So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Mangc maah! Maaih dauh hungh diex oix hnyouv zingx nyei gunv.Maaih domh jien oix baengh fim nyei gunv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy, sẽ có một vua lấy nghĩa trị vì, các quan trưởng lấy lẽ công bình mà cai trị.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Nầy, sẽ có một vua trị vì theo sự công chính,Các quan chức sẽ cai trị theo lẽ công minh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Nầy, rồi đây sẽ có một vị vua trị vì bằng công chính,Cùng với các quan quyền biết thực thi công lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Kìa, một vị vua sẽ lấy công chính trị vì Và các hoàng tử thì cai trị bằng công bình.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Vua sẽ cai trị một cách công chính, và các lãnh tụ sẽ quyết định hợp lý.

Ging-Sou (IUMINR)

2Dauh dauh mienh ziouc hnangv norm dorngx bingx nziaaux,yaac benx bingx mbiungc-nziaaux nyei dorngx,yaac hnangv ndoqv liouc ndau-nqaai,hnangv torngv laangh nyei la'bieiv yiem deic-bung-haanz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn mỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Sẽ có một người như nơi núp gióVà chỗ che bão táp,Như suối nước trong nơi khô hạn,Như bóng vầng đá lớn trong đất cằn cỗi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Mỗi vị sẽ là một nơi tránh gió, một chỗ trú ẩn giữa cơn giông bão,Như dòng nước mát giữa nơi khô hạn,Như bóng mát của vầng đá giữa vùng đất trụi khô.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Sẽ có một người như nơi núp gió, Như chỗ che bão, Như suối nước trong sa mạc, Như bóng vầng đá lớn nơi đất mệt mỏi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Mỗi một lãnh tụ như nơi tránh gió, như chỗ trú ẩn an toàn khỏi bão tố, như suối nước trong đất khô, và như bóng mát của khối đá lớn trong đất nóng.

Ging-Sou (IUMINR)

3Wuov zanc haih mangc duqv buatc nyei mienh nyei m'zing maiv njipv.Muangx duqv haiz nyei mienh nyei m'normh yaac muangx duqv haiz aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Bấy giờ mắt của kẻ xem sẽ không mờ, tai của kẻ nghe sẽ chăm chỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Bấy giờ, mắt của những người thấy được sẽ không nhắm lại,Tai của những người nghe được sẽ lắng nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Bấy giờ mắt của những người có thể nhìn thấy sẽ không còn bị mờ nữa;Tai của những người có thể nghe sẽ nghe rõ mồn một.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Bấy giờ mắt của những kẻ nhìn sẽ không mờ, Tai của những người nghe sẽ chú ý.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mắt của những kẻ thấy được sẽ mở ra, tai của những kẻ nghe được sẽ chú ý.

Ging-Sou (IUMINR)

4Nzuih siepv nyei mienh haih hnamv duqv tong yaac bieqc hnyouv,a'lanh nyei mienh haih gorngv waac mbiaangc yaac mengh nyei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Lòng của người hớp tớp sẽ hiểu sự khôn ngoan; lưỡi của người cà lăm sẽ nói dễ và rõ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lòng của người hấp tấp sẽ có sự thông sáng để hiểu biết;Lưỡi của người cà lăm sẽ nói lưu loát và rõ ràng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trí của những người hay hấp tấp sẽ hiểu thấu sự việc cách tinh tường;Lưỡi của những người cà lăm ngọng nghịu sẽ nói năng lưu loát và rõ ràng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Trí của người hấp tấp sẽ có sự hiểu biết, Lưỡi của kẻ cà lăm sẽ nói lưu loát và rõ ràng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ai đang nhẹ dạ sẽ hiểu biết. Ai hiện ú ớ sẽ nói rõ ràng và lưu loát.

Ging-Sou (IUMINR)

5Yiem naaiv mingh mienh maiv taaih mienh hngongx mienh zoux hlo,yaac maiv taaih zoux waaic sic nyei mienh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Kẻ dại dột sẽ chẳng được xưng là cao sang, người rít róng chẳng được xưng là rộng rãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Kẻ ngu dại sẽ không được gọi là cao quý,Kẻ quỷ quyệt chẳng ai cho là đáng kính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Kẻ xuẩn ngốc sẽ không được cho là người cao quý nữa;Quân vô lại sẽ không được xem là bậc tôn trọng nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người ta sẽ không còn gọi kẻ ngu xuẩn là người cao quí; Kẻ bất lương là người đáng kính.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Các ngươi sẽ không cho kẻ ngu là vĩ nhân, hoặc tôn kính kẻ ác nữa.

Ging-Sou (IUMINR)

6weic zuqc hngongx nyei mienh gorngv hngongx nyei waac.Hnyouv kungx hnamv zoux orqv sic hnangv.Ninh zoux sic maiv horpc Tin-Hunghyaac gorngv dorngc Ziouv nyei jauv,weic bun hnyouv sie nyei mienh ngorc jienv yiem,bun jaang nqaatv nyei mienh maiv duqv wuom hopv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vì kẻ dại dột sẽ nói những lời dại dột, lòng họ xiêu về sự gian dối, đặng phạm các tội ác, đặng nói những sự sai lầm nghịch cùng Đức Giê-hô-va, đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khát hết đồ uống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì kẻ ngu dại sẽ nói những lời dại dột,Lòng họ mưu đồ việc gian ácĐể làm chuyện vô đạo,Nói điều xúc phạm đến Đức Giê-hô-va;Làm cho người đói phải trống bụngVà kẻ khát chẳng được uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bởi vì bọn xuẩn ngốc sẽ bộc lộ điều ngu dại;Tâm trí chúng toan tính chuyện tội lỗi: Chúng thực hiện những việc vô luân;Chúng phao tin đồn thất thiệt để cố tình làm hại CHÚA;Chúng muốn bụng người đói cứ tiếp tục trống không;Còn người khát chúng không cho nước uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì người ngu dại sẽ nói điều ngu dại; Lòng nó sẽ làm điều tội lỗi, Thực hành việc vô đạo, Nói sai lầm về CHÚA; Làm cho linh hồn người đói trống không Và không cho người đang khát uống nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Kẻ ngu nói những lời ngu dại, trong lòng nó manh tâm chuyện ác. Kẻ ngu làm chuyện gian ác, nói phạm thượng nghịch cùng CHÚA. Kẻ ngu không cho người đói được miếng ăn hay cho người khát được miếng nước.

Ging-Sou (IUMINR)

7Zoux waaic sic nyei mienh nyei za'eix se orqv haic,kungx daav cuotv orqv nyei za'eix hnangvweic longc gorngv-baeqc nyei jauv bun mienh jomc mienh zuqc mietc,maiv gunv dangx-donx nyei mienh tov nyei waac horpc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Kẻ rít róng dùng những khí giới gian tà, toan những mưu gian, lấy sự nói dối đặng làm hại người nhu mì, và làm hại kẻ nghèo dầu nói lẽ công chính.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Kẻ quỷ quyệt dùng những vũ khí gian tà,Nghĩ ra những mưu ác và dùng lời dối tráĐể làm hại người nhu mì và người nghèo khó,Dù họ đòi hỏi điều chính đáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Những cách bất lương của quân vô lại thật là ác độc;Chúng nghĩ ra những độc kế hại người;Chúng hại người nghèo bằng những lời dối trá,Dù người khốn khó chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Kẻ bất lương dùng vũ khí gian ác. Nó lập mưu ác Để hại người khốn cùng bằng lời giả dối Dù khi lời bào chữa của người nghèo khó là chính đáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Kẻ ác dùng mưu ác. Nó âm mưu cướp đoạt hết của cải người nghèo. Dùng lời dối trá tiêu diệt kẻ nghèo, dù cho khi họ nắm phần phải.

Ging-Sou (IUMINR)

8Mienh longx mienh daav longx nyei za'eix,ninh kungx zoux jienv longx nyei sic mingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nhưng người cao sang chỉ lập những mưu cao sang, hằng làm sự cao sang.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nhưng người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý,Và đứng vững trên những việc cao quý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng người cao thượng nghĩ ra những đường lối rất cao thượng;Rồi họ giữ vững lập trường của họ để thực hiện những đường lối cao thượng ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nhưng người cao quý lập những kế hoạch cao quý Và người hành động trong sự cao quý.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng lãnh tụ tốt tính chuyện tốt lành, và những việc tốt đó giúp họ vững vàng.

Ging-Sou (IUMINR)

9Meih mbuo kuh yiem kuh nyanc nyei m'sieqv dorn aac,jiez daaih muangx yie nyei qiex.Buangv eix nyei sieqv aac,baeng m'normh muangx yie oix gorngv nyei waac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hỡi những đàn bà sung sướng, hãy dậy mà nghe tiếng ta! Hỡi những con gái không hay lo, hãy để tai nghe lời ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Hỡi những đàn bà tự mãn,Hãy trỗi dậy mà nghe tiếng Ta!Hỡi những con gái vô tâm,Hãy để tai nghe lời Ta!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Hỡi những phụ nữ ỷ lại, hãy trỗi dậy để nghe tiếng Ta.Hỡi những người con gái tự mãn, hãy nghe lời Ta nói.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hỡi những người đàn bà tự mãn, Hãy dậy mà nghe tiếng Ta; Hỡi những người con gái vô tâm, Hãy lắng tai nghe lời Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hỡi các đàn bà hiện không âu lo, hãy đứng lên nghe ta. Hỡi các đàn bà hiện đang yên ổn, hãy nghe ta nói.

Ging-Sou (IUMINR)

10Buangv eix nyei m'sieqv dorn aac,aengx jiex yietc hnyangx lengh meih ziouc hnyouv huaang, sin zinx,weic zuqc a'ngunc huingx maiv maaih biouv.Siou biouv nyei ziangh hoc yaac maiv taux.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ không lo lắng, sẽ đều run rẩy, vì mùa nho sẽ mất, và mùa gặt cũng không có nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Trong một năm và mấy ngày nữa,Các ngươi là kẻ vô tâm sẽ run rẩy,Vì mùa hái nho sẽ mấtVà mùa gặt hái cũng không đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Chỉ một năm mấy ngày nữa các ngươi sẽ bắt đầu run sợ, hỡi những phụ nữ tự mãn,Vì mùa hái nho sẽ bị thất thu, sự thu hoạch sẽ không xảy đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Chỉ hơn một năm nữa, Các ngươi là những người vô tâm sẽ run sợ Vì mùa nho sẽ mất, Mùa cây trái sẽ không đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Hỡi các đàn bà hiện đang an ninh, sau một năm các ngươi sẽ lo sợ. Vì sẽ không còn nho để hái cũng không còn hoa quả mùa hè để gom lại.

Ging-Sou (IUMINR)

11Meih mbuo kuh yiem kuh nyanc nyei m'sieqv dorn aac, oix zuqc sin zinx.Meih mbuo buangv eix nyei sieqv aac, oix zuqc hnyouv huaang nyanh nyanh nyei.Jaiv nqoi lui-houx,sai jienv la'maah ndie-cou.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đàn bà sung sướng, hãy run rẩy! con gái không hay lo, hãy bối rối! Hãy cởi áo xống, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng bao gai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Hỡi những đàn bà tự mãn, hãy run rẩy!Hỡi những kẻ vô tâm, hãy bối rối!Hãy cởi áo, hãy ở trần,Hãy thắt lưng bằng vải sô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Hãy run sợ, hỡi những phụ nữ ỷ lại;Hãy hoảng hốt, hỡi những người con gái tự mãn;Hãy cởi bỏ trang phục đến độ phải lộ lưng trần ra;Hãy lấy vải gai quấn vào người thay cho quần áo.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Hỡi đàn bà tự mãn, hãy run rẩy; Hỡi con gái vô tâm, hãy run sợ. Hãy cởi trần, Và mặc đồ tang chế.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Hỡi các đàn bà hiện không âu lo, các ngươi nên run sợ. Hỡi các đàn bà hiện đang an ninh nên run rẩy. Hãy cởi bỏ áo quần tốt đẹp các ngươi và quấn vải sô quanh hông.

Ging-Sou (IUMINR)

12Meih mbuo oix zuqc weic meih mbuo longx haic nyei lingh deiccaux ziangh duqv gitv nyei a'ngunc hmei nzuei la'kuotv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chúng nó sẽ đấm ngực vì đồng điền màu mỡ, vì cây nho sai trái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chúng sẽ đấm ngực than khócVề đồng ruộng màu mỡ,Và vườn nho sai quả,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng xanh,Cho những vườn nho sai trái,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Hãy đấm ngực than khóc cho những cánh đồng phì nhiêu, Cho cây nho nhiều trái,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Hãy đấm ngực buồn rầu vì đồng ruộng trước kia tốt tươi nay hoang dại.Hãy kêu khóc vì dây nho trước kia sai trái nay không ra trái nữa.

Ging-Sou (IUMINR)

13Oix zuqc weic yie nyei baeqc fingx nyei ndaukungx cuotv njimv-cou njimv-muonc,yaac weic njien-youh nyei zinghcaux yietc zungv orn-lorqc nyei biauv nzauh nyiemv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Chà chuôm gai gốc sẽ mọc lên trên đất dân ta, cùng trên mọi nhà chơi trong thành vui vẻ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vì gai góc và bụi rậmMọc lên trên đất dân Ta,Vì mọi nhà hoan lạc trong thành vui nhộnKhông còn nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Cho ruộng đất của dân Ta giờ đây chỉ có gai góc và bụi gai mọc lên;Phải, hãy khóc than cho mọi gia đình hạnh phúc trong một thành phố nhộn nhịp vui ca,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Cho đồng ruộng dân Ta Vì gai gốc và bụi gai mọc lên. Phải, hãy khóc cho mọi nhà vui vẻ, Cho thành nhộn nhịp.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Hãy kêu khóc cho xứ dân ta, là nơi chỉ có gai gốc và cỏ dại mọc. Hãy khóc cho thành trước kia an vui và cho tất cả mọi nhà trước đây hớn hở.

Ging-Sou (IUMINR)

14Hungh dinc oix zuqc guangc huaang,maaih baeqc fingx camv nyei zingh kungx nzengc mi'aqv.Mbong-aiv weih wuonv nyei dorngx caux laauh oix zuqc yietc liuz benx ndau-huaang,zoux hieh lorh a'hneiv nyei dorngx caux yungh guanh nyei miev-ciangv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì cung điện vắng tanh, thành đông đúc hoang loạn; đồi và tháp từ nay sẽ trở nên sào huyệt đến đời đời, cho những lừa rừng choán làm nơi nghỉ, và những bầy vật thả ăn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Thật vậy, cung điện vắng tanh,Thành đông đúc bị bỏ hoang;Đồi và tháp canh trở nên hang động đến muôn đờiCho lừa rừng làm nơi đùa giỡn,Và làm đồng cỏ cho các bầy súc vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vì những lâu đài sẽ bị bỏ hoang;Thành phố đông dân sẽ trở nên tiêu điều hoang phế;Các chiến lũy và các pháo tháp sẽ trở thành những dấu tích hoang tàn vĩnh viễn;Nơi đó, lừa hoang sẽ tha hồ đùa giỡn;Những chỗ đó sẽ trở thành những đồng cỏ cho các bầy súc vật đến ăn,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vì lâu đài sẽ bỏ hoang, Thành đông đúc sẽ bị hoang phế. Đồi và tháp canh sẽ trở nên hang hố đến muôn đời; Là nơi lừa rừng thích thú, là đồng cỏ cho thú vật,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Cung vua sẽ bỏ hoang mãi mãi; dân chúng sẽ rời bỏ nơi phồn hoa đô hội. Các thành lũy và các tháp cao sẽ hoang vắng. Lừa rừng sẽ sống ở đó, và chiên sẽ đến đó ăn cỏ.

Ging-Sou (IUMINR)

15Zuov taux Singx Lingh yiem gu'nguaaic dox njiec yie mbuo,ndau-huaang ziouc tiuv benx ndau-longx,ndau-longx yaac buatc hnangv ndiangx-lomc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15cho đến chừng Thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Cho đến khi Thần từ trên cao được đổ xuống cho chúng ta,Hoang mạc biến thành vườn cây ăn quả,Vườn cây ăn quả được xem như một cánh rừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Cho đến khi Thần của Chúa từ trời cao đổ xuống trên chúng ta;Bấy giờ đồng hoang sẽ trở thành một rừng cây ăn trái;Rừng cây ăn trái sẽ biến nên một cánh rừng trù mật.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Cho đến khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta Và sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu; Đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Việc đó sẽ kéo dài cho đến khi Thượng Đế đổ Thần linh Ngài trên chúng ta. Lúc đó sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu và đồng ruộng phì nhiêu sẽ trở thành rừng rú.

Ging-Sou (IUMINR)

16Baengh fim nyei jauv ziouc yiem deic-bung-huaang,zoux horpc nyei jauv yaac yiem ndau-longx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Bấy giờ sự xét đoán sẽ ở nơi đồng vắng, sự công bình sẽ trú nơi ruộng tốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Bấy giờ, lẽ công minh sẽ ở trong hoang mạc,Và sự công chính ở trong vườn cây ăn quả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ công lý sẽ ở giữa đồng hoang;Công chính sẽ trú ngụ trong rừng cây ăn trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Bấy giờ công bình sẽ sống ở trong sa mạc Và công chính sẽ cư ngụ nơi đồng ruộng phì nhiêu.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Và dù cho ở trong sa mạc cũng có công lý, và lẽ công bằng cũng sẽ có nơi đồng ruộng phì nhiêu.

Ging-Sou (IUMINR)

17Zoux horpc nyei jauv bun mienh maaih baengh orn,zoux horpc nyei jauv cuotv taaix-baengh nyei siccaux maaih lamh kaux dorngx weic yietc liuz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Sản phẩm của công chính là sự bình an,Thành quả của công chính là sự yên ổn và an ninh mãi mãi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Thành quả của công chính sẽ là bình an;Hiệu lực của công chính sẽ là yên tĩnh và an ninh vĩnh viễn.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Công việc của công chính sẽ là sự bình an, Kết quả của công chính sẽ là yên tĩnh và tin cậy muôn đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sự công bình đó sẽ mang lại hoà bình và an ninh mãi mãi.

Ging-Sou (IUMINR)

18Yie nyei baeqc fingx duqv yiem baengh orn nyei dorngx,duqv yiem wuonv nyei biauv,sekv nzieqc nyei hitv kuonx dorngx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Dân Ta sẽ cư trú trong nơi bình an,Trong chỗ ở an toàn, và nơi nghỉ ngơi thanh thản.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bấy giờ dân Ta sẽ sống trong chỗ bình an,Trong nhà cửa an toàn,Và trong những nơi cư ngụ được nghỉ ngơi nhàn hạ,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Dân Ta sẽ cư ngụ trong nơi bình an, Trong nhà an toàn, Tại nơi nghỉ ngơi thoải mái.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Dân ta sẽ sống trong các nơi an ninh, trong các nhà yên ổn và ở những nơi an bình thảnh thơi.

Ging-Sou (IUMINR)

19Maiv gunv duih borqc njiec mborqv ndiangx-lomc mbaang,zingh yaac zuqc baaic nzengc,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng, và thành sẽ bị hạ cả xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nhưng mưa đá sẽ đổ trên rừng,Và thành trì sẽ bị triệt hạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Dù cho mưa đá đổ xuống trên rừng,Và thành phố bị san bằng thành bình địa.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng Và ngay cả thành sẽ bị hạ thấp.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Mưa đá sẽ tiêu hủy rừng rậm, thành phố sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy.

Ging-Sou (IUMINR)

20meih mbuo yiem diuh diuh ndoqv-hlen zuangx ga'naaiv,bungx meih mbuo nyei ngongh caux lorh sueih jienv mingh nyanc miev,naaiv nyungc mienh ziouc maaih orn-lorqc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước, thả chân bò lừa đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Phước cho các ngươi,Những người gieo giống bên mọi dòng nước,Thả cho bò lừa đi ăn cỏ tự do.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Phước thay cho các ngươi, những người gieo giống mình ở mọi nơi có nước,Và thả bò lừa được gặm cỏ tự do.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Phước cho các ngươi, Những người gieo giống bên cạnh mọi bờ nước, Thả bò, lừa đi lại tự do.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng các ngươi sẽ hớn hở khi gieo giống gần các suối nước hoặc khi ngươi thả trâu bò và lừa đi rông.