So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New International Version(NIV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New International Version (NIV)

1“Listen to this, you descendants of Jacob, you who are called by the name of Israel and come from the line of Judah, you who take oaths in the name of the Lordand invoke the God of Israel— but not in truth or righteousness—

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi nhà Gia-cốp, là những người được xưng bằng danh Y-sơ-ra-ên, ra từ nguồn Giu-đa, hãy nghe đây; các ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, kêu cầu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình…

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp,Là những người được xưng bằng danh Y-sơ-ra-ên,Ra từ nguồn Giu-đa,Là những người nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề,Và kêu cầu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,Nhưng không có lòng chân thật và công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp;Hỡi những kẻ được gọi bằng danh I-sơ-ra-ên,Và những người ra từ nguồn cội của Giu-đa,Những người lấy danh CHÚA mà thề,Cầu khẩn Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,Nhưng không thật lòng và ngay lành,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hỡi nhà Gia-cốp, hãy nghe đây. Ngươi được gọi bằng tên Y-sơ-ra-ên, Ra từ nguồn Giu-đa. Ngươi lấy danh CHÚA mà thề, Cầu khẩn Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Nhưng không ở trong chân lý và công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán, “Hỡi nhà Gia-cốp, hãy nghe ta.Ngươi được gọi là Ít-ra-en,Ngươi xuất thân từ gia đình Giu-đa.Ngươi lấy danh CHÚA mà thề thốtvà ca ngợi Thượng Đế của Ít-ra-en,nhưng lòng ngươi không chân thành.

New International Version (NIV)

2you who call yourselves citizens of the holy city and claim to rely on the God of Israel— the Lord Almighty is his name:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vì họ lấy thành thánh làm danh mình, và cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vì họ xưng mình là người xuất thân từ thành thánh,Và nương cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên;Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Dù chúng cho mình là dân của thành thánh,Và nương cậy vào Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,Tức Ðấng có danh là CHÚA các đạo quân.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vì ngươi xưng mình đến từ thành thánh,Nương cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngươi tự gọi mình là dân cư của thành thánh,và nương cậy vào Thượng Đế của Ít-ra-en,Đấng được gọi là CHÚA Toàn Năng.

New International Version (NIV)

3I foretold the former things long ago, my mouth announced them and I made them known; then suddenly I acted, and they came to pass.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi; những sự ấy ra từ miệng ta, và ta đã rao ra: ta đã làm thình lình, và những sự đó đã xảy đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3“Ta đã báo trước từ xưa những việc qua rồi;Những việc ấy ra từ miệng Ta, và Ta đã nói cho chúng biết;Thình lình, Ta thực hiện,Và những việc ấy xảy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Những chuyện đã qua Ta đã báo trước tự ngàn xưa;Những điều ấy đã ra từ miệng Ta,Và Ta làm cho người ta biết chúng,Rồi thình lình Ta thực hiện những điều ấy,Và chúng đã xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ta đã phán những điều trước kia từ xa xưa. Những điều ấy xuất phát từ miệng Ta và Ta làm cho người ta biết chúng. Thình lình Ta hành động và những điều ấy xảy đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Từ xưa ta đã cho ngươi biết những gì sẽ xảy ra.Ta nói trước và cho ngươi hay;rồi bỗng nhiên ta hành động thì những việc ấy xảy ra.

New International Version (NIV)

4For I knew how stubborn you were; your neck muscles were iron, your forehead was bronze.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gáy ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì Ta biết ngươi cứng đầu,Cổ ngươi có gân sắt,Trán ngươi cứng như đồng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì Ta biết ngươi là kẻ cứng đầu,Gân cổ ngươi cứng như sắt,Trán của ngươi cứng như đồng,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì Ta biết ngươi cứng đầu, Cổ ngươi là gân sắt, Trán ngươi bằng đồng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta biết ngươi rất ương ngạnh;cổ ngươi cứng như bắp thịt sắt,và đầu ngươi như đồng.

New International Version (NIV)

5Therefore I told you these things long ago; before they happened I announced them to you so that you could not say, ‘My images brought them about; my wooden image and metal god ordained them.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến, kẻo ngươi nói rằng: Ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng chạm hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nên Ta đã báo cho ngươi những điều ấy từ xưa,Ta đã cho ngươi biết trước khi nó xảy ra,Kẻo ngươi nói: ‘Tượng thần của tôi đã làm những điều ấy,Tượng chạm, tượng đúc của tôi đã truyền như thế.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nên ngay từ ban đầu Ta đã nói cho ngươi những điều ấy;Trước khi chúng xảy ra, Ta đã nói về chúng cho ngươi hay,Ðể ngươi không thể nói,“Ấy là thần tượng của tôi đã làm những điều ấy;Ðó là tượng chạm của tôi và tượng đúc của tôi đã ra lịnh cho chúng phải xảy ra.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nên Ta đã phán cho ngươi từ xưa, Ta đã cho ngươi biết trước khi chúng xảy đến, Kẻo ngươi nói rằng: ‘Tượng thần của tôi đã làm đấy, Tượng chạm hay tượng đúc của tôi đã truyền bảo.’

Bản Phổ Thông (BPT)

5Cho nên từ xưa ta đã bảo trước cho ngươi những điều đó;Ta cho ngươi biết trước khi chúng xảy rađể ngươi không thể nói,‘Thần tượng của tôi làm những điều nầy,các tượng chạm bằng gỗ và sắt của tôikhiến những việc nầy xảy ra.’”

New International Version (NIV)

6You have heard these things; look at them all. Will you not admit them? “From now on I will tell you of new things, of hidden things unknown to you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ngươi đã nghe rồi, hãy thấy mọi điều đó, sao các ngươi không nói phô đi?… Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới, là sự kín nhiệm ngươi chưa biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ngươi đã nghe rồi, hãy xem mọi điều ấy.Chẳng phải các ngươi sẽ thuật lại sao?Từ nay, Ta sẽ cho ngươi biết những việc mới,Là những việc bí mật mà các ngươi chưa biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ngươi đã nghe rồi;Ngươi đã thấy tất cả rồi;Sao ngươi không tuyên bố ra đi?Từ nay Ta sẽ cho ngươi nghe những điều mới,Ngay cả những điều còn giữ kín mà ngươi chưa hề biết.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngươi đã nghe rồi, hãy xem tất cả những điều này. Nhưng các ngươi không công nhận sao? Từ nay Ta sẽ cho ngươi biết những điều mới, Những điều bí ẩn mà ngươi chưa biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

6“Ngươi đã nghe thấy mọi việcđể ngươi có thể kể lại cho kẻ khác biết.Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết những điều mới lạ,những điều kín giấu mà ngươi chưa rõ.

New International Version (NIV)

7They are created now, and not long ago; you have not heard of them before today. So you cannot say, ‘Yes, I knew of them.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Bây giờ những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có; trước ngày nầy ngươi chưa nghe chi hết, kẻo ngươi nói rằng: Nầy, ta biết sự đó rồi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Bây giờ, những việc đó mới được dựng nên, chưa từng có trước đây;Trước ngày nầy, các ngươi chưa bao giờ nghe,Kẻo ngươi nói rằng: ‘Nầy, tôi đã biết rồi!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ðến bây giờ những điều ấy mới được tạo nên,Chứ chẳng phải chúng đã có sẵn từ lâu rồi đâu;Trước ngày này ngươi chưa bao giờ nghe về chúng,Ðể ngươi không thể nói,“Ồ tưởng gì, chứ những điều đó tôi đã biết cả rồi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bây giờ những điều đó mới được tạo ra, không phải từ xưa. Trước ngày hôm nay, ngươi chưa bao giờ nghe những điều ấy, Kẻo ngươi nói rằng: ‘Nầy, ta đã biết rồi.’

Bản Phổ Thông (BPT)

7Những điều nầy hiện đang xảy rachớ không phải xảy ra từ xưa;trước đây ngươi chưa hề nghe đến chúng.Nên ngươi không thể nói,‘Chúng tôi biết chuyện đó rồi.’

New International Version (NIV)

8You have neither heard nor understood; from of old your ears have not been open. Well do I know how treacherous you are; you were called a rebel from birth.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra; vì ta biết rằng ngươi làm gian dối luôn, từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ngươi chưa từng nghe, cũng chưa từng biết,Từ trước, tai ngươi chưa mở ra.Vì Ta biết rằng ngươi hay phản bội,Đáng được gọi là kẻ phản loạn từ trong lòng mẹ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Chắc chắn ngươi chưa nghe đến;Chắc chắn ngươi chưa biết đến;Chắc chắn từ lâu tai ngươi chưa mở ra,Vì Ta biết ngươi là kẻ phản bội,Ngươi mang tên là kẻ phản phúc từ lúc ngươi còn là một thai nhi.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngươi chưa bao giờ nghe, ngươi chẳng bao giờ biết, Từ xưa tai ngươi vẫn chưa mở. Vì Ta biết rằng ngươi rất xảo trá Và ngươi được gọi là kẻ phản loạn từ khi lọt lòng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng ngươi không nghe ta; ngươi không thèm hiểu.Từ xưa kia ngươi cũng đã chẳng chịu nghe ta.Ta biết chắc ngươi sẽ phản ta;từ khi sinh ra ngươi đã chống ta.

New International Version (NIV)

9For my own name’s sake I delay my wrath; for the sake of my praise I hold it back from you, so as not to destroy you completely.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì danh Ta mà Ta trì hoãn cơn giận;Vì vinh quang Ta mà Ta kiềm chế sự tức giận đối với ngươi,Để không hủy diệt ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy lâu nay, vì danh Ta, Ta cam nén giận,Vì sự ca ngợi dành cho Ta, Ta dằn lòng chịu đựng ngươi,Mà không tiêu diệt ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ta vì danh mình mà dằn cơn giận, Vì vinh quang Ta mà kiềm chế Không hủy diệt ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nhưng ta nén giận vì danh ta.Người ta ca ngợi ta vì ta nén giận không tiêu diệt ngươi.

New International Version (NIV)

10See, I have refined you, though not as silver; I have tested you in the furnace of affliction.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nầy, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc;Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nầy, Ta đã tinh luyện ngươi,Nhưng không như người ta luyện bạc;Ta đã rèn luyện ngươi trong lò lửa khổ đau.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nầy, Ta đã tinh luyện ngươi nhưng không như luyện bạc; Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ta đã khiến ngươi tinh sạch mà không dùng lửa như luyện bạc.Ta đã dùng những thử thách để luyện lọc ngươi.

New International Version (NIV)

11For my own sake, for my own sake, I do this. How can I let myself be defamed? I will not yield my glory to another.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đó là vì Ta, vì chính Ta mà Ta sẽ làm điều đó,Lẽ nào Ta để danh Ta bị lăng nhục sao?Ta không nhường vinh quang Ta cho thần nào khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng nay vì cớ Ta, vì chính Ta, Ta sẽ ra tay hành động;Chứ lẽ nào Ta cứ để cho danh Ta bị sỉ nhục hay sao?Ta sẽ không nhường vinh hiển Ta cho một kẻ nào khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vì cớ Ta, vì chính Ta mà Ta làm điều này. Vì sao Ta lại để cho danh Ta bị nhục? Ta sẽ không nhường vinh quang Ta cho một ai khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ta làm những điều đó vì ta, vì danh ta.Ta sẽ không để ai nói xấu ta,cũng sẽ không nhường vinh hiển ta cho thần nào khác.

New International Version (NIV)

12“Listen to me, Jacob, Israel, whom I have called: I am he; I am the first and I am the last.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Hỡi Gia-cốp, và ngươi, Y-sơ-ra-ên ta đã gọi, hãy nghe lời ta: Ta là Đấng đó; ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Hỡi Gia-cốp tức là Y-sơ-ra-ên mà Ta đã gọi,Hãy nghe Ta!Ta là Đấng ấy;Ta là đầu tiên và là cuối cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Hỡi Gia-cốp, hãy lắng nghe Ta;Hỡi I-sơ-ra-ên, người Ta đã gọi;Ta là Ðấng ấy,Ta là Ðấng Ðầu Tiên và là Ðấng Sau Cùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Hỡi Gia-cốp, hãy nghe Ta. Hỡi Y-sơ-ra-ên, là dân Ta đã kêu gọi. Ta là Đấng ấy. Ta là đầu tiên, Ta cũng là tận cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Hỡi dân Gia-cốp, hãy nghe ta.Hỡi dân Ít-ra-en, ta đã gọi ngươi làm dân ta.Ta là đầu tiên và cuối cùng.

New International Version (NIV)

13My own hand laid the foundations of the earth, and my right hand spread out the heavens; when I summon them, they all stand up together.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã giương các từng trời; ta gọi đến, trời đất đều đứng lên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Tay Ta đã đặt nền móng quả đất,Tay phải của Ta đã giương các tầng trời;Khi Ta gọi,Trời và đất đều đứng lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Chính tay Ta đã đặt nền trái đất;Tay phải Ta đã trải rộng bầu trời;Khi Ta gọi chúng, chúng cùng nhau đứng dậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tay Ta đã lập nền quả đất, Tay phải Ta đã giương các tầng trời ra. Ta gọi trời đất,Chúng đều cùng nhau đứng lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Chính tay ta dựng nên trái đất.Ta dùng tay phải ta trải các bầu trời ra.Khi ta gọi, chúng nó sẽ đến trình diện ta.

New International Version (NIV)

14“Come together, all of you, and listen: Which of the idols has foretold these things? The Lord’s chosen ally will carry out his purpose against Babylon; his arm will be against the Babylonians.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy, và hãy nghe: Trong vòng họ có ai đã rao ra những sự nầy không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu, sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Ba-by-lôn, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người Canh-đê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tất cả các ngươi hãy tập hợp lại và lắng nghe!Ai trong số họ đã rao báo những điều nầy?Người mà Đức Giê-hô-va yêuSẽ làm hài lòng Ngài trong việc chống lại Ba-by-lôn,Cánh tay người sẽ chống lại người Canh-đê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Hỡi tất cả các ngươi, hãy họp lại và lắng nghe!Ai trong vòng các thần tượng đã công bố những điều ấy?CHÚA yêu thương nó; Ngài sẽ thực hiện điều đẹp ý Ngài đối với Ba-by-lôn;Ngài sẽ đưa tay ra nghịch lại người Canh-đê.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tất cả các ngươi hãy tập họp lại và lắng nghe! Ai trong vòng chúng nó đã công bố những điều này? CHÚA yêu thương người,Ngài sẽ thực hiện ý định Ngài trên Ba-by-lôn Và dùng tay nghịch người Canh-đê.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tất cả các ngươi hãy đến nghe.Có thần giả nào bảo trước cho các ngươinhững điều nầy không?CHÚA đã chọn người tấn công Ba-by-lôn;để thực hiện ý muốn Ngài nghịch lại người Canh-đê.

New International Version (NIV)

15I, even I, have spoken; yes, I have called him. I will bring him, and he will succeed in his mission.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ta, chính ta đã phán, và đã gọi người; ta đã khiến người đến, người sẽ làm thạnh vượng đường lối mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ta, chính Ta đã phán và đã gọi người,Ta đã đem người đến, và người sẽ thành công trong đường lối mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ta, chính Ta, đã phán;Phải, Ta đã gọi nó;Ta đã dẫn dắt nó,Nên đường lối nó sẽ thành công thịnh vượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ta, chính Ta đã phán; Phải, Ta đã gọi người; Ta đã đem người đến Và người sẽ thịnh vượng trong đường lối mình.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ta đã phán; ta đã gọi người.Ta đã mang người đến và sẽ khiến người thành công.

New International Version (NIV)

16“Come near me and listen to this: “From the first announcement I have not spoken in secret; at the time it happens, I am there.” And now the Sovereign Lord has sent me, endowed with his Spirit.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Các ngươi hãy đến gần ta, và nghe điều nầy: Từ lúc ban đầu ta chưa từng nói cách kín giấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Thần của Ngài, sai ta đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Hãy đến gần Ta và nghe điều nầy:Từ ban đầu, Ta chưa từng nói cách bí mật.Ta đã ở đó từ lúc điều ấy xảy ra.Bây giờ, Chúa là Đức Giê-hô-va sai Ta đếnCùng với Thần của Ngài.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Hãy đến gần Ta và nghe rõ điều nầy: Từ ban đầu, Ta không nói điều gì bí ẩn;Lúc nó xảy ra, Ta đã có ở đó rồi.Bây giờ, CHÚA Hằng Hữu và Thần của Ngài đã sai tôi rao báo sứ điệp nầy:

Bản Dịch Mới (NVB)

16“Hãy đến gần Ta, hãy nghe điều này: Từ ban đầu, Ta đã không phán một cách bí mật, Vào lúc nó xảy ra, Ta đã ở đó.” Và bây giờ, CHÚA đã sai Ta Cùng với thần của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Hãy đến cùng ta và nghe đây.Từ ban đầu ta đã nói tỏ tường.Từ lúc tạo thiên lập địa, ta đã có đó.”Bây giờ CHÚA là Thượng Đế đã sai ta đi cùng với Thần linh Ngài.

New International Version (NIV)

17This is what the Lord says— your Redeemer, the Holy One of Israel: “I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi,Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy:“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,Là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi,Và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,Ðấng dạy bảo ngươi để ngươi được phước,Ðấng dẫn dắt ngươi vào đường lối ngươi nên đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

17CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng dạy dỗ để ngươi được lợi ích, Đấng dẫn đường để ngươi đi theo.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Đây là lời CHÚA, Đấng giải cứu ngươi, Đấng Thánh của Ít-ra-en phán:“Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,Đấng dạy ngươi làm điều thiện,chỉ cho ngươi con đường phải theo.

New International Version (NIV)

18If only you had paid attention to my commands, your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta,Thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông,Và sự công chính của ngươi như sóng biển;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ôi, ước chi ngươi chú ý đến các điều răn của Ta,Thì hòa bình thịnh vượng của ngươi sẽ còn mãi như nguồn sông vô tận,Sự thành đạt của ngươi sẽ không ngừng như sóng ở đại dương,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ôi, ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta Thì sự thái bình ngươi sẽ như sông, Sự công chính ngươi như sóng biển.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nếu ngươi chịu nghe mệnh lệnh tathì ngươi đã có hoà bình như sông chảy cuồn cuộn.Phước lành sẽ ào đến ngươi như sóng biển.

New International Version (NIV)

19Your descendants would have been like the sand, your children like its numberless grains; their name would never be blotted out nor destroyed from before me.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xóa trước mặt ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát,Con cháu ngươi nhiều như cát bụi.Danh của chúng sẽ không bị diệt,Cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Con cháu của ngươi sẽ đông như cát nơi bờ biển,Dòng dõi của ngươi sẽ nhiều tựa cát của đại dương,Danh của ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,Và chẳng bao giờ bị diệt mất trước mặt Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Con cháu ngươi sẽ như cát, Dòng dõi ngươi sẽ như hạt cát; Tên chúng nó sẽ không bao giờ bị xóa,Bị diệt trước mặt Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ngươi sẽ có đông con như cát.Chúng sẽ không bao giờ chết hay bị tiêu diệt.”

New International Version (NIV)

20Leave Babylon, flee from the Babylonians! Announce this with shouts of joy and proclaim it. Send it out to the ends of the earth; say, “The Lord has redeemed his servant Jacob.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Hãy ra khỏi Ba-by-lôn! Hãy tránh xa người Canh-đê! Hãy cất tiếng reo vui mà rao tin nầy tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất! Hãy rằng: Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, là tôi tớ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hãy ra khỏi Ba-by-lôn! Hãy trốn xa người Canh-đê!Hãy vui vẻ reo hò mà loan báo và công bố tin nầy,Hãy truyền ra cho đến tận cùng cõi đất!Hãy nói: “Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp, là đầy tớ Ngài!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Hãy rời khỏi Ba-by-lôn,Hãy trốn khỏi dân Canh-đê,Hãy cất tiếng hát ca,Hãy tuyên bố, Hãy công bố điều ấy ra,Hãy truyền tin ấy đến tận cùng trái đất,Bảo rằng, “CHÚA cứu chuộc Gia-cốp đầy tớ Ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hãy rời bỏ Ba-by-lôn, Hãy chạy trốn khỏi người Canh-đê. Hãy cất tiếng vui mừng tuyên bố, Hãy công bố điều này, Hãy rao truyền đến tận cùng quả đất; Hãy nói rằng: “CHÚA đã cứu chuộc Gia-cốp, là tôi tớ Ngài.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn!Hãy chạy trốn khỏi người Ba-by-lôn!Hãy vui mừng la lớn báo tin nầy cho dân chúng;hãy loan truyền cho khắp đất biết.Hãy nói rằng, “CHÚA đã giải cứu tôi tớ Ngàilà con cháu Gia-cốp.”

New International Version (NIV)

21They did not thirst when he led them through the deserts; he made water flow for them from the rock; he split the rock and water gushed out.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ; đập bể vầng đá, thì nước văng ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Khi Ngài dẫn họ qua sa mạc thì họ không khát;Vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ,Ngài chẻ vầng đá thì nước tuôn ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Dù Ngài dẫn họ đi qua sa mạc,Họ cũng không khát nước,Vì Ngài khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ uống.Ngài chẻ vầng đá, và nước đã trào ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Họ không bị khát khi Ngài dẫn họ qua sa mạc. Ngài làm nước chảy ra từ vầng đá cho họ; Ngài chẻ đá Thì nước trào ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Khi Ngài dẫn họ đi qua sa mạc,họ sẽ không bị khát.Ngài khiến nước chảy ra từ một tảng đá.Ngài chẻ đá, nước liền phun ra.

New International Version (NIV)

22“There is no peace,” says the Lord, “for the wicked.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng Đức Giê-hô-va phán:“Những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Tuy nhiên phường gian tà sẽ không có bình an,CHÚA phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

22CHÚA phán: “Những kẻ gian ác sẽ không được bình an.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22“Kẻ ác không thể hưởng hoà bình,” CHÚA phán vậy.