So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Yawmsaub has dua lug tuaj rua kuv tas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi như sau:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng tôi như sau:

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2“Mej xaav le caag txug lu paaj lug kws has txug Yixayee tebchaws tas, ‘Leejtxwv noj txwv maab qaub, mivnyuas rhab nav’?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Các ngươi dùng câu tục ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên, rằng: Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng, câu đó có nghĩa gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Các ngươi muốn nói gì khi lặp lại câu tục ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên:‘Cha ăn trái nho chuaMà con bị ghê răng’?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Các ngươi nghĩ gì khi các ngươi cứ truyền tụng với nhau câu tục ngữ nầy trong đất I-sơ-ra-ên, ‘Cha mẹ ăn nho chua mà con cái ê răng’?”

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Câu tục ngữ này được truyền tụng về đất nước Y-sơ-ra-ên nghĩa là gì? ‘Đời cha ăn nho chua, Đời con ê răng.’

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Câu ngạn ngữ sau đây có ý nghĩa gì trong Ít-ra-en:‘Cha mẹ ăn trái nho chua,mà con bị buốt răng’?

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob mas mej yuav tsw has lu paaj lug nuav rua huv Yixayee dua le lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Y-sơ-ra-ên nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Y-sơ-ra-ên nữa.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống của Ta mà thề rằng câu tục ngữ ấy sẽ không còn được các ngươi truyền tụng nữa trong I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

3CHÚA tuyên bố: Như Ta hằng sống, ngươi sẽ không còn trích câu tục ngữ này trong Y-sơ-ra-ên nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Thật như ta hằng sống, CHÚA phán, điều nầy sẽ xảy ra: Các ngươi sẽ không dùng câu ngạn ngữ đó trong Ít-ra-en nữa.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Saib maj, txhua txujsa yog kuv le, tsw has leej txwv txujsa hab mivnyuas txujsa puavleej yog kuv le. Txujsa twg ua txhum muaj txem kuj yuav tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Khá biết rằng mọi mạng sống đều thuộc về Ta; mạng sống của cha mẹ cũng như mạng sống của con cái. Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì mọi linh hồn đều thuộc về Ta. Này, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về Ta, vậy, linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Mọi sinh linh đều thuộc về ta. Sự sống của cha mẹ thuộc về ta, và sự sống của con cái cũng vậy. Ai phạm tội thì người đó phải chết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5“Yog leejtwg ncaaj nceeg hab ua tej kws ncaaj hab raug cai,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nếu người nào sống công chính, làm điều công minh, chính trực,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nếu một người sống công chính, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nếu có một người công chính, Làm điều ngay thẳng, công chính:

Bản Phổ Thông (BPT)

5Giả sử có người nhân đức làm điều phải và đúng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6yog tug ntawd tsw noj mov teev daab sau tej roob hab tsw tsaa qhov muag pe cov Yixayee tej txoov daab, hab tsw deev luas tej quaspuj hab tsw nrug quaspuj pw rua thaus tseed ua quaspuj lawv lub hli,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6không ăn trên núi, không ngước mắt trông các thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, không lại gần đàn bà đương có kinh nguyệt;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6không ăn đồ cúng trên núi hoặc ngưỡng vọng các thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên; không làm nhục vợ kẻ lân cận mình hoặc không lại gần phụ nữ đang có kinh nguyệt;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6nếu người ấy không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, không đến gần phụ nữ trong thời kỳ nàng có kinh,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Không ăn đồ cúng trên núi; Mắt không chiêm ngưỡng các tượng thần của nhà Y-sơ-ra-ên; Không ngoại tình với vợ người lân cận, Không gần gủi đàn bà trong kỳ kinh nguyệt;

Bản Phổ Thông (BPT)

6Người không ăn uống ở những nơi cao dùng để thờ phụng. Người không nhờ cậy các hình tượng của Ít-ra-en để xin cứu giúp. Người không ăn nằm với vợ của láng giềng mình hay với đàn bà đang có kinh nguyệt.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7hab yog nwg tsw quab yuam leejtwg, tassws thim tej tiv thawj rua tug kws tshuav nqe, hab tsw ua tub saab, tassws muab mov rua tug kws tshaib noj, hab muab tsoog tsho rua tug kws lab qaab naav,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7người mà không làm hại ai, trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ, không cướp vật gì của ai, ban bánh cho kẻ đói, mặc áo cho kẻ trần truồng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7không áp bức ai nhưng trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ; không trộm cướp vật gì của ai nhưng ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7không áp bức ai, nhưng trả lại của cầm cho người ta, không dùng bạo lực cướp bóc ai, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân,

Bản Dịch Mới (NVB)

7Không áp bức ai; Trao trả của cầm cho người mắc nợ; Không cướp bóc; Ban bánh cho kẻ đói; Ban áo che thân cho người trần trụi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người không ức hiếp ai nhưng trả lại của cầm thế cho người đi vay. Người không bóc lột kẻ khác. Người cho kẻ đói bánh ăn, áo quần cho người thiếu đồ che thân.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8hab yog nwg tsw muab qev rua luas yuav paaj nyag lossws noj tshaaj thawj, hab nkaum teg tsw ua kev txhum, hab txav txem ncaaj nceeg rua ob tog kws ua plaub,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8không cho vay mà ăn lời, không lấy thêm, rút tay lại khỏi sự gian ác, theo lẽ thật mà xét đoán trong người nầy với người khác;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8không cho vay lấy lãi, không tăng tiền lãi; rút tay lại không làm điều gian ác, phân xử công minh giữa người nầy với người khác;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, không nhúng tay vào tội lỗi, xét xử công bình cho đôi bên,

Bản Dịch Mới (NVB)

8Không cho vay lấy lời trước Hoặc cho vay nặng lãi; Không nhúng tay vào việc ác; Xét xử công minh giữa người với người;

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người không cho vay ăn lời cắt cổ và giữ tay mình không làm quấy. Người phân xử công bình giữa người nầy với kẻ kia.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9hab yog nwg ua lawv le kuv tej kaab ke, hab ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kevcai, mas tug hov txhad yog tug ncaaj nceeg, nwg yuav muaj txujsa nyob. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9noi theo luật lệ ta và vâng giữ mạng lịnh ta, ăn ở cách thật thà, thì người ấy là người công bình; chắc thật người sẽ sống, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9noi theo luật lệ Ta, vâng giữ mệnh lệnh Ta và ăn ở cách chân thật, thì người ấy là người công chính và chắc chắn sẽ sống, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9làm theo các luật lệ Ta, cẩn thận vâng giữa các mạng lịnh Ta mà thi hành một cách trung tín, thì đó là người công chính. Nó chắc chắn sẽ sống,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Sống theo quy luật và sắc lệnh của Ta; Trung tín cẩn thận thi hành chúng. Đó là người công chính, Nó sẽ sống,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Người sống theo qui tắc ta và trung tín vâng giữ luật lệ ta. Ai làm những điều đó là người nhân đức và chắc chắn sẽ sống, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10“Yog nwg muaj ib tug tub kws ua tub saab, tua tuabneeg lug ntshaav, hab ua lwm yaam

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nếu người đã sanh con là trộm cướp, làm đổ máu, làm điều nào trong những điều ác đã nói trên kia,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nếu người nào sinh con là trộm cướp, làm đổ máu hoặc làm điều nào trong những điều ác đã nói trên kia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10“Nếu người ấy có một đứa con, mà đứa con ấy cướp của giết người, và phạm bất cứ điều nào trong các điều trên,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nếu người có một đứa con trai hung dữ, gây đổ máu và phạm một trong những điều ác này cùng một anh em;

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng giả sử người đó có một đứa con hoang đàng, giết người và làm những điều sai quấy kia.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11kws nwg leej txwv tsw tau ua hlo le, hab yog tug tub hov moog noj mov teev daab sau tej roob, hab deev luas quaspuj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11chẳng làm điều nào trong những điều thiện đã nói trên kia, nhưng đã ăn trên núi, làm nhục vợ kẻ lân cận mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11dù cha nó không làm những điều trên; nhưng nó ăn đồ cúng trên núi, làm nhục vợ người lân cận mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11dù cha nó không phạm các điều ấy, nhưng đứa con đó ăn của cúng thần tượng trên núi, làm nhục vợ người khác,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng chính người không phạm một điều nào cả, Tức là ăn đồ cúng trên núi, Ngoại tình với vợ người lân cận,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng cha nó không hề làm những điều ấy. Đứa con ăn ở những nơi cao dùng để thờ phụng. Nó ăn nằm với vợ người láng giềng mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12hab quab yuam tej tuabneeg pluag hab tej tuabneeg txom nyem, hab ua tub saab, tsw thim tej tiv thawj rua luas, tsaa qhov muag pe tej txoov daab, ua tej kev qas vuab tsuab,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12làm hại kẻ nghèo nàn thiếu thốn, cướp vật gì của ai, và không trả của cầm, ngước mắt trông các thần tượng và phạm sự gớm ghiếc,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12áp bức kẻ nghèo nàn thiếu thốn, trộm cướp vật gì của ai, không trả lại của cầm cho người mắc nợ, ngưỡng vọng các thần tượng và phạm điều kinh tởm,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12áp bức người nghèo và người cùng khốn, dùng bạo lực cướp bóc người khác, không chịu trả lại của cầm cho người ta, ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng, phạm những điều gớm ghiếc,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Áp bức người nghèo khổ, cùng khốn; Cướp bóc, Không trao trả của cầm, Chiêm ngưỡng các tượng thần, Phạm những điều ghê tởm;

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nó ức hiếp kẻ nghèo khó và khốn cùng. Nó ăn cắp và không trả lại vật cầm thế mặc dù nợ đã trả xong. Nó nhờ cậy các thần tượng và làm những điều ta ghét.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13hab muab qev txais rua luas yuav paaj nyag noj tshaaj thawj, mas tug hov yuav muaj txujsa nyob lov? Nwg yeej yuav tsw muaj txujsa nyob. Nwg ua tej kev qas vuab tsuab nuav huvsw lawm, nwg yeej yuav tuag. Qhov kws nwg tuag hov nwg rws nwg xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13cho vay ăn lời và lấy thêm, thì đứa con đó sẽ sống không? Không, nó sẽ không sống! Vì nó đã phạm mọi sự gớm ghiếc ấy, chắc thật nó sẽ chết, và máu nó sẽ ở trên nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13cho vay lấy lãi và tăng tiền lãi, thì đứa con đó sẽ sống không? Không, nó sẽ không sống! Vì nó đã phạm những điều kinh tởm; chắc chắn nó sẽ chết và máu nó sẽ đổ lại trên nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13đầu cơ trục lợi, bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, thì nó có thể sống sao? Nó sẽ không sống được đâu. Nó đã làm những việc gớm ghiếc ấy, nên chắc chắn nó phải chết. Máu của nó phải đổ lại trên đầu nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Cho vay lấy lời trước hoặc cho vay nặng lãi; đứa con đó sẽ sống không? Chắc chắn là không. Nó đã phạm tất cả những điều ghê tởm này, nó sẽ chết, máu nó sẽ đổ lại trên mình nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nó cho vay ăn lời cắt cổ. Đứa con đó liệu có sống được không? Không, nó không thể sống được! Nó đã làm những điều đáng gớm ghiếc đó cho nên nó phải chết. Chính nó chịu trách nhiệm cho cái chết mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14“Tassws yog tug hov muaj ib tug tub kws pum tej kev txhum txem huvsw kws nwg txwv tau ua, hab nwg paub ntshai nwg tsw ua lawv le leej txwv ua,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nhưng, nếu người ấy sanh con trai, con thấy mọi sự tội cha mình đã phạm, thì lo sợ, không làm điều chi giống như vậy hết;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nhưng nếu người ấy sinh con trai và con trai ấy thấy mọi tội lỗi mà cha mình đã phạm thì lo sợ không dám làm điều gì ác giống như vậy;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng nếu kẻ ấy có một đứa con, mà đứa con ấy thấy mọi việc tội lỗi của cha nó đã làm, và biết suy xét mà không làm như cha nó đã làm,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Kìa, một người có đứa con, nó thấy tất cả những tội lỗi cha nó đã phạm. Thấy vậy, nó không phạm tội như thế;

Bản Phổ Thông (BPT)

14Bây giờ giả sử nó có một đứa con nhìn thấy các tội lỗi của cha nó. Sau đó nó không làm những việc như vậy.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15nwg tsw noj mov teev daab sau tej roob, tsw tsaa qhov muag pe Yixayee tej txoov daab, tsw deev luas tej quaspuj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15nếu con ấy không ăn trên núi, nếu nó không ngước mắt trông thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên, nếu nó không làm nhục vợ kẻ lân cận mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15nếu đứa con ấy không ăn đồ cúng trên núi hoặc không ngưỡng vọng thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên; nếu nó không làm nhục vợ kẻ lân cận mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15tức không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Tức là không ăn đồ cúng trên núi, Không chiêm ngưỡng các tượng thần của nhà Y-sơ-ra-ên, Không ngoại tình với vợ người lân cận,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nó không ăn uống ở những nơi thờ phượng trên núi cao. Nó không trông cậy các thần tượng Ít-ra-en. Nó không ăn nằm với vợ của người láng giềng mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16tsw ua txhum rua leejtwg, tsw kuas leejtwg muab tiv thawj yuam rua nwg, tsw ua tub saab, tassws muab nwg tej mov rua tug kws tshaib noj hab pub tsoog tsho rua tug kws lab qaab naav,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16nếu nó không làm hại ai, nếu nó không lấy của cầm và không cướp vật gì của ai, nhưng nó ban bánh cho kẻ đói, và mặc áo cho kẻ trần truồng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16không áp bức ai, không lấy của cầm của người mắc nợ, không cướp vật gì của ai, nhưng ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16không áp bức ai, trả lại của cầm cho người ta, không trộm cướp, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Không áp bức ai, Không xiết nợ, Không cướp bóc, Ban bánh cho người đói, Ban áo che thân cho người trần trụi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nó không ức hiếp ai hay giữ luôn của cầm, cũng không ăn cắp. Nó biếu thức ăn cho kẻ đói và áo quần cho người rách rưới.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17nkaum teg tsw ua txhum, tsw yuav paaj nyag tsw noj tshaaj thawj, nwg ua lawv le kuv tej kevcai hab coj lawv le kuv tej kaab ke, mas nwg yuav tsw thij nwg txwv tuag, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17rút tay lại khỏi hại kẻ nghèo, không đòi lời lãi và lấy thêm, vâng giữ mạng lịnh ta và noi theo luật lệ ta, thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác cha nó, mà chắc nó sẽ sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17rút tay không hại kẻ nghèo, không đòi lời hay tăng lãi, nhưng vâng giữ mệnh lệnh Ta và noi theo luật lệ Ta, thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác của cha nó, mà chắc chắn nó sẽ sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17không nhúng tay vào tội lỗi, không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, nhưng vâng giữ các mạng lịnh Ta, và làm theo các luật lệ Ta, nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha nó; nó chắc chắn sẽ sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Không nhúng tay vào việc ác, Không lấy tiền lời trước hoặc cho vay nặng lãi; Nó làm điều ngay thẳng, sống theo sắc luật Ta; Nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha nó; chắc chắn nó sẽ sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nó giữ tay mình không làm điều sái bậy. Nó không cho vay ăn lời cắt cổ. Nó vâng giữ luật lệ ta và sống theo các qui tắc ta. Nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha mình nhưng chắc chắn sẽ sống.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18Tassws leej txwv, mas nwg ua nruj ua tswv txhad tau nyaj txag, nyag kwvtij le hov txhua chaw, hab ua tej kws tsw zoo rua huv nwg haiv tuabneeg, mas nwg yuav tuag rua nwg lub txem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Còn như cha nó đã dùng sự hung bạo ức hiếp, và phạm sự trộm cướp đối với anh em mình, đã làm điều không lành giữa dân sự mình, nầy, chính nó sẽ chết trong sự gian ác mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Còn nếu cha nó đã dùng bạo lực ức hiếp, cướp bóc anh em mình, và làm điều không lành giữa đồng bào mình, thì cha nó sẽ chết vì tội ác mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Còn về phần cha nó, thì vì hắn đã tống tiền người khác, cướp của người khác, và làm những việc bất lương giữa dân tộc hắn, nên hắn phải chết vì tội của hắn.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng cha nó vì phạm tội tống tiền, cướp bóc anh em mình, làm những điều không tốt giữa vòng dân chúng; này, người sẽ chết vì tội lỗi mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng cha nó lấy tiền của người khác một cách bất công, cướp giựt anh em mình và làm điều sái bậy giữa dân tộc mình cho nên nó sẽ chết vì tội mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19“Tassws mej tseed has tas, ‘Ua caag tug tub yuav tsw rws leej txwv tej kev txhum txem?’ Thaus tug tub ua ncaaj ua nceeg hab ua raug cai, hab ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kaab ke huvsw, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Các ngươi còn nói rằng: làm sao đứa con không mang sự gian ác của cha nó? Ấy là đứa con đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật; ấy là nó đã giữ hết thảy luật lệ ta và làm theo; chắc thật nó sẽ sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các ngươi còn nói rằng: ‘Tại sao đứa con không gánh chịu tội ác của cha nó?’ Bởi vì đứa con đó đã làm điều công minh, chính trực vâng giữ và làm theo tất cả luật lệ Ta. Chắc chắn nó sẽ sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Tại sao con cái lại được tránh gánh hậu quả tội lỗi của cha mẹ?’ Bởi vì đứa con ấy đã làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, lại còn cẩn thận vâng giữ mọi luật lệ Ta, nên nó chắc chắn sẽ sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Còn các ngươi lại nói: ‘Tại sao con không mang tội của cha?’ Nếu một đứa con làm điều ngay thẳng và công chính, gìn giữ và thi hành mọi quy luật của Ta, chắc chắn nó sẽ sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng ngươi hỏi, ‘Tại sao đứa con không bị trừng phạt vì cha mình?’ Vì đứa con đã làm điều phải và công bình. Nó vâng giữ các qui tắc và luật lệ ta cho nên nó sẽ sống.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20Txujsa kws ua txhum muaj txem yuav tuag. Tug tub yuav tsw rws leej txwv tej kev txhum txem, hab leej txwv yuav tsw rws tug tub tej kev txhum txem. Tug ncaaj nceeg yuav tau nwg txujkev ncaaj nceeg, tug kws phem yuav tau nwg txujkev phem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không gánh chịu tội ác của cha và cha cũng không gánh chịu tội ác của con. Điều công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính; điều dữ của kẻ dữ sẽ bị kể cho kẻ dữ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết. Con cái không gánh tội lỗi của cha mẹ; cha mẹ không gánh tội lỗi của con cái. Ðức công chính của người công chính là của người ấy; sự gian ác của kẻ gian ác là của kẻ ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết. Con không mang tội của cha, cha cũng không mang tội của con. Sự công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính ấy; sự gian ác của người gian ác sẽ bị gán cho người gian ác ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ai phạm tội thì sẽ chết. Con không thể bị phạt vì tội của cha mẹ, cha mẹ cũng không thể bị phạt vì tội của con. Ai làm điều phải sẽ vui hưởng kết quả của điều lành mình làm; kẻ ác phải lãnh hậu quả của điều ác mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21“Tassws yog tug tuabneeg phem tso plhuav nwg txujkev phem kws nwg tau ua lawm tseg hab coj lawv le kuv tej kaab ke huvsw hab ua ncaaj ua nceeg hab raug cai, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob, nwg yuav tsw tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Nhưng nếu kẻ dữ từ bỏ mọi tội mình đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ Ta; nếu nó làm điều công minh, chính trực, thì nó sẽ sống chứ không chết đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nhưng nếu kẻ gian ác ăn năn từ bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ Ta, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó chắc chắn sẽ sống; nó sẽ không chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nhưng nếu kẻ ác ăn năn tất cả tội lỗi đã phạm và gìn giữ mọi quy luật của Ta cùng làm điều ngay thẳng, công chính, chắc chắn nó sẽ sống và không chết;

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nhưng nếu kẻ ác thôi phạm tội và trở lại vâng giữ tất cả các qui tắc ta và làm điều công bình và phải lẽ thì nó sẽ sống, không chết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Tej kev faav xeeb kws nwg tau ua lawm yuav tsw ncu ib qho lug rau txem rua nwg hlo le. Nwg yuav muaj txujsa nyob vem tej kev ncaaj nceeg kws nwg tau ua lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Không một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại để chống lại nó. Nó sẽ sống vì điều công chính nó đã làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Không tội lỗi nào nó đã phạm sẽ bị nhớ đến để buộc tội nó nữa. Nhờ vào những việc công chính nó đã làm, nó sẽ sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Mọi tội lỗi nó đã phạm sẽ không bị ghi nhận cho nó; nhờ sự công chính nó đã làm, nó sẽ sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Mọi tội lỗi nó sẽ được tha. Vì nó đã làm điều phải cho nên nó sẽ sống.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv txaus sab tsua qhov kws tej tuabneeg phem tuag lov? Kuv yeej txaus sab tsua qhov kws puab tso puab txujkev phem tseg es muaj txujsa nyob heev dua los tsw yog?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chẳng lẽ Ta lại vui vì sự chết của kẻ dữ sao? Chẳng phải Ta vui vì nó từ bỏ đường lối mình để được sống sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta há vui khi thấy kẻ xấu xa tội lỗi phải chết sao? Ta thà thấy nó ăn năn lìa bỏ con đường xấu xa tội lỗi để được sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

23CHÚA tuyên bố: Chẳng lẽ Ta lại vui vì sự chết của kẻ ác? Ta há không muốn nó ăn năn con đường ác của mình và sống sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ta thật không muốn thấy kẻ ác chết, CHÚA là Thượng Đế phán vậy. Ta muốn nó bỏ lối ác và sống.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

24Tassws thaus tug ncaaj nceeg twg tso nwg txujkev ncaaj nceeg tseg moog ua txhum muaj txem hab ua tej kws qas vuab tsuab ib yaam le tej tuabneeg phem ua, nwg tseed yuav muaj txujsa nyob hab lov? Tej kev ncaaj nceeg kws nwg tau ua lawm yuav tsw ncu ib qho ca hlo le. Vem nwg tej kev faav xeeb hab tej kev txhum muaj txem kws nwg tau ua lawm, nwg yeej yuav tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ dữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại; vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm, và tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Nhưng nếu người công chính từ bỏ đức công chính của mình mà phạm tội, làm những việc ghê tởm như kẻ ác đã làm, thì người ấy có được sống không? Không, không một việc công chính nào người ấy đã làm sẽ được nhắc đến. Vì sự bất trung và tội lỗi nó đã phạm nên nó sẽ chết.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ngược lại, khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và làm những việc gớm ghiếc như kẻ xấu xa tội lỗi đã làm, nó có thể được sống chăng? Không một việc công chính nào nó đã làm sẽ được nhớ đến nữa, vì nó đã phạm tội nên nó trở thành kẻ có tội, và vì các tội lỗi nó phạm, nó phải chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhưng nếu người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều ác, tức là cũng làm mọi điều ghê tởm mà kẻ gian ác đã làm, người sẽ sống chăng? Mọi điều công chính người đã làm sẽ không được ghi nhớ; người sẽ chết vì những điều bất trung và những tội lỗi người đã phạm.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Nhưng nếu người công bình không làm điều công bình nữa mà lại làm những điều gớm ghiếc giống như kẻ ác làm thì liệu nó có sống không? Tất cả những điều lành nó làm đều sẽ bị quên lãng vì nó đã tỏ ra bất trung. Nó đã phạm tội cho nên nó sẽ chết vì tội lỗi mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

25“Tassws mej tseed has tas, ‘Tej kws tug Tswv ua mas ua tsw ncaaj.’ Cov Yixayee 'e, ca le noog nawj. Tej kws kuv ua, ua tsw ncaaj lov? Tub yog tej kws mej ua, ua tsw ncaaj los tsw yog?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Các ngươi lại nói rằng: Đường lối của Chúa là không bằng phẳng! Vậy, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Đường lối của ta há không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Các ngươi lại nói rằng: ‘Đường lối của Chúa là không chính trực.’ Vậy hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Đường lối của Ta không chính trực sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi không chính trực đó sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Ðường lối của CHÚA như vậy là không công bằng!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe đây. Có phải đường lối của Ta không công bằng chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bằng sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

25Các ngươi nói: ‘Đường lối của Chúa không công bình.’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe đây, đường lối của Ta không công bình hay đường lối các ngươi không công bình?

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nhưng ngươi bảo, ‘Chúa không công bình.’ Hỡi dân Ít-ra-en, hãy nghe đây. Ta công bình. Chính các ngươi mới không công bình!

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

26Thaus tug ncaaj nceeg tso nwg txujkev ncaaj nceeg tseg moog ua txhum muaj txem, nwg yuav tuag tsua qhov kws nwg ua ntawd. Nwg yuav tuag rua tej kev txhum muaj txem kws nwg tau ua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết; ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Nếu người công chính từ bỏ đức công chính mình mà phạm tội thì người ấy sẽ chết; vì tội ác đã phạm mà người ấy sẽ chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và chết trong tội lỗi nó, thì đó là vì tội lỗi nó đã phạm mà nó phải chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Nhưng nếu người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều ác, nó sẽ chết. Nó sẽ chết vì sự ác nó đã phạm.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Khi người lành thôi không làm điều lành nữa mà làm điều quấy thì phải chết vì tội lỗi mình. Nó sẽ chết vì làm quấy.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

27Hab thaus tug tuabneeg phem tso nwg txujkev phem kws nwg tau ua tseg lawm hab ua ncaaj ua nceeg hab raug cai, nwg yuav cawm tau nwg txujsa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Nếu kẻ dữ xây bỏ sự dữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nếu kẻ dữ từ bỏ điều dữ mình đã phạm và làm điều công minh chính trực thì nó sẽ cứu linh hồn mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Còn nếu kẻ gian ác ăn năn lìa bỏ sự gian ác nó đã phạm và làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó sẽ cứu được mạng nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nếu kẻ ác ăn năn những điều ác nó đã phạm và làm điều ngay thẳng, công chính, nó sẽ cứu được linh hồn mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Khi kẻ ác thôi làm ác và làm điều công bình và phải lẽ thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

28Vem nwg ua tuab zoo xaav hab muab nwg tej kev faav xeeb kws nwg tau ua lawm tso tseg, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob, nwg yuav tsw tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì nó biết suy xét và từ bỏ mọi tội phản nghịch mình đã phạm thì chắc chắn nó sẽ sống, không chết đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vì nó đã nhận thấy và ăn năn lìa bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ sống; nó sẽ không chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nó đã thấy và ăn năn mọi điều vi phạm nó đã làm thì chắc chắn nó sẽ sống và không chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Vì nó đã suy nghĩ lại và thôi phản loạn cho nên chắc chắn nó sẽ được sống, không chết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

29Tassws cov Yixayee has tas, ‘Tej kws tug Tswv ua mas ua tsw ncaaj.’ Cov Yixayee 'e, tej kws kuv ua, ua tsw ncaaj ntaag lov? Tub yog tej kws mej ua, ua tsw ncaaj los tsw yog?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Nhưng mà nhà Y-sơ-ra-ên nói rằng: Đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên có phải là đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên nói: ‘Đường lối của Chúa là không chính trực.’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, có phải là đường lối của Ta không chính trực sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi không chính trực đó sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Thế mà nhà I-sơ-ra-ên nói, ‘Ðường lối của CHÚA như thế là không công bằng!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, có phải đường lối của Ta không công bằng chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bằng sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nhà Y-sơ-ra-ên lại nói: ‘Đường lối của Chúa không công bình.’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đường lối của Ta không công bình hay đường lối các ngươi không công bình?

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nhưng dân Ít-ra-en vẫn cứ nói, ‘Điều CHÚA làm không công bằng tí nào.’ Hỡi dân Ít-ra-en, ta rất công bằng. Chính việc các ngươi làm mới không công bằng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

30“Vaajtswv Yawmsaub has tas, Cov Yixayee 'e, vem le nuav, kuv yuav txav txem rua mej txhua tug lawv le nwg tau ua lawm. Ca le ntxeev dua sab hab tso plhuav mej txujkev faav xeeb tseg, ntshai tsaam mej tej kev txhum txem ua rua mej dawm hab puam tsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ phán xét các ngươi, mỗi người tùy theo việc mình làm. Hãy ăn năn và từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi đi! Như vậy, điều đó sẽ không trở thành cớ vấp phạm cho các ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Vì thế, hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta sẽ xét đoán mỗi người trong các ngươi theo các đường lối của người ấy,” CHÚA Hằng Hữu phán vậy. “Hãy ăn năn và lìa bỏ mọi tội lỗi của các ngươi, để tội lỗi của các ngươi sẽ không gây hại cho các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vậy, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ phán xét ngươi, mỗi người tùy đường lối mình; CHÚA tuyên bố. Hãy ăn năn, hãy từ bỏ tất cả những vi phạm của các ngươi; để chúng không còn là chướng ngại tội lỗi cho các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Cho nên hỡi dân Ít-ra-en, ta sẽ xét xử các ngươi: Ta sẽ xét xử mỗi người các ngươi theo việc làm của từng người. Hãy ăn năn, thôi phản loạn, đừng phạm tội nữa để các ngươi không bị tổn hại.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

31Ca le tso tej kev faav xeeb kws mej tau ua tawm tsaam kuv huvsw pov tseg, hab ca le yuav lub sab tshab hab ntsuj plig tshab lauj. Cov Yixayee 'e, mej yuav tuag ua daabtsw?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Hãy ném xa các ngươi mọi tội phản nghịch mình đã phạm. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới! Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Hãy quăng xa khỏi các ngươi mọi tội lỗi các ngươi đã phạm chống lại Ta. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết?

Bản Dịch Mới (NVB)

31Hãy ném bỏ khỏi các ngươi mọi vi phạm mà các ngươi đã phạm; hãy làm cho các ngươi một tấm lòng mới và một tâm thần mới. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, tại sao ngươi phải chết?

Bản Phổ Thông (BPT)

31Hãy từ bỏ tất cả hành vi phản loạn của các ngươi, hãy nhận một tấm lòng mới và một lối suy nghĩ mới. Hỡi dân Ít-ra-en, tại sao các ngươi muốn chết?

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

32Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej tsw txaus sab rua qhov kws ib tug twg tuag le. Yog le ntawd, ca le tig hlo rov lug hab muaj txujsa nyob.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật vậy, Ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Vì Ta không vui khi thấy bất cứ ai phải chết cả,” CHÚA Hằng Hữu phán. “Thế thì, hãy quay trở lại và sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Vì Ta không vui về cái chết của một người phải chết. CHÚA tuyên bố: Hãy ăn năn để được sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

32CHÚA là Thượng Đế phán, ta không muốn ai chết cả cho nên hãy ăn năn để các ngươi được sống.”