlâm ngan mah,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

84Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Y-sơ-ra-ên dâng về cuộc khánh thành bàn thờ, khi bàn thờ được xức dầu: Mười hai dĩa bạc, mười hai chậu bạc, mười hai chén vàng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

84Đây là những lễ vật của các thủ lĩnh dân Y-sơ-ra-ên dâng cho việc cung hiến bàn thờ khi bàn thờ được xức dầu: Mười hai đĩa bạc, mười hai chậu bạc, mười hai chén vàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

84 Ðó là các lễ vật do những người lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên đã dâng hiến cho bàn thờ, khi bàn thờ được xức dầu biệt riêng ra thánh: mười hai dĩa bằng bạc, mười hai bát bằng bạc, mười hai dĩa bằng vàng;

Bản Dịch Mới (NVB)

84Đó là các lễ vật của các trưởng chi tộc dân Y-sơ-ra-ên dâng hiến trong lễ khánh thành bàn thờ, khi bàn thờ được xức dầu: mười hai đĩa bạc, mười hai chậu bạc, mười hai chén vàng;

Bản Phổ Thông (BPT)

84Còn đây là những lễ vật các trưởng tộc Ít-ra-en mang đến khi xức dầu cho bàn thờ để cung hiến vào công việc CHÚA: mười dĩa bạc, mười hai chén bạc, và mười hai dĩa vàng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

85ăp mlâm ngan pala prăk njing jâk păng du rhiăng pe jê̆t sêkel, jêh ri ăp mlâm ngan grưng njing jâk păng pơh jê̆t sêkel, njing jâk lĕ rngôch ndơ ma prăk geh bar rbăn puăn rhiăng sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

85mỗi cái dĩa bạc nặng một trăm ba mươi siếc-lơ, và mỗi cái chậu bạc nặng bảy chục siếc-lơ. Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là hai ngàn bốn trăm siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

85Mỗi cái đĩa bạc nặng một ký rưỡi và mỗi cái chậu bạc nặng tám trăm gam. Tổng số bạc của các đĩa và chậu khoảng hai mươi tám ký, theo siếc-lơ nơi thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

85 mỗi dĩa bằng bạc nặng một ký năm trăm gờ-ram, mỗi bát bằng bạc nặng tám trăm gờ-ram; tất cả khí dụng bằng bạc cân nặng khoảng hai mươi tám ký, theo đơn vị đo lường của nơi thánh;

Bản Dịch Mới (NVB)

85mỗi đĩa bạc nặng 1.50kg và mỗi bát nặng 0.80kg. Tổng cộng đĩa và bát được 28kg bạc, theo tiêu chuẩn cân đo Nơi Thánh;

Bản Phổ Thông (BPT)

85Mỗi dĩa bạc nặng khoảng ba cân một phần tư và mỗi chén bạc nặng khoảng một cân ba phần tư. Tất cả các dĩa bạc và chén bạc nặng tổng cộng khoảng sáu mươi cân theo cân Nơi Thánh.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

86jê̆t ma bar mlâm ngan mah bêng ma ndơ ƀâu kah, njing jâk ăp mlâm ngan mah jê̆t sêkel tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, njing jâk lĕ rngôch ngan mah geh du rhiăng bar jê̆t sêkel;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

86Mười hai cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái mười siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh; tổng cộng số vàng của chén nặng được một trăm hai mươi siếc-lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

86Mười hai cái chén vàng đựng đầy thuốc thơm, mỗi cái một trăm mười lăm gam, theo siếc-lơ nơi thánh. Tổng số vàng của chén nặng khoảng một ký bốn trăm gam.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

86 mười hai dĩa bằng vàng, chứa đầy hương thơm, mỗi dĩa cân nặng một trăm mười gờ-ram, theo đơn vị đo lường của nơi thánh; tất cả dĩa bằng vàng cân nặng khoảng một ký bốn trăm gờ-ram;

Bản Dịch Mới (NVB)

86mười hai chén vàng đựng đầy hương liệu, mỗi cái cân nặng 110gm, theo tiêu chuẩn cân đo nơi thánh; tổng cộng được 1.40kg vàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

86Mười hai dĩa vàng mỗi dĩa nặng bốn lượng theo cân Nơi thánh và đựng đầy trầm hương. Tổng cộng các dĩa vàng nặng khoảng ba cân.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

87Lĕ rngôch ndrôk biăp ma ndơ gŭch geh jê̆t ma bar mlâm ndrôk nkuăng, jê̆t ma bar mlâm biăp nkuăng, jê̆t ma bar mlâm biăp kon nkuăng du năm deh, ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy; jêh ri jê̆t ma bar mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

87Tổng cộng số bò đực về của lễ thiêu là mười hai con, với mười hai con chiên đực, mười hai con chiên con giáp năm, cùng những của lễ chay cặp theo, và mười hai con dê đực dùng về của lễ chuộc tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

87Tổng số bò đực dùng làm tế lễ thiêu là mười hai con với mười hai con chiên đực, mười hai con chiên con một tuổi cùng với tế lễ chay và mười hai con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

87 tất cả thú vật để làm của lễ thiêu là mười hai bò đực tơ, mười hai chiên đực, mười hai chiên đực một tuổi, cùng với các lễ vật dâng làm của lễ chay; mười hai dê đực dùng làm của lễ chuộc tội;

Bản Dịch Mới (NVB)

87Số bò đực dâng làm tế lễ thiêu được mười hai con, với mười hai con chiên đực, mười hai con chiên con đực một tuổi, cùng các lễ vật chay cặp theo. Ngoài ra, mười hai con dê đực được dâng làm tế lễ chuộc tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

87Tổng số súc vật dâng làm của lễ thiêu là mười hai con bò đực, mười hai con chiên đực, mười hai con chiên con đực một tuổi. Ngoài ra còn có của lễ chay và mười hai con dê đực làm của lễ chuộc tội.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

88lĕ rngôch ndrôk biăp ma nau ƀư brah nhhơr ndơ ma nau đăp mpăn geh bar jê̆t ma puăn mlâm ndrôk nkuăng, prao jê̆t mlâm biăp nkuăng, prao jê̆t mlâm be nkuăng, jêh ri prao jê̆t mlâm biăp kon nkuăng du năm deh. Nây jêng ndơ nhhơr ma nau prăp ăn nơng jêh bu tŏ păng dak ƀâu kah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

88Tổng cộng số bò đực về của lễ thù ân là hai mươi bốn con với sáu mươi con chiên đực, sáu mươi con dê đực, sáu mươi con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dâng về cuộc khánh thành bàn thờ, sau khi bàn thờ được xức dầu rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

88Tổng số bò đực dùng làm tế lễ bình an là hai mươi bốn con với sáu mươi con chiên đực, sáu mươi con dê đực, và sáu mươi con chiên con một tuổi. Đó là lễ vật dâng về việc cung hiến bàn thờ sau khi bàn thờ được xức dầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

88 còn các thú vật dâng làm của lễ cầu an thì có hai mươi bốn bò đực, sáu mươi chiên đực, sáu mươi dê đực, và sáu mươi chiên đực một tuổi. Ðó là các lễ vật đã được dâng cho sự cung hiến bàn thờ, khi bàn thờ được xức dầu biệt riêng ra thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

88Tổng số sinh tế dâng làm tế lễ cầu an được hai mươi bốn con bò đực, sáu mươi con cừu đực, sáu mươi con dê đực và sáu mươi con chiên con đực một tuổi. Đó là các lễ vật dâng lên để khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được xức dầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

88Tổng số các súc vật dâng làm của lễ thân hữu là hai mươi bốn con bò đực, sáu mươi chiên đực, sáu mươi dê đực, và sáu mươi chiên con đực một tuổi. Tất cả các của lễ đó dùng cho việc cung hiến bàn thờ để phục vụ CHÚA sau khi bàn thờ đã được xức dầu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

89Tơ lah Y-Môis lăp ngih bok tâm rƀŭn gay ngơi ndrel ma Yêhôva, păng tăng bâr ngơi ma păng tă bơh kalơ ntŭk yô̆ an ta kalơ hip nau mbơh, vah vang bar chêrubim, jêh ri bâr nây ngơi ma păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

89Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bảng chứng ở giữa hai chê-ru-bim; người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

89Khi Môi-se vào Lều Hội Kiến để hầu chuyện với Đức Giê-hô-va, ông nghe tiếng Chúa phán với mình từ nắp thi ân trên Hòm Chứng Ước, ở giữa hai chê-ru-bim. Và như thế ông hầu chuyện với Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

89 Mỗi khi Mô-sê vào trong Lều Hội Kiến hầu chuyện với CHÚA, ông nghe tiếng từ trên Nắp Thi Ân, ở trên Rương Giao Ước, giữa hai chê-ru-bim, nói với ông. Ông hầu chuyện với Ngài qua cách đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

89Khi vào Trại Hội Kiến để thưa chuyện với CHÚA, Môi-se được nghe tiếng phán với mình phát ra giữa hai chê-ru-bim trên Nắp Chuộc Tội đặt trên Rương Giao Ước. Và như thế, CHÚA trò chuyện với Môi-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

89Khi Mô-se đi vào Lều Họp để nói chuyện cùng CHÚA thì ông nghe tiếng Ngài nói với mình. Tiếng đó phát ra giữa hai sinh vật có cánh bằng vàng, gắn trên nắp Rương Giao Ước. Đó là cách CHÚA nói chuyện với ông.