So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Yawmsaub txhais tes los nyob rau saum kuv, mas Yawmsaub tus ntsuj plig coj kuv tawm los, coj kuv mus tso rau hauv ib lub hav, muaj pob txha puv nkaus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng: nó đầy những hài cốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi; Ngài dắt tôi ra bởi Thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những hài cốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tay của CHÚA ở trên tôi. Ngài đem tôi ra bằng Thần của CHÚA và đặt tôi ở giữa một thung lũng đầy những hài cốt khô.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tay của CHÚA ở trên tôi; bởi Thần của CHÚA, Ngài đem tôi ra, đặt tôi ở giữa một thung lũng; thung lũng ấy đầy hài cốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi cảm biết quyền năng CHÚA trên tôi và Thần Linh CHÚA mang tôi đi rồi đặt tôi xuống giữa một thung lũng. Ở đó đầy xương người.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Nws coj kuv mus saib thoob plaws cov pob txha ntawd, ua ciav muaj pob txha hauv lub hav ntawd ntau kawg li, thiab tej pob txha ntawd qhuav nkig nkuav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài đưa tôi đi một vòng xem những hài cốt khô ấy, và nầy, những hài cốt khô nhiều vô kể, nằm la liệt khắp nơi trong thung lũng, và chúng thảy đều rất khô.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài dẫn tôi đi vòng quanh các hài cốt đó; kìa, có rất nhiều hài cốt trên mặt thung lũng và rất khô.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài dẫn tôi đi giữa đống xương, tôi thấy vô số xương, tất cả đều khô lắm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, tej pob txha no yuav ciaj taus siav los tsis taus?” Mas kuv teb tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, koj thiaj yog tus uas paub xwb.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ngài phán với tôi rằng: “Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng?” Tôi thưa: “Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngài hỏi tôi, “Hỡi con người, những hài cốt khô nầy có thể sống lại chăng?” Tôi đáp, “Lạy CHÚA Hằng Hữu, chỉ Ngài biết điều đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống không?” Tôi đáp: “Lạy CHÚA, Chúa biết điều ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Rồi Ngài hỏi tôi, “Hỡi con người, các xương nầy có sống được không?”Tôi thưa, “Chúa ơi, chỉ một mình Ngài biết điều đó.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Nws hais dua rau kuv tias, “Cia li cev Vajtswv lus rau tej pob txha no, thiab hais rau tej pob txha tias, ‘Cov pob txha qhuav 'e, nej cia li mloog Yawmsaub tej lus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ngài lại phán với tôi: “Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: ‘Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ Ngài phán với tôi, “Hãy nói tiên tri với các hài cốt khô nầy và bảo chúng: Hỡi các hài cốt khô, hãy nghe lời của CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ngài phán cùng tôi: “Hãy phán tiên tri cùng những hài cốt này, hãy bảo chúng: ‘Hỡi những hài cốt khô, hãy nghe lời CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngài bảo tôi, “Hãy nói tiên tri cùng các xương nầy và bảo chúng, ‘Hỡi các xương khô, hãy nghe lời phán của CHÚA.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Vajtswv Yawmsaub hais li no rau cov pob txha tias, Kuv yuav tso pa txeem rau hauv nej mas nej yuav ciaj sia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: ‘Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5CHÚA Hằng Hữu phán với các xương này thế nầy: Này, Ta sẽ ban sinh khí vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

5CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng các hài cốt: Này, Ta phú thần khí nhập vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA là Thượng Đế phán cùng các ngươi: Ta sẽ cho hơi sống vào trong các ngươi để các ngươi sống lại.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6Kuv yuav muab leeg los tso rau saum nej, thiab ua kom muaj nqaij saum nej, thiab muab tawv los qhwv nej, thiab tso pa rau hauv nej, mas nej yuav ciaj sia. Ces nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, khiến thịt mọc trên các ngươi, cho da bao phủ các ngươi, đưa hơi thở vào trong các ngươi, rồi các ngươi sẽ sống; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ta sẽ ban gân cho các ngươi, cho thịt trên các ngươi, lấy da bọc các ngươi và ban thần khí trong các ngươi, bấy giờ các ngươi sẽ sống và biết rằng chính Ta là CHÚA.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ta sẽ đặt các bắp thịt và thịt vào các ngươi và lấy da bọc các ngươi. Sau đó ta sẽ thở hơi vào để các ngươi sống lại. Rồi các ngươi sẽ biết ta là CHÚA.’”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Kuv kuj cev Vajtswv tej lus raws li nws hais rau kuv. Thaum kuv tabtom cev lus ntawd, muaj ib lub suab nrov, yog lub suab nrov qij qawj, thiab tej pob txha ntawd txav los sib txuas nyias li rau nyias.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vậy, tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn. Khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng động mạnh và những xương hợp lại, ráp thành từng bộ với nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vậy tôi nói tiên tri theo lệnh đã truyền cho tôi. Ðang khi tôi nói tiên tri, đột nhiên có tiếng động, các xương bắt đầu nhúc nhích và xích lại với nhau, xương nào ráp vào chỗ nấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vậy, tôi phán tiên tri như tôi đã được truyền. Khi tôi vừa phán tiên tri thì có tiếng động, này có tiếng rung chuyển và những xương cốt ráp lại với nhau, xương với xương.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vì vậy tôi nói tiên tri theo như CHÚA đã dặn. Trong khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng lọc cọc. Các xương cốt nhập lại với nhau.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Thaum kuv ntsia ntsoov txawm muaj leeg hlav tuaj rau saum cov pob txha, thiab muab nqaij los rau saud thiab muaj tawv los qhwv tej pob txha. Tiamsis tsis muaj pa rau hauv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Tôi nhìn thấy gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bao bọc nhưng không có hơi thở ở trong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tôi nhìn xem, và kìa, gân và thịt mọc trên các bộ xương ấy, rồi da bao phủ chúng, nhưng không có hơi thở bên trong.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Tôi nhìn, kìa, gân xuất hiện, thịt mọc lên và da bao bọc ở bên ngoài nhưng không có thần khí trong chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tôi nhìn thì thấy các bắp thịt gắn vào xương, thịt mọc lên, và da bọc lấy xương nhưng không có hơi thở trong các xương đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li cev Vajtswv lus rau pa, neeg tus tub, cia li cev los maj, thiab hais rau pa tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Tus pa 'e, cia li los ntawm plaub fab cua los thiab tshuab pa rau hauv cov neeg uas raug tua tuag no kom lawv thiaj li ciaj sia.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bấy giờ Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi hơi thở, hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết chết để chúng được sống.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, hãy nói tiên tri với gió, hãy nói tiên tri, hãy bảo gió, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi sinh khí từ gió bốn phương, hãy đến, hãy thổi vào các xác đã bị giết chết nầy, để chúng sẽ sống lại.”’”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ngài phán cùng tôi: “Hãy phán tiên tri cùng thần khí. Hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy nói với thần khí: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi thần khí, hãy đến từ gió bốn phương, hãy thở vào các xác chết này để chúng được sống.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi Ngài bảo tôi, “Hãy nói tiên tri cùng gió. Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió rằng, ‘CHÚA là Thượng Đế phán: Hỡi gió, hãy đến từ bốn phương và thổi trên những kẻ bị giết nầy để chúng sống lại.’”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Kuv thiaj li cev Vajtswv lus raws li uas nws hais rau kuv, mas pa kuj nkag rau hauv lawv thiab lawv kuj ciaj sia, thiab lawv sawv tsees, ua ib pab tub rog coob coob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng. Chúng sống và đứng dậy trên chân mình, hợp thành một đạo quân rất lớn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tôi nói tiên tri theo như Ngài đã truyền cho tôi. Sinh khí vào trong chúng. Chúng sống lại. Chúng đứng dậy trên chân mình và trở thành một đội quân rất lớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vậy, tôi phán tiên tri như đã được truyền. Thần khí nhập vào trong các xác chết; chúng sống lại và đứng lên trên chân mình. Ấy là một đạo quân đông vô số.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nên tôi nói tiên tri theo như CHÚA truyền. Rồi hơi sống thổi vào, chúng sống lại, đứng lên và trở thành một đạo quân rất đông.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, cov pob txha no yog cov Yixayee huvsi. Lawv hais tias, ‘Peb tej pob txha qhuav nkig nkuav, peb tsis muaj chaw vam lawm, peb raug muab txiav tu nrho.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, những hài cốt nầy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nói rằng: ‘Xương chúng tôi đã khô, niềm hi vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Bấy giờ Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, các hài cốt ấy là toàn thể nhà I-sơ-ra-ên. Chúng nói, ‘Xương chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã mất. Chúng tôi đã bị dứt tiệt mất rồi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, những xương này là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Kìa, chúng nói: ‘Xương cốt chúng ta khô héo, hy vọng của chúng ta tiêu tan, chúng ta bị tuyệt diệt.’

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi Ngài bảo tôi, “Hỡi con người, các xương nầy giống như dân Ít-ra-en. Chúng bảo, ‘Xương cốt chúng tôi khô, hi vọng chúng tôi không còn. Chúng tôi bị tiêu diệt rồi.’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Yog li no, cia li cev Vajtswv lus thiab hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv haiv neeg 'e, kuv yuav qheb nej tej qhov ntxa thiab tsa nej tawm hauv nej tej qhov ntxa los thiab yuav coj nej rov los rau hauv Yixayee tebchaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vì thế ngươi hãy nói tiên tri và hãy bảo chúng, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi dân Ta, Ta sẽ mở các phần mộ của các ngươi ra, Ta sẽ đem các ngươi lên từ trong các phần mộ, và Ta sẽ đem các ngươi trở về trong đất của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Cho nên, hãy nói tiên tri, hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Chính Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mã. Hỡi dân Ta, Ta sẽ đem các ngươi trở về đất Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Cho nên hãy nói tiên tri cùng chúng rằng, ‘CHÚA là Thượng Đế phán: Hỡi dân ta, ta sẽ mở mồ mả các ngươi và khiến các ngươi bước ra khỏi mồ mả mình. Rồi ta sẽ mang các ngươi về xứ Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Kuv haiv neeg 'e, thaum kuv qheb nej tej qhov ntxa thiab tsa nej sawv tawm hauv nej tej qhov ntxa los mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta đã mở mồ mả các ngươi và đem các ngươi lên khỏi mồ mả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, khi Ta mở phần mộ của các ngươi và đem các ngươi ra khỏi các phần mộ đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Hỡi dân Ta, bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mả.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA khi ta mở cửa mả các ngươi và khiến các ngươi bước ra khỏi đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Thiab kuv yuav muab kuv tus ntsuj plig rau hauv nej, thiab nej yuav ciaj sia, thiab kuv yuav muab nej txawb rau hauv nej lub tebchaws. Mas nej thiaj li paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau hais tseg thiab tau ua raws li ntawd. Yawmsaub hais li no ntag.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi; trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va; Ta đã phán và Ta đã thực hiện,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ta sẽ đặt linh khí của Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đem các ngươi trở về xứ sở của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, Ðấng đã phán và sẽ làm,”’” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ta sẽ ban thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất mình và biết rằng chính Ta là CHÚA; Ta đã phán thì Ta sẽ làm; CHÚA tuyên bố.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta sẽ đặt Thần Linh ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống lại. Ta sẽ đặt các ngươi vào xứ mình. Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, CHÚA, đã phán và thực hiện điều đó, CHÚA phán vậy.’”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Lời của CHÚA phán với tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA phán cùng tôi rằng,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16“Neeg tus tub, koj muab ib tog ntoo los thiab sau rau hauv tias, ‘Yuda li thiab cov Yixayee uas koom Yuda li.’ Thiab muab dua ib tog ntoo los sau rau hauv tias, ‘Efa‑i li, yog Yauxej thiab cov Yixayee uas koom Yauxej li.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng: Cho Giu-đa, và cho con cái Y-sơ-ra-ên là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng: Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im, và của cả nhà Y-sơ-ra-ên là bạn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16“Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết trên nó rằng: ‘Cho Giu-đa và cho con dân Y-sơ-ra-ên liên kết với nó.’ Hãy lấy một cây gậy khác và viết trên đó: ‘Cho Giô-sép, tức là cây gậy của Ép-ra-im và của cả nhà Y-sơ-ra-ên liên kết với nó.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16“Hỡi con người, hãy lấy một thanh gỗ và viết trên đó, ‘Dành cho Giu-đa và những người I-sơ-ra-ên hiệp tác với nó.’ Ðoạn ngươi hãy lấy một thanh gỗ khác và viết trên đó, ‘Dành cho Giô-sép –thanh gỗ của Ép-ra-im– và cả nhà I-sơ-ra-ên hiệp tác với nó.’

Bản Dịch Mới (NVB)

16“Hỡi con người, ngươi hãy lấy một cây gậy và viết lên trên ấy: ‘Cho Giu-đa và cho các con cái Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ Hãy lấy một cây gậy khác và viết lên trên ấy: ‘Cho Giô-sép, cây gậy của Ép-ra-im, và cả nhà Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’

Bản Phổ Thông (BPT)

16“Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và ghi trên đó, ‘Dành cho Giu-đa và toàn dân Ít-ra-en.’ Rồi lấy một cây gậy khác và ghi trên đó, ‘Gậy của Ép-ra-im, dành cho Giô-xép và toàn dân Ít-ra-en cùng với người.’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Muab ob tog ntoo los ua ke ua ib tog, kom thiaj tuav tau ua ib tog hauv koj txhais tes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hãy để gậy nầy với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Hãy ghép hai cây gậy ấy lại với nhau thành một cây trong tay con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Sau đó, ngươi lấy hai thanh gỗ ấy ghép lại với nhau để chúng thành một, hầu chúng trở thành một trong tay ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Hãy hợp hai cây gậy lại làm một để chúng trở thành một cây gậy trong tay ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Rồi nhập hai cây gậy lại với nhau làm một để trong tay ngươi chỉ cầm một cây gậy mà thôi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Mas thaum koj haiv neeg hais rau koj tias, ‘Koj yuav tsis qhia rau peb paub tias ob tog ntoo no lub ntsiab yog dabtsi lov?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng: Vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Khi dân tộc con hỏi: ‘Ông không giải thích cho chúng tôi những điều nầy có ý nghĩa gì sao?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Khi dân ngươi hỏi ngươi, ‘Xin ông giải thích cho chúng tôi biết điều nầy có ý nghĩa gì?’

Bản Dịch Mới (NVB)

18Khi con cái dân ngươi hỏi: ‘Ông không cho chúng tôi biết điều này nghĩa là gì sao?’

Bản Phổ Thông (BPT)

18Khi dân ngươi yêu cầu, ‘Xin hãy giải thích điều ông làm,’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19koj cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv tabtom yuav muab Yauxej thiab cov Yixayee uas koom Yauxej tog ntoo uas nyob hauv Efa‑i txhais tes, thiab muab Yuda tog ntoo los koom ua ke, thiab muab ob tog los ua ke, kom thiaj tuav tau ua ib tog rau hauv kuv txhais tes.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19thì ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi phái Y-sơ-ra-ên là bạn người, là gậy ở trong tay Ép-ra-im. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19thì con hãy trả lời rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ lấy gậy của Giô-sép, tức là cây gậy ở trong tay Ép-ra-im, và của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên liên kết với nó; Ta sẽ ghép nó với cây gậy của Giu-đa để làm nên chỉ một cây gậy mà thôi, và hai cây gậy sẽ trở thành một trong tay Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Bấy giờ ngươi hãy nói với chúng, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sắp sửa lấy thanh gỗ của Giô-sép, đang ở trong tay của Ép-ra-im, và các chi tộc của I-sơ-ra-ên hiệp tác với nó, rồi Ta sẽ lấy thanh gỗ của Giu-đa để chồng lên trên nó, và biến chúng thành một, hầu chúng sẽ trở thành một trong tay Ta.”’

Bản Dịch Mới (NVB)

19Hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, Ta sẽ lấy cây gậy của Giô-sép, tức là cây gậy ở trong tay Ép-ra-im, cùng những chi tộc Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó và hiệp chúng cùng cây gậy của Giu-đa để làm thành một cây gậy, như vậy chúng trở thành một cây gậy trong tay Ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

19thì hãy bảo chúng, ‘CHÚA là Thượng Đế phán: Ta sẽ lấy cây gậy dành cho Giô-xép và các chi tộc Ít-ra-en cùng với người, tức gậy trong tay Ép-ra-im và ta sẽ để gậy đó chung với gậy của Giu-đa. Ta sẽ nhập hai cây gậy làm một, trong tay ta chỉ có một cây gậy thôi.’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20Thaum ob tog ntoo uas koj sau ntawd nyob hauv koj txhais tes tab meeg lawv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Con hãy cầm những cây gậy mà con đã viết chữ trên đó cho họ xem

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Khi hai thanh gỗ đã được ngươi viết chữ trên đó nằm trong tay ngươi ở trước mắt chúng,

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hãy cầm lên những cây gậy mà ngươi đã viết trên ấy cho chúng xem.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hãy cầm các cây gậy mà ngươi đã ghi các tên đó trong tay ngươi để dân chúng nhìn thấy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21mas cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav coj cov Yixayee tawm hauv ib tsoom tebchaws uas lawv mus nyob lawm los, thiab yuav sau zog lawv hauv txhua fab los thiab coj lawv los rau hauv lub tebchaws uas yeej yog lawv li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21và nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ kéo con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương, và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21và nói với họ rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi các nước mà họ đã đi đến. Ta sẽ nhóm họ lại từ bốn phương và đem họ về trong đất riêng của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21ngươi hãy nói với chúng, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ lấy dân I-sơ-ra-ên ra từ giữa các dân mà chúng đã đến sống, Ta sẽ quy tụ chúng lại từ mọi phương trời, và Ta sẽ đem chúng về đất nước của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, chính Ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên từ các nước chúng đã đi đến, Ta sẽ hợp chúng lại từ khắp nơi và đem chúng về vùng đất của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Hãy nói cùng dân chúng rằng, ‘CHÚA là Thượng Đế phán: Ta sẽ rút dân Ít-ra-en ra khỏi các dân mà chúng bị lưu đày. Ta sẽ gom chúng lại từ khắp mọi nơi và mang chúng về trong xứ mình.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22Thiab kuv yuav ua kom lawv koom ua ib haiv neeg rau hauv lub tebchaws xwb, yog saum Yixayee tej roob. Thiab yuav muaj tib tug vajntxwv kav lawv sawvdaws. Lawv yuav tsis ua ob haiv neeg dua li lawm, thiab tsis faib ua ob lub tebchaws dua li lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi của Y-sơ-ra-ên. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc, và không chia ra hai nước nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ta sẽ làm cho họ thành một nước trong đất ấy trên các núi của Y-sơ-ra-ên, và chỉ có một vua sẽ cai trị họ. Họ sẽ không còn là hai nước và không bị chia thành hai vương quốc nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ta sẽ làm chúng trở thành một quốc gia trong đất nước ấy, trên các núi đồi của I-sơ-ra-ên. Bấy giờ tất cả chúng sẽ chỉ có một vua trị vì. Chúng sẽ không bao giờ còn là hai quốc gia nữa. Chúng sẽ không bao giờ bị chia làm hai vương quốc nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ta sẽ làm cho chúng thành một nước trong xứ, trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ chỉ có một vua cai trị; sẽ không bao giờ là hai nước và sẽ không chia rẽ thành hai vương quốc nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ta sẽ khiến chúng trở thành một dân trong xứ, trên các núi của Ít-ra-en. Một vị vua sẽ cai trị chúng. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc nữa; không còn chia làm hai nước nữa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

23Lawv yuav tsis ua rau lawv qias puas tsuas ntawm qhov uas pe lawv tej dab mlom thiab ntawm lawv tej qhov txhia chaw uas ntxub kawg thiab ntawm lawv tej kev fav xeeb dua li lawm. Tiamsis kuv yuav cawm lawv dim qhov uas lawv fav xeeb ua txhaum muaj txim, thiab yuav ntxuav lawv kom huv. Mas lawv yuav ua kuv haiv neeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Họ sẽ không tự làm ô uế bởi các thần tượng nữa, hoặc bởi những vật đáng kinh tởm, hoặc bởi mọi vi phạm của mình. Ta sẽ giải cứu họ khỏi mọi nơi mà họ đã phạm tội. Ta sẽ tẩy sạch họ; họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Chúng sẽ không làm cho chúng bị ô uế bằng các thần tượng, bằng các vật gớm ghiếc, hay bằng những vi phạm của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng khỏi mọi nơi chúng ở và đã phạm tội ở đó. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Bấy giờ chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Chúng nó sẽ không làm mình ô uế vì các thần tượng, những điều ghê tởm và mọi vi phạm nữa. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi sự sa ngã mà chúng đã phạm. Ta sẽ thanh tẩy chúng, bấy giờ chúng sẽ là dân Ta và Ta là Đức Chúa Trời của chúng nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúng sẽ không còn làm ô uế chính mình bằng những tượng chạm, các hình tượng mà ta ghét, hay bằng các tội lỗi chúng. Ta sẽ giải cứu chúng ra khỏi mọi cách chúng phạm tội và chống nghịch ta, ta sẽ tẩy sạch chúng. Rồi chúng sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Thượng Đế chúng.’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

24“ ‘Kuv tus qhev Davi yuav ua vajntxwv kav lawv, thiab lawv yuav muaj tib tug yug yaj xwb. Lawv yuav ua raws li kuv tej kevcai thiab ua tib zoo coj raws li kuv tej kab ke.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua trên họ và tất cả sẽ chỉ có một người chăn mà thôi. Họ sẽ bước theo các mệnh lệnh của Ta; họ sẽ gìn giữ các luật lệ của Ta và làm theo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Tôi tớ Ta Ða-vít sẽ làm vua trị vì chúng, rồi tất cả chúng sẽ chỉ có một người chăn mà thôi. Chúng sẽ vâng theo các luật lệ Ta và cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Tôi tớ Ta, Đa-vít sẽ làm vua chúng nó, chúng nó sẽ có một người chăn giữ. Chúng nó sẽ đi theo các sắc lệnh, nghe và thực hành các quy luật của Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Đa-vít, tôi tớ ta sẽ làm vua trên chúng, và chúng sẽ chỉ có một người chăn mà thôi. Chúng sẽ sống theo qui tắc và vâng theo luật lệ ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

25Lawv yuav nyob hauv lub tebchaws uas nej tej poj koob yawm txwv nyob uas kuv muab pub rau kuv tus qhev Yakhauj. Lawv thiab lawv cov menyuam thiab tej menyuam ntawd li tub ki yuav nyob qhov ntawd mus ib txhis. Kuv tus qhev Davi yuav ua lawv tus thawj mus ib txhis.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Họ sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp, và là đất mà tổ phụ các ngươi đã ở. Họ, con cái họ và các thế hệ tiếp nối của họ sẽ ở đó cho đến đời đời. Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua của họ mãi mãi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Chúng sẽ sống trong đất Ta đã ban cho tôi tớ Ta Gia-cốp, nơi tổ tiên các ngươi đã sống. Chúng, con cháu chúng, và con cháu của con cháu chúng sẽ sống ở đó vĩnh viễn. Tôi tớ Ta Ða-vít sẽ trị vì chúng mãi mãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Chúng sẽ sống tại đất mà Ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ Ta, nơi tổ tiên chúng đã sống; chúng và con cháu, dòng dõi chúng sẽ sống ở đó mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ Ta sẽ là hoàng tử của chúng đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Chúng sẽ sống trong xứ mà ta ban cho Gia-cốp, tôi tớ ta, xứ mà tổ tiên chúng đã sống. Chúng sẽ sống trong xứ đó đời đời: từ chúng cho đến con cháu chúng. Đa-vít, kẻ tôi tớ ta sẽ làm vua trên chúng đời đời.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

26Kuv yuav nrog lawv sib cog lus kom muaj kev thaj yeeb, thiab tej lus cog tseg ntawd yuav nyob mus ib txhis. Kuv yuav foom koob hmoov rau lawv thiab ua kom lawv huaj vam coob, thiab kuv yuav txawb qhov chaw uas pe kuv rau hauv lawv nruab nrab mus ib txhis.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình; ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ta sẽ lập với họ một giao ước hòa bình, tức là giao ước đời đời giữa họ với Ta. Ta sẽ thiết lập và làm cho dân số họ gia tăng. Ta sẽ dựng đền thánh Ta giữa họ đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ta sẽ lập một giao ước hòa bình với chúng. Ðó sẽ là một giao ước đời đời với chúng. Ta sẽ thiết lập chúng vững vàng, làm cho chúng gia tăng đông đúc, và sẽ đặt nơi thánh của Ta ở giữa chúng mãi mãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ta sẽ lập giao ước bình an với chúng, đó là giao ước đời đời cho chúng. Ta sẽ thiết lập và làm cho chúng gia tăng và Ta sẽ đặt thánh điện Ta ở giữa chúng đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ta sẽ lập giao ước hoà bình với chúng, một giao ước còn đời đời. Ta sẽ đặt chúng vào trong xứ và khiến dân số chúng gia tăng. Rồi ta sẽ đặt đền thờ ta ở giữa chúng đời đời.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

27Kuv lub chaw nyob yuav nyob hauv lawv. Kuv yuav ua lawv tus Vajtswv thiab lawv yuav ua kuv haiv neeg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó; ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Ta sẽ ngự ở giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ làm dân Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nơi cư ngụ của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng nó sẽ làm dân Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ làm Thượng Đế chúng, còn chúng sẽ làm dân ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

28Mas ib tsoom tebchaws yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub muab cov Yixayee cais ua cov uas dawb huv rau thaum qhov chaw uas pe kuv nyob hauv lawv nruab nrab mus ib txhis.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Bấy giờ các nước sẽ biết ta, là Đức Giê-hô-va, biệt Y-sơ-ra-ên ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Bấy giờ, các nước sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên ra thánh vì đền thánh Ta sẽ ở giữa họ đời đời.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Bấy giờ các dân sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðấng làm cho I-sơ-ra-ên trở nên thánh, khi nơi thánh của Ta ở giữa chúng mãi mãi.”’”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Bấy giờ các nước sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa Y-sơ-ra-ên, khi thánh điện Ta sẽ ở giữa chúng đời đời.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi đền thờ ta ở giữa chúng đời đời thì các dân sẽ biết rằng ta, CHÚA, đã khiến cho Ít-ra-en ra thánh.”