So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Cov neeg uas mus thov kom cov Iziv pab yuav raug puastsuaj lauj! Lawv cia siab rau cov Iziv cov tubrog caij nees, tej tsheb nees ntaus rog thiab cov tubrog. Tiamsis lawv tsis cia siab rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv Dawbhuv kom nws pab lawv li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khốn thay cho những kẻ xuống Ê-díp-tô đặng cầu cứu, nhờ những ngựa cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khốn cho những kẻ xuống Ai Cập để cầu cứu,Dựa vào ngựa chiến,Nhờ cậy vào đoàn chiến xa đông đảoVà lực lượng kỵ binh hùng hậu,Mà không nhìn lên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ênVà chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khốn cho những kẻ xuống Ai-cập tìm cầu giúp đỡ,Những kẻ cậy vào chiến mã,Những kẻ nhờ vào các xe chiến mã, vì thấy chúng nhiều,Những kẻ ỷ vào kỵ binh, vì nghĩ rằng chúng mạnh,Nhưng không cậy vào Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, hoặc tìm cầu CHÚA!

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khốn cho những kẻ đi xuống Ai Cập để cầu cứu; Nhờ những ngựa, Cậy các xe vì chúng nó đông; Tin cậy vào kỵ binh vì chúng nó mạnh Nhưng không nhìn xem Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Và không tìm kiếm CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khốn cho những kẻ đi xuống Ai-cập nhờ cậy cứu giúp. Chúng nghĩ rằng ngựa sẽ cứu chúng, hoặc tin rằng nhiều quân xa và đông lính kỵ mã hùng mạnh là được giải cứu. Chúng không nhờ cậy Thượng Đế, Đấng Thánh của Ít-ra-en, hay xin CHÚA giúp mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Tus TSWV yeej paub tej uas nws ua lawm! Nws tso kev puastsuaj los nws tsis thim nws tej lus rov qab. Nws rau txim rau cov neeg uas ua phem ua qias thiab cov uas pab cov neeg ua phem ua qias ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nhưng mà Ngài cũng là khôn sáng! Ấy chính Ngài là Đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ, và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nhưng chính Ngài là Đấng Khôn Ngoan!Đấng giáng họa, Đấng không rút lại lời đã phán ra.Ngài sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ ácVà chống lại kẻ giúp bọn gian tà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Khá biết rằng Ngài là Ðấng khôn ngoan;Ngài có quyền giáng họa;Ngài sẽ không rút lại lời Ngài đã phán;Ngài sẽ trỗi dậy nghịch lại nhà của phường gian ác;Ngài sẽ chống lại những kẻ giúp bọn gây nên tội ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài cũng là Đấng khôn ngoan, là Đấng giáng tai họa, Đấng không thay đổi lời. Ngài sẽ đứng dậy nghịch với nhà kẻ ác Và chống lại những kẻ giúp bọn làm ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài là Đấng khôn ngoan đang mang thảm hoạ đến cho chúng. Chúng không thể thay đổi mệnh lệnh Ngài đã ra. Ngài sẽ nghịch lại kẻ ác và đồng lõa của chúng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Cov Iziv yog neeg xwb, tsis yog Vajtswv; lawv tej nees yog tsiaj xwb, tsis yog ntsujplig. Thaum tus TSWV xyab tes tuaj, cov neeg uas tuaj pab lawv yuav raug tsuj, thiab lawv cov neeg uas tau kev pab los yuav ntog pawglug, thiab lawv sawvdaws yuav raug puastsuaj ua ke.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vả, người Ê-díp-tô là loài người, không phải là Đức Chúa Trời; những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ dang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời;Ngựa chiến của chúng chỉ là xác thịt, không phải là thần.Khi Đức Giê-hô-va dang tay ra,Kẻ giúp đỡ sẽ lảo đảo, người được giúp sẽ ngã nhàoTất cả cùng bị diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Quân Ai-cập chỉ là phàm nhân chứ nào phải Ðức Chúa Trời;Ngựa của chúng chỉ là loài xác thịt chứ đâu phải thần linh;Khi CHÚA đưa cánh tay Ngài ra,Kẻ giúp đỡ sẽ ngã nhào, và kẻ được giúp đỡ sẽ ngã quỵ;Cả bọn chúng sẽ cùng nhau bị tiêu diệt.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Những người Ai Cập chỉ là người, không phải Đức Chúa Trời, Ngựa của họ chỉ là xác thịt, không phải thần linh. Nhưng CHÚA sẽ giương tay ra Thì kẻ giúp đỡ sẽ vấp, Kẻ được giúp sẽ ngã, Và cả hai sẽ cùng nhau bị hủy diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Bọn Ai-cập cũng chỉ là người, không phải Trời. Ngựa của chúng cũng chỉ là thú vật, không phải thần linh. CHÚA sẽ giơ tay ra, thì kẻ giúp đỡ chúng sẽ ngã, và những người cầu cứu cũng té nhào. Tất cả chúng nó đều sẽ cùng bị tiêu diệt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Txawm yog cov yug yaj qw thiab nthe npaum twg los tus tsov ntxhuav uas tom tau yaj lawm yeej tsis ntshai thiab tsis khiav li; ib yam li ntawd ntag, yeej tsis muaj ib yam dabtsi txwv tau kuv uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom khiav tsis txhob tsomkwm lub Roob Xi-oos li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vầy: Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ; đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế nầy:“Như sư tử hoặc sư tử tơ gầm thét khi bắt được mồi,Mặc dù một đám chăn chiên họp lại chống nó,Thì không vì tiếng la hét mà nó sợ hãi,Không vì náo động mà nó khiếp sợ;Cũng vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ngự xuốngĐể đánh trận trên núi Si-ôn và trên ngọn đồi của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì CHÚA đã phán với tôi thế nầy,“Như con sư tử trưởng thành hoặc như con sư tử tơ gầm gừ để bảo vệ con mồi của nó thể nào,–Cho dù cả đám người chăn gọi nhau đến tấn công nó,Nó cũng chẳng kinh hãi chút nào dù họ hét la inh ỏi,Nó cũng chẳng bất ổn vì tiếng ồn ào của họ–CHÚA các đạo quân sẽ ngự xuống để chiến đấu trên Núi Si-ôn và trên đồi của núi đó cũng thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì CHÚA đã phán với ta như vầy: “Như sư tử gầm thét Hoặc như sư tử tơ vồ mồi, Dù một đám người chăn chiên Họp lại chống nó Thì nó cũng không sợ vì tiếng la hét Hay chạy trốn vì tiếng động của họ. Cũng vậy, CHÚA Vạn Quân sẽ xuống Để chiến đấu trên núi Si-ôn và các đồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4CHÚA phán cùng ta như sau: “Khi sư tử đực hoặc sư tử con giết con mồi, nó đứng trên con mồi đã chết và rống thật to. Dù các kẻ chăn chiên tụ lại để đánh đuổi nó, nó chẳng sợ tiếng họ hò hét, hay e ngại tiếng ồn ào của họ.Cho nên CHÚA Toàn Năng sẽ ngự xuống, chiến đấu trên núi và đồi của Xi-ôn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tsomkwm thiab tiv thaiv lub nroog Yeluxalees ib yam li tus noog ya saum nws lub zes tsomkwm nws cov menyuam ntag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Như chim bay lượn thể nàoThì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy;Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát,Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Như con chim lượn qua lượn lại bảo vệ tổ nó thể nào,CHÚA các đạo quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem cũng thể ấy;Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu nó;Ngài sẽ chừa nó lại và giải thoát nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Như chim bay lượn thể nào CHÚA Vạn Quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy. Ngài bảo vệ và giải cứu, Ngài vượt qua và cứu vớt nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA Toàn Năng sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem, như chim bay trên tổ. Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu thành; Ngài sẽ ‘vượt qua’ và giải cứu Giê-ru-sa-lem.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Vajtswv hais tias, “Haivneeg Yixalayees, nej ua txhaum rau kuv thiab tawmtsam kuv lawm. Tiamsis nimno nej cia li rov los cuag kuv!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà anh em đã hết sức chống nghịch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi hãy quay về với Ðấng các ngươi đã công khai phản bội,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã phản loạn rất nhiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hỡi các ngươi là con cái Ít-ra-en, hãy trở lại cùng Thượng Đế là Đấng các ngươi chống nghịch.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Hnub ntawd nej txhua tus yuav muab tej mlom nyiaj mlom kub uas nej nchuav ntawd sau huv tibsi coj mus povtseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ các tượng thần bằng bạc bằng vàng do chính tay tội lỗi của anh em làm ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7vì trong ngày ấy, tất cả các ngươi sẽ vứt bỏ những thần tượng bằng bạc và các thần tượng bằng vàng do bàn tay tội lỗi của các ngươi làm ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì vào ngày ấy, mọi người sẽ ném bỏ các hình tượng bằng bạc, bằng vàng mà tay ngươi đã làm ra trong tội lỗi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Đến lúc tất cả các ngươi phải thôi thờ lạy thần tượng bằng vàng và bằng bạc mà các ngươi làm ra và khiến mình phạm tội.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Cov Axilias yuav raug puastsuaj tas rau hauv tshavrog, tiamsis tsis yog neeg lub hwjchim ua. Cov Axilias yuav khiav tawm hauv tshavrog, thiab lawv cov tub hluas yuav raug ntes mus ua luag qhev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8A-si-ri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người; và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8A-si-ri sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm chẳng phải của con người,Và một lưỡi gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó.Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm ấy,Và những thanh niên của nó sẽ phải làm lao dịch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8“Bấy giờ A-sy-ri sẽ sụp đổ bằng gươm, nhưng không phải gươm của phàm nhân;Một thanh gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó;Nó sẽ bỏ chạy trước lưỡi gươm ấy;Các trai tráng của nó sẽ bị bắt đi làm lao dịch.

Bản Dịch Mới (NVB)

8“Bấy giờ A-si-ri sẽ sụp đổ vì gươm, không phải do loài người. Gươm, không phải người ta, sẽ ăn nuốt nó. Chúng nó sẽ chạy trốn trước lưỡi gươm Và thanh niên của họ sẽ bị làm lao động cưỡng bách.

Bản Phổ Thông (BPT)

8“A-xy-ri sẽ bị gươm đánh bại, nhưng không phải của con người; Nó sẽ bị tiêu diệt bằng giáo mác, nhưng không phải của con người. A-xy-ri sẽ trốn chạy khỏi gươm giáo của Thượng Đế, Còn các trai tráng của chúng sẽ bị bắt làm nô lệ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Lawv tus huabtais yuav ntshai heev thiab khiav tshee hnyo lawm, thiab cov nomtswv los ntshai kawg nkaus li, lawv yuav muab lawv tej chij ua rog tso povtseg huv tibsi.” Tus TSWV uas muaj lub chaw pehawm nyob saum Roob Xi-oos, thiab muaj lub cubtawg uas hlawv khoom fij nyob hauv lub nroog Yeluxalees yog tus hais ntag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vầng đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kính sợ vì cờ xí Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Tảng đá của nó sẽ qua đi vì kinh hoàng,Các quan chức của nó khiếp sợ vì thấy ngọn cờ,Đó là lời phán của Đức Giê-hô-va,Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nó sợ hãi đến nỗi phải bỏ các chiến lũy xây trên núi đá mà trốn đi;Các quan tướng của nó kinh hoảng đến độ vứt cờ mà chạy,” CHÚA phán.Ngài là Ðấng mà lửa của Ngài đang rực cháy tại Si-ôn,Lò của Ngài đang nung đốt tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Thành đá của nó sụp đổ vì sợ hãi, Các hoàng tử của nó bỏ chạy khi thấy cờ hiệu.” CHÚA, Đấng có lửa tại Si-ôn Và là lửa tại Giê-ru-sa-lem phán như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Chúng sẽ hốt hoảng; nguồn bảo vệ của chúng sẽ bị tiêu diệt. Cấp chỉ huy của chúng sẽ kinh hoàng khi thấy lá cờ mặt trận của Thượng Đế,”CHÚA, Đấng có lửa ở Xi-ôn và lò lửa hực ở Giê-ru-sa-lem, phán vậy.