So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Peb tau nyob ywj pheej li ntawd twb yog vim Khetos tso peb dim. Yog li ntawd cia li nyob ruaj, tsis txhob rov qab mus kwv tus quab uas ua qhev dua li lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta để chúng ta hưởng tự do. Vậy hãy đứng vững, và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vì tự do mà Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta. Vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do nên hãy vững mạnh. Đừng mang ách nô lệ dưới luật pháp nữa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Nimno kuv Povlauj hais rau nej tias yog nej tseem ua kevcai txiav ces Khetos yuav tsis muaj qabhau dabtsi rau nej kiag li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Tôi, Phao-lô, nói với anh em rằng nếu anh em phải chịu cắt bì thì Đấng Christ không ích gì cho anh em cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Xin anh chị em hãy chú ý. Tôi, Phao-lô, nói với anh chị em rằng nếu anh em phải được cắt bì, thì Ðấng Christ chẳng ích lợi gì cho anh chị em cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Này, chính tôi là Phao-lô bảo anh chị em rằng: Nếu anh chị em chịu phép cắt bì thì Chúa Cứu Thế không ích lợi gì cho anh chị em cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi, Phao-lô bảo anh em điều nầy: Nếu anh chị em trở lại theo luật pháp bằng cách chịu phép cắt dương bì thì Chúa Cứu Thế sẽ không ích gì cho anh em cả.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Kuv rov qhia dua rau txhua tus uas ua kevcai txiav tias lawv raug muab khi kom xyaum raws li txoj kevcai huvsi lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Tôi lại xác quyết với tất cả những ai chịu cắt bì rằng họ buộc phải tuân giữ toàn bộ luật pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Tôi xin xác chứng lại với mọi người đã được cắt bì rằng họ bị buộc phải tuân giữ toàn bộ Luật Pháp.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Một lần nữa, tôi long trọng xác nhận với mọi người chịu phép cắt bì rằng: Họ buộc phải tuân giữ trọn vẹn Kinh Luật.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngoài ra, tôi nhắc nhở mọi người đàn ông là nếu họ chịu phép cắt dương bì thì họ phải vâng giữ toàn thể luật pháp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Nej cov uas xav raug suav tias ncaj ncees vim qhov uas xyaum raws li txoj kevcai, nej kuj raug muab txiav tu nrho ntawm Khetos thiab poob ntawm Vajtswv txojkev hlub lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Anh em nào muốn được xưng công chính bởi luật pháp thì đã lìa khỏi Đấng Christ, đánh mất ân điển rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Anh chị em nào muốn được xưng công chính bởi Luật Pháp thì đã đoạn tuyệt với Ðấng Christ, anh chị em đã đánh mất ân sủng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Anh chị em nào muốn được tuyên xưng công chính bởi Kinh Luật thì bị đoạn tuyệt với Chúa Cứu Thế, mất ân sủng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nếu anh chị em tìm cách làm vừa lòng Thượng Đế qua con đường luật pháp thì đời sống của anh chị em trong Chúa Cứu Thế xem như chấm dứt—anh chị em mất ân phúc của Thượng Đế rồi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Vim peb muaj Vaj Ntsuj Plig thiab muaj kev ntseeg peb thiaj tos rawv txojkev ncaj ncees uas peb vam tias yuav tau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Còn chúng ta thì bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà trông đợi niềm hi vọng về sự công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng chúng ta nhờ Ðức Thánh Linh, bằng đức tin, đang nôn nóng chờ đợi hy vọng của sự công chính.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Về phần chúng ta, nhờ Thánh Linh, bởi đức tin chúng ta mong đợi sự công chính mà chúng ta vẫn hy vọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng nhờ đức tin, chúng ta nóng lòng chờ đợi sự công chính mà chúng ta hi vọng qua Thánh Linh.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6Rau qhov nyob hauv Yexus Khetos qhov uas ua kevcai txiav thiab tsis ua yeej tsis tseem ceeb dabtsi, tsuas yog txojkev ntseeg uas muaj kev sib hlub thiaj tseem ceeb xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vì, trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì trong Ðức Chúa Jesus Christ, được cắt bì hay không được cắt bì chẳng có giá trị gì, nhưng điều có giá trị là đức tin được tỏ ra qua hành động yêu thương.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su, chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng lợi ích gì, chỉ đức tin hành động trong tình yêu thương mới ích lợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Trong Chúa Cứu Thế thì dù chịu cắt dương bì hay không, chẳng quan hệ gì cả. Điều quan trọng là đức tin—loại đức tin tác động qua tình yêu.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Nej twb dhia tau zoo heev. Leejtwg tav tsis pub nej mloog txoj tseeb?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Anh em đang chạy giỏi như thế mà ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Anh chị em đang chạy ngon trớn, thế mà ai đã ngăn trở anh chị em trong nỗ lực vâng theo chân lý vậy?

Bản Dịch Mới (NVB)

7Cho đến nay anh chị em vẫn chạy giỏi; vậy ai đã ngăn cản anh chị em không cho vâng phục chân lý?

Bản Phổ Thông (BPT)

7Anh chị em đã chạy đua giỏi. Ai cản trở anh chị em vâng theo chân lý?

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Qhov uas luag haub ntxias li ntawd tsis yog los ntawm Vajtswv uas hu nej los ntseeg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Sự xúi giục đó hẳn không đến từ Đấng gọi anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Sự xúi giục đó dĩ nhiên không đến từ Ðấng đã kêu gọi anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Sự xúi giục này không đến từ Đấng kêu gọi anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Sự xúi giục ấy không phải đến từ Đấng đã gọi anh chị em đâu.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Ib nyuag qhov keeb me me ua rau ib phaj hmoov su tag huvsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Một ít men làm dậy cả đống bột.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Một ít men làm dậy cả đống bột.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Một chút men làm cả đống bột nổi lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hãy coi chừng vì “chỉ cần một chút men là đủ làm dậy cả đống bột.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Kuv ruaj siab hauv tus Tswv tias nej yuav tsis xav rau lwm yam. Tus uas ua rau nej ntxhov ntawd txawm yog leejtwg kuj xij nws yuav raug txim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Trong Chúa, tôi tin chắc rằng anh em sẽ không suy nghĩ khác với tôi; nhưng kẻ quấy rối anh em, bất kể là ai, sẽ phải bị hình phạt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Trong Chúa, tôi tin tưởng ở anh chị em rằng anh chị em không có ý gì khác; nhưng kẻ gây rối cho anh chị em phải mang lấy án phạt, bất kể kẻ ấy là ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Chính tôi, tôi có niềm tin nơi anh chị em rằng, ở trong Chúa anh chị em không có quan điểm nào khác. Còn kẻ quấy rầy anh chị em, bất kể người ấy là ai, sẽ phải chịu hình phạt.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng trong Chúa, tôi tin rằng anh chị em không nghĩ khác. Những người gây rối trong anh chị em sẽ bị trừng phạt, dù cho họ là ai đi nữa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Cov kwvtij, yog tias kuv tseem qhia kom ua kevcai txiav, ua cas kuv ho raug tsim txom? Yog li ntawd, tus khaublig ntoo yuav tsis ua rau neeg dawm lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thưa anh em, về phần tôi, nếu tôi còn rao giảng việc cắt bì thì tại sao tôi vẫn bị bắt bớ? Nếu đúng như thế, thập tự giá đâu còn là chướng ngại nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Thưa anh chị em, về phần tôi, nếu tôi giảng rằng sau khi tin Chúa người tin cần phải được cắt bì nữa, thì tại sao tôi còn bị bắt bớ? Nếu vậy thì chướng ngại của thập tự giá đã được dẹp bỏ rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Về phần tôi, thưa anh chị em, nếu tôi vẫn còn truyền giảng phép cắt bì thì tại sao tôi lại vẫn bị bắt bớ? Nếu quả như thế thì sự xúc phạm do thập tự giá gây ra đã bị hủy đi rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Thưa anh chị em, tôi chưa hề dạy rằng đàn ông phải chịu cắt dương bì. Nếu thỉnh thoảng tôi dạy về phép cắt dương bì thì tại sao tôi vẫn còn bị ngược đãi? Nếu tôi dạy phép cắt dương bì thì việc tôi giảng về thập tự giá không có gì trở ngại.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Kuv xav kom cov uas ua rau nej ntxhov ntawd muab lawv tus kheej sam kiag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ước gì những kẻ gây rối cho anh em tự cắt mình đi là hơn!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Tôi ước gì những kẻ cứ gây rối cho anh chị em hãy tự cắt chính mình đi!

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ước gì những kẻ quấy rối anh chị em, họ tự cắt mình đi là hơn.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tôi mong cho những người đang quấy nhiễu anh chị em tự thiến hết!

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Cov kwvtij, nej raug hu los nyob ywj pheej. Tiamsis tsis txhob siv txojkev ywj pheej ntawd ua hauv paus coj nej mus ua raws li lub cev nqaij tawv ntshaw, tiamsis ib leeg cia li zoo siab ua num rau ib leeg ntawm txojkev hlub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Thưa anh chị em, anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do, xin anh chị em đừng lợi dụng sự tự do đó để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình thương mà phục vụ như thể làm nô lệ lẫn nhau,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Thưa anh chị em, về phần anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do thì đừng lấy tự do làm dịp tiện thỏa mãn tính xác thịt. Nhưng hãy lấy tình yêu thương phục vụ lẫn nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Thưa anh chị em, Thượng Đế đã gọi anh chị em nhận sự tự do nhưng đừng lạm dụng sự tự do ấy để thỏa mãn dục vọng tội lỗi của mình. Hãy dùng tình yêu mà phục vụ nhau.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Rau qhov tag nrho txoj kevcai huvsi muab sau zog ua ib los hais tias, “Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14vì toàn bộ Luật Pháp được tóm lại trong một câu nầy,“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vì toàn thể Kinh Luật được hoàn thành trong một điều răn này: “Hãy yêu thương người khác như chính mình.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tất cả luật pháp có thể tóm tắt trong một mệnh lệnh nầy: “Hãy yêu người láng giềng như yêu mình.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Tiamsis yog nej sib tom sib ntxo cia li ceev faj tib zoo tsam ces nej ib leeg yuav ua rau ib leeg puam tsuaj tag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng nếu anh chị em cắn xé và ăn nuốt lẫn nhau, hãy coi chừng kẻo anh chị em sẽ tiêu diệt nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng nếu anh chị em cắn xé và ăn nuốt nhau, hãy coi chừng, kẻo anh chị em tiêu diệt lẫn nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Cho nên nếu anh chị em cứ mãi làm hại nhau hay cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, vì người nầy có thể bị người khác tiêu diệt.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Kuv hais tias, cia li ua lub neej raws li Vaj Ntsuj Plig, tsis txhob ua raws li lub cev nqaij tawv ntshaw.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Tôi muốn nói rằng: Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên tôi khuyên: Hãy sống theo Thánh Linh thì anh chị em sẽ không làm theo ý muốn của con người tội lỗi của mình.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Rau qhov tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw tawm tsam Vaj Ntsuj Plig, thiab tej uas Vaj Ntsuj Plig ntshaw kuj tawm tsam nqaij tawv. Ob yam no yeej sib tawm tsam, nej thiaj ua tsis tau tej uas nej xav ua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vì những dục vọng của xác thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và Ðức Thánh Linh nghịch với xác thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vì bản tính xác thịt ham muốn những điều trái với Thánh Linh và Thánh Linh ước muốn những điều trái với bản tính xác thịt; hai bên chống nghịch nhau như vậy, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thể xác nghịch với Thánh Linh và Thánh Linh nghịch với thể xác. Hai bên đối nghịch nhau như thế cho nên anh chị em không làm được điều mình muốn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Tiamsis yog Vaj Ntsuj Plig coj nej, nej kuj tsis nyob hauv txoj qab kevcai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Nhưng nếu anh chị em được Ðức Thánh Linh dẫn dắt, anh chị em không ở dưới Luật Pháp.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng nếu anh chị em được Thánh Linh hướng dẫn thì không lệ thuộc dưới Kinh Luật.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng nếu Thánh Linh hướng dẫn thì anh chị em không ở dưới luật pháp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Nqaij tawv li haujlwm pom tseeb li no, yog qhov uas ua nkauj ua nraug, ua phem ua qias, ua vuab tsuab,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Những việc của xác thịt thật là rõ ràng: gian dâm, ô uế, trụy lạc,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Các hành động theo tính xác thịt thật rõ ràng, ấy là: Gian dâm, ô uế, phóng đãng,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Những điều mà thể xác của con người tội lỗi chúng ta ham muốn rất rõ ràng: loạn luân, không tinh sạch, gian dâm,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20pe dab mlom, ua khawv koob, ua yeeb ncuab, sib cav sib ceg, sib khib, sib chim, sib txeeb, sib cam, tawg ua pab ua pawg,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng,

Bản Dịch Mới (NVB)

20thờ thần tượng, phù thủy, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái,

Bản Phổ Thông (BPT)

20thờ thần tượng, phù phép, ganh ghét, gây rối, đố kỵ, giận dữ, ích kỷ, gieo xung khắc với nhau, gây chia rẽ,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21ntshaw luag tug, qaug dej qaug cawv, ua nqaj ua nqug thiab dua lwm yam zoo li no uas kuv twb ntuas nej ua ntej tias cov uas ua tej no yuav tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws kiag li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21ganh tị, say sưa, ham ăn mê uống, và những điều tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em, như tôi đã nói trước đây, hễ ai làm những việc như thế sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

21ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em như tôi đã từng cảnh cáo rằng: Những người làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

21ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt chè chén cùng những việc tương tự. Tôi cảnh cáo anh chị em cũng như tôi đã từng cảnh cáo: Những người làm những việc như thế không thể nào hưởng được Nước Trời đâu.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22Tiamsis Vaj Ntsuj Plig txi txiv li no, yog kev hlub, kev xyiv fab, kev siab tus, kev thev taus, kev khuvleej, kev ua zoo, kev ua ncaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín,

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng Thánh Linh sinh ra những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, ôn hòa, đức độ, trung tín,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

23lub siab mos siab muag thiab paub tswj tus kheej. Tej no tsis muaj kevcai txwv kiag li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Không có luật pháp nào cấm các sự đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

23nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

23khiêm nhường, tiết độ. Không có luật nào cấm đoán những điều ấy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

24Cov uas yog Yexus Khetos li lawv twb muab lawv lub cev nqaij tawv thiab tej uas lub cev ntshaw thiab xav teem ua ke rau saum tus khaublig ntoo lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Những người thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh vào thập tự giá xác thịt với những tham muốn và dục vọng của mình rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-su đã đóng đinh bản tánh xác thịt cùng với tình dục và dục vọng mình vào thập tự giá.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Những ai thuộc về Chúa Cứu Thế đã đóng đinh con người tội lỗi của mình cùng với tình cảm ích kỷ và những điều ác trong lòng vào thập tự giá rồi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

25Yog peb muaj txojsia nyob hauv Vaj Ntsuj Plig, peb cia li ua lub neej raws li Vaj Ntsuj Plig.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Nếu chúng ta sống nhờ Ðức Thánh Linh, chúng ta phải bước đi theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Vì đã nhận được nếp sống mới từ Thánh Linh nên chúng ta hãy bước theo Thánh Linh.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

26Peb tsis txhob khav theeb, ib leeg tsis txhob zes kom ib leeg chim, thiab tsis txhob sib khib.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Xin chúng ta đừng tìm kiếm hư vinh mà khiêu khích nhau và ganh tị nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chúng ta chớ nên tự phụ, khiêu khích lẫn nhau, ganh tị lẫn nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Chúng ta không nên tự phụ, châm chọc nhau hoặc hiềm khích nhau.