So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Anai jing khul tơlơi pơƀuh kơ lŏn čar Yudah laih anŭn kơ plei prŏng Yerusalaim Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih kơ Yesayah ană đah rơkơi Amôz amăng khul rơnŭk ƀing pơtao git gai lŏn čar Yudah anai: Ƀing pơtao Uziah, Yôtham, Ahaz laih anŭn Hizkiyah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào thời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, nhận khải tượng về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là khải tượng mà I-sai-a con của A-mô đã thấy liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong thời các vị vua của Giu-đa là U-xi-a, Giô-tham, A-khát, và Hê-xê-ki-a:

Bản Dịch Mới (NVB)

1Đây là các khải tượng mà tiên tri I-sa, con trai A-mốt, thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia của Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đây là sự hiện thấy của Ê-sai, con trai A-mốt về tương lai của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ê-sai chứng kiến những sự hiện thấy nầy trong đời các vua U-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia trị vì xứ Giu-đa.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Hơmư̆ bĕ, Ơ adai rơngit!Pơđi̱ng tơngia bĕ, Ơ lŏn tơnah hơi!Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp,“Ƀing ană bă Kâo, jing ƀing Kâo răk wai laih anŭn čem rong laih,hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Hỡi các tầng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai!Vì Đức Giê-hô-va phán rằng:“Ta đã nuôi nấng con cái, cho chúng lớn khôn,Nhưng chúng phản loạn cùng Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Hỡi các từng trời, hãy lắng nghe;Hỡi trái đất, hãy lắng nghe,Vì CHÚA phán rằng, “Ta đã nuôi nấng con cái và trưởng dưỡng chúng nó,Nhưng chúng nó đã phản nghịch Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Hỡi các từng trời, hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai nghe. Vì CHÚA phán: “Ta đã nuôi nấng và trưởng dưỡng con cái, Nhưng chúng nó chống đối Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hỡi trời và đất hãy nghe đây, vì nầy là lời CHÚA phán:“Ta nuôi dưỡng con cái ta lớn lên,nhưng chúng nó chống nghịch ta.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Rơmô thâo krăn khua wai ñu,laih anŭn aseh glai thâo krăn atong rơ̆k khua ñu,samơ̆ ƀing ană bă Kâo, jing ƀing Israel, ƀu thâo krăn ôh,ƀing ană plei Kâo anŭn ƀu thâo krăn Kâo jing pô čem rong ƀing gơñu ôh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Bò còn biết chủ mình,Lừa còn biết máng cỏ của chủ;Nhưng Y-sơ-ra-ên thì không biết,Dân Ta chẳng hiểu gì.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Bò còn biết chủ nó là ai,Lừa còn biết máng cỏ chủ dành cho nó;Nhưng I-sơ-ra-ên lại không biết;Con dân Ta chẳng hiểu biết gì cả.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Bò biết chủ mình, Lừa biết máng của chủ. Nhưng Y-sơ-ra-ên không biết, Dân ta không hiểu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Bò biết chủ mình,lừa biết máng của chủ,nhưng dân Ít-ra-en ta không hề biết ta;dân ta chẳng hiểu biết.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Răm ƀăm yơh, Ơ ƀing lŏn čar soh sat ăh,Ơ ƀing ană plei bă hăng tơlơi soh sat,jing ană tơčô ƀing ngă tơlơi sat ƀailaih anŭn jing ƀing ană bă ngă tơlơi tă tăn hơi!Ƀing gih hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Yahweh.Sĭt ƀing gih hơmâo djik hơngah hĭ laih Pô Rơgoh Hiam ƀing Israellaih anŭn wir hĭ laih rŏng gih kơ Ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ôi! nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia! Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đã trở nên xa lạ và lui đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Khốn cho quốc gia tội lỗi,Dân tộc phạm tội nặng nề,Dòng dõi làm ác,Con cái đồi bại kia!Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va,Khinh bỉ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,Trở nên xa lạ và quay lưng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ôi, nước tội lỗi,Dân phạm tội nặng nề,Dòng dõi những kẻ gian ác,Con cái hư hỏng bại hoại,Chúng đã lìa bỏ CHÚA;Chúng đã khinh bỉ Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;Chúng đã quay lưng bỏ đi!

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ôi, một nước tội lỗi, Một dân phạm tội nặng nề. Dòng dõi của những người gian ác, Con cái làm điều bại hoại. Họ đã từ bỏ CHÚA, Khinh bỉ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Họ đã quay mặt đi; bước giật lùi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Thật gớm ghê chưa! Ít-ra-en là một nước tội lỗi, một dân bị gian ác đè nặng, một đám con làm ác, thật là một lũ con gian ác. Chúng đã từ bỏ CHÚA; ghét Thượng Đế, Đấng Thánh của Ít-ra-en, và đã quay lưng khỏi Ngài như thể quay mặt khỏi người lạ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Yua hơget ƀing gih ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh nanao lĕ?Hiư̆m pă ƀing gih hơduah kiăng kơ Yahweh taih ama̱ng ƀing gih dơ̆ng lĕ?Abih akŏ gih ruă rơka soh sel,laih anŭn abih jua pơmĭn gih ăt huing hĭ mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch, để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sao các ngươi cứ tiếp tục nổi loạnĐể lại bị trừng phạt nữa?Cả đầu đều bị thương tích,Lòng dạ đều tan nát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Sao ngươi muốn bị đòn nữa?Sao ngươi cứ phản nghịch?Cả đầu đều đau nhức;Con tim tan nát cả rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tại sao ngươi muốn bị đánh nữa? Ngươi vẫn tiếp tục phản loạn sao? Mọi đầu đều bị thương tích, Mọi lòng đều bị đau đớn.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tại sao các ngươi muốn bị trừng phạt mãi? Tại sao các ngươi vẫn tiếp tục chống nghịch Ngài? Đầu các ngươi bị thương tích, lòng các ngươi bệnh hoạn.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Čơdơ̆ng mơ̆ng plă̱ tơkai hlŏng truh pơ kơčŏng akŏ gih,ƀu hơmâo anih pă ôh dŏ hiam,samơ̆ le̱ng kơ khul nam rơka rơa brŏm soh sellaih anŭn khul gru nam rơka anŭn jing hĭ rơhư̆ rơhă yơh,arăng ƀu rao ƀôdah pŏn akă ôh,laih anŭn kŏn pik ia jrao kiăng kơ suaih lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành: rặt những vết thương, vít sưng cùng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu,Không chỗ nào lành,Những thương tích, vết sưng bầm,Và những vết thương mới,Chưa được rịt lại, chưa được băng bó,Cũng chưa được xoa dầu cho êm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng chỗ nào lành lặn cả;Toàn là vết bầm, lằn roi, và vết thương rướm máu;Chúng chưa được rịt lành, chưa được băng bó, chưa được thoa dầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Từ bàn chân đến đỉnh đầu, Không có chỗ nào lành. Chỉ toàn là vết bầm, lằn roi, Vết thương chảy máu;Chưa được rửa sạch, chưa băng bó Và chưa được xức dầu cho dịu.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Từ bàn chân cho tới đỉnh đầu ngươi không có chỗ nào lành lặn; toàn thân ngươi đầy vết thương, trầy trụa và vết lở chưa được rửa hay băng bó, chưa được xức thuốc cho bớt đau.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Lŏn čar gih jing hĭ rơngol laih,khul plei prŏng gih ƀing rŏh ayăt čuh hĭ hlo̱m ƀo̱m laih.Boh čroh mơ̆ng khul đang hơma gih ƀing lŏn čar tuai sua mă hăng ƀơ̆ng hĭ laih ƀơi anăp gih mơtam yơh,tơl anih lŏn gih jing hĭ anih hông hang yơh yuakơ ƀing lŏn čar tuai anŭn pơrai hĭ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy; dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Xứ sở các ngươi bị hoang tàn,Thành trì các ngươi bị thiêu hủy;Đất đai các ngươi bị ngoại bang thôn tínhNgay trước mặt các ngươi,Khiến nó hoang tàn khi bị ngoại bang đạp đổ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Xứ sở các ngươi hoang tàn;Thành phố các ngươi bị lửa thiêu hủy;Người ngoại quốc cướp lấy đất các ngươi ngay trước mắt các ngươi;Ðất nước các ngươi tan hoang như bị quân ngoại bang chiếm đoạt.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Đất nước ngươi hoang tàn, Các thành bị lửa thiêu đốt. Người ngoại quốc ăn nuốt ruộng đất ngươi Ngay trước mặt ngươi. Nó sẽ bị hoang tàn như bị ngoại bang lật đổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Xứ ngươi bị tàn hại; các thành phố ngươi bị thiêu rụi. Trong khi ngươi nhìn thì kẻ thù ngươi bóc lột mọi thứ trong xứ ngươi; đất ngươi bị kẻ thù tàn phá.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Plei prŏng Yerusalaim kơnơ̆ng dŏ hơjăn păn đôč yơh,jing plei ƀing rŏh ayăt hlak blah hruă yơh.Plei anŭn jing anih ƀu dưi răng pơgang pô ôh samơ̆ jing kar hăng anih tơui amăng đang boh kơƀâo,ƀôdah anih wai amăng hơma mơkai yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Con cái Si-ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Con gái Si-ôn bị bỏ lạiNhư túp lều trong vườn nho,Như chòi canh trong ruộng dưa,Như thành bị bao vây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ái nữ của Si-ôn bị bỏ lại như lều nhỏ nơi vườn nho, như chòi canh nơi vườn dưa, như một thành bị vây hãm.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Con gái Si-ôn bị bỏ lại Như chòi canh trong vườn nho, Như lều canh nơi ruộng dưa, Như thành bị vây.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Giê-ru-sa-lem bị bỏ hoang như lều trống trong vườn nho, như chòi bỏ hoang trong ruộng dưa, như thành bị kẻ thù vây hãm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Tơdah Yahweh Dưi Kơtangƀu hơmâo pioh glaĭ laih ôh ƀing ta jing ƀing dŏ so̱t,sĭt ƀing ta či răm rai hĭ laih kar hăng plei Sedôm,laih anŭn či răm rơngiă hĭ laih kar hăng plei Gomôrrah yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ví bằng Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nếu Đức Giê-hô-va vạn quânKhông chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,Thì chúng ta đã như thành Sô-đômVà giống như thành Gô-mô-rơ rồi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nếu CHÚA các đạo quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,Chúng ta đã trở nên như Sô-đôm, và đã giống như Gô-mô-ra rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nếu CHÚA Vạn Quân Không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót, Thì chúng ta đã như thành Sô-đôm Và trở nên như Gô-mô-rơ rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9May mà CHÚA Toàn Năng đã để lại một số ít trong dân ta sống sót. Nếu không thì chúng ta đã hoàn toàn bị diệt như hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ rồi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Ơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yudah jing kar hăng ƀing djă̱ akŏ plei Sedôm ăh!Brơi kơ ƀing gih hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh.Ơ ƀing ană plei plei Yerusalaim jing kar hăng ƀing ană plei plei Gomôrrah hơi!Brơi kơ ƀing gih hơmư̆ bĕ tơlơi juăt Ơi Adai ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hỡi các quan trưởng Sô-đôm, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hỡi dân Gô-mô-rơ, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Hỡi các thủ lĩnh Sô-đôm,Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va!Hỡi dân Gô-mô-rơ,Hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Hỡi những người lãnh đạo của Sô-đôm,Hãy nghe lời của CHÚA;Hỡi dân chúng ở Gô-mô-ra,Hãy lắng nghe luật pháp của Ðức Chúa Trời chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Hỡi giới lãnh đạo Sô-đôm, Hãy nghe lời CHÚA phán. Hỡi dân Gô-mô-rơ, Hãy lắng tai nghe Kinh Luật của Đức Chúa Trời chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Giê-ru-sa-lem ơi, các lãnh tụ ngươi chẳng khác nào những lãnh tụ Xô-đôm, và dân ngươi chẳng khác nào dân Gô-mô-rơ. Hãy nghe lời CHÚA phán; lắng nghe lời dạy của Thượng Đế chúng ta!

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Yahweh laĭ tui anai, “Hơmâo lu rơbâo gơnam ngă yang ƀing gih pơyơr kơ Kâo.Hiư̆m pă ƀing gih pơmĭn khul gơnam anŭn jing yom pơphan kơ Kâo lĕ?Kâo hơmâo hrăp laih kơ khul gơnam pơyơr čuh,jing khul triu tơno laih anŭn rơmuă mơ̆ng khul hlô mơnơ̆ng rơmŏng.Kâo ƀu mơak ôhhăng drah mơ̆ng khul rơmô tơno, ană triu laih anŭn bơbe tơno ƀing gih čuh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đức Giê-hô-va phán:“Vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với Ta?Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực,Và mỡ của súc vật mập.Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực,Hoặc chiên con và dê đực.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11CHÚA phán, “Muôn vàn của lễ các ngươi dâng có giá trị gì đối với Ta chăng?Ta đã chán ngán những của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ các thú vật mập lắm rồi;Ta không vui nhậm huyết của bò đực, chiên đực, và dê đực do các ngươi dâng hiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

11CHÚA phán: “Muôn vàn tế lễ của các ngươi Có nghĩa gì đối với Ta? Ta đã chán ngán các tế lễ thiêu Chiên đực, mỡ thú vật mập, Ta không vui về huyết của Bò đực, chiên con và dê đực.

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA phán, “Ta không cần những sinh tế các ngươi. Ta đã có đủ của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của các thú vật tốt nhất của ngươi rồi. Ta không thích huyết bò đực, huyết chiên đực hay huyết dê đực.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Tơdang ƀing gih rai pơrơđah gih pô ƀơi anăp Kâo,hlơi pô rơkâo kơ ƀing gih ba rai khul hlô mơnơ̆ng anŭnkiăng kơ juă jâo hĭ anih tơdron Sang Yang Kâo lĕ?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Khi các ngươi đến trước mặt Ta,Ai đòi hỏi điều nầy từ tay các ngươi,Để các ngươi giày đạp hành lang Ta?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Khi các ngươi đến trình diện trước mặt Ta,Ai đòi tay các ngươi làm thế, mà các ngươi đến giẫm lên sân Ta?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Khi các ngươi đến hiện diện trước mặt Ta, Ai đòi hỏi thứ này từ tay các ngươi? Là người chà đạp các hành lang Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Khi ngươi đến gặp ta, ai bảo ngươi dẫm chân lên hành lang ta?

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Anăm ba rai dơ̆ng tah khul gơnam pơyơr ƀu tŭ yua anŭn!Gơnam ƀâo mơngưi gih jing hơƀak drak đơi kơ Kâo yuakơ ƀing gih ƀu tui gưt kơ Kâo.Kâo ƀu anăm ư̆ añ dơ̆ng tah kơ abih bang khul tơlơi pơjơnum soh sat gih.Anŭn jing khul hrơi phet gih anŭn kar hăng hrơi phet Blan Phrâo, hrơi Saƀat laih anŭn tơlơi iâu mơthưr jơnum pơgop sa thŭn sa wơ̆t;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa!Ta ghê tởm trầm hương,Lễ hội trăng mới, ngày sa-bát và các cuộc nhóm họp khác;Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Thôi, đừng dâng cho Ta các của lễ chay vô ích nữa;Ta ghê tởm mùi hương khói các ngươi dâng lắm rồi;Ðừng triệu tập những cuộc họp vào ngày Mồng Một, ngày Sa-bát, và các cuộc lễ hội nữa;Ta không chịu nổi sự hiện diện của tội lỗi giữa những cuộc họp trọng thể đâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đừng dâng tế lễ chay vô ích cho Ta nữa; Ta ghét mùi hương; Ngày trăng mới, ngày Sa-bát, các lễ hội, Ta không chịu nổi các ngày lễ trọng thể cùng tội ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Thôi đừng mang sinh tế vô ích cho ta nữa! Ta ngấy các cuộc dâng hương, các ngày Trăng Mới, ngày Sa-bát hay các ngày lễ lộc khác của ngươi. Ta không chịu nổi những điều ác ngươi làm trong các buổi họp thánh.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Khul hrơi phet Blan Phrâo gih laih anŭn khul hrơi phet pơkŏn ƀing gih pơkơčah laih,jua pơmĭn Kâo pơrơmut biă mă.Khul tơlơi anŭn jing hĭ tơlơi pơkơtraŏ mraŏ laih kơ Kâo,laih anŭn Kâo gleh rơmơ̆n biă mă ƀu anăm ư̆ añ kơ hơdôm tơlơi anŭn dơ̆ng tah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ta chán ghét các lễ hội trăng mớiVà những lễ hội định kỳ của các ngươi.Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta,Ta mệt mỏi mà mang chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Linh hồn Ta thật chán ghét những ngày lễ đầu tháng và những kỳ lễ hội của các ngươi.Những ngày lễ ấy đã thành một gánh nặng cho Ta;Ta thật mệt mỏi vì phải chịu đựng các ngày lễ hội ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Linh hồn Ta ghét các ngày trăng mới Và các kỳ lễ hội của các ngươi. Các lễ ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta lấy làm mệt mỏi để gánh chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta ghét những ngày lễ Trăng Mới và các lễ hằng năm khác. Chúng đã thành gánh nặng cho ta, ta mệt rồi không muốn mang nữa.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Tơdang ƀing gih yơr đĭ tơngan gih kiăng iâu laĭ,mơta Kâo ƀu či lăng mơak mơai ƀơi ƀing gih ôh.Wơ̆t tơdah ƀing gih iâu laĭ lu tŭ mơ̆n,Kâo ƀu či pơđi̱ng hơmư̆ ôh,yuakơ tơngan gih le̱ng kơ bă hăng tơlơi ngă tuh drah mơnuih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên,Thì Ta che mắt khỏi các ngươi.Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều,Ta cũng chẳng nghe.Vì tay các ngươi đẫm máu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,Ta sẽ che mắt để khỏi phải nhìn thấy các ngươi;Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều bao nhiêu,Ta cũng chẳng nghe,Vì tay các ngươi dính đầy máu.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,Ta che mắt ta khỏi các ngươi; Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều, Ta sẽ chẳng nghe. Tay các ngươi đầy máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Khi các ngươi giơ tay ra cầu nguyện với ta, ta không thèm nhìn. Dù cho ngươi cầu nguyện dông dài, ta chẳng thèm nghe, vì tay ngươi dính đầy máu.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Rao pơagaih hĭ bĕ gih pô.Mă pơđuaĭ hĭ bĕ khul bruă sat ƀai mơ̆ng ƀing gihkiăng kơ ƀing gih jing tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp mơta Kâo!Pơdơi hĭ bĕ tơlơi bruă ngă soh sat,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình!Hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt Ta;Đừng làm điều ác nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Hãy tắm rửa đi;Hãy thanh tẩy cho sạch đi;Hãy cất bỏ khỏi mắt Ta những việc gian ác của các ngươi đi;Hãy ngưng làm điều ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Hãy tắm rửa, hãy làm cho mình tinh sạch. Hãy loại bỏ những việc ác Khỏi trước mắt Ta. Đừng làm ác nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Hãy tắm rửa cho sạch đi. Đừng làm điều ác. Và thôi làm điều bất chính.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17laih anŭn hrăm ngă bĕ tơlơi bruă djơ̆!Ngă bĕ tơlơi djơ̆ găl tui anai:Nao pơtơpă bĕ ƀing mơnuih kơtư̆ juă,pơgang brơi bĕ tơhơnal tơlơi kơ ƀing tơhrit ama,laih anŭn djru pơgăl brơi bĕ kơ ƀing đah kơmơi kơmai.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Hãy học làm lành,Tìm kiếm công lý;Giúp đỡ người bị áp bức,Xét xử công minh cho kẻ mồ côi,Bênh vực lý lẽ người góa bụa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Hãy học làm điều thiện;Hãy tìm kiếm công lý;Hãy giải cứu kẻ bị áp bức; Hãy binh vực các cô nhi;Hãy biện hộ cho người góa bụa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Hãy học làm điều thiện, Tìm kiếm công bình, Sửa sai kẻ hà hiếp,Binh vực kẻ mồ côi, Biện hộ cho người góa bụa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Hãy học làm điều lành. Tìm kiếm điều công bình. Trừng phạt kẻ làm hại người khác. Hãy giúp đỡ kẻ mồ côi. Bênh vực người góa bụa.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Yahweh laĭ tui anai, “Ơ ƀing ană bă Kâo, rơkâo kơ ƀing gih rai bĕ,kiăng kơ ƀing ta pơrơklah hăng tơdruă.Wơ̆t tơdah khul tơlơi soh gih jing tơnap biă mă kiăng kơ pơtơbiă hĭ kar hăng bŏh drah mơ̆ng khăn,tơlơi soh gih anŭn či tơbiă hăng jing hĭ kô̱̆ kar hăng ple̱r tơpŭng yơh;sĭt wơ̆t tơdah tơlơi soh gih anŭn jing mriah kar hăng ia mriah jŭ̱,tơlơi soh gih anŭn či jing hĭ kô̱̆ kar hăng blâo triu kô̱̆ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đức Giê-hô-va phán:“Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau:Dù tội các ngươi đỏ như son,Sẽ trở nên trắng như tuyết;Dù đỏ thắm như vải điều,Sẽ trở nên trắng như lông chiên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18CHÚA phán, “Bây giờ chúng ta hãy đến và thương thảo với nhau: Dù tội lỗi các ngươi đỏ như son, chúng sẽ trở nên trắng như tuyết,Dù tội lỗi các ngươi đỏ thẫm như vải điều, chúng sẽ trở nên trắng như lông chiên.

Bản Dịch Mới (NVB)

18CHÚA phán: “Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh luận với nhau: Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều Sẽ trở nên trắng như tuyết.Dù đỏ như màu đỏ thẵm, Sẽ trắng như lông chiên.

Bản Phổ Thông (BPT)

18CHÚA phán, “Hãy đến để chúng ta thảo luận việc nầy. Dù tội ngươi như hồng điều, dù lỗi ngươi như son đỏ, cũng sẽ trắng như lông chiên.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Tơdah ƀing gih tŭ ư kiăng kơ gưt tui tơlơi Kâo pơtă,sĭt ƀing gih či ƀơ̆ng huă gơnam ƀơ̆ng hiam hloh mơ̆ng anih lŏn anai yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời,Thì sẽ được ăn sản vật tốt lành của đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nếu các ngươi bằng lòng và vâng lời,Các ngươi sẽ được hưởng những hoa màu tốt tươi trong xứ;

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời, Các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nếu ngươi bằng lòng vâng lời ta, ngươi sẽ ăn sản vật của xứ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Samơ̆ tơdah ƀing gih hơngah hĭ ƀu gưt tui Kâo ôh laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo,đao gưm ƀing rŏh ayăt gih yơh či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng nếu các ngươi khước từ và nổi loạn,Các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm;Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Nhưng nếu các ngươi khước từ và phản nghịch,Gươm giáo sẽ ăn nuốt các ngươi.”Thật miệng CHÚA đã phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn Các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt;”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng nếu ngươi không chịu vâng lời và chống nghịch ta, ngươi sẽ bị gươm kẻ thù tiêu diệt.” Đó là lời do chính CHÚA phán ra.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Ơ ƀing plei prŏng Yerusalaim hơi,hlâo adih ƀing ană plei gih dŏ tŏng ten hăng Yahweh,samơ̆ ră anai ƀing gih hơmâo jing hĭ laih kar hăng bơnai ƀu dŏ tŏng ten hăng rơgơi ñu!Hlâo adih plei gih anŭn bă hăng tơlơi djơ̆ tơpă yơh,sĭt tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh juăt dŏ amăng plei anŭn hlâo adih,samơ̆ ră anai le̱ng kơ ƀing pơdjai mơnuih yơh dŏ amăng plei anŭn!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ôi! thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ, nó vốn đầy sự chánh trực, và sự công bình ở trong nó, mà bây giờ đầy những kẻ giết người!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ôi! Một thành trung nghĩaĐã trở nên gái điếm!Nó vốn đầy công lý,Và là nơi công chính ngự trị.Nhưng nay đầy những kẻ giết người!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ôi, thành trung tín xưa kia sao nay đã trở thành một con điếm!Một thành vốn đầy công lý,Lẽ công chính đã ở trong thành ấy,Nhưng bây giờ nó đã trở nên chỗ ở của bọn giết người!

Bản Dịch Mới (NVB)

21Thế nào một thành trung nghĩa Đã trở thành gái điếm? Thành vốn đầy công bình Và công chính cư ngụ, Nhưng nay toàn những kẻ giết người.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Thành Giê-ru-sa-lem trước kia theo CHÚA, nhưng nó không còn trung thành với Ngài nữa. Trước kia nó đầy dẫy điều công chính; dân chúng sống theo ý muốn Thượng Đế. Bây giờ nó là nơi lũ sát nhân trú ngụ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Ơ ƀing plei Yerusalaim hơi, hlâo adih ƀing ană plei gih jing hrup hăng amrăk phŭn,samơ̆ ră anai ƀing gih kơnơ̆ng jing kar hăng djă čuă đôč yơh;hlâo adih ƀing gơñu jing hrup hăng tơpai boh kơƀâo hiam hlohsamơ̆ ră anai ƀing gih jing kar hăng tơpai lŭk lăk hĭ laih hăng ia yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Bạc ngươi biến thành cặn, rượu ngươi pha lộn nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Bạc của ngươi biến thành cặn bã,Rượu nho của ngươi bị pha loãng với nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Bạc của ngươi đã biến ra đồ cặn bã;Rượu ngon của ngươi đã bị pha nước vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Bạc của ngươi đã biến thành cặn bã, Rượu nho ngươi đã bị pha lẫn nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Giê-ru-sa-lem ơi, ngươi giống như bạc đã biến thành cặn bã; như rượu pha với nước.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Ƀing khua djă̱ akŏ gih jing ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh,jing ƀing ngă gơyut gơyâo hăng ƀing klĕ dŏp.Abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ khăp kơ khul gơnam plŏm ƀlŏr,laih anŭn kluh nao kơ khul gơnam brơi pơyơr soh sel.Ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng pơgang brơi ôh tơhơnal tơlơi ƀing tơhrit ama,laih anŭn tơhơnal tơlơi ƀing đah kơmơi kơmai ƀing gơñu kŏn kiăng hơmư̆ tui lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi; chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi, vụ kiện của người góa bụa chẳng đến cùng chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Cấp lãnh đạo của ngươi là những kẻ nổi loạn,Liên kết với những kẻ trộm cướp.Tất cả bọn họ đều thích ăn hối lộ,Và chạy theo quà cáp.Họ không xét xử công minh cho kẻ mồ côi,Cũng chẳng đếm xỉa gì đến vụ kiện của người góa bụa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Những kẻ cầm quyền của ngươi là đồ phản nghịch,Bạn bè của phường trộm cướp.Người nào cũng thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp.Chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi;Chúng không xét đến duyên cớ của người góa bụa.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Các hoàng tử của ngươi là những kẻ phản loạn, Là bạn với phường trộm cướp. Mỗi người đều yêu của hối lộ, Chạy theo quà biếu. Họ không bênh vực kẻ mồ côi, Không xét duyên cớ cho người góa bụa.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Các lãnh tụ ngươi là những kẻ phản loạn bạn bè với quân trộm cắp. Chúng đều nhận hối lộ để làm bậy, ăn của đút lót để lường gạt dân chúng. Chúng không đem công lý đến cho kẻ mồ côi hay đếm xỉa đến quyền lợi của người góa bụa.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Hơnŭn yơh, Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang,jing Pô Dưi Kơtang ƀing Israel pơhiăp pơhaih hăng ƀing Yerusalaim tui anai,“Sĭt yơh, Kâo či tuh tơbiă tơlơi hil Kâo yơh ƀơi ƀing gih jing ƀing rŏh Kâo,laih anŭn či rŭ nua kơ Kâo pô yơh ƀơi ƀing gih jing ƀing ayăt Kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vậy nên, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng Quyền năng của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ôi! ta sẽ được thỏa lòng về kẻ đối địch ta, và báo trả kẻ cừu thù ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Vì thế, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,Đấng quyền năng của Y-sơ-ra-ên phán:“Nầy! Ta sẽ thỏa dạ về sự trừng phạt kẻ đối địch Ta,Và báo trả những kẻ thù của Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Vì thế, Chúa, CHÚA các đạo quân, Ðấng Quyền Năng của I-sơ-ra-ên, phán, “Nầy, Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ trên quân thù của Ta;Chính Ta sẽ báo trả những kẻ chống nghịch Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Vì vậy, CHÚA Vạn Quân, Đấng Quyền Năng của Y-sơ-ra-ên phán: “Này, Ta sẽ rửa hận đối với những kẻ đối nghịch Ta Và báo thù các kẻ thù Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Cho nên Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Quyền Oai của Ít-ra-en phán như sau: “Ngươi, kẻ thù ta, sẽ không còn gây phiền cho ta nữa. Ta sẽ báo trả điều ngươi làm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Kâo či yơr đĭ tơngan Kâo pơkơhma̱l hĭ ƀing gih yơh;Kar hăng arăng pơtơbiă hĭ djă̱ amrăk yơhKâo či mă pơđuaĭ hĭ abih bang tơlơi ƀu rơgoh mơ̆ng ƀing gih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Ta sẽ ra tay chống lại ngươi;Luyện cho ngươi sạch hết cáu cặn như luyện kim,Và loại bỏ mọi tạp chất khỏi ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ta sẽ trở tay Ta chống lại ngươi;Ta sẽ tẩy sạch hết cặn bã khỏi ngươi;Ta sẽ cất khỏi ngươi những gì đã pha trộn, làm mất đi phẩm chất tinh ròng.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ta sẽ trở tay chống ngươi, Ta sẽ luyện lọc cặn bã ngươi như với nước tro.Và tinh luyện mọi tạp chất nơi ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ta sẽ chống nghịch ngươi và sẽ tẩy sạch cặn bã ra khỏi ngươi; ta sẽ loại bỏ những kim loại vô dụng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Kâo či pha brơi kơ ƀing gih ƀing khua phat kơđi djơ̆ klă kar hăng rơnŭk hlâo adih,laih anŭn ƀing djru pơmĭn gih kar hăng čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn lŏn čar gih yơh.Tơdơi kơ Kâo pha brơi kơ ƀing gơñu kơ ƀing gih, arăng či pơanăn plei Yerusalaim gihjing Plei Tơlơi Tơpă Hơnơ̆ng,laih anŭn ăt jing Plei Tŏng Ten yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu. Rồi sau người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như trước,Và các cố vấn như thuở ban đầu.Sau đó, ngươi sẽ được gọi là thành phố công chính,Là thành trung nghĩa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ta sẽ lập lại những người lãnh đạo của ngươi giống như ngày trước,Các mưu sĩ của ngươi sẽ như thuở ban đầu;Sau đó người ta sẽ gọi ngươi là ‘Thành Công Chính,’ là ‘Thành Trung Tín.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ta sẽ phục hồi các quan án của các ngươi như thuở xưa, Các cố vấn của các ngươi như lúc ban đầu. Bấy giờ, ngươi sẽ được gọi là Thành công chính, Thành trung nghĩa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ta sẽ mang các quan án ngươi về như xưa kia; các cố vấn ngươi giống như cũ. Rồi ngươi sẽ được gọi là thành Công Chính, thành Trung Kiên.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

27Yahweh yơh či song mă ƀing ană plei plei Yerusalaim hăng tơlơi phat kơđi djơ̆ tơpă Ñu,sĭt Ñu či song mă ƀing mơnuih kơhma̱l amăng plei anŭn hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Si-ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Si-ôn sẽ được chuộc bởi công lý,Và dân trong thành ăn năn sẽ được chuộc bởi sự công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Si-ôn sẽ được giải cứu nhờ công lý;Những ai ở trong thành biết ăn năn quay về với công chính sẽ được giải cứu.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Si-ôn sẽ được cứu chuộc bởi sự công bình, Và những người trong thành ăn năn nhờ sự công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nhờ làm điều công chính, Giê-ru-sa-lem sẽ được tự do như trước. Nhờ làm điều phải, dân cư trở về với CHÚA sẽ được giải thoát.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

28Kơđai glaĭ, ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih anŭn ngă soh sat nanao či răm rai hĭ abih bang,sĭt ƀing hlơi pô đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu či răm rơngiă hĭ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Song những kẻ bạn nghịch và mắc tội sẽ cùng bị hủy diệt, còn kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nhưng những kẻ phản loạn và có tội sẽ cùng bị đập tan,Còn những kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Nhưng những kẻ phản nghịch và những kẻ tội lỗi sẽ cùng nhau bị tiêu diệt,Và những kẻ lìa bỏ CHÚA sẽ bị diệt vong.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nhưng những kẻ phản loạn cùng người tội lỗi sẽ bị đánh tan Và những kẻ từ bỏ CHÚA sẽ bị tiêu diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Còn tội nhân và kẻ chống nghịch Thượng Đế sẽ bị tiêu diệt; kẻ rời bỏ CHÚA sẽ chết mất.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

29“Ƀing gih či mlâo mlañ yơh yuakơ khul đang kơyâo sen yom hơgŏmjing khul đang ƀing gih pơkra kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng.Ƀing gih ăt či mlâo hyâo yơh yuakơ khul đang hơmaƀing gih hơmâo ruah mă laih kiăng kơ ngă tơlơi soh sat amăng anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì những cây thông mình ưa; mắc cỡ vì những vườn mình đã chọn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì cây cốiMà mình ưa thích;Và xấu hổ vì các khu vườnMà mình đã chọn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Này, các ngươi sẽ bị xấu hổ vì những cây sồi các ngươi ưa thích;Các ngươi sẽ phải hổ thẹn vì vườn cây các ngươi đã chọn,

Bản Dịch Mới (NVB)

29“Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì các cây sồi Mình ưa thích Và xấu hổ vì các vườn cây Mình đã chọn lựa.

Bản Phổ Thông (BPT)

29“Ngươi sẽ bị sỉ nhục vì đã bái lạy các thần khác dưới các cây sồi. Ngươi sẽ bị nhục nhã vì đã thờ lạy các thần khác trong vườn mình.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

30Gih pô či jing hrup hăng kơyâo sen hla gliu krô,laih anŭn jing kar hăng đang hơma ƀu hơmâo ia yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá,Như vườn không có nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Vì các ngươi sẽ như cây sồi khô lá,Như mảnh vườn không nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vì các ngươi sẽ như cây sồi lá khô héo, Như vườn cây không có nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Ngươi sẽ như cây sồi úa lá, như vườn không tưới.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

31Mơnuih khĭn kơtang či jing hĭ kar hăng gơnam amuñ jă̱laih anŭn bruă mă ñu jing kar hăng gơnam pơtơbiă rai apui yơh.Abih dua mơnuih hăng bruă mă ñu anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ hrŏm hơbĭt,ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơthăm hĭ apui anŭn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa; cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai dập tắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Người mạnh sẽ như sợi gai thô,Việc làm của nó như tia lửa,Cả hai sẽ cùng nhau cháy,Chẳng ai dập tắt được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Kẻ nào mạnh sẽ như cái bùi nhùi mồi lửa;Công việc của nó sẽ như một ngọn lửa bùng lên;Kẻ ấy và công việc của nó sẽ cùng nhau bị cháy cho đến khi bị tàn rụi,Và không ai có thể dập tắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Người mạnh mẽ sẽ trở nên vỏ khô,Công việc của nó như mồi lửa. Cả hai sẽ cùng nhau cháy, Không ai dập tắt được.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Những kẻ quyền thế sẽ như những khúc củi nhỏ, khô queo, công việc họ như những tia lửa. Chúng sẽ cùng nhau cháy, không ai dập tắt.”