So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Hơmư̆ bĕ tơlơi Yahweh laĭ kơ ih, Ơ ƀing Israel hơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán với các người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời CHÚA phán với ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời CHÚA phán với các ngươi,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời CHÚA phán cùng các ngươi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:“Anăm đuaĭ tui khul jơlan ƀing lŏn čar pơkŏn.Anăm huĭ bra̱l yua mơ̆ng gru kơnăl amăng adai adih ôh,wơ̆t tơdah ƀing lŏn čar anŭn huĭ bra̱l yua mơ̆ng khul tơlơi anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đức Giê-hô-va phán thế nầy:“Đừng học đòi lối sống của các dân,Cũng đừng run sợ các điềm trên trời,Dù các dân có run sợ những điềm ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2CHÚA phán thế nầy,“Ðừng học theo thói của các dân ngoại;Chớ kinh hãi khi thấy các điềm lạ trên trời,Vì các dân ngoại sợ hãi khi thấy các điềm ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2CHÚA phán như vầy: “Đừng học đòi lối sống của các dân, Đừng khiếp sợ các hiện tượng trên trời, Vì các dân khiếp đảm trước các hiện tượng đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài phán như sau:“Đừng sống như các dân khác,đừng lo sợ các dấu lạ trên trời,dù rằng các dân khác sợ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Yuakơ khul tơlơi đaŏ ƀing mơnuih anŭn jing đôč đač yơh.Ƀing gơñu khăt hĭ kơyâo mơ̆ng glai kơmrơ̆ng,laih anŭn pô treh trah ngă bruă trah kơyâo anŭn hăng gơnam treh trah ñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì tập tục của các dân ấy chỉ là hư không.Người ta đốn cây trong rừng,Thợ thủ công dùng đục tạo ra hình dạng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Các thói tục của các dân chỉ là hư không: Người ta chặt một cây trên rừng;Thợ tạc tượng dùng rìu đục đẽo thành một hình dạng,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Thật tập tục các dân chỉ là hư không: Người thợ lấy rìu đốn cây trong rừng về, Dùng chính tay mình đẽo gọt,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Phong tục của các dân khác không có giá trị gì.Thần tượng chúng nó chỉ là khúc gỗ đốn trong rừng,rồi thợ đục đẽo mà thành.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Ƀing gơñu pơhrôp kơyâo anŭn hăng amrăk mah.Ƀing gơñu pơkra kơyâo anŭn hăng mơmu̱t hăng kơđĭnkiăng kơ rup anŭn ƀu či rơbuh hĭ ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lấy bạc vàng trang điểm cho tượng đó;Dùng búa và đinh đóng thật chặtĐể tượng khỏi lung lay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Người ta lấy bạc và vàng khảm vào cho đẹp,Xong lấy búa và đinh đóng vào để nó khỏi ngã nhào.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Chạm bạc trổ vàng cho đẹp, Dùng búa đóng đinh vào cho chặt, Để tượng khỏi ngã đổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúng dùng vàng bạc giát lên các thần tượng đó.Rồi dùng búa và đinh đóng xuốngcho chúng khỏi ngã.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Khul rup trah gơñu anŭn kơnơ̆ng jing kar hăng rup pơhuĭ čim brĭm amăng đang hơma mơkai đôč yơhƀu thâo pơhiăp ôh.Yuakơ khul rup anŭn ƀu thâo rơbat ôharăng khŏm čơkŭng gơñu yơh.Anăm huĭ pơpŭ kơ gơñu ôh,yuakơ gơñu ƀu thâo ngă satkŏn thâo ngă hiam lơi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Các tượng thần ấy như bù nhìn trong các ruộng dưa,Không biết nói,Không biết đi, nên phải khiêng.Đừng sợ chúng,Vì chúng không thể gieo họa hay ban phước được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Các thần tượng của chúng thật như các hình nộm trong một ruộng dưa;Chúng chẳng nói được;Chúng phải được khiêng đi, vì chúng không thể tự đi được.Chớ sợ chúng, vì chúng không thể hại ai, và chúng cũng chẳng làm gì ích lợi cho ai.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Các thần tượng sống như bù nhìn trong ruộng dưa chuột, Không biết nói, Phải nhờ người khiêng, Vì chúng không biết đi. Đừng sợ các thần ấy, Vì chúng không có khả năng gây họa, Cũng không có quyền ban phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Các thần tượng chúng như hình nộm đặt trong ruộng dưa;chúng không biết nói.Vì không biết đi,nên người ta phải khiêng chúng.Đừng sợ các thần tượng đó,vì chúng không thể làm hại các ngươi được,cũng chẳng giúp gì được cho ngươi.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Ơ Yahweh hơi, ƀu hơmâo hlơi pô hrup hăng Ih ôh.Ih jing yom prŏng,laih anŭn anăn Ih jing yom prŏng hăng dưi mơyang yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6“Lạy Đức Giê-hô-va, không ai sánh được với Ngài!Ngài thật cao cả,Danh Ngài cao cả quyền uy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Lạy CHÚA, thật không ai giống như Ngài;Ngài là Ðấng lớn lao vĩ đại;Danh của Ngài thật cao cả và quyền năng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ôi! Lạy CHÚA, chẳng có thần nào giống như Ngài, Ngài thật vĩ đại, Danh Ngài vĩ đại, quyền năng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lạy CHÚA, không có ai giống như Ngài,Ngài thật cao cả,danh Ngài oai nghi và hùng mạnh.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Rĭm mơnuih mơnam năng huĭ pơpŭ kơ Ih,Ơ Pơtao abih bang ƀing lŏn čar hơi.Ih năng lăp kơ ƀing gơñu pơpŭ pơyom yơh.Amăng abih bang ƀing mơnuih thâo thaĭ ƀing lŏn čar anŭnlaih anŭn amăng abih bang ƀing pơtao gơñu,ƀu hơmâo hlơi pô hrup hăng Ih ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hỡi Vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? Ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Lạy Vua các nước! Ai mà không kính sợ Ngài?Ngài đáng được tôn kính.Vì giữa những người khôn ngoan trong các nước,Trong khắp vương quốc của họ,Không ai sánh được với Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Lạy Vua của các nước, ai dám cả gan không kính sợ Ngài?Vì kính sợ Ngài là bổn phận đương nhiên của các dân các nước,Vì trong số tất cả những người khôn ngoan của các dân,Trong tất cả các nước của họ,Thật chẳng có ai giống như Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ngài là Vua của các nước, Ai mà không kính sợ Ngài? Vì Ngài đáng được tôn kính, Vì giữa hết thảy các bật hiền triết trong các nước, Giữa hết thảy các bậc vua chúa, Không ai giống như Ngài!

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hỡi Vua của các dân, mọi người phải tôn kính Ngài;Ngài đáng được tôn kính.Trong số tất cả các người khôn ngoangiữa các dân, giữa các nước,không ai khôn ngoan như Ngài.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Abih bang ƀing gơñu jing ƀing kơmlư hăng mlŭk mơgu.Khul rup trah kơyâo anŭn ƀu dưi pơhrăm hơget gĕt ôh kơ ƀing gơñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chúng nó hết thảy đều là u mê khờ dại. Sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Chúng u mê khờ khạo;Sự dạy dỗ từ các tượng thầnChẳng hơn gì từ khúc gỗ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Các dân ấy thật đần độn và dại dột;Một khúc gỗ tạc thành hình mà có thể dạy dỗ được chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

8Cả thảy đều u mê, khờ dại, Học điều hư không từ khúc gỗ!

Bản Phổ Thông (BPT)

8Những kẻ khôn ngoan đó thật ngu dại và ngờ nghệch.Những điều dạy dỗ của chúngđều đến từ các thần tượng bằng gỗ vô dụng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Ƀing gơñu ba rai amrăk arăng tia laih mơ̆ng lŏn čar Tarsislaih anŭn mah mơ̆ng anih Uphaz.Tơdơi kơ anŭn, ƀing thâo treh trah hăng pô thâo čruih yua amrăk mah anŭn kiăng kơ pơkra rup trah anŭnlaih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀing thâo sĭt sum ao buh brơi rup trah anŭn sum ao ia mik hăng ia mơla̱ng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ấy là bạc dát mỏng vận đến từ Ta-rê-si, và vàng của U-pha, nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành; có vải màu xanh màu tím làm áo; ấy cũng là việc của người thợ khéo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bạc dát mỏng nhập từ Ta-rê-si,Vàng từ U-pha,Tác phẩm của thợ chạm và đôi tay của thợ bạc;Khoác lên vải màu xanh màu đỏ tía làm áo;Tất cả đều bởi tay của người thợ khéo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bạc dát mỏng từ Tạt-si đem về,Vàng lấy từ U-pha mang về.Chúng chỉ là tác phẩm của nghệ nhân, và sản phẩm của bàn tay người thợ bạc;Y phục các tượng ấy làm bằng vải xanh dương và tím đỏ;Chúng thảy là sản phẩm của các thợ khéo tay.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bạc dát mỏng nhập từ Tạc-sít, Vàng từ U-pha, Công trình của thợ thủ công, của tay người thợ vàng, Khoác vào lớp áo mầu tím và đỏ thẫm, Toàn là công trình của thợ khéo!

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bạc giát mỏng từ Tạt-sivà vàng mang từ U-pha về,để cho các thợ khéo và thợ bạc tạc tượng.Chúng mặc áo quần xanh và tím cho tượng.Tất cả những đồ đó đều do tay thợ khéo làm ra.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Samơ̆ kơnơ̆ng Ih, Yahweh, đôč yơh jing Ơi Adai sĭt.Ih jing Ơi Adai hơdip, jing Pơtao git gai hlŏng lar.Tơdang Ih hil nač, lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi yơh.Laih anŭn ƀing lŏn čar ăt ƀu dưi dŏ kơjăp hăng tơlơi Ih hil ƀrŭk ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật;Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời.Đất rúng động khi Ngài nổi giận,Các dân không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Còn CHÚA là Ðức Chúa Trời thực hữu;Ngài là Ðức Chúa Trời hằng sống và là Vua đời đời.Ngài nổi giận đất liền rúng động,Các quốc gia không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng CHÚA thật sự là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Đất rúng động khi Ngài nổi giận, Các nước không chịu nổi cơn thịnh nộ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng CHÚA là Thượng Đế chân thật duy nhất.Ngài là Thượng Đế hằng sống duy nhất,là Vua đời đời.Đất rung chuyển khi CHÚA nổi giận,các dân không thể chịu nổi cơn giận Ngài.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Ih pơtă laih kơ kâo kiăng kơ pơhiăp hăng ƀing kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah anŭn tui anai, “Khul rup trah anŭn, jing ƀing ƀu hrih pơjing adai hăng lŏn tơnah ôh, či răm rơngiă hĭ mơ̆ng lŏn tơnah laih anŭn mơ̆ng gah yŭ tal adai yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Các ngươi khá nói cùng họ rằng: Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Hãy nói với họ rằng những thần nầy không dựng nên trời và đất. Chúng sẽ bị tiêu diệt khỏi mặt đất và khỏi bầu trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Các ngươi hãy nói với thiên hạ như thế nầy, “Các thần không dựng nên trời và đất sẽ bị diệt mất khỏi mặt đất và khỏi dưới gầm trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Các ngươi hãy nói với chúng thế này: ‘Các thần không tạo dựng trời và đất, các thần ấy sẽ bị hủy diệt khỏi mặt đất và dưới bầu trời.’

Bản Phổ Thông (BPT)

11Hãy bảo chúng như sau:“Các thần đó không tạo ra trời đất;chúng sẽ bị tiêu hủy và biến mất khỏi trời đất.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Ơi Adai hrih lŏn tơnah hăng tơlơi dưi mơyang Ñu.Hăng tơlơi rơgơi Ñu, Ñu pơjing rai kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuălaih anŭn hăng tơlơi thâo hluh Ñu, Ñu pơkăng khul tal adai kar hăng pơkăng sang khăn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chính Đức Giê-hô-va đã tạo dựng địa cầu bằng quyền năng Ngài,Thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,Trải rộng các tầng trời bởi sự hiểu biết của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Còn Ðức Chúa Trời là Ðấng đã dựng nên trái đất bằng quyền năng của Ngài,Ðấng đã tạo lập thế gian bằng sự khôn ngoan của Ngài,Và Ðấng đã giăng các tầng trời ra bằng sự thông sáng của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài, Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Thượng Đế dùng quyền năng Ngài tạo nên trái đất.Ngài dùng sự khôn ngoan mình dựng nên thế gianvà dùng sự thông sáng Ngài trải các bầu trời ra.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Tơdang Ñu pơđar, ia amăng khul tal adai adih pơgrŏm yơh.Ñu pơjing khul kơthul ayŭh đĭ mơ̆ng khul anih ataih amăng lŏn tơnah.Ñu brơi kơmlă hăng ia hơjanlaih anŭn ba tơbiă angĭn mơ̆ng khul anih pioh gơnam Ñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời; Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động;Ngài khiến hơi nước bốc lên từ tận cùng trái đất.Làm cho chớp lóe lên trong mưa.Thả gió ra từ các kho tàng của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Khi Ngài lên tiếng, nước trên trời tuôn đổ ào ạt,Ngài khiến hơi nước bốc lên làm mây giăng khắp mặt địa cầu,Ngài khiến sấm sét theo mưa nổ chớp;Ngài mang gió ra từ các kho chứa của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời báo động, Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất, Ngài khiến chớp loé lên trong cơn mưa, Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Khi Ngài gầm lên, thì nước trên trời vang động.Ngài khiến mây mọc lên trên bầu trời,đầy khắp cả đất.Ngài sai sấm chớp đến với mưavà mang gió ra từ các kho Ngài.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Tơdang ƀing mơnuih mơnam ƀuh tơlơi anŭn,rĭm čô ƀu thâo hluh kơ Ñu jing kar hăng kơmlư laih anŭn mlŭk mơgu.Rĭm pô thâo pơkra gơnam pơsơi anŭn ăt mlâo hĭ mơ̆n yua mơ̆ng khul rup trah ñu pơkra,yuakơ khul rup ñu anŭn jing yang rơba̱ng,laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi suă jua amăng drơi jan gơñu ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình; vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Mọi người đều trở nên u mê thiếu hiểu biết;Thợ bạc xấu hổ về tượng thần của mình;Vì các tượng đúc chỉ là giả dối,Chẳng có hơi thở bên trong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Những ai thờ hình tượng quả là ngu dại và chẳng hiểu biết;Các thợ bạc khá hổ thẹn vì các hình tượng do chúng tạo ra,Vì các hình tượng ấy chỉ là đồ giả tạo,Chẳng hình tượng nào có hơi thở bên trong.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết, Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình, Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp, Chẳng có hơi thở bên trong.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Loài người ngu dại, ít hiểu biết.Các thợ bạc cảm thấy xấu hổvề những tượng chạm mình,vì các tượng đó chỉ là thần giả.Chúng không có hơi thở.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Khul rup anŭn jing đôč đač, jing gơnam arăng djik djak yơh.Tơdang Yahweh rai kiăng kơ phat kơđi khul rup anŭn, gơñu či răm rơngiă hĭ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa; đến ngày thăm phạt sẽ bị diệt mất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Chúng thật là hư không, một thứ trò hề;Đến ngày đoán phạt chúng sẽ bị tiêu vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Chúng chỉ là những đồ vô dụng, một thứ sản phẩm chẳng có ích lợi gì;Ðến thời chúng bị phạt, chúng sẽ bị diệt vong.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Các thần tượng đều không giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm, Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Chúng hoàn toàn vô dụng;người ta chế diễu chúng.Khi bị xét xử, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Ơi Adai ƀing Yakôb, jing ƀing Israel, ƀu hrup hăng khul rup anŭn ôh,yuakơ Ñu jing Pô Hrih Pơjing kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng.Ñu ruah laih ƀing Israel, jing ană plei kŏng ngăn lŏm kơ Ñu pô yơh.Yahweh Dưi Kơtang yơh jing anăn Ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy; vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Y-sơ-ra-ên là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Phần sản nghiệp của Gia-cốp thì không như thế,Vì Ngài là Đấng đã tạo nên vạn vật,Và Y-sơ-ra-ên là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài.Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Còn phần dành cho Gia-cốp không như những thứ đó,Vì Ngài là Ðấng đã dựng nên mọi loài mọi vật,Và I-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài;Danh Ngài là CHÚA các đạo quân.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng Phần Cơ Nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu, Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật, Và Y-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nhưng Thượng Đế là phần của Gia-cốp,không giống các thần ấy.Ngài tạo nên muôn vật,và chọn Ít-ra-en làm dân riêng của Ngài.Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Ơ ƀing Yerusalaim hơi, plei prŏng gih dŏ gah yŭ tơlơi ƀing rŏh ayăt gih wang blah,tui anŭn pơƀut glaĭ bĕ hơdôm gơnam lŏm kơ ƀing gih kiăng kơ djă̱ ba mơ̆ng anih lŏn anai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hỡi ngươi là kẻ bị vây, hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Hỡi dân thành bị bao vây,Hãy thu nhặt của cải để lìa khỏi xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Hỡi dân cư của thành bị vây hãm!Hãy xách lên những gói đồ của ngươi đang nằm dưới đất;

Bản Dịch Mới (NVB)

17Hỡi thành bị vây, Hãy gom nhặt của cải, lìa khỏi xứ!”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Hãy gom góp của cải ngươi và chuẩn bị rời xứ,các ngươi là những kẻ đang bị kẻ thù bao vây.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Ngă bĕ tui anŭn yuakơ anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:“Blĭp blăp mơtam Kâo či glŏm đuaĭ hĭƀing mơnuih hơdip amăng anih lŏn anai.Kâo či ba rai tơlơi tơnap tap ƀơi ƀing gơñutơl ƀing rŏh ayăt mă hĭ ƀing gơñu jing mơnă.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, lần nầy ta sẽ liệng ra dân của đất nầy, ta sẽ làm khốn chúng nó, cho chúng nó tỉnh biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy:“Kìa, lần nầyTa sẽ ném dân cư của đất nầy đi xa,Ta sẽ làm cho chúng khốn đốn,Để chúng thức tỉnh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì CHÚA phán thế nầy, “Này, lần nầy Ta sẽ quăng xa các dân trong xứ,Ta sẽ cho chúng đến bước đường cùng hầu chúng có thể quay lại với Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vì CHÚA phán như vầy: “Lần này, Ta sẽ ném Dân cư trong nước ra, Ta sẽ siết chặt vòng vây, Để không ai thoát khỏi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18CHÚA phán như sau:“Vào lúc nầy ta sẽ trục xuấtnhững dân sống trong xứ nầy.Ta sẽ mang khốn khổ đến cho chúngđể chúng bị bắt làm tù binh.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Ƀing ană plei Yerusalaim laĭ tui anai, “Răm ƀăm yơh kơ ƀing gơmơi yuakơ tơlơi ruă rơka gơmơi!Nam rơka gơmơi anŭn ƀu dưi pơsuaih hĭ ôh!Hlâo adih ƀing gơmơi pơmĭn tơlơi ruă nuă gơmơi anŭnjing tơlơi ƀing gơmơi khŏm dŏ gir yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Khốn nạn cho tôi vì vết thương tôi! Vít tôi là đau đớn! Nhưng tôi nói: Ấy là sự lo buồn tôi, tôi phải chịu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khốn khổ cho tôi vì tôi mang thương tích!Vết thương tôi trầm trọng!Nhưng tôi nghĩ: “Chắc đây là nỗi đau,Mà tôi phải gánh chịu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Khốn cho tôi vì vết thương của tôi nhức nhối!Vết thương của tôi trầm trọng khó chữa lành.Nhưng tôi nói, “Ðây là hình phạt cho mình, nên mình phải gánh chịu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Khốn cho tôi vì nỗi đau đổ vỡ, Vết thương tôi không thể chữa lành! Thế mà tôi những tưởng: “Đây chỉ là một cơn đau tôi đủ sức gánh chịu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Khốn cho tôi vì thương tích của tôi.Vết thương tôi không thể chữa lành.Nhưng tôi vẫn tự nhủ,“Đây là bệnh tật của tôi,tôi phải gánh chịu.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Abih bang hrĕ kuĭ sang khăn gơmơi tơĭ hĭ laih,tơl sang khăn gơmơi anŭn răm rai hĭ yơh.Ƀing gơmơi ƀu či ƀuh ƀing ană gơmơi dơ̆ng tah,yuakơ ƀing gơñu đuaĭ hĭ laih.Ƀu hơmâo hlơi pô dŏ glaĭ ôh kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang khăn gơmơiƀôdah kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ nưh gơmơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Trại của tôi bị phá hủy, những dây của tôi đều đứt, con cái tôi bỏ tôi, chúng nó không còn nữa. Tôi không có người để giương trại tôi ra và căng màn tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Lều của tôi bị phá hủy,Các dây căng lều của tôi đều bị đứt;Con cái tôi lìa bỏ tôi,Chúng không còn nữa.Không còn ai dựng lại lều,Cũng chẳng còn ai căng màn cho tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Trại của tôi đã bị phá hủy,Các dây căng trại đều đã bị cắt đứt,Các con cái của tôi đều đã bỏ đi,Chẳng còn có đứa nào ở lại,Chẳng còn đứa nào giúp tôi dựng lại lều của tôi,Không còn ai giúp căng các màn trại của tôi lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Lều trại tôi sụp đổ, Mọi dây căng lều đều bứt hết, Con cái tôi lìa khỏi tôi đi mất, Không còn ai căng lều cho tôi, Cũng không còn ai treo màn.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Lều tôi đã bị tiêu hủy rồi,các dây thừng giăng lều đã đứt.Các con cái tôi đã ra đi, bỏ tôi lại.Không còn ai giúp tôi dựng lều trở lạihay làm một nơi tạm trú cho tôi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Ƀing wai triu gơmơi, jing ƀing wai lăng gơmơi, ƀu thâo pơmưn ôhlaih anŭn kŏn hơduah tơña kơ Yahweh lơi.Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôhlaih anŭn abih bang khul triu gơñu čơlah čơlap hĭ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Những kẻ chăn chiên đều ngu dại, chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Vì vậy mà chúng nó chẳng được thạnh vượng, và hết thảy những bầy chúng nó bị tan lạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Các người chăn bầy đều ngu dại,Không tìm cầu Đức Giê-hô-va.Vì vậy mà chúng không được thịnh vượng,Cả đàn chiên của chúng tan tác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vì bọn chăn chiên đã trở nên vô cảm,Chúng không tìm kiếm CHÚA,Nên chúng chẳng thành công,Và tất cả các đàn chiên của chúng bị tan lạc khắp nơi.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Các người chăn ngu dại, Không cầu hỏi ý CHÚA. Vì thế chúng thất bại, Cả bầy chiên tan tác.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các người chăn chiên rất ngu dạikhông thèm hỏi ý CHÚA.Vì thế họ làm việc gì cũng không thành công,các bầy chiên của họ đã bị tản lạc.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Hơmư̆ bĕ! Tơlơi pơthâo arăng hlak ba rai.Hơmâo dơnai ƀing ling tơhan tơgŭ pơkơdơ̆ng prŏng mơ̆ng lŏn čar gah dư̱r!Tơlơi anŭn či ngă kơ anih lŏn Yudah rơngol thu krô hĭ yơh,jing hĭ anih anơ̆m khul asâo tan.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nầy, có tiếng đồn ra; có sự ồn ào lớn đến từ miền phương bắc, đặng làm cho các thành của Giu-đa nên hoang vu, nên hang chó rừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nầy, có tiếng đồn bay đến,Một chấn động mạnh từ đất phương bắc,Làm cho các thành của Giu-đa ra hoang tàn,Trở nên hang chó rừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Này, tin giặc đến đã đổ về dồn dập,Tiếng đồn gây chấn động từ đất bắc truyền về,Giặc sẽ đến, biến các thành của Giu-đa ra hoang vắng,Biến chúng nên sào huyệt của sói lang.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Kìa! Tiếng đồn bay đến, Tiếng chuyển động ào ào từ phương bắc, Để làm cho các thành xứ Giu-đa nên hoang vu, Nên hang chó rừng.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Hãy nghe! Có tin loan ra.Có tiếng vang ra từ phương Bắcđể biến các thị trấn Giu-đara sa mạc hoang vulàm nơi ở cho chó rừng!

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Kâo thâo, Ơ Yahweh hơi, ƀu hơmâo hlơi pô thâo tơlơi hơget gĕt ôh či truh kơ tơlơi hơdip ñu pô.Sĭt ƀu djơ̆ kơ mơnuih mơnam ôh kiăng kơ pơkra jơlan kơ ñu pô yak nao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ,Họ không thể điều khiển các bước chân của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ôi lạy CHÚA, con biết đường mỗi người chẳng do họ định đoạt,Không ai có thể sắp đặt mọi bước chân mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Ôi! Lạy CHÚA, con biết loài người không làm chủ số phận mình, Người đi, nhưng không định được các bước mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Lạy CHÚA, tôi biết mạng sống con ngườikhông ở trong tay họ.Không ai làm chủ được đời mình.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Pơtơpă ƀing gơmơi bĕ, Ơ Yahweh hơi, samơ̆ kơnơ̆ng hăng tơlơi djơ̆ lăp đôč yơh,ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi hil nač Ih ôh,huĭdah Ih či pơrai hĭ ƀing gơmơi hlo̱m ƀo̱m yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đỗi; xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Lạy Đức Giê-hô-va, xin sửa dạy con, nhưng trong chừng mực;Chứ không phải trong cơn giận,Kẻo Ngài làm cho con tiêu tán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ôi lạy CHÚA, xin sửa dạy con bằng công lý,Nhưng xin đừng dùng cơn giận của Ngài,Kẻo Ngài sẽ làm con bị biến mất chăng!

Bản Dịch Mới (NVB)

24Lạy CHÚA, xin Ngài sửa dạy con, nhưng vừa phải thôi, Xin đừng sửa phạt con khi Ngài nổi giận, E Ngài diệt con mất!

Bản Phổ Thông (BPT)

24Lạy CHÚA, xin sửa dạy tôi nhưng hãy công bằng.Đừng trừng phạt tôi trong khi Ngài nổi giận,nếu không Ngài sẽ tiêu diệt tôi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Kơđai glaĭ, tuh tơbiă bĕ tơlơi hil nač Ih ƀơi ƀing kơnung djuai tuaijing ƀing ƀu thâo krăn kơ Ih ôh,jing ƀơi ƀing mơnuih ƀu kơkuh pơpŭ amăng anăn Ih ôh,yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing ană tơčô Yakôb, jing ƀing ană plei Israel,laih anŭn ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ ƀing gơ̆ abih bang laih,laih anŭn pơrai hĭ lŏn čar ƀing gơ̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Xin hãy đổ sự thạnh nộ trên các nước chẳng nhìn biết Ngài, trên các họ hàng chẳng kêu cầu danh Ngài. Vì họ đã nuốt Gia-cốp, và còn nuốt nữa; họ diệt Gia-cốp, làm cho chỗ ở nó thành ra hoang vu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Xin Ngài giáng cơn thịnh nộ trên các nước không nhận biết Ngài,Và trên các dân tộc không kêu cầu danh Ngài.Vì chúng đã nuốt Gia-cốp,Và còn nuốt nữa;Chúng tuyệt diệt Gia-cốp,Làm cho chỗ ở nó ra điêu tàn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Xin trút cơn giận của Ngài trên các dân không nhìn biết Ngài,Trên những dân không kêu cầu danh Ngài,Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,Chúng đã nuốt mất ông ấy và phá tan tành chỗ ở của ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Xin Ngài trút cơn thịnh nộ Ngài xuống Các nước không nhận biết Ngài, Và các dân tộc không cầu khẩn danh Ngài, Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp, Chúng ăn nuốt và tiêu diệt nó, Chúng phá tan hoang nhà cửa đất đai nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Xin hãy trút cơn giận Ngài trên các dân kháclà những dân không biết Ngàivà không cầu khẩn cùng Ngài.Các dân đó đã tiêu diệt nhà Gia-cốp.Chúng đã hoàn toàn ăn nuốt nhà đó,và phá hủy xứ họ.