So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va phán với tôi thế nầy: “Con hãy đi mua cho mình một cái đai bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng chớ ngâm trong nước.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi; nhưng chớ dầm trong nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA phán với tôi thế nầy, “Hãy đi và mua cho ngươi một dây thắt lưng bằng vải gai mịn, rồi dùng nó buộc lưng ngươi lại, nhưng chớ để nó bị thấm nước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy đi mua một dải thắt lưng bằng vải lanh, quấn nó ngang lưng con, nhưng đừng ngâm nó trong nước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng tôi như sau: “Hãy đi mua một cái khố bằng vải rồi mặc vào. Đừng làm ướt cái khố đó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúa bảo tôi: "Con hãy đi mua một dây nịt vải nhưng đừng giặt, đừng ngâm nước!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Theo lời Đức Giê-hô-va truyền phán, tôi mua đai và thắt vào lưng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vậy tôi theo lịnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vậy tôi mua một dây thắt lưng và buộc lưng tôi lại như CHÚA đã truyền cho tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Theo lời CHÚA truyền, tôi mua một dải thắt lưng và quấn nó ngang lưng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vậy tôi đi mua một thắt lưng vải theo như CHÚA dặn bảo và buộc quanh hông tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Tôi đi mua dây nịt và thắt vào lưng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Lời Đức Giê-hô-va lại truyền cho tôi lần thứ hai rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Bấy giờ có lời của CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

3CHÚA phán với tôi lần thứ nhì:

Bản Phổ Thông (BPT)

3Rồi CHÚA phán cho tôi lần thứ nhì:

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa lại bảo:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4“Hãy tháo cái đai con đã mua và đang thắt trên lưng ra, đi ngay đến bờ sông Ơ-phơ-rát và giấu vào một kẽ đá tại đó.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trên lưng ngươi; chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong kẽ vầng đá tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4“Hãy lấy dây thắt lưng ngươi đã mua, buộc quanh lưng ngươi, rồi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong một hang đá ở đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4“Con hãy lấy dải thắt lưng mà con đã mua và hiện đang quấn ngang lưng con, đem đến Phơ-rát và giấu nó tại đó, trong một kẽ đá.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4“Hãy lấy thắt lưng mà ngươi đã mua và đang quấn đi đến Bê-rát. Hãy giấu thắt lưng đó trong kẽ đá.”

Bản Diễn Ý (BDY)

4“Con hãy lấy dây nịt đem đến bờ Phát-giang và giấu nó trong một cái bông đá!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Tôi đem giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như lời Đức Giê-hô-va phán dặn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vậy tôi đi và giấu nó bên bờ Sông Ơ-phơ-rát như CHÚA đã truyền cho tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tôi đem dãi thắt lưng giấu tại Phơ-rát, y như lời CHÚA dặn bảo tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vậy tôi đi đến Bê-rát và giấu thắt lưng ở đó như CHÚA dặn bảo.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Tôi vâng lời, đem giấu dây nịt tại bờ sông Phát như Chúa đã dặn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va bảo tôi: “Con mau đến bờ sông Ơ-phơ-rát lấy lại cái đai mà Ta đã bảo con đem giấu tại đó.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, lấy cái đai ta đã khiến ngươi giấu tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Sau nhiều ngày, CHÚA lại phán với tôi, “Hãy đứng dậy, đến Sông Ơ-phơ-rát, lấy dây thắt lưng Ta đã truyền ngươi giấu ở đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Sau đó một thời gian khá lâu, CHÚA phán với tôi: “Con hãy đến Phơ-rát lấy dải thắt lưng Ta đã bảo con giấu tại đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sau nhiều ngày CHÚA bảo tôi, “Bây giờ hãy đi đến Bê-rát lấy thắt lưng mà ta bảo ngươi giấu ở đó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

6Sau đó một thời gian, Chúa bảo: "Con ra bờ sông, lấy dây nịt về đây!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát đào lên và lấy cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai đã mục, không còn dùng được nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát; đào và rứt cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vậy tôi đứng dậy, đi đến Sông Ơ-phơ-rát, đào bới, và lấy dây thắt lưng tôi đã giấu ở đó ra; nhưng bấy giờ dây thắt lưng ấy đã mục hết; nó chẳng có thể dùng vào việc chi được nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vậy tôi đi đến Phơ-rát, đào dải thắt lưng lên khỏi nơi tôi đã chôn giấu nó. Nhưng dải thắt lưng đã mục nát, không dùng được nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vậy tôi đi đến Bê-rát đào thắt lưng lên khỏi nơi tôi đã giấu. Nhưng nó đã bị mục nát hết, không dùng được việc gì.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Tôi vâng lời, ra bờ Phát- giang, đào dây nịt lên, nhưng nịt đã mục nát cả, không dùng được nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Bấy giờ, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Kế đó, có lời của CHÚA đến với tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA phán với tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Rồi CHÚA phán cùng tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

8,9Chúa liền dạy: "Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mục nát như thế.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ làm cho thói kiêu ngạo của Giu-đa và thói kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem mục nát như thế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9CHÚA phán thế nầy, “Cũng vậy, Ta sẽ tiêu hủy niềm kiêu hãnh của Giu-đa và niềm kiêu hãnh thái quá của Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

9CHÚA phán như vầy: “Ta cũng sẽ phá đổ sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA phán: “Cũng vậy, ta sẽ hủy hoại lòng kiêu căng của dân Giu-đa và lòng tự phụ quá đáng của Giê-ru-sa-lem.

Bản Diễn Ý (BDY)

8,9Chúa liền dạy: "Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mục nát như thế.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Dân gian ác nầy không chịu nghe lời Ta, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng của lòng dạ mình, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Chúng sẽ trở nên vô dụng như cái đai thắt lưng nầy.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Dân ác nầy chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lạy, thì sẽ trở nên như cái đai nầy không còn dùng được việc gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Dân tội lỗi nầy không chịu nghe lời Ta, nhưng cứ theo sự ương ngạnh của lòng chúng, đi theo các thần khác mà phục vụ và thờ phượng các thần ấy. Cho nên dân nầy sẽ trở nên giống như dây thắt lưng nầy, chẳng dùng vào việc chi được cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Dân gian ác này từ chối không chịu vâng lời Ta, sống theo lòng cứng cỏi mình, phụng sự và thờ lạy các thần khác; chúng sẽ giống như dải thắt lưng này, không dùng vào việc chi được nữa;

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các dân gian ác đó không chịu nghe lời cảnh cáo của ta. Chúng ương ngạnh chỉ làm theo ý riêng mình, đi theo các thần khác để phục vụ và bái lạy. Nên chúng sẽ như thắt lưng vải mục nát nầy, hoàn toàn vô dụng.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Quốc gia gian ác này không chịu nghe lời Ta, cứ làm theo tư dục và thờ lạy thần tượng nên sẽ biến thành một dây nịt mục nát và vô dụng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đức Giê-hô-va lại khẳng định: “Vì, như cái đai thắt chặt vào lưng người ta thế nào, thì Ta cũng thắt chặt cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào Ta thể ấy, để chúng làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho Ta; nhưng chúng không chịu lắng nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta; nhưng chúng nó chẳng khứng nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vì giống như dây thắt lưng được buộc vào lưng một người thế nào, Ta đã buộc cả nhà I-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào lưng Ta thể ấy,” CHÚA phán, “để chúng trở thành một dân thuộc riêng về Ta, hầu đem lại cho Ta danh tiếng, ca ngợi, và vinh hiển; nhưng chúng chẳng nghe theo.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11vì như dải thắt lưng thắt sát vào lưng mỗi người thể nào, Ta cũng đã đem trọn nhà Y-sơ-ra-ên và trọn nhà Giu-đa thắt sát vào Ta thể ấy, để họ trở thành dân Ta, làm vinh danh Ta, ca ngợi Ta, và mang vinh quang về cho Ta, nhưng chúng không chịu vâng lời Ta.” Đấy là lời CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Như thắt lưng được dùng để quấn quanh hông người, ta đã quấn các gia đình Ít-ra-en và Giu-đa quanh ta,” CHÚA phán vậy. “Ta đã làm như vậy để họ làm dân ta, để mang danh tiếng, sự tán dương, và tôn trọng đến cho ta nhưng chúng không nghe.”

Bản Diễn Ý (BDY)

11Như dây nịt thắt chặt vào lưng người, Ta đã cho Giu-đa và Giê- ru-sa-lem thắt chặt với Ta," Chúa phán vậy. "Chúng vốn là dân Ta, là vinh dự của danh Ta. Nhưng chúng đã trở mặt với Ta."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con hãy nói với chúng lời nầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Bình nào cũng phải đầy rượu.’ Chúng sẽ nói với con: ‘Chẳng lẽ chúng tôi không biết bình nào cũng phải đầy rượu sao?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ngươi khá bảo chúng nó lời nầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng: Hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Chúng sẽ nói cùng ngươi rằng: Chúng tôi há chẳng biết các bình đều sẽ đầy rượu sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngươi hãy nói với chúng sứ điệp nầy: “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, ‘Vò rượu nào cũng phải chứa đầy rượu.’ Bấy giờ chúng sẽ nói với ngươi, ‘Bộ ông tưởng chúng tôi không biết vò nào cũng phải chứa đầy rượu sao?’

Bản Dịch Mới (NVB)

12Con hãy nói lời ấy với chúng.
CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu.” Và khi chúng nói với con: “Lẽ nào chúng tôi không biết rõ mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu?”

Bản Phổ Thông (BPT)

12“Hãy bảo chúng: ‘CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Tất cả các bầu da phải đầy rượu.’ Dân chúng sẽ nói cùng ngươi: ‘Dĩ nhiên, chúng tôi biết các bầu da phải đầy rượu.’

Bản Diễn Ý (BDY)

12Con hãy bảo chúng: "Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: 'Mỗi bình rượu đều sẽ đầy rượu.' Chúng sẽ đáp: 'Ai không biếtchuyện đó!'

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Con sẽ nói tiếp: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta sẽ khiến tất cả dân cư trên đất nầy, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn dân Giê-ru-sa-lem đều say sưa.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ngươi khá lại bảo rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến hết thảy dân cư đất nầy, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các kẻ tiên tri, và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem đều say sưa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ ngươi hãy nói với chúng, ‘CHÚA phán thế nầy, “Ta sắp sửa làm cho toàn thể dân cư trong xứ nầy, từ các vua ngồi trên ngai của Ða-vít cho đến các tư tế, các tiên tri, và toàn thể dân thành Giê-ru-sa-lem, say bí tỉ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ đổ rượu đầy miệng hết thảy dân cư đất này, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các tiên tri, và tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi chúng say nhừ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vậy ngươi phải bảo chúng rằng, ‘CHÚA phán như sau: Ta sẽ biến tất cả mọi người trong xứ nầy say sưa, từ các vua ngồi trên ngôi Đa-vít, thầy tế lễ, nhà tiên tri, cho đến tất cả mọi người sống trong Giê-ru-sa-lem.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Con sẽ tiếp: Chúa phán: Này, Ta làm cho tất cả nhân dân, từ các vua đang ngồi trên ngai Đa-vít, đến các thầy tế lễ, các tiên tri và dân chúng thủ đô đều say sưa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ làm cho người nầy xung đột với kẻ kia, cha con va chạm nhau. Ta sẽ không nương tay, không xót thương, không thương cảm khi Ta hủy diệt chúng.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho người nầy với kẻ khác, cha với con, chạm nhau; ta sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt chúng nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ta sẽ làm cho chúng đánh nhau tơi bời, ngay cả cha con cũng đánh nhau,” CHÚA phán. “Ta sẽ không thương xót, không nương tay, và không thương hại khi Ta tiêu diệt chúng.”’”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Và Ta sẽ đập bể chúng, đập người này vào người kia, cả cha lẫn con. Ta sẽ không nương tay, không tiếc nuối, không thương xót khi Ta hủy diệt chúng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta sẽ khiến người nầy xô đẩy người kia, ngã té vào nhau, cha cũng như con, CHÚA phán vậy. Ta sẽ không tội nghiệp hay thương hại chúng mà nương tay không tiêu diệt chúng.’”

Bản Diễn Ý (BDY)

14Ta sẽ khiến cho người này với người khác đập đầu vào nhau mà chết, cả đến cha con cũng đập trán với nhau mà tắt hơi," Chúa phán vậy. "Ta sẽ không thương xót, không nương tay, không tiếc nuối trước cảnh diệt vong của chúng!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Hãy nghe, hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo,Vì Đức Giê-hô-va đã phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Xin anh chị em hãy lắng tai và nghe cho rõ,Ðừng tự cao vì CHÚA đã phán lời Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

15“Xin nghe đây, xin lắng tai, Đừng kiêu ngạo, Vì CHÚA đã phán!

Bản Phổ Thông (BPT)

15Hãy nghe và để ý điều nầy.Đừng quá hợm hĩnh,vì CHÚA phán cùng các ngươi.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo vì Chúa đã phán dạy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngườiTrước khi Ngài khiến tối tăm phủ xuống,Trước khi chân các người vấp ngãTrên các núi lúc chạng vạng;Các người mong đợi ánh sángNhưng Ngài biến nó thành bóng sự chết,Trở nên bóng tối dày đặc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Bấy giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Hãy dâng vinh hiển lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,Trước khi Ngài cho màn đêm phủ xuống,Và trước khi chân của anh chị em bị vấp trên núi lúc trời sụp tối.Anh chị em đã trông đợi ánh sáng,Nhưng Ngài đã biến nó ra bóng tối mịt mùng và làm cho nó càng đen tối hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Xin ông bà dâng vinh quang cho CHÚA, Đức Chúa Trời mình, Trước khi Ngài cho bóng tối phủ xuống, Trước khi chân ông bà vấp phải Các sườn núi vào lúc trời chạng vạng, Trước khi Ngài biến ánh sáng ông bà trông đợi Ra bóng tối tử vong dày đặc.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Hãy dâng vinh hiển cho CHÚA là Thượng Đế các ngươi,trước khi Ngài mang tăm tối đến,trước khi các ngươi té ngã trên núi đồi tối tăm.Các ngươi sẽ mong có ánh sáng,nhưng Ngài sẽ biến nó ra bóng tối mịt mù;Ngài sẽ khiến nó thành ra màn đêm ảm đạm.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Hãy dâng vinh quang cho Chân Thần Hằng Hữu trước khi Ngài cho đêm tối phủ xuống bao trùm, trước khi chân các ngươi vấp vào các đỉnh núi mù mịt, và trước khi các ngươi trông đợi ánh sáng nhưng Chúa biến nó ra bóng tối tử vong, dày đặc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nhưng nếu các người không ngheLinh hồn tôi sẽ khóc thầm cho thói kiêu ngạo của các người.Tôi sẽ khóc lóc đắng cay, nước mắt đầm đìa,Vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nếu anh chị em không nghe theo,Linh hồn tôi chỉ còn biết khóc thầm cho tánh kiêu ngạo của anh chị em;Mắt tôi sẽ đẫm lệ xót xa và nước mắt tôi sẽ chảy mãi,Vì đàn chiên của CHÚA đã bị dẫn đi lưu đày.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng nếu ông bà không chịu nghe, Trong nơi kín, tôi sẽ khóc Về sự kiêu ngạo của ông bà, Tôi sẽ khóc dầm dề, Nước mắt tôi chảy ràn rụa, Vì bầy chiên của CHÚA bị bắt đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nếu các ngươi không vâng lời Ngài,thì ta sẽ khóc thầm về lòng tự phụ các ngươi.Ta sẽ khóc lóc cay đắng,mắt ta sẽ đẫm nước mắt,vì bầy chiên của CHÚA sẽ bị bắt cầm tù.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Nếu các ngươi không nghe, linh hồn Ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Mắt Ta sẽ khóc cay khóc đắng, tuôn lụy dầm dề vì bầy chiên của Ta đã bị bắt đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Hãy nói với vua và thái hậu rằng:“Xin xuống khỏi ngai mà ngồi dưới đất,Vì vương miện rực rỡĐã rơi khỏi đầu các người rồi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Hãy tâu cùng vua và thái hậu rằng: Xin hãy hạ mình, mà ngồi dưới đất; vì mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18“Hãy nói với vua và thái hậu: ‘Xin các ngài bước xuống ghế thấp mà ngồi,Vì vương miệng đẹp đẽ đã bị cất khỏi đầu các ngài rồi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

18Con hãy nói với vua và thái hậu: ‘Xin bước xuống khỏi ngai, ngồi dưới đất, Vì vương miện vinh quang Đã rơi khỏi đầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Hãy rao điều nầy cho vua và thái hậu:“Hãy bước xuống khỏi ngôi báu,vì mão triều rực rỡ của ngươiđã rơi khỏi đầu các ngươi rồi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

18Hãy nói với vua và thái hậu: "Xin hạ mình, ngồi dưới đất vì vương miện vinh quang trên đầu sẽ rơi xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các thành Nê-ghép đều bị phong tỏaKhông có ai giải vây cho chúng.Cả Giu-đa bị lưu đày,Toàn bộ bị bắt đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Các thành phương nam đều đóng lại, chẳng ai mở ra. Giu-đa bị bắt đem đi, cả họ đều bị bắt đem đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Các thành ở miền nam hoàn toàn bị phong tỏa,Không ai có đủ sức giải vây;Hết thảy dân Giu-đa đều bị bắt đem đi lưu đày,Ai cũng bị đem lưu đày cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Các thành vùng Nê-ghép bị vây kín, Không ai giải vây. Toàn dân Giu-đa bị bắt đi đày, Không sót một ai.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Các thành phố miền Nam Giu-đa đã bị khóa chặt,không ai mở được.Tất cả Giu-đa sẽ bị bắt làm tù binhsang một xứ ngoại quốc;toàn thể dân cư đều sẽ bị bắt đi lưu đày.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Các thành phố miền nam đã đóng chặt cổng, không thành nào chịu mở. Toàn dân Do-thái đã bị bắt đem lưu đày, không sót một ai."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hãy ngước mắt lên xemNhững kẻ đến từ phương bắc.Bầy chiên đã giao cho ngươi,Bầy chiên làm cho ngươi tự hào, đâu cả rồi?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Hãy ngước mắt lên; xem những kẻ đến từ phương bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Hãy ngước mắt lên và xem những kẻ đến từ phương bắc.Ðâu rồi đàn chiên đã giao cho ngươi chăn dắt,Ðàn chiên đã đẹp đẽ một thời?

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hãy ngước mắt lên nhìn Những kẻ đến từ phương bắc! Bầy chiên Ta giao cho ngươi, Ngươi tự hào về bầy chiên ấy, nó đầu rồi?

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ngước lên mà nhìnkẻ thù tràn đến từ phương Bắc.Bầy chiên mà Thượng Đế giao cho các ngươi chăn giữ đâu rồi,bầy mà ngươi vẫn hãnh diện đó?

Bản Diễn Ý (BDY)

20Hãy ngước mắt nhìn kỹ những người đến từ phương bắc! Bầy súc vật đẹp đẽ Chúa đã ban cho ngươi đâu rồi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ngươi sẽ nói gì khi những người mà ngươi dạy dỗVà làm bạn với ngươiĐược lập lên cai trị ngươi?Chẳng lẽ ngươi không thấy quặn thắtNhư người đàn bà đau đớn lúc sinh con sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sanh đẻ?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngươi sẽ nói sao khi những kẻ từng được ngươi huấn luyện lên cầm quyền, và chúng xử phạt ngươi?Há chẳng phải ngươi sẽ đau đớn như người sản phụ lúc lâm bồn sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ngươi sẽ nói gì khi những kẻ ngươi từng dạy dỗ, Từng là bạn tin cẩn của ngươi, Được đặt lên thống trị ngươi? Lẽ nào ngươi không đau đớn quặn thắt như sản phụ chuyển dạ?’

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các ngươi sẽ nói gì khi chúng cắt cửnhững người mà ngươi nghĩ là bạn hữu mìnhlên chỉ huy ngươi?Chẳng lẽ ngươi không đau đớn khổ sở, như đàn bà đang sinh đẻ sao?

Bản Diễn Ý (BDY)

21Ngươi sẽ nói gì khi Chúa thăm phạt và đặt các dân tộc liên minh, từng học hỏi với ngươi, lên thống trị ngươi? Ngươi sẽ quặn thắt đau đớn như đàn bà đẻ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nếu ngươi tự hỏi trong lòng:“Tại sao những việc nầy xảy đến cho tôi?”Thì đó là vì tội ác nghiêm trọng của ngươiMà váy ngươi bị tốc lênThân xác ngươi bị bầm giập.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng: Cớ sao điều nầy xảy đến cho ta? --- Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nếu trong lòng ngươi tự hỏi,‘Sao những chuyện ấy lại xảy đến cho tôi?’Ấy là vì những tội lỗi nặng nề của ngươi, mà ngươi đã bị tốc váy và tiết hạnh của ngươi đã bị xâm phạm.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Và khi ngươi tự hỏi: ‘Tại sao điều này xảy đến cho tôi?’ Chính vì tội ác ngươi nặng nề Mà chúng lột váy ngươi, Và cưỡng hiếp ngươi vằm giập.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ngươi có thể tự hỏi,“Tại sao chuyện nầy lại xảy đến cho tôi?”Nó xảy đến là vì ngươi phạm quá nhiều tội.Vì tội lỗi ngươi mà váy ngươi đã bị xé ráchvà thân thể ngươi bị bầm dập.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Ngươi sẽ tự hỏi: "Vì sao các tai họa này xảy đến cho chúng tôi?" Chính vì tội lỗi nặng nề của ngươi mà ngươi bị quân đội xâm lăng hiếp dâm và tiêu diệt!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Người Ê-thi-ô-pi có thể đổi được màu daHay con beo đổi được vằn nó không?Nếu được, thì các ngươi vốn quen làm điều ácSẽ làm được điều thiện.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Người Ê-thi-ô-pi có thể thay đổi màu da mình,Hay con beo có thể thay đổi được các đốm trên mình nó chăng?Nếu được thì các ngươi, những kẻ đã quen thói xấu xa tội lỗi, có thể tự mình làm người ngay lành lương thiện.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Người Ê-thi-ô-bi có đổi được mầu da, Con beo có đổi được đốm nó không? Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác, Có thể nào làm lành được?

Bản Phổ Thông (BPT)

23Có người Cút nào đổi được màu da mình không?Con beo có đổi được đốm của nó không?Cũng vậy, hỡi Giê-ru-sa-lem,ngươi sẽ không thể nào thay đổi lòng được,để làm điều lành,vì ngươi đã quen làm ác rồi.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Người Ê-ti-ô-bi có thể đổi màu da hay con beo có đổi được vằn nó không? Nếu được thì các ngươi là những kẻ quen làm ác có thể bắt đầu làm lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Vậy Ta sẽ rải các ngươi khắp nơi như rơm rácBị gió hoang mạc cuốn đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vậy ta sẽ làm cho các ngươi tan lạc như rơm rác bị gió nơi đồng vắng đùa đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ta sẽ tung rải các ngươi ra,Như rác bị gió sa mạc thổi bay tứ tán.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Vì thế, Ta sẽ rải tung các ngươi ra như trấu Bay trước gió sa mạc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24“Ta sẽ phân tán các ngươi ranhư trấu bị gió sa mạc thổi bay tứ phía.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Vì thế, Ta sẽ rải các ngươi ra khắp nơi như rơm rác bị gió sa mạc đùa đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Đức Giê-hô-va phán:“Đó là số phận của ngươi,Là phần Ta dành cho ngươi,Vì ngươi đã quên TaVà tin cậy vào sự giả dối.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Đức Giê-hô-va phán: Đó là phần ngươi, phần ta lường cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và trông cậy sự giả dối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ðó là phần số của ngươi, phần Ta đã chia cho ngươi,” CHÚA phán,“Bởi vì ngươi đã quên Ta mà tin cậy vào các thần giả dối.

Bản Dịch Mới (NVB)

25CHÚA phán: “Đây là số phận của ngươi, Phần Ta lường riêng ra cho ngươi. Vì ngươi đã quên Ta, Và tin cậy các thần giả,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Đó là điều sẽ xảy đến cho các ngươi;vì vai trò của các ngươitrong chương trình của ta là như vậy,” CHÚA phán,“Vì các ngươi quên ta mà tin theo các điều dối trá,

Bản Diễn Ý (BDY)

25Đó là số phận các ngươi, là hình phạt Ta dành cho các ngươi vì các ngươi đã quên Ta và trông cậy sự giả dối," Chúa Hằng Hữu phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ta cũng sẽ tốc váy ngươi lên tận mặt,Để phơi trần nỗi ô nhục của ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Ta cũng sẽ tốc vạt áo ngươi lên trên mặt ngươi, thì sự xấu hổ ngươi sẽ bày tỏ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ta sẽ cho tốc váy ngươi lên che phủ mặt ngươi,Ðể thiên hạ sẽ thấy chỗ đáng mắc cỡ của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chính Ta sẽ lột tung váy ngươi ra, phủ lên mặt ngươi, Và phơi trần sự lõa lồ ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ta sẽ kéo váy ngươi lên trùm mặt ngươiđể mọi người thấy sự xấu hổ ngươi.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Ta sẽ làm cho các ngươi bị trần truồng, sỉ nhục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Ta đã thấy những điều ghê tởm của ngươi,Tội ngoại tình, trò hú hí dâm ô đàng điếm của ngươi,Trên các đồi núi, giữa ruộng đồng.Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi!Ngươi không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Những sự gớm ghiếc, tức là sự dâm dục, và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng, thì ta đã thấy hết. Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn thay cho ngươi! Ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ta đã thấy rõ những việc gớm ghiếc của ngươi,Nào những cuộc ngoại tình, những tiếng ré cười dâm dật, và những trò dâm ô bỉ ổi trên các núi đồi và trong khắp các miền thôn dã.Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi!Tình trạng nầy sẽ còn kéo dài bao lâu nữa trước khi ngươi được thanh tẩy đây?”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Ta đã nhìn thấy việc làm gớm ghiếc của ngươi: Ngươi ngoại tình, sàm sỡ như ngựa hí khi động dục, Bán dâm bừa bãi Trên các đồi, nơi đồng nội. Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem, Ngươi không chịu tẩy sạch cho đến khi nào?”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ta đã thấy những điều gớm ghiếc ngươi làm:hành vi dâm ô và tiếng khịt mũi của ngươi,nếp sống điếm đàng của ngươi,các hành vi ghê tởm của ngươitrên các đồi và trong đồng ruộng.Hỡi Giê-ru-sa-lem, thật khốn nạn cho ngươi.Ngươi sẽ mãi nhơ nhớp cho đến bao giờ?”

Bản Diễn Ý (BDY)

27Ta biết rõ tội bội đạo, bất trung và thờ thần tượng ghê tởm của các ngươi trong đồng ruộng và trên đồi núi. Giê-ru-sa-lem ơi, khốn cho các ngươi! Bao giờ các ngươi mới được sạch tội?"