So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1犹大西底家第十年,就是尼布甲尼撒十八年,耶和华的话临到耶利米

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Năm thứ mười về đời vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi. Ấy là năm thứ mười tám về đời vua Nê-bu-cát-nết-sa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào năm thứ mười triều vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, tức là năm thứ mười tám triều vua Nê-bu-cát-nết-sa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a vào năm thứ mười của triều đại Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, tức năm thứ mười tám triều đại Nê-bu-cát-nê-xa.

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Giê-rê-mi vào năm thứ mười triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tức năm thứ mười tám triều Nê-bu-cát-nết-sa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng Giê-rê-mi vào năm thứ mười khi vua Xê-đê-kia làm vua Giu-đa, tức năm thứ mười tám đời vua Nê-bu-cát-nết-xa.

和合本修订版 (RCUVSS)

2那时巴比伦王的军队围困耶路撒冷耶利米先知被囚在犹大王宫中护卫兵的院内;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Bấy giờ đạo binh của vua Ba-by-lôn vây thành Giê-ru-sa-lem; còn tiên tri Giê-rê-mi thì đã bị giam nơi hành lang lính canh trong cung vua Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Bấy giờ, quân đội của vua Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem, còn nhà tiên tri Giê-rê-mi đang bị giam trong sân vệ binh tại cung điện vua Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Lúc đó quân đội của vua Ba-by-lôn đang bao vây Giê-ru-sa-lem, và Tiên Tri Giê-rê-mi-a đang bị giam trong doanh trại của đội quân thị vệ của vua Giu-đa,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lúc ấy, quân đội vua Ba-by-lôn đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, còn tiên tri Giê-rê-mi bị giam giữ tại sân vệ binh, gắn liền với cung điện vua Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Lúc ấy đạo quân của vua Ba-by-lôn đang bao vây Giê-ru-sa-lem. Nhà tiên tri Giê-rê-mi bị giam trong sân của lính cận vệ, nơi cung vua Giu-đa.

和合本修订版 (RCUVSS)

3因为犹大西底家囚禁他,说:“你为什么预言耶和华如此说:‘看哪,我要把这城交在巴比伦王的手中,他必攻下这城。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì Sê-đê-kia, vua Giu-đa, đã giam người, nói rằng: Làm sao ngươi nói tiên tri rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó thành nầy vào tay vua Ba-by-lôn, người sẽ chiếm lấy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Sê-đê-kia, vua Giu-đa, đã giam ông và nói: “Tại sao ngươi dám nói tiên tri là Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ phó thành nầy vào tay vua Ba-by-lôn và vua ấy sẽ chiếm thành;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3bởi vì Xê-đê-ki-a vua Giu-đa đã ra lịnh giam ông ở đó. Số là Xê-đê-ki-a nói, “Tại sao ông nói tiên tri và bảo rằng, ‘CHÚA phán thế nầy, Ta sẽ ban thành nầy vào tay vua Ba-by-lôn, và hắn sẽ chiếm lấy thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Sê-đê-kia, vua Giu-đa, đã ra lệnh tống giam Giê-rê-mi, vì vua có hỏi Giê-rê-mi: “Tại sao ngươi dám nói tiên tri: CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ phó thành này vào tay vua Ba-by-lôn, và thành sẽ bị chiếm đóng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Xê-đê-kia, vua Giu-đa đã nhốt Giê-rê-mi ở đó. Xê-đê-kia hỏi, “Tại sao ngươi tiên tri như vậy?” Giê-rê-mi đã tuyên bố, CHÚA phán như sau: “Ta sắp trao thành Giê-ru-sa-lem cho vua Ba-by-lôn, người sẽ chiếm lấy nó.

和合本修订版 (RCUVSS)

4犹大西底家必不能逃脱迦勒底人的手,定要交在巴比伦王手中,他要亲眼看到巴比伦王,亲口跟他说话。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Sê-đê-kia, vua Giu-đa, sẽ chẳng tránh khỏi tay người Canh-đê, nhưng chắc sẽ bị nộp trong tay vua Ba-by-lôn, sẽ nói cùng vua ấy miệng đối miệng, mắt nhìn mắt;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Sê-đê-kia, vua Giu-đa, sẽ không thoát khỏi tay người Canh-đê, nhưng sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn. Sê-đê-kia sẽ thấy tận mắt và nói chuyện mặt đối mặt với vua ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Xê-đê-ki-a vua Giu-đa sẽ không thoát khỏi tay quân Canh-đê đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lôn. Nó sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn, mặt đối mặt.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Còn Sê-đê-kia, vua Giu-đa, sẽ không thoát khỏi tay quân Canh-đê, nhưng chắc chắn sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn, sẽ nhìn thấy người tận mắt, và sẽ đối đáp với người, mặt đối mặt.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Xê-đê-kia vua Giu-đa sẽ không thoát khỏi tay quân Ba-by-lôn, nhưng chắc chắn sẽ bị giao vào tay vua Ba-by-lôn. Người sẽ nói với vua Ba-by-lôn mặt đối mặt, và nhìn tận mắt người.

和合本修订版 (RCUVSS)

5巴比伦王要将西底家带到巴比伦西底家必住在那里,直到我惩罚他的时候。你们虽与迦勒底人争战,却不顺利。这是耶和华说的。’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5vua ấy sẽ bắt Sê-đê-kia về Ba-by-lôn, người sẽ ở đó cho đến chừng nào ta thăm viếng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy; các ngươi dầu đánh với người Canh-đê sẽ chẳng được may mắn?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sê-đê-kia sẽ bị giải về Ba-by-lôn và ở đó cho đến khi Ta thăm viếng; dù các ngươi có kháng cự cũng sẽ không thắng nổi người Canh-đê.’ Đức Giê-hô-va phán vậy?”.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Hắn sẽ bắt Xê-đê-ki-a đem qua Ba-by-lôn, và nó sẽ cứ ở đó cho đến khi Ta thăm viếng nó,’ CHÚA phán. ‘Vì thế việc các ngươi chiến đấu chống lại quân Canh-đê sẽ thành công sao?’”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Sê-đê-kia sẽ bị giải về Ba-by-lôn, và sẽ ở tại đấy cho đến khi Ta xử lý nó. Các ngươi có kháng cự anh dũng đến đâu cũng không thắng được quân Canh-đê. CHÚA phán vậy.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vua sẽ đày Xê-đê-kia sang Ba-by-lôn, người sẽ ở đó cho đến khi ta xử tội người xong,” CHÚA phán vậy. “Nếu ngươi đánh lại người Ba-by-lôn, ngươi sẽ không thắng nổi đâu.”

和合本修订版 (RCUVSS)

6耶利米说:“耶和华的话临到我,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Giê-rê-mi nói: Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Giê-rê-mi nói: “Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Giê-rê-mi-a nói, “Có lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Giê-rê-mi thuật: “CHÚA phán dạy tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

6Trong khi Giê-rê-mi đang ở trong tù ông nói, “CHÚA phán cùng ta:

和合本修订版 (RCUVSS)

7‘看哪,你叔父沙龙的儿子哈拿篾必到你这里来,说:请你买我在亚拿突的那块地,因为你有代赎的责任。’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nầy, Ha-na-mê-ên, con trai Sa-lum chú ngươi, sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: Hãy mua ruộng của ta tại A-na-tốt; vì ngươi có phép chuộc để mua lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nầy Ha-na-mê-ên, con trai chú Sa-lum của con, sẽ đến gặp con và nói: ‘Anh hãy mua đám ruộng của tôi tại A-na-tốt, vì anh có quyền chuộc để mua ruộng ấy.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7‘Ha-na-mên con của Sanh-lum chú của ngươi sẽ đến gặp ngươi và nói, “Xin anh mua cánh đồng của em ở A-na-thốt đi, vì anh là người có quyền mua nó.”’”

Bản Dịch Mới (NVB)

7‘Này, Ha-na-mê-ên, con Sa-lum, chú con, sẽ đến gặp con và nói: Xin anh mua lại thửa ruộng của tôi tại A-na-tốt, vì anh có quyền chuộc lại thửa ruộng ấy.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Bà con ngươi là Ha-na-mên, con trai Sa-lum chú ngươi, sắp đến thăm ngươi. Ha-na-mên sẽ nói cùng ngươi, ‘Anh Giê-rê-mi à, anh là bà con gần nhất của tôi, cho nên anh hãy mua miếng ruộng của tôi gần thành A-na-thốt đi. Vì đó là quyền lợi và bổn phận của anh.’”

和合本修订版 (RCUVSS)

8我叔父的儿子哈拿篾果然照耶和华的话来到护卫兵的院内,对我说:‘请你买我在便雅悯境内、亚拿突的那块地;因为它应该由你来承受,而且你也有代赎的责任。请你买下它吧!’我就知道这确是耶和华的话。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, bèn theo lời Đức Giê-hô-va, đến thăm tôi trong hành lang lính canh, và nói rằng: Ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở A-na-tốt, trong đất Bên-gia-min, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình. Bấy giờ tôi nhìn biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, vâng lời Đức Giê-hô-va đến gặp tôi trong sân vệ binh và nói: ‘Tôi xin anh mua lại đám ruộng của tôi ở A-na-tốt, trong đất Bên-gia-min, vì anh có quyền chuộc và sở hữu ruộng ấy; xin anh mua giùm đi.’ Bấy giờ, tôi nhận biết đó là lời của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Quả đúng y như vậy, Ha-na-mên người em chú bác của tôi đã đến thăm tôi trong doanh trại của đội quân thị vệ y như lời CHÚA đã phán, và chú ấy nói với tôi, “Xin anh mua cánh đồng của em ở A-na-thốt trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min, vì quyền được mua và làm chủ cánh đồng đó thuộc về anh; xin anh mua nó cho anh đi.” Bấy giờ tôi biết chắc đó là lời CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đúng như lời CHÚA phán dạy, Ha-na-mê-ên, con chú tôi, đến sân vệ binh gặp tôi và nói: “Xin anh mua lại thửa ruộng của tôi tại A-na-tốt, thuộc địa phận Bên-gia-min, vì anh có quyền chuộc lại và sở hữu ruộng ấy. Xin anh mua giúp tôi.” Bấy giờ tôi nhận biết đấy là lời CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Rồi mọi việc xảy ra y như CHÚA phán. Ha-na-nên, bà con tôi đến thăm tôi trong sân của toán cận vệ và bảo tôi, “Anh hãy mua miếng ruộng của tôi gần A-na-thốt trong xứ Bên-gia-min đi. Đó là quyền lợi và bổn phận của anh; anh phải mua và làm chủ nó.” Vì thế tôi biết đây là sứ điệp đến từ CHÚA.

和合本修订版 (RCUVSS)

9“我便向我叔父的儿子哈拿篾买了亚拿突的那块地,秤了十七舍客勒银子给他。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy tôi mua ruộng ở A-na-tốt của Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và tôi cân mười bảy siếc-lơ bạc cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy tôi mua ruộng ở A-na-tốt của Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và tôi đã cân cho anh ta gần hai trăm gam bạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vậy tôi mua cánh đồng ở A-na-thốt của Ha-na-mên em chú bác của tôi. Tôi đã cân tiền và trao cho chú ấy. Cả thảy là mười bảy sê-ken bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Thế là tôi mua thửa ruộng của Ha-na-mê-ên, con chú tôi, tại A-na-tốt, và tôi cân cho nó mười bẩy sê-ken bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Tôi liền mua thửa ruộng ở A-na-thốt từ Ha-na-mên, bà con tôi, trả cho người bảy lượng bạc.

和合本修订版 (RCUVSS)

10我在契上签字,将契封缄,又请证人来,用天平把银子秤给他。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Tôi viết khế và niêm phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tôi viết tờ khế ước, niêm phong lại, mời người làm chứng rồi cân bạc trên cân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tôi ký giấy chủ quyền, nhờ đóng ấn thị thực vào, nhờ người ký vào làm chứng, và cân bạc trả tiền.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Tôi viết tờ khế, đóng dấu niêm phong, mời người làm chứng, và cân đủ số bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Tôi ký giấy mua, đóng ấn và tìm mấy người chứng. Tôi cũng cân bạc trên cân.

和合本修订版 (RCUVSS)

11我又将按照法定条例所立的买契,就是封缄的那一张和敞开的那一张,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Tôi liền lấy tờ khế bán, cả khế đã niêm phong theo lề luật và thói tục, và khế để ngỏ nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Tôi lấy khế ước bán, gồm có bản đã niêm phong với các điều khoản và quy định, và bản không niêm phong

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Sau đó tôi lấy giấy chủ quyền có ghi rõ các điều khoản niêm phong lại và cũng làm một bản sao nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Tôi cầm tờ khế mua, gồm cả bản niêm phong có ghi điều kiện mua bán, và bản để ngỏ,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi tôi lấy hai bản giấy chuyển nhượng quyền sở hữu, tức giấy đã được đóng ấn liệt kê những điều kiện và giới hạn của chủ quyền, còn giấy kia không đóng ấn.

和合本修订版 (RCUVSS)

12在我叔父的儿子哈拿篾和签字作证的人,并坐在护卫兵院内所有犹大人眼前,交给玛西雅的孙子尼利亚的儿子巴录

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Tôi trao khế mua cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-a-sê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và trước mặt những kẻ làm chứng có ký tên vào khế nữa, cũng ở trước mặt mọi người Giu-đa đương ngồi trong hành lang lính canh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12và trao cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-a-xê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và trước mặt những người làm chứng đã ký tên vào khế ước, cũng như trước mặt mọi người Giu-đa đang ngồi trong sân vệ binh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ðoạn tôi trao văn tự mua bán ấy cho Ba-rúc con của Nê-ri-a quê ở Mát-sê-a, trước mặt Ha-na-mên em chú bác của tôi, trước mặt các nhân chứng đã ký tên vào giấy chủ quyền, và trước mặt mọi người Giu-đa đang ngồi chứng kiến trong doanh trại của đội quân thị vệ.

Bản Dịch Mới (NVB)

12giao cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-a-sê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con chú tôi, và các nhân chứng ký tên trong tờ khế mua, và hết thảy những người Giu-đa đang ngồi trong sân vệ binh.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tôi trao các giấy tờ đó cho Ba-rúc, con Nê-ria, cháu Ma-a-sê-gia. Ha-na-mên, bà con tôi, các nhân chứng ký giấy tờ ghi việc chuyển nhượng sở hữu chủ, và nhiều người Giu-đa ngồi trong sân của toán cận vệ thấy tôi trao giấy chuyển nhượng cho Ba-rúc.

和合本修订版 (RCUVSS)

13我在众人眼前嘱咐巴录说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Đoạn, tại trước mặt họ, tôi dặn Ba-rúc rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Trước mặt họ, tôi dặn Ba-rúc rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Trước mặt những người ấy tôi ra lệnh cho Ba-rúc rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tôi căn dặn Ba-rúc trước mặt họ:

Bản Phổ Thông (BPT)

13Trong khi mọi người đang chứng kiến, tôi bảo Ba-rúc rằng,

和合本修订版 (RCUVSS)

14‘万军之耶和华-以色列的上帝如此说:你拿着这文件,就是封缄的和敞开的买契,把它们放在瓦器里,以便长久保存。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy lấy những tờ khế nầy, khế mua niêm phong, và khế để ngỏ, và để trong một cái bình đất, đặng những tờ khế ấy còn được lâu ngày.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: ‘Hãy lấy các khế ước nầy, cả khế ước niêm phong lẫn khế ước không niêm phong, cất vào một chiếc bình gốm, để chúng được bảo quản lâu ngày.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14“CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán, ‘Hãy đem các văn kiện pháp lý nầy, tức bản chính và bản sao giấy chủ quyền bất động sản, cất chúng vào một cái hũ sành, để chúng có thể được giữ khỏi bị hư lâu ngày,’

Bản Dịch Mới (NVB)

14“CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Người hãy cầm lấy các bản này, tức tờ khế mua này, bản niêm phong và bản để ngỏ, đem cất trong một bình gốm, để có thể lưu lại một thời gian dài về sau.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14“CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Hãy lấy hai bản chuyển nhượng sở hữu chủ, một bản đóng ấn, và một bản không đóng ấn, bỏ vào trong một hũ bằng đất để giữ được lâu.

和合本修订版 (RCUVSS)

15因为万军之耶和华-以色列的上帝如此说:将来在这地必有人再购置房屋、田地和葡萄园。’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Người ta sẽ còn mua nhà, ruộng, và vườn nho trong đất nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: ‘Người ta sẽ còn mua nhà cửa, ruộng đất, và vườn nho trong xứ nầy.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15vì CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, ‘Nhà cửa, ruộng rẫy, và vườn nho sẽ lại được mua bán trong xứ nầy.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Người ta sẽ lại mua bán nhà cửa, ruộng đất, và vườn nho trong xứ này.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Trong tương lai dân ta sẽ lại mua sắm nhà cửa, ruộng nương, vườn nho trong xứ Ít-ra-en.”

和合本修订版 (RCUVSS)

16“我将买契交给尼利亚的儿子巴录以后,就向耶和华祷告说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Khi tôi đã trao tờ khế mua cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Sau khi trao khế ước cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Sau khi tôi trao giấy chủ quyền cho Ba-rúc con của Nê-ri-a, tôi cầu nguyện với CHÚA rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Sau khi tôi giao tờ khế mua cho Ba-rúc, con Nê-ri-gia, tôi cầu nguyện với CHÚA:

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sau khi tôi đã giao giấy chuyển nhượng cho Ba-rúc, con trai Nê-ria, thì tôi cầu nguyện cùng CHÚA rằng,

和合本修订版 (RCUVSS)

17‘唉!主耶和华,看哪,你曾用大能和伸出来的膀臂创造天和地,在你没有难成的事。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17‘Lạy Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay quyền uy mà dựng nên trời và đất! Không có việc gì khó quá cho Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17“Lạy CHÚA Hằng Hữu, kìa, chính Ngài đã dựng nên trời và đất bằng quyền năng lớn lao và bằng cánh tay đưa ra của Ngài. Không có việc gì Ngài chẳng làm được.

Bản Dịch Mới (NVB)

17“Ôi! Lạy CHÚA, Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang thẳng tạo dựng trời đất. Không có việc chi quá khó cho Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ôi, lạy CHÚA là Thượng Đế, Ngài đã tạo nên trời đất bằng quyền năng lớn lao của Ngài. Không có việc gì khó quá cho Ngài.

和合本修订版 (RCUVSS)

18你施慈爱给千万人,又将祖先的罪孽报应在他后世子孙身上。至大全能的上帝啊,万军之耶和华是你的名,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàn, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là Đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ngài bày tỏ lòng nhân ái đến nghìn đời, nhưng phạt tội cha ông đến đời con cháu. Ôi! Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền uy, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân!.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ngài bày tỏ lòng nhân từ với muôn ngàn người và báo trả tội lỗi của ông bà cha me trên con cháu họ. Ðức Chúa Trời là Ðấng quyền năng vĩ đại; danh Ngài là CHÚA các đạo quân.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngài hằng bày tỏ tình yêu bền vững đến ngàn đời, nhưng Ngài phạt tội của cha mẹ đến đời con cháu. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng. Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ngài tỏ lòng yêu thương và nhân từ cho hàng ngàn người, nhưng Ngài cũng mang trừng phạt đến cho con cháu vì tội lỗi của cha mẹ chúng. Lạy Thượng Đế cao cả và vĩ đại, danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.

和合本修订版 (RCUVSS)

19你谋事有大略,行事有大能,注目观看世人一切的举动,为要照各人所做的和他做事的结果报应他。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Mưu mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó, và theo quả của việc làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Kế hoạch của Ngài thật lớn lao, công việc Ngài đầy quyền năng. Mắt Ngài soi thấu mọi đường lối của con cái loài người để ban thưởng cho mỗi người tùy theo đường lối và kết quả công việc họ làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ý định của Ngài thật lớn lao; công việc của Ngài thể hiện quyền năng diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của con cái loài người để báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ và tùy theo hậu quả của việc họ làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ngài có chương trình cao cả, Ngài thực hiện những việc diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của loài người. Ngài thưởng phạt mọi người tùy theo nếp sống và công việc họ làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ngài dự liệu những việc lớn. Ngài biết hết mọi điều người ta làm, và thưởng cho họ tùy lối sống của họ và theo điều họ làm.

和合本修订版 (RCUVSS)

20你在埃及地显神迹奇事,直到今日在以色列和世人中间也是如此,建立了自己的名声,正如今日一样。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ê-díp-tô, cho đến ngày nay, trong Y-sơ-ra-ên cũng như trong những người khác, Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ngài đã thực hiện các dấu kỳ phép lạ trong đất Ai Cập, và cho đến ngày nay Ngài vẫn tiếp tục trong Y-sơ-ra-ên cũng như trong mọi nơi khác; Ngài đã làm cho danh Ngài nổi tiếng như hiện nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngài đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ trong đất Ai-cập mà cho đến nay người ta vẫn nhớ. Trong I-sơ-ra-ên và giữa mọi người trên đất, Ngài đã làm danh Ngài được tôn kính như đã thấy ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu và những việc nhiệm mầu tại xứ Ai-cập. Ngài vẫn tiếp tục thi thố quyền phép cho đến ngày nay, cả trong xứ Y-sơ-ra-ên, cũng như trên toàn thế giới, đến nỗi ngày nay, mọi người đều biết đến danh Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ngài làm nhiều phép lạ và những việc diệu kỳ trong xứ Ai-cập. Ngài vẫn còn làm những điều đó trong Ít-ra-en và trong các dân tộc khác cho đến hôm nay. Vì thế người ta biết đến Ngài.

和合本修订版 (RCUVSS)

21你用神迹奇事、大能的手、伸出来的膀臂和大可畏的事,领你的百姓以色列出了埃及

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ngài đã dùng dấu lạ, sự lạ, tay mạnh, và cánh tay giơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Y-sơ-ra-ên mình ra khỏi đất Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ngài đã dùng những dấu kỳ phép lạ, đưa bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang ra, gây bao nỗi kinh hoàng mà đem dân Y-sơ-ra-ên của Ngài ra khỏi Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngài đã đem dân I-sơ-ra-ên của Ngài ra khỏi đất Ai-cập bằng những dấu kỳ và phép lạ, bằng bàn tay quyền năng và cánh tay đưa ra thực hiện những việc khủng khiếp kinh hoàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ngài đã dùng những điềm kỳ diệu và những việc nhiệm mầu, bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang thẳng, gây ra nỗi kinh khiếp lớn lao để dẫn dắt dân Ngài, tức dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ngài mang dân Ngài, tức dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập bằng những dấu kỳ, phép lạ, quyền năng lớn lao và sức mạnh Ngài. Ngài mang đến sự kinh hoàng cho mọi người.

和合本修订版 (RCUVSS)

22把这地赏赐给他们,就是你向他们列祖起誓应许要赐给他们的流奶与蜜之地。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ngài ban cho họ đất nầy, là đất đượm sữa và mật, mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ngài ban cho chúng đất nầy, một miền đất đượm sữa và mật, mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ngài đã ban cho họ xứ nầy, xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ tiên của họ, một xứ đượm sữa và mật.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ngài đã ban cho chúng đất nước này, mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ chúng, một xứ tuôn tràn sữa và mật.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ngài cho họ xứ nầy mà Ngài đã hứa cho tổ tiên họ từ trước, một vùng đất phì nhiêu.

和合本修订版 (RCUVSS)

23他们进入并取得这地,却不听从你的话,也不遵行你的律法。你吩咐他们所当行的,他们都不去行,因此你使这一切的灾祸临到他们。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Họ đã vào lấy đất nầy làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy Ngài đã giáng mọi tai vạ nầy trên họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Chúng đã vào và nhận đất nầy làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không sống theo luật pháp Ngài, không thực hành một điều nào trong mọi điều mà Ngài dặn bảo. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai ương nầy trên chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Họ đã vào và chiếm lấy xứ ấy, nhưng họ chẳng vâng theo tiếng Ngài, hay đi theo luật pháp của Ngài. Họ chẳng làm theo những điều Ngài dạy bảo họ phải làm. Vì thế, Ngài đã cho tai họa nầy xảy đến trên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng khi chúng tiến vào và chiếm được xứ, chúng không vâng lời Ngài. Chúng không sống theo kinh luật của Ngài. Chúng không thi hành bất cứ một điều gì trong mọi điều Ngài truyền dạy. Vì thế Ngài đã giáng tất cả những tai họa này xuống.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Họ đến trong xứ nầy và nhận nó làm sản nghiệp nhưng họ không vâng lời Ngài và đi theo lời giáo huấn Ngài. Họ không làm theo mọi điều Ngài truyền dặn. Cho nên Ngài khiến những điều kinh khiếp nầy xảy ra cho họ.

和合本修订版 (RCUVSS)

24看哪,敌人已经来到,用土堆攻取这城;这城也因刀剑、饥荒、瘟疫被交在攻城的迦勒底人手中。你所说的话都应验了,看哪,你也看见了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Nầy, những đồn lũy! Chúng nó đã bước tới thành, để chiếm lấy nó. Vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch, nên thành bị nộp trong tay người Canh-đê đương tranh chiến với nó. Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và nầy, Ngài thấy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Kìa, các ụ đã đắp sát thành để chiếm thành. Vì gươm đao, đói kém, dịch bệnh, nên thành bị rơi vào tay người Canh-đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài phán đã xảy ra, và chính Ngài thấy rõ!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Kìa là những ụ đất tấn công thành! Chúng đến để chiếm lấy thành. Vì gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch, thành sẽ bị trao vào tay của người Canh-đê, những kẻ công phá nó. Những gì Ngài đã phán đều xảy ra như Ngài đang thấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Kìa quân Canh-đê vây đánh thành đang đắp mô để chiếm thành. Thành sẽ rơi vào tay chúng đang khi chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch hoành hành. Điều Ngài phán đã xảy ra, và chính Ngài nhìn thấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

24“Kìa, kẻ thù đã bao vây thành phố và đắp đường lên đến chóp vách để chiếm nó. Vì chiến tranh, đói kém, dịch lệ, thành sẽ bị trao cho người Ba-by-lôn đang bao vây nó. Ngài bảo trước là những điều nầy sẽ xảy ra, bây giờ Ngài nhìn thấy nó đang xảy ra.

和合本修订版 (RCUVSS)

25主耶和华啊,你却对我说,要用银子为自己买那块地,又请人作证;其实这城已交在迦勒底人的手中了。’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng: Hãy dùng giá bạc mua ruộng nầy, và mời những người làm chứng… Mà kìa, thành đã nộp trong tay người Canh-đê!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Lạy Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán với con: “Hãy lấy bạc mua thửa ruộng nầy, và mời người làm chứng.” Thế mà thành đã rơi vào tay người Canh-đê!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Lạy CHÚA Hằng Hữu, Ngài đã phán với con, ‘Hãy lấy tiền mua cánh đồng và tìm những người làm chứng.’ Thế nhưng thành lại bị trao vào tay người Canh-đê!”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Thế mà, ôi lạy CHÚA, trong khi thành đã bị phó vào tay quân Canh-đê, chính Ngài lại bảo con: ‘Con hãy dùng bạc mua thửa ruộng, và mời người làm chứng.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nhưng lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài bảo tôi, ‘Hãy dùng bạc mua miếng ruộng và gọi các nhân chứng đến.’ Ngài bảo tôi như thế nầy trong khi quân Ba-by-lôn sắp sửa chiếm thành.”

和合本修订版 (RCUVSS)

26耶和华的话临到耶利米,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

26CHÚA phán với Giê-rê-mi:

Bản Phổ Thông (BPT)

26Sau đó CHÚA phán cùng Giê-rê-mi rằng:

和合本修订版 (RCUVSS)

27“看哪,我是耶和华,是凡有血肉之躯者的上帝,在我岂有难成的事吗?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27“Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt; có việc gì khó quá cho Ta chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27“Này, Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của mọi loài xác thịt. Có điều gì khó quá cho Ta chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

27“Này, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Có việc chi khó quá cho Ta chăng?”

Bản Phổ Thông (BPT)

27“Ta là CHÚA, Thượng Đế của mọi người trên đất. Không việc gì ta không làm được.

和合本修订版 (RCUVSS)

28耶和华如此说:看哪,我必将这城交给迦勒底人的手和巴比伦尼布甲尼撒的手,他必攻取这城。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy, ta sẽ phó thành nầy vào tay người Canh-đê, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, người sẽ chiếm lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta sẽ phó thành nầy vào tay người Canh-đê, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vua ấy sẽ chiếm thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vậy nên CHÚA phán thế nầy, “Này, Ta sẽ ban thành nầy vào tay người Canh-đê, vào tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn; nó sẽ chiếm lấy thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Ta sẽ phó thành này vào tay quân Canh-đê, và vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Người sẽ chiếm lấy thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Cho nên CHÚA phán: Ta sẽ trao thành Giê-ru-sa-lem vào tay quân Ba-by-lôn và Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn. Người sẽ chiếm lấy thành.

和合本修订版 (RCUVSS)

29攻城的迦勒底人必来放火焚烧这城和城里的房屋;人曾在这房顶上向巴力烧香,向别神献浇酒祭,惹我发怒。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Những người Canh-đê đương đánh thành nầy thì sẽ đến, đặt lửa và đốt đi, đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho Ba-anh tại trên mái, và làm lễ quán cho các thần khác, đặng chọc giận ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Những người Canh-đê đang tấn công thành nầy sẽ đến phóng hỏa đốt thành, thiêu hủy các nhà mà người ta dâng hương cho Ba-anh trên mái và làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Người Canh-đê sẽ đánh hạ thành nầy. Chúng sẽ đến, phóng hỏa thành, và thiêu rụi nó. Chúng sẽ thiêu rụi những nhà dân thành đã dùng sân thượng để dâng của tế lễ cho Ba-anh và đổ rượu dâng của lễ quán cho các thần khác, khiến cho Ta nổi giận,

Bản Dịch Mới (NVB)

29Quân Canh-đê đang vây đánh thành này sẽ phóng hỏa đốt thành, và thiêu trụi nhà cửa nơi dân chúng xúc phạm đến Ta, lên sân thượng cúng tế cho Ba-anh, và cúng rượu lễ cho các thần khác.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Quân Ba-by-lôn đang tấn công thành Giê-ru-sa-lem. Họ sắp vào thành và sẽ phóng hỏa đốt rụi thành phố luôn cả nhà cửa trong đó mà dân chúng Giê-ru-sa-lem đã dâng của lễ cho Ba-anh trên mái và đổ các của lễ uống cho các thần tượng khác để chọc giận ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

30以色列人和犹大人从年轻时,就专做我眼中看为恶的事。以色列人尽以手所做的惹我发怒。这是耶和华说的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Vả, con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa, từ thuở còn trẻ, chỉ làm điều dữ trước mặt ta; vì con cái Y-sơ-ra-ên chỉ lấy việc làm của tay mình mà chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Vì từ thuở niên thiếu, con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa chỉ biết làm điều gian ác dưới mắt Ta. Thật, con cái Y-sơ-ra-ên chỉ biết chọc giận Ta bằng những công việc tay chúng làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30bởi vì dân I-sơ-ra-ên và dân Giu-đa chỉ làm những điều tội lỗi trước mặt Ta từ khi chúng lập quốc đến giờ, và bởi vì dân I-sơ-ra-ên chỉ chọc giận Ta bằng những việc do tay chúng làm ra,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

30CHÚA phán: “Thật vậy, ngay từ khi mới dựng nước, dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa chỉ làm toàn điều ác trước mặt Ta. Thật dân Y-sơ-ra-ên chỉ biết xúc phạm đến Ta với công trình tay chúng làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Từ khi còn trẻ, dân Ít-ra-en và Giu-đa đã làm những điều sái bậy. Chúng đã chọc giận ta bằng cách bái lạy các thần tượng do chính tay mình làm ra,” CHÚA phán vậy.

和合本修订版 (RCUVSS)

31这城自从建造的那日直到今日,常惹我的怒气和愤怒,以致我将这城从我面前除掉;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Thành nầy đã làm cớ cho ta giận và tức, từ ngày đã xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên, ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Từ ngày được xây lên cho đến ngày nay, thành nầy đã làm cho Ta bực tức và giận dữ. Ta muốn loại bỏ nó khỏi mặt Ta

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31“Từ ngày thành nầy được dựng nên cho đến bây giờ, nó cứ liên tục chọc cho Ta giận và phải nổi cơn thịnh nộ, cho nên Ta sẽ dẹp bỏ nó cho khuất mắt Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Thật từ ngày được xây dựng cho đến nay, thành này đã gây cho Ta nổi giận và phẫn nộ đến nỗi Ta phải quyết định loại trừ nó ra khỏi mặt Ta,

Bản Phổ Thông (BPT)

31“Từ ngày Giê-ru-sa-lem được xây cất cho đến nay, thành nầy đã chọc giận ta, đến nỗi ta muốn dẹp nó đi khỏi mắt ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

32这是因以色列人和犹大人一切的邪恶,就是他们和他们的君王、官长、祭司、先知,并犹大人,以及耶路撒冷居民所做的,惹我发怒。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32vì cớ mọi điều ác mà con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa đã làm đặng chọc giận ta, chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lễ, kẻ tiên tri chúng nó, người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32vì mọi điều ác mà con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa, chính chúng, vua chúa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri của chúng, cả người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm để chọc giận Ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Thật vậy dân I-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã làm mọi điều tội lỗi để chọc giận Ta – tức chúng, các vua của chúng, các quan của chúng, các tiên tri của chúng, các tư tế của chúng, dân Giu-đa, và dân cư ở Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

32vì dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã xúc phạm đến Ta với mọi điều ác chúng làm, nào chúng, nào các vua, các quan chức, các thầy tế lễ, và các tiên tri của chúng, cùng với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Ta sẽ tiêu hủy nó vì những điều ác dân Ít-ra-en và Giu-đa làm. Dân chúng, vua, các viên chức, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, toàn dân Giu-đa và dân Ít-ra-en đã chọc giận ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

33他们以背向我,不以面向我;我虽然一再教导他们,他们却不听从,不领受训诲,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Chúng nó không xây mặt lại ta, trở xây lưng lại. Dầu ta đã dạy chúng nó, dậy sớm mà răn bảo, nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Chúng không quay mặt mà quay lưng lại với Ta. Dù Ta có thường xuyên khuyên dạy chúng, chúng vẫn không nghe, không tiếp nhận lời dạy dỗ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Chúng đã xây lưng lại với Ta chứ không quay mặt hướng về Ta, dù ngày nào Ta cũng kiên trì dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe để ghi nhận sự chỉ bảo của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Chúng đã quay lưng lại với Ta, thay vì quay mặt. Dù Ta tiếp tục nhẫn nại khuyên dạy chúng, chúng vẫn không nghe theo, không chịu sửa dạy.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Chúng đã xây lưng lại cùng ta, mà không xây mặt. Bao lần ta muốn dạy chúng nó nhưng chúng nó không nghe, cũng không chịu học.

和合本修订版 (RCUVSS)

34竟把可憎之偶像设立在称为我名下的殿中,玷污了这殿。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Chúng nó đã để những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bởi danh ta, để làm cho ô uế.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Chúng đã đặt những vật ghê tởm trong nhà được gọi bằng danh Ta, để làm cho ô uế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Chúng đem những thần tượng gớm ghiếc dựng lên trong nhà được gọi bằng danh Ta và làm cho nhà ấy ra ô uế.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Chúng đã đặt những vật gớm ghiếc ngay trong đền thờ mang danh Ta, và do đó làm ô uế đền thờ,

Bản Phổ Thông (BPT)

34Chúng đã đặt những thần tượng gớm ghiếc ở nơi ta đã chọn để thờ phụng, khiến cho nơi ấy nhơ nhớp.

和合本修订版 (RCUVSS)

35他们在欣嫩子谷建造巴力的丘坛,把自己的儿女经火献给摩洛;他们行这可憎的事,使犹大陷在罪里,这并不是我吩咐的,我心里也从来没有想过。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Chúng nó đã xây các nơi cao của Ba-anh trong nơi trũng con trai Hi-nôm, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Mo-lóc, là điều ta không truyền dạy; ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Giu-đa phạm tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Chúng đã xây các nơi cao của Ba-anh trong thung lũng Ben Hi-nôm để dâng con trai con gái mình cho Mo-lóc. Đó là điều mà Ta không truyền dạy, cũng không nghĩ rằng chúng có thể làm điều ghê tởm như thế để gây cho Giu-đa phạm tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Chúng xây những nơi cao để thờ phượng Ba-anh trong Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm, và để dâng các con trai và các con gái của chúng cho Mô-lếch, và khiến cho Giu-đa phạm tội, dù Ta không hề sai bảo chúng, và Ta cũng chẳng hề nghĩ rằng chúng sẽ làm những việc gớm ghiếc như thế.”

Bản Dịch Mới (NVB)

35chúng xây miếu thờ Ba-anh trong thung lũng Ben Hin-nôm, để dâng con trai con gái chúng cho Mô-léc. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy. Ta cũng chẳng hề nghĩ chúng có thể làm việc gớm ghiếc dường ấy để gây cho dân Giu-đa phạm tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Trong thung lũng Bên-Hin-nôm chúng đã xây những nơi thờ lạy Ba-anh để thiêu con trai con gái mình cho thần Mô-léc. Ta không bao giờ bảo chúng làm những điều gớm ghiếc như thế. Ta không bao giờ tưởng tượng nổi rằng chúng sẽ làm việc gớm ghiếc như vậy để khiến Giu-đa phạm tội.”

和合本修订版 (RCUVSS)

36现在论到这城,就是你们所说,已经因刀剑、饥荒、瘟疫被交在巴比伦王手中的,耶和华-以色列的上帝如此说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Nên bây giờ, về thành nầy, mà các ngươi nói rằng nó đã phó trong tay vua Ba-by-lôn bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Vì thế, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán về thành mà các ngươi nói rằng nó đã rơi vào tay vua Ba-by-lôn bởi gươm đao, đói kém, dịch bệnh, như sau:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Vì thế bây giờ, CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy về thành nầy mà các ngươi nói, “Nó bị trao vào tay của vua Ba-by-lôn bằng gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch.”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Vì thế, bây giờ CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về thành này, mà con đã nói, ‘Thành sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn đang khi chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch hoành hành;’

Bản Phổ Thông (BPT)

36Ngươi nói rằng, “Vì chiến tranh, đói kém, dịch lệ, thành sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lôn.” Nhưng CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau về Giê-ru-sa-lem:

和合本修订版 (RCUVSS)

37“看哪,我曾在怒气、愤怒和大恼怒中,将以色列人赶到各国;我必从那里将他们召集出来,领他们回到此地,使他们安然居住。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Nầy, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến; ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ nầy, khiến chúng nó ở yên ổn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37‘Nầy, Ta sẽ tập hợp chúng từ mọi nước mà Ta đã đuổi chúng đến trong cơn bực tức, giận dữ và thịnh nộ. Ta sẽ đem chúng trở về nơi nầy và cho chúng an cư lạc nghiệp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37“Này, Ta sẽ gom nhóm chúng về từ những xứ mà Ta đã xua chúng đến trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ, và trong cơn cực kỳ tức giận của Ta. Ta sẽ đem chúng về lại nơi nầy, và Ta sẽ cho chúng được an cư lạc nghiệp ở đây.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Này, Ta sẽ tập họp chúng lại từ mọi đất nước Ta đã đuổi chúng đến trong khi Ta nổi giận, phẫn nộ, và đùng đùng thịnh nộ. Ta sẽ đem chúng trở về chốn này, cho chúng lập nghiệp yên ổn tại đây.

Bản Phổ Thông (BPT)

37“Ta đuổi dân Ít-ra-en và Giu-đa ra khỏi xứ chúng vì ta nổi giận cùng chúng. Nhưng ngươi phải biết rằng ta sẽ sớm gom chúng lại từ mọi xứ mà ta đã đày chúng đến và mang chúng về lại tại xứ nầy để chúng sống bình yên.

和合本修订版 (RCUVSS)

38他们要作我的子民,我要作他们的上帝。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Bấy giờ chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Bấy giờ, chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Dân Ít-ra-en và Giu-đa sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Thượng Đế chúng.

和合本修订版 (RCUVSS)

39我要使他们彼此同心同道,好叫他们永远敬畏我,使他们和他们后世的子孙得享福乐。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Ta sẽ ban cho chúng cùng một tấm lòng, cùng một đường lối để chúng kính sợ Ta trọn đời, nhờ đó chính chúng và dòng dõi con cháu chúng đều được phước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng và một con đường, để chúng sẽ kính sợ Ta luôn luôn, hầu chúng sẽ được phước và con cháu của chúng sau nầy sẽ được phước.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất, ấy là kính sợ Ta trọn đời, để chúng và con cháu chúng sau này được phước lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Ta sẽ khiến chúng mong muốn trở thành một dân tộc đoàn kết. Chúng sẽ thật lòng muốn thờ lạy ta suốt đời vì ích lợi cho chúng và cho con cháu chúng.

和合本修订版 (RCUVSS)

40我要跟他们立永远的约,要施恩给他们,绝不转离;又要把敬畏我的心放在他们心里,不离弃我。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời: Ta sẽ không lìa bỏ chúng và không ngừng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng chúng để chúng không lìa bỏ Ta nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời: Ta sẽ không ngừng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng chúng, để chúng không lìa bỏ Ta nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời, Ta sẽ không hề lìa bỏ chúng, hoặc ngưng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt vào lòng chúng niềm kính sợ Ta, để chúng không xây khỏi Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Ta sẽ lập giao ước với chúng, giao ước đó sẽ còn đời đời. Ta sẽ không bao giờ quay mặt khỏi chúng; ta sẽ luôn luôn làm lợi cho chúng. Ta sẽ khiến chúng kính sợ ta thật lòng và không bao giờ xây bỏ ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

41我必欢喜施恩给他们,尽心尽意、真诚地将他们栽于此地。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, hết lòng hết sức mà trồng chúng bền vững trong đất nầy.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, và Ta sẽ lấy sự thành tín mà hết lòng và hết linh hồn trồng chúng xuống trong đất nầy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

41Ta sẽ vui mừng vì chúng, Ta sẽ vui mà ban phước cho chúng. Với tất cả ý chí và tấm lòng của Ta, Ta quyết chắc sẽ trồng chúng trong đất nước này.”

Bản Phổ Thông (BPT)

41Ta sẽ vui thích mà làm lợi cho chúng. Ta sẽ hết lòng trồng chúng lại trong xứ nầy và khiến chúng mọc lên.”

和合本修订版 (RCUVSS)

42“因为耶和华如此说:我怎样使这一切大灾祸临到这百姓,也要照样使我所应许他们的一切福乐都临到他们。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Đức Giê-hô-va phán: Như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân nầy, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Đức Giê-hô-va phán: ‘Như Ta đã giáng mọi tai vạ khủng khiếp trên dân nầy, Ta cũng sẽ giáng trên chúng mọi phước lành mà Ta đã hứa với chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42CHÚA phán thế nầy, “Như Ta đã đem mọi tai họa giáng trên dân nầy, Ta cũng sẽ đem mọi phước hạnh Ta đã hứa để ban cho chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

42CHÚA phán như vầy: “Như Ta đã giáng tất cả những tai họa thảm khốc đó xuống dân này, Ta sẽ ban cho chúng mọi phước lành Ta hứa với chúng hiện giờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Vì CHÚA phán như sau: “Ta đã mang đại họa đến cho dân Ít-ra-en và Giu-đa. Cũng vậy ta sẽ mang những điều tốt lành mà ta đã hứa đến cho chúng.

和合本修订版 (RCUVSS)

43你们所说荒凉、无人、无牲畜,已交给迦勒底人手的这地,必有人购置田地。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Người ta sẽ mua ruộng trong đất nầy mà các ngươi nói rằng: Ấy là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người Canh-đê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Người ta sẽ mua ruộng trong xứ nầy, xứ mà các con bảo: “Đó là nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã rơi vào tay người Canh-đê.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Ruộng vườn sẽ được mua trong xứ nầy, nơi các ngươi bảo rằng đó là xứ hoang vu không người và không súc vật ở, một xứ đã bị phó vào tay dân Canh-đê.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Người ta lại sẽ mua bán ruộng nương trong đất nước này mà con đã nói, ‘Không một bóng người và thú. Đất nước điêu tàn, bị phó vào tay quân Canh-đê.’

Bản Phổ Thông (BPT)

43Các ngươi nói, ‘Đất nầy là sa mạc hoang vu, không người hay súc vật nào ở. Nó đã được trao cho người Ba-by-lôn.’ Nhưng trong tương lai, dân chúng sẽ lại mua ruộng trong xứ nầy.

和合本修订版 (RCUVSS)

44便雅悯地、耶路撒冷四围的各处、犹大的城镇、山地的城镇、谢非拉的城镇,并尼革夫的城镇,人必用银子买田地,在契上签字,将契封缄,找人作证,因为我必使被掳的人归回。这是耶和华说的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng, trong đất Bên-gia-min và chung quanh Giê-ru-sa-lem, trong các thành Giu-đa và trong các thành miền núi, trong các thành đồng bằng và các thành phương nam. Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Người ta sẽ dùng bạc mua ruộng, lập khế ước bán, niêm phong lại, mời người làm chứng trong đất Bên-gia-min và vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, trong các thành Giu-đa và trong các thành miền núi, vùng Sơ-phê-la và vùng Nê-ghép. Vì Ta sẽ đem chúng trở về từ cảnh lưu đày.’” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Người ta sẽ lấy tiền mua ruộng tậu vườn. Các giấy chủ quyền sẽ được ký tên, đóng dấu, và thị thực trong đất Bên-gia-min, trong các miền chung quanh Giê-ru-sa-lem, trong các thành của Giu-đa, trong các thành trên các cao nguyên, trong các thành dưới các thung lũng, và trong các thành ở miền nam, vì Ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của chúng trở về,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Người ta sẽ dùng bạc mua ruộng, viết khế ước mua bán, đóng dấu, niêm phong, và mời người làm chứng, tại trong lãnh thổ Bên-gia-min, các vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, các thành phố Giu-đa, các thành vùng đồi núi, vùng Sơ-phê-la, và vùng Nê-ghép. Vì Ta sẽ cho chúng được hưng thịnh trở lại.” CHÚA phán vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Họ sẽ dùng tiền để mua ruộng. Họ sẽ ký tên và đóng ấn các khế ước và gọi nhân chứng. Họ sẽ lại mua ruộng nương trong xứ Bên-gia-min, vùng quanh Giê-ru-sa-lem, các thành của Giu-đa và trong vùng núi, vùng đồi phía Tây và vùng Nam Giu-đa. Ta sẽ khiến mọi vật trở lại tốt đẹp cho chúng như xưa,” CHÚA phán vậy.