So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Pô aơ Yêhôva lah: "Ndjôt prăp hom nau di, jêh ri ƀư hom nau sŏng srăng, yor lah nau gâp tâm rklaih dăch tât jêh, jêh ri nau sŏng srăng gâp mra gơnh tâm mpơl.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va phán: “Hãy giữ điều chính trựcVà thực hành lẽ công chính,Vì sự cứu rỗi của Ta gần đến,Sự công chính của Ta sắp được bày tỏ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA phán thế nầy, “Hãy duy trì công lý và thực thi công chính,Vì ơn cứu rỗi của Ta sắp đến rồi,Ðức công chính của Ta sắp được thể hiện.

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán như vầy: “Hãy duy trì sự công bình Và làm điều công chính; Vì sự cứu rỗi của Ta sắp đến Và sự công chính của Ta sắp được hiển hiện.

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán như sau: “Hãy ban công lý cho mọi người, hãy làm điều phải, vì sự giải cứu của ta sẽ mau đến với ngươi. Mọi người sẽ sớm biết điều ta làm là đúng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Ueh maak ngăn ma bunuyh ƀư nau nây, jêh ri ma kon bunuyh djôt prăp păng nâp, nơm prăp nar Saƀat mâu ƀư ƀơ̆ păng ôh, jêh ri nkân ti păng mâu ƀư du ntil nau mhĭk ôh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Phước thay cho người làm điều đó, và con người cầm vững sự đó, giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Phước cho người làm điều nầy,Và phước cho con loài người nắm giữ nó,Tức là người giữ ngày sa-bát, không xúc phạm ngày ấy;Và giữ tay mình khỏi mọi điều ác!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Phước cho người nào làm như thế;Phước cho đứa con nào của loài người giữ chặt điều ấy,Tức giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,Và giữ tay mình không làm điều gian ác.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Phước cho người nào làm điều này! Và phước cho con cái nào của loài người giữ điều đúng; Tức là người giữ, không vi phạm ngày Sa-bát Và gìn giữ tay mình không làm một điều ác nào.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ai vâng giữ luật lệ về ngày Sa-bát sẽ được phước, và kẻ không làm ác sẽ lãnh phúc lành.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Lơi ăn bu năch tâm rnglăp păng nơm đah Yêhôva lah: "Na nê̆ ngăn Yêhôva mra tâm nkhah gâp bơh phung ƀon lan păng." Lơi ăn oh mon nter lah: "Aơ, gâp jêng du n'gâng tơm si kro."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: Nầy, ta là cây khô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng:“Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.”Người bị hoạn cũng đừng nói:“Nầy, tôi là một cây khô.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðừng để người ngoại bang nào đã kết hiệp với CHÚA nói rằng,“CHÚA đã hoàn toàn tách biệt tôi ra khỏi dân Ngài,” Cùng đừng để một người bị hoạn nào nói rằng,“Giờ đây tôi chỉ còn là một cây khô.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người ngoại quốc đã liên hiệp với CHÚA chớ nói rằng: “CHÚA chắc chắn sẽ tách rời tôi khỏi dân Ngài.” Người bị hoạn cũng chớ nói rằng: “Nầy, tôi là một cây khô.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Người ngoại quốc nhập cùng CHÚA không nên nói, “CHÚA sẽ không chấp nhận tôi chung với dân Ngài.” Người hoạn không nên nói, “Tôi chỉ là cây khô, không thể có con.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Yor lah pô aơ Yêhôva lah: "Ma phung oh mon bu chor djôt prăp nar saƀat gâp, săch nau ƀư maak ma gâp, jêh ri djôt prăp nâp nau gâp tâm rnglăp,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Những kẻ hoạn hay giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy:“Những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát Ta,Chọn điều đẹp lòng Ta,Giữ vững giao ước Ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì CHÚA phán thế nầy: “Ðối với những người bị hoạn biết giữ ngày Sa-bát Ta,Chọn làm theo những gì đẹp lòng Ta,Và giữ chặt lấy giao ước Ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì CHÚA phán như vầy: “Những kẻ hoạn mà giữ các ngày Sa-bát của Ta; Chọn những điều đẹp lòng Ta Và giữ giao ước Ta;

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đây là điều CHÚA phán: “Người hoạn cũng phải vâng giữ luật lệ về ngày Sa-bát làm điều ta muốn và giữ giao ước ta.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5ma khân păng yơh gâp mra ăn tâm ngih gâp jêh ri tâm nkuĭl gâp du nau bu kah gĭt jêh ri du amoh ueh lơn ma phung kon bu klâu jêh ri ma phung kon bu ur. Gâp mra ăn ma khân păng du amoh n'ho ro, bu mâu mra jut lơi ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ, và một danh tốt hơn danh của con trai con gái; ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Thì Ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà Ta,Trong các tường thành của Ta,Và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai con gái;Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời,Là danh chẳng hề mai một.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ta sẽ ban cho chúng một địa vị và một danh thơm trong nhà Ta và trong các tường thành của Ta, tốt hơn những địa vị và danh thơm các con trai và con gái có thể mang lại cho chúng;Ta sẽ ban cho chúng một danh thơm đời đời, một danh sẽ không bị diệt mất.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ta sẽ ban cho họ trong nhà của Ta, tức là trong các tường thành Ta, Một nơi kỷ niệm và một danh Quý hơn con trai, con gái; Ta sẽ ban cho họ một danh đời đời Không hề bị cắt đứt.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nếu họ làm như thế, ta sẽ khiến tên họ được ghi nhớ mãi mãi trong đền thờ và vách của đền thờ ta. Điều đó còn tốt hơn là con cái. Ta sẽ lưu danh họ đời đời, không bao giờ bị quên lãng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Jêh ri phung bu năch tâm rnglăp khân păng nơm đah Yêhôva, gay pah kan ma păng, gay rŏng ma amoh Yêhôva, gay jêng phung oh mon păng, ăp nơm djôt prăp nar Saƀat mâu ƀư ƀơ̆ păng ôh, jêh ri djôt prăp nâp nau gâp tâm rnglăp,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Các dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-vaĐể phục vụ Ngài, yêu mến danh Đức Giê-hô-va,Và trở nên đầy tớ Ngài,Tức là mọi người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy,Và giữ vững giao ước Ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ngoài ra, những người ngoại đã kết hiệp với CHÚA Ðể phục vụ Ngài,Ðể yêu kính danh CHÚA,Ðể làm các tôi tớ Ngài,Tức mọi kẻ giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,Và vâng giữ kỹ giao ước Ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Những người ngoại quốc đã liên hiệp với CHÚAĐể phục vụ Ngài, Yêu mến danh CHÚAVà làm tôi tớ Ngài; Tất cả những người giữ, không vi phạm ngày Sa-bát Và giữ giao ước Ta

Bản Phổ Thông (BPT)

6Người ngoại quốc sẽ nhập chung với CHÚA để thờ phụng và yêu mến Ngài, phục vụ Ngài, để giữ luật lệ ngày Sa-bát, và giữ giao ước ta.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7khân păng yơh gâp mra njŭn leo ta yôk kloh ueh gâp, jêh ri ăn khân păng răm maak tâm ngih gâp mbơh sơm. Mpa khân păng gŭch jêh ri mpa khân păng ƀư brah gâp mra dơn ta kalơ nơng gâp; yor lah ngih gâp bu mra rnha ngih mbơh sơm prăp ma lĕ rngôch phung ndul mpôl bunuyh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thì Ta sẽ đem họ lên núi thánh của Ta,Và khiến họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta.Tế lễ thiêu và sinh tế mà họ dâng trên bàn thờ TaSẽ được nhậm;Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyệnCho mọi dân tộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ta sẽ đem tất cả những kẻ ấy lên núi thánh của Ta,Làm cho chúng được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta;Ta sẽ nhậm những của lễ thiêu và các con vật hiến tế chúng dâng trên bàn thờ, Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Đều được Ta đem lên núi thánh Và ban cho niềm vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta. Các tế lễ thiêu và tế lễ hy sinh của họ dâng Trên bàn thờ Ta sẽ được chấp nhận, Vì nhà Ta sẽ được gọi là Nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ta sẽ mang các dân nầy đến núi thánh ta và cho họ niềm vui trong nhà cầu nguyện của ta. Những của lễ và sinh tế họ đặt trên bàn thờ ta sẽ làm hài lòng ta, vì đền thờ ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Kôranh Brah Yêhôva, nơm tâm rƀŭn phung Isarael bu mprơh jêh, lah: "Gâp mra tâm rƀŭn phung êng ma păng, êng đah phung rƀŭn jêh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chúa Giê-hô-va, Đấng nhóm dân tan lạc của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Chúa là Đức Giê-hô-va,Đấng tập hợp những người Y-sơ-ra-ên tan lạc, phán rằng:‘Ngoài những người đã được tập hợp rồi,Ta sẽ còn tập hợp các dân khác về cùng nó nữa.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA Hằng Hữu, Ðấng gom nhóm những người I-sơ-ra-ên tản lạc trở về, phán, “Ngoài những kẻ đã được gom nhóm,Ta sẽ gom nhóm những kẻ khác trở về nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA, Đấng đang tập họp những người bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên, Tuyên bố như vầy: “Ta sẽ còn tập họp những người khác về với nóNgoài những người đã được tập họp.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA là Thượng Đế phán, tức Đấng qui tụ dân Ít-ra-en là dân đã bị đày ra khỏi xứ mình:“Ta sẽ mang các dân khác nhập chung với những dân đã được gom về.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Ơ lĕ rngôch mpa bri, Ơ lĕ rngôch mpa tâm krŏng, văch sa hom!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn nuốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Hỡi loài thú đồng, hỡi loài thú rừng,Tất cả hãy đến mà cắn nuốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Hỡi tất cả các thú đồng,Hỡi tất cả các thú rừng,Hãy đến cấu xé và ăn!

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hỡi tất cả thú đồng, Mọi loại thú rừng, hãy đến mà ăn.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hỡi tất cả các thú vật trong đồng,hỡi tất cả các muông thú trong rừng,hãy đến ăn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Phung bunuyh Yêhôva đă gak jêng chieh măt, lĕ rngôch khân păng mâu geh nau gĭt rbăng ôh, lĕ rngôch khân păng jêng so mlo, mâu dơi groh ôh; khân păng kuĕn, khân păng mbơi, khân păng rŏng bêch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tất cả những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ênĐều đui mù, không biết gì cả.Tất cả chúng đều là chó câm,Không biết sủa;Chỉ mộng mơ, nằm dàiVà ham ngủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những kẻ canh giữ I-sơ-ra-ên đều đui mù cả rồi;Cả bọn đều chẳng biết gì;Chúng như bọn chó câm, không biết sủa,Mơ mơ màng màng, nằm lên nằm xuống, và mê ngủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Những kẻ canh gác của Y-sơ-ra-ên, tất cả đều đui mù, Không biết gì cả. Chúng nó hết thảy đều như chó câm, Không biết sủa; Chỉ mơ mộng,Nằm khểnh và thích ngủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các lính canh bị mù loà;chúng không biết mình đang làm gì.Tất cả đều như chó câm không biết sủa.Chúng nằm xuống và chiêm bao,chỉ thích ngủ thôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Lĕ rngôch so nây hay, mâu blau hơm ôh. Khân păng jêng phung rmăk biăp mâu geh nau gĭt rbăng ôh; lĕ rngôch khân păng plơ̆ tĭng trong khân păng nơm, ăp nơm ŭch sa kao ma păng nơm dadê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11lại là chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng: mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Chúng là loài chó mê ăn,Không biết no.Ấy là những kẻ chăn chiên thiếu hiểu biết;Tất cả chúng đều tẽ tách theo đường riêng,Ai nấy lo tìm lợi lộc cho chính mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Phải, chúng như lũ chó đói, chẳng bao giờ biết no,Chúng là những người chăn chẳng hiểu biết;Chúng thảy đều đi theo đường riêng của mình;Mỗi người đều tìm lợi riêng cho mình;Người nào cũng vậy;Cả bọn đều như thế.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Chúng là loài chó tham ăn, Chẳng biết no; Ấy là những kẻ chăn chiên không biết phân biệt. Tất cả chúng nó đều xoay theo đường lối riêng của mình; Mỗi người, từ đầu chí cuối, đều tìm kiếm lợi riêng, chúng nói:

Bản Phổ Thông (BPT)

11Chúng như chó đói không bao giờ biết no.Chúng như kẻ chăn chiên không biết mình làm gì.Tất cả đều đi theo lối riêng;chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Khân păng lah: "Văch hom, he joi hom dak ndrănh, jêh ri he mra nhêt ndrănh mhe, jêh ri ôi taơ mra jêng tâm ban ma nar aơ, du nar toyh rlau keh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nó nói rằng: Hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh; ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chúng rủ nhau: “Hãy đến, tôi sẽ lấy rượu,Chúng ta sẽ say vì rượu mạnh;Ngày mai cũng như hôm nay,Và còn trọng thể hơn nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Chúng nói với nhau,“Hãy đến.Tôi lãnh phần đem rượu.Chúng ta hãy nhậu cho say.Rồi ngày mai sẽ như hôm nay, Và sẽ còn nhậu dài dài như vậy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12“Hãy đến, Ta sẽ lấy rượu Rồi tha hồ uống rượu mạnh. Ngày mai cũng sẽ như ngày hôm nay, Còn trọng thể hơn nữa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúng bảo, “Hãy cùng đến uống rượu;hãy uống say sưa.Ngày mai cũng như ngày hôm nay,hoặc có thể còn tuyệt hơn nữa.”