So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đó, Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem để dự một lễ đặc biệt của người Do-thái.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sau đó, vào một ngày lễ của dân Do Thái, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau những việc đó có một lễ của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau đó, nhằm một kỳ lễ của người Do Thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Sau đó, Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem dự một kỳ lễ của người Do-thái.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ở Giê-ru-sa-lem có một hồ nước với năm vòm cửa có mái che; hồ đó gọi là Bết-xa-tha theo tiếng Do-thái và nằm gần Cổng Chiên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cửa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Thuở ấy tại Cổng Chiên ở Giê-ru-sa-lem có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bết-xa-tha; quanh ao có năm vòm hành lang.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Tại Giê-ru-sa-lem, gần bên Cửa Chiên, có một cái hồ dưới vòm cung năm hàng cột, tiếng Do Thái gọi là Bết-xa-tha.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Tại thủ đô, gần Cửa Chiên có ao Bê-tết-đa, chung quanh ao có năm vòm cổng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vô số người bệnh nằm la liệt dưới các vòm cửa cạnh hồ. Từ người mù, què cho đến bại xuội.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, (chờ khi nước động;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Dưới các vòm hành lang ấy có nhiều người bịnh tật, đui mù, què quặt, và bại xuội nằm la liệt. [Họ ở đó chờ nước động,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người đau yếu, mù lòa, què quặt và bại liệt nằm tại đây rất đông.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Rất đông người bệnh tật như mù, què, tê liệt nằm chờ chung quanh ao. (Họ chờ nước giao động để nhảy xuống ao,

Bản Phổ Thông (BPT)

4

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4vì họ tin rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, quậy cho nước động, và khi nước động, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, sẽ được chữa lành.]

Bản Dịch Mới (NVB)

4Họ chờ khi nước động, vì thỉnh thoảng một thiên sứ của Chúa giáng xuống hồ, khuấy động mặt nước, người nào xuống hồ đầu tiên khi nước dao động thì dù mắc bệnh gì cũng được lành.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Vì tin rằng thỉnh thoảng một thiên sứ của Chúa xuống khuấy động mặt nước, lúc ấy người nào xuống ao đầu tiên, dù mắc bệnh gì cũng được lành).

Bản Phổ Thông (BPT)

5Có một người bị bệnh bại xuội hơn ba mươi tám năm trời đang nằm đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Tại đó có một người đã bị bịnh ba mươi tám năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ở đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Trong số bệnh nhân, có một người đau đã ba mươi tám năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy thì biết ông đã liệt giường lâu lắm rồi, nên Ngài hỏi, “Ông có muốn lành bệnh không?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ðức Chúa Jesus thấy ông nằm đó và biết ông ở đó đã lâu, Ngài hỏi ông, “Ngươi muốn được lành không?”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Đức Giê-su thấy người nằm liệt, biết người mang bệnh đã lâu nên hỏi: “Anh có muốn lành bệnh không?”

Bản Diễn Ý (BDY)

6Chúa Giê-xu nhìn thấy, biết anh mắc bệnh kinh niên, nên Ngài hỏi: “Anh muốn được lành không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người bệnh đáp, “Thưa ông, tôi chẳng có ai giúp bỏ tôi xuống hồ khi nước động. Lần nào tôi tìm cách xuống hồ là đã có người khác xuống trước rồi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Người bệnh trả lời: “Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động, khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Người bịnh trả lời Ngài, “Thưa Ngài, tôi không có ai giúp đem xuống ao mỗi khi nước động; trong khi tôi lê thân đến ao, đã có người khác bước xuống trước tôi rồi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Người bệnh đáp: “Thưa ông, chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động. Khi tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi!”

Bản Diễn Ý (BDY)

7Người bệnh đáp: “Thưa ông, chẳng có ai đưa tôi xuống ao khi nước động. Lúc tôi đến nơi, đã có người xuống trước tôi rồi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa Giê-xu liền bảo, “Ông hãy đứng dậy, cuốn chăn chiếu đi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy đứng dậy, vác chõng của ngươi và bước đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đứng dậy, vác chõng rồi bước đi!”

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa Giê-xu bảo: “Anh cứ đứng lên, vác nệm đi về nhà!”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Lập tức người bệnh được lành. Ông liền cuốn chăn chiếu lại và bắt đầu bước đi. Chuyện xảy ra nhằm ngày Sa-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Hôm ấy là ngày sa-bát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ngay lập tức người bịnh được lành; ông đứng dậy vác chõng của ông và bước đi. Nhưng hôm ấy lại nhằm vào ngày Sa-bát,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Lập tức, người ấy được lành, mang chõng mà đi. Hôm ấy nhằm ngày Sa-bát.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Người bệnh tức khắc được lành, cuốn nệm mang đi.Hôm ấy nhằm ngày thứ bảy.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vì thế, các người Do-thái bảo người được chữa lành rằng, “Hôm nay là ngày Sa-bát, anh ôm chăn chiếu đi như thế là phạm luật.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Những người Do Thái nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác giường.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10vì thế người Do-thái nói với người được chữa lành, “Hôm nay là ngày Sa-bát, ông không được phép vác chõng của ông.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vì thế, người Do Thái nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng đi như vậy!”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Người Do-thái ngăn anh lại: “Hôm nay là ngày lễ, anh không được phép mang nệm đi như thế!”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng anh trả lời, “Người đã chữa tôi lành bảo tôi, ‘Hãy cuốn chăn chiếu mà đi.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng anh ta đáp: “Người đã chữa lành cho tôi bảo tôi: ‘Hãy vác giường ngươi và đi.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng ông trả lời họ, “Người chữa lành tôi đã bảo tôi, ‘Hãy vác chõng của ngươi và bước đi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

11Anh ta đáp: “Chính người đã chữa lành cho tôi bảo tôi: Hãy vác chõng mà đi!”

Bản Diễn Ý (BDY)

11 Anh đáp: “Chính người chữa bệnh cho tôi bảo tôi vác nệm về nhà!”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Họ hỏi, “Người nào bảo anh cuốn chăn chiếu mà đi?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Họ hỏi: “Ai là người bảo anh: ‘Hãy vác giường và đi’?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Họ hỏi ông, “Ai là người đã bảo ông vác chõng của ông và bước đi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Họ hỏi: “Ai là người dám bảo anh mang chõng đi?”

Bản Diễn Ý (BDY)

12Họ ngạc nhiên: “Ai dám bảo anh như thế?”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng người được chữa lành không biết ai vì nơi đó có đông người, còn Chúa Giê-xu đã trà trộn vào đám đông và đi khỏi rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: Vì Đức Chúa Jêsus đã lẩn trong đám đông tại chỗ đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhưng người được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Jêsus đã lẩn vào đám đông tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng người được chữa lành không biết người đã chữa lành cho mình là ai, vì Ðức Chúa Jesus đã bước sang chỗ khác, và nơi đó rất đông người.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Người được lành bệnh không biết là ai vì Đức Giê-su đã lẩn vào đám đông đang tụ tập tại đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Nhưng anh không biết người chữa bệnh cho mình là ai, vì Chúa Giê-xu đã đi lẫn vào đám đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Sau đó Chúa Giê-xu gặp ông trong đền thờ thì Ngài bảo, “Bây giờ ông được lành bệnh rồi; đừng phạm tội nữa, nếu không sẽ có điều tệ hại hơn nữa xảy đến cho ông đó.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Sau đó, Đức Chúa Jêsus gặp người nầy trong đền thờ thì nói với anh ta: “Nầy, ngươi đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, e có điều càng tệ hơn xảy đến cho ngươi chăng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Sau đó Ðức Chúa Jesus gặp ông trong đền thờ, Ngài nói với ông, “Này, ngươi đã được lành; đừng phạm tội nữa, kẻo có điều tệ hơn trước xảy đến với ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy tại đền thờ, Ngài bảo: “Nầy, anh đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e lại gặp điều càng tệ hơn chăng?”

Bản Diễn Ý (BDY)

14Một lúc sau, Chúa gặp lại anh trong Đền thờ, liền căn dặn: “Đã lành bệnh rồi, từ nay anh đừng phạm tội nữa, để khỏi sa vào tình trạng thê thảm hơn trước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ông ta liền đi bảo các người Do-thái rằng Chúa Giê-xu là người đã chữa lành cho mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Người nầy đi nói với những người Do Thái rằng Đức Chúa Jêsus là người đã chữa bệnh cho mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Người ấy đi và báo cho người Do-thái rằng Ðức Chúa Jesus đã chữa lành cho ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Người ấy ra đi báo cho người Do Thái biết rằng chính Đức Giê-su là người đã chữa lành cho mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Anh liền đi báo cáo cho người Do-thái biết Chúa Giê-xu đã chữa bệnh cho anh.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Họ liền tìm cách gây sự với Ngài vì Ngài dám chữa bệnh trong ngày Sa-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Jêsus, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Do đó, người Do Thái bắt bớ Đức Chúa Jêsus, vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì cớ đó người Do-thái làm khó dễ Ðức Chúa Jesus và tìm cách giết Ngài, vì Ngài đã làm những việc ấy trong ngày Sa-bát.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thế là người Do Thái theo dõi bắt bớ Đức Giê-su, chỉ vì Ngài đã làm những việc ấy trong ngày Sa-bát.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Do đó, các nhà lãnh đạo Do-thái hạch tội Chúa vì Ngài chữa bệnh trong ngày lễ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Cha ta luôn luôn làm việc, cho nên ta cũng làm việc.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nhưng Ngài phán với họ: “Cha Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, và Ta cũng làm vậy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Cha Ta xưa nay vẫn làm việc và Ta cũng làm như vậy!”

Bản Diễn Ý (BDY)

17Nhưng Chúa đáp: “Trước nay, Cha tôi luôn luôn làm việc thiện, tôi cũng làm việc thiện như Ngài.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Lời ấy khiến các người Do-thái càng kiếm cách giết Ngài. Họ nói “Tên Giê-xu trước đã phạm luật ngày Sa-bát mà bây giờ lại dám gọi Thượng Đế là Cha mình, tự làm ra mình ngang hàng với Trời!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì thế, người Do Thái càng tìm cách giết Ngài, vì Ngài không chỉ phá luật ngày sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì thế người Do-thái lại càng kiếm mọi cách để giết Ngài, bởi vì không những Ngài vi phạm luật ngày Sa-bát, mà còn gọi Ðức Chúa Trời là Cha Ngài, tức tự cho Ngài ngang hàng với Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Do đó, người Do Thái càng rắp tâm sát hại Đức Giê-su, vì không những Ngài đã phạm ngày Sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Các nhà lãnh đạo Do-thái càng muốn giết Chúa, vì chẳng những ‘phạm ngày lễ’, Ngài còn gọi Thượng Đế là Cha, chứng tỏ mình bình đẳng với Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta nói thật với các ngươi: Con không tự mình làm điều gì được. Con chỉ làm điều Con thấy Cha làm. Điều gì Cha làm, Con cũng làm giống như thế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vì thế Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm, vì Cha làm sao, Con làm vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vì thế, Đức Giê-su nói: “Thật vậy, Ta bảo các người: Con chẳng tự mình làm gì, trừ những việc Con thấy nơi Cha, vì điều nào Cha làm thì Con mới làm!

Bản Diễn Ý (BDY)

19Chúa Giê-xu dạy tiếp: “Tôi cho các ông biết: Con Thượng Đế không thể tự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm những việc Con thấy Cha làm. Bất kỳ Cha làm việc gì, Con cũng làm như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Vì Cha yêu Con nên cho Con thấy mọi điều Cha làm. Ngài sẽ còn cho Con thấy nhiều điều lớn hơn thế nầy nữa để các ngươi kinh ngạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Vì Cha thương Con nên đã chỉ cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ còn chỉ cho Con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Vì Cha yêu quý Con nên bày tỏ cho Con tất cả những điều Cha làm và lại còn tỏ những việc vĩ đại hơn nữa, làm các người phải kinh ngạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Cha yêu Con, chỉ dẫn cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ chỉ cho Con những việc kỳ diệu hơn nữa, làm các ông kinh ngạc vô cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vì Cha khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ, nên Con cũng sẽ ban sự sống cho kẻ nào Ngài muốn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Như Cha đã khiến những người chết sống lại thể nào thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Như Cha làm cho người chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, Con cũng sẽ ban sự sống cho bất cứ ai Con muốn thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Như Cha đã khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào thì Con cũng sẽ ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy!

Bản Diễn Ý (BDY)

21Như Cha đã kêu người chết sống lại, thì người nào Con muốn, Con cũng sẽ cho họ sống lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Thật ra, Cha không xét xử ai nhưng đã giao toàn quyền xét xử cho Con,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Hơn nữa Cha không phán xét ai nhưng đã trao trọn quyền phán xét cho Con,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì Cha chẳng đoán xét ai cả nhưng đã trao cho Con trọn quyền đoán xét để mọi người tôn kính Con cũng như họ đã tôn kính Cha.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Cha không xét xử ai hết, vì đã giao trọn quyền xét xử cho Con,

Bản Phổ Thông (BPT)

23để mọi người sẽ tôn kính Con như đã tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23để người ta sẽ tôn kính Con như họ đã tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, Ðấng đã sai Con đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Người nào chẳng tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.

Bản Diễn Ý (BDY)

23để mọi người biết tôn kính Con cũng như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con cũng không tôn kính Cha, là Đấng sai Con xuống đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ta bảo thật, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta đến, thì được sự sống đời đời. Người đó không bị kết tội, nhưng vượt từ chết qua sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Thật vậy, Ta bảo các người, ai nghe theo lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta sẽ được sự sống vĩnh phúc, và khỏi phải bị đoán phạt, nhưng vượt khỏi sự chết để đến sự sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

24“Tôi quả quyết: Ai nghe lời tôi mà tin Đấng đã sai tôi thì được sự sống vĩnh cửu. Người ấy không bị kết tội, nhưng đã thoát chết mà vào cõi sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ta bảo thật, đến lúc mà những người chết nghe tiếng Con của Thượng Đế sẽ được sống. Thời kỳ ấy nay đã đến rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Thật, Ta bảo thật các ngươi, giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Thật vậy, Ta bảo các người: Giờ sắp điểm, mà thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người chết sẽ được nghe tiếng gọi của Con Đức Chúa Trời và những người nào nghe sẽ được sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Tôi nhấn mạnh: đã đến lúc người chết nghe tiếng gọi của Con Thượng Đế; người nào lắng lòng nghe sẽ được sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Vì Cha là nguồn sống, nên Ngài khiến cho Con cũng trở nên nguồn sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Vì như Cha có sự sống trong chính mình thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính mình thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vì chính Cha là Nguồn Sự Sống, nên Ngài cũng đã cho Con làm Nguồn Sự Sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Thượng Đế là Nguồn Sống, nên Con Ngài cũng là Nguồn Sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Cha đã giao cho con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Cha đã trao quyền thực thi phán quyết cho Con, vì Con là Con Người.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Ngài đã ban cho Con trọn quyền phán xét, vì Con chính là Con Người!

Bản Diễn Ý (BDY)

27Thượng Đế đã giao quyền xét xử loài người cho Con, vì Con Thượng Đế chịu làm Con người.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Đừng ngạc nhiên về điều nầy; đến lúc mọi người chết trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Chớ ngạc nhiên về điều nầy, vì giờ đến, khi mọi kẻ trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài

Bản Dịch Mới (NVB)

28Các người đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp điểm, khi tất cả những người nằm trong mộ sẽ nghe tiếng gọi của Ngài

Bản Diễn Ý (BDY)

28“Các ông đừng ngạc nhiên, sắp đến giờ mọi người chết nằm dưới mộ sẽ nghe tiếng gọi của Con Thượng Đế,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Họ sẽ bước ra khỏi mộ. Ai làm lành sẽ sống dậy để được sống đời đời, còn ai làm ác cũng sẽ sống dậy để chịu kết tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29và bước ra. Ai làm điều thiện sẽ sống lại để hưởng sự sống, và kẻ làm điều ác sẽ sống lại để chịu phán xét.

Bản Dịch Mới (NVB)

29và ra khỏi mộ. Ai làm việc thiện sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để nhận án phạt.

Bản Diễn Ý (BDY)

29và bước ra khỏi mộ. Người làm điều thiện sống lại để được sống mãi còn người làm ác sống lại để chịu hình phạt.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Tự mình ta không thể làm được gì. Ta phán đoán theo điều ta nghe nên sự phán đoán của ta là công bằng. Ta không tìm cách làm vừa lòng mình, nhưng vừa lòng Đấng sai ta đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, vì Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ta không thể tự mình làm điều gì. Ta nghe thể nào, Ta phán xét thể ấy, và phán quyết của Ta là công bình, vì Ta không tìm cách làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý của Ðấng đã sai Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

30Ta không thể tự mình làm việc gì. Ta phán xét theo điều Ta nghe biết và sự phán xét của Ta thật công minh vì Ta không theo ý Ta nhưng theo ý Đấng đã sai Ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

30“Tôi không thể tự mình làm điều gì, tôi chỉ xét xử theo điều tôi đã nghe nơi Thượng Đế. Tôi xét xử công minh, vì tôi không theo ý mình, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nếu ta tự làm chứng về mình thì lời làm chứng ta không giá trị gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Nếu Ta tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Ta không đáng tin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31“Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng ấy khó có giá trị.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nếu chính Ta làm chứng về mình, lời chứng của Ta không hợp lệ;

Bản Diễn Ý (BDY)

31“Nếu tôi tự làm chứng cho mình, các ông cho là không đáng tin.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Nhưng có một người khác làm chứng về ta và ta biết rằng lời chứng của người ấy về ta có giá trị.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Có Đấng khác làm chứng cho Ta; Ta biết lời Đấng ấy làm chứng về Ta là thật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Có người khác làm chứng cho Ta, và Ta biết lời chứng của người ấy về Ta là thật.

Bản Dịch Mới (NVB)

32có Đấng khác làm chứng về Ta và Ta biết lời chứng của Ngài về Ta là xác thực.

Bản Diễn Ý (BDY)

32Nhưng có Thượng Đế chứng cho tôi, tôi biết lời chứng của Ngài là thật.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Các ngươi đã sai người đến gặp Giăng và ông ta đã cho các ngươi biết sự thật.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Các ngươi phái người đến với Giăng, và Giăng đã làm chứng cho chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Các ngươi đã phái người đến với Giăng, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Chính các người đã cử người đến cùng Giăng và người đã xác chứng sự thật.

Bản Diễn Ý (BDY)

33“Các ông đã cử người đến phỏng vấn Giăng, và Giăng đã trình bày sự thật về tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Không phải ta cần lời chứng của Giăng; ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Không phải Ta cần nhờ vào lời chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Tuy Ta không cần lời chứng của loài người, nhưng Ta nói điều nầy để các ngươi có thể được cứu.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Ta không dựa vào lời chứng của loài người, nhưng Ta nói lên những điều nầy để các người được cứu rỗi.

Bản Diễn Ý (BDY)

34Tuy tôi không cần nhờ lời chứng của người nào, nhưng tôi nhắc đến Giăng để các ông tin và được cứu.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Giăng như một cái đèn cháy sáng, còn các ngươi vui lòng tạm nhận ánh sáng của ông ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Giăng là ngọn đèn thắp sáng, còn các ngươi thì muốn tạm vui hưởng trong ánh sáng của người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Ông ấy là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng, các ngươi sẽ vui tạm trong ánh sáng của ông ấy ít lâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Giăng là ngọn đèn được chiếu sáng mà chính các người thích tạm vui hưởng ánh sáng của người trong giây lát.

Bản Diễn Ý (BDY)

35Giăng là bó đuốc thắp sáng một thời gian, và các ông vui lòng tạm hưởng ánh sáng ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Nhưng có một lời chứng về ta còn lớn hơn lời chứng của Giăng nữa. Những gì Cha giao cho ta làm chứng tỏ rằng Ngài đã sai ta đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Nhưng Ta có một lời chứng vĩ đại hơn của Giăng; vì những công việc Cha giao cho Ta hoàn tất, chính những công việc Ta đang thực hiện đây, làm chứng rằng Cha đã sai Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Nhưng Ta có một chứng cớ vững mạnh hơn lời chứng của Giăng, đó là những việc Cha giao cho Ta để hoàn tất; những việc Ta thực hiện làm chứng cho Ta rằng Cha đã sai Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Nhưng chính Ta có một bằng chứng hùng mạnh hơn của Giăng, đó là các công tác Cha giao cho Ta hoàn tất. Chính các công tác Ta làm đó chứng thực về Ta rằng Cha đã sai Ta!

Bản Diễn Ý (BDY)

36“Tuy nhiên, tôi còn có bằng chứng mạnh hơn. Tôi muốn nói đến những công tác Thượng Đế giao cho tôi thực hiện. Các việc ấy chứng tỏ tôi là Sứ giả của Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Chính Cha, Đấng đã sai ta đến làm chứng cho ta. Các ngươi chưa nghe tiếng Ngài và chưa hề thấy mặt Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, hoặc thấy hình dạng Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Chính Cha, Ðấng đã sai Ta, đã làm chứng về Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài hoặc thấy hình dạng Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Chính Cha là Đấng sai Ta và làm chứng về Ta. Các người chưa bao giờ nghe được tiếng của Ngài, cũng chưa bao giờ thấy được hình dạng Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

37“Chính Thượng Đế cũng làm chứng cho tôi. Các ông chẳng hề nghe tiếng phán của Thượng Đế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Những lời dạy của Ngài không ở trong lòng các ngươi vì các ngươi không chịu tin Đấng Cha sai đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38và lời Ngài cũng không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng Ngài đã sai đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Lời Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng Ngài đã sai đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Đạo Ngài các người đã không giữ trong lòng, vì các người không chịu tin theo Đấng mà Ngài sai đến.

Bản Diễn Ý (BDY)

38Các ông không vâng giữ lời Thượng Đế trong lòng, vì không tin Sứ giả của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Các ngươi tra xem Thánh Kinh, vì tin rằng nhờ đó mà các ngươi sẽ được sống đời đời. Chính Thánh Linh làm chứng về ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh vì các ngươi nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời; hãy biết rằng Kinh Thánh làm chứng về Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Các người nghiên cứu Kinh Thánh, vì các người tin rằng trong đó có sự sống vĩnh phúc. Chính Kinh Thánh cũng làm chứng về Ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

39“Các ông nghiên cứu Thánh Kinh, vì tướng nhờ cố gắng học hỏi mà được sự sống vĩnh cửu. Chính Thánh kinh cũng làm chứng về tôi,

Bản Phổ Thông (BPT)

40Tuy nhiên các ngươi không chịu đến cùng ta để được sống!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống!

Bản Dịch Mới (NVB)

40Thế mà các người vẫn không chịu đến cùng Ta để được sự sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

40nhưng các ông không muốn đến với tôi đi nhận sự sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Ta không cần lời ca tụng của loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Ta không cầu vinh quang nơi loài người,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Ta không cầu vinh hiển đến từ loài người,

Bản Dịch Mới (NVB)

41Ta chẳng cầu vinh nơi loài người,

Bản Diễn Ý (BDY)

41“Tôi không cần các ông ca tụng.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Nhưng ta biết các ngươi chẳng có tình yêu của Thượng Đế trong lòng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42nhưng Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42vì Ta biết các ngươi, các ngươi không có tình yêu của Ðức Chúa Trời ở trong mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

42nhưng Ta biết các người chẳng có lòng yêu kính Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

42Tôi biết các ông chẳng có lòng kính mến Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Ta từ Cha mà đến và nói thay cho Ngài, nhưng các ngươi lại không bằng lòng tiếp nhận ta. Nếu có kẻ khác tự nhân danh mà đến chắc các ngươi sẽ tiếp nhận.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta, nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ngươi sẽ tiếp nhận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Ta nhân danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận Ta; nếu ai nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ nhận người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Chính Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến nhưng các người không tiếp nhận Ta; nếu có người nào khác lấy danh nghĩa riêng mà đến thì các người lại đón tiếp!

Bản Diễn Ý (BDY)

43Tôi nhân danh Thượng Đế đến đây, nhưng các ông không tiếp nhận tôi. Ngược lại, các ông sẵn sàng hoan nghênh người không được Thượng Đế sai phái.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Làm sao các ngươi tin được nếu các ngươi chỉ thích nhận lời ca tụng lẫn nhau mà không hề tìm lời khen ngợi từ Thượng Đế duy nhất?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất thì làm sao các ngươi tin được?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Làm sao các ngươi có thể tin khi các ngươi chỉ thích vinh danh lẫn nhau, nhưng không tìm kiếm vinh hiển đến từ Ðức Chúa Trời là chân thần duy nhất?

Bản Dịch Mới (NVB)

44Làm sao các người tin được một khi các người chỉ thích nhận vinh quang của nhau thay vì tìm kiếm vinh quang từ Đức Chúa Trời duy nhất?

Bản Diễn Ý (BDY)

44Các ông tin tôi sao được, khi các ông vẫn thích đề cao người khác, để rồi họ đáp lễ ca tụng các ông, chứ không lưu ý đến lời khen chê của Thượng Đế!

Bản Phổ Thông (BPT)

45Đừng lầm tưởng rằng ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Mô-se, người mà các ngươi đang trông mong, mới chính là người lên án các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi, là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Đừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, người mà các ngươi đặt hi vọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Ðừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha; người tố cáo các ngươi là Mô-sê, người các ngươi đã đặt trọn hy vọng vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các người trước mặt Cha; Môi-se, người mà các người kỳ vọng, chính là người sẽ tố cáo các người!

Bản Diễn Ý (BDY)

45“Các ông đừng tưởng tôi sẽ tố cáo các ông trước mặt Thượng Đế. Không, chính Mai-sen, người các ông vẫn ngưỡng mộ, sẽ tố cáo các ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Nếu các ngươi thật tin Mô-se thì chắc hẳn cũng đã tin ta vì Mô-se đã viết về ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, vì Môi-se viết về Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Vì nếu các ngươi tin Mô-sê, thì các ngươi hẳn đã tin Ta, vì Mô-sê đã viết về Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Nếu các người thật sự tin lời Môi-se thì hẳn đã tin Ta, vì người viết về Ta!

Bản Diễn Ý (BDY)

46Các ông cũng chẳng tin Mai-sen đâu! Nếu tin Mai-sen, các ông cũng tin tôi, vì Mai-sen đã viết về tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

47Nhưng vì các ngươi không tin điều Mô-se viết, thì làm sao các ngươi tin điều ta nói cho được?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Nhưng nếu các ngươi không tin những lời Môi-se viết thì làm thế nào các ngươi tin lời Ta được?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Nhưng nếu các ngươi không tin những gì Mô-sê đã viết, làm sao các ngươi tin những gì Ta nói?”

Bản Dịch Mới (NVB)

47Nhưng nếu những lời người ghi chép mà các người còn không tin, thì làm sao các người tin lời Ta nói đây?”

Bản Diễn Ý (BDY)

47Nhưng các ông không tin lời Mai-sen chép, làm sao tin lời nói của tôi?”