So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Yeluxalees, koj zoo li tuspojniam uas muaj tsis taus menyuam,tiamsis nimno koj yuav tau hu nkauj zoo siab.Nimno koj yuav muaj menyuam coob tshaj tus pojniamuas nws tus txiv nrog nraim nws nyob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát xướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Hỡi người hiếm muộn, chưa sinh con, hãy ca hát;Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở,Hãy trỗi tiếng reo mừng.Vì con cái của phụ nữ bị bỏSẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Hãy hát lên,Hỡi người phụ nữ hiếm muộn,Hỡi người phụ nữ không sinh con!Hãy cất lên tiếng hát, và trỗi giọng reo mừng,Hỡi người phụ nữ chưa hề kinh nghiệm cơn đau lúc lâm bồn,Vì con cái của người vợ bị hất hủi sẽ đông hơn con cái của người phụ nữ đang sống với chồng,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

1“Hỡi phụ nữ hiếm hoi, Không sinh nở, hãy hát lên; Hỡi người chưa từng đau đớn sinh nở Hãy cất tiếng ca hát và reo hò. Vì con cái của phụ nữ bị ruồng bỏ Sẽ nhiều hơn con cái của phụ nữ có chồng,”

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán,“Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca lên.Ngươi như đàn bà hiếm con.Hãy ca hát và reo vui lên.Ngươi chưa hề biết đau đẻ,nhưng sẽ đông con hơn đàn bà có chồng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Cia li ua koj lub tsevntaub komdav ntxiv,txuas tej hlua tsevntaub kom ntev,thiab txhos tej tswg kom khov!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Hãy mở rộng chỗ trại ngươi,Giương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp;Hãy giăng dây cho dài,Đóng cọc cho chắc!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Hãy mở rộng trại của ngươi cho thêm chỗ,Hãy căng các tấm bạt nơi ở của ngươi ra,Ðừng giữ lại, hãy nới dài dây căng trại,Hãy đóng các cọc trại của ngươi cho thật chắc,

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Hãy nới rộng chỗ trại ngươi ở; Căng các tấm bạt của trại ngươi ra, Đừng giữ lại. Hãy giăng dây cho dài, Đóng cọc cho chắc.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hãy nới rộng lều ngươi ra;hãy căng cho màn nó rộng thêm.Đừng để chật chội.Hãy nối thêm các dây cột và các cọc lều,

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Koj yuav txav koj ciam dej ciam avkom dav mus ntxiv;koj tej pejxeem yuav rov los nyob hauv lawv tej qub tebqub chaw uas nimno lwm haivneeg kav lawm.Tej nroog uas nimno ua suabpuam tas lawm,yuav rov muaj neeg nyob puv nkaus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái;Dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp,Chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đông dân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải và bên trái;Dòng dõi ngươi sẽ thừa hưởng các nước,Biến các thành bỏ hoang thành những nơi cư trú đông người.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải lẫn bên trái; Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu các nước Và định cư trong các thành bỏ hoang.

Bản Phổ Thông (BPT)

3vì ngươi sẽ mở rộng bên phải và bên trái.Con cái ngươi sẽ chiếm đoạt các nước khác,Chúng sẽ lại ở trong các thành trước kia bị tiêu diệt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Koj tsis txhob ntshai, koj yuav tsisraug kev txajmuag lawm, koj yuav tsis swb leejtwg li.Koj yuav tsis nco txog tej kev pleeskev yi uas koj ua thaum koj tseem hluas,thiab tsis nco txog tej kev nyuaj siabuas thaum koj ua pojntsuam lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đừng sợ chi; vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ; vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương góa bụa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4“Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn.Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa.Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ,Và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh góa bụa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðừng sợ, vì ngươi sẽ không bị hổ thẹn;Chớ bối rối, vì ngươi sẽ không bị sỉ nhục,Vì ngươi sẽ quên hết những nhục nhã của thời còn trẻ;Ngươi sẽ không còn nhớ đến tủi nhục của thời góa bụa nữa,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đừng sợ; vì ngươi sẽ không bị xấu hổ, Chớ lo; vì ngươi sẽ không bị nhục nhã; Vì ngươi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân Và không còn nhớ nữa nỗi nhục nhã của thời góa bụa.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đừng sợ, vì ngươi sẽ không bị xấu hổ.Đừng e thẹn vì ngươi sẽ không bị sỉ nhục.Ngươi sẽ không còn nhớ điều nhục nhãcủa mình trước kia;Ngươi sẽ không còn nhớ điều nhơ nhuốc mìnhkhi bị mất chồng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tus uas Tsim koj yuav zoo li kojtus txiv,nws lub npe hu ua tus TSWV tus uasmuaj hwjchim loj kawg nkaus.Cov Yixalayees tus Vajtswv dawbhuvuas pab kom koj dim,yog tus kav tagnrho lub ntiajteb nohuv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vì chồng ngươi là Đấng Tạo Hóa ngươi;Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ênSẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì Ðấng Dựng Nên ngươi sẽ làm chồng ngươi;Danh Ngài là CHÚA các đạo quân;Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;Ngài được tôn là Ðức Chúa Trời của toàn thế giới.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì Đấng tạo ra ngươi là chồng ngươi; Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Đấng chuộc ngươi lại chính là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên; Ngài được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thượng Đế Đấng dựng nên ngươi là chồng ngươi,Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.Đấng thánh của Ít-ra-en là Đấng Giải Cứu ngươi.Ngài được gọi là Thượng Đế trên khắp đất.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Yixalayees, koj zoo li tus pojniam hluasuas tus txiv muab tso tseg ua rau kojnyuaj siab kawg li.Tiamsis tus TSWV hu koj rov qab los cuag nwsthiab hais rau koj hais tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi, như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị để, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi vềNhư gọi vợ đã bị bỏ, và tâm thần sầu não,Tức là vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị từ bỏ.”Đức Chúa Trời ngươi phán:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì CHÚA đã gọi ngươi về,Ngươi vốn như người vợ bị bỏ,Người vợ có lòng đầy sầu thảm,Như người vợ cưới lúc thanh xuân đã bị hất hủi,Ðức Chúa Trời của ngươi phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì CHÚA đã gọi ngươi về Như người vợ bị bỏ và đau khổ trong lòng;Tức là người vợ cưới thời thanh xuân đã bị bỏ;”Đức Chúa Trời ngươi phán như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngươi trước kia như đàn bà bị chồng bỏ,âu sầu buồn bã.Ngươi như người đàn bà lấy chồng sớmrồi bị chồng ruồng bỏ.Nhưng CHÚA đã gọi ngươi thuộc riêng về Ngài,”Thượng Đế ngươi phán vậy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7“Kuv tso koj tseg ib nyuag ntu xwb,vim kuv hlub koj heev, kuv yuav coj koj rov los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn,Nhưng Ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn,Nhưng vì lòng thương xót lớn lao, Ta sẽ đón ngươi về.

Bản Dịch Mới (NVB)

7“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn Nhưng với lòng thương xót lớn lao Ta sẽ đón ngươi về.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Thượng Đế phán,“Ta đã bỏ ngươi một thời gian ngắn,nhưng vì lòng nhân từ lớn lao,ta sẽ mang ngươi trở về.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Vim kuv chim heev, kuv thiaj fee plhu rau koj ib ntus,tiamsis kuv yuav rov hlub koj mus ibtxhis.”Tus TSWV uas pab koj dim, yog tus hais tej lus no.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Trong cơn tức giận tột cùng,Ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc,Nhưng vì lòng nhân từ vô biên, Ta sẽ thương xót ngươi,”Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Trong cơn thịnh nộ Ta đã ngoảnh mặt khỏi ngươi một thời gian ngắn,Nhưng bởi tình yêu đời đời Ta sẽ thương xót ngươi;CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Trong cơn thịnh nộ bừng bừng, Ta đã tránh mặt không nhận ngươi trong một lúc; Nhưng với tình yêu thương đời đời Ta sẽ thương xót ngươi,” CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ta đã nổi giận và ẩn mặt ta trong một thời gian,nhưng ta sẽ tỏ lòng từ bi đối với ngươi đời đời,”CHÚA là Đấng giải cứu ngươi phán vậy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9“Thaum Nau-es tiam kuv tau cogluscia yuav tsis pub dej nyab lubntiajteb ib zaug ntxiv lawm.nimno kuv coglus yuav tsis chim raukoj ib zaug ntxiv li lawm thiab;kuv yuav tsis cem lossis rau txim rau koj li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Điều đó cũng như nước lụt về đời Nô-ê, như khi ta thề rằng nước lụt của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa; thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa, và cũng không trách phạt ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9“Đối với Ta, điều nầy cũng giống như nước lụt thời Nô-ê,Như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-êSẽ không bao giờ tràn ngập mặt đất nữa,Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươiVà cũng không trách phạt ngươi nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðiều nầy đối với Ta cũng giống như trong thời Nô-ê,Như Ta đã thề rằng nước lụt trong thời Nô-ê sẽ không bao giờ phủ trên mặt đất nữa,Thì Ta cũng đã thề rằng Ta sẽ không giận ngươi và không trách ngươi nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

9“Điều này đối với Ta cũng như nạn nước lụt thời Nô-ê; Như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập đất nữa, Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi Và không quở trách ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA phán, “Đối với ta hôm nay giống như thời Nô-ê.Ta hứa rằng sẽ không sai nước lụt đến trên đất nữa.Cũng vậy, ta hứa sẽ không nổi thịnh nộ với ngươihay trừng phạt ngươi nữa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Tej zaum cov hauv roob thiab pov roob yuav tawg mus,tiamsis kuv txojkev uas hlub koj yuav tsis paub kawg li.Kuv coglus tseg hais tias yuav muaj kev thajyeeb,mas kuv yuav ua raws li kuv tej lus ntawd mus ibtxhis.”Tus TSWV uas hlub koj yog tus uas hais tej lus no.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Dù núi dời,Dù đồi chuyển,Nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi,Và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay;”Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Dù núi dời, dù đồi chuyển,Nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không lìa khỏi ngươi,Và giao ước hòa bình thịnh vượng của Ta dành cho ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,CHÚA, Ðấng thương xót ngươi, phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Dù núi dời, Dù đồi chuyển Nhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ta cũng không thay.” CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Dù núi dời, dù đồi chuyển,nhưng tình yêu ta đối với ngươi sẽ không bao giờ dứt;lời hứa hòa bình của ta sẽ không bao giờ hết,”CHÚA là Đấng tỏ lòng từ bi cùng ngươi phán vậy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Tus TSWV hais tias,“Yeluxalees, koj yog lub nroog uasraug kev txomnyem lwj siab,tsis muaj leejtwg pab thiab tsis muajleejtwg nplig koj siab li;kuv yuav muab tej pobzeb muaj nqis los pua koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hỡi ngươi đương cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi, nầy, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11“Hỡi những người cùng khốn, bị bão tố dồi dập, mất sự an ủi,Nầy, Ta sẽ lấy ngọc lam làm đá xây nhà của ngươi,Và lát nền bằng ngọc bích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Hỡi ngươi là thành khốn khổ, bị bão tố dập vùi, và không được an ủi,Nầy, Ta sẽ lấy những đá quý với màu sắc đẹp đẽ làm đá lót đường của ngươi,Lấy bích ngọc làm nền của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

11“Hỡi kẻ khốn khổ, đang bị bão tố, không người an ủi, Nầy chính Ta sẽ dùng đá màu lát đá cho ngươi; Xây nền cho ngươi bằng lam ngọc.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Tội nghiệp cho thành ngươi.Bão tố đã làm thiệt hại ngươi,ngươi không được an ủi.Nhưng ta sẽ xây ngươi lại bằng cẩm thạch,và dựng nền ngươi lại bằng bích ngọc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Kuv yuav muab tej hlaws lunpispuab ua koj tej chaw tsomfaj,muab tej pobzeb uas ci li nplaimtaws los ua koj tej roojvag,thiab muab tej hlaws muaj nqis uatus ntsayeej thaiv ibncig koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xép ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quí.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường có tháp canh của ngươi,Lấy đá quý lấp lánh làm các cổng của ngươi;Toàn bộ tường thành của ngươi đều làm bằng bửu thạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ta sẽ lấy hồng ngọc xây các tháp canh,Lấy bạch ngọc xây các cổng,Tất cả các vách thành sẽ được xây bằng đá quý.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ta sẽ xây các tháp canh ngươi bằng hồng ngọc, Các cổng thành ngươi bằng ngọc lóng lánh Và tất cả tường thành ngươi bằng đá quý.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ta sẽ dùng hồng ngọc xây tường ngươi,dùng ngọc lóng lánh nạm cửa,dùng ngọc quí bọc vách ngoài của ngươi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13“Kuv yuav qhia koj haivneeg thiabyuav pub kev vammeej thiab kev thajyeeb rau lawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ,Và chúng sẽ được bình an vô cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;Con cái ngươi sẽ được hưởng hòa bình thịnh vượng lớn lao.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ; Chúng sẽ được thái bình thịnh vượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ,chúng sẽ hưởng hòa bình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Txojkev ncaj ncees yuav ua rau kojnyob ruaj khov kho;koj yuav tsis raug luag tsimtxomthiab yuav tsis muaj kev txhawj kev ntshai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính,Ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức, chẳng sợ gì cả;Và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không đến gần ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ngươi sẽ được lập vững trong lẽ công chính;Sự áp bức sẽ tránh xa ngươi.Ngươi chẳng còn lo sợ nữa.Ngươi không còn sợ hãi nữa,Vì nó sẽ không đến gần ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ngươi sẽ được thiết lập trong sự công chính; Ngươi sẽ tránh xa áp bức Vì chẳng sợ chi Và thoát khỏi kinh hoàng Vì nó sẽ không đến gần ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta sẽ dùng sự công bình xây dựng ngươi.Ngươi sẽ không bị kẻ khác làm hại,nên không có gì phải sợ hãi.Không gì khiến ngươi lo sợ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Yog leejtwg tawmtsam koj los tsisyog kuv tso ncauj,yog leejtwg ntaus koj, tus ntawd yuav swb koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nếu có ai tấn công ngươi,Thì điều đó không phải đến từ Ta.Ai tấn công ngươi,Sẽ sụp đổ vì ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nầy, chắc chắn chúng sẽ tụ họp nhau,Nhưng không phải do Ta sai bảo;Bất cứ kẻ nào tụ tập nhau để chống lại ngươi sẽ vì ngươi mà bị ngã nhào.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nếu người nào lập mưu hại ngươi, điều đó không phải đến từ Ta. Ai lập mưu hại ngươi sẽ vì ngươi mà ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ta sẽ không sai ai đến tấn công ngươi,ngươi sẽ đánh bại kẻ muốn tấn công mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16“Kuv yog tus tsim tus kws hlau,nws thiaj teeb lwjhlaus ntaus cuabyeej ua rog.Twb yog kuv tsim tus tubrog, nwsthiaj coj tej cuabyeej ntawd mus ua rog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nầy, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng; và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đặng làm sự phá diệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nầy, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn,Đốt than thổi lửa,Sản xuất vũ khí để dùng;Cũng chính Ta đã dựng nên kẻ hủy diệtĐể thực hiện việc tàn phá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nầy, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn,Nó bơm gió thổi vào than để tạo nên lò lửa,Rồi từ đó chế ra một dụng cụ để dùng.Chính Ta đã dựng nên kẻ phá hủy để tàn phá.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nầy, chính Ta đã tạo nên thợ rèn Thổi lửa đốt than Và chế ra vũ khí để dùng. Chính Ta đã tạo nên kẻ phá hoại để gây ra sự tàn phá.

Bản Phổ Thông (BPT)

16“Nầy, ta làm ra người thợ rèn. Người quạt cho lửa nóng hơn, để chế ra dụng cụ mình cần. Cũng vậy ta làm ra kẻ hủy diệt để hủy diệt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Tsis muaj ib yam cuabyeej twguas yuav tawmtsam tau koj li,koj yuav muaj lus teb cov neeg uasnkaug koj.Kuv yuav tiv thaiv kuv cov tubtxibthiab pab kom lawv yeej.”Tus TSWV yog tus uas hais tej lus no.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công;Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi.Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va,Và sự công chính của họ do Ta ban cho.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Mọi vũ khí được chế tạo để đối phó với ngươi sẽ bất thành;Mọi lưỡi nổi lên chống báng ngươi sẽ bị đem ra xét xử;Ngươi sẽ kết tội chúng.Ðó là cơ nghiệp của các tôi tớ CHÚA,Lẽ công chính của họ sẽ do Ta quyết định,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại.Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ. Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚAVà sự xác minh từ Ta mà đến;”CHÚA tuyên bố như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Cho nên không có vũ khí nào chống lại ngươi có thể thắng ngươi được. Ngươi sẽ chứng tỏ rằng những kẻ tố cáo ngươi là quấy. Đó là những điều tốt lành mà kẻ tôi tớ ta hưởng.” CHÚA phán vậy.