So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Yêhôva lah ma Y-Môis tâm bri rdah Sinai, khay tal nguay, năm rơh bar, jêh khân păng du luh tă bơh n'gor bri Êjipt, lah:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tháng giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Si-na-i rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào tháng giêng năm thứ hai sau khi ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se trong hoang mạc Si-na-i rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA phán với Mô-sê trong Ðồng Hoang Si-nai, vào tháng Giêng, năm thứ hai, sau khi họ đã ra khỏi đất Ai-cập rằng:

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán bảo Môi-se trong sa mạc Si-nai vào tháng giêng năm thứ nhì sau khi rời khỏi Ai-cập:

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng Mô-se trong sa mạc Si-nai vào tháng giêng năm thứ hai, sau khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Ngài phán,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2"Ăn phung ƀon lan Israel kah gĭt prăp Nau Găn ta nar tâm nal jêh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt qua theo kỳ nhứt định.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua vào thời gian ấn định.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Dân I-sơ-ra-ên phải giữ Lễ Vượt Qua theo thì giờ đã định.

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Con phải cho dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ Vượt Qua vào thời gian ấn định.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy bảo dân Ít-ra-en cử hành Lễ Vượt Qua đúng thời gian ấn định.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Ta nar jê̆t ma puăn khay aơ kêng măng, ăn khân may kah gĭt prăp păng tĭng nâm nar tâm nal jêh; ăn khân may ƀư tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau nau vay jêh ri lĕ rngôch nau ntĭnh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhứt định, tức là ngày mười bốn tháng nầy, vào buổi chiều tối; các ngươi phải làm theo hết thảy lệ định và luật pháp về lễ đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Các ngươi phải giữ lễ đó vào thời gian ấn định, tức là ngày mười bốn tháng nầy vào lúc chiều tối, và phải làm theo mọi quy định cùng luật lệ về lễ đó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Vào ngày mười bốn tháng nầy, lúc chạng vạng tối, các ngươi hãy giữ lễ ấy theo thì giờ đã định; các ngươi phải giữ tất cả quy tắc và luật lệ về lễ ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Con hãy giữ lể ấy đúng thời gian ấn định, vào lúc chạng vạng tối ngày mười bốn tháng này đúng theo mọi qui luật và sắc lệnh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Thời gian ấn định đó là ngày mười bốn tháng nầy vào lúc chạng vạng; họ phải giữ các luật lệ về lễ đó.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Pônây, Y-Môis lah ma phung ƀon lan Israel ăn khân păng kah gĭt prăp Nau Găn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vậy, Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên để họ giữ lễ Vượt qua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Như vậy, Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải tổ chức lễ Vượt Qua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Vậy Mô-sê nói với dân I-sơ-ra-ên để họ giữ Lễ Vượt Qua.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vậy Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ Vượt Qua:

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vậy Mô-se bảo dân Ít-ra-en cử hành Lễ Vượt Qua,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Jêh ri khân păng kah gĭt Nau Găn tâm khay tal nguay, ta nar jê̆t ma puăn khay nây, kêng măng tâm bri rdah Sinai; pô ri phung ƀon lan Israel ƀư tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Dân Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt qua trong tuần tháng giêng, ngày mười bốn, vào buổi chiều tối, tại đồng vắng Si-na-i, làm y mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Dân Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt Qua vào chiều tối ngày mười bốn tháng giêng tại hoang mạc Si-na-i như Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Vào ngày mười bốn tháng Giêng, lúc chạng vạng tối, họ giữ Lễ Vượt Qua trong Ðồng Hoang Si-nai. CHÚA đã truyền cho Mô-sê thế nào, dân I-sơ-ra-ên làm y thế ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5họ giữ lễ ấy trong sa mạc lúc chạng vạng ngày mười bốn tháng giêng đúng theo mọi điều Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se

Bản Phổ Thông (BPT)

5và họ làm theo; họ cử hành trong sa mạc vào ngày mười bốn tháng giêng lúc chạng vạng. Dân Ít-ra-en làm y theo mọi diều CHÚA truyền dặn Mô-se.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Jêh ri geh ƀa ƀă bunuyh lĕ ƀơ̆ jêh yor geh rđĭl săk jăn bunuyh khĭt, pô nây khân păng mâu dơi ôh kah gĭt prăp Nau Găn nar nây; jêh ri nar nây khân păng văch tra năp Y-Môis jêh ri Y-Arôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vả, có mấy người vì cớ xác chết mà bị ô uế, không được giữ lễ Vượt qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi-se và A-rôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng có mấy người không được dự lễ Vượt Qua vì bị ô uế bởi xác chết, đến với Môi-se và A-rôn;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Bấy giờ có mấy người bị ô uế vì đã đụng đến xác chết, vì thế họ không được cho giữ Lễ Vượt Qua trong ngày đó. Ngày hôm đó họ đến gặp Mô-sê và A-rôn,

Bản Dịch Mới (NVB)

6nhưng hôm ấy, có mấy người bị ô uế vì đến gần xác chết nên không giữ lễ Vượt Qua được. Vậy họ đến cùng Môi-se và A-rôn ngay hôm ấy

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhưng hôm đó có một vài người không thể dự Lễ Vượt Qua được; họ đã bị ô dơ vì đụng đến xác chết. Nên ngay hôm ấy, họ đi gặp Mô-se và A-rôn

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7jêh ri phung bunuyh nây lah ma Y-Môis, "Hên jêng ƀơ̆ jêh yor geh rđĭl đah săk jăn bunuyh khĭt; mâm bu buay hên nhhơr ndơ nhhơr ma Yêhôva ta nar tâm nal jêh ta nklang phung ƀon lan Israel?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7mà thưa cùng Môi-se rằng: Chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người; sao tại trong dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi phải bị cất phần dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7họ thưa với Môi-se rằng: “Chúng tôi bị ô uế vì xác chết, nhưng tại sao chúng tôi phải bị cất phần dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va theo thời gian ấn định?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 và nói với hai vị ấy, “Chúng tôi đã bị ô uế vì đụng đến xác chết, nhưng sao chúng tôi còn bị cấm không được phép dâng của lễ lên CHÚA vào thời điểm đã định cho dân I-sơ-ra-ên?”

Bản Dịch Mới (NVB)

7và thưa với Môi-se: “Chúng tôi bị ô uế vì xác chết của loài người. Vì sao giữa dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi phải mất phần dâng tế lễ cho CHÚA theo thời gian ấn định?”

Bản Phổ Thông (BPT)

7mà thưa, “Chúng tôi bị ô dơ vì đụng đến xác chết. Nhưng tại sao chúng tôi không được phép dâng của lễ cho CHÚA vào thời hạn ấn định nầy? Tại sao chúng tôi không thể dự chung với các người Ít-ra-en khác?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Y-Môis lah ma khân păng, "Kâp hom, gay gâp dơi tăng moh nau Yêhôva mra ntĭnh nau di ma khân may."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Môi-se đáp rằng: hãy đợi để ta biết điều Đức Giê-hô-va sẽ truyền dạy về các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Môi-se đáp: “Hãy đợi để ta tìm biết điều Đức Giê-hô-va muốn truyền dạy cho anh em.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Mô-sê đáp với họ, “Xin đứng ở đó đợi, để tôi đi thỉnh ý, xem CHÚA truyền như thế nào về trường hợp của anh chị em.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Môi-se đáp: “Anh em hãy đợi tôi đến tìm biết điều CHÚA truyền dạy về anh em.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Mô-se bảo họ, “Khoan. Hãy đợi ta đi hỏi ý CHÚA về việc các ngươi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Yêhôva lah ma Y-Môis,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 CHÚA phán với Mô-sê rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

9CHÚA phán dạy Môi-se:

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA phán cùng Mô-se,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Tơlah du huê tâm phung khân may mâu lah tâm phung kon sau khân may jêng ƀơ̆ yor geh rđĭl đah săk jăn bunuyh khĭt, mâu lah nsong tâm ntŭk ngai, ăt păng mra kah gĭt prăp Nau Găn ma Yêhôva.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết, hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ Vượt qua cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10“Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi một người trong anh em hay con cháu anh em bị ô uế bởi xác chết hoặc bận đi xa thì họ vẫn phải giữ lễ Vượt Qua cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Bất cứ người nào trong các ngươi, hay bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi bị ô uế vì đụng đến xác chết, hoặc bận phải đi xa, đều phải giữ Lễ Vượt Qua để kính CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

10“Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Khi một người trong vòng các ngươi hoặc trong dòng dõi các ngươi bị ô uế vì xác chết hoặc bận đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

10“Hãy bảo dân Ít-ra-en như sau: Nếu các ngươi hay con cháu các ngươi bị ô dơ vì đụng đến xác chết, hoặc các ngươi đang đi xa trong thời gian Lễ Vượt Qua, thì vẫn phải giữ Lễ Vượt Qua của CHÚA.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Tâm khay bar ta nar jê̆t ma puăn kêng măng, khân păng mra kah gĭt prăp sa piăng let mâu geh ndrui, jêh ri trau biăp tăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Mấy người đó phải giữ lễ nầy ngày mười bốn tháng hai, vào buổi chiều tối, ăn bánh không men cùng rau đắng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Họ phải giữ lễ nầy vào chiều tối ngày mười bốn tháng hai và ăn bánh không men cùng rau đắng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Vào ngày mười bốn tháng Hai, lúc chạng vạng tối, họ sẽ cử hành lễ ấy; họ sẽ ăn lễ ấy với bánh không men và rau đắng.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Những người ấy phải giữ lễ này ngày mười bốn tháng hai lúc chạng vạng, ăn bánh không men với rau đắng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng hãy giữ lễ đó vào lúc chạng vạng vào ngày mười bốn tháng hai. Ăn thịt chiên con với rau đắng và bánh mì không men.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Khân păng mâu mra ăn rmeh ôh ndơ sa tât ang ôi taơ, jêh ri ăt mâu lĕ ăn deh (pă) du mlâm nting păng; khân păng mra kah gĭt prăp păng tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau ntĭnh di ma Nau Găn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương; phải giữ theo mọi luật lệ về lễ Vượt qua vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Họ không được để dư lại đến sáng mai, cũng không được bẻ gãy bất cứ xương nào. Họ phải giữ theo mọi luật lệ về lễ Vượt Qua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Họ sẽ không được để lại gì cho đến sáng hôm sau, và cũng không được làm gãy xương của con vật. Họ sẽ giữ mọi luật lệ về Lễ Vượt Qua.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Đừng để vật gì còn lại đến sáng mai, cũng không nên bẻ gãy các xương. Phải giữ đúng mọi luật lệ về lễ Vượt Qua.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Đừng chừa gì cho đến sáng hôm sau, cũng không được làm gãy cái xương nào. Khi giữ Lễ Vượt Qua, các ngươi phải giữ tất cả các luật lệ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Ƀiălah nơm jêng kloh jêh ri mâu nsong ôh ntŭk ngai, ƀiălah mâu kah gĭt prăp ôh Nau Găn, nơm nây bu mra ngroh lơi bơh phung ƀon lan păng, yorlah păng mâu mâp nhhơr ôh ndơ nhhơr ma Yêhôva ta nar tâm nal jêh; bunuyh nây mra anh nau tih păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ Vượt qua thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình: vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhứt định; người sẽ mang lấy tội mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhưng ai tinh sạch và không đi xa mà không giữ lễ Vượt Qua thì sẽ bị khai trừ khỏi dân tộc mình vì người ấy không dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong thời gian ấn định. Người ấy sẽ mang lấy tội mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Nhưng kẻ nào được sạch và không phải đi xa mà không giữ Lễ Vượt Qua sẽ bị loại trừ khỏi dân, vì đã không dâng lễ lên CHÚA vào thời điểm đã định; kẻ ấy sẽ phải mang lấy hậu quả của tội lỗi nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhưng những ai tinh sạch và không đi xa mà chẳng giữ lễ Vượt Qua thì sẽ bị khai trừ ra khỏi nhân dân, vì chẳng dâng tế lễ cho CHÚA trong kỳ ấn định; người ấy sẽ mang tội mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ai tinh sạch và không bận đi xa mà không dự Lễ Vượt Qua phải bị loại khỏi dân chúng. Người đó không dâng của lễ cho CHÚA vào đúng thời gian ấn định cho nên phải bị trừng phạt vì tội mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Jêh ri tơ lah du huê bu năch gŭ njơh ƀât lât ta nklang khân păng may, jêh ri ŭch kah gĭt prăp Nau Găn ma Yêhôva, tĭng nâm nau ntĭnh di ma Nau Găn jêh ri tĭng nâm nau vay păng, pôri păng mra ƀư; khân may mra geh du nau vay ma nơm gŭ njơh ƀât lât jêh ri ma bunuyh ƀon lan nơm."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ Vượt qua cho Đức Giê-hô-va, thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ Vượt qua. Đồng có một luật lệ cho các ngươi, cho khách ngoại bang, và cho người nào sanh tại trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi một người ngoại quốc sống giữa anh em mà muốn giữ lễ Vượt Qua cho Đức Giê-hô-va thì phải theo quy định và luật lệ về lễ Vượt Qua. Các ngươi phải có một luật chung cho cả ngoại kiều lẫn người sinh trong xứ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Phàm kiều dân nào ở giữa các ngươi muốn giữ Lễ Vượt Qua để kính CHÚA thì phải làm theo mọi quy tắc và luật lệ về Lễ Vượt Qua. Các ngươi chỉ có một luật chung về cách giữ Lễ Vượt Qua cho cả kiều dân và người bản xứ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Khi một người nước ngoài kiều ngụ giữa các ngươi muốn cử hành lễ Vượt Qua, thì phải giữ đúng các qui luật và sắc lệnh. Các ngươi phải áp dụng qui luật cho người nước ngoài cũng như cho người bản xứ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Những người ngoại quốc trong vòng các ngươi có thể dự Lễ Vượt Qua nhưng họ phải theo đúng các qui tắc. Qui tắc cho các ngươi ra sao thì cũng áp dụng cho người ngoại quốc như vậy.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Ta nar bu ndâk ngih bok tŭk nkâm ngih bok, ngih bok nau mbơh; jêh ri ta măng tât ma ang ôi tŭk gŭ ta kalơ ngih bok nâm bu ŭnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và Trại chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15‘Vào ngày người ta dựng Đền Tạm thì đám mây bao phủ Đền Tạm, là Lều Chứng Ước. Từ chiều tối đến sáng mai, đám mây giống như vầng lửa ở trên Đền Tạm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Vào ngày Ðền Tạm được dựng lên, mây sa xuống bao phủ cả Ðền Tạm, tức Lều Chứng Ước; còn từ tối cho đến sáng có ánh sáng như ánh lửa tỏa sáng bên trên Ðền Tạm.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Trong ngày Đền Tạm, Trại Chứng Cớ được dựng lên, có đám mây bao phủ nó. Từ tối đến sáng, đám mây bên trên Đền Tạm giống như đám lửa.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Trong ngày dựng Lều Thánh, Lều Giao Ước, thì mây phủ lên đó. Từ hoàng hôn cho đến sáng sớm, đám mây phủ trên lều trông giống như lửa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Păng jêng ƀa ƀơ pô nây; tŭk nkâm ngih bok nôk nar, jêh ri jêng ŭnh nâm bu dôl măng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hằng có như vậy; ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có lửa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ban ngày, đám mây bao phủ Đền Tạm và ban đêm nó giống như vầng lửa và cứ xảy ra liên tục như thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Quang cảnh của Ðền Tạm luôn luôn như vậy: ban ngày có mây bao phủ, ban đêm có ánh lửa tỏa sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Lúc nào cũng vậy, ban ngày đám mây bao phủ Đền Tạm, còn ban đêm giống như đám lửa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Đám mây bao giờ cũng phủ trên lều, còn ban đêm mây đó trông giống như lửa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Tơlah tŭk hao rlet kalơ tă bơh ngih bok, jêh nau nây phung ƀon lan Israel dâk hăn; Jêh ri ta ntŭk tŭk trŭnh gŭ, ta nây phung ƀon lan Israel gŭ njơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại, thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi; trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Mỗi khi đám mây cất lên khỏi Lều thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi; nơi nào đám mây dừng lại thì dân Y-sơ-ra-ên đóng trại ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Khi nào mây cất lên khỏi Lều, dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi; đến nơi nào mây dừng lại, dân I-sơ-ra-ên đóng trại tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Một khi trụ mây cất lên khỏi Đền Tạm, dân Y-sơ-ra-ên ra đi; một khi trụ mây dừng lại, dân Y-sơ-ra-ên cắm trại.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Khi đám mây trên Lều di chuyển, dân Ít-ra-en ra đi, còn khi đám mây dừng lại thì dân Ít-ra-en dựng trại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Phung ƀon lan Israel dâk hăn tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh, jêh ri khân păng gŭ njơh tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh đŏng. Khân păng gŭ njơh tĭng nâm ndah jŏ tŭk gŭ ta kalơ ngih bok.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va, và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va và đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Bao lâu đám mây còn ngự trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Theo lệnh CHÚA mà dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi, và cũng theo lệnh CHÚA mà dân I-sơ-ra-ên đóng trại. Khi nào mây còn ngự trên Ðền Tạm thì họ còn đóng trại tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Theo lệnh của CHÚA, dân Y-sơ-ra-ên cắm trại; cũng theo lệnh của Ngài, họ ra đi. Bao lâu trụ mây ở trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên cứ ở trong trại mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vậy dân Ít-ra-en di chuyển theo lệnh của CHÚA, họ dừng lại dựng trại cũng theo lệnh CHÚA. Bao lâu mà đám mây còn phủ trên Lều thì họ vẫn tiếp tục cắm trại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Nđâp tơlah tŭk hôm e ta kalơ ngih bok âk nar, phung ƀon lan Israel ăt djôt kan Yêhôva jêh ri mâu dâk hăn ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên vâng theo mạng Đức Giê-hô-va, chẳng hề ra đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khi nào đám mây ngự lâu trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên cứ vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va và không ra đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Dù khi mây tiếp tục bao phủ trên Ðền Tạm nhiều ngày, dân I-sơ-ra-ên vâng theo lệnh CHÚA mà không nhổ trại ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Khi trụ mây cứ ở trên Đền Tạm một thời gian dài, dân Y-sơ-ra-ên cũng vâng lệnh CHÚA và không ra đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Có khi đám mây phủ trên Lều khá lâu, nhưng dân Ít-ra-en vâng lời CHÚA, không di chuyển.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Geh tơ̆ tŭk gŭ ƀhôi nar ta kalơ ngih bok, jêh ri khân păng ăt gŭ njơh tĭng nâm Yêhôva ntĭnh; jêh ri khân păng dâk hăn tĭng nâm Yêhôva ntĭnh đŏng

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ vâng theo mạng Đức Giê-hô-va mà hạ trại và ra đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng khi nào đám mây ngự một vài ngày trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên vâng lệnh Đức Giê-hô-va mà đóng trại; sau đó theo lệnh Đức Giê-hô-va, họ lại ra đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Có khi mây chỉ phủ trên Ðền Tạm vài ngày. Họ theo lệnh CHÚA mà ở lại trong trại, rồi theo lệnh CHÚA mà nhổ trại ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đôi khi trụ mây dừng trên Đền Tạm chỉ một vài ngày; theo lệnh của CHÚA, nhân dân cắm trại. Và sau đó, theo lệnh của Ngài, họ lại ra đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đôi khi đám mây phủ vài ba ngày. Theo lệnh CHÚA họ dựng trại, cũng theo lệnh CHÚA, họ ra đi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Geh tơ̆ tŭk ăt gŭ ntơm bơh kêng măng tât ma ôi taơ; khân păng dâk hăn ro, mâu lah tơ lah tŭk ăt gŭ du nar jêh ri du măng, tơ lah tŭk hao rlet kalơ khân păng hăn ro.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên, thì ra đi; không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên, thì họ ra đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đôi khi đám mây chỉ ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai; khi đến sáng mai đám mây cất lên thì họ ra đi. Hoặc nếu đám mây tiếp tục ngự một ngày và một đêm nữa thì khi đám mây cất lên, họ mới ra đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Có khi mây chỉ dừng lại từ tối đến sáng; sáng ngày mây cất lên, họ nhổ trại lên đường; có khi mây chỉ dừng lại một ngày một đêm, khi nào mây cất lên, họ nhổ trại ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Đôi khi trụ mây chỉ dừng lại từ tối đến sáng; khi trụ mây cất lên buổi sáng, họ ra đi. Bất luận ban ngày hay ban đêm, mỗi khi trụ mây cất lên, nhân dân ra đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Có khi đám mây chỉ dừng từ chiều tối đến sáng; sáng hôm sau khi đám mây cất lên thì dân chúng ra đi. Bất cứ ngày hay đêm, lúc nào đám mây cất lên thì dân chúng ra đi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Gĭt lah tŭk hôm e ta kalơ ngih bok bar nar mâu lah du khay, mâu lah jŏ lơn hôm e ta nây, phung ƀon lan Israel gŭ njơh jêh ri mâu dâk hăn ôh; ƀiălah tơ lah tŭk hao leo kalơ khân păng dâk hăn ro yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc hai ngày, hoặc một tháng, hoặc lâu hơn nữa, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại, không hề ra đi; nhưng khi trụ mây cất lên, thì họ ra đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Khi đám mây ngự trên Đền Tạm hai ngày hoặc một tháng hoặc lâu hơn nữa thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại và không ra đi; nhưng khi đám mây cất lên thì họ lại ra đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Bất kể là hai ngày, một tháng, hay lâu hơn, hễ khi nào đám mây còn ngự trên Ðền Tạm, dân I-sơ-ra-ên vẫn cứ ở trong doanh trại mà không ra đi; nhưng khi đám mây cất lên, họ liền nhổ trại ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Khi trụ mây dừng trên Đền Tạm hai ngày hoặc một tháng hay một năm, dân Y-sơ-ra-ên cứ ở lại trong trại mà không ra đi nhưng khi trụ mây cất lên họ ra đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Đám mây có thể phủ trên Lều hai ngày, một tháng hoặc một năm. Bao lâu mà đám mây đứng yên, dân chúng cắm trại, nhưng khi đám mây cất lên thì họ ra đi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Khân păng njơh tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh, jêh ri khân păng dâk hăn tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh đŏng; khân păng ăt djôt kan Yêhôva tĭng nâm Yêhôva ntĭnh ma Y-Môis.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va và ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Họ vâng lệnh của Đức Giê-hô-va, theo như Ngài đã truyền phán qua Môi-se.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Cứ theo lệnh CHÚA mà họ đóng trại, và cứ theo lệnh CHÚA mà họ nhổ trại ra đi. Họ cứ giữ theo lệnh CHÚA mà CHÚA đã truyền qua Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Theo lệnh của CHÚA, họ cắm trại: cũng theo lệnh Ngài, họ ra đi. Họ tuân lệnh CHÚA, đúng theo mệnh lệnh Chúa truyền qua Môi-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Theo lệnh CHÚA, dân chúng dựng trại, và theo lệnh CHÚA, họ ra đi. Họ vâng theo lệnh CHÚA truyền dặn qua Mô-se.