So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Amăng hrơi anŭn ƀing ană tơčô ta či adoh tui anai:“Kâo bơni hơơč kơ Ih, Ơ Yahweh hơi!Wơ̆t tơdah Ih hil kơ kâo hlâo adih,samơ̆ ră anai tơlơi Ih hil abih hĭ laih,laih anŭn Ih pơjuh pơalum kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên ủi tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng:“Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa,Dù Ngài đã nổi giận với con,Nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi,Và Chúa lại an ủi con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong ngày đó bạn sẽ nói,“CHÚA ôi, con sẽ ca ngợi Ngài.Mặc dù Ngài đã giận con, Nhưng cơn giận của Ngài đã quay khỏi con,Và Ngài đã an ủi con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vào ngày ấy ngươi sẽ nói: “Lạy CHÚA, tôi cảm tạ Ngài, Dù Ngài đã giận tôi, Cơn giận Ngài đã nguôiVà Ngài an ủi tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc ấy ngươi sẽ nói:“Lạy Chúa, tôi ca ngợi Ngài!Trước đây Ngài đã nổi giận cùng tôi,nhưng nay cơn giận Ngài không còn!Ngài đã an ủi tôi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Sĭt yơh Ơi Adai jing Pô pơklaih kâo.Kâo či đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn ƀu či huĭ hyưt ôh.Yahweh, kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh jing tơlơi kơtang laih anŭn tơlơi adoh kâo,laih anŭn Ñu pơrơklă kơ tơlơi Ñu yơh jing Pô pơklaih kâo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con;Con sẽ tin cậy và không sợ hãi.Vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con,Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Thật vậy, Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu của tôi;Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi;Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh của tôi và là bài ca của tôi;Ngài đã trở thành sự cứu rỗi của tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi. Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Thượng Đế là Đấng đã cứu tôi;Tôi sẽ tin cậy nơi Ngài, không sợ hãi gì.CHÚA, CHÚA ban sức mạnh cho tôi và khiến tôi hát xướng.Ngài đã cứu tôi.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Ƀing ană tơčô ta či hơ̆k mơak yơh yuakơ ƀing gơñu či tuăh đĭ hăng mơñum iamơ̆ng khul ia dơmŭn tơlơi pơklaih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Các ngươi sẽ vui mừng múc nước Từ giếng cứu rỗi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngươi sẽ vui mừng nhận sự cứu rỗi mìnhnhư khi ngươi lấy nước từ giếng lên.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Amăng hrơi anŭn ƀing gơñu či adoh tui anai:“Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, kwưh iâu bĕ ƀơi anăn Ñu.Ră ruai bĕ kơ ƀing lŏn čar tơlơi Ñu hơmâo ngă laih,laih anŭn pơhaih bĕ kơ ƀing gơñu anăn Ñu jing yom prŏng hloh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng:“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va,Hãy kêu cầu danh Ngài;Hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài!Hãy nhắc họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trong ngày đó, anh chị em sẽ nói,“Hãy cảm tạ CHÚA,Hãy kêu cầu danh Ngài;Hãy cho các dân biết những việc Ngài làm;Hãy tôn cao danh Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói: “Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài. Hãy công bố các công việc của Ngài giữa các dân tộc. Hãy tuyên dương rằng danh Ngài là đáng tôn trọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Lúc đó ngươi sẽ nói,“Hãy ca ngợi CHÚA và thờ lạy Ngài.Hãy cho mọi người biết điều Ngài đã làm và sự cao cả của Ngài.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Adoh bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu hơmâo ngă laih khul tơlơi mơyang,brơi bĕ abih bang ƀing mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah thâo krăn kơ tơlơi anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ;Hãy cho cả thế giới biết rõ điều nầy!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Hãy ca hát tôn ngợi CHÚA,Vì Ngài đã làm những việc vinh hiển;Hãy cho cả thế giới biết điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Hãy ca ngợi CHÚA vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Hãy công bố điều này cho cả trái đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Hãy hát ca ngợi CHÚA vì Ngài đã làm những việc lớn lao.Hãy cho cả thế giới biết việc Ngài làm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Ơ ƀing ană plei Ziôn hơi, ur dreo kraih krin hăng adoh hơ̆k mơak bĕ,yuakơ Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel, jing Pô dŏ amăng tŏng krah ƀing ta jing yom prŏng biă mă.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hỡi cư dân Si-ôn, hãy reo hò và lớn tiếng tung hô!Vì Đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại,Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hỡi dân Giê-ru-sa-lem, hãy lớn tiếng hoan ca,Vì Ðấng Thánh ở giữa các ngươi thật vĩ đại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hỡi cư dân Si-ôn, hãy hô to và vui mừng ca hát Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vĩ đại giữa vòng các ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy vui hát lớn tiếng,vì Đấng Thánh của Ít-ra-en đã làm những việc lớn lao trước mặt các ngươi.”