So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Mas nwg coj kuv rov lug rua ntawm lub qhov rooj tuam tsev, ua cav muaj dej ndwg tawm huv qaab lub paws rooj tuam tsev moog rua saab nub tuaj, tsua qhov lub tuam tsev tig rua saab nub tuaj. Dej ndwg huv qaab lub paws rooj saab nraag moog rua ntawm lub thaaj saab nraag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông; và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Kế đó, người ấy dẫn tôi về đến cửa đền thờ và nầy, dòng nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa của đền thờ về phía đông (vì đền thờ xây về hướng đông). Dòng nước ấy từ bên phải đền thờ chảy xuống phía nam của bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau đó người ấy đem tôi trở lại lối vào đền thờ, và này, có nước từ dưới ngạch cửa của đền thờ chảy ra hướng đông, vì đền thờ hướng về phía đông. Nước chảy ra từ dưới và phía bên phải của ngạch cửa đền thờ, rồi chảy dọc theo phía nam của bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Người ấy đem tôi trở lại lối vào đền thờ; kìa, có nước tuôn ra từ dưới thềm cửa đền thờ và chảy về phía đông vì mặt tiền đền thờ hướng về phía đông. Nước từ bên dưới phía nam của đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Người dẫn tôi trở lại cửa đền thờ thì tôi thấy nước rỉ ra từ dưới ngạch cửa và chảy về phía Đông. Đền thờ quay về hướng Đông. Nước rỉ xuống từ vách phía Nam của đền thờ và chảy về phía Nam của bàn thờ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2Nwg coj kuv tawm moog lub qhov rooj saab peg, nwg coj kuv moog saab nrau moog txug lub rooj loog saab nrau kws tig rua saab nub tuaj, mas dej ndwg ntawm rooj loog saab nraag moog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc, và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài, cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông; và nầy, có những nước chảy về bên hữu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Người ấy đem tôi ra bằng con đường của cổng phía bắc và dẫn tôi đi vòng quanh phía bên ngoài cho đến cổng ngoài hướng về phía đông và nước từ phía nam chảy về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Kế đó người ấy đem tôi ra qua cổng ở phía bắc, rồi dẫn tôi đi vòng ở bên ngoài đến cổng ngoài, cổng nhìn về hướng đông, và này, nước từ bên phải của đền thờ cứ chảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Người ấy đem tôi ra ngoài bằng cổng phía bắc, dẫn tôi đi vòng phía ngoài đến cổng ngoài, là cổng hướng về phía đông, và kìa, nước chảy ra từ phía nam.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Người mang tôi qua bên ngoài cửa Bắc và dẫn tôi đi quanh bên ngoài cho đến bên ngoài cửa Đông. Tôi thấy nước rỉ ra từ phía Nam của cửa.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Tug txwvneej hov moog rua saab nub tuaj hab tuav ib txuj hlua ntsuag huv nwg txhais teg. Nwg ntsuag tau ib txheeb tshwm hab coj kuv hlaa dej moog, mas dej tub txwj cos taw.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cu-đê; người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Tiến về phía đông, tay cầm một cái dây đo, người ấy đo được năm trăm mét, và dẫn tôi lội qua nước; nước vừa đến mắt cá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người ấy cầm cây đo trong tay và đi về hướng đông. Người ấy đo năm trăm tám mươi mét, rồi dẫn tôi lội qua nước; nước ngập đến mắt cá.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người ấy đi về hướng đông, tay cầm thước đo và đo một ngàn thước; người dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến mắt cá chân.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Người đi về phía Đông, trong tay cầm dây và đo năm trăm thước. Rồi người dẫn tôi đi qua nước, mực nước lên đến mắt cá tôi.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Nwg rov ntsuag tau dua ib txheeb tshwm. Nwg coj kuv hlaa dej moog mas dej tub txwj hauv caug. Nwg rov ntsuag tau dua ib txheeb tshwm. Nwg coj kuv hlaa dej moog, mas dej tub txwj duav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Người ấy lại đo năm trăm mét và dẫn tôi đi qua nước; nước vừa đến đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm mét nữa và dẫn tôi đi qua nước; nước lên đến ngang hông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Người ấy đo năm trăm tám mươi mét nữa, rồi dẫn tôi lội qua nước; nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo thêm năm trăm tám mươi mét nữa, rồi dẫn tôi lội qua nước; nước ngập đến ngang hông.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Người ấy đo một ngàn thước rồi dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến đầu gối; người lại đo một ngàn thước và dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến thắt lưng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Người đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước lên đến đầu gối tôi. Người đo năm trăm thước nữa, rồi dẫn tôi qua nước, thì nước lên đến hông tôi.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Nwg rov ntsuag tau dua ib txheeb tshwm, mas ua ib tug nam dej hlub kuv hlaa tsw tau lawm, tsua qhov dej hlub, tub heev txaus ua luam dej lawm, yog ib tug dej hlub hlaa tsw tau lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được; vì nước đã lên, phải đạp bơi; ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Người ấy lại đo năm trăm mét nữa; bấy giờ là một con sông mà tôi không thể đi qua được vì nước đã lên cao, mà phải bơi qua; đó là một con sông mà người ta không thể đi qua được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Người ấy tiếp tục đo thêm năm trăm tám mươi mét nữa, bấy giờ nó đã thành một con sông, và tôi không thể lội qua được, vì nước đã quá sâu; đó là một dòng sông phải bơi mới được, thật là một con sông lớn không thể lội bộ qua được.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người ấy lại đo một ngàn thước nữa, bấy giờ là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước sông dâng cao; nước sông sâu phải bơi, không thể đi qua được.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người đo năm trăm thước nữa thì lúc đó là một con sông tôi không thể nào băng qua được. Nước lên quá cao; chỉ có thể bơi thôi. Đó là một con sông không ai băng qua được.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Mas nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, koj pum tej nuav lov?”Tes nwg txawm coj kuv rov qaab taug ntug dej lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Bấy giờ người bảo ta rằng: Hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Bấy giờ, người ấy bảo tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không?”Rồi người ấy đem tôi trở lại nơi bờ sông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Người ấy nói với tôi, “Hỡi con người, ngươi có thấy không?”Sau đó người ấy đem tôi trở lại bờ sông.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không?” Người dẫn tôi trở lại bờ sông.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Người hỏi tôi, “Hỡi con người, ngươi có thấy điều nầy không?”Rồi người dẫn tôi trở lại bờ sông.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Thaus kuv rov qaab lug, kuv pum muaj ntoo ntau kawg ntawm ob saab ntug dej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Khi đến đó rồi, nầy, bên nầy và bên kia bờ sông có cây rất nhiều.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi đến đó rồi, nầy, hai bên bờ sông có rất nhiều cây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi tôi trở lại, và này, ở hai bên bờ sông có rất nhiều cây.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Khi tôi trở lại, kìa, ở hai bên bờ sông có rất nhiều cây cối.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi tôi trở lại thì thấy hai bên bờ có nhiều cây mọc.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Mas nwg has rua kuv tas, “Tug dej nuav ndwg ncaaj moog rua saab nub tuaj hab ndwg moog txug Alanpa. Thaus tug dej ndwg rua huv Havtxwv Tuag mas tej dej huv havtxwv ca le tsuag tsw daw ntsev lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Người ấy bảo tôi: “Dòng nước nầy chảy thẳng đến phương đông xuống nơi đồng bằng và chảy về biển, và khi đã chảy về biển thì nước biển trở nên ngọt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Người ấy nói với tôi, “Dòng nước nầy chảy về miền đông, chảy xuống vùng A-ra-ba, rồi chảy vào Biển Chết. Khi nó chảy vào Biển Chết, nước biển ở đó sẽ được chữa lành và biến thành nước ngọt.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về vùng phía đông, xuống miền A-ra-ba, đổ vào biển; khi đổ vào biển, nước biển sẽ trở nên lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người bảo tôi, “Nước sông nầy sẽ chảy về hướng Đông đi xuống thung lũng sông Giô-đanh. Khi nó chảy vào Biển Chết thì nước sẽ trở nên ngọt.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Tug dej hov ndwg moog rua hovtwg mas yuav muaj txhua yaam tsaj coob coob caj sa nyob ua ib paab ib paab, hab yuav muaj ntseg ntau kawg, tsua qhov tug dej ndwg moog txug hovtwg, dej havtxwv kuj tsuag rua hov ntawd, tug dej moog txug hovtwg txhua yaam tsaj yuav caj sa nyob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bất cứ nơi nào mà sông ấy chảy đến thì mọi sinh vật, tức là sinh vật sống động trong nước, đều sẽ được sống và ở đó sẽ có rất nhiều loài cá. Nước ấy chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt, và nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Khi dòng nước ấy chảy đến đâu, các sinh vật bơi lội lúc nhúc sẽ sống đến đó. Khi dòng nước ấy chảy đến nơi nào, nơi đó sẽ có rất nhiều cá, vì nước ở đó sẽ được chữa lành; và hễ dòng nước ấy chảy đến đâu, mọi vật ở nơi đó sẽ sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật bò sát ở đó sẽ sống. Sẽ có rất nhiều cá khi nước này chảy đến đó và nước sẽ trở nên lành; sông này chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đều sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nơi nào sông chảy đến có rất nhiều cá. Chỗ nào nước nầy chảy vào Biển Chết thì nước sẽ hóa ngọt, cho nên hễ nơi nào sông nầy chảy đến đều có nhiều sinh vật trong đó.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Cov kws muab ntseg kuj yuav sawv ntsug ntawm ntug havtxwv. Txwj ntawm lub moos Eekenti moog txug Ee‑ela‑i yuav ua chaw zab vaag. Tej ntseg ntawd yuav muaj ntau yaam, ib yaam nkaus tej ntseg huv Havtxwv Luj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Những người đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im sẽ là nơi để giăng lưới. Ở đó, có nhiều loại cá, giống như cá ở Biển Lớn vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Các ngư phủ sẽ đứng dọc trên bờ; từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Éc-la-im, nơi nào cũng sẽ thấy có lưới giăng ra phơi. Cá đủ loại sẽ rất nhiều, nhiều như cá ngoài Biển Lớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngư phủ sẽ đứng trên bờ, từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im, sẽ có những chỗ để giăng lưới; cá rất nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các người đánh cá đứng bên Biển Chết. Từ Ên-ghê-đi suốt cho tới Ên-Ghê-lam sẽ có nhiều chỗ quăng lưới. Sẽ có rất nhiều cá trong Biển Chết như ở Địa-trung-hải vậy.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11Tej qhov kws ua paag teev paag tuag dej yuav tsw tsuag, yuav tseg ca ua ntsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng những chằm những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt, mà bỏ làm đất muối.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng các đầm lầy của nó sẽ không trở nên ngọt mà dùng làm ruộng muối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng nước ở các đầm lầy và các vũng sẽ không biến thành nước ngọt, chúng sẽ vẫn là nước mặn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nước trong những đầm lầy sẽ không thành ngọt nhưng để làm muối.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng các đầm lầy sẽ không hóa ngọt; chúng sẽ để dành cho muối.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Lawv ob saab ntug dej yuav muaj txhua yaam ntoo kws noj tau. Tej nplooj yuav tsw tuag tshaav, hab tej txwv yuav tsw txawj dua taw, yuav txw txwv tshab txhua lub hlis vem yog tug dej kws yug tej txwv ntoo hov ndwg tawm huv lub chaw pe Yawmsaub lug. Tej txwv ntoo hov noj tau, tej nplooj kuj yog tshuaj khu mob.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Trên bờ sông ấy, bên nầy và bên kia, sẽ sinh đủ loại cây ăn trái, lá chúng không hề héo và trái chúng không hề dứt. Mỗi tháng, chúng sẽ sinh ra trái mới, vì nước chảy ra từ nơi thánh tưới cho chúng. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Dọc hai bên bờ sông sẽ mọc đủ loại cây ăn trái. Lá của chúng sẽ không héo úa, trái của chúng sẽ không rụng non, nhưng mỗi tháng chúng sẽ ra trái mới, vì nước nuôi chúng chảy ra từ nơi thánh. Trái của chúng được dùng để ăn, còn lá của chúng được dùng để chữa bịnh.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Dọc theo hai bên bờ sông, người ta sẽ trồng đủ loại cây ăn trái, lá sẽ không tàn, trái không dứt; mỗi tháng cây đều sinh trái nhờ nước từ đền thờ chảy ra. Trái sẽ dùng làm thực phẩm và lá làm thuốc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tất cả các loại cây ăn trái sẽ mọc hai bên bờ sông, lá của chúng sẽ không khô héo. Các cây sẽ ra trái mỗi tháng vì nước từ đền thờ chảy ra tưới chúng. Trái cây sẽ dùng làm thức ăn, còn lá thì dùng làm thuốc chữa bệnh.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, “Nuav yog tej nrwm teb kws mej yuav faib tebchaws ua qub txeeg qub teg rua kaum ob xeem Yixayee. Xeem Yauxej yuav tau ob feem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy là giới hạn của cõi đất mà các ngươi sẽ chia cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. Giô-sép sẽ có hai phần.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy là ranh giới của vùng đất mà các ngươi sẽ chia cho mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. Giô-sép sẽ được hai phần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ðây là những đường biên giới của xứ mà các ngươi sẽ chia nhau để nhận làm sản nghiệp cho mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên, với hai phần cho Giô-sép.

Bản Dịch Mới (NVB)

13CHÚA phán như vầy: “Đây là ranh giới để các ngươi phân chia đất làm sản nghiệp cho mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên, Giô-sép sẽ được hai phần.

Bản Phổ Thông (BPT)

13CHÚA là Thượng Đế phán: “Đây là ranh giới của xứ được chia ra cho mười hai chi tộc của Ít-ra-en. Giô-xép sẽ được hai phần đất.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14Mej yuav faib sws npaug zog. Kuv cog lug tas kuv yuav muab rua mej tej laug hab lub tebchaws nuav yuav poob rua mej ua mej qub txeeg qub teg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Các ngươi sẽ được nó mà chia nhau làm sản nghiệp; vì ta đã thề sẽ ban xứ nầy cho tổ phụ các ngươi, thì các ngươi sẽ được đất ấy làm kỷ phần.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Các ngươi sẽ chia nhau làm sản nghiệp vì Ta đã thề sẽ ban đất nầy cho tổ phụ các ngươi, và các ngươi sẽ được đất ấy làm sản nghiệp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Các ngươi sẽ thừa hưởng xứ với nhau. Số là Ta đã đưa tay lên thề với tổ tiên các ngươi để ban nó cho các ngươi; bây giờ xứ ấy sẽ là sản nghiệp của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Mỗi người đều sẽ được phân chia sản nghiệp bằng nhau vì Ta đã đưa tay thề ban đất cho tổ tiên các ngươi nên đất này sẽ thuộc về các ngươi để làm sản nghiệp.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ngươi phải chia đất cho đồng đều. Ta đã hứa cấp đất đó cho các tổ tiên ngươi cho nên đất nầy sẽ thuộc về ngươi để làm tài sản gia đình.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15“Nuav yog tej nrwm teb huv lub tebchaws nuav. Saab peg mas txwj ntawm Havtxwv Luj moog txug lub moos Heloo moog txug txujkev kws moog rua lub moos Hama, hab moog txug lub moos Xenta,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nầy là giới hạn của đất: về phía bắc, từ biển lớn, theo con đường Hết-lôn cho đến đường sang Xê-đát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Đây là ranh giới của đất: Về phía bắc, từ Biển Lớn theo con đường Hết-lôn cho đến đường dẫn đến Xê-đát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ðây là các đường biên giới của xứ:Về phía bắc, từ bờ Ðịa Trung Hải chạy dọc theo đường về hướng Hết-lôn, rồi đi qua Lê-bô Ha-mát đến Xê-đát,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Đây là ranh giới của đất: Về phía bắc, từ Biển Lớn theo con đường Hết-lon qua Lê-bô Xê-đát,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Đây sẽ là ranh giới của xứ: Về phía Bắc từ Địa-trung-hải chạy dài đến Hết-lôn, hướng về Lê-bô Ha-mát và trải dài đến các thị trấn Xê-bát,

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16lub moos Npelautha, lub moos Xila‑i kws nyob ntawm lub nroog Ntamaxaka hab Hama nrwm teb, moog txug lub moos Haxawhathikhoo kws nyob ntawm Haulaa tebchaws nrwm teb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ha-mát, Bê-rốt và Síp-ra-im, giữa bờ cõi Đa-mách và bờ cõi Ha-mát, Hát-se-Hát-thi-côn trên bờ cõi Ha-vơ-ran.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ha-mát, Bê-rốt và Síp-ra-im, (biên giới giữa Đa-mách và Ha-mát), Hát-se Hát-thi-côn, tức trên biên giới của Ha-vơ-ran.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bê-rô-tha, Síp-ra-im, địa danh nằm giữa biên giới của Ða-mách và Ha-mát, và tiếp tục đến Ha-xa Ha-ti-côn, địa danh nằm ở ranh giới của Hau-ran.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ha-mát, Bê-rốt và Síp-ra-im nằm giữa ranh giới Đa-mách và Ha-mát, Hát-se Hát-thi-côn nằm trên ranh giới Ha-vơ-ran.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Bê-rô-tha, và Xíp-ra-im trên ranh giới giữa Đa-mách và Ha-mát. Rồi nó sẽ tiếp tục chạy đến thị trấn Ha-xe Hát-ti-côn trên ranh giới của xứ Hau-ran.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17Yog le nuav tug nrwm teb yuav txwj ntawm havtxwv moog txug lub moos Haxa‑enoo kws nyob ntawm Ntamaxaka nrwm teb saab peg, hab saab peg yog npuas lub moos Hama nrwm teb. Nuav yog nrwm teb saab peg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ấy vậy bờ cõi chạy dài từ biển đến Hát-sa-Ê-nôn, trên bờ cõi Đa-mách về phía bắc lấy Ha-mát làm giới hạn; ấy sẽ là phía bắc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Biên giới nầy chạy dài từ biển đến Hát-sa-ê-nôn đến biên giới phía bắc của Đa-mách, và đến biên giới Ha-mát phía bắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Như vậy biên giới phía bắc bắt đầu từ Biển chạy đến Ha-xa Ê-nan, nằm về phía bắc biên giới của Ða-mách, với biên giới của Ha-mát ở phía bắc. Ðó sẽ là biên giới ở phía bắc.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vậy, ranh giới sẽ chạy từ biển tới Hát-se Ê-nôn tại biên giới Đa-mách; từ miền bắc đi lên hướng bắc là ranh giới Ha-mát, ấy là ranh giới phía bắc.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Như vậy ranh giới sẽ chạy từ Địa-trung-hải cho đến thị trấn Ha-xa Ê-nan, thuộc Đa-mách và Ha-mát nằm trên phía Bắc. Đó là mạn Bắc của xứ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18“Nrwm teb saab nub tuaj txwj ntawm lub moos Haxa‑enoo hab moog rua nraag Ntamaxaka hab tebchaws Haulaa ntu nruab nraab, lawv tug dej Yalatee kws quas Kile‑a tebchaws hab Yixayee tebchaws moog txug havtxwv saab nub tuaj moog txug lub moos Thama. Nuav yog nrwm teb saab nub tuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Phía đông chạy dài giữa Ha-vơ-ran, Đa-mách, Ga-la-át và đất Y-sơ-ra-ên, dọc theo sông Giô-đanh. Các ngươi khá đo phần đất từ bờ cõi phía bắc cho đến biển phía đông; ấy sẽ là phía đông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Phía đông chạy dài giữa Ha-vơ-ran, Đa-mách, Ga-la-át và đất Y-sơ-ra-ên, dọc theo sông Giô-đanh. Các ngươi hãy đo phần đất từ biên giới phía bắc cho đến biển phía đông. Đó là biên giới phía đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Về biên giới phía đông, các ngươi sẽ bắt đầu từ ranh giới giữa Hau-ran và Ða-mách, rồi chạy dọc theo Sông Giô-đanh, qua giữa vùng Ghi-lê-át và lãnh thổ của I-sơ-ra-ên cho đến bờ phía đông của Biển Chết và tiếp tục về hướng nam đến Ta-ma. Ðó sẽ là biên giới ở phía đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Phía đông, từ Ha-vơ-ran đến Đa-mách, dọc theo sông Giô-đanh từ Ga-la-át và đất Y-sơ-ra-ên ra biển đông, đến tận Ta-ma; ấy là ranh giới phía đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Về phía Đông ranh giới chạy về phía Nam từ một điểm giữa Hau-ran và Đa-mách. Nó chạy dọc theo sông Giô-đanh giữa Ghi-lê-át và xứ Ít-ra-en rồi tiếp tục chạy đến thị trấn Ta-ma trên Biển Chết. Đó là mạn Đông của xứ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19“Nrwm teb saab nraag txwj ntawm lub moos Thama moog txug lub paag dej Melinpa Khante, hab lawv tug dej Iyi moog txug Havtxwv Luj. Nuav yog nrwm teb saab nraag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Phía nam chạy từ Tha-ma cho đến sông Mê-ri-ba, tại Ca-đe, đến khe Ê-díp-tô, cho đến biển lớn; ấy là phía nam.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Phía nam chạy từ Tha-ma cho đến sông Mê-ri-ba tại Ca-đe, đến tận khe Ai Cập cho đến Biển Lớn. Đó là biên giới phía nam.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Về biên giới phía nam, nó sẽ bắt đầu từ Ta-ma đi về các nguồn nước ở Mê-ri-ba trong vùng Ca-đe, rồi từ đó tiếp tục đi dọc theo Suối Ai-cập ra đến Ðịa Trung Hải. Ðó sẽ là biên giới ở phía nam.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Phía nam, từ Ta-ma đến dòng nước Ma-ri-ba tại Ca-đê, dọc theo con suối Ai Cập đến Biển Lớn; ấy là ranh giới phía nam.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Về phía Nam ranh giới sẽ chạy về hướng Đông từ Ta-ma suốt cho đến các suối nước của Mê-ri-ba Ka-đe. Rồi nó sẽ chạy dọc theo suối Ai-cập đến Địa-trung-hải. Đó sẽ là mạn Nam của xứ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20“Saab nub poob mas Havtxwv Luj yog nrwm teb moog txug peg kws ncaaj txujkev moog rua lub moos Hama. Nuav yog nrwm teb saab nub poob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Phía tây sẽ là biển lớn, từ bờ cõi phía nam cho đến lối vào Ha-mát; ấy là phía tây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Phía tây sẽ là Biển Lớn, từ biên giới phía nam cho đến lối vào Ha-mát. Đây là biên giới phía tây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Về biên giới phía tây, Ðịa Trung Hải sẽ là biên giới. Nó bắt đầu từ địa điểm nơi bờ biển của biên giới phía nam cho đến địa điểm nơi bờ biển của biên giới phía bắc, nơi đối ngang với Lê-bô Ha-mát. Ðó sẽ là biên giới ở phía tây.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Phía tây, Biển Lớn sẽ là ranh giới đến tận điểm đối diện Lê-bô Ha-mát; ấy là ranh giới phía tây.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Về phía Tây thì Địa-trung-hải sẽ làm ranh giới cho đến một nơi đối ngang Lê-bô Ha-mát. Đó sẽ là mạn Tây của xứ các ngươi.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21“Yog le nuav mej yuav faib lub tebchaws rua mej txhua xeem Yixayee.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Các ngươi khá chia đất nầy cho nhau, theo chi phái Y-sơ-ra-ên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Các ngươi phải chia đất nầy cho nhau theo từng bộ tộc Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Các ngươi sẽ chia xứ đó cho các chi tộc của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vậy, các ngươi hãy phân chia xứ này giữa vòng các ngươi tùy theo chi tộc Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ngươi sẽ chia xứ nầy cho các chi tộc Ít-ra-en.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Mej yuav faib lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rua mej hab rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab yug mivnyuas rua huv mej lawm. Mej yuav suav tas puab yog tuabneeg Yixayee, puab yuav nrug mej xeem Yixayee muaj feem tau lub tebchaws ua qub txeeg qub teg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22các ngươi khá bắt thăm mà chia cho các ngươi và cho những người ngoại trú ngụ giữa các ngươi và sanh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi chúng nó như là kẻ bổn tộc giữa con cái Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ được sản nghiệp với các ngươi ở giữa chi phái Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Các ngươi phải bắt thăm để chia sản nghiệp cho chính các ngươi và cho những người ngoại cư ngụ giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi họ như những người dân sinh trưởng tại Y-sơ-ra-ên; họ cũng được phân chia sản nghiệp giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Các ngươi hãy bắt thăm mà chia sản nghiệp cho nhau và cho những người ngoại quốc đã định cư sống giữa các ngươi, tức cho những người đã sinh con đẻ cái sống giữa các ngươi. Các ngươi phải đối xử với những người ấy như những người cùng bổn quốc giữa dân I-sơ-ra-ên. Chúng sẽ được hưởng sản nghiệp chung với các ngươi giữa các chi tộc của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Các ngươi hãy bắt thăm chia đất này làm sản nghiệp cho các ngươi và cho những ngoại kiều định cư giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi họ như người bản xứ Y-sơ-ra-ên; họ cũng sẽ được bắt thăm chia phần sản nghiệp với các ngươi giữa các chi tộc Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ngươi sẽ chia nó làm tài sản gia đình cho các ngươi và cho các người ngoại quốc sinh sống và có con cái giữa các ngươi. Ngươi phải đối xử với họ như những người sinh trưởng trong Ít-ra-en; họ cũng phải được chia đất cùng với các chi tộc Ít-ra-en.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23Lwm haiv tuabneeg yuav nrug xeem twg nyob kuj tau, mej ca le faib teb ua qub txeeg qub teg rua nwg hov ntawd. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Người ngoại sẽ trú ngụ trong chi phái nào, thì các ngươi sẽ lấy sản nghiệp ở đó mà cấp cho nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Người ngoại cư ngụ trong bộ tộc nào thì các ngươi sẽ lấy sản nghiệp ở đó mà cấp cho họ,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Những người ngoại quốc ấy sống giữa chi tộc nào, các ngươi phải chia cho chúng phần sản nghiệp giữa chi tộc ấy,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Người ngoại kiều định cư trong chi tộc nào, thì các ngươi phải cho nó sản nghiệp ở đó;” CHÚA tuyên bố.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Trong bất cứ vùng đất nào có người ngoại quốc cư ngụ thì ngươi phải cấp phần đất ấy cho họ, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”