So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Thaus chiv keeb Txujlug yeej los muaj nyob, hab Txujlug ntawd yeej nrug Vaajtswv nyob, hab Txujlug ntawd yog Vaajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ban đầu có Ngôi Lời,) Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2Thaus chiv keeb nwg yeej nrug Vaajtswv nyob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngay từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài ở với Thượng Đế từ đầu.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Vaajtswv kuas Txujlug hov tswm txhua yaam, tsw muaj ib yaam daabtsw kws tsw yog Txujlug hov tswm tshwm lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mọi vật đều do Ngài tạo dựng. Không có vật gì mà không do Ngài tạo ra.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Txujlug hov yog txuj hauv paug sav, hab txujsa hov yog tuabneeg txujkev kaaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, và sự sống là ánh sáng của nhân loại.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Trong Ngài có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trong Ngài có nguồn sống, và chính nguồn sống ấy là ánh sáng cho nhân loại.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Txujkev kaaj ci tuaj rua huv qhov tsaus ntuj, mas qhov tsaus ntuj kov tsw yeej txujkev kaaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng áp đảo được ánh sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ánh sáng tỏa ra trong bóng tối và bóng tối không khống chế được ánh sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ánh sáng chiếu trong bóng tối nhưng bóng tối không dập tắt được ánh sáng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Muaj ib tug yawm kws Vaajtswv khaiv tuaj hu ua Yauhaa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là Giăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Có một người Đức Chúa Trời phái đến, tên là Giăng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Có một người được Thượng Đế sai đến tên là Giăng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Nwg tuaj ua phaaj peeb ua timkhawv rua txujkev kaaj sub txhua tug txhad le ntseeg vem yog nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ông đến để làm nhân chứng; ông làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ông đến làm nhân chứng, là nhân chứng cho ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ông đến làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mà mọi người có thể tin.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Nwg tsw yog txujkev kaaj ntawd, tassws nwg tuaj ua timkhawv txug txujkev kaaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Chính Giăng không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Giăng không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng cho dân chúng biết về ánh sáng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Txujkev kaaj tseeb kws ua rua tuabneeg txhua tug pum kev saamswm lug rua huv lub nplajteb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ánh sáng thật này đã đến trần gian soi sáng mọi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ánh sáng thật đã đến trần gian chiếu sáng cho mọi người.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Nwg nyob lub nplajteb, hab lub nplajteb yog Vaajtswv swv nwg tswm tassws lub nplajteb tsw leeg paub nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng nhận biết Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Thiên Ngôn ở trong thế gian. Thế gian do Ngài sáng tạo, nhưng lại không nhận biết Ngài.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11Nwg lug rua huv nwg teb nwg chaw los nwg haiv tuabneeg tsw leeg yuav nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài không tin nhận Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài đến trong thế giới của Ngài, nhưng dân Ngài không tiếp nhận.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Tassws txhua tug kws leeg yuav nwg, yog cov kws ntseeg nwg lub npe, nwg kuj pub puab muaj feem ua Vaajtswv le mivnyuas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

12nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng ai bằng lòng tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở thành con Thượng Đế.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13tsw yog yug ntawm nqaj ntawm ntshaav lawv le tuabneeg ib txwm yug lossws yug lawv le tuabneeg lub sab xaav tassws yug ntawm Vaajtswv lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng do chính Đức Chúa Trời sinh thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ trở thành con Thượng Đế không phải theo cách loài người, nghĩa là sinh ra do cha mẹ hoặc ý người mà họ được Thượng Đế sinh thành.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14Txujlug ntawd tshwm lug ua tuabneeg hab nyob huv plawv peb. Peb pum nwg tug fwjchim, yog tug fwjchim ci ntsaa ab kws phim leej Txwv tuab leeg Tub, nwg muaj txujkev hlub txujkev tseeb nplua quas mag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, vinh quang của Con Một đến từ Ðức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15Yauhaa ua timkhawv txug nwg hab qw has tas, “Tug nuav yog tug kws kuv has txug tas, ‘Tug kws lug ua kuv qaab luj dua kuv, tsua qhov nwg yeej nyob ua kuv ntej lawm.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Giăng làm chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Giăng đã làm chứng về Ngài và kêu lên rằng, “Ðây là Ðấng tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi làm chứng về Ngài, Giăng long trọng tuyên bố: “Đây là Đấng tôi vẫn nói rằng: ‘Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Giăng làm chứng về Ngài và kêu lên, “Đây là Đấng mà tôi đã nói với các ông bà: ‘Đấng đến sau tôi còn cao trọng hơn tôi vì Ngài có trước tôi.’”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16Peb tau txais txujkev hlub tsaav rua txujkev hlub kws nwg muaj nplua quas mag hov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Từ sự sung mãn của Ngài tất cả chúng ta đã nhận ân sủng, hết hồng ân nầy đến hồng ân khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhờ sự phong phú của Ngài, chúng ta hết thảy đều được hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Vì Ngài tràn đầy ân phúc cho nên nhờ Ngài mà chúng ta nhận hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17Peb tau txuj kevcai ntawm Mauxe lug, tassws txujkev hlub hab txujkev tseeb yog lug ntawm Yexu Kheto lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Luật Pháp đã được ban cho qua Mô-sê, nhưng ân sủng và chân lý đến từ Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Thật vậy, Kinh Luật được ban hành qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý được hình thành qua Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Luật lệ được Mô-se ban hành còn ân phúc và chân lý đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18Tsw muaj leejtwg txeev pum dua Vaajtswv le. Tuab tug Tub kws yog Vaajtswv hab nyob ntawm leej Txwv lub xubndag txhad qha Vaajtswv tshwm lug xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chưa hề có ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha, Ngài đã giải thích cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra Con Một ở ngay cạnh Cha là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19Nuav yog Yauhaa tej lug timkhawv, yog thaus cov Yutai khaiv cov pov thawj hab cov Levi huv lub nroog Yeluxalee moog nug nwg tas, “Koj yog leejtwg?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đây là lời chứng của Giăng: Khi những người Do Thái phái các thầy tế lễ và người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông rằng: “Ông là ai?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðây là lời chứng của Giăng khi người Do-thái phái mấy vị tư tế và người Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến gặp ông và hỏi, “Ông là ai?”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Sau đây là lời chứng của Giăng khi những người Do Thái ở thành Giê-ru-sa-lem phái các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi: “Ông là ai?”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đây là sự thật mà Giăng xác nhận khi người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem sai các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi, “Ông là ai?”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20Yauhaa kuj yeem leeg, nwg qha tseeb rua puab tas, “Kuv tsw yog tug Kheto.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20thì ông thẳng thắn tuyên bố, không úp mở gì cả. Ông nói: “Tôi không phải là Đấng Christ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Giăng xưng nhận và chẳng chối chi hết. Ông xưng nhận, “Tôi không phải là Ðấng Christ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Giăng tuyên bố mà không e ngại, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Chúa Cứu Thế.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Giăng tuyên bố công khai, không tránh né điều gì. Ông xác nhận, “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21Puab txhad nug nwg tas, “Yog le hov koj yog leejtwg? Koj yog Eliya lov?” Nwg has tas, “Kuv tsw yog.” Puab nug tas, “Koj yog tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws yuav lug ntawd lov?” Nwg teb tas, “Kuv tsw yog.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Họ lại hỏi: “Vậy thì ông là ai? Có phải là Ê-li không?” Ông đáp: “Không phải.” “Thế ông có phải là nhà tiên tri không?” Ông trả lời: “Không phải.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Họ lại hỏi, “Vậy ông là ai? Ông có phải là Ê-li-gia chăng?”Ông đáp, “Không phải.”“Ông có phải là một đấng tiên tri chăng?”Ông trả lời, “Không.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Họ hỏi: “Vậy thì ông là ai? Là Ê-li phải không?” Giăng bảo: “Không phải!” “Ông có phải là vị tiên tri của Chúa không?” Giăng đáp: “Không phải!”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Cho nên họ hỏi, “Thế thì ông là ai? Ông có phải là Ê-li không?”Giăng đáp, “Không phải.”Họ hỏi tiếp, “Ông có phải là nhà tiên tri không?”Ông đáp, “Cũng không phải.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Puab txawm has rua nwg tas, “Tes koj yog leejtwg? Thov qha teb rua cov kws khaiv peb tuaj. Koj yuav teb le caag txug koj tug kheej?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Họ nói: “Thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Họ hỏi tiếp, “Vậy thì ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể trả lời cho những người đã sai chúng tôi. Ông tự cho mình là ai?”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vậy họ hỏi tiếp: “Ông là ai để chúng tôi thưa lại với những người sai chúng tôi. Ông tự xưng mình là ai?”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Họ hỏi thêm, “Thế thì ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để trình lại với những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai?”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23Yauhaa has tas,“Kuv yog lub suab qwhuv tebchaws moj saab qhua has tas,‘Ca le ua tug Tswv txujkev kuas ncaaj,’lawv le xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug has tseg lawd.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Ông trả lời:“Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc:‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’,như lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Giăng đáp, “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang rằng, ‘Hãy làm bằng thẳng con đường của Chúa,’ như đấng Tiên Tri I-sai-a đã nói.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Giăng đáp: “Ta là tiếng vang, kêu lên nơi đồng hoang. Đắp thẳng con đường Chúa.” Theo lời tiên tri I-sa.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Giăng trích lời nhà tiên tri Ê-sai như sau, “Tôi là tiếng người kêu trong sa mạc, ‘Hãy san phẳng lối đi cho Ngài.’”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

24Cov kws yog cov Falixai khaiv tuaj hov

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Những người được phái đến thuộc nhóm Pha-ri-si,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Trong những người được sai đến có mấy người Pha-ri-si.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhóm người được cử đến thuộc phái Pha-ri-si.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Mấy người được nhóm Pha-ri-xi sai đến hỏi Giăng:

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

25txawm nug tas, “Yog koj tsw yog tug Kheto tsw yog Eliya tsw yog tug xwbfwb cev Vaajtswv lug ntawd, ua caag koj ho muab tuabneeg ua kevcai raus dej?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp-têm?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25hỏi ông rằng: “Nếu ông không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là nhà tiên tri, vậy thì tại sao ông lại làm báp-têm?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Họ hỏi Giăng, “Nếu ông không phải là Ðấng Christ, cũng không phải là Ê-li-gia, và không phải là một đấng tiên tri, ông lấy tư cách gì làm báp-têm?”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Họ chất vấn Giăng: “Nếu ông không phải là Chúa Cứu Thế, không phải là Ê-li, cũng không phải là vị tiên tri của Chúa, tại sao ông lại làm phép báp-tem?”

Bản Phổ Thông (BPT)

25“Nếu ông không phải Đấng Cứu Thế, không phải Ê-li, cũng không phải nhà tiên tri thì tại sao ông làm lễ báp-têm cho dân chúng?”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

26Yauhaa teb puab tas, “Kuv coj ua kevcai raus dej, tassws muaj ib tug sawv ntsug huv plawv mej kws mej tsw paub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp-têm bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Giăng đáp: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Giăng trả lời, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Ðấng ở giữa các người mà các người không biết.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Giăng đáp: “Tôi chỉ làm phép báp-tem bằng nước, nhưng ngay giữa vòng các ông hiện có một Người mà các ông không nhận ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Giăng đáp, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng ở giữa các anh mà các anh không biết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

27Tug hov lug ua kuv qaab, kuv tub tsw tswm nyog daws nwg txuj hlua khau hlo le.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở quai dép Ngài.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ngài là Ðấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Người ấy đến sau tôi, nhưng tôi không đáng tháo quai dép Người!”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ngài đến sau tôi, còn tôi cũng chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài nữa.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

28Tej xwm txheej nuav tshwm rua huv lub zog Npethani kws nyob saab dej Yalatee tim u, yog lub chaw kws Yauhaa saamswm muab tuabneeg ua kevcai raus dej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp-têm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Những việc nầy xảy ra tại Bê-tha-ni bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Những điều ấy đã xảy ra tại Bê-tha-ni, bên kia Sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Những việc nầy xảy ra ở Bê-tha-ni, bên kia bờ sông Giô-đanh, nơi Giăng đang làm phép báp-tem.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Mọi chuyện ấy diễn ra ở làng Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm cho dân chúng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

29Nub tom qaab Yauhaa pum Yexu taug kev tuaj rua ntawm nwg, nwg txawm has tas, “Ca le saib Vaajtswv tug mivnyuas yaaj kws rws nplajteb lub txem moog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Hôm sau khi Giăng thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian!

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su đến với mình, Giăng nói: “Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội lỗi cho nhân loại!

Bản Phổ Thông (BPT)

29Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đi đến thì bảo rằng, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế, Đấng xóa tội trần gian.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

30Nwg yog tug kws kuv has txug tas, ‘Yuav muaj ib tug lug ua kuv qaab kws luj dua kuv tsua qhov nwg yeej nyob ua kuv ntej lawm.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi, vì Ngài vốn trước tôi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ấy là về Ngài mà tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

30Đây là Người mà tôi đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài hiện hữu trước tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Đây là người mà tôi đã nói, ‘Có Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

31Kuv tsw paub nwg tassws kuv lug muab tuabneeg ua kevcai raus dej sub txhad qha nwg rua cov Yixayee paub.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-têm bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng tôi đến làm báp-têm bằng nước để Ngài được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Tôi không biết Ngài, nhưng vì để Ngài được bày tỏ cho dân I-sơ-ra-ên, tôi đã đến làm báp-têm bằng nước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài, nhưng để cho Y-sơ-ra-ên biết Ngài là ai, tôi đã đến làm phép báp-tem bằng nước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Dù tôi chưa biết Ngài nhưng tôi đến làm báp-têm bằng nước để giúp dân Do-thái biết về Ngài.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

32Hab Yauhaa ua timkhawv has tas, “Kuv pum Vaaj Ntsuj Plig nqeg sau ntuj lug zoo le tug nquab tsaws sau nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Giăng cũng làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Giăng làm chứng rằng, “Tôi đã thấy Ðức Thánh Linh từ trời ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu và cứ ở trên Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Rồi Giăng dẫn chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống trong dạng bồ câu, đậu trên Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Sau đó Giăng kể, “Tôi thấy Thánh Linh từ trời hiện xuống giống hình chim bồ câu đậu trên Ngài.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

33Kuv tug kheej tsw paub nwg, tassws tug kws khaiv kuv lug coj ua kevcai raus dej has rua kuv tas, ‘Thaus pum Vaaj Ntsuj Plig nqeg lug tsaws rua sau leejtwg mas tug ntawd yog tug kws yuav coj ua kevcai raus huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi làm báp-têm bằng nước có phán với tôi: ‘Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống, ngự lên trên, ấy là Đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Tôi không biết Ngài, nhưng Ðấng sai tôi làm báp-têm bằng nước đã bảo tôi rằng, ‘Hễ ngươi thấy ai mà Ðức Thánh Linh ngự xuống và cứ ở trên thì đó là Ðấng sẽ làm báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’

Bản Dịch Mới (NVB)

33Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài là ai, nhưng Đấng sai tôi đến làm phép báp-tem bằng nước có phán dặn tôi: Hễ con thấy Thánh Linh giáng xuống đậu trên ai, đó chính là Đấng sẽ làm phép báp-tem bằng Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Đến lúc ấy tôi vẫn chưa biết Ngài là ai nhưng Thượng Đế, Đấng đã sai tôi để làm báp-têm bằng nước, bảo tôi rằng, ‘Hễ con thấy Thánh Linh ngự xuống trên ai thì đó chính là người sẽ làm báp-têm bằng Thánh Linh.’

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

34Kuv tub pum lawm hab ua timkhawv tas nwg yog Vaajtswv tug Tub.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Tôi đã thấy và làm chứng rằng, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Vì tôi đã thấy như thế, nên tôi làm chứng rằng người nầy là Con Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Tôi đã chứng kiến, nên tôi xác nhận, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Tôi đã chứng kiến việc ấy nên tôi bảo thật: Người nầy là Con Thượng Đế.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

35Nub tom qaab Yauhaa saamswm nrug nwg ob tug thwjtim nyob ua ke dua,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Hôm sau Giăng đang đứng với hai môn đồ của ông,

Bản Dịch Mới (NVB)

35Hôm sau, khi Giăng đang đứng với hai môn đệ, ông nhìn

Bản Phổ Thông (BPT)

35Hôm sau Giăng đang đứng đó với hai môn đệ

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

36mas nwg saib pum Yexu saamswm hlaa tuaj moog, tes nwg txawm has tas, “Saib maj, Vaajtswv tug mivnyuas yaaj.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Khi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36khi thấy Ðức Chúa Jesus đi qua, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời!”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Đức Giê-su đi qua và nói: “Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời!”

Bản Phổ Thông (BPT)

36thì thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Giăng liền bảo, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế!”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

37Ob tug thwjtim ntawd nov nwg has le hov tes txawm lawv Yexu qaab moog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Hai môn đồ nghe ông nói thế, họ đi theo Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Hai môn đệ nghe vậy, liền đi theo Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Hai môn đệ nghe Giăng nói thế liền đi theo Ngài.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

38Yexu tig lug pum ob tug lawv nwg qaab tes txawm nug ob tug tas, “Meb nrhav daabtsw?” Ob tug has rua nwg tas, “Lanpi,” (kws txhais tas Xwbfwb luj) “koj su hovtwg?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Ðức Chúa Jesus quay lại và thấy hai người theo mình, Ngài hỏi, “Các ngươi tìm gì?”Họ trả lời Ngài, “Ra-bi! (nghĩa là, Thưa Thầy!) Thầy ở đâu?”

Bản Dịch Mới (NVB)

38Thấy họ theo mình, Đức Giê-su quay lại hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi, nghĩa là ‘Thưa Thầy’, Thầy trọ ở đâu?”

Bản Phổ Thông (BPT)

38Chúa Giê-xu quay lại thấy hai người theo mình liền hỏi, “Các anh em tìm gì?”Họ đáp, “Thưa Ra-bi ở đâu?” Chữ Ra-bi có nghĩa là “Thầy.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

39Yexu has rua ob tug tas, “Lug saib maj.” Ob tug txawm moog mas pum qhov chaw kws Yexu su hab nrug Yexu nyob ua ke nub hov. Lub swjhawm hov nub qaij plaub teev lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Ngài trả lời họ, “Hãy đến xem.”Họ đến và thấy chỗ Ngài ở, và họ ở lại với Ngài hôm đó, vì lúc ấy đã khoảng bốn giờ chiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Ngài bảo: “Các anh hãy đến xem!” Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều. Vậy họ đến xem chỗ Ngài trọ và ở lại với Ngài suốt ngày hôm ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Ngài bảo, “Mời các anh em đến xem.” Họ liền đi, thấy nơi Ngài ở và trọ lại với Ngài suốt hôm đó. Lúc ấy khoảng bốn giờ chiều.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

40Ob tug kws nov Yauhaa has es lawv Yexu qaab moog hov, ib tug yog Anru kws yog Ximoo Petu tug kwv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus, đó là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Ngài là Anh-rê em của Si-môn Phi-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Một trong hai người đã nghe lời Giăng đi theo Ngài là An-rê, em của Si-môn Phê-rơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Một trong hai người đi theo Chúa Giê-xu sau khi nghe Giăng nói về Ngài là Anh-rê, em của Xi-môn Phia-rơ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

41Anru txawm moog nrhav nwg tug tijlaug Ximoo ua ntej hab has rua nwg tas, “Peb tub ntswb tug Mexiya lawm,” (Mexiya txhais has tas Kheto).

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Christ).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Trước hết, Anh-rê đi tìm anh của ông là Si-môn và nói, “Chúng tôi đã gặp Ðấng Ma-si-a” (nghĩa là Ðấng Christ).

Bản Dịch Mới (NVB)

41Việc đầu tiên An-rê làm là đi tìm anh mình và nói: “Chúng em đã gặp được Đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Cứu Thế.”

Bản Phổ Thông (BPT)

41Trước tiên ông đi tìm Xi-môn, anh mình và thuật, “Chúng em đã tìm được Đấng Mê-si.” Danh từ Mê-si có nghĩa Đấng Cứu Thế.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

42Anru txawm coj Ximoo moog cuag Yexu. Yexu saib ntsoov Ximoo hab has rua nwg tas, “Koj yog Yauhaa tug tub Ximoo, koj yuav raug hu tas Khefa” (kws txhais has tas Petu).

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus nhìn Si-môn và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Rồi ông dẫn anh của ông đến Ðức Chúa Jesus.Ðức Chúa Jesus nhìn Si-môn và nói, “Ngươi là Si-môn con của Giăng. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-rơ ).”

Bản Dịch Mới (NVB)

42An-rê đưa Si-môn đến gặp Đức Giê-su. Ngài nhìn Si-môn bảo: “Anh là Si-môn, con của Giăng, nhưng anh sẽ được gọi là Kê-pha,” dịch sang Hy Lạp: Phê-rơ nghĩa là đá.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Sau đó ông đưa Xi-môn đến gặp Chúa Giê-xu. Vừa thấy Xi-môn Ngài bảo, “Tên anh là Xi-môn, con của Giăng. Từ nay anh sẽ được gọi là Xê-pha.” Xê-pha nghĩa là Phia-rơ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

43Nub tom qaab Yexu npaaj sab yuav moog rua peg lub xeev Kalilai. Nwg txawm ntswb Fili hab has rua nwg tas, “Ca le lawv kuv qaab lug.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Qua ngày sau, Đức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Hôm sau, Đức Chúa Jêsus muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và phán rằng: “Hãy theo Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Hôm sau Ðức Chúa Jesus quyết định đến Ga-li-lê; Ngài tìm Phi-líp và nói với ông, “Hãy theo Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Qua ngày sau, Đức Giê-su quyết định lên miền Ga-li-lê. Gặp Phi-líp, Ngài bảo: “Anh hãy theo Ta!”

Bản Phổ Thông (BPT)

43Hôm sau Chúa Giê-xu quyết định lên miền Ga-li-lê. Ngài gặp Phi-líp và bảo, “Hãy theo ta!”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

44Fili yog tuabneeg huv lub moos Npexainta, yog lub moos kws Anru hab Petu nyob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Phi-líp là người Bết-sai-đa, cùng thành phố với Anh-rê và Phi-e-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Phi-líp là người ở Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Phi-líp quê ở Bết-sai-đa, đồng thành với An-rê và Phê-rơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Phi-líp gốc gác ở thành Bết-xai-đa, cùng quê với Anh-rê và Phia-rơ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

45Fili moog nrhav Nathana‑ee hab has rua nwg tas, “Peb tub ntswb tug kws Mauxe has txug rua huv phoo kevcai hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has txug, yog Yexu kws yog tuabneeg Naxale, yog Yauxej tug tub.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói với ông, “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Mô-sê đã viết trong Luật Pháp, và Các Tiên Tri cũng đã viết về Ngài, Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.”

Bản Dịch Mới (NVB)

45Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, khoe: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã viết trong Kinh Luật, các tiên tri của Chúa cũng có ghi chép. Ngài là Đức Giê-su, con ông Giô-sép ở Na-xa-rét.”

Bản Phổ Thông (BPT)

45Phi-líp gặp Na-tha-niên, bảo rằng, “Chúng tôi đã gặp được Đấng mà Mô-se có viết trong sách Luật và các nhà tiên tri cũng đề cập tới. Ngài là Giê-xu, con Giô-xép, quê ở Na-xa-rét.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

46Nathana‑ee has rua nwg tas, “Yuav muaj ib yaam daabtsw zoo tshwm huv Naxale lug tau lov?” Fili has rua nwg tas, “Ca le lug saib maj.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Na-tha-na-ên nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp nói: “Hãy đến xem!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Na-tha-na-ên nói với ông, “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”Phi-líp đáp, “Mời bạn đến xem.”

Bản Dịch Mới (NVB)

46Na-tha-na-ên nói: “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét đâu!” Phi-líp đáp: “Cứ đến mà xem!”

Bản Phổ Thông (BPT)

46Na-tha-niên hỏi Phi-líp, “Có cái gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?”Phi-líp đáp, “Thì hãy đến mà xem.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

47Yexu pum Nathana‑ee lug, tes txawm has txug Nathana‑ee tas, “Saib maj, nwg yog ib tug Yixayee tag, nwg tsw muaj kev daag ntxag hlo le.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Ðức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với mình, Ngài nói về ông, “Ðây là một người I-sơ-ra-ên thật, trong người ấy chẳng có điều chi gian dối.”

Bản Dịch Mới (NVB)

47Thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, Đức Giê-su nói về người rằng: “Đây mới thật là người Y-sơ-ra-ên, trong lòng không có gì gian dối!”

Bản Phổ Thông (BPT)

47Khi Chúa Giê-xu thấy Na-tha-niên đến với mình liền bảo, “Đây là một người Ít-ra-en chân thật, không có chút gì giả dối.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

48Nathana‑ee has rua Yexu tas, “Koj paub kuv le caag?” Yexu teb nwg tas, “Kuv pum koj nyob huv qaab tsob txwv cua ua ntej kws Fili hu koj.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Na-tha-na-ên thưa: “Làm thế nào Thầy biết tôi?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Na-tha-na-ên hỏi Ngài, “Làm sao Thầy biết con?”Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

48Na-tha-na-ên hỏi: “Sao Thầy biết tôi?” Đức Giê-su đáp: “Trước khi Phi-líp gọi anh, Ta đã thấy anh dưới cây vả!”

Bản Phổ Thông (BPT)

48Na-tha-niên hỏi, “Làm sao thầy biết con?”Chúa Giê-xu đáp, “Trước khi Phi-líp gọi con, ta đã thấy con ngồi dưới gốc cây vả.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

49Nathana‑ee teb Yexu tas, “Lanpi, koj yeej yog Vaajtswv tug Tub, koj yog cov Yixayee tug vaajntxwv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Na-tha-na-ên nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời, Thầy là Vua của I-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

49Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy đúng là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua Y-sơ-ra-ên!”

Bản Phổ Thông (BPT)

49Na-tha-niên thưa, “Thưa thầy, thầy đúng là Con Thượng Đế! Thầy thật là Vua của dân Ít-ra-en!”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

50Yexu teb nwg tas, “Vem kuv has rua koj tas kuv pum koj nyob huv qaab tsob txwv cua koj txhad le ntseeg lov? Koj yuav pum tej yaam kws luj dua ntawd hab.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Đức Chúa Jêsus đáp: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Vì Ta nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin phải không? Ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn thế nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

50Đức Giê-su hỏi lại: “Có phải vì Ta nói Ta thấy anh dưới cây vả mà anh tin không? Anh sẽ còn thấy nhiều việc lớn hơn nữa!”

Bản Phổ Thông (BPT)

50Chúa Giê-xu hỏi Na-tha-niên, “Có phải con tin chỉ vì ta nói đã thấy con ngồi dưới gốc cây vả không? Con sẽ còn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa!”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

51Hab Yexu has rua nwg tas, “Kuv has tseeb rua mej tas mej yuav pum rooj ntug qheb hab pum Vaajtswv cov tubkhai ntuj nce nce nqeg nqeg sau Tuabneeg leej Tub.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Rồi Ngài phán: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Ðoạn Ngài nói tiếp với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Ðức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

51Rồi Ngài tuyên bố: “Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

Bản Phổ Thông (BPT)

51Rồi Ngài bảo ông, “Ta bảo thật, các con sẽ thấy bầu trời mở ra và các thiên sứ của Thượng Đế lên xuống trên Con Người.”