So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Tus txivneej ntawd coj kuv mus rau ntawm lub roojvag uas tig mus rau sab hnubtuaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Rồi người dắt ta vào hiên cửa, tức là hiên cửa phía đông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Rồi người ấy dẫn tôi vào cổng, tức là cổng nhìn về phía đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau đó người ấy đem tôi đến cổng, cổng hướng về phía đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Bấy giờ người ấy đem tôi đến cổng hướng về phía đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Rồi người dẫn tôi đi ra cổng Đông bên ngoài,

Vajtswv Txojlus (HWB)

2kuv pom cov Yixalayees tus Vajtswv lub tshwjchim ci ntsa iab sab hnubtuaj tuaj. Vajtswv lub suab nrov nroo ntws ib yam li dej hiavtxwv ntas, ces tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab rau lub ntiajteb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên từ phương đông đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn và đất sáng rực vì vinh quang Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Này, vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên từ hướng đông chiếu rạng. Âm thanh nghe như âm thanh của các dòng nước lớn, và mặt đất rạng ngời vinh quang của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Kìa, sự vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến từ phía đông. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lớn và đất rạng rỡ vinh quang của Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2thì tôi thấy vinh quang Thượng Đế của Ít-ra-en từ phía Đông kéo đến. Âm thanh của vinh quang ấy nghe như tiếng nước chảy ào ào, khiến cả mặt đất chói sáng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Zaj yogtoog no zoo ib yam li zaj uas kuv pom thaum Vajtswv rhuav lub nroog Yeluxalees, thiab zaj uas kuv pom nyob ntawm ntug Dej Khenpales. Ces kuv cia li txhos caug ntua thiab nyo ntshis rau hauv av.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Sự hiện thấy mà ta thấy bấy giờ, giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng hủy diệt thành nầy. Ấy là những sự hiện thấy giống như sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba, và ta sấp mặt xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Khải tượng mà tôi thấy bấy giờ giống với khải tượng đã hiện ra cho tôi khi Ngài đến để hủy diệt thành nầy. Nó cũng giống với khải tượng mà tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba và tôi sấp mặt xuống đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khải tượng tôi nhìn thấy giống như khải tượng tôi đã thấy khi Ngài đến hủy diệt thành, và giống như khải tượng tôi đã thấy bên bờ Sông Kê-ba. Bấy giờ tôi sấp mặt xuống đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khải tượng tôi thấy giống như khải tượng tôi đã thấy khi Ngài đến hủy diệt thành, giống như khải tượng tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba; bấy giờ tôi sấp mặt xuống đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Dị tượng nầy giống như dị tượng tôi thấy trước đây khi CHÚA đến tiêu diệt thành phố và cũng giống như dị tượng tôi thấy bên bờ sông Kê-ba. Tôi liền sấp mặt xuống đất.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Tus TSWV lub tshwjchim los ntawm lub roojvag sab hnubtuaj mus rau hauv lub Tuamtsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong đền thờ qua cổng phía đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðang khi vinh quang của CHÚA từ cổng phía đông tiến vào đền thờ,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vinh quang của CHÚA vào đền thờ bằng cổng hướng về phía đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vinh quang của CHÚA ngự xuống khu vực đền thờ qua cổng Đông.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tus TSWV tus ntsujplig los kav hlo kuv thiab coj kuv mus rau ntawm lub tshavpuam sab hauv; kuv pom tus Tswv lub tshwjchim ci ntsa iab thoob plaws lub Tuamtsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành lang trong; và, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy nhà.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Thần cất tôi lên và đem tôi vào nơi hành lang trong, và kìa, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Thần cất tôi lên và đem tôi vào sân trong, và này, vinh quang của CHÚA tràn ngập đền thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Thần cất tôi lên và đem tôi vào sân trong. Kìa vinh quang của CHÚA đầy đền thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Rồi Thần Linh của CHÚA mang tôi lên đến sân trong. Tại đó tôi thấy vinh quang Chúa phủ đầy đền thờ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Tus txivneej ntawd sawv ntawm kuv ib sab, ces kuv hnov tus TSWV hais lus hauv lub Tuamtsev tuaj rau kuv tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ta nghe có ai nói với ta từ trong nhà; có một người đứng gần bên ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tôi nghe có ai nói với tôi từ bên trong đền thờ, và có một người đứng gần bên tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Trong khi người ấy đứng bên tôi, tôi nghe có tiếng từ trong đền thờ phán ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Trong khi người ấy đứng bên cạnh tôi; tôi nghe có tiếng nói với tôi từ đền thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Có một người đứng cạnh tôi và tôi nghe có tiếng nói cùng tôi từ trong đền thờ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7“Tub noobneej, ntawm no yog kuv lub zwmtxwv. Kuv yuav nrog cov Yixalayees nyob thiab kav lawv mus ibtxhis li. Tsis hais cov Yixalayees lossis lawv cov vajntxwv yuav tsis mus pe lwm haivneeg tej vajtswv thiab tsis nyob ze lawv tej vajntxwv tej cev tuag, ua rau kuv lub npe uas dawbhuv raug txob thuam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người nói cùng ta rằng: Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bàn chân ta, tại đây ta sẽ ở đời đời giữa con cái Y-sơ-ra-ên. Từ nay về sau, không cứ là nhà Y-sơ-ra-ên, là các vua nó, cũng sẽ không phạm đến danh thánh ta nữa, bởi sự hành dâm chúng nó, và bởi những xác chết của các vua chúng nó trên các nơi cao;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai Ta, là nơi để bàn chân Ta. Tại đây, Ta sẽ ngự giữa con dân Y-sơ-ra-ên đến đời đời. Từ nay về sau, nhà Y-sơ-ra-ên gồm cả dân chúng và các vua của họ sẽ không làm ô uế danh thánh Ta bởi sự tà dâm của họ và bởi những xác chết của các vua họ trên các nơi cao nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai Ta, nơi Ta đặt hai bàn chân Ta, nơi Ta ở giữa dân I-sơ-ra-ên mãi mãi. Nhà I-sơ-ra-ên, tức chúng và các vua của chúng, sẽ không làm ô danh thánh của Ta qua việc làm điếm và thờ xác chết các vua của chúng trong các đền miếu ở các nơi cao nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai Ta, là nơi Ta để chân; tại đây Ta sẽ ở giữa con dân Y-sơ-ra-ên đời đời. Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn vi phạm danh thánh của Ta nữa, chúng nó lẫn các vua của chúng nó, trong sự đàng điếm của chúng và bởi những xác chết của các vua chúng nó trên các nơi cao.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Tiếng từ trong đền thờ bảo tôi, “Hỡi con người, đây là ngôi và bệ chân ta. Ta sẽ ở đây đời đời với dân Ít-ra-en ta. Dân Ít-ra-en sẽ không còn làm ô dơ danh ta nữa. Chúng và các vua chúng sẽ không còn làm ô dơ danh ta vì tội nhục dục hay các xác chết của vua chúa chúng nó nữa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Cov vajntxwv ntawd ua lawv lub loog tej qhovrooj, tej pawsrooj, thiab tej ncej qhovrooj ncaj kuv lub Tuamtsev tej pawsrooj thiab tej ncej qhovrooj, tsuas yog muaj tib sab phabntsa quas lawv thiab kuv nkaus xwb. Lawv ua rau kuv lub npe uas dawbhuv raug txob thuam vim txojkev phem kev qias uas lawv ua; kuv chim, kuv thiaj ua rau lawv puastsuaj tas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8vì chúng nó đã đặt ngạch cửa của nơi thánh mình gần ngạch cửa ta, đặt trụ cửa của mình gần trụ cửa ta, cho đến nỗi giữa ta và chúng nó chỉ có cái tường mà thôi. Ấy vậy chúng nó đã làm ô uế danh thánh ta bởi những sự gớm ghiếc chúng nó đã phạm; nên ta giận mà tuyệt diệt chúng nó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Khi họ đặt ngưỡng cửa của họ gần ngưỡng cửa Ta và đặt trụ cửa của họ gần trụ cửa Ta, đến nỗi giữa Ta với họ chỉ cách nhau một bức tường mà thôi, thì họ đã làm ô uế danh thánh Ta. Vì những việc làm ghê tởm của họ nên Ta giận mà hủy diệt họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Khi chúng đặt ngạch cửa của chúng bên cạnh ngạch cửa của Ta, các cột cửa lăng tẩm của chúng kế bên các cột cửa đền của Ta, chỉ có một bức tường ngăn cách giữa Ta với chúng, chúng đã làm ô danh thánh của Ta bằng những việc gớm ghiếc chúng làm. Vì thế Ta phải tiêu diệt chúng trong cơn giận của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Khi chúng đặt ngưỡng cửa của chúng sát bên ngưỡng cửa của Ta, cột cửa của chúng bên cạnh cột cửa của Ta và chỉ có một bức tường phân cách giữa Ta và chúng nó, chúng nó đã vi phạm danh thánh của Ta khi chúng nó làm những điều ghê tởm. Nên Ta đã hủy diệt chúng nó trong cơn thịnh nộ Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Các vua trước đây đã làm ô dơ danh ta bằng cách xây cửa của chúng kế cận cửa ta, và cột cửa của chúng kế cột cửa ta, chỉ có một vách ngăn giữa ta với chúng. Chúng làm những điều ta ghét khiến danh ta bị ô dơ cho nên ta nổi giận tiêu diệt chúng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Txij no mus lawv yuav tsum tseg tsis txhob pe lwm haivneeg tej vajtswv thiab tshem lawv cov vajntxwv tej cev tuag kom deb ntawm kuv. Yog lawv ua li ntawd, kuv yuav nrog lawv nyob mus ibtxhis.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bây giờ chúng nó khá bỏ sự hành dâm mình và những xác chết của vua mình cách xa ta, thì ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bây giờ, họ phải bỏ thói tà dâm và ném những xác chết của vua họ cách xa Ta thì Ta sẽ ở giữa họ đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bây giờ, chúng khá dẹp bỏ khỏi Ta các thần tượng của chúng và xác chết các vua của chúng thì Ta sẽ ở giữa chúng mãi mãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Giờ đây chúng nó hãy bỏ sự đàng điếm của chúng nó và những xác của vua chúng nó khỏi Ta thì Ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bây giờ chúng hãy ngưng phạm tội nhục dục và lấy các xác chết của các vua chúng khỏi mặt ta thì ta sẽ ở giữa chúng đời đời.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li qhia tus qauv ua lub Tuamtsev no rau cov Yixalayees kom lawv txajmuag rau tej kev txhaum uas lawv tau ua lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hỡi con người, khá cho nhà Y-sơ-ra-ên biết nhà nầy, hầu cho chúng nó xấu hổ về tội lỗi mình. Chúng nó khá đo theo kiểu nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Hỡi con người, hãy mô tả đền thờ cho nhà Y-sơ-ra-ên để họ biết xấu hổ về tội lỗi mình. Hãy để họ đo theo kiểu mẫu nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Về phần ngươi, hỡi con người, hãy mô tả đền thờ cho nhà I-sơ-ra-ên biết, hãy để chúng đo lấy mô hình, và hãy để chúng lấy làm xấu hổ về những tội lỗi của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Còn ngươi, hỡi con người, hãy mô tả đền thờ này cho nhà Y-sơ-ra-ên để chúng phải xấu hổ về những tội lỗi chúng đã phạm, hãy để chúng đo theo cái mẫu này.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Hỡi con người, hãy bảo cho dân Ít-ra-en biết về đền thờ để chúng xấu hổ về tội lỗi mình. Hãy để chúng suy nghĩ về đồ án của đền thờ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Yog lawv paub txajmuag rau tej uas lawv tau ua tas los lawm, koj mam li qhia tus qauv uas ua lub Tuamtsev rau lawv paub: Daim duab tsev, txojkev los thiab txojkev tawm, lub cheeb tsev, txhua yam uas ua lub Tuamtsev, tej kev kevcai thiab kev tswjhwm huv tibsi. Koj cia li sau txhua yam no qhia rau lawv, kom lawv paub hais tias yuav ua li cas thiaj npaj tau thiab ua tau raws li tus qauv thiab tej kevcai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi chúng nó hổ thẹn về mọi điều mình đã làm, ngươi khá giơ hình nhà nầy ra cho chúng nó, là những hình thế, đường ra, lối vào, hết thảy các hình trạng, hết thảy những mạng lịnh nó, hình nó, và hết thảy lệ luật nó. Hãy viết mà tả ra mọi điều đó trước mặt chúng nó, hầu cho chúng nó giữ lấy cả hình nó và cả lệ luật nó để làm theo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi họ hổ thẹn về mọi điều mình đã làm thì con hãy cho họ xem đồ án của đền thờ: sự sắp đặt, đường ra, lối vào, tất cả các đồ án, các quy định và tất cả luật lệ về nó. Hãy viết những điều ấy trước mắt họ để họ giữ lấy mọi đồ án lẫn luật lệ của nó để tuân theo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Khi chúng đã lấy làm hổ thẹn về những gì chúng đã làm, hãy tỏ cho chúng biết về đồ án của đền thờ, vị trí các phòng ốc, các lối ra và các lối vào, tức toàn thể kiểu mẫu của nó và tất cả các quy luật của nó. Ngươi hãy viết ra trước mắt chúng để chúng thấy toàn thể kiểu mẫu của đền thờ và mọi luật lệ của nó hầu chúng vâng giữ và làm theo toàn bộ kiểu mẫu và mọi quy luật của nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nếu chúng nó xấu hổ về mọi điều chúng đã phạm, hãy cho chúng biết sơ đồ của đền thờ, mẫu mực, các cửa ra, lối vào, tất cả các sơ đồ và mọi quy luật của nó, tất cả các sơ đồ và mọi luật lệ cho nó. Hãy ghi chép trước mắt chúng nó tất cả các sơ đồ và qui luật của nó để chúng tuân giữ và làm theo.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nếu chúng xấu hổ về những điều mình làm thì cho chúng thấy đồ án và cách kiến trúc của đền thờ. Cho chúng thấy các cổng ra vào, các kiểu, các qui tắc và những điều giáo huấn. Hãy viết các qui tắc nầy trước mắt chúng để chúng vâng theo các lời giáo huấn và qui tắc của đền thờ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Ntawm no yog lub Tuamtsev txoj kevcai: Puagncig lub tuamtsev mus rau saum tej pov roob puavleej yog qhov chaw dawbhuv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nầy là luật của nhà: Cả châu vi nó ở trên chót núi, là nơi rất thánh. Ấy là luật của nhà như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đây là luật lệ về đền thờ. Tất cả khu vực chung quanh, trên đỉnh núi là nơi rất thánh. Phải, đó là luật lệ về đền thờ vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ðây là luật của đền thờ: toàn thể khu vực ở trên đỉnh núi và các vùng chung quanh sẽ là đất chí thánh. Ðó là luật của đền thờ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Đây là luật về đền thờ: Tất cả vùng chung quanh đỉnh núi là nơi rất thánh. Đó là luật về đền thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Đây là lời giáo huấn về đền thờ: Toàn khu vực xung quanh đỉnh núi là vùng cực thánh. Lời giáo huấn về đền thờ là như thế.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Ntawm no yog ntsuas lub thaj, yog siv tib tug pas uas ntsuas lub Tuamtsev. Lub thaj ntawd tus taw puagncig siab ib tshim thiab dav ib tshim, thiab puab ib daim ua tus ntug raws tus taw siab ib dos.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nầy là mực thước của bàn thờ, bằng cu-đê mà mỗi cu-đê dài hơn cu-đê thường một gang tay. Cái nền cao một cu-đê, và rộng một cu-đê, cái lợi vòng quanh theo nó cao một gang; đó là cái đế bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Đây là kích thước của bàn thờ đo bằng am-ma (mỗi am-ma nầy dài hơn am-ma thường một gang tay). Đáy của nó cao nửa mét và rộng nửa mét, cái gờ viền quanh rãnh cao một gang tay. Đây là chiều cao bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ðây sẽ là kích thước của bàn thờ tính theo cây thước đặc biệt, mỗi cây thước đặc biệt dài bằng một cây thước thường cộng chiều rộng một bàn tay. Bệ của bàn thờ dày gần sáu tấc và rộng gần sáu tấc; gờ quanh bệ cao bằng chiều rộng của bàn tay. Sau đây là chiều cao của bàn thờ:

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đây là kích thước của bàn thờ đo bằng thước dài một thước và một gang. Cái bệ chân cao một thước, rộng một thước, cái gờ viền quanh rãnh: một gang tay. Đây là chiều cao của bàn thờ:

Bản Phổ Thông (BPT)

13“Sau đây là kích thước của bàn thờ, theo thước đo. Đáy của bàn thờ dài nửa thước, viền cao khoảng hai tấc rưỡi. Bàn thờ cao như sau:

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Txij ntawm tus taw hauv av mus rau saum ntu me siab ob tshim dav ib tshim; txij ntawm ntu me mus rau saum ntu loj siab plaub tshim thiab dav ib tshim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Từ cái nền ngang mặt đất cho đến cái khuôn dưới, có hai cu-đê, với cái lợi một cu-đê. Từ khuôn nhỏ cho đến khuôn lớn là bốn cu-đê, với cái lợi một cu-đê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Từ đáy trên mặt đất cho đến cái rìa dưới là một mét, với cái gờ nửa mét. Từ rìa nhỏ đến rìa lớn là hai mét, với cái gờ nửa mét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Từ đế ở mặt đất cho đến gờ dưới, gần một mét hai, rộng gần sáu tấc; từ gờ nhỏ đến gờ lớn, hai mét ba, rộng gần sáu tấc.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Từ bệ chân dưới đất đến bệ dưới, hai thước, rộng một thước; từ bệ nhỏ đến bệ lớn, bốn thước, rộng một thước.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Từ mặt đất lên đến viền nhô ra bên dưới cao một thước, rộng một thước. Từ viền nhỏ nhô ra cho đến viền lớn nhô ra là hai thước, rộng một thước.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Lub thaj theem kawg saud siab plaub tshim, lub ncauj nthuav thiab muaj plaub tug kub nyob ntawm plaub cegkaum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Mặt bàn thờ có bốn cu-đê, và từ mặt bàn thờ mọc lên bốn cái sừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Lò bàn thờ cao hai mét và từ lò bàn thờ nhô lên bốn cái sừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bồn lửa của bàn thờ để thiêu lễ vật cao hai mét ba. Ở bốn góc của bồn lửa có bốn sừng nhô lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Mặt bàn thờ cao bốn thước; từ mặt bàn thờ có bốn sừng đâm lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nơi đốt của lễ thiêu trên bàn thờ cao hai thước bốn góc có hình giống như cái sừng nhô lên.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Lub thaj ua plaub fab, ib fab twg muaj kaum ob tshim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Mặt bàn thờ có mười hai cu-đê bề dài và mười hai cu-đê bề ngang, sẽ là vuông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Lò bàn thờ hình vuông, chiều dài sáu mét và chiều rộng sáu mét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bồn lửa của bàn thờ có hình vuông, chiều dọc gần bảy mét và chiều ngang gần bảy mét.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Mặt bàn thờ dài mười hai thước, rộng mười hai thước, vuông vức bốn cạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Bàn thờ hình vuông, dài sáu thước, rộng sáu thước.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Lub npoo thaj qhov loj nthuav ua plaub fab, ib fab twg muaj kaum plaub tshim, thiab tus puab npoo dav ib dos. (Tus npoo thaj dav ib tshim.) Tus ntaiv nyob rau sab hnubtuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Khuôn giữa, hoặc bề dài hoặc bề ngang, bốn phía mỗi phía đều có mười bốn cu-đê; có một cái lợi chung quanh nửa cu-đê; và một cái nền một cu-đê, những cấp của nó sẽ xây về phía đông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Rìa phía trên cũng hình vuông, bảy mét chiều dài và bảy mét chiều rộng; có một cái gờ chung quanh hai tấc rưỡi và một cái máng nửa mét. Còn những bậc cấp của nó xây về phía đông.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Cái đế cũng hình vuông, chiều dọc dài hơn tám mét, và chiều ngang dài hơn tám mét. Xung quanh đế có một cái gờ dày khoảng ba tấc, cao khoảng sáu tấc. Các bậc cấp bước lên bồn lửa nằm về hướng đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Bệ dài mười bốn thước, rộng mười bốn thước, vuông vức bốn cạnh. Gờ bao quanh bệ, nửa thước; bệ chân bao quanh, một thước. Các bậc cấp của nó hướng về phía đông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Viền nhô ra phía trên cũng vuông, dài bảy thước, ngang bảy thước. Viền quanh bàn thờ rộng hai tấc rưỡi, rãnh xung quanh rộng hai tấc rưỡi. Các bậc thang đi lên quay về phía Đông.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li mloog tej lus uas kuv hais. Thaum ua tau lub thaj lawm, koj cia li tua tsiaj hlawv fij rau saud thiab muab cov ntshav nchos rau saud ua kevcai fij lub thaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Người nói cùng ta rằng: Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy là các luật về bàn thờ, vừa ngày nó đã được xây xong đặng người ta có thể dâng của lễ thiêu và làm lễ rưới huyết trên đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Người ấy nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Đây là các luật lệ về bàn thờ khi nó được xây xong để dâng tế lễ thiêu và làm lễ rưới huyết trên đó.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bấy giờ người ấy nói với tôi, “Hỡi con người, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, ‘Ðây là những quy luật về bàn thờ: Trong ngày bàn thờ ấy được xây dựng để dâng của lễ thiêu ở trên nó và rắc máu trên nó,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Bấy giờ người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, CHÚA phán như vầy: Đây là những quy luật về bàn thờ khi xây xong để dâng tế lễ thiêu và rảy huyết trên đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Rồi người bảo tôi, “Hỡi con người, CHÚA là Thượng Đế phán như sau: Đây là các qui tắc về bàn thờ. Khi xây thì hãy dùng các qui tắc nầy để dâng của lễ thiêu và rưới huyết trên đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Cov povthawj xeem Levis uas yog Xadaus cajces thiaj yog cov uas tuaj cuag tau kuv thiab fij khoom rau kuv xwb. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. Koj muab ib tug ntsuag nyuj rau lawv tua fij daws txim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chúa Giê-hô-va phán: Các thầy tế lễ họ Lê-vi về dòng Xa-đốc, đến gần ta đặng hầu việc ta, ngươi khá cho họ một con bò đực tơ đặng họ làm lễ chuộc tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Chúa Giê-hô-va phán: ‘Khi các thầy tế lễ, họ Lê-vi về dòng Xa-đốc, đến gần Ta để phục vụ Ta, con hãy trao cho họ một con bò đực tơ để họ làm lễ chuộc tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19ngươi hãy cho các tư tế người Lê-vi thuộc dòng dõi của Xa-đốc, những kẻ được đến gần Ta để phục vụ Ta,” CHÚA Hằng Hữu phán, “một con bò đực tơ để làm của lễ chuộc tội.

Bản Dịch Mới (NVB)

19CHÚA tuyên bố: Hãy trao cho các thầy tế lễ họ Lê-vi, thuộc dòng họ Xa-đốc, là những người đến gần để phục vụ Ta, một con bò tơ để làm lễ chuộc tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ngươi phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ tẩy sạch cho các thầy tế lễ, người Lê-vi thuộc gia tộc Xa-đốc là những người đến gần để phục vụ ta, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Koj muab ib co ntshav mus nchos rau plaub tug kub saum plaub cegkaum thaj thiab thoob plaws lub npoo thaj. Qhov uas koj ua li no yog ua kevcai ntxuav kom lub thaj huv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ngươi khá lấy huyết nó bôi trên bốn sừng bàn thờ và bốn góc khuôn, và trên lợi vòng theo, đặng làm sạch bàn thờ và làm lễ chuộc tội cho nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Con hãy lấy huyết nó bôi trên bốn sừng bàn thờ, bốn góc của rìa và gờ chung quanh để làm sạch bàn thờ và làm lễ chuộc tội cho bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngươi sẽ lấy một ít máu của nó và bôi trên bốn sừng của bàn thờ, trên bốn góc của đế bàn thờ, và trên cái gờ xung quanh bàn thờ. Như thế ngươi sẽ thanh tẩy nó và chuộc tội cho nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hãy lấy một ít huyết của nó bôi lên bốn sừng của bàn thờ, bốn góc của bệ và gờ chung quanh để thanh tẩy và chuộc tội cho bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hãy lấy một ít huyết bò tơ bôi lên bốn góc bàn thờ, bốn góc viền nhô ra, và quanh viền. Đó là cách các ngươi làm cho bàn thờ tinh sạch sẵn sàng phục vụ Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Koj muab tus nyuj uas tua fij daws txim coj mus hlawv fij rau ntawm lub Tuamtsev sab nraud.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ngươi khá đem con bò đực dâng làm lễ chuộc tội mà đốt đi trong nơi định sẵn của nhà, ở ngoài nơi thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Con hãy đem con bò đực dâng làm tế lễ chuộc tội và thiêu nó trong nơi định sẵn của đền thờ, bên ngoài nơi thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngươi sẽ lấy con bò làm của lễ chuộc tội và đem thiêu nó ở một nơi được chỉ định trong khu vực đền thờ, nhưng ở bên ngoài khu vực thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Hãy lấy con bò tơ dâng làm lễ chuộc tội ấy, đem đốt tại một nơi định sẵn của đền thờ nhưng ở ngoài nơi thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Rồi bắt con bò đực làm của lễ tẩy sạch và dâng lên nơi được chỉ định trong khu vực đền thờ, bên ngoài toà nhà của đền thờ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Hnub tom qab koj muab ib tug laug tshis uas tsis muaj ib qho phem li coj los tua fij daws txim; thiab koj muab cov ntshav nchos rau saum lub thaj ua kevcai ntxuav ib yam li koj muab cov ntshav nyuj ua lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ngày thứ hai, người khá dâng một con dê đực không tì vít vì lễ chuộc tội, vì sự làm sạch bàn thờ, như đã dùng bò đực mà làm sạch vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vào ngày thứ hai, con phải dâng một con dê đực không tì vết làm tế lễ chuộc tội, và bàn thờ sẽ được thanh tẩy như đã dùng bò đực mà thanh tẩy vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Trong ngày thứ hai, ngươi sẽ dâng một con dê đực không tì vết làm của lễ chuộc tội, và làm nghi thức thanh tẩy bàn thờ giống như cách đã dùng con bò tơ để thanh tẩy bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vào ngày thứ hai, ngươi hãy dâng một con dê đực không tì vết để làm lễ chuộc tội, bàn thờ sẽ được thanh tẩy như đã dâng bò đực để làm thanh tẩy vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vào ngày thứ nhì hãy dâng một con dê đực không tật nguyền làm của lễ tẩy sạch. Thầy tế lễ sẽ làm cho bàn thờ tinh sạch sẵn sàng phục vụ Thượng Đế theo như cách đã làm cho con bò tơ đực.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Thaum uas koj ua kevcai ntxuav li ntawd tas lawm, koj muab ib tug ntsuag nyuj thiab ib tug thav yaj uas tsis muaj ib qho phem li

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Khi ngươi đã xong sự làm sạch, thì khá dâng một con bò đực tơ không tì vít, và một con chiên đực không tì vít, bắt ra từ trong bầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Khi đã thanh tẩy bàn thờ xong, con phải dâng một con bò đực tơ không tì vết và một con chiên đực không tì vết bắt từ trong bầy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Khi ngươi đã thanh tẩy bàn thờ xong, ngươi sẽ dâng một con bò tơ đực không tì vết và một con chiên đực không tì vết bắt từ trong bầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Khi đã thanh tẩy xong bàn thờ, hãy dâng một con bò tơ đực không tì vết và một con chiên đực không tì vết từ trong bầy.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Khi ngươi đã làm cho bàn thờ tinh sạch và sẵn sàng thì hãy dâng một con bò tơ đực và một con chiên đực bắt từ bầy. Các con thú đó không được có tật nguyền.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24coj los rau kuv. Cov povthawj yuav muab ntsev nphoo rau ob tug tsiaj ntawd thiab muab tua hlawv fij rau kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngươi sẽ đem hai vật đó gần trước mặt Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ rưới muối lên, và dâng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Con sẽ dâng chúng trước mặt Đức Giê-hô-va, và các thầy tế lễ rắc muối lên và dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Khi ngươi dâng chúng trước mặt CHÚA, các tư tế sẽ rảy muối trên chúng, rồi dâng chúng làm của lễ thiêu lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Hãy đem chúng đến trước mặt CHÚA; các thầy tế lễ rảy muối trên chúng và dâng chúng làm tế lễ thiêu cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ngươi phải dâng chúng lên trước mặt CHÚA. Thầy tế lễ sẽ rắc muối lên và dâng chúng làm của lễ thiêu cho CHÚA.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Xya hnub ntawd, ib hnub twg koj yuav tsum muab ib tug thav tshis, ib tug ntsuag nyuj, thiab ib tug thav yaj uas tsis muaj ib qho phem li los tua ua khoom fij daws txim kom txwm xya hnub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Thẳng bảy ngày, mỗi ngày ngươi khá sắm một con dê đực, để làm lễ chuộc tội; và sắm một con bò đực tơ, một con chiên đực không tì vít, bắt ra từ trong bầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Trong bảy ngày, mỗi ngày con phải cung cấp một con dê đực để làm tế lễ chuộc tội và dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực không tì vết bắt ra từ trong bầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Trong bảy ngày, mỗi ngày ngươi sẽ dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội; ngươi cũng sẽ dâng một con bò đực tơ và một con chiên đực bắt từ trong bầy, cả hai con đều không tì vết.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Trong bảy ngày, mỗi ngày ngươi phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội; người ta cũng dâng một con bò tơ đực và một con chiên đực không tì vết từ trong bầy.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Suốt bảy ngày, mỗi ngày các ngươi phải dâng một con dê làm của lễ tẩy sạch. Ngoài ra các thầy tế lễ phải chuẩn bị một con bò tơ đực và một con chiên đực bắt từ bầy. Các con thú đó không được có tật nguyền.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Xya hnub ntawd cov povthawj ua kevcai ntxuav lub thaj kom tiav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Thẳng bảy ngày, phải làm lễ chuộc tội cho bàn thờ, phải làm sạch nó, biệt nó riêng ra thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Trong bảy ngày, họ phải làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và phải thanh tẩy nó để biệt riêng nó ra thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Trong bảy ngày, chúng sẽ chuộc tội cho bàn thờ và thanh tẩy nó, và như thế chúng sẽ làm cho nó ra thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Trong bảy ngày người ta sẽ làm lễ chuộc tội, thanh tẩy và như thế dâng hiến bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Trong bảy ngày các thầy tế lễ phải làm cho bàn thờ tinh sạch và sẵn sàng phục vụ Thượng Đế. Rồi họ sẽ dâng bàn thờ lên cho Ngài.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27Thaum dhau xya hnub ntawd lawm, hnub yim cov povthawj mam pib fij khoom rau saum lub thaj, hlawv khoom theej txhoj thiab fij khoom ua kev sib raug zoo. Ces kuv yuav txaus siab rau nej sawvdaws. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Sau những ngày ấy qua rồi, từ ngày thứ tám trở đi, khi các thầy tế lễ sẽ dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân của các ngươi trên bàn thờ ấy, thì ta sẽ nhận cho, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Khi những ngày ấy qua rồi, từ ngày thứ tám trở đi, các thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an của các ngươi trên bàn thờ ấy và Ta sẽ chấp nhận các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Khi những ngày ấy qua rồi, từ ngày thứ tám trở đi, các tư tế sẽ dâng trên bàn thờ các của lễ thiêu của các ngươi và các của lễ cầu an của các ngươi, rồi Ta sẽ chấp nhận các ngươi,’” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Sau khi những ngày ấy đã mãn, từ ngày thứ tám về sau các thầy tế lễ sẽ dâng các tế lễ thiêu và tế lễ cầu an của các ngươi trên bàn thờ, bấy giờ Ta sẽ nhậm các tế lễ ấy, CHÚA tuyên bố.”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Cuối bảy ngày ấy, đến ngày thứ tám và tiếp theo, các thầy tế lễ phải dâng trên bàn thờ của lễ thiêu và của lễ thân hữu của họ. Rồi ta sẽ chấp nhận các ngươi, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”