So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào năm thứ mười bốn triều vua Ê-xê-chia thì San-chê-ríp, vua A-si-ri, lên đánh và chiếm được tất cả các thành kiên cố của Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Năm thứ mười bốn đời vua Ê-xê-chia, thì San-chê-ríp, vua A-si-ri, đến đánh các thành bền vững của Giu-đa và chiếm lấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong năm thứ mười bốn của triều đại Vua Hê-xê-ki-a, Sên-na-kê-ríp vua của A-sy-ri kéo quân đến tấn công và chiếm lấy các thành kiên cố của Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vào năm thứ mười bốn đời vua Ê-xê-chia, San-chê-ríp, vua A-si-ri lên đánh tất cả các thành kiên cố của Giu-đa và chiếm lấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Trong năm thứ mười bốn đời vua Ê-xê-chia thì San-chê-ríp, vua A-xy-ri tấn công và chiếm lấy tất cả các thành kiên cố của Giu-đa.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Năm thứ 14 triều vua Ê-xê-chia, hoàng đế San-chê-ríp nước A-sy-ri đem đại quân tiến công vào xứ Giu-đa và chiếm đóng tất cả các thành kiên cố.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem với một lực lượng hùng hậu đe dọa vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống dẫn nước ao trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đoạn, vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê với đạo binh lớn từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem, nghịch cùng vua Ê-xê-chia; Ráp-sa-kê đứng tại cống ao trên, nơi đường cái ruộng thợ nện.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vua của A-sy-ri sai Ráp-sa-kê dẫn một đạo quân đông đảo từ La-ki kéo đến Giê-ru-sa-lem vây đánh Hê-xê-ki-a. Ráp-sa-kê đứng ở đầu kênh dẫn nước của Thượng Hồ, chỗ con đường dẫn đến cánh đồng của thợ nện.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê từ La-ki đem một đạo binh hùng mạnh đến Giê-ru-sa-lem để tấn công vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống nước Ao Thượng, nơi con đường đến ruộng thợ nhuộm.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vua A-xy-ri phái viên tư lệnh tác chiến cùng với một đạo quân rất đông từ La-kích đến đánh vua Ê-xê-chia ở Giê-ru-sa-lem. Khi viên tư lệnh đến gần đường dẫn nước từ hồ trên, chỗ đường dân chúng hay giặt đồ thì dừng lại.

Bản Diễn Ý (BDY)

2San-chê-ríp ra lệnh cho đại tướng Ráp-sa-kê chỉ huy một lực lượng hùng hậu từ La-ki tiến sát thủ đô Giê-ru-sa-lem. Tướng Ráp-sa-kê dừng ngựa tại máng nước Hồ Thượng, trên đại lộ 'Cánh đồng thợ chuôi.'

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Bấy giờ Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, quan quản lý cung điện, cùng với thư ký Sép-na và quan thái sử Giô-a, con trai của A-sáp, đi ra gặp Ráp-sa-kê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Bấy giờ, Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, làm chức cung giám, đi với thơ ký Sép-na, và sử quan Giô-a, con trai của A-sáp, mà đến cùng người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ê-li-a-kim con của Hinh-kia quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và Giô-a con của A-sáp quan quản lý văn khố đi ra tiếp hắn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Bấy giờ, Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai quản cung điện; Sép-na, quan ký lục và Giô-a, con trai A-sáp, quan ngự sử đến cùng người.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ê-li-a-kim, Sếp-na, và Giô-ách đi ra gặp ông. Ê-li-a-kim, con Hinh-kia làm quản lý cung vua, Sếp-na là đổng lý văn phòng, và Giô-ách, con A-sáp là bí thư hoàng gia.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Thủ tướng Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, bộ trưởng ngoại giao Sép-na và sử gia Giô-a, con trai A-sáp vâng lệnh Ê-xê-chia đến hội kiến với Ráp-sa-kê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy tâu với vua Ê-xê-chia rằng đại đế là vua A-si-ri phán thế nầy: ‘Sự tin tưởng của ngươi dựa vào đâu?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ráp-sa-kê nói với ba người rằng: Hãy tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: Đấng đại vương, tức là vua A-si-ri, phán như vầy: Sự trông cậy mà ngươi nương dựa là gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ Ráp-sa-kê nói với họ, “Hãy về nói với Hê-xê-ki-a rằng, Ðại đế, vua của A-sy-ri, nói thế nầy: Ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy?

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy nói với Ê-xê-chia rằng: ‘Đại Đế, vua A-si-ri phán thế này: Cậy vào đâu mà ngươi tin tưởng như vậy?

Bản Phổ Thông (BPT)

4Viên tư lệnh tác chiến bảo họ, “Hãy nói với Ê-xê-chia như sau:Đại vương A-xy-ri hỏi: Hiện nay ngươi đang tin tưởng vào cái gì?

Bản Diễn Ý (BDY)

4Đại tướng A-sy-ri phát biểu: 'Yêu cầu quý ngài chuyển đến vua Ê-xê-chia thông điệp này: "Đại đế nước A-sy-ri hỏi: 'Nhà vua trông cậy vào ai?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ta hỏi ngươi rằng chỉ lời nói suông là có thể thay thế mưu lược và sức mạnh để chiến đấu được sao? Bây giờ, ngươi cậy vào ai mà dám nổi lên chống lại ta?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ta nói rằng: mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi! Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ta nói cho ngươi biết, ngươi tưởng chỉ dùng những lời nói suông mà có thể thay thế mưu lược và sức mạnh của chiến tranh sao? Bây giờ ngươi tin cậy vào ai mà dám phản nghịch ta?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ngươi bảo rằng: Lời nói suông sẽ là chiến lược và lực lượng cho chiến tranh chăng? Giờ đây, ngươi cậy ai mà phản loạn cùng ta?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ngươi bảo mình có kế hoạch tác chiến và sức mạnh để chiến đấu nhưng lời nói ngươi rỗng tuếch. Ngươi hiện trông cậy vào ai để chống lại ta?

Bản Diễn Ý (BDY)

5Ai-cập chỉ biết hứa suông chứ làm gì có thực lực? Thế mà nhà vua cứ dựa vào Ai-cập để nổi loạn kháng chiến với A-sy-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nầy, ngươi dựa vào Ai Cập, là cây gậy bằng sậy đã giập, mà ai dựa vào nó thì bị đâm thủng bàn tay. Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, là như vậy đối với tất cả những ai nương cậy ông ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nầy, ngươi cậy Ê-díp-tô, ngươi lấy cây sậy đã gãy ấy làm gậy, cây mà ai dựa vào thì nó đâm thủng tay. Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, đối với kẻ trông cậy mình cũng là thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hãy xem, ngươi tin cậy vào Ai-cập, một cây sậy đã gãy; ai dựa vào nó ắt sẽ bị nó đâm lủng tay. Pha-ra-ôn vua của Ai-cập và tất cả những ai tin cậy vào hắn đều như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nầy, ngươi nương cậy Ai Cập, là cái gậy bằng sậy đã gãy mà hễ ai tựa vào nó sẽ bị đâm lủng tay. Pha-ra-ôn, vua Ai Cập cũng như vậy đối với ai nương cậy người.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nầy, ngươi hiện đang trông cậy Ai-cập để hỗ trợ mình nhưng Ai-cập là cây gậy dập. Ai tựa vào, nó sẽ đâm thủng tay. Vua Ai-cập cũng sẽ làm tổn thương những ai nhờ hắn giúp.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Ai dùng cây sậy gãy làm gậy sẽ bị nó đâm lủng tay. Vua Ai-cập là một đồng minh nguy hiểm, ai dựa vào nó tất bị tổn thương nặng nề.'

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Có lẽ ngươi nói với ta rằng: “Chúng tôi tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.” Nhưng chẳng phải ấy là Đấng mà Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ Ngài, khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: “Các ngươi hãy thờ lạy trước bàn thờ nầy,” hay sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Có lẽ các ngươi bảo ta rằng: Chúng ta cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; nhưng ấy chẳng phải là Đấng mà Ê-xê-chia đã bỏ các nơi cao và các bàn thờ Ngài, khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: Các ngươi khá thờ lạy trước bàn thờ này hay sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng nếu ngươi nói với ta rằng, ‘Chúng tôi tin cậy vào CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi.’ Nhưng đó chẳng phải là Ðấng mà những chỗ tế tự Ngài trên nơi cao và những bàn thờ Ngài đã bị Hê-xê-ki-a dẹp bỏ, rồi hắn bảo Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Các ngươi hãy đến thờ phượng Ngài trước bàn thờ nầy’ hay sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

7Còn nếu ngươi bảo ta rằng: “Chúng tôi tin cậy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi;” nhưng đó không phải là Đấng mà Ê-xê-chia đã hủy bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Ngài rồi truyền cho Giu-đe và Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy thờ lạy trước bàn thờ này sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ngươi có thể tự hào: ‘Chúng ta nhờ cậy vào CHÚA là Thượng Đế của chúng ta,’ nhưng Ê-xê-chia đã tiêu hủy các bàn thờ và các nơi thờ phụng CHÚA. Ê-xê-chia bảo Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, ‘Các ngươi chỉ được thờ phụng nơi bàn thờ nầy mà thôi.’

Bản Diễn Ý (BDY)

7Có lẽ nhà vua nói: 'Chúng ta trông cậy Thượng Đế là Chúa Hằng hữu. Nhưng chính nhà vua đã phá dỡ các nơi thờ phượng và các bàn thờ của Ngài. Nhà vua đã bảo nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem phải quỳ lạy trước một bàn thờ duy nhất!'

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vậy bây giờ, hãy đánh cuộc với chủ ta là vua A-si-ri. Ta sẽ cấp cho ngươi hai nghìn con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cưỡi!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vậy bây giờ, hãy đưa con tin cho chủ ta, là vua A-si-ri. Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ, thì ta sẽ cấp cho hai ngàn con ngựa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vậy bây giờ ta muốn ngươi đánh cuộc với chủ ta, vua của A-sy-ri: Ta sẽ cho ngươi hai ngàn con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cỡi chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nào, bây giờ hãy đánh cuộc với chủ ta, vua A-si-ri: Ta sẽ ban cho ngươi hai ngàn con ngựa nếu ngươi đủ sức tìm đủ lính kỵ để cưỡi!

Bản Phổ Thông (BPT)

8Bây giờ hãy lập ước với chủ ta là vua A-xy-ri: Ta sẽ cấp cho ngươi hai ngàn con ngựa nếu ngươi tìm được đủ người cỡi.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Bây giờ, ta đề nghị nhà vua cam kết với đại đế nước A-sy-ri: nhà vua thử cố gắng tìm cho đủ 2.000 kỵ binh thì đại đế sẽ giao cho 2.000 ngựa chiến! Nhà vua đào đâu ra 2.000 kỵ binh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ngay cả khi ngươi cậy vào Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh, liệu ngươi có thể đẩy lui được một tướng kém nhất trong số các thuộc hạ của chủ ta không?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nhưng tài nào ngươi sẽ đuổi được lấy một quan tướng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao? Mà ngươi cậy Ê-díp-tô để tìm xe binh và lính kỵ!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Thế thì làm sao ngươi có thể đương đầu nổi một tiểu tướng trong số các tôi tớ của chủ ta, cho dù ngươi cậy vào Ai-cập để nhờ các xe chiến mã và các kỵ binh của chúng đi nữa?

Bản Dịch Mới (NVB)

9Thế thì làm sao ngươi đánh đuổi được một tướng rất nhỏ trong số các tôi tớ của chủ ta dù ngươi cậy Ai Cập để có xe chiến mã và lính kỵ?

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ngươi không thể thắng nổi một sĩ quan thấp kém nhất của chủ ta thì tại sao ngươi lại nhờ cậy Ai-cập để chúng cấp cho ngươi xe cộ và lính cỡi ngựa?

Bản Diễn Ý (BDY)

9Một khi không đủ lực lượng đẩy lui một đơn vị nhỏ nhất của đại đế, nhà vua đừng mơ ước Ai-cập viện trợ quân sự. Dù chiến xa, kỵ binh Ai-cập có tham chiến đi nữa, cũng phải bó tay không cứu nhà vua được!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Hơn nữa, chẳng phải là theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ nầy để tiêu diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán với ta rằng: Hãy lên đánh xứ nầy và tiêu diệt nó đi!’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vả lại, há không có mạng của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ nầy để diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng: Hãy lên đánh xứ nầy và diệt đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Há chẳng phải CHÚA đã sai ta đến xứ nầy để hủy diệt nó sao? CHÚA đã bảo ta, ‘Hãy đi lên tiến đánh xứ nầy và hủy diệt nó.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vả lại, không phải nhờ CHÚA mà ta lên đánh xứ này và hủy diệt nó sao? CHÚA bảo ta hãy lên đánh và hủy diệt xứ này.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ta đến tấn công và tiêu hủy xứ nầy là do mệnh lệnh CHÚA. Chính Ngài bảo ta đến tiêu diệt xứ nầy.”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Hơn nữa, quân đội A-sy-ri xâm lăng, tàn phá xứ Giu-đa là theo lệnh của Chúa Hằng Hữu. Chính Ngài ra lệnh cho quân đội ta tiến công!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ê-li-a-kim cùng Sép-na và Giô-a nói với Ráp-sa-kê: “Xin nói với các đầy tớ ông bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa kẻo dân ở trên tường thành nghe được.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ê-li-a-kim, cùng Sép-na và Giô-a, bảo Ráp-sa-kê rằng: Xin nói với tôi tớ ông bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Song đừng lấy tiếng Giu-đa nói cùng chúng tôi, cho dân nầy đương ở trên tường thành nó nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Bấy giờ Ê-li-a-kim, Sép-na, và Giô-a nói với Ráp-sa-kê, “Xin ngài vui lòng nói với các tôi tớ ngài bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa trong tầm tai của dân chúng đang ở trên tường thành.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ê-li-a-kim, Sép-na và Giô-a nói cùng Ráp-sa-kê rằng: “Xin nói với tôi tớ ông bằng tiếng A-ram vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa cho dân trên tường thành này nghe.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ê-li-a-kim, Sếp-na, và Giô-ách nói cùng viên tư lệnh tác chiến rằng, “Xin nói với chúng tôi bằng tiếng A-ram vì chúng tôi hiểu thứ tiếng đó. Đừng nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ vì dân trong thành có thể nghe được.”

Bản Diễn Ý (BDY)

11Phái đoàn Do-thái đề nghị: "Yêu cầu đại tướng dùng tiếng A-ram làm ngôn ngữ hội đàm vì chúng tôi cũng hiểu tiếng A-ram. Xin Đại tướng đừng dùng tiếng Do-thái, để nhân dân rình rập trên tường khỏi nghe lỏm được cuộc hội đàm!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng Ráp-sa-kê trả lời: “Có phải chủ ta sai ta truyền mấy lời nầy cho chủ ngươi và cho ngươi thôi sao? Chẳng phải cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành kia, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống nước tiểu mình sao?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ráp-sa-kê nói: Chủ ta sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư? Há chẳng cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân uống tiểu mình ư?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng Ráp-sa-kê đáp, “Há chẳng phải chủ ta sai ta đến chỉ để nói với chủ các ngươi và với các ngươi những lời nầy thôi, mà không nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, những người sẽ ăn phân và uống nước tiểu với các ngươi sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng Ráp-sa-kê đáp: “Phải chăng chủ ta chỉ sai ta nói những lời này với chủ ngươi và ngươi thôi sao? Không phải cũng nói cho những kẻ ngồi trên tường thành, là kẻ cùng các ngươi sẽ ăn phân, uống nước tiểu mình sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng viên tư lệnh trả lời, “Chủ ta sai ta đến nói những chuyện nầy đâu phải chỉ cho các ngươi và vua các ngươi mà thôi đâu. Ngài sai ta đến để nói với những người đang ngồi trên vách thành là những kẻ sẽ ăn phân và uống nước tiểu mình như các ngươi vậy.”

Bản Diễn Ý (BDY)

12Tướng Ráp-sa-ki mỉa mai bác bỏ đề nghị ấy: "Đại đế sai ta đến đây đâu phải để hội đàm với vua của quý ngài. Mục đích chỉ là nói thấu tai bọn ngu dân đang ngồi trên tường thành, để chúng cũng được ăn phân, uống tiểu của chúng với quý ngài luôn một thể!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Thế rồi Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa mà nói to lên rằng: “Hãy nghe lời phán của đại đế là vua A-si-ri!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Đoạn, Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa mà nói to lên rằng: Hãy nghe lời phán của đại vương, là vua A-si ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ðoạn Ráp-sa-kê đứng dậy và nói lớn tiếng trong tiếng Giu-đa, “Hãy nghe những lời của Ðại Ðế, vua của A-sy-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Thế rồi Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa kêu to lên rằng: “Hãy nghe lời phán của Đại Đế, là vua A-si-ri:

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nói xong viên tư lệnh đứng la lớn bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng, “Hãy nghe lời đại vương A-xy-ri bảo,

Bản Diễn Ý (BDY)

13Ráp-sa-kê bỏ bàn hội nghị, hùng hổ đứng dậy, quát tháo ầm ĩ bằng tiếng Do-thái: "Này nhân dân Do-thái, hãy nghe huấn thị của đại đế A-sy-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vua phán thế nầy: ‘Đừng để vua Ê-xê-chia lừa dối các ngươi, vì vua ấy không thể giải cứu các ngươi đâu!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vua phán như vầy: Các ngươi chớ để vua Ê-xê-chia lừa dối mình; vì người chẳng có thể cứu các ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðức vua của ta phán, ‘Ðừng để Hê-xê-ki-a lừa gạt các ngươi, vì hắn sẽ không thể giải cứu các ngươi đâu.’

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vua phán như vầy: Đừng để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi vì người không đủ sức giải cứu các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

14‘Ngài bảo các ngươi không nên để Ê-xê-chia phỉnh gạt mình vì người không thể nào cứu các ngươi được đâu.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Đại đế phán bảo: "Đừng để tên Ê-xê-chia mị dân kia đánh lừa các ngươi! Ê-xê-chia không có khả năng bảo vệ các ngươi đâu!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Cũng đừng để vua Ê-xê-chia khiến các ngươi tin cậy Đức Giê-hô-va khi nói rằng: “Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta cùng với thành nầy, và sẽ chẳng phó nó vào tay vua A-si-ri đâu!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Cũng chớ để vua Ê-xê-chia khuyên các ngươi trông cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ cứu chúng ta, và thành nầy sẽ chẳng phó vào tay vua A-si-ri đâu!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Cũng đừng để Hê-xê-ki-a khiến các ngươi tin cậy vào CHÚA, mà rằng, ‘CHÚA chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta. Thành nầy sẽ không bị rơi vào tay vua của A-sy-ri.’

Bản Dịch Mới (NVB)

15Cũng đừng để Ê-xê-chia thuyết phục các ngươi tin cậy vào CHÚA mà nói rằng: ‘Chắc chắn CHÚA sẽ giải cứu chúng ta, Ngài không để thành này lọt vào tay vua A-si-ri đâu!’

Bản Phổ Thông (BPT)

15Đừng để Ê-xê-chia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào CHÚA rằng: CHÚA sẽ giải cứu chúng ta. Thành nầy sẽ không bị trao vào tay vua A-xy-ri.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Cũng đừng mắc mưu Ê-xê-chia khi nó dùng luận điệu phỉnh gạt rêu rao rằng: 'Chúa Hằng Hữu chắc chắn sẽ cứu chúng ta!' Thủ đô này chắc chắn sẽ thất thủ trước cuộc tiến công vũ bão của quân đội A-sy-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Đừng nghe Ê-xê-chia, vì vua A-si-ri phán thế nầy: Hãy làm hòa với ta và ra hàng, thì ai cũng sẽ được ăn trái nho, trái vả, và uống nước từ hồ chứa của mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Chớ nghe vua Ê-xê-chia; vì vua A-si-ri phán như vầy: Hãy hòa với ta, và ra hàng ta đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho trái vả của mình, uống nước giếng mình,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Các ngươi đừng nghe theo Hê-xê-ki-a, vì vua của A-sy-ri nói thế nầy, ‘Hãy đầu hàng ta và ra đây đầu phục ta, thì ai nấy trong các ngươi sẽ được ăn trái nho của mình, ai nấy sẽ được ăn trái vả của mình, và ai nấy sẽ được uống nước của giếng mình,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Chớ nghe lời Ê-xê-chia vì vua A-si-ri phán thế này: Hãy làm hòa với ta, đầu hàng ta đi thì mỗi người sẽ được ăn trái nho, trái vả và uống nước giếng mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Đừng thèm nghe Ê-xê-chia. Vua A-xy-ri khuyên: Hãy cầu hòa với ta, hãy từ thành kéo nhau ra đầu hàng ta thì mỗi người các ngươi sẽ được tự do ăn trái nho, trái vả và uống nước của giếng mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Đừng nghe theo luận điệu tuyên truyền của Ê-xê-chia! Đại đế A-sy-ri long trọng cam kết: Hãy cầu hòa và đầu hàng ta đi! Ta sẽ để cho các ngươi cứ an cư lạc nghiệp,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17cho tới khi ta đến và đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có ngũ cốc và rượu mới, một xứ có bánh và vườn nho.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17cho tới chừng ta đến, đặng đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có mạch nha và rượu mới, lúa mì và nho.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17cho đến khi ta đem các ngươi đến một xứ giống như xứ sở của các ngươi, một xứ đầy lúa gạo và rượu mới, một xứ đầy cơm bánh và vườn nho.’

Bản Dịch Mới (NVB)

17Cho đến khi ta đến và đem các ngươi vào vùng đất như đất của các ngươi, tức là đất có lúa và rượu, đất có bánh và vườn nho.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sau đó ta sẽ đến đưa các ngươi vào một xứ giống như xứ các ngươi, xứ đầy thóc gạo, rượu mới, bánh và vườn nho.’

Bản Diễn Ý (BDY)

17cho đến ngày ta trở lại di tản các ngươi qua một xứ gấm vóc như xứ này, với những đồng lúa, vườn nho xanh dờn, với thóc gạo và rượu ngon đầy dẫy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Hãy coi chừng, kẻo Ê-xê-chia dỗ dành các ngươi mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta!” Vậy, có thần nào của các nước đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua A-si-ri được không?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vậy, hãy giữ mình kẻo vua Ê-xê-chia dỗ dành các ngươi mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta! Vậy chớ các thần của các nước khác đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua A-si-ri được chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chớ để Hê-xê-ki-a thuyết phục các ngươi, bảo rằng, ‘CHÚA sẽ cứu chúng ta.’ Trong các thần của các dân, đã có thần nào giải cứu họ khỏi tay vua của A-sy-ri chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

18Hãy coi chừng kẻo Ê-xê-chia dụ dỗ các ngươi mà nói rằng: ‘CHÚA sẽ giải cứu chúng ta.’ Vậy, có thần nào trong số thần của các nước đã giải cứu đất nước họ ra khỏi tay vua A-si-ri chưa?

Bản Phổ Thông (BPT)

18Đừng để Ê-xê-chia gạt các ngươi bảo rằng: ‘CHÚA sẽ cứu chúng ta.’ Có thần nào của các dân khác cứu họ khỏi quyền lực của vua A-xy-ri chưa?

Bản Diễn Ý (BDY)

18Để các ngươi khỏi bị Ê-xê-chia lừa gạt mà mơ tương viễn vông về Chúa Hằng Hữu, các ngươi thử nghĩ xem: Có thần nào của các dân tộc đủ khả năng giải cứu họ khỏi tay đại đế nước A-sy-ri không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các thần của Ha-mát và Ạt-bát ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta được không?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nào các thần của Ha-mát và của Ạt-bát đâu tá? Nào các thần của Sê-phạt-va-im đâu tá? Các thần ấy đã cứu Sa-ma-ri ra khỏi tay ta chưa?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Các thần của Ha-mát và Ạt-bát đâu rồi? Các thần của Sê-phạt-va-im đâu rồi? Các thần ấy há có giải cứu Sa-ma-ri thoát khỏi tay ta chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

19Các thần của Ha-mát và Ạt-bát ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần ấy có cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta không?

Bản Phổ Thông (BPT)

19Các thần của Ha-mát và Ác-bát đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im đâu? Chúng nó đâu có giải cứu Xa-ma-ri ra khỏi tay ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Các thần của Ha-mát và Ạc-bác ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần có giải cứu nổi Sa-ma-ri khỏi tay ta không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Trong tất cả các thần của các xứ nầy, có thần nào đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta chưa? Vậy, làm thế nào Đức Giê-hô-va cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta!’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta? Mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta được!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Há có thần nào trong tất cả các thần của các nước đã giải cứu được đất nước họ khỏi tay ta chăng? Thế thì CHÚA của các ngươi há có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay của ta được sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Thần nào trong tất cả thần của các nước đã giải cứu đất nước họ khỏi tay ta? Làm sao CHÚA có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta?”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Không có một thần nào của các xứ đó giải cứu dân chúng khỏi tay ta cả. Vì thế CHÚA cũng sẽ không thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi quyền lực của ta.”

Bản Diễn Ý (BDY)

20Trong tất cả các thần linh thiêng ấy, không một thần nào giải cứu đất nước họ khỏi tay ta, vậy sao các ngươi còn mơ mộng viễn vông về Chúa Hằng Hữu?"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Họ im lặng, không đáp lại một lời, vì lệnh vua đã truyền: “Các ngươi đừng đáp lại hắn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lịnh rằng: Các ngươi đừng đáp lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nhưng họ đều im lặng và không đáp lại hắn lấy một lời, vì nhà vua đã truyền lịnh, “Ðừng trả lời hắn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nhưng họ im lặng, không trả lời một tiếng nào vì vua đã truyền: “Không được trả lời người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Dân chúng làm thinh. Họ không trả lời gì cả với viên tư lệnh vì vua Ê-xê-chia đã ra lệnh, “Đừng đối đáp gì hết với hắn.”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Tuy nhiên dân Giu-đa đều im thin thít, không ai đối đáp với Ráp-sa-kê một lời, đúng theo lệnh của vua Ê-xê-chia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, quan quản lý cung điện, cùng thư ký Sép-na, và quan thái sử Giô-a, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về gặp vua Ê-xê-chia và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, làm chức cung giám, cùng thơ ký Sép-na, sử quan Giô-a, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về chầu vua Ê-xê-chia, và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ðoạn Ê-li-a-kim con của Hinh-kia quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và Giô-a con của A-sáp quan quản lý văn khố xé rách áo mình, rồi đến gặp Vua Hê-xê-ki-a, thuật lại mọi lời Ráp-sa-kê đã nói.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai quản cung điện; Sép-na, quan ký lục và Giô-a, con trai A-sáp, quan ngự sử đến với vua Ê-xê-chia, xé áo mình mà thuật lại các lời Ráp-sa-kê nói.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Sau đó Ê-li-a-kim, Sếp-na, và Giô-a xé quần áo mình để bày tỏ lòng đau buồn. Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia là quản lý cung vua, Sếp-na làm đổng lý văn phòng, còn Giô-a, con A-sáp làm ký lục. Ba người đi gặp vua Ê-xê-chia và thuật lại những gì viên tư lệnh tác chiến nói.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Thủ tướng Ê-li-a-kim, bộ trưởng Sép-na và sử gia Giô-a, tất tả quay về cung điện, báo cáo cho vua Ê-xê-chia đầy đủ các chi tiết về cuộc hội đàm với đại tướng Ráp-sa-kê.