So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng tôi rằng,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2“Neeg tus tub, muaj ob tug vivncaus hluas nkauj koom ib leeg niam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hỡi con người, có hai người đàn bà, là con gái của một mẹ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hỡi con người, có hai phụ nữ là con cùng một mẹ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Hỡi con người, có hai người phụ nữ kia là hai con gái của cùng một mẹ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Hỡi con người, có hai người đàn bà là con gái của cùng một mẹ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hỡi con người, người đàn bà nọ có hai con gái.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Ob tug ua poj muag cev rau hauv Iyi tebchaws. Ob tug ua poj muag cev thaum tseem hluas nkauj los lawm. Ob tug ob lub mis raug muab zuaj thiab lub xubntiag nkauj xwb raug kov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chúng nó hành dâm trong Ê-díp-tô, chúng nó hành dâm từ khi còn trẻ; tại đó vú chúng nó bị bóp, tại đó chúng nó mất hoa con gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Chúng bán dâm ở Ai Cập, bán dâm từ khi còn trẻ; tại đó, ngực chúng bị nắn và trinh tiết bị mất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Chúng đã làm điếm ở Ai-cập. Chúng đã làm điếm thời chúng còn là thiếu nữ. Nhũ hoa của chúng đã bị vuốt ve; bộ ngực trinh nguyên của chúng đã bị mơn trớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Chúng nó làm điếm tại Ai-cập, từ thời son trẻ chúng đã làm điếm ở đó. Vú chúng nó bị bóp, trinh tiết bị phá ở đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Trong khi còn trẻ, chúng đi xuống Ai-cập hành nghề mãi dâm. Chúng để cho đàn ông sờ và bóp vú chúng nó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Tus niam laus npe hu ua Auhaulia, tus niam hluas npe hu ua Auhaulinpa. Ob tug los ua kuv tug thiab ob tug yug tau tub thiab ntxhais. Auhaulia yog lub nroog Xamali, Auhaulinpa yog lub nroog Yeluxalees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đứa chị tên là Ô-hô-la, và đứa em tên là Ô-hô-li-ba. Chúng nó trở nên thuộc về ta, và đẻ con trai con gái. Ô-hô-la, tức là Sa-ma-ri; còn Ô-hô-li-ba, tức là Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đứa chị tên là Ô-hô-la và đứa em tên là Ô-hô-li-ba. Chúng thuộc về Ta và sinh con trai, con gái. Ô-hô-la tức là Sa-ma-ri, còn Ô-hô-li-ba tức là Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ô-hô-la là tên của đứa chị, và Ô-hô-li-ba là tên của đứa em. Chúng đã trở thành người của Ta. Chúng đã có các con trai và các con gái. Ðây là tên của chúng: Ô-hô-la là Sa-ma-ri và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tên của cô chị là Ô-hô-la, tên cô em là Ô-hô-li-ba Chúng nó đã thuộc về Ta và sinh sản con trai, con gái. Tên của chúng: Ô-hô-la là Sa-ma-ri và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đứa chị tên Ô-hô-la, đứa em tên Ô-hô-li-ba. Chúng trở thành vợ ta và sinh ra con trai con gái. Ô-hô-la là Xa-ma-ri, và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5“Auhaulia ua poj muag cev thaum nws tseem yog kuv tug. Nws siab qaug lias raws cov Axilia uas nws nyiam. Lawv yog tub rog,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ô-hô-la hành dâm khi nó đã thuộc về ta, theo tình nhân nó, là dân A-si-ri, kẻ lân cận nó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ô-hô-la hành nghề mại dâm trong khi nó đã thuộc về Ta. Nó đi theo tình nhân nó là dân A-si-ri, kẻ lân cận nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ô-hô-la đã làm điếm trong khi còn là người của Ta. Nó mê đắm các tình nhân của nó; đó là quân A-sy-ri, những chiến binh

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ô-hô-la làm điếm trong khi nó thuộc về Ta; nó mê người tình của nó là A-si-ri, những binh sĩ,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Trong khi làm vợ ta, Xa-ma-ri ăn nằm với các đàn ông khác. Nó thèm muốn nhục dục với các tình nhân nó tức những người A-xy-ri. Các người A-xy-ri là các chiến sĩ

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6thiab hnav tsoos tsamxem, yog nom tswv loj thiab thawj tub rog. Lawv puavleej caij nees, txhua tus yog tub hluas zoo nraug kawg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6mặc áo tím, làm tổng đốc và quan cai trị, thảy đều là trai tráng đẹp đẽ, hay cỡi ngựa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chúng mặc áo tím, là các tổng đốc và các cấp chỉ huy, tất cả đều là những thanh niên tuấn tú, những kỵ binh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6mặc quân phục màu tía, các tổng trấn và các tướng lãnh, tất cả các thanh niên đẹp trai lực lưỡng, và các kỵ binh ngồi trên lưng các chiến mã.

Bản Dịch Mới (NVB)

6mặc áo xanh, những thống đốc và tướng lãnh. Tất cả chúng nó đều trẻ trung, tài hoa, là kỵ sĩ cỡi ngựa.

Bản Phổ Thông (BPT)

6mặc đồng phục xanh. Chúng đều là các tay chỉ huy cao ráo trẻ trung và sĩ quan cỡi ngựa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Nws thiaj ua poj muag cev rau cov no, txhua tus yog Axilia cov thawj, thiab nws kuj pe txhua tus uas nws qaug siab rau tej dab mlom huvsi ua qias puas rau nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nó hành dâm với những người con trai tốt nhứt của A-si-ri; nó tự làm ô uế với những kẻ mà nó yêu thương, cùng mọi thần tượng của chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nó bán dâm cho những người ưu tú nhất của A-si-ri; nó tự làm ô uế với những kẻ mà nó tham muốn cùng mọi thần tượng của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nó đã làm điếm với chúng, với tất cả những kẻ ưu tú của quân A-sy-ri. Nó đã làm cho mình ra ô uế vì tất cả các thần tượng của mọi kẻ thông dâm với nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nó đàng điếm với chúng nó, tất cả đều là những kẻ ưu tú của A-si-ri. Nó tự làm ô uế mình với tất cả những thần tượng của những người nó si mê.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Xa-ma-ri làm điếm cho tất cả những kẻ cao sang của A-xy-ri và làm ô dơ mình với những hình tượng của bất cứ người nào nó muốn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Nws tsis tseg qhov uas nws tau ua poj muag cev txij thaum nws nyob hauv Iyi tebchaws los. Thaum nws tseem hluas tej tub hluas twb nrog nws pw thiab kov nws lub xubntiag nkauj xwb, thiab ua tag nrho li lawv lub siab nyiam rau nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nó không chừa sự hành dâm mà nó đã đem đến từ Ê-díp-tô, là nơi người ta đã làm nhục nó lúc còn trẻ, đã làm cho nó mất hoa con gái, và đổ sự hành dâm của chúng nó trên nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nó không từ bỏ nghề mại dâm mà nó đã đem đến từ Ai Cập là nơi người ta đã làm nhục nó lúc còn trẻ, làm cho nó mất đi trinh tiết và trút đổ sự dâm dục của chúng trên nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nó không chịu từ bỏ tánh dâm đãng của nó vốn đã bắt đầu từ Ai-cập, nơi người Ai-cập đã ăn nằm với nó khi nó còn là thiếu nữ, nơi chúng đã mơn trớn bộ ngực trinh nguyên của nó, và trút đổ dục tình của chúng trên người nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nó không từ bỏ đàng điếm với Ai-cập vì từ khi còn trẻ người ta đã ăn ngủ với nó, phá bỏ trinh tiết của nó và trút đổ dâm dục của chúng trên nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nó tiếp tục hành nghề mãi dâm mà nó đã bắt đầu ở Ai-cập. Khi còn trẻ, nó ngủ với nhiều người, chúng bóp vú nó và ăn nằm với nó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9“Vim li no kuv thiaj muab nws cob rau cov uas nws nyiam txhais tes, yog cob rau hauv cov Axilia uas nws qaug siab txhais tes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy nên, ta đã phó nó trong tay tình nhân nó, tức là trong tay những người A-si-ri, mà nó đã thương yêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì thế, Ta đã phó nó trong tay các tình nhân nó, tức là trong tay những người A-si-ri mà nó đã say đắm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vì thế Ta đã phó nó vào tay các tình nhân của nó, tức vào tay của quân A-sy-ri, những kẻ nó mê đắm.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Cho nên Ta trao nó vào tay người tình của nó, vào tay những con cái A-si-ri; những kẻ nó si mê.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Cho nên ta giao nó cho các tình nhân nó là người A-xy-ri mà nó khao khát.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Lawv muab nws hle liab qab, lawv txeeb nws tej tub tej ntxhais, thiab xuas ntaj tua nws. Thaum txiav txim rau nws lawm, nws thiaj ua ib tsoom pojniam lo lus thuam luag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Chúng đã lột truồng nó, đã bắt lấy con trai con gái nó, và làm cho chính mình nó phải chết vì gươm. Nó đã trở nên một câu chuyện trong đám đàn bà; vì chúng nó đã làm thành sự phán xét trên nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Chúng lột trần nó, bắt lấy con trai, con gái nó và giết nó bằng gươm. Nó đã trở nên câu tục ngữ trong đám đàn bà và sự phán xét đã giáng trên nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Chúng đã lột nó trần truồng, bắt đi các con trai và các con gái của nó, và lấy gươm giết nó. Nó đã trở thành một kẻ có tiếng tăm tồi tệ trong vòng các phụ nữ, và án phạt của nó đã được thi hành.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Chúng lột trần nó, bắt con trai, con gái nó rồi dùng gươm giết nó. Người ta đã trừng phạt nó và nó trở thành nổi danh trong giới phụ nữ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Chúng lột truồng nó, cướp con trai con gái nó đi. Rồi lấy gươm giết nó. Đàn bà khắp nơi bắt đầu kể lại chuyện nó bị trừng phạt ra sao.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11“Nws tus niam hluas Auhaulinpa pom li no, los nws tseem phem heev dua nws tus niam laus qhov uas nws qaug siab rau luag thiab ua poj muag cev phem heev dua nws tus niam laus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã xem thấy mọi việc đó; dầu vậy, nó buông mình theo tình dục hơn chị nó; và sự hành dâm của nó lại còn nhiều hơn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã thấy mọi việc đó; dù vậy nó buông mình theo tình dục hơn chị nó, và dâm đãng còn nhiều hơn nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Khi Ô-hô-li-ba em gái nó thấy vậy, nó càng dâm dật tồi tệ hơn chị nó. Nó đã hành dâm nhiều hơn chị nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Em gái nó là Ô-hô-li-ba thấy vậy nhưng còn phóng đảng hơn, đàng điếm hơn chị nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Em gái nó là Giê-ru-sa-lem thấy vậy nhưng lại còn hành động tệ hại hơn chị nó trong chuyện ham muốn nhục dục và hành dâm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Nws siab qaug lias raws cov Axilia, uas yog nom tswv loj thiab thawj tub rog, thiab tej tub rog uas hnav ris tsho hlau. Lawv puavleej caij nees, txhua tus yog tub hluas zoo nraug ntxiag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nó phải lòng những người A-si-ri, tổng đốc, và quan cai trị, tức là kẻ lân cận nó, ăn mặc sang trọng, hay cỡi ngựa, thảy đều là trai tráng, đẹp đẽ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nó phải lòng những người A-si-ri, các tổng đốc và các cấp chỉ huy, tức là kẻ lân cận nó; chúng ăn mặc sang trọng, thích cưỡi ngựa, tất cả đều là những thanh niên tuấn tú.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nó cũng mê đắm quân A-sy-ri, tức các tổng trấn và các tướng lãnh, các chiến binh mặc quân phục rực rỡ, các kỵ binh trên lưng các chiến mã, tức tất cả các thanh niên đẹp trai lực lưỡng.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nó si mê những người A-si-ri, những thống đốc, tướng lãnh, những binh sĩ mặc đồng phục oai nghi, những kỵ sĩ cưỡi ngựa; tất cả đều trẻ trung, tài hoa.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nó cũng ham muốn người A-xy-ri là những chiến sĩ ăn mặc đồng phục xinh đẹp, những chỉ huy trẻ trung, cao ráo, và các sĩ quan cỡi ngựa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Kuv pom nws qias puas tsuas lawm. Ob vivncaus taug tib txojkev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ta thấy nó cũng đã tự làm ô uế, và cả hai chị em cùng theo một đàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ta thấy nó cũng đã tự làm ô uế và cả hai chị em cùng theo một cách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ta đã thấy nó trở nên ô uế. Cả hai chị em đều có nếp sống dâm dật giống nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ta thấy nó tự làm ô uế mình. Cả hai chị em đều theo một đường.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta thấy hai đứa đó y như nhau; cả hai đều là gái điếm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14“Tiamsis nws tseem ua poj muag cev heev dua qub. Nws pom tej duab txivneej ntawm phab ntsa, yog tej duab uas cov Kheedia hnav tsoos tsho liab liab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi nó thấy những người được vẽ trên vách thành, những hình tượng của người Canh-đê sơn son, thì nó lại càng thêm sự hành dâm nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nó lại càng dâm dục hơn nữa khi thấy những hình người được chạm trên vách thành, những hình tượng của người Canh-đê sơn đỏ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng đứa em đã làm điếm nhiều hơn đứa chị. Nó đã nhìn thấy và say mê những hình ảnh chạm vẽ trên tường, những hình ảnh của quân Canh-đê với y phục màu đỏ,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Thêm vào chuyện đàng điếm, nó còn nhìn những người đàn ông khắc trên tường, hình ảnh những người Canh-đê vẽ màu đỏ,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhưng Giê-ru-sa-lem còn đi xa hơn. Nó thấy những hình tạc người Ba-by-lôn trên vách. Chúng mặc y phục đỏ

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Lawv muaj siv tawv sia ntawm duav, muaj phuam ntoo saum taubhau tso tw, txhua tus zoo yam nkaus li tej thawj tub rog. Mas daim duab ntawd yog cov neeg Npanpiloo uas thaum ub yug rau hauv Kheedia tebchaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Chúng nó thắt dây lưng và bịt khăn trên đầu thả thòng xuống, thảy đều có dáng các quan trưởng. Chúng nó làm ra như người Ba-by-lôn trong Canh-đê, là quê hương mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15thắt dây lưng và bịt khăn trên đầu thả thòng xuống, trông giống các nhà lãnh đạo. Tất cả chúng giống như những người Ba-by-lôn sinh trưởng tại xứ Canh-đê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15đai thắt ngang lưng, khăn quấn đầu bỏ thòng tua xuống. Ai nấy trông ra vẻ các sĩ quan trong quân đội Ba-by-lôn, người ở đất Canh-đê.

Bản Dịch Mới (NVB)

15nai nịt ngang lưng, khăn vấn trên đầu buông thõng; tất cả đều giống như quan viên, hình ảnh của người Ba-by-lôn, dân xứ Canh-đê.

Bản Phổ Thông (BPT)

15và đeo đai quanh hông, quấn khăn vành trên đầu. Chúng đều giống như các người Ba-by-lôn, quê quán ở Canh-đê.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Thaum nws pom tej duab ntawd, nws kuj qaug siab rau lawv, thiab tso cov tub xa xov mus cuag lawv hauv Kheedia tebchaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nó phải lòng chúng, mới thấy lần đầu, thì sai sứ giả đến cùng chúng nó trong Canh-đê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vừa thấy chúng thì nó đã say mê và sai sứ giả đến với chúng ở Canh-đê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Khi nó thấy các hình ảnh của chúng, nó mê chúng. Nó sai các sứ giả đến Canh-đê mời chúng đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhìn thấy thế, nó si mê những người ấy và sai sứ giả đến với chúng tại Canh-đê.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Khi nhìn thấy chúng, nó muốn ăn nằm với chúng cho nên sai sứ giả đến với chúng ở Ba-by-lôn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Cov Npanpiloo kuj tuaj nrog nws pw hauv nws lub txaj, lawv deev nws ua rau nws qias puas tsuas. Thaum nws raug lawv ua qias puas tsuas lawm, nws dhuav fee plhu kiag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Những người Ba-by-lôn đến cùng nó lên giường âu yếm, và chúng làm ô uế nó bởi sự hành dâm mình. Nó cũng tự làm ô uế với chúng; rồi thì lòng nó sinh chán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Những người Ba-by-lôn đến với nó, lên giường âu yếm và làm ô uế nó bởi sự dâm dục mình. Sau khi bị ô uế với chúng rồi thì lòng nó sinh ra chán ghét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Người Ba-by-lôn đã đến với nó, vào trong giường ái ân với nó. Chúng đã làm cho nó trở nên ô uế bằng dục tình của chúng, và nó cũng đã làm cho chính nó trở nên ô uế với chúng. Sau đó, nó chán ghét chúng và lìa bỏ chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Những người Ba-by-lôn đến ăn ngủ với nó, làm nó thành ô uế vì sự đàng điếm của chúng. Nó cũng tự làm mình ra ô uế rồi chán bỏ chúng nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Vì thế các người Ba-by-lôn đến và ăn nằm cùng nó, làm cho nó ô dơ. Sau đó, nó đâm chán chúng nó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Thaum nws ua poj muag cev tab meeg thiab ua rau sawvdaws pom nws liab qab, kuv dhuav fee plhu kiag, ib yam li kuv dhuav fee plhu kiag ntawm nws tus niam laus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nó đã tỏ bày sự dâm ô mình, đã lột truồng mình ra, thì lòng ta cũng chán nó, như đã chán chị nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nó đã phơi bày thói dâm ô mình, lột trần mình ra thì lòng Ta cũng chán nó như đã chán chị nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Khi nó công khai làm điếm và phô bày sự lõa lồ của nó ra, lòng Ta gớm ghiếc nó, và Ta xa lánh nó như lòng Ta đã xa lánh chị nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Khi nó công khai đàng điếm và phô trương sự trần truồng của nó ra, Ta chán bỏ nó như Ta đã chán bỏ chị nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng nó tiếp tục nghề mãi dâm công khai đến nỗi ai cũng biết. Sau cùng ta đâm ra chán nó như ta đã chán chị nó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Txawm yog li ntawd los nws tseem yimhuab ua poj muag cev, thiab nco txog thaum nws tseem hluas nkauj nws ua poj muag cev rau hauv Iyi tebchaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nhưng nó thêm nhiều sự hành dâm, nhớ lại những ngày nó còn trẻ và thuở nó hành dâm trong đất Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nhưng nó thêm nhiều sự dâm dục khi nhớ lại những ngày nó còn trẻ, thuở nó bán dâm trong đất Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Thế mà nó lại càng gia tăng sự dâm đãng để nhớ lại thời thiếu nữ của nó, khi nó làm điếm trong đất Ai-cập,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nhưng nó càng dâm đảng hơn khi nhớ lại những ngày trẻ trung nó đã sống dâm đảng tại đất Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng nó nhớ lại trước kia nó là gái điếm trẻ ở Ai-cập cho nên nó lại còn hành nghề mãi dâm hơn nữa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20Nws qaug siab rau cov uas nws nyiam ntawd, lawv nqaij plees loj ib yam li nees luav li, lawv tej kua npaum li nees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nó phải lòng những kẻ yêu mình, những kẻ ấy thịt như thịt lừa, dâm quá như ngựa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nó ham mê những tình nhân của nó, là những kẻ thích chuyện xác thịt như lừa, dâm ô như ngựa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20nơi nó đã buông mình trong sự dâm dục với bao tình nhân, những kẻ đam mê nhục dục như lừa đực và xuất tinh như các ngựa đực giống.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nó si mê những người tình của nó, là những kẻ tình dục thể xác mạnh như lừa, dâm như ngựa.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nó ham muốn đàn ông, thèm muốn nhục dục như thú vật.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Yog li no koj thiaj ntshaw koj txojkev plees thaum koj tseem hluas nkauj, es cov Iyi kov koj xubntiag thiab zuaj koj lub txiv mis hluas nkauj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ấy vậy, mầy đã nhắc lại sự dâm dục hồi còn trẻ, lúc mà những người Ê-díp-tô bóp vú mầy, và làm mất hoa con gái mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì ngươi mong ước sự dâm dục hồi còn trẻ, lúc những người Ai Cập sờ mó ngực ngươi và làm mất trinh tiết của ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Như thế ngươi đã thèm khát được thỏa mãn dục tính của thời thiếu nữ, khi người Ai-cập mơn trớn đôi nhũ hoa của ngươi và vuốt ve bộ ngực vừa nẩy nở của ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ngươi mong muốn điều dâm đảng của thời son trẻ tại Ai-cập khi người ta ăn ngủ với ngươi và bóp vú trẻ trung của ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các ngươi cũng vậy, các ngươi muốn làm những điều tội lỗi như đã làm ở Ai-cập. Ở đó đàn ông bóp vú non của các ngươi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22“Vim li ntawd, Auhaulinpa 'e, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav tshoov cov uas koj nyiam thiab fee plhu dhuav lawm, tiamsis tuaj tawm tsam koj. Kuv yuav coj lawv txhua fab tuaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vậy nên, hỡi Ô-hô-li-ba, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ giục những tình nhân mầy mà lòng mầy đã chán, dấy nghịch cùng mầy, và ta đem chúng nó đến từ mọi bề nghịch cùng mầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Cho nên, hỡi Ô-hô-li-ba, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ giục những tình nhân mà lòng ngươi đã chán, chống lại ngươi và Ta sẽ đem chúng đến tấn công ngươi tứ phía:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vì thế, hỡi Ô-hô-li-ba, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ làm cho các tình nhân của ngươi, những kẻ ngươi đã chán ghét, nổi lên chống lại ngươi. Ta sẽ khiến chúng từ bốn phương kéo tới:

Bản Dịch Mới (NVB)

22Cho nên, hỡi Ô-hô-li-ba, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, Ta sẽ thúc đẩy những người tình của ngươi, những kẻ ngươi đã chán bỏ, chống lại ngươi. Ta sẽ đem chúng nó đến tấn công ngươi từ khắp nơi.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Cho nên, hỡi Giê-ru-sa-lem, CHÚA là Thượng Đế phán như sau: ‘Ngươi đã chán ngấy các tình nhân mình. Nên ta sẽ khiến chúng nổi giận cùng ngươi và tấn công ngươi tứ phía.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

23yog cov Npanpiloo thiab cov Kheedia huvsi, thiab cov Pekhau thiab cov Sau‑a thiab cov Khau‑a, thiab cov Axilia huvsi, yog cov tub hluas zoo nraug, puavleej yog nom tswv thiab cov thawj, yog cov thawj rog thiab tub rog, puavleej caij nees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23tức là những người Ba-by-lôn, hết thảy người Canh-đê, Phê-cốt, Soa và Coa, và hết thảy người A-si-ri với chúng nó, là trai tráng đẹp đẽ, mọi tổng đốc và quan cai trị, quan trưởng và người có danh tiếng, hết thảy đều cỡi ngựa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23tức là những người Ba-by-lôn, tất cả người Canh-đê, Phê-cốt, Sô-a và Cô-a cùng tất cả người A-si-ri đang ở với chúng, là những thanh niên tuấn tú, mọi tổng đốc và các cấp chỉ huy, các nhà lãnh đạo và các quan chức cao cấp, tất cả đều cưỡi ngựa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23quân Ba-by-lôn và mọi dân ở Canh-đê, quân Pê-cốt, Sô-a, và Cô-a, và toàn quân A-sy-ri hiệp với chúng, nào các thanh niên đẹp trai lực lưỡng, các tổng trấn và các tướng lãnh, các sĩ quan và binh lính, cùng tất cả kỵ binh trên lưng các chiến mã.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Những người Ba-by-lôn, mọi người Canh-đê, Phê-cốt, Soa và Coa, hết thảy người A-si-ri cùng với chúng, những thanh niên tài hoa, thống đốc, tướng lãnh, tất cả đều là kỵ binh, chiến sĩ, tất cả đều cưỡi ngựa.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Những người từ Ba-by-lôn và vùng Ba-by-lôn, từ Bê-cốt, Sô-a, và Cô-a sẽ tấn công ngươi. Tất cả người A-xy-ri sẽ tấn công ngươi: những viên chỉ huy trẻ trung cao ráo, các sĩ quan, đều là những kẻ quyền cao chức trọng và đều cỡi ngựa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

24Lawv yuav tuaj sab ped tuaj tawm tsam koj. Lawv muaj tsheb ua rog tsheb nyuj thiab ib pab neeg coob heev, lawv yuav txhij tub rog tawm tsam koj txhua fab, lawv tuav rawv tej daim phiaj hlau loj thiab daim phiaj me thiab mom hlau. Kuv yuav muab hwjchim txiav txim rau lawv mas lawv yuav txiav txim rau koj raws li lawv txoj kevcai txiav txim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Chúng nó đem những khí giới, những xe đánh giặc, xe chở đồ, và một đoàn dân đông đến nghịch cùng mầy; chúng nó dùng những thuẫn, những mộc, và đội mão trụ mà vây chung quanh mầy. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng nó, và chúng nó sẽ xét đoán mầy theo luật pháp mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Chúng trang bị những khí giới, những chiến xa, xe tải và một đoàn quân đông đảo đến chống lại ngươi; chúng dùng những thuẫn, khiên và mũ trận mà vây chung quanh ngươi. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng và chúng sẽ xét xử ngươi theo luật của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Chúng sẽ từ phương bắc kéo đến tấn công ngươi, nào các xe chiến mã, các xe chở quân nhu, và một đoàn bộ binh đông đúc. Chúng sẽ dàn trận để đánh ngươi tứ phía, nào mộc, nào khiên, nào mũ sắt. Ta sẽ trao quyền đoán phạt ngươi cho chúng, và chúng sẽ đoán phạt ngươi theo các luật lệ của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Chúng nó sẽ từ phương bắc đem xe chiến mã, xe cộ cùng đoàn quân liên minh đến đánh ngươi. Chúng nó dùng thuẫn, khiên, mũ chiến tấn công ngươi từ khắp nơi. Ta sẽ cho chúng nó quyền phán xét và chúng sẽ phán xét ngươi theo tiêu chuẩn xét đoán của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Chúng sẽ kéo đại quân đến mang vũ khí, quân xa và xe ngựa tấn công ngươi. Chúng sẽ dùng thuẫn lớn và nhỏ, cùng mũ sắt vây quanh ngươi. Ta sẽ cho quyền chúng nó trừng phạt ngươi, và chúng sẽ tha hồ trừng phạt ngươi theo ý muốn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

25Thiab kuv yuav tso kuv txojkev chim los tawm tsam koj, mas lawv yuav txiav txim npau taws heev rau koj. Lawv yuav txiav koj lub qhov ntswg thiab koj nplooj ntseg pov tseg, thiab cov uas tshuav nyob yuav raug hniav ntaj tuag tag. Lawv yuav txeeb koj tej tub tej ntxhais thiab cov uas tshuav nyob yuav raug muab hluavtaws hlawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Ta sẽ thả sự ghen của ta ra nghịch cùng mầy, và chúng nó đãi mầy bằng sự giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi và tai mầy; kẻ còn sót lại trong mầy sẽ ngã bởi gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai con gái mầy; kẻ còn sót lại trong mầy sẽ bị nuốt bởi lửa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Ta sẽ nổi ghen chống lại ngươi và chúng trừng phạt ngươi trong cơn giận dữ. Chúng sẽ cắt mũi và tay ngươi; còn những kẻ sót lại trong ngươi sẽ ngã bởi gươm. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi; những kẻ còn sót lại trong ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ta sẽ nổi cơn ghen chống lại ngươi và để cho chúng đối xử với ngươi cách giận dữ. Chúng sẽ xẻo tai và cắt mũi ngươi. Những kẻ còn sống sót của ngươi sẽ bị gươm ngã chết. Chúng sẽ bắt các con trai và các con gái của ngươi làm tù binh. Những gì còn lại của ngươi sẽ bị thiêu đi trong lửa.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ta sẽ nổi ghen chống lại ngươi; chúng nó sẽ đối xử với ngươi một cách giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi, cắt tai các ngươi. Những kẻ sống sót của ngươi sẽ ngã gục vì gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai, con gái các ngươi và những kẻ sống sót của ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Rồi ngươi sẽ biết cơn thịnh nộ của ta mạnh đến mức nào. Chúng sẽ nổi thịnh nộ và trừng trị ngươi. Chúng sẽ xẻo mũi và vành tai ngươi. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi đi, còn những ai sót lại sẽ bị thiêu.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

26Lawv yuav hle koj lub tsho thiab lws koj tej npauj nyiag npauj kub zoo zoo nkauj coj mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Chúng nó bóc lột áo xống mầy, và cướp lấy đồ châu báu mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Chúng lột áo quần ngươi và cướp lấy đồ châu báu ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Chúng sẽ lột y phục của ngươi và lấy đi những đồ trang sức quý giá của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chúng sẽ lột quần áo và lấy hết nữ trang của ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Chúng sẽ cởi áo quần ngươi ra và lột hết nữ trang ngươi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

27Kuv yuav ua kom koj txojkev ua dev ua npua thiab koj txojkev ua poj muag cev uas koj coj hauv Iyi tebchaws los ploj tag mus, koj thiaj li tsis ntshaw saib cov neeg Iyi thiab tsis nco txog lawv dua li lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Vậy ta sẽ dứt sự hành dâm mầy và thói xấu hổ mầy đã đem đến từ đất Ê-díp-tô, đến nỗi mầy sẽ không ngước mắt ngó chúng nó, và không nhớ đến Ê-díp-tô nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Như thế, Ta sẽ dứt bỏ tính đàng điếm của ngươi và thói dâm ô mà ngươi đã đem đến từ đất Ai Cập. Ngươi sẽ không ngước mắt nhìn chúng và không nhớ đến Ai Cập nữa.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Như vậy Ta sẽ làm cho dứt tiệt tánh dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi mà ngươi đã mang theo từ đất Ai-cập. Ngươi sẽ không mê đắm nó nữa, hay nhớ đến Ai-cập nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Ta sẽ làm cho thói dâm đảng và đàng điếm của ngươi từ đất Ai-cập chấm dứt để ngươi không ngưỡng trông chúng nó và không còn nhớ đến Ai-cập nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ta sẽ chấm dứt cuộc đời tội lỗi mà ngươi bắt đầu khi ngươi còn ở Ai-cập để ngươi không còn ham muốn hay nhớ lại Ai-cập nữa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

28Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav muab koj cob rau hauv cov uas koj ntxub thiab koj dhuav fee plhu kiag txhais tes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó mầy trong tay những kẻ mà mầy ghét, trong tay những kẻ mà lòng mầy đã chán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta sẽ phó ngươi trong tay những kẻ ngươi ghét, và trong tay những kẻ ngươi đã chán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ trao ngươi vào tay của những kẻ ngươi ghét, vào tay của những kẻ ngươi đã lìa bỏ vì chán ghét.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vì CHÚA Toàn Năng đã phán như vầy: Nầy, Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ mà ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi chán bỏ.

Bản Phổ Thông (BPT)

28CHÚA là Thượng Đế phán như sau: Ngươi đã chán các tình nhân ngươi, nhưng ta sẽ giao ngươi cho những kẻ mà ngươi hiện ghét.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

29Mas lawv yuav ua rau koj raws li lawv ntxub, thiab txeeb txhua yam uas koj khwv tau, thiab muab koj tso liab qab do cuas, thiab thws qhov uas koj liab qab thiab ua poj muag cev tshwm los. Koj txojkev ua dev ua npua thiab koj txojkev ua poj muag cev

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Chúng nó sẽ lấy sự hờn ghét đãi mầy, cướp lấy công lao mầy, để mầy trần truồng, bị bóc lột hết cả; như vậy sẽ tỏ điều xấu hổ về sự hành dâm, tội ác và dâm đãng của mầy ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Chúng sẽ đối xử với ngươi trong sự căm ghét và cướp lấy công lao ngươi. Chúng sẽ để ngươi trần truồng, lõa lồ và thói đàng điếm, dâm đãng của ngươi sẽ bị phơi bày ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Chúng sẽ lấy lòng hận thù đối xử với ngươi. Chúng sẽ cướp đi mọi công lao khó nhọc của ngươi, rồi bỏ cho ngươi trần truồng và trơ trụi. Bấy giờ sự lõa lồ của ngươi và thói đĩ điếm của ngươi sẽ bị phơi bày, tức tánh dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Chúng sẽ lấy hận thù đối xử với ngươi, chiếm lấy tất cả công lao của ngươi, để ngươi trần truồng, trơ trọi; sự trần truồng dâm đảng của ngươi sẽ bị phô bày.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Chúng sẽ ghét ngươi và lấy tất cả những gì ngươi làm ra, để ngươi còn tay không và trần truồng. Mọi người sẽ biết những điều tội lỗi ngươi làm. Những tội lỗi nhục dục ngươi

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

30coj tej no los raug koj, vim yog koj ua poj muag cev rau ib tsoom tebchaws, thiab koj pe lawv tej dab mlom ua rau koj qias puas tsuas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Mầy sẽ bị đãi như vậy, vì mầy đã hành dâm cùng các dân, đã tự làm ô uế với thần tượng chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ngươi sẽ bị đối xử như vậy vì ngươi đã bán dâm cho các dân và làm ô uế mình bằng những thần tượng của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ta sẽ khiến những điều ấy xảy đến với ngươi, vì ngươi đã làm điếm với các dân ngoại và làm ô uế chính ngươi vì các thần tượng của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Thói dâm đảng và đàng điếm của ngươi đã đem lại điều này cho ngươi. Vì ngươi đã chạy theo đàng điếm với các nước và tự làm cho mình ô uế với các thần tượng của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

30đã mang đến cho chính mình. Ngươi ăn nằm với các dân và làm cho mình ra ô dơ bằng cách bái lạy các thần tượng chúng nó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

31Koj ua raws li koj tus niam laus, vim li no kuv yuav muab nws lub khob rau hauv koj txhais tes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Mầy đã đi theo đường của chị mầy: vậy nên ta sẽ để chén của nó vào trong tay mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi cho nên Ta sẽ để chén của nó trong tay ngươi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi, nên Ta sẽ trao chén của nó vào tay ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi nên Ta cũng trao chén của nó vào tay ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Ngươi làm y như chị ngươi, cho nên ngươi cũng sẽ lãnh hình phạt y như thế, như ly đắng phải uống.’”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

32“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,“Koj yuav haus koj tus niam lauslub khob uas loj thiab tob.Koj yuav raug luag luag thiab saib tsis tausvim lub khob ntim ntau kawg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Mầy sẽ uống chén của chị mầy, là chén sâu và rộng, chứa được rất nhiều; mầy sẽ bị chê cười nhạo báng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Chúa Giê-hô-va phán:‘Ngươi sẽ uống chén của chị ngươiLà chén sâu và toChứa được rất nhiều;Ngươi sẽ bị chê cười nhạo báng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,“Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, Cái chén sâu và rộng;Ngươi sẽ bị khinh bỉ và cười chê, Vì chén ấy chứa đựng rất nhiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

32CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, Chén sâu và rộng. Ngươi sẽ trở nên trò cười và chế nhạo Vì chén ấy chứa quá nhiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

32CHÚA là Thượng Đế phán như sau:“Ngươi sẽ phải uống cùng ly như chị ngươi,ly đó sâu và rộng.Ai cũng chế diễu ngươi, vì ly đó đầy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

33Koj tsuas muaj uas qaug cawvthiab lwj siab xwb.Koj tus niam laus Xamali lub khobyog txojkev ntshai kawg thiab kev puam tsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Mầy sẽ phải đầy sự say sưa và buồn rầu; vì chén của chị Sa-ma-ri mầy, là chén gở lạ và hoang vu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Ngươi sẽ bị say khướt và buồn rầu,Vì chén của chị Sa-ma-ri ngươiLà chén kinh hoàng và đổ nát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Ngươi sẽ bị say khướt rồi sầu não.Chén kinh hoàng và hoang phế là chén của Sa-ma-ri chị ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ngươi sẽ chứa đầy say sưa và buồn thảm; Chén đầy kinh hoàng và đổ nát, Chén của chị ngươi: Sa-ma-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ta sẽ khiến ngươi khốn khổ và say sưa.Đó là ly sợ hãi và điêu tàn.Đó là ly của Xa-ma-ri, chị ngươi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

34Koj yuav haus thiab yuav hauskom khee kawv hauv qab khob,koj yuav cua tej txhais khob uas tawgthiab yuav dua koj lub mis.Kuv twb hais cia li ntawd lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Mầy sẽ uống chén ấy, sẽ uống cạn, sẽ lấy răng gặm các mảnh nó, và mầy tự xé vú mầy. Vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn,Ngươi sẽ đập chén ra từng mảnh và nhai nó,Rồi ngươi tự xé ngực ngươi;Như Ta đã phán,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn nó;Ngươi sẽ gặm các mảnh sành của nó, Và tự xé banh bộ ngực của ngươi, Vì Ta đã phán,”CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn chén; Ngươi sẽ gặm các mảnh sành, Và rạch nát đôi vú ngươi. Vì chính Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng đã tuyên bố.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ngươi sẽ uống cạn ly đó, rồi đập bể nóvà cắt vú mình.Ta đã phán, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

35“Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim koj tsis nco qab kuv thiab muab kuv laim tseg rau tom koj qub qab, vim li no koj yuav raug lub txim uas koj ua dev ua npua thiab ua poj muag cev.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì mầy đã quên ta, bỏ ta ra sau lưng mầy, vậy mầy cũng hãy chịu hình phạt về sự tà dục hành dâm của mầy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì ngươi đã quên Ta, bỏ Ta ra sau lưng ngươi, nên ngươi phải rước lấy hậu quả về sự bỉ ổi và thói đàng điếm của ngươi!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì ngươi đã quên Ta và vứt bỏ Ta ra sau lưng ngươi, do đó ngươi phải mang lấy những hậu quả của tánh dâm đãng và thói đĩ điếm của ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

35Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã quên Ta, đã bỏ Ta sau lưng nên ngươi sẽ mang lấy hậu quả của sự dâm đảng và đàng điếm ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán: “Ngươi đã quên ta và quay mặt khỏi ta. Cho nên ngươi sẽ bị trừng phạt vì tội nhục dục của mình.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

36Yawmsaub hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, koj yuav txiav txim rau Auhaulia thiab Auhaulinpa lov? Koj cia li piav tej uas lawv ua qias vuab tsuab rau lawv paub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi há không xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba hay sao? Hãy tỏ cho chúng nó biết những sự gớm ghiếc của mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Hỡi con người, con sẽ phán xét Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Hãy nói cho chúng biết những điều kinh tởm của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36CHÚA phán với tôi, “Hỡi con người, ngươi sẽ xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Ngươi khá lên án những việc gớm ghiếc của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

36CHÚA phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Hãy công bố những điều ghê tởm của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

36CHÚA phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi sẽ xét xử Xa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem, phơi bày những hành vi gớm ghiếc của chúng ra chứ?

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

37Rau qhov ob tug tau ua nkauj ua nraug, thiab ob tug txhais tes lo ntshav, ob tug deev ob tug tej dab mlom. Ob tug tseem muab ob tug tej tub uas ob tug yug rau kuv tua xyeem rau tej dab mlom ua tej dab mlom li zaub mov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Chúng nó đã phạm tội tà dâm, và có máu nơi tay; chúng nó đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình; rất đỗi những con cái chúng nó đã sanh cho ta, chúng nó cũng khiến qua trên lửa đặng cho thiêu nuốt hết!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Chúng đã phạm tội tà dâm và tay chúng vấy máu. Chúng đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình; ngay cả con cái chúng sinh cho Ta, chúng cũng dâng qua lửa để làm thức ăn cho thần tượng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Chúng đã phạm tội ngoại tình, và tay chúng đã vấy máu. Chúng đã phạm tội ngoại tình với các thần tượng của chúng. Thậm chí chúng đã bắt con cái đã sinh cho Ta đem thiêu trong lửa để cúng cho các thần tượng của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Vì chúng đã ngoại tình, tay chúng vấy máu. Chúng đã ngoại tình với các thần tượng và còn dâng con của chúng, những đứa con chúng sinh cho Ta, làm thức ăn cho các thần tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Chúng phạm tội ngoại tình và giết người. Chúng đã ngoại tình với các thần tượng chúng. Thậm chí chúng thiêu con cái mình, dâng làm thức ăn cho các thần đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

38Heev dua li ntawd ob tug tseem ua li no rau kuv, tib hnub xwb ob tug ua qias puas tsuas qhov chaw uas pe kuv thiab puas tsuas kuv hnub Xanpatau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Chúng nó lại còn làm sự nầy nghịch cùng ta: cùng trong một ngày chúng nó đã làm ô uế nơi thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Chúng còn làm điều nầy nữa: Cùng trong một ngày chúng đã làm ô uế nơi thánh Ta và phạm các ngày sa-bát Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Ngoài ra, chúng còn làm điều nầy nữa để chống lại Ta: cùng trong một ngày chúng vừa làm ô uế nơi thánh của Ta và vừa vi phạm ngày Sa-bát của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Chúng còn làm điều này phạm đến Ta nữa, chúng làm ô uế đền thánh Ta đồng thời cũng vi phạm các ngày Sa-bát Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Chúng cũng làm như sau đối với ta: Chúng làm ô uế đền thờ ta, đồng thời chúng khinh thường ngày Sa-bát ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

39Vim yog hnub uas ob tug muab ob tug li menyuam tua xyeem rau ob tug tej dab mlom, ob tug kuj nkag rau hauv qhov chaw uas pe kuv thiab, thiaj ua qias puas tsuas lub chaw ntawd. Tej no ntag yog tej uas ob tug ua rau hauv kuv lub tuam tsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, trong ngày ấy chúng nó vào trong nơi thánh ta đặng làm ô uế! Ấy đó là điều chúng nó đã làm giữa nhà ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, ngay trong ngày ấy, chúng vào trong nơi thánh Ta để làm ô uế nơi ấy! Đó là điều chúng đã làm giữa nhà Ta!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Chính trong ngày chúng giết các con của chúng để cúng cho các thần tượng của chúng, chúng vào trong nơi thánh của Ta và làm nơi ấy trở nên phàm tục. Ðó là những gì chúng đã làm trong nhà Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Chúng giết con cái mình dâng cho thần tượng rồi cũng trong ngày ấy vào đền thánh Ta làm ô uế đền. Kìa, chúng đã làm như thế trong nhà Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Chúng giết con cái mình để tế thần. Rồi chúng vào đền thờ ta, đồng thời chúng làm ô nhục đền thờ ấy. Đó là điều chúng làm bên trong đền thờ ta!

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

40“Thiab ob tug tseem hu tej txivneej uas nyob deb deb tuaj. Ob tug tso neeg mus hu, ua ciav lawv kuj tuaj. Koj kuj da dej thiab pleev koj qhov muag kaim qas zees thiab coj npauj nyiag npauj kub tos lawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Vả lại, các ngươi đã sai sứ giả gọi những người từ phương xa đến cùng mình, nầy, chúng nó đã đến; mầy đã tắm rửa vì chúng nó, vẽ con mắt và giồi đồ trang sức.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Các ngươi đã sai sứ giả để gọi những người từ phương xa đến với mình. Khi chúng đến, ngươi vì chúng mà tắm rửa, vẽ mắt mình và đeo đồ trang sức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Ngoài ra, các ngươi đã sai sứ giả đi mời các đàn ông từ phương xa đến. Khi nghe chúng đến, các ngươi đã tắm rửa sạch sẽ, kẽ lông mày và mí mắt, rồi đeo các nữ trang vào để làm đẹp.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Hơn thế nữa, chúng cử người đi tìm kiếm người từ xa. Một sứ giả được sai đến với những người ấy; kìa, họ đã đến. Ngươi vì họ tắm rửa, kẻ mắt và đeo đồ trang sức.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Chúng còn sai sứ đi mời những người ở xa xăm đến. Hai chị em tắm rửa sạch sẽ để tiếp đón chúng, vẽ mắt, và đeo trang sức vào.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

41Koj zaum saum ib lub rooj uas zoo nkauj, muaj ib lub rooj noj mov nyob ntawm koj xubntiag thiab koj muab kuv li tshuaj tsw qab thiab kuv li roj tso rau saum lub rooj ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Mầy ngồi trên giường sang trọng, trước giường dựng một cái bàn, nơi bàn đó mầy đã đặt hương ta và dầu ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Ngươi ngồi trên giường sang trọng; trước giường dựng một cái bàn và đặt trên đó hương và dầu của Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Sau đó ngươi đến ngồi trên một ghế dài bọc nệm sang trọng. Trước ghế dài ấy ngươi đặt một cái bàn; trên bàn ngươi bày hương thơm của Ta và dầu của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Ngươi ngồi trên giường lộng lẫy, bàn kê trước mặt có dầu và hương của Ta để trên ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Chúng ngồi trên giường sang trọng, bên cạnh có cái bàn, trên đó chúng để trầm hương và dầu của ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

42Muaj neeg coob coob nrog nws nyob qw ua lomzem nrov ntshu nrooj, thiab muaj tej txivneej dos dig qaug cawv uas coj hauv tebchaws moj sab qhua tuaj. Lawv muab tooj npab rau cov pojniam coj thiab muab mom kub zoo nkauj rau lawv ntoo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Nơi nó có tiếng ồn ào của đám đông ở rỗi; và có người hèn hạ cùng người say sưa từ nơi đồng vắng được đem đến; chúng nó đeo vòng nơi tay hai chị em, và đội mũ rực rỡ trên đầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Tiếng ồn ào của đám đông nhàn rỗi vây quanh; có người hèn hạ cùng người say sưa từ hoang mạc được đưa đến; chúng đeo vòng nơi tay hai chị em ngươi và đội vương miện rực rỡ trên đầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Có tiếng ồn ào náo nhiệt của một đám đông ăn chơi đàng điếm chung quanh nó. Ðó là tiếng của đám người say sưa từ đồng hoang được mang đến, hòa với tiếng của một đám đông hỗn tạp. Chúng đeo các vòng nữ trang vào tay và đội các mão miện đẹp đẽ trên đầu các phụ nữ.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Tiếng của đám đông vô tư chung quanh ngươi; những kẻ say sưa từ sa mạc đến cùng những kẻ phàm nhân. Chúng đeo vòng vào tay và đội mão đẹp trên đầu các phụ nữ.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Có tiếng của đám đông ồn ào đang tiệc tùng. Dân chúng họp lại, những kẻ say sưa được mang đến từ sa mạc. Chúng đeo vòng xuyến vào tay của hai chị em và đội vương miện xinh đẹp lên đầu chúng nó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

43“Kuv thiaj hais tias, ‘Cov txivneej nyiam mus nrog tus uas ua nkauj ua nraug ntau ntawd sib deev lov?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Ta bèn phán về kẻ đã già trong sự tà dâm rằng: Bây giờ chúng sẽ gian dâm với nó, và nó với chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Ta phán về kẻ bị tàn tạ vì tội tà dâm rằng: ‘Bây giờ, chúng đang hành dâm với nhau’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Bấy giờ Ta hỏi, ‘Chẳng lẽ bọn đó tính sẽ ăn nằm với mụ điếm già ấy hay sao?’

Bản Dịch Mới (NVB)

43Bấy giờ tôi tự hỏi về người đàn bà phờ phạc đi vì ngoại tình: ‘Giờ đây chúng vẫn đàng điếm với nó chăng?’

Bản Phổ Thông (BPT)

43Rồi ta nói về người đã chán ngấy chuyện ngoại tình của nó rằng, ‘Chẳng lẽ chúng cứ mãi ngoại tình và hành nghề mãi dâm sao?’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

44Vim lawv mus cuag nws ib yam nkaus li cov txivneej mus cuag ib tug poj muag cev. Ib yam li ntawd lawv thiaj mus cuag Auhaulia thiab Auhaulinpa uas nyiam sib deev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Chúng đến cùng nó như đến cùng điếm đĩ; thì chúng đến cùng Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, là những đàn bà tà dâm, cũng vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Chúng đến với nó như đến với gái mại dâm thế nào thì chúng cũng đến với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba là những đàn bà tà dâm thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Nhưng bọn đó quả đã vào ăn nằm với nó như bọn đàn ông vào ăn nằm với người gái điếm. Chúng đã vào ăn nằm với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, những người đàn bà dâm đãng.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Chúng đến với nó như đến với một con điếm. Vậy, chúng đến với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, hai người đàn bà dâm đảng.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Chúng tiếp tục đi lại với nó như đi thăm gái điếm. Vậy chúng tiếp tục đi đến Xa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem, tức hai con đàn bà vô liêm sỉ đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

45Tiamsis cov uas ncaj ncees yuav txiav txim rau ob tug raws li txiav txim rau tus pojniam ua nkauj ua nraug thiab raws li txiav txim rau tus pojniam uas txhais tes lo ntshav, vim yog ob tug ua nkauj ua nraug thiab ob tug txhais tes lo ntshav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Vả, ấy là những người công bình sẽ đoán xét chúng nó, như người ta đoán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu; vì chúng nó là ngoại tình, và có máu trong tay chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Nhưng những người công chính sẽ phán xét chúng như phán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu, vì chúng phạm tội ngoại tình và bàn tay chúng vấy máu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Nhưng những người công chính sẽ kết tội chúng về tội ngoại tình và tội gây đổ máu, bởi vì chúng quả đã phạm tội ngoại tình và tay chúng vẫn còn vấy máu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

45Nhưng những người công chính sẽ phán xét chúng về tội ngoại tình và tội gây đổ máu. Vì thật vậy, chúng ngoại tình và tay vấy máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Nhưng những người làm điều thiện sẽ trừng phạt chúng theo cách người ta trừng phạt các đàn bà phạm tội tà dâm hay kẻ giết người vì chúng quả thật đã phạm tội tà dâm và giết người.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

46“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cia li coj ib pab tub rog coob tuaj tawm tsam ob tug, ua rau ob tug ntshai kawg li thiab txeeb tau ob tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ đem một đám đông lên nghịch cùng chúng nó, và sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại và bị cướp bóc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ đem một đám đông chống lại chúng và sẽ phó chúng vào sự kinh hãi và cướp bóc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Này CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hãy triệu tập một đám đông để chống lại chúng. Hãy trao nộp chúng để chúng bị khủng hoảng và cướp bóc.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hãy tụ họp hội chúng để trừng phạt chúng nó, hãy phó chúng nó cho kinh hoàng và cướp bóc.

Bản Phổ Thông (BPT)

46CHÚA là Thượng Đế phán: Hãy kéo một đám đông đến nghịch Xa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem, trao chúng cho đám đông để bị đe doạ và cướp bóc.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

47Thiab pab neeg ntawd yuav xuas pob zeb ntaus ob tug thiab xuas ntaj tua ob tug. Lawv yuav tua ob tug tej tub tej ntxhais thiab muab tej tsev hlawv kub hnyiab huvsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Đám đông ấy sẽ lấy đá đánh đập chúng nó, và lấy gươm đâm chúng nó, giết con trai con gái chúng nó; và lấy lửa đốt nhà chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Đám đông ấy sẽ ném đá chúng; lấy gươm đâm chúng, giết con trai, con gái chúng và lấy lửa đốt nhà chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Ðám đông sẽ ném đá chúng và dùng gươm của họ để diệt chúng đi. Họ sẽ giết các con trai và các con gái của chúng và đốt nhà của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

47Hội chúng sẽ ném đá chúng nó, dùng gươm chém chúng nó, giết con trai con gái chúng nó và phóng hỏa thiêu hủy nhà cửa chúng nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

47Hãy để đám quần chúng ném đá chúng chết và lấy gươm giết chúng. Hãy để họ giết các con trai con gái chúng và thiêu rụi nhà cửa chúng.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

48Ua li no kuv thiaj li ua kom tej kev ua dev ua npua hauv lub tebchaws ploj tag, xwv tej pojniam sawvdaws thiaj li tau lo lus qhuab ntuas thiab tsis ua raws li tej kev uas ua dev ua npua yam li neb tau ua los lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Như vậy ta sẽ làm cho hết sự tà dâm trong đất, hầu cho mọi đàn bà được học biết không làm theo sự dâm dục của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Như vậy, Ta sẽ tận diệt sự tà dâm trong đất để cho mọi phụ nữ được cảnh báo đừng làm theo sự dâm dục của các ngươi nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Rồi như thế Ta sẽ diệt trừ sự dâm đãng khỏi xứ, để tất cả phụ nữ sẽ được cảnh cáo mà không phạm tội dâm đãng như các ngươi đã làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Ta sẽ làm cho chấm dứt thói dâm đảng trong xứ và tất cả phụ nữ sẽ được cảnh cáo để không hành động dâm đảng như các ngươi đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Như thế ta sẽ dẹp những tội nhục dục trong xứ. Tất cả đàn bà sẽ bị cảnh cáo và họ sẽ không còn phạm tội nhục dục như ngươi đã làm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

49Kuv yuav ua pauj rau neb txog tej kev uas neb ua dev ua npua, thiab neb yuav ris neb lub txim uas neb ua txhaum pe dab mlom. Mas neb thiaj paub tias kuv yog Vajtswv Yawmsaub.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi; các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi; các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa Giê-hô-va.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Chúng sẽ báo trả các ngươi về sự dâm đãng của các ngươi, và các ngươi sẽ mang lấy hình phạt cho tội thờ lạy hình tượng của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA Hằng Hữu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

49Họ sẽ báo trả các ngươi về tội dâm đảng của các ngươi. Các ngươi sẽ mang hình phạt về tội thờ thần tượng của mình, và các ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA Toàn Năng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

49Các ngươi sẽ bị trừng phạt vì tội nhục dục mình và tội bái lạy tà thần. Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA, là Thượng Đế.”