So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Cóq mới pỡq chỡng muoi bễng adéh cutễq, chơ dững máh cũai arieih cớp máh cũai tễng rit sang tễ vil Yaru-salem pỡq parnơi cớp mới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm. Rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va phán: “Con hãy đến chỗ thợ gốm mua một cái bình bằng đất nung. Rồi con mời một vài trưởng lão trong dân và các thầy tế lễ cao niên đi với con

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA phán thế nầy, “Hãy đi và mua một cái bình sành nơi người thợ gốm. Ngươi hãy mời một số trưởng lão trong dân và một vài trưởng tế đi với ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán như vầy: “Con hãy đến lò gốm, mua một bình sành loại cổ hẹp. Con hãy dẫn theo một vài trưởng lão trong dân chúng và một vài thầy trưởng tế,

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng tôi như sau: “Hãy đi mua một bình gốm từ tay thợ gốm.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Cóq anhia loŏh na Ngoah Toong Adéh Cutễq Pacháh pỡq chu avúng Hi-nôm. Tâng ntốq ki, cóq mới pau atỡng máh santoiq cứq chiau yỗn mới.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2đến nơi trũng của con trai Hi-nôm, gần đường vào cửa Gốm; tại đó, hãy rao những lời ta sẽ bảo cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2đến thung lũng Ben Hi-nôm, cạnh lối vào cửa Gốm. Tại đó, con hãy công bố những lời Ta phán với con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngươi hãy dẫn họ ra Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm và đến lối vào ở Cổng Ðồ Gốm; tại đó ngươi hãy tuyên bố những lời Ta bảo ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2đi đến thung lũng Ben Hin-nôm, nơi lối vào cổng Gốm, và tại đó, con hãy công bố những lời Ta phán với con.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hãy đem một vài bô lão của dân chúng cùng các thầy tế lễ đi với ngươi xuống thung lũng Bên-Hin-nôm, gần phía trước của Cổng Sành Bể. Tại đó ngươi sẽ nói những lời ta bảo ngươi.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Yiang Sursĩ ớn cứq pai neq: “Ơ máh puo cũai Yuda cớp máh cũai proai vil Yaru-salem ơi! Cóq anhia tamứng santoiq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: ‘Cứq ễ dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ ntốq nâi; dũ náq cũai ca sâng tễ ranáq ki sâng dớt lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ngươi khá nói rằng: Hỡi các vua Giu-đa, và các ngươi, là dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ giáng tai vạ trên nơi nầy, đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Con hãy nói: ‘Hỡi các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: Nầy, Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi nầy, đến nỗi ai nghe đến đều phải lùng bùng lỗ tai,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngươi hãy nói, ‘Hãy nghe lời của CHÚA, hỡi các vua Giu-đa và dân cư ở Giê-ru-sa-lem. CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Ta sẽ giáng xuống nơi nầy những tai họa đến nỗi ai nghe đến phải lùng bùng lỗ tai,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Con hãy nói: ‘Hỡi các vua Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này, Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này đến nỗi ai nghe đến, cũng phải ù tai,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy nói rằng: Hỡi các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem hãy nghe lời CHÚA phán. CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Ta sẽ sớm mang thảm họa đến nơi nầy. Thảm họa đó sẽ làm sửng sốt và kinh hoàng những ai nghe đến.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Cứq ễ táq ngkíq, yuaq máh cũai proai khoiq calỡih táh cứq, cớp táq yỗn ntốq nâi cỡt nhơp nhuo luat ngư na alới bốh crơng sang yiang canŏ́h. Yiang ki, alới cớp achúc achiac alới, dếh máh puo Yuda tỡ nai dáng. Alới táq yỗn aham cũai tỡ bữn táq lôih tahóc poân ntốq nâi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ nầy nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giu-đa đều chưa từng biết, và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4vì chúng đã lìa bỏ Ta, biến nơi nầy thành chỗ xa lạ. Tại đây, chúng dâng hương cho các thần khác là các tà thần mà chính chúng cũng như tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Chúng đã làm cho nơi nầy đầy máu vô tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4vì dân nầy đã bỏ Ta và đã biến xứ nầy thành một nơi xa lạ –Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần khác, các thần mà ngay cả chúng, tổ tiên của chúng, và các vua Giu-đa cũng không hề biết– và vì chúng đã làm cho nơi nầy đầy máu vô tội.

Bản Dịch Mới (NVB)

4vì chúng nó, cùng tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa đã lìa bỏ Ta, biến nơi này thành xa lạ, dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng chưa hề biết, làm cho nơi này đầy dẫy máu vô tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vì dân Giu-đa đã không theo ta nữa. Chúng đã biến nơi nầy thành nơi bái lạy các thần ngoại quốc. Chúng đã dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng và tổ tiên hay các vua Giu-đa chưa hề biết. Chúng đổ máu vô tội tràn ngập nơi nầy.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Cớp alới khoiq táq prông sang dŏq sang yiang Ba-al tâng ntốq sarỡih, dŏq bốh máh con alới chiau sang yỗn yiang Ba-al. Cứq tỡ nai ớn tỗp alới táq ngkíq, cớp tỡ nai chanchớm loâng tễ ranáq ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Lại xây đắp các nơi cao cho Ba-anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dâng cho Ba-anh, là điều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Chúng còn xây cất các nơi cao cho Ba-anh để đốt con trai mình làm tế lễ thiêu cho Ba-anh. Đó là điều Ta không hề truyền bảo, không phán dạy, và lòng Ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chúng đã xây các đền miếu trên những nơi cao để thờ phượng Ba-anh; chúng đã thiêu sống các con cái của chúng để làm của lễ thiêu dâng cho Ba-anh; đó là những điều Ta không truyền và không ra lịnh, mà chính Ta cũng không bao giờ nghĩ chúng sẽ làm những việc ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chúng tiếp tục xây miếu cúng thần Ba-anh, thiêu con cái chúng trong lửa để dâng tế lễ toàn thiêu cho Ba-anh. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy hay phán bảo, cũng chẳng hề nghĩ đến.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúng đã xây những nơi thờ lạy cho Ba-anh trên các đỉnh đồi, nơi chúng thiêu con mình cho Ba-anh. Đó là điều ta không dặn bảo cũng không nói đến; điều đó chưa hề nẩy trong trí ta.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Ngkíq, lứq bữn muoi tangái ntốq nâi tỡ bữn noau dŏq noâng Tô-phet, tỡ la avúng Hi-nôm. Ma noau dŏq ntốq nâi la avúng Rapoâiq Carchĩt ễn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngày đến, bấy giờ nơi nầy sẽ không gọi là Tô-phết, cũng không gọi là nơi trũng của con trai Hi-nôm nữa, mà là nơi trũng của sự đánh giết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, những ngày đến, nơi nầy sẽ không gọi là Tô-phết hay thung lũng Ben Hi-nôm nữa, mà gọi là Thung Lũng Tàn Sát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì vậy, những ngày đoán phạt chắc chắn sẽ đến,” CHÚA phán. “Rồi đây, nơi nầy sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm nữa, nhưng là Thung Lũng Bị Tàn Sát.

Bản Dịch Mới (NVB)

6CHÚA phán: “Vì thế cho nên sẽ có ngày chốn này không còn gọi là Tô-phết hoặc thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng chỉ gọi là thung lũng Tàn Sát.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Cho nên hãy lưu ý, người ta gọi nơi nầy là Thung lũng của Bên-Hin-nôm hay Tô-phết, nhưng CHÚA phán, sẽ đến ngày mà người ta gọi nơi đó là Thung lũng giết chóc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Cứq táq yỗn máh ngê tỗp Yuda cớp tỗp Yaru-salem khoiq aloŏh cỡt pứt nheq tâng ntốq nâi. Cớp cứq táq yỗn nheq tữh alới dớm nheq toâq pla dau choâng moat máh cũai par‑ũal alới, cớp yỗn alới ỡt tâng talang atĩ cũai ca ravoât ễ pupứt dỡi tamoong alới. Cứq yỗn máh sac alới cỡt sana chớm cớp cỡt sana máh charán cruang hỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Trong nơi nầy ta sẽ làm hư không mưu của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng nó ngã bởi gươm trước mặt kẻ thù, và bởi tay của những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó; ta sẽ phó thây chúng nó cho chim trời và loài thú đất làm đồ ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tại nơi nầy, Ta sẽ phá tan âm mưu của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục dưới lưỡi gươm trước kẻ thù, và dưới tay của những kẻ muốn tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ phó thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú đồng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Tại nơi nầy, Ta sẽ làm hỏng mọi kế hoạch của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm chúng ngã chết trước mũi gươm của quân thù và chết bởi tay của những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Ta sẽ ban thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Tại chốn này, Ta sẽ phá vỡ chương trình của dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ khiến chúng ngã dưới lưỡi gươm trước mặt quân thù, ngã bởi tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Và Ta sẽ thí thây chúng nó làm thức ăn cho chim trời và thú rừng.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Tại nơi nầy ta sẽ phá hỏng chương trình của dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Các kẻ thù sẽ rượt đuổi chúng nó, và ta sẽ khiến chúng bị gươm giết. Ta sẽ cho chim trời và muông thú ăn xác chết chúng nó.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Cứq ễ dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ vil nâi, chơ dũ náq cũai ca pỡq pha cỡt ngcŏh cớp sâng dớt lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ta sẽ khiến thành nầy làm một trò gở lạ nhạo cười; ai qua lại gần đó sẽ lấy làm lạ và cười về mọi tai vạ nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ta sẽ khiến cho thành nầy điêu tàn, làm trò cười cho thiên hạ; người qua kẻ lại đều kinh ngạc và cười chê về mọi thương tích của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ta sẽ làm cho thành nầy thành một điều kinh hãi, một cớ để thở dài nuối tiếc. Ai đi qua đó cũng lấy làm ghê rợn, cũng phải thở dài nuối tiếc, vì mọi tai họa đã giáng trên nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ta sẽ làm cho thành này điêu tàn, khiến cho người ta phải chê cười. Mọi người qua lại đều sững sờ, chê cười vì tất cả những cảnh thương tích nát tan.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt thành nầy. Người ta sẽ chế giễu nó và ai qua lại nơi đây cũng phải lắc đầu. Họ sẽ sửng sốt khi thấy thành nầy bị tiêu hủy như thế nào.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Máh cũai par‑ũal alới crŏ́q lavíng cớp nhunhoar ễ mut cachĩt táh nheq cũai tâng vil. Ranáq crŏ́q lavíng trỗ nâi táq yỗn máh cũai tâng vil manoaq cha sâiq manoaq, cớp cha dếh con samiang con mansễm alới hỡ.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai con gái mình, và ai nấy ăn thịt của bạn hữu mình, trong cơn bị vây bị khốn cực, là khi quân thù nghịch và những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó làm khốn cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ta sẽ làm cho chúng ăn thịt con trai con gái mình. Trong khi bị vây hãm, bị quân thù và những kẻ muốn tìm hại mạng sống đẩy vào cảnh cùng khốn, chúng ăn thịt lẫn nhau.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ta sẽ làm chúng bị đói đến nỗi chúng phải ăn thịt các con trai và các con gái của chúng. Ai nấy sẽ ăn thịt người lân cận của chúng vì quá khốn quẫn do bị quân thù và những kẻ tìm cách lấy mạng chúng vây hãm.”’

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái chúng. Chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau trong cảnh khắc khoải cùng quẫn do quân thù, những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vây hãm.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Một đạo quân thù sẽ bao vây thành, không cho ai đi ra để kiếm thức ăn. Ta sẽ khiến chúng bị đói đến nỗi chúng phải ăn thịt con trai con gái mình và rồi ăn thịt lẫn nhau.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Chơ Yiang Sursĩ ớn cứq pieih adéh cutễq choâng moat máh cũai ca toâq cớp cứq,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Rồi thì ngươi khá đập cái bình trước mắt các người đi với mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Rồi con đập bể chiếc bình trước mắt những người cùng đi với con,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Bấy giờ ngươi hãy đập vỡ cái bình sành trước mặt những kẻ đi với ngươi,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Con hãy đập bể bình sành cổ hẹp trước mắt những người cùng đi với con,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Trong khi những kẻ đi với ngươi đang nhìn thì hãy đập bể bình gốm đó.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11cớp atỡng yỗn alới dáng la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Cứq ễ táq chóq máh cũai nâi cớp máh vil nâi yỗn cỡt pacháh samoât adéh cutễq cũai chiang mial; tỡ têq atức loah noâng. Alới tứp cũai cuchĩt tâng Tô-phet toau ŏ́q noâng ntốq ễ tứp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11mà nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Ta sẽ đập vỡ dân nầy và thành nầy cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn làm liền lại được; người ta sẽ chôn thây tại Tô-phết, cho đến thiếu chỗ để chôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11và nói với họ rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta sẽ đập tan dân nầy và thành nầy như đập một chiếc bình gốm, không thể hàn gắn lại được. Người ta sẽ chôn cất tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11rồi hãy nói với chúng, ‘CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Ta sẽ đập vỡ dân nầy và thành nầy như vậy, như một người đập vỡ cái bình sành của người thợ gốm, và không cách nào hàn gắn nó lại được. Người ta sẽ chôn người chết ở Tô-phết cho đến khi không còn đất để chôn,”

Bản Dịch Mới (NVB)

11và nói với họ: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Ta cũng sẽ đập tan dân này và thành này y như vậy, như người ta đập bể bình sành, không thể nào hàn gắn lại được. Chúng sẽ chôn thây tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi nói như sau: CHÚA Toàn Năng phán: Ta sẽ đập dân nầy và thành nầy ra như người ta đập bể bình gốm tan tành đến nỗi không thể hàn gắn lại được. Những kẻ chết sẽ bị chôn ở đây, tại Tô-phết, vì không còn nơi nào khác để chôn chúng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Cứq pai samoât lứq, cứq ễ táq vil nâi cớp máh cũai vil nâi cỡt ariang ntốq Tô-phet tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đãi chốn nầy cùng dân cư nó thể ấy; ta sẽ khiến thành nầy nên như Tô-phết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ xử nơi nầy cùng dân cư nó như thế đó; Ta sẽ làm cho thành nầy giống như Tô-phết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12CHÚA phán. “Ta sẽ làm cho xứ nầy và cho dân nầy như thế. Ta sẽ làm cho thành nầy giống như Tô-phết.

Bản Dịch Mới (NVB)

12CHÚA phán: “Ta sẽ làm cho chốn này và dân cư nó y như vậy: Ta sẽ làm cho thành phố này giống như Tô-phết.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Đây là điều ta sẽ làm cho dân nầy và nơi nầy, CHÚA phán vậy. Ta sẽ khiến thành nầy trở thành Tô-phết.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Máh dống tâng vil Yaru-salem, máh dống puo Yuda, cớp dũ dống cũai, ca chŏ́ng crơng phuom dŏq sang máh mantỗr, cớp tốh blŏ́ng nho sang yỗn máh yiang canŏ́h, nheq tữh dống ki cỡt ntốq nhơp nhuo machớng cớp prông sang Tô-phet tê.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Các nhà của Giê-ru-sa-lem và đền đài của các vua Giu-đa đã ô uế thì sẽ như Tô-phết; thật, ấy là tại trên mái các nhà đó người ta đã đốt hương cho mọi cơ binh trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhà cửa của Giê-ru-sa-lem và cung điện của các vua Giu-đa, tức là tất cả các nhà đã đốt hương cúng thờ các cơ binh trên trời và đã làm lễ quán cho các thần khác tại trên mái nhà, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ các nhà ở Giê-ru-sa-lem và các cung điện của các vua Giu-đa sẽ trở nên ô uế giống như nơi Tô-phết nầy, tức tất cả các nhà mà người ta đã lên sân thượng để dâng hương cầu khấn các thần trên không trung và đổ rượu làm của lễ quán để dâng cho các thần khác.”’”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa, nghĩa là tất cả những nhà nào mà trên mái nhà có cúng tế hết thảy các tinh tú trên trời, và cúng rượu cho các thần khác, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhà cửa trong Giê-ru-sa-lem và các cung vua sẽ trở nên nhơ nhớp như nơi Tô-phết nầy vì dân chúng đã bái lạy các thần trên mái nhà chúng. Chúng bái lạy các ngôi sao, đốt hương tôn kính chúng và dâng của lễ uống cho các thần khác.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Chơ Yê-ramia loŏh tễ ntốq Tô-phet, la ntốq Yiang Sursĩ ớn án pỡq atỡng. Chơ án pỡq tayứng tâng nchŏh Dống Sang Toâr, cớp atỡng máh cũai proai neq:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đoạn, Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, tức nơi Đức Giê-hô-va đã sai người đi nói tiên tri; người bèn đứng trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va, mà nói với cả dân sự rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Sau khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, là nơi Đức Giê-hô-va đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, và nói với toàn dân:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi Giê-rê-mi-a rời Tô-phết, nơi CHÚA đã sai ông đến để nói tiên tri, trở về, ông đứng trong sân của nhà CHÚA và nói với mọi người ở đó,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Sau khi Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, nơi CHÚA đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong sân đền thờ CHÚA và công bố với toàn thể dân chúng:

Bản Phổ Thông (BPT)

14Sau khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, nơi CHÚA bảo ông nói tiên tri thì ông đi đến đền thờ Chúa, đứng trong sân và nói cùng toàn dân rằng:

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15“Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: ‘Cóq anhia tamứng! Cứq ễ dững atoâq máh ranáq rúng pứt ca cứq khoiq pai dŏq, pỡ vil nâi cớp dũ vil cớt mpễr vil nâi hỡ, cỗ tian nheq tữh alới coang ngian cớp tỡ ễq trĩh santoiq cứq atỡng.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ giáng tai nạn mà ta đã báo trước cho thành nầy và những thành thuộc về nó, vì chúng nó làm cổ mình nên cứng, hầu cho chẳng được nghe lời ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15“Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: ‘Nầy, Ta sắp giáng trên thành nầy và các thành phụ cận tất cả những tai họa mà Ta đã báo trước, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15“CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, ‘Này, Ta sẽ đem tất cả các tai họa mà Ta đã cảnh cáo đến trên thành nầy và trên mọi thị trấn phụ cận của nó, bởi vì chúng đã cứng cổ và không nghe lời Ta.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

15“CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Này, Ta sắp giáng xuống thành này và tất cả những thành phụ cận mọi tai họa Ta đã phán, vì chúng nó cứng cổ, không chịu vâng lời Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15“CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Ta sẽ sớm mang đại nạn đến cho Giê-ru-sa-lem và các làng mạc quanh nó như ta đã nói trước. Việc đó sẽ xảy ra vì dân chúng rất ngoan cố không thèm nghe lời ta phán.’”