So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Mv baac yangh naaiv jiex, zuqc kouv wuov deix maiv zuqc aengx yiem hmuangx gu'nyuoz. Zinh ndaangc Tin-Hungh bun Se^mbu^lun Deic caux Napv^taa^li Deic zuqc mangc piex, mv baac nqa'haav ninh oix taaih gan mingh koiv-hlen nyei jauv, se jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih, fingx-fingx mienh nyei Gaa^li^li Deic.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tuy nhiên sẽ không còn sầu thảm cho những kẻ bị hoạn nạn nữa.Trong quá khứ Ngài đã hạ xứ Xê-bu-lun và xứ Náp-ta-li xuống,Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm rạng rỡ con đường nằm ven biển,Tức miền bên kia Sông Giô-đanh,Thuộc vùng Ga-li-lê của các dân ngoại.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Dân đi trong bóng tối Đã thấy ánh sáng lớn; Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ Trong vùng đất tối tăm.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Nhưng bỗng nhiên xứ bị khốn khổ không còn ảm đạm nữa. Trước kia Thượng Đế khiến đất Xê-bu-lôn và Nép-ta-li gục đầu xấu hổ, nhưng trong tương lai các vùng đất đó sẽ trở nên trù phú. Chúng sẽ kéo dài từ con đường dọc theo Địa-trung-hải cho đến vùng đất phía Đông sông Giô-đanh, chạy đến phía bắc tới Ga-li-lê, xứ của dân không phải Ít-ra-en.

Ging-Sou (IUMINR)

2Yangh hmuangx gu'nyuoz nyei baeqc fingx,zungv duqv buatc domh njang.Yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix,duqv njang ziux jienv ninh mbuo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Dân đi trong bóng tối sẽ thấy ánh sáng lớn;Ðối với những kẻ sống trong xứ của bóng tử thần,Một vầng chân quang đã bừng lên chiếu sáng trên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài làm cho nước này gia tăng bội phần,Ban cho họ sự vui mừng, Là niềm vui trước mặt Ngài; Họ vui mừng như trong ngày mùa gặt, Như niềm vui của người Phân chia chiến lợi phẩm.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Trước kia các dân đó sống trong tối tăm, nay thấy ánh sáng lớn. Trước kia sống trong đất tăm tối, thì nay ánh sáng chiếu trên họ.

Ging-Sou (IUMINR)

3Meih bun wuov norm guoqv nyei mienh hiaangx camv,aengx jaa tipv orn-lorqc bun ninh mbuo.Ninh mbuo yiem meih nyei nza'hmien njien-youh,hnangv mienh siou gaeng-zuangx njien-youh,yaac hnangv mienh bun nqoicaangv daaih nyei ga'naaiv orn-lorqc nor.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Chúa đã làm cho đất nước nầy được tăng trưởng bội phần;Ngài đã cho niềm vui của họ gia tăng;Họ vui mừng trước mặt Ngài, như vui trong mùa gặt, như vui khi chia nhau chiến lợi phẩm,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì như trong thời Ma-đi-an, Ngài đã bẻ ách gánh nặng, Bẻ gãy đòn trên vai, Và roi của kẻ áp bức họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Lạy Thượng Đế, Ngài đã khiến dân tộc lớn mạnh và dân chúng hân hoan. Họ đã tỏ niềm vui cho Ngài thấy, như niềm vui lúc mùa gặt, hay niềm vui của kẻ chiếm được chiến lợi phẩm.

Ging-Sou (IUMINR)

4Weic zuqc meih wuotv nauvninh mbuo gaaz nyei ⟨ndiangx-gaaz,⟩ yaac wuotv nauvmborqv ninh mbuo nyei mba'dauh nyei ndiangx-ndonx,caux zeix ninh mbuo nyei biaav-bin,hnangv meih mborqv baaic Mi^ndien Mienh wuov hnoi.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì cái ách trên cổ họ,Ðòn gánh trên vai họ,Và cây roi của kẻ áp bức họ Ðã bị Ngài bẻ gãy như trong ngày Ma-đi-an bị đánh bại.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì tất cả giày dép đã dùng trong chiến trận, Áo giáp đã vấy máu Đều sẽ bị thiêu hủy Như nhiên liệu đốt cháy.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Giống như khi Ngài đánh bại Mi-đi-an, Ngài quăng bỏ ách nặng nề khỏi cổ họ, và cây đòn nặng khỏi lưng họ cùng cây roi kẻ thù dùng đánh phạt họ.

Ging-Sou (IUMINR)

5Mborqv jaax baeng nyei laengc-laengc hehcaux guoqv jienv nziaamv nyei deix-deix luizungv zuqc buov,se dorngx zaangh buov douz.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì mọi giày trận mang ra chiến trường,Và mọi quân phục đẫm máu quân thù,Ðều sẽ bị đem ra thiêu hủy như nhiên liệu được dùng để đốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, Chúng ta đã được ban cho một con trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Mỗi một đôi giày đi ra trận chiến và mỗi một bộ đồng phục vấy máu đã bị ném vào lửa.

Ging-Sou (IUMINR)

6Weic zuqc maaih dauh gu'nguaaz weic yie mbuo cuotv seix.Maaih dauh dorn ceix bun yie mbuo.Ninh duqv hungh lingc gunv yie mbuoninh yaac duqv mbuox heucMbuoqc Horngh nyei Caangh Laangh Mienh,Henv Haic nyei Tin-Hungh, Yietc Liuz Yiem nyei Die,Baengh Orn nyei Hungh Dorn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta,Một Con Trai ban cho chúng ta;Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài.Ngài sẽ được xưng là Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng,Ðức Chúa Trời Quyền Năng,Cha Ðời Ðời,Chúa Bình An.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng, Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tậnTrên ngôi Đa-vít Và cho vương quốc mình. Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó Trong công bình và công chính Từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn Quân Sẽ làm điều này.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta; Thượng Đế ban cho chúng ta một con trai. Người sẽ dắt dẫn dân sự mình. Danh Ngài là Cố Vấn Tuyệt Vời, Thượng Đế Toàn Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.

Ging-Sou (IUMINR)

7Ninh nyei hungh lingc oix jaa camv,baengh orn nyei jauv yietc liuz maiv jomc.Ninh zungv oix zueiz Ndaawitv nyei hungh weicgunv ninh nyei guoqv.Ninh oix longc baengh fim caux zoux horpc nyei jauvliepc jiez, ceix wuonv,yiem naaiv mingh taux yietc liuz.Nernh Jiex nyei Ziouv oix jorm hnyouv hnangv naaiv nor zoux.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp, và lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng,Và hòa bình sẽ kéo dài vô tận trên ngai của Ða-vít và trong vương quốc của Ngài.Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính,Từ nay cho đến đời đời.Nguyện lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Chúa truyền một lời nghịch cùng Gia-cốp, Nó giáng xuống Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Quyền năng và sự hòa bình sẽ ngự trong nước Ngài và gia tăng mãi không thôi. Ngài sẽ làm vua trên ngôi và nước của Đa-vít. Ngài sẽ làm cho nước đó vững mạnh bằng cách dùng công lý và nhân từ mà cai trị từ nay cho đến đời đời. CHÚA Toàn Năng sẽ làm điều đó vì lòng sốt sắng Ngài dành cho dân sự mình.

Ging-Sou (IUMINR)

8Ziouv bun waac mingh gorngv Yaakopv,yaac ndortv zuqc I^saa^laa^en.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Cả dân sẽ biết điều đó, tức là Ép-ra-im cùng dân cư Sa-ma-ri, họ đem lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Chúa đã truyền một sứ điệp nghịch lại Gia-cốp;Sứ điệp ấy bao gồm toàn thể I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Toàn dân sẽ biết điều đó, Tức là Ép-ra-im và cư dân Sa-ma-ri Với lòng kiêu căng, Trịch thượng nói rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA phán sứ điệp nghịch lại dân cư Gia-cốp; bảo rằng Thượng Đế sẽ xét xử Ít-ra-en.

Ging-Sou (IUMINR)

9Zuangx baeqc fingx, se E^faa^im Mienh,caux Saa^maa^lie Mienh ziouc hiuv aqv.Ninh mbuo ceng ganh hlo,bungx waac-maux gorngv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây bằng đá đẽo; cây sung đã bị đốn, nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Toàn dân sẽ biết đến,Tức mọi người ở Ép-ra-im và dân chúng ở Sa-ma-ri.Với lòng đầy kiêu căng và ngạo mạn, họ nói rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

9“Gạch đã đổ Nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá khối, Cây sung đã bị đốn ngã Nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây tùng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi mỗi người trong Ép-ra-im, cho đến các lãnh tụ của Xa-ma-ri, sẽ biết rằng Thượng Đế đã truyền sứ điệp đó.Chúng kiêu căng và khoe khoang rằng,

Ging-Sou (IUMINR)

10“Hui-zun mbaang mi'aqv,mv baac yie mbuo oix longczuqc daaih nyei la'bieiv ceix jiez.Ngongh nyorx ndiangx zuqc goix mi'aqv,mv baac yie mbuo oix zuangx si^ndaa zongh ndiangx div.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Vậy nên, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch ở Rê-xin dấy lên nghịch cùng dân sự, và khích chọc kẻ cừu thù,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10“Gạch đã đổ xuống, ta sẽ xây lại bằng đá khối;Những cây sung đã bị đốn hạ, ta sẽ thay thế bằng những cây tùng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng CHÚA dấy lên kẻ đối nghịch của Rê-xin chống lại chúng Và khích động kẻ thù họ lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

10“Tuy gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá đẽo. Những cây nhỏ đã bị đốn xuống, Nhưng chúng ta sẽ thế bằng các cây hương nam cao lớn.”

Ging-Sou (IUMINR)

11Mv baac Ziouv zoux bun yiem Lesin nyei win-wangvdaaih mborqv ninh mbuo,yaac coqv zuqc ninh mbuo nyei win-jaa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11dân Sy-ri đằng trước, dân Phi-li-tin đằng sau, hả miệng nuốt Y-sơ-ra-ên. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng CHÚA sẽ khiến những kẻ thù của Rê-xin chống lại họ;Ngài khích động quân thù của họ nổi lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Dân Sy-ri phía trước và dân Phi-li-tin phía sau Sẽ há miệng lớn nuốt Y-sơ-ra-ên. Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng CHÚA đã mang các kẻ thù của Rê-xin nghịch lại chúng; Ngài đã khích động các kẻ thù nghịch lại chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

12Se yiem dong bung nyei Silie Mienh,caux fai bung nyei Fi^li^saa^die Mienh,zungv morngx nqoi nzuih naqv I^saa^laa^en.Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Nhưng mà dân sự chẳng xây về Đấng đánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Phía đông có A-ram, phía tây có Phi-li-tin;Chúng hả mồm nuốt lấy I-sơ-ra-ên.Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng dân chúng không quay trở lại cùng Đấng đã đánh mình, Cũng không tìm kiếm CHÚA Vạn Quân.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Dân A-ram từ miền Đông và dân Phi-li-tin từ miền Tây, chúng xua quân ăn nuốt Ít-ra-en. Nhưng CHÚA vẫn còn nổi giận; tay Ngài còn giơ ra để trừng phạt dân chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

13Mv baac baeqc fingx maiv nzuonx daaih lorz mborqv ninh mbuo wuov dauh,ninh mbuo maiv lorz Nernh Jiex nyei Ziouv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Cho nên chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ dứt đầu và đuôi, cây kè và cây lác của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Thế mà con dân Ngài vẫn không quay về với Ðấng đánh phạt mình;Họ không tìm kiếm CHÚA của các đạo quân.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nên, trong một ngày CHÚA sẽ cắt đứt Y-sơ-ra-ên, cả đầu và đuôi, Cả cành dương lẫn cây sậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng chúng không chịu trở lại cùng Đấng đã đánh mình; chúng không theo CHÚA Toàn Năng.

Ging-Sou (IUMINR)

14Weic naaiv Ziouv yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx,yietc hnoi gu'nyuoz hngaqv m'nqorngv caux dueiv guangc,liemh daau-normh caux luoqc diqc guaengv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Đầu, tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng; đuôi, tức là người tiên tri dạy sự nói dối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vì vậy CHÚA sẽ chặt đầu chặt đuôi của I-sơ-ra-ên;Trong một ngày, cả cành cây cọ và cây sậy đều bị chặt.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đầu là các trưởng lão và bậc tôn trọng Và đuôi là tiên tri dạy điều dối trá.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nên CHÚA sẽ cắt đầu và đuôi của Ít-ra-en, cùng trong một ngày CHÚA cắt cả nhánh lẫn cọng.

Ging-Sou (IUMINR)

15Mienh gox caux zoux hlo nyei mienh se m'nqorngv,njaaux jaav nyei douc waac mienh se dueiv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Những kẻ dắt dân nầy làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Các trưởng lão và các người quyền quý của họ là đầu;Các tiên tri dạy dỗ những điều dối trá là đuôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Những người lãnh đạo dân này đã lạc lối, Còn những người được hướng dẫn thì bị đánh lừa.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Các bô lão và giới thượng lưu là đầu, còn các tiên tri dối là đuôi.

Ging-Sou (IUMINR)

16Weic zuqc dorh baeqc fingx wuov deix dorh ninh mbuo yangh dorngc jauv.Dongh ninh mbuo dorh nyei zuangx mienh zuqc lunc.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ, và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi góa bụa chút nào; vì họ đều là khinh lờn, gian ác, miệng nào cũng nói điều càn dỡ. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Những kẻ lãnh đạo dân nầy đã dẫn họ đi lạc hướng;Những kẻ dẫn dắt dân nầy đã đưa họ đến chỗ diệt vong.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Cho nên Chúa sẽ không đẹp lòng giới trai trẻ, Cũng không thương xót trẻ mồ côi và người góa bụa của họ Vì tất cả đều vô đạo và gian ác, Mọi môi miệng đều nói điều ngu dại. Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Những kẻ hướng dẫn dân chúng dắt họ đi lầm đường, còn những kẻ theo chúng bị hủy diệt.

Ging-Sou (IUMINR)

17Weic naaiv Ziouv maiv a'hneiv mienh lunx mienh,yaac maiv korv-lienh ninh mbuo nyei guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav,weic zuqc dauh dauh maiv gan Tin-Hungh yaac zoux orqv sic,mouz dauh nyei nzuih gorngv maiv benx nyei waac.Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu cháy gai gốc và chà chuôm, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vì thế Chúa chẳng thương tiếc các trai tráng của họ;Ngài cũng chẳng đoái hoài các cô nhi quả phụ của họ,Bởi ai nấy đều gian manh và tà ác;Mọi miệng đều nói những lời rồ dại ngông cuồng.Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vì gian ác cháy như lửa, Thiêu nuốt cỏ gai lẫn bụi gai; Đốt cây cối rậm rạp trong rừng, Cuồn cuộn bốc lên thành trụ khói.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Vì thế CHÚA tôi không hài lòng vì bọn trẻ, Ngài cũng không tỏ lòng từ bi đối với cô nhi quả phụ. Tất cả dân cư đã rời bỏ Thượng Đế và trở nên cực ác; chúng đều nói dối.Nhưng CHÚA còn nổi giận; tay Ngài còn giơ ra để đánh phạt dân chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

18Orqv sic hnangv douz nor buov,buov qui njimv-cou njimv-muonc.Orqv sic yaac hnangv buov lomc-ndiev nyei douz,cuotv douz-sioux-don, cutv-cutv nyei faaux.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, dân sự trở nên mồi của lửa; chẳng ai thương tiếc anh em mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Sự gian ác bùng lên như lửa cháy;Nó đốt thiêu gai góc và bụi gai;Nó thiêu sạch các bụi rậm trong rừng,Rồi bốc lên thành một luồng khói đen mù mịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vì cơn giận của CHÚA Vạn Quân, Đất bị thiêu đốt Và dân chúng sẽ như nhiên liệu đốt cháy Không ai thương tiếc anh em mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Điều ác giống như đám lửa nhỏ. Trước hết nó chỉ thiêu đốt cỏ dại và gai gốc. Sau đó nó thiêu các bụi rậm trong rừng, rồi tất cả tiêu tan theo mây khói.

Ging-Sou (IUMINR)

19Nernh Jiex nyei Ziouv qiex jiezziouc hnangv douz nor buov ndau.Baeqc fingx yaac hnangv benx buov douz nyei zaangh,maiv maaih haaix dauh liouh ninh nyei gorx-youz nyei maengc.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Có kẻ cướp bên hữu, mà vẫn cứ đói; có kẻ ăn bên tả, mà chẳng được no; ai nấy ăn thịt chính cánh tay mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vì CHÚA các đạo quân nổi cơn thịnh nộ,Nên đất nước nầy bị lửa cháy ngập trời,Còn dân chúng trở thành mồi cho lửa hừng thiêu đốt,Ðến nỗi anh chị em cũng chẳng thương tiếc nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Chúng cướp giựt bên phải Nhưng vẫn đói, Chúng ăn nuốt bên trái Nhưng không no, Mỗi người ăn thịt người thân mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

19CHÚA Toàn Năng nổi giận, dân chúng như củi dành cho lửa; không ai tìm cách cứu anh chị em mình.

Ging-Sou (IUMINR)

20Ninh mbuo yiem mbiaauc maengx caangvmv baac ninh mbuo corc hnyouv sie.Ninh mbuo yiem zaaix maengx nyanc,ninh mbuo yaac maiv beuv.Gorqv-mienh zungv nyanc gorqv-mienh nyei fu'jueiv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Ma-na-se nghịch cùng Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch cùng Ma-na-se, và cả hai đều nghịch cùng Giu-đa!… Dầu vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chúng chộp giật bên phải, nhưng bụng vẫn đói;Chúng ngoạm lấy bên trái, nhưng bụng vẫn không no;Thậm chí chúng ăn thịt luôn cả người thân của mình!

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ma-na-se nghịch Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch Ma-na-se; Rồi họ cùng nhau chống lại Giu-đa. Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Dân chúng quay qua bên phải để tóm lấy vật gì, nhưng vẫn đói. Họ tìm vật gì bên trái để ăn, nhưng không no. Ai nấy đều quay qua ăn thịt con cái mình.

Ging-Sou (IUMINR)

21Maa^natv^se oix mborqv E^faa^im, E^faa^im oix mborqv Maa^natv^se,ninh mbuo yaac lomh nzoih mborqv Yu^ndaa.Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ma-na-se ăn nuốt Ép-ra-im;Ép-ra-im ăn nuốt Ma-na-se;Rồi cả hai cùng đánh Giu-đa.Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Dân Ma-na-xe sẽ nghịch lại dân Ép-ra-im, và Ép-ra-im sẽ nghịch lại Ma-na-xe. Rồi cả hai nghịch lại Giu-đa.Nhưng CHÚA còn nổi giận; tay Ngài còn giơ ra để trừng phạt dân chúng.