So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1第十一年某月初一,耶和华的话临到我,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Năm thứ mười một, ngày mồng một đầu tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào năm thứ mười một, ngày mùng một của tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Vào ngày thứ nhất trong tháng của năm thứ mười một, lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vào ngày đầu tháng, năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Vào ngày đầu tháng, năm lưu đày thứ mười một của chúng tôi, CHÚA phán cùng tôi rằng:

和合本修订版 (RCUVSS)

2“人子啊,因推罗耶路撒冷说:‘啊哈!那众民之门已经破坏,向我敞开;它既变为废墟,我必丰盛。’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hỡi con người, Ty-rơ đã nói về Giê-ru-sa-lem rằng: Hay! hay! thành làm cửa của các dân, đã vỡ nát rồi! Nó đã trở về cùng ta: rày nó đã trở nên hoang vu, thì ta sẽ được đầy dẫy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hỡi con người, Ty-rơ đã nói về Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Ha ha! Thành làm cửa của các dân đã bị đổ nát rồi! Đã đến phiên ta, ta sẽ được thịnh vượng, còn nó giờ đã trở nên hoang vu.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Bởi vì Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Ðáng đời! Cổng thành của muôn dân đã gãy đổ rồi.Cơ hội đã mở toang cho ta.Bây giờ tới phiên ta được giàu có, Và nó sẽ bị hoang phế.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Hỡi con người, vì thành Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng: ‘A ha! Cái cổng dẫn đến các dân đã đổ vỡ. Nó đã mở ra cho ta, ta sẽ được đầy dẫy, nó đã bị hoang tàn.’

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hỡi con người, thành Tia đã nói nghịch cùng Giê-ru-sa-lem như sau: ‘Cái thành vốn là cửa ngõ cho các dân, nay đã sụp đổ rồi. Chúng ta hãy chiếm chỗ của nó. Vì thành Giê-ru-sa-lem điêu tàn rồi cho nên chúng ta có thể làm ra nhiều tiền.’

和合本修订版 (RCUVSS)

3所以,主耶和华如此说:推罗,看哪,我与你为敌,使许多国家涌上攻击你,如同海洋使波浪涌上一样。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Ty-rơ! Nầy, ta địch cùng mầy. Ta sẽ khiến nhiều nước dấy nghịch cùng mầy, như sóng biển dấy lên vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Ty-rơ! Nầy, Ta sẽ chống lại ngươi. Ta sẽ khiến nhiều nước chống lại ngươi như biển nổi ba đào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Do đó, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, hỡi Ty-rơ, Ta chống lại ngươi.Ta sẽ làm cho các dân nổi lên chống lại ngươi. Giống như biển khơi dậy sóng, liên tục đập vào bờ,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì thế CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, thành Ty-rơ, Ta sẽ phạt ngươi, Ta sẽ đem nhiều nước đến trừng phạt ngươi như biển cả dậy sóng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vì thế CHÚA là Thượng Đế phán: Hỡi Tia, ta nghịch ngươi. Ta sẽ mang nhiều dân tộc lại chống nghịch ngươi như sóng biển đập vào các bờ hải đảo ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

4他们要破坏推罗的城墙,拆毁它的城楼。我也要刮净它的尘土,使它成为光滑的磐石。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chúng nó sẽ hủy phá những vách thành Ty-rơ, và xô đổ tháp của nó; ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch láng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chúng sẽ hủy phá những vách thành Ty-rơ và triệt hạ các tháp của nó. Ta sẽ cào sạch bụi đất khiến nó thành một tảng đá trọi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Chúng sẽ phá tan các tường thành của Ty-rơ và đập phá các tháp của nó.Ta sẽ cạo đất thịt khỏi nó, để nó chỉ còn trơ sỏi đá.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Chúng nó sẽ phá hủy các tường thành của Ty-rơ và đập đổ các tháp canh. Còn Ta sẽ cạo sạch lớp đất khỏi thành và biến nó thành núi đá trọc.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúng sẽ tiêu hủy các vách của Tia, và phá sập các tháp cao nó. Ta cũng sẽ cào sạch các đống đổ nát của nó, biến nó thành đá trơ trọi.

和合本修订版 (RCUVSS)

5推罗必成为海中的晒网场,因为我曾说过, 这是主耶和华说的。它必成为列国的掳物,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nó sẽ làm một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển; vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta đã phán. Nó sẽ làm mồi của các nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nó sẽ trở thành một chỗ để người ta phơi lưới ở giữa biển, vì chính Ta đã phán.’ Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nó sẽ làm chiến lợi phẩm cho các nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nó sẽ trở thành một nơi để phơi lưới bên bờ biển,Vì Ta đã phán vậy.” CHÚA Hằng Hữu phán,“Nó sẽ thành đối tượng cho các dân cướp bóc.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nó sẽ trở thành nơi phơi lưới ở giữa biển; làm mồi cho các nước vì Ta là CHÚA, Ta đã phán, Chúa tôi tuyên bố.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tia sẽ như hải đảo nơi các dân đánh cá phơi lưới. Ta đã phán, Chúa là Thượng Đế đã nói. Các dân sẽ đánh cắp các của báu của Tia.

和合本修订版 (RCUVSS)

6推罗乡间邻近的城镇必遭刀剑灭绝,他们就知道我是耶和华。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Các con gái nó ở đồng ruộng nó sẽ bị giết bằng gươm; và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Các con gái nó đang ở đồng ruộng sẽ bị giết bằng gươm, và chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Dân trong các thị trấn phụ thuộc của nó ở ngoài đồng trống sẽ bị giết bằng gươm.Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Các con gái nó ở nơi đồng nội sẽ bị giết bằng gươm, chúng nó sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngoài ra chiến tranh sẽ tiêu hủy các làng mạc trên bờ biển đối diện hải đảo. Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA.”

和合本修订版 (RCUVSS)

7主耶和华如此说:“看哪,我必使诸王之王,就是巴比伦尼布甲尼撒,率领马匹、战车、骑兵、军队和许多人从北方来攻击推罗

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ, cùng đạo quân, và dân đông, từ phương bắc đến nghịch cùng thành Ty-rơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là vua của các vua, với ngựa, chiến xa, kỵ binh cùng đạo quân đông đảo, hùng mạnh từ phương bắc đến tấn công thành Ty-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Thật vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nê-xa vua ở phương bắc, vua của các vua, cùng các chiến mã, các xe chiến mã, các kỵ binh, và một đại quân hùng hậu đến tấn công Ty-rơ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, từ phương bắc, Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa đến đánh thành Ty-rơ, người là vua Ba-by-lôn, vua của các vua, cùng với ngựa, xe chiến mã, lính kỵ và đoàn quân đông đảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

7CHÚA là Thượng Đế phán: “Ta sẽ mang một vị vua từ phương Bắc đến để nghịch lại Tia. Người là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn, vua lớn nhất, cùng với ngựa, quân xa, lính cỡi ngựa, và một đạo quân đông đảo của người.

和合本修订版 (RCUVSS)

8他必用刀剑杀灭你乡间邻近的城镇,也必筑堡垒,建土堆,举盾牌攻击你。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Người sẽ dùng gươm giết các con gái của mầy ngoài đồng ruộng, sẽ lập đồn đắp lũy, và dấy cái thuẫn lên nghịch cùng mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vua ấy sẽ dùng gươm giết các con gái của ngươi đang ở ngoài đồng; sẽ xây đồn đắp lũy và giương thuẫn lên chống lại ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8“Dân trong các thị trấn phụ thuộc của ngươi ở ngoài đồng trống sẽ bị nó giết bằng gươm.Nó sẽ đắp chiến lũy bao vây ngươi, Ðào chiến hào để hãm đánh ngươi, Và dựng một tường chắn bằng khiên để đối phó với ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các con gái ngươi nơi đồng nội sẽ bị giết bằng gươm; nó sẽ xây lũy đắp ụ chống ngươi; nó sẽ nâng thuẫn tấn công ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người sẽ mở trận đánh và tiêu diệt làng mạc ngươi trên bờ biển đối diện hải đảo. Người sẽ xây tháp, đắp ụ đến chóp vách thành để tấn công ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

9他要安设撞城槌攻破你的城墙,以刀剑拆毁你的城楼。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Người sẽ đặt máy phá vách thành, và dùng búa phá các tháp mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vua sẽ đặt máy phá vách thành và dùng búa triệt hạ các tháp của ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nó sẽ dùng các dàn chiến cụ phá tường để phá vỡ các tường thành của ngươi, Và dùng búa rìu để đốn ngã các tháp của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nó sẽ hướng những máy phá thành về phía ngươi và dùng búa đánh đổ các tháp canh.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Người sẽ mang những khúc gỗ lớn để chọc thủng các vách thành ngươi, và dùng thanh sắt phá sập các tháp ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

10因他马匹众多,尘土必扬起遮蔽你。他进入你的城门,如同进入已有缺口之城。那时,你的城墙必因骑兵、车轮和战车的响声震动。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ngựa của người nhiều lắm đến nỗi bụi đất che mầy đi. Các vách thành mầy rúng động vì tiếng của lính kỵ, của xe chở đồ, và của xe binh, khi kẻ nghịch vào bởi các cửa mầy, như vào trong một thành đã bị thua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ngựa của vua ấy nhiều lắm đến nỗi tung bụi đất che phủ ngươi. Các tường thành ngươi rung chuyển vì tiếng của kỵ binh, xe tải và chiến xa khi vua ấy tiến vào thành qua các cổng như tiến vào một thành bị chọc thủng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Các chiến mã của nó nhiều vô kể, Bụi do các vó ngựa của nó tạo nên cũng đủ phủ lấp ngươi.Tiếng động do các đơn vị kỵ binh, các xe chở quân nhu, và các xe chiến mã của nó sẽ làm cho các tường thành của ngươi rúng động.Nó sẽ vào cổng thành của ngươi giống như người ta đi vào một tường thành đã bị chọc thủng.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngựa của người nhiều đến nỗi tung bụi che lấp ngươi. Tiếng của lính kỵ, bánh xe và xe chiến mã làm tường thành ngươi rung chuyển; người sẽ vào cổng thành ngươi như người vào thành đã bị phá.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngựa của người nhiều vô số đến nỗi bụi của chúng bao phủ ngươi. Vách ngươi sẽ lung lay vì tiếng của người cỡi ngựa, xe ngựa và quân xa. Vua Ba-by-lôn sẽ vào cửa thành ngươi như người ta vào thành nơi vách bị chọc thủng.

和合本修订版 (RCUVSS)

11他的马蹄必践踏你所有的街道;他必用刀剑杀戮你的居民。你坚固的柱子必倒在地上。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Người sẽ giẵm vó ngựa trên các đường phố mầy; người sẽ giết dân mầy bằng gươm, và những trụ của sức mạnh mầy sẽ bị ném xuống đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Vó ngựa của vua ấy sẽ giẫm nát các đường phố của ngươi; vua sẽ giết dân ngươi bằng gươm và những cột trụ kiên cố của ngươi sẽ bị ném xuống đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Các móng ngựa của nó sẽ giẫm nát mọi đường phố của ngươi.Nó sẽ dùng gươm giết dân ngươi.Các trụ vững chắc của ngươi sẽ ngã nhào xuống đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vó ngựa của người sẽ giẫm nát mọi đường phố ngươi; dân ngươi sẽ bị sát hại bằng gươm và các cột trụ kiên cường của ngươi sẽ ngã xuống đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Vó ngựa của người sẽ chạy rầm rập trên đường phố ngươi. Người sẽ dùng gươm giết quân đội ngươi, và các trụ cột vững chắc của ngươi sẽ ngã sập xuống đất.

和合本修订版 (RCUVSS)

12人必掳获你的财宝,掠夺你的货财;他们要破坏你的城墙,拆毁你华美的房屋,将你的石头、木头、尘土都抛在水中。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đoạn, quân nghịch mầy sẽ lấy của báu mầy, cướp hàng hóa mầy, phá đổ vách thành mầy; chúng nó sẽ phá đền đài mầy, và quăng những đá, gỗ, và bụi đất của mầy dưới nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Kẻ thù sẽ cướp tài sản của ngươi, đoạt lấy hàng hóa ngươi, phá đổ vách thành ngươi. Chúng sẽ phá đền đài ngươi và ném những đá, gỗ và bụi đất của ngươi xuống biển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Chúng sẽ cướp lấy của cải của ngươi, Và cướp đoạt các hàng hóa của ngươi.Chúng sẽ phá đổ các tường thành của ngươi, Và phá tan các nhà cửa dinh thự của ngươi.Chúng sẽ xô các tảng đá, các cột gỗ, và đổ đất của ngươi vào lòng biển.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúng nó sẽ cướp đoạt tài sản ngươi, giựt lấy hàng hóa ngươi, đạp đổ tường thành, hủy diệt nhà cửa tốt đẹp của ngươi; chúng sẽ đổ hết đá, gỗ và đất của ngươi xuống dưới biển.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ngoài ra, quân lính người sẽ cướp đi của cải và đánh cắp những gì ngươi bán ra. Chúng sẽ phá sập các vách thành ngươi và tiêu hủy các nhà cửa khang trang của ngươi. Rồi chúng sẽ ném đá, gỗ, và rơm rác của ngươi xuống biển.

和合本修订版 (RCUVSS)

13我要使你唱歌的声音止息;人不再听见你弹琴的声音。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mầy, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn cầm của mầy nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ta sẽ làm tiếng hát của ngươi câm bặt và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn hạc của ngươi nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ta sẽ làm cho im bặt tiếng ca hát của ngươi, Và âm thanh tiếng nhạc của ngươi sẽ không còn được nghe đến nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ta sẽ làm cho tiếng hát của ngươi im bặt và không ai nghe tiếng đàn hạc của ngươi nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Cho nên thôi đừng hát nữa; sẽ không còn ai nghe nhạc đờn cầm của ngươi nữa đâu.

和合本修订版 (RCUVSS)

14我必使你成为光滑的磐石,作晒网的场所。你不得再被建造,因为我─耶和华已这样说了。这是主耶和华说的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ta sẽ khiến mầy nên vầng đá sạch láng; mầy sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới, và không được cất dựng lại nữa; vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ta sẽ khiến ngươi trở thành tảng đá trọi; ngươi sẽ trở thành một chỗ để người ta phơi lưới và không bao giờ được xây dựng lại, vì Ta là Đức Giê-hô-va đã phán.’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ta sẽ làm cho ngươi chỉ còn trơ sỏi đá, Thành một nơi để người ta phơi lưới.Ngươi sẽ không bao giờ được xây dựng lại,Vì Ta, CHÚA, đã phán như thế.”CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tảng đá trọc; ngươi sẽ thành nơi phơi lưới, không còn được xây dựng nữa, vì chính Ta, CHÚA đã phán. CHÚA Toàn Năng tuyên bố như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta sẽ khiến ngươi thành đá trơ trọi, ngươi sẽ trở thành chỗ phơi lưới cá. Ngươi sẽ không được xây lại nữa vì ta, CHÚA đã tuyên bố, Ngài phán vậy.”

和合本修订版 (RCUVSS)

15主耶和华对推罗如此说:“在你中间行杀戮,受伤的人唉哼时,海岛岂不都因你倾倒的响声震动吗?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Chúa Giê-hô-va phán cùng thành Ty-rơ rằng: Nghe tiếng mầy đổ xuống, kẻ bị thương rên siết, sự giết lát làm ra giữa mầy, các cù lao nghe vậy, há chẳng rúng động sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Chúa Giê-hô-va phán với thành Ty-rơ rằng: “Chẳng phải khi nghe tiếng ngươi bị đổ xuống, kẻ bị thương rên xiết, sự tàn sát xảy ra giữa ngươi thì các hải đảo đều rúng động sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy về Ty-rơ, “Dân cư ở các miền duyên hải không run sợ khi nghe tin ngươi sụp đổ, khi nghe tiếng kêu la của những kẻ bị thương, và tin tức về cuộc tàn sát đã xảy ra ở giữa ngươi sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

15CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng thành Ty-rơ: Nghe tiếng sụp đổ của ngươi, lời rên la của kẻ bị thương vong cùng sự sát hại giữa vòng ngươi, các hải đảo không rúng động sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA là Thượng Đế phán như sau về Tia: “Các dân sống dọc theo bờ biển sẽ run sợ khi nghe tiếng ngươi sụp đổ và tiếng của những kẻ bị thương đang hấp hối rên rỉ của ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

16那时沿海的君王都要从宝座下来,除去朝服,脱下锦衣,披上战兢,坐在地上,不停发抖,为你而惊骇。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hết thảy các quan trưởng miền biển đều xuống khỏi ngai mình; cổi áo chầu ra, và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run rẩy và ngồi xuống đất. Họ sẽ sợ sệt luôn, và lấy làm lạ vì cớ mầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Tất cả các thủ lĩnh miền biển đều xuống khỏi ngai mình, cởi áo choàng ra và lột bỏ những áo thêu. Họ bị sự kinh hãi vây phủ và ngồi xuống đất. Họ luôn luôn sợ hãi, khiếp vía vì ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Khi ấy, mọi lãnh tụ ở miền duyên hải sẽ bước xuống khỏi ngai của chúng. Chúng sẽ lột bỏ áo choàng và cởi bỏ y phục sang trọng của chúng. Chúng sẽ mặc lấy run sợ và ngồi bệt xuống đất. Chúng sẽ run sợ từng giây phút và sững sờ trước những gì xảy đến cho ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Mọi ông hoàng của biển cả sẽ bước xuống khỏi ngai, cởi áo choàng, lột bỏ áo thêu. Chúng sẽ mặc lấy sự run rẩy, ngồi trên đất run rẩy liên hồi, bàng hoàng về ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi các lãnh tụ của vùng bờ biển sẽ xuống khỏi ngai, cởi bỏ quần áo thêu xinh đẹp, và tỏ ra run sợ. Chúng sẽ ngồi bệt xuống đất và lúc nào cũng run rẩy. Khi chúng nhìn thấy ngươi chúng sẽ sửng sốt.

和合本修订版 (RCUVSS)

17他们必为你作哀歌,向你说:‘你这闻名之城,航海之人居住,海上最为坚固的,你和居民使所有住在沿海的人无不惊恐,现在竟然毁灭了!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Họ sẽ vì mầy hát bài ca thương, mà nói cùng mầy rằng: Hỡi thành có tiếng, vững bền ở giữa biển, là chỗ người đi biển ở; nó với dân cư nó làm cho hết thảy người ở đó khiếp sợ, mầy bị hủy phá là dường nào!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Họ sẽ hát cho ngươi bài ai ca về ngươi rằng:‘Sao ngươi bị hủy diệt, biến mất khỏi biển khơi?Hỡi thành danh tiếng,Và vững bền ở giữa biểnLà chỗ người đi biển cư ngụ.Ngươi với dân cư ngươiLàm cho mọi người khiếp sợ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Chúng sẽ cất tiếng hát khúc ai ca thương tiếc ngươi và nói với ngươi,‘Hỡi thành danh tiếng, Làm sao ngươi lại bị diệt mất khỏi bờ biển, Ngươi và dân của ngươi, Những kẻ đã từng gây kinh hoàng cho mọi nơi ngươi chinh phục.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Chúng cất tiếng than khóc về ngươi rằng: ‘Hỡi thành danh tiếng, sao ngươi bị hủy diệt? Thành do người đi biển cư ngụ, Ngươi và cư dân của ngươi Vốn là thành cường thịnh nơi biển cả. Ngươi đã từng làm cư dân Trong miền kinh hoàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Rồi chúng sẽ hát bài ai ca về ngươi như sau:‘Ôi thành Tia, ngươi là thành danh tiếngnay đã bị tiêu diệt rồi!Ngươi đã mất thế lực trên biển cả!Ngươi và dân ngươi trước kia hoành hànhtrên các đại dương.Khiến mọi người quanh ngươi sợ hãi ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

18如今在你倾覆的日子,海岛都要战兢;海中的群岛见你归于无有就都惊惶。’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bây giờ các cù lao sẽ run rẩy nơi ngày mầy đổ nát, và các cù lao trong biển sẽ kinh khiếp về sự diệt mất của mầy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Bây giờ, các hải đảo sẽ run rẩyTrong ngày ngươi bị đổ nátVà các hải đảo trong biển sẽ kinh khiếpVề sự sụp đổ của ngươi!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bây giờ các miền duyên hải run sợ trong ngày ngươi sụp đổ;Dân ở các miền dọc theo bờ biển kinh hoàng khi thấy ngươi bị diệt vong.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Giờ đây các hải đảo kinh hoàng Trong ngày ngươi sụp đổ. Những hải đảo nơi biển Run sợ vì ngươi suy tàn.’

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nay dân sống ở vùng bờ biển run sợ,bây giờ ngươi đã ngã xuống.Các hải đảo run sợ vì ngươi đã bị thảm bại.’”

和合本修订版 (RCUVSS)

19主耶和华如此说:“推罗啊,我要使你变为荒凉,如无人居住的城镇;又使深水漫过你,大水淹没你。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: khi ta sẽ làm cho mầy ra thành hoang vu, như những thành không có dân ở; khi ta sẽ khiến sóng của vực sâu phủ lên trên mầy, và các dòng nước lớn che lấp mầy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán: “Khi Ta sẽ làm cho ngươi hoang vu như những thành không có dân ở, khi Ta sẽ khiến sóng từ vực sâu phủ trên ngươi, và các dòng nước lớn che lấp ngươi;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khi Ta biến ngươi ra một thành hoang phế, giống những thành không có người ở, khi Ta đem nước của đại dương phủ trên ngươi, các ngọn sóng to tràn ngập ngươi,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Khi Ta làm cho một thành trở nên hoang vu như thành không người ở; khi Ta đem vực sâu và nước lớn tràn ngập ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

19CHÚA là Thượng Đế phán như sau: “Ta sẽ khiến ngươi ra thành phố hoang vu, không ai ở. Ta sẽ mang nước từ biển sâu vùi lấp ngươi, Địa-trung-hải sẽ bao phủ ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

20那时,我要使你和下到地府的人同去,到古时候的人那里;我要使你和下到地府的人一同住在地的深处,在久已荒废的地方,使你那里不再有人居住;我要在活人之地显荣耀。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20bấy giờ ta sẽ khiến mầy với những kẻ đã xuống hố đến cùng dân đời xưa. Ta sẽ khiến mầy ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang vu từ đời xưa, với những kẻ đã xuống hố, hầu cho mầy không có dân ở nữa; song ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20bấy giờ, Ta sẽ khiến ngươi xuống với những kẻ đã xuống vực sâu, đến với dân đời xưa. Ta sẽ khiến ngươi ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang vu từ đời xưa với những kẻ đã xuống vực sâu để cho ngươi không có dân ở nữa, nhưng Ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ta sẽ đem ngươi xuống nơi ở của những kẻ đã xuống vực sâu, đến với những kẻ đã ra người thiên cổ. Ta sẽ cho ngươi sống ở tận miền sâu của lòng đất, ở những chốn hoang vu thời thượng cổ, cùng những kẻ đã bị đày xuống vực sâu, để ngươi không bao giờ có ai ở nữa, và Ta sẽ được hiển vinh trong đất của người sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Bấy giờ Ta sẽ đem ngươi xuống, cùng với những kẻ đi xuống vực sâu, cùng với dân cổ đại. Ta sẽ cho ngươi cư trú ở nơi sâu thẳm của đất giống như những nơi hoang tàn cổ xưa cùng với những kẻ đi xuống vực sâu để ngươi không còn được người ta cư ngụ và là nơi vinh hiển trong đất người sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Lúc ấy ta sẽ sai ngươi xuống chỗ người chết để nhập cùng những kẻ đã qua đời từ lâu. Ta sẽ khiến cho ngươi sống với những người chết nơi âm phủ, ở những nơi đổ nát. Ngươi sẽ không sống lại từ đó hay có chỗ đứng nào trong thế giới của người sống nữa.

和合本修订版 (RCUVSS)

21我必叫你令人惊恐,使你不再存留于世;人虽寻找你,却永不寻见。这是主耶和华说的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ta sẽ dùng mầy làm một sự kinh khiếp. Mầy sẽ không còn nữa; và dầu người ta tìm mầy, sẽ không hề thấy mầy nữa, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ta sẽ dùng ngươi làm một nỗi kinh hoàng. Ngươi sẽ không còn nữa, và dù người ta có tìm ngươi cũng sẽ không hề thấy ngươi nữa,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ta sẽ bắt ngươi phải chuốc lấy hậu quả kinh hoàng, để ngươi không còn nữa; dù người ta có cố tìm kiếm ngươi, nhưng chẳng ai sẽ tìm được ngươi,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ta sẽ đem ngươi đến chỗ tận cùng kinh khiếp; ngươi sẽ không còn tồn tại. Dù tìm kiếm, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy ngươi nữa. CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các người khác sẽ hoảng sợ khi chứng kiến những gì xảy đến cho ngươi. Và như thế là xong đời ngươi rồi. Người ta sẽ tìm ngươi nhưng không gặp được, Chúa là Thượng Đế phán vậy.”