So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Hnub ntawd tus TSWV yuav siv nws lub hwjchim thiab muab nws rab ntaj rau txim rau tus Levi-athas uas yog tus nab txwj nab laug uas khiav lawm, tus Levi-athas ntawd yog tus nab txwj nab laug uas nkhaus ntswj pesyos, thiab nws yuav muab tus zaj uas nyob hauv hiavtxwv tua povtseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-vi-a-than, là con rắn lẹ làng, phạt lê-vi-a-than, là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trong ngày đó,Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnhĐể trừng phạt lê-vi-a-than là con rắn luồn lách,Trừng phạt lê-vi-a-than là con rắn uốn lượn;Và Ngài sẽ giết con quái vật dưới biển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong ngày ấy CHÚA sẽ dùng một thanh gươm vừa cứng, vừa lớn, và vừa mạnh Ðể trừng trị con rồng, con rắn lủi đầu trốn chạy,Con rồng, con rắn lươn lẹo quẹo quọ;Ngài sẽ giết chết con quái vật dưới biển.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vào ngày ấy, CHÚA sẽ dùng gươm cứng, Lớn và mạnh để trừng phạt: Lê-vi-a-than, là con rắn lanh lẹ, Phạt Lê-vi-a-than, là con rắn uốn khúc. Ngài sẽ giết con rồng dưới biển.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc đó CHÚA sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn uốn éo,Ngài sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn nằm cuộn tròn,bằng lưỡi gươm lớn, cứng rắn và mạnh mẽ của Ngài.Ngài sẽ giết con quái vật của biển.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Hnub ntawd tus TSWV yuav hais rau lub vaj txiv hmab uas ntxim siab hais tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho sanh ra rượu nho!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Trong ngày đó,Các ngươi hãy hát cho vườn nho sai trái!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Trong ngày ấy, hãy hát cho nó nghe rằng,“Vườn nho bây giờ đã có rượu nho.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vào ngày ấy “Hãy hát về một vườn nho sinh rượu.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Lúc đó người ta sẽ hát về vườn nho sai trái.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3“Kuv uas yog tus TSWV, kuv tsomkwm nws, thiab kuv rau siab ntso ywg dej rau nws txhua lub sijhawm. Kuv zov rawv nws nruab hnub hmo ntuj kom tsis txhob muaj leejtwg tuaj ua phem rau nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó, và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3“Chính Ta, Đức Giê-hô-va là Đấng canh giữ nó,Vẫn thường xuyên tưới nước cho nó.Ta canh giữ nó ngày đêm,Kẻo người ta phá hại nó chăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Chính Ta, CHÚA, là người chăm sóc vườn nho;Ta tưới nước cho nó đều đặn;Ta canh giữ nó ngày đêm để không ai phá hoại nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Chính Ta, CHÚA là Đấng canh giữ nó, Ta thường xuyên tưới nước. Ta sẽ canh giữ nó ngày đêm Kẻo có người phá hại chăng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3“Ta, CHÚA, sẽ chăm sóc vườn nho đó;ta sẽ tưới nó đúng thì.Sẽ không ai làm hại nó,vì ta sẽ ngày đêm canh giữ nó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Kuv tsis chim rau lub vaj txiv hmab lawm. Yog tej hmab pos thiab ntoo pos sawv ua rog tawmtsam kuv, kuv yuav muab lawv hlawv kom kub hnyiab tas huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ta chẳng căm giận. Mặc ai đem chà chuôm gai gốc mà chống cự cùng ta! Ta sẽ đi đánh chúng nó, đốt chung làm một.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ta không còn giận nữa.Nếu nó chỉ sinh gai góc và bụi rậm,Ta sẽ đi đánh chúng nó,Ta sẽ đốt nó chung với nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ta không giận nó nữa;Kẻ dùng gai góc hay bụi gai chống cự Ta đâu rồi?Ta sẽ xông vào chúng;Ta sẽ thiêu rụi chúng một lượt.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ta không nóng giận. Nhưng nếu nó chỉ sinh chà chuôm và gai gốc cho Ta, Ta sẽ ra trận chiến đấu nghịch chúng nó, Ta sẽ thiêu đốt chúng nó với nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta không tức giận.Nhưng nếu ai dựng hàng rào gai gốc cho ta,Ta sẽ đến gây chiến và đốt rụi nó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tiamsis yog kuv haivneeg cov yeebncuab xav kom kuv tsomkwm lawv, cia lawv cog kev phoojywg nrog kuv. Cia lawv cog phoojywg nrog kuv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chẳng gì bằng nhờ sức ta, làm hòa với ta, phải, hãy làm hòa với ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Không gì bằng nhờ sức TaHãy làm hòa với Ta,Phải, hãy làm hòa với Ta!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chẳng có gì tốt hơn là bám chặt vào sức mạnh của Ta;Hãy làm hòa với Ta;Hãy làm hòa với Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ngoại trừ chúng nó nhờ Ta bảo vệ, Hãy làm hòa với Ta, Hãy làm hòa với Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng nếu ai đến cùng ta để được an ninhvà muốn làm hòa với ta,thì người đó hãy đến làm hòa với ta.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Muaj ib hnub tom ntej no Yakhauj cov xeebntxwv yuav nrhau cag ib yam li tsob ntoo, haivneeg Yixalayees yuav hlav nplooj thiab tawg paj. Thiab tej txiv yuav puv nkaus lub ntiajteb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Sẽ đến lúc Gia-cốp đâm rễ,Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa,Và sẽ ra trái đầy trên mặt đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Trong những ngày đến,Gia-cốp sẽ đâm rễ;I-sơ-ra-ên sẽ đâm chồi và trổ hoa;Rồi cả thế giới sẽ đầy trái nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Trong những ngày đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ, Y-sơ-ra-ên sẽ nẩy mầm và trổ hoa; Trái đầy trên khắp thế giới.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Trong những ngày sắp đến,dân cư Gia-cốp như cây mọc rễ sâu;Ít-ra-en sẽ mọc như cây sắp trổ hoa.Thế gian sẽ đầy dẫy con cái chúng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Nws puas tau ntaus lawv ib yam li nws ntaus cov neeg uas tuaj ntaus lawv? Lossis lawv puas raug hlais ib yam li hlais cov neeg uas tuaj hlais lawv?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đức Chúa Trời đánh nó há như đánh kẻ đã đánh nó sao? Nó bị giết há như những kẻ giết nó đã bị giết sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Có phải Ngài đánh nó như đánh kẻ đã đánh nó không?Hay nó có bị giết như những kẻ giết nó đã bị giết không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Có phải Ngài đánh nó như Ngài đã đánh kẻ đánh nó chăng?Có phải Ngài giết nó như Ngài đã giết kẻ muốn giết nó chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

7Có phải Đức Chúa Trời đã đánh chúng Như Ngài đã đánh kẻ đánh chúng không? Hay chúng có bị giết Như những kẻ đã giết hại chúng bị giết không?

Bản Phổ Thông (BPT)

7CHÚA không làm hại dân Ngàinhư đã làm hại kẻ thù của họ;dân Ngài không bị giếtnhư những kẻ tìm cách giết họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Tus TSWV rau txim rau nws haivneeg uas yog tso lwm haivneeg tuaj ntes lawv. Nws coj lawv tawm nrog cov cua phem uas ntsawj sab hnubtuaj tuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ấy là Ngài đã tranh nhau với nó cách chừng đỗi, mà dời nó đi, trong một ngày có gió đông, nó bị đùa đi bởi gió bão của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ngài đã trừng phạt nó cách chừng mựcBằng cách đuổi nó đi;Ngài dùng cơn lốc mãnh liệt đùa nó điTrong một ngày có gió đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ngài đã dùng biện pháp lưu đày đối phó với họ;Ngài đã dùng cuồng phong trong ngày gió đông thổi họ bay đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Cùng một cách ấy Ngài bằng lòng để cho chúng nó bị lưu đày. Ngài dùng ngọn gió mạnh dời chúng đi Trong ngày gió đông thổi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ngài sẽ giàn xếp tranh chấp của Ngài với Ít-ra-enbằng cách đày họ đi xa.Ngài sẽ đẩy họ đi như gió nóng sa mạc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Qhov uas yuav zam tau Yakhauj lub txim, yog yuav tsum muab tej pobzeb uas teeb lub thaj tsoo kom tawg ua hmoov tas ib yam li hmoov zebsib, thiab tsis txhob tseg ib lub thaj teev tus mlom pojniam Aselas lossis tej thaj hlawv hmoov tshua tsw qab nyob qhov twg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy, nầy là cớ vì sao mà tội Gia-cốp sẽ được tha, và nầy là quả của sự trừ bỏ tội nó đi: nó sẽ làm cho hết thảy đá của bàn thờ ra như đá vôi bể nát; các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy, nhờ điều sau đây mà tội của Gia-cốp sẽ được tha,Và đây là tất cả những gì nó cần làm để tội nó được xóa bỏ:Nó phải làm cho tất cả đá của bàn thờTrở nên như đá vôi tán vụn,Các tượng A-sê-ra và các bàn thờ dâng hươngSẽ không bao giờ dựng lại nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhờ vậy mà tội lỗi của Gia-cốp sẽ được tha thứ;Việc tẩy sạch tội lỗi nó đưa đến kết quả nầy: Nó đập nát những phiến đá xây bàn thờ thần tượng ra như đá vôi bị nghiền nát,Các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra hay những bàn thờ dâng hương cho nữ thần ấy sẽ không còn cái nào đứng nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Cho nên, nhờ điều này mà tội của Gia-cốp sẽ được tha; Và đây là tất cả kết quả của sự xóa bỏ tội lỗi nó đi Khi nó làm cho tất cả đá bàn thờ Như đá vôi bị đập nát; Không còn tượng Át-tạc-tê Hay bàn thờ dâng hương đứng vững.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Đó là cách làm cho tội lỗi dân Gia-cốp được tha;đó là cách tội lỗi họ được xóa đi;Ít-ra-en sẽ nghiền đá của bàn thờ ra bụi,không còn hình tượng hay bàn thờ nàocòn lại để thờ thần A-sê-ra.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Lub nroog uas txhim zeb khov kho raug puastsuaj tas. Nws yuav ua suabpuam ib yam li tej roob mojsab qhua tsis muaj dabtsi. Thiab nws yuav ciaj ua ib lub tshav zaub rau tej menyuam yaj noj, pw thiab zom zaub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vì thành bền vững đã trở nên tiêu điều, nhà ở sẽ bị bỏ và để hoang, dường như đồng vắng. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhá những nhánh cây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vì thành kiên cố đã trở nên hoang vắng,Nơi cư trú đã bị bỏ hoang và lãng quên như hoang mạc.Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó,Nằm và nhơi những cành cây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vì thành trì kiên cố nay trở thành hoang vắng;Nơi phố xá đông người bây giờ vắng vẻ tiêu điều như sa mạc hoang vu;Ðàn bò gặm cỏ ở đó;Chúng nằm nghỉ ở đó và nhá các cành cây ở đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vì thành bền vững đã trở nên hoang vắng, Nơi định cư đã bị bỏ hoang và quên lãng như sa mạc. Ở đó bò tơ ăn cỏ; Ở đó nó nằm Và gặm các cành cây.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Lúc đó thành vững chắc có váchkiên cố sẽ hoang vắng như sa mạc.Bò con sẽ ăn cỏ ở đó.Chúng sẽ nằm và nhơi lá từ các nhánh cây.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Thaum tej ceg ntoo qhuav lawm, ces yeej yuav lov thiab tej pojniam yuav mus khaws los ua taws rauv. Vim haivneeg no tsis totaub, mas Vajtswv tus uas tsim lawv yuav tsis hlub lawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi nhành khô và bị bẻ, đàn bà đến lấy mà nhen lửa. Vì dân nầy không có trí khôn, nên Đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi cành khô và bị bẻ gãy,Các phụ nữ đến lấy mà nhen lửa.Vì dân nầy không chịu hiểu,Nên Đấng đã làm nên nó không thương xót,Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Khi các cành cây khô đi, chúng gãy xuống;Các bà đến lượm về làm củi nhóm lửa.Vì dân nầy không chịu hiểu biết,Nên Ðấng tạo thành họ sẽ không thương xót họ nữa;Ðấng dựng nên họ sẽ không ban ơn cho họ nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Khi cành khô gãy; Các phụ nữ đến lấy mà nhóm lửa. Vì dân này không hiểu biết Nên Đấng làm nên chúng không thương xót Và Đấng tạo ra chúng không ban ơn cho.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Các nhánh cây sẽ khô và gãy,để đàn bà dùng làm củi chụm.Dân chúng không chịu hiểu,nên Thượng Đế sẽ không an ủi họ.Đấng Tạo hóa sẽ không tỏ lòng nhân từ cùng họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Hnub ntawd txij ntua ntawm tus dej Efalates mus txog ntua nram cov Iziv tus ciamteb, tus TSWV yuav txheeb nws haivneeg ib tug zuj zus ib yam li tsoov tej npluag nplej tawm ntawm cov tseem nplej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ lung lay từ lòng Sông cái cho đến khe Ê-díp-tô; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Rồi sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sẽ đập lúa từ dòng Sông Cái cho đến suối Ai Cập; hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Rồi đây, trong ngày ấy, CHÚA sẽ đập lúa từ Sông Ơ-phơ-rát cho đến Suối Ai-cập;Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được mót nhặt từng người một mang về.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vào ngày ấy CHÚA sẽ đập lúa từ sông Ê-phơ-rát đến suối Ai Cập; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Lúc đó CHÚA sẽ gom dân Ngài lại từng người một,từ sông Ơ-phơ-rát cho đến suối Ai-cập.Ngài sẽ tách họ ra khỏi những dân khác, như lúa tách ra khỏi trấu.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Thiab hnub ntawd luag yuav tshuab raj tshuab xyu hu cov Yixalayees uas mus ploj rau pem tebchaws Axilias thiab raug ntiab mus rau nram tebchaws Iziv lawm, rov los pehawm tus TSWV saum lub roob dawbhuv hauv lub nroog Yeluxalees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ những kẻ bị thất lạc trong xứ A-si-ri, và những kẻ bị đày trong đất Ê-díp-tô, sẽ đến thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, trên hòn núi thánh, tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ, những kẻ bị thất lạc trong đất A-si-ri và những kẻ bị đày sang đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Trong ngày ấy, một tiếng kèn lớn sẽ thổi vang,Bấy giờ những người đang bị chết mất trong xứ A-sy-ri Và những người đã bị xua đuổi đến tỵ nạn ở Ai-cập sẽ đến và thờ lạy CHÚA Trên núi thánh, tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vào ngày ấy, có tiếng kèn lớn thổi lên; những kẻ thất lạc trên đất A-si-ri và những kẻ bị lưu đày trên đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhiều người trong dân tahiện nay lạc mất trong A-xy-ri.Một số đã chạy trốn sang Ai-cập.Nhưng đến lúc đó sẽ có tiếng kèn lớn thổi lên,mọi người sẽ đến thờ phụng CHÚAtrên núi thánh ở Giê-ru-sa-lem.