So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1耶和华的话临到我,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng tôi rằng:

和合本修订版 (RCUVSS)

2“你,人子啊,你要审问,审问这流人血的城吗?要使它知道它一切可憎的事。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hỡi con người, có phải ngươi sẽ đoán xét, có phải ngươi sẽ đoán xét thành huyết nầy chăng? thì hãy làm cho nó biết mọi sự gớm ghiếc của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hỡi con người, có phải con sẽ phán xét, có phải con sẽ phán xét thành đẫm máu nầy chăng? Vậy thì hãy làm cho nó biết mọi điều ghê tởm của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Ngươi, hỡi con người, ngươi có muốn xét đoán, ngươi có muốn xét đoán thành đã gây đổ máu của biết bao người chăng? Hãy cho nó biết tất cả những việc gớm ghiếc của nó ra sao.

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét, phán xét cái thành đổ máu đó không? Hãy cho nó biết tất cả những việc ghê tởm của nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Còn ngươi, hỡi con người, ngươi sẽ xét xử chứ? Ngươi có xét xử thành gồm những kẻ sát nhân không? Hãy cho nó biết những hành vi gớm ghiếc của nó.

和合本修订版 (RCUVSS)

3你要说,主耶和华如此说:那在其中流人血的城啊,它的时刻已到,它制造偶像玷污了自己。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Một thành đổ máu ở giữa nó, hầu cho kỳ nó đến, và làm ra thần tượng nghịch cùng mình để làm ô uế mình!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hãy nói với nó: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Một thành làm đổ máu ở giữa nó đã đến kỳ định; nó đã làm các thần tượng để tự làm ô uế mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngươi hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi thành kia, ngươi đã làm đổ máu nhiều người ở giữa ngươi. Thời điểm của ngươi đã đến. Ngươi đã dựng nên các thần tượng và làm cho ngươi trở nên ô uế.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hãy nói: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Một thành gây đổ máu ở giữa nó nên thì giờ nó đã đến. Thành làm các tượng thần nên tự làm ô uế mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngươi phải nói: CHÚA là Thượng Đế phán: ‘Ngươi là thành giết dân chúng và đổ máu họ ra giữa chỗ công cộng, do đó ngươi sẽ chuốc lấy hình phạt cho mình.

和合本修订版 (RCUVSS)

4你因流了人的血,算为有罪;因所制造的偶像,玷污自己;你使你的日子临近,你的年数已来到。所以我使你承受列国的凌辱和列邦的讥诮。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Bởi máu mầy đã đổ ra, mầy tự chuốc lấy tội, và bởi các thần tượng mà mầy đã làm thì mầy tự làm ô uế. Như vậy mầy đã làm cho những ngày mầy gần và những năm mầy đến. Vậy nên, ta đã lấy mầy làm sự hổ nhuốc cho các dân tộc, làm trò cười nhạo cho hết thảy các nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ngươi trở nên tội lỗi bởi máu ngươi làm đổ ra, và trở nên ô uế bởi các thần tượng mà ngươi đã làm ra. Như vậy, ngươi đã làm cho những ngày của ngươi gần hơn và những năm của ngươi đến mau hơn. Vì thế, Ta đã làm cho ngươi thành nỗi ô nhục cho các dân tộc, làm trò cười cho tất cả các nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ngươi đã tự kết tội bằng máu của những người ngươi đã làm đổ ra, và ngươi đã làm cho mình ra ô uế vì những thần tượng ngươi đã làm nên. Ngươi đã làm cho ngày tàn của ngươi đến gần và những năm của đời ngươi phải kết liễu sớm. Vì thế, Ta sẽ làm cho ngươi thành một cớ sỉ nhục giữa các dân và một đầu đề giễu cợt giữa các nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ngươi đã phạm tội vì làm đổ máu, ngươi đã bị ô uế vì làm các hình tượng. Ngày của các ngươi đã gần, năm của các ngươi đã tận, vì thế Ta đã làm cho các ngươi thành điều sỉ nhục giữa các nước và trò chế nhạo trong mọi dân.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngươi đã phạm tội giết người và trở nên ô dơ bằng những tượng chạm mà ngươi đã làm. Vì thế cho nên ngươi đã kéo thì giờ trừng phạt lại gần; và ngươi đã đến gần các năm cuối cùng của mình rồi. Vì thế ta đã dùng ngươi làm một sự sỉ nhục cho các dân và do đó mà các xứ chê cười ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

5你这恶名昭彰、混乱的城啊,离你或远或近的国家都必讥诮你。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Những người ở gần và ở xa sẽ nhạo cười mầy, là thành nhơ danh và đầy loạn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Những người ở gần cũng như ở xa sẽ nhạo cười ngươi là thành ô nhục, đầy rối loạn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Những kẻ ở gần ngươi và những kẻ ở xa ngươi sẽ chế nhạo ngươi, bởi vì ngươi đã trở nên ô danh và đầy những rối loạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Những kẻ ở gần lẫn những kẻ ở xa sẽ nhục mạ ngươi, một thành ô danh và đầy hổn loạn.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Những kẻ ở gần và xa đã bêu xấu nhạo cười ngươi, thành ngươi đầy hỗn loạn.

和合本修订版 (RCUVSS)

6“看哪,以色列的领袖在你那里,为了流人的血各逞其能。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hãy xem: các quan trưởng Y-sơ-ra-ên ở trong mầy, ai nấy đều theo sức mình để làm đổ máu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hãy xem: Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên trong ngươi mỗi người đều dùng quyền lực làm đổ máu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nầy, những kẻ quan quyền của I-sơ-ra-ên đã sống ở giữa ngươi, ai nấy đều sử dụng quyền lực của mình để gây đổ máu.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Kìa, những ông hoàng của Y-sơ-ra-ên, mỗi người ở giữa ngươi đều dùng quyền để làm đổ máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hỡi Giê-ru-sa-lem, tất cả các quan cai trị của Ít-ra-en, mỗi người trong các ngươi đều tìm cách giết dân chúng để thủ lợi cho mình.

和合本修订版 (RCUVSS)

7你那里有轻慢父母的,在你当中有欺压寄居者的,你那里也有亏负孤儿寡妇的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nơi mầy, người ta khinh cha mẹ; nơi mầy, người ta dùng sự bạo ngược đối với khách lạ; nơi mầy, người ta hiếp đáp kẻ mồ côi cùng người góa bụa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nơi ngươi, người ta khinh thường cha mẹ; nơi ngươi, người ta ngược đãi khách lạ; nơi ngươi, người ta hà hiếp kẻ mồ côi cùng người góa bụa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Cha mẹ ở giữa ngươi bị khinh khi, các kiều dân sống ở giữa ngươi bị bóc lột, cô nhi và quả phụ ở giữa ngươi bị áp bức.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ở giữa ngươi, cha mẹ bị khinh dể; kiều dân bị bóc lột; trẻ mồ côi, người góa bụa bị ngược đãi ở nơi ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Dân ngươi ghét cha mẹ mình. Chúng ngược đãi ngoại kiều và ức hiếp kẻ mồ côi và người goá bụa.

和合本修订版 (RCUVSS)

8你藐视我的圣物,干犯我的安息日。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Mầy khinh dể các vật thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ngươi coi thường các vật thánh Ta và vi phạm các ngày sa-bát Ta!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ngươi khinh bỉ các vật thánh của Ta và vi phạm những ngày Sa-bát của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngươi đã khinh bỉ các vật thánh của Ta và làm ô uế các ngày Sa-bát của Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Các ngươi ghét những vật thánh của ta và khinh thường ngày Sa-bát ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

9你那里有为流人血而毁谤人的,你那里有在山上吃祭物的,在你当中也有行淫乱的,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nơi mầy, có những kẻ gièm chê gây nên sự đổ máu; nơi mầy, có kẻ làm tiệc trên các núi; giữa mầy, có kẻ phạm tội tà dâm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nơi ngươi, có những kẻ vu khống nhằm gây đổ máu; nơi ngươi, có kẻ dọn tiệc trên các núi; giữa ngươi, có kẻ phạm tội tà dâm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ở giữa ngươi có những kẻ vu khống, khiến cho người khác phải bị đổ máu. Ở giữa ngươi có những kẻ ăn đồ cúng thần tượng nơi các đền miếu trên núi. Ở giữa ngươi có những kẻ phạm những tội dâm ô gớm ghiếc.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ở giữa ngươi có những kẻ vu khống để làm đổ máu, ăn đồ cúng trên núi, sống dâm dục.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Trong các ngươi có những người nói dối khiến người khác phải chết. Trong các ngươi có những người dùng thức ăn cúng cho thần tượng trên các nơi cao, và phạm tội nhục dục.

和合本修订版 (RCUVSS)

10有露父亲下体的,有玷辱经期中不洁净之妇人的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nơi mầy, có kẻ bày tỏ sự lõa lồ của cha ra; nơi mầy, có kẻ làm nhục đàn bà đương có kinh nguyệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nơi ngươi, có kẻ phơi bày sự lõa lồ của cha mình; nơi ngươi, có kẻ làm nhục đàn bà đang kỳ kinh nguyệt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ở giữa ngươi có những kẻ ăn nằm với vợ kế của cha mình. Ở giữa ngươi có những kẻ xâm phạm tiết hạnh của phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ở giữa ngươi có kẻ ăn nằm với thê thiếp của cha mình; phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng bị ép buộc chăn gối giữa ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Trong các ngươi có những người ăn nằm với vợ của cha mình và với đàn bà không tinh sạch đang kỳ kinh nguyệt.

和合本修订版 (RCUVSS)

11这人与邻舍的妻子行可憎的事,那人行淫污辱媳妇,在你那里还有人污辱他的姊妹,父亲的女儿。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nơi mầy, kẻ nầy phạm sự gớm ghiếc với vợ người lân cận mình; kẻ khác làm ô uế dâu mình; kẻ khác nữa thì hãm chị em mình, là con gái của cha mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nơi ngươi, kẻ nầy phạm điều kinh tởm với vợ người lân cận mình, kẻ khác làm ô uế dâu mình, kẻ khác nữa thì làm nhục chị em mình là con gái của cha mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Kẻ thì phạm tội gớm ghiếc với vợ của người khác; kẻ thì xâm phạm tiết hạnh của con dâu; kẻ thì hãm hiếp em gái mình, tức con gái của cha mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ở giữa ngươi, người thì phạm tội ngoại tình với vợ người lân cận, người thì phạm điều dâm dục với con dâu, người thì phạm tội với em gái, tức là con gái của cha mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Trong các ngươi có người làm điều nhơ nhuốc với vợ của láng giềng mình, trong khi kẻ khác phạm tội nhục dục với con dâu mình, làm ô uế nó. Còn kẻ khác cưỡng hiếp chị em kế của mình.

和合本修订版 (RCUVSS)

12你那里有收取报酬而流人血的。你取利息,又索取高利;欺压邻舍,夺取财物;你竟然忘了我。这是主耶和华说的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nơi mầy, người ta nhận của hối lộ đặng làm đổ máu; mầy đã lấy lời lãi và lấy thêm; mầy ức hiếp kẻ lân cận, lấy của không biết chán, và đã quên ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nơi ngươi, người ta nhận hối lộ để làm đổ máu, ngươi đã lấy lãi và tăng tiền lãi, ngươi áp bức người lân cận để trục lợi và đã quên Ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ở giữa ngươi, người ta đã nhận của hối lộ để làm đổ máu. Ngươi đã lấy lãi ngay khi vừa xuất vốn và lại lấy lãi thêm ở cuối hạn cho vay. Ngươi đã bắt chẹt những người lân cận để tống tiền. Còn Ta, ngươi đã quên mất,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ở giữa ngươi, người ta ăn hối lộ để làm đổ máu, cho vay lấy lời trước và cho vay nặng lãi, ngươi lợi dụng để bóc lột người lân cận mình và ngươi đã quên Ta, CHÚA tuyên bố.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Trong các ngươi có những người nhận tiền để giết kẻ khác. Ngươi cho vay cắt cổ và thủ lợi bằng cách ức hiếp láng giềng mình. Ngươi đã quên ta, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.’”

和合本修订版 (RCUVSS)

13“看哪,我因你所得不义之财和你们中间所流的血,就击打手掌。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vả, ta đập tay vì sự trộm cướp mầy đã phạm, và vì máu đã bị đổ ra giữa mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Kìa, Ta đập tay Ta vào lợi phi nghĩa mà ngươi đã làm và vào máu đã đổ ra giữa ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13“Nầy, Ta đập tay phẫn nộ khi ngươi kiếm lợi bất nghĩa và khi ngươi làm đổ máu người ta ở giữa ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Này, Ta đập tay vì những nguồn lợi bất chính ngươi lấy và trên máu mà ngươi đã đổ ở giữa ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

13“Cho nên, hỡi Giê-ru-sa-lem, ta sẽ giơ nắm tay ta lên nghịch ngươi là kẻ ăn cắp tiền và giết người.

和合本修订版 (RCUVSS)

14到了我对付你的日子,你的心岂能忍受呢?你的手还能有力吗?我─耶和华说了这话,就必成就。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi những ngày ta xử mầy sẽ đến, lòng mầy có chịu được, và tay mầy có sức chăng? Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói ra thì sẽ làm trọn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đến ngày Ta xét xử ngươi, liệu lòng ngươi có chịu được và tay ngươi có đủ sức chăng? Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói thì Ta sẽ thi hành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðể rồi xem ngươi có còn bạo ngược hay tay ngươi có còn mạnh trong những ngày Ta xử tội ngươi chăng? Ta, CHÚA, đã phán thì Ta sẽ thực hiện điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Liệu lòng ngươi có vững vàng, tay ngươi có mạnh mẽ trong ngày Ta xét xử ngươi chăng? Ta là CHÚA, Ta đã phán thì Ta sẽ làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi ta trừng phạt thì liệu ngươi có còn can đảm và mạnh bạo không? Ta, CHÚA, đã phán, ta sẽ hành động.

和合本修订版 (RCUVSS)

15我要把你驱散到列国,分散在列邦。我也必除掉你们中间的污秽。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ta sẽ làm cho mầy tan tác giữa các dân tộc, chia rẽ ra trong các nước, và ta sẽ làm tiêu diệt sự ô uế khỏi giữa mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ta sẽ làm cho ngươi tan lạc giữa các dân tộc, phân tán ngươi trong các nước, và Ta sẽ tiêu trừ điều ô uế khỏi giữa ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ta sẽ rải ngươi ra giữa các dân và tung ngươi ra giữa các nước. Ta sẽ thanh tẩy ngươi cho sạch những ô uế của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ta sẽ làm các ngươi tản lạc nơi các nước, phân tán các ngươi giữa các dân và Ta sẽ thanh lọc sự ô uế nơi ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ta sẽ phân tán các ngươi ra giữa các dân và trải ngươi ra giữa mọi nước. Như thế ta mới tẩy sạch mọi thứ dơ bẩn ra khỏi ngươi được.

和合本修订版 (RCUVSS)

16你在列国眼前因自己所做的被侮辱,你就知道我是耶和华。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Bấy giờ chính mình mầy sẽ bị khinh dể trước mắt các dân tộc, và mầy sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Bấy giờ, chính ngươi sẽ bị khinh bỉ trước mắt các dân tộc và ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Khi ngươi bị khinh bỉ trước mắt các dân, ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Chính ngươi sẽ bị khinh bỉ trước mắt các nước, bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nhưng chính các ngươi sẽ bị xem thường giữa các dân. Rồi các ngươi sẽ biết ta là CHÚA.”

和合本修订版 (RCUVSS)

17耶和华的话临到我,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

17CHÚA phán cùng tôi rằng:

和合本修订版 (RCUVSS)

18“人子啊,我看以色列家为渣滓。他们是炉中的铜、锡、铁、铅,是炼银的渣滓。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở nên cho ta như là cáu cặn; hết thảy chúng nó chỉ là đồng, thiếc, sắt, chì trong lò, ấy là cáu cặn của bạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18“Hỡi con người, đối với Ta, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở nên như cặn bã; tất cả chúng chỉ là đồng, thiếc, sắt, chì, trong lò; chúng chỉ là cặn bã của bạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18“Hỡi con người, đối với Ta nhà I-sơ-ra-ên đã trở nên cặn bã của kim loại rồi. Tất cả chúng, đồng, thiếc, sắc, và chì ở giữa lò, thảy đều như cặn bã của bạc cả.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18“Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở thành kim loại cặn bã đối với Ta. Tất cả chúng nó là đồng, thiếc, sắt, chì trong lò. Chúng là cặn bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

18“Hỡi con người, dân Ít-ra-en đã trở thành cặn bã vô dụng cho ta. Chúng như đồng, thiếc, sắt, và chì còn lại trong lò đúc sau khi bạc đã được luyện rồi.

和合本修订版 (RCUVSS)

19所以主耶和华如此说:因你们全都成为渣滓,所以,看哪,我必将你们聚集在耶路撒冷中。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì các ngươi hết thảy đã trở nên cáu cặn, cho nên, nầy, ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì tất cả các ngươi đã trở nên cặn bã, cho nên Ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vậy, CHÚA Hằng Hữu phán, “Bởi vì tất cả các ngươi đã trở nên như cặn bã của kim loại, cho nên, nầy, Ta sẽ gom chúng vào giữa Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘Vì tất cả các ngươi đã trở nên cặn bã kim loại, cho nên, này Ta sẽ thu góp các ngươi vào giữa Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Vì thế CHÚA là Thượng Đế phán: Vì các ngươi đã trở nên vô dụng như cặn bã cho nên ta sẽ gom các ngươi lại bên trong Giê-ru-sa-lem.

和合本修订版 (RCUVSS)

20人怎样把银、铜、铁、铅、锡聚在炉中,吹火使它熔化;照样,我也要在我的怒气和愤怒中聚集你们,把你们安置在城中,使你们熔化。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Như người ta hiệp bạc, đồng, sắt, chì, thiếc lại trong lò, và thổi lửa ở trên cho tan chảy ra thể nào, thì trong cơn giận và sự thạnh nộ của ta, ta sẽ nhóm các ngươi lại và đặt vào lò mà làm cho tan chảy ra cũng thể ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Như người ta tập trung bạc, đồng, sắt, chì, thiếc, để bỏ vào lò và thổi lửa lên trên cho tan chảy ra thể nào, thì trong cơn giận và sự thịnh nộ của Ta, Ta cũng sẽ nhóm các ngươi lại và ném vào lò để làm tan chảy ra cũng thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Như người ta thu bạc, đồng, sắt, chì, và thiếc bỏ vào giữa lò, rồi dùng lửa thổi lên cho chúng tan chảy ra thể nào, thì trong cơn thịnh nộ của Ta và trong cơn giận của Ta, Ta cũng sẽ gom các ngươi lại và sẽ làm cho các ngươi tan chảy ra thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Như người ta thu góp bạc, đồng, sắt, chì và thiếc vào trong lò, thổi lửa để nung chảy thể nào thì Ta, trong cơn giận và thịnh nộ của Ta, cũng sẽ thu góp các ngươi, bỏ vào lò và nung chảy các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người ta trộn bạc, đồng, sắt, chì, và thiếc với nhau trong lò đúc rồi dùng lửa nóng nấu chảy ra. Cũng vậy, ta sẽ gom các ngươi lại trong cơn thịnh nộ phừng phừng của ta và đặt các ngươi trong Giê-ru-sa-lem để nấu chảy các ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

21我必聚集你们,把我烈怒的火吹在你们身上,你们就在其中熔化。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Thật, ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan chảy ra giữa nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Thật Ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa giận Ta trên các ngươi thì các ngươi sẽ tan chảy ra trong đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ta sẽ gom các ngươi lại và thổi trên các ngươi lửa giận của Ta, rồi các ngươi sẽ bị tan chảy ra ở giữa thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ta sẽ thu góp các ngươi, thổi lửa thịnh nộ trên các ngươi, nên các ngươi sẽ tan chảy trong đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ta sẽ đặt chung các ngươi lại khiến các ngươi cảm biết sức nóng của cơn giận ta. Các ngươi sẽ bị nấu chảy bên trong Giê-ru-sa-lem.

和合本修订版 (RCUVSS)

22银子怎样在炉中熔化,你们也必照样在城中熔化,因此就知道是我─耶和华把愤怒倾倒在你们身上。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Như bạc tan chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy, và các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thạnh nộ ta trên các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Như bạc tan chảy ra trong lò thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy và các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thịnh nộ Ta trên các ngươi.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Như bạc tan chảy ra trong lò thể nào, các ngươi cũng sẽ bị tan chảy trong thành thể ấy; rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, đã trút cơn thịnh nộ của Ta trên các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Như bạc tan chảy trong lò thể nào, các ngươi cũng sẽ tan chảy trong đó thể ấy, rồi các ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, đã đổ cơn thịnh nộ Ta trên các ngươi.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Bạc bị nung chảy trong lò đúc thế nào, các ngươi cũng sẽ bị nung chảy trong thành như thế. Rồi các ngươi sẽ biết ta, CHÚA, đã trút cơn giận ta trên các ngươi.”

和合本修订版 (RCUVSS)

23耶和华的话临到我,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

23Lời của CHÚA phán cùng ta rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

23CHÚA phán cùng tôi rằng:

和合本修订版 (RCUVSS)

24“人子啊,你要向这地说:你是未被洁净之地,在我盛怒的日子,没有雨水在其上。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Hỡi con người, hãy nói cùng nó rằng: Mầy là đất chẳng được tẩy sạch, nơi ngày thạnh nộ chẳng được mưa dào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24“Hỡi con người, hãy nói với nó rằng: ‘Ngươi là đất chẳng được tẩy sạch, trong ngày thịnh nộ chẳng được mưa dào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24“Hỡi con người, hãy nói với nó, ‘Ngươi là đất không sạch, đất không có mưa trong ngày thịnh nộ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24“Hỡi con người, hãy nói với đất: ‘Mầy là đất không được tẩy sạch, không có mưa trong ngày phẫn nộ.’

Bản Phổ Thông (BPT)

24“Hỡi con người, hãy nói cùng xứ, ‘Ngươi là đất chưa được tẩy sạch, đất chưa bị lụt trong ngày Thượng Đế nổi giận.’

和合本修订版 (RCUVSS)

25其中的先知同谋背叛,如咆哮的狮子抓撕掠物。他们吞灭人命,抢夺财宝,使这地寡妇增多。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó; như sư tử hay gầm cắn xé mồi của nó, chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quí, làm cho kẻ góa bụa thêm nhiều ra giữa thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Những kẻ tiên tri của nó lập mưu giữa nó như sư tử gầm gừ cắn xé mồi; chúng nuốt các linh hồn, cướp lấy tài sản và những vật quý, làm cho số người góa bụa gia tăng trong thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Các tiên tri của nó trong xứ đã âm mưu với nhau như sư tử rống xé mồi. Chúng đã nuốt sống sinh mạng của người ta. Chúng đã cướp đoạt tài sản và bửu vật của người khác. Chúng đã tạo ra nhiều góa phụ trong thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Những tiên tri giữa vòng các ngươi thông đồng với nhau như sư tử gầm thét, xé mồi. Chúng ăn thịt người ta, cướp lấy kho tàng, của cải quí giá, làm cho nhiều người trở thành góa phụ trong thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Giống như sư tử gầm thét khi xé con mồi nó bắt được, các nhà tiên tri của Ít-ra-en cũng âm mưu ác như vậy. Chúng đã giết nhiều nhân mạng, cướp đoạt nhiều của báu. Chúng đã khiến nhiều đàn bà trở nên góa bụa.

和合本修订版 (RCUVSS)

26其中的祭司曲解我的律法,亵渎我的圣物,不分别圣与俗,也不使人分辨洁净和不洁净,又遮眼不顾我的安息日;在他们中间连我也被亵慢了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp Ta và làm ô uế vật thánh Ta; chúng chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng dạy người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; chúng nhắm mắt chẳng quan tâm các ngày sa-bát Ta, khiến Ta bị xúc phạm giữa chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Các tư tế của nó đã vi phạm luật lệ của Ta và đã làm ô uế các vật thánh của Ta. Chúng đã không phân biệt được giữa thánh và phàm. Chúng cũng không dạy cho dân biết vật gì là ô uế và vật gì là thanh sạch. Chúng đã nhắm mắt lại để không nhìn thấy những ngày Sa-bát của Ta; vì thế Ta đã bị xúc phạm ở giữa chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Các thầy tế lễ vi phạm kinh luật Ta, làm ô uế các đồ vật thánh Ta. Chúng không phân biệt giữa thánh và phàm tục, chúng cũng không dạy sự khác nhau giữa ô uế và thanh sạch; chúng nhắm mắt không tuân giữ các ngày Sa-bát của Ta nên Ta bị xúc phạm ở giữa chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các thầy tế lễ Ít-ra-en đã làm nhiều việc ác, vi phạm những điều giáo huấn của ta, không tôn kính những vật thánh của ta. Chúng không phân biệt giữa vật thánh và vật không thánh, và không dạy cho dân biết giữa cái sạch và không sạch khác nhau xa. Chúng không nhớ ngày Sa-bát ta, cho nên chúng làm cho ta không được tôn trọng.

和合本修订版 (RCUVSS)

27其中的领袖仿佛野狼抓撕掠物,流人的血,伤害人命,为得不义之财。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Các quan trưởng ở giữa nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn, để được lợi bất nghĩa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Các nhà lãnh đạo ở giữa nó giống như muông sói xé mồi; chúng chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Các quan quyền của nó ở giữa nó như bầy chó sói cắn xé con mồi, gây đổ máu, và giết người để đoạt lợi phi nghĩa.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Các ông hoàng giữa vòng chúng như chó sói xé mồi, gây đổ máu, giết người để thủ lợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Giống như chó sói xé con mồi đã chết, các lãnh tụ Giê-ru-sa-lem đã giết dân chúng để thủ lợi.

和合本修订版 (RCUVSS)

28其中的先知为他们粉刷,见虚假的异象,行谎诈的占卜,说:‘主耶和华如此说’,其实耶和华并没有说。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Các tiên tri nó dùng bùn không pha rơm trét cho chúng nó; thấy sự hiện thấy giả dối, và bói khoa sự dối cho chúng nó, mà rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, --- song Đức Giê-hô-va chưa hề phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Các kẻ tiên tri nó tô vôi trét phấn trên chúng bằng những khải tượng hư không và bói khoa dối trá. Chúng nói rằng: “Đây là điều Chúa Giê-hô-va phán” trong khi Đức Giê-hô-va chưa hề phán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Các tiên tri của nó đã tô mặt chúng để không lộ vẻ hổ thẹn khi công bố những khải tượng chúng không hề thấy và nói lên những sấm ngôn giả dối. Chúng đã nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán,’ trong khi CHÚA không hề phán với chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Các tiên tri của chúng tô phết vôi trắng cho chúng; thấy khải tượng giả, bói khoa dối. Chúng nói rằng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy,’ nhưng CHÚA không có phán.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Rồi các nhà tiên tri đã che đậy sự thật bằng lớp vôi trắng. Chúng bịa đặt ra các sự hiện thấy giả và dùng ma thuật để đặt ra các điều dối trá. Chúng bảo, ‘CHÚA là Thượng Đế phán như thế nầy,’ trong khi CHÚA không hề phán.

和合本修订版 (RCUVSS)

29这地的百姓惯行欺压抢夺之事,亏负困苦和贫穷的人,欺压寄居者,没有公平。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn, và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Dân trong xứ làm điều bạo ngược, phạm tội trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn, thiếu thốn và hà hiếp khách lạ, bất chấp công lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Dân trong xứ đã tống tiền và cướp giật người khác. Chúng bức hiếp kẻ bần cùng và người khốn khó. Chúng bóc lột các kiều dân và không coi lẽ phải ra gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Dân trong xứ bóc lột, cướp bóc, áp bức người cùng khốn, nghèo nàn và bóc lột ngoại kiều không kể gì đến công bình.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Dân trong xứ cướp tiền bạc và ăn cắp. Chúng làm hại những người nghèo khó khốn cùng. Chúng lường gạt ngoại kiều, khiến họ không biết xoay xở ra sao để tìm công lý.

和合本修订版 (RCUVSS)

30我在他们中间寻找一人重修城墙,在我面前为这地站在缺口上,使我不致灭绝它,却连一个也找不着。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ta đã tìm một người trong chúng để xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta hầu cho Ta không hủy diệt nó, nhưng Ta chẳng tìm được một ai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Vì thế Ta đã cố tìm trong vòng chúng xem có ai muốn sửa lại chỗ tường thành đã đổ vỡ, và vì cớ đất nước nầy mà đứng vào chỗ bị đổ vỡ ở trước mặt Ta để Ta không tiêu diệt nó, nhưng Ta chẳng tìm được một người.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Ta hầu cho Ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng Ta không tìm thấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Ta tìm kiếm người nào có thể xây lại vách thành, đứng trước mặt ta nơi vách đổ xuống và bênh vực thành ấy nhưng ta chẳng tìm được ai.

和合本修订版 (RCUVSS)

31所以我把愤怒倾倒在他们身上,用烈怒之火消灭他们,照他们所做的报应在他们头上。这是主耶和华说的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vậy nên ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó, và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó; ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Do đó, Ta đã đổ cơn thịnh nộ trên chúng và lấy lửa giận của Ta đốt chúng. Ta đã làm cho đường lối của chúng đổ lại trên đầu chúng, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vì thế Ta phải trút đổ cơn thịnh nộ của Ta trên chúng. Ta phải tiêu diệt chúng bằng cơn giận của Ta. Ta phải lấy cách chúng đã đối xử với người khác mà đổ lại trên đầu chúng,’” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nên Ta đã đổ cơn giận Ta trên chúng, tiêu hủy chúng bằng ngọn lửa thịnh nộ của Ta; Ta sẽ báo trả lên đầu chúng đường lối của chúng, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Cho nên ta cho chúng thấy cơn thịnh nộ ta. Ta tiêu diệt chúng trong cơn giận phừng như lửa vì những điều chúng làm, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”