So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào tháng thứ bảy, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc hoàng tộc, và là một quan lớn của vua, đem theo mười người đến gặp Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, tại Mích-pa. Khi đang cùng ăn uống với nhau tại đó,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tháng bảy, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, vốn dòng tôn thất, và là một bậc đại thần của vua, đem mười người với mình đến cùng Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, tại Mích-ba. Họ ăn bánh với nhau tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Vào tháng Bảy, Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a con của Ê-li-sa-ma, một người trong hoàng tộc, cũng là một trong các đại thần của vua, dẫn mười người đến gặp Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam ở Mích-pa. Ðang khi họ dùng bữa với nhau tại Mích-pa,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tuy nhiên, đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, vốn dòng tôn thất, cũng là một trong các tướng lãnh của nhà vua, đem theo mười bộ hạ đến yết kiến tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, tại Mích-ba. Trong khi họ cùng dùng bữa tại đó,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc dòng vua và là một trong các sĩ quan của vua Giu-đa cùng mười người nữa đến gặp Ghê-đa-lia, con A-hi-cam ở Mích-ba. Trong khi họ cùng ăn uống với nhau ở đó

Bản Diễn Ý (BDY)

1Đến tháng bảy, Ích-ma-ên (con trai Nê- tha-nia, cháu Ê-li-na-ma) một hoàng thân và tướng lãnh của hoàng triều Giu-đa, cầm đầu một phái đoàn 10 người đến yết kiến Tổng trấn Ghê-đa-lia. Ghê-đa-lia thết tiệc đãi phái đoàn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2thì Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng mười người đi theo, đứng dậy rút gươm giết chết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, là người mà vua Ba-by-lôn lập làm tổng đốc trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đoạn, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng mười người đi với mình đứng dậy lấy gươm đánh Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, và giết người, tức là người mà vua Ba-by-lôn lập làm tổng đốc trong đất như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a và mười người đi với ông đứng dậy dùng gươm đánh hạ và giết chết Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam con của Sa-phan, bởi vì vua Ba-by-lôn đã lập ông ấy làm tổng trấn trong xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, và mười bộ hạ theo mình vụt đứng dậy, rút kiếm đâm chết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, là người vua Ba-by-lôn lập làm tổng trấn trong nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

2thì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng mười người đi với mình đứng lên lấy gươm giết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, người mà vua Ba-by-lôn đã cử làm tổng trấn của xứ.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Giữa tiệc, Ích-ma-ên và 10 phụ tá đột nhiên đứng dậy, rút kiếm đâm chết Ghê-đa-lia,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ích-ma-ên cũng giết tất cả những người Giu-đa đang ở với Ghê-đa-lia tại Mích-pa, và các binh lính Canh-đê đang ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ích-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đương ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và lính chiến người Canh-đê ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ích-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đang ở với Ghê-đa-li-a tại Mích-pa, ngoài ra ông cũng giết các chiến sĩ của quân Canh-đê tình cờ có mặt tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ích-ma-ên cũng hạ sát luôn tất cả những người Do Thái hầu cận Ghê-đa-lia tại Mích-ba và những người lính Ba-by-lôn có mặt tại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ích-ma-ên cũng giết tất cả những người Do-thái ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba cùng những quân lính Ba-by-lôn có mặt ở đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

3rồi kéo ra giết tất cả các cấp lãnh đạo Do-thái đang cộng tác với Ghê-đa-lia, luôn với các sĩ quan, và quân lính Ba-by-luân đang đóng tại Mích-ba để bảo vệ Ghê- đa-lia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ngày thứ hai sau vụ ám sát Ghê-đa-lia, khi chưa ai biết việc đó,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ngày thứ hai sau khi người đã giết Ghê-đa-lia, chưa ai biết sự đó,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ngày hôm sau, sau ngày Ghê-đa-li-a bị giết, trước khi ai biết gì về việc ấy,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ngày hôm sau, khi chưa ai biết về vụ ám sát tổng trấn Ghê-đa-lia,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Hai ngày sau khi Ghê-đa-lia bị giết, chưa ai hay chuyện đó

Bản Diễn Ý (BDY)

4Hôm sau, thế giới bên ngoài vẫn chưa hay tin gì về cuộc tàn sát này

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5thì có tám mươi người từ Si-chem, Si-lô, Sa-ma-ri đến. Họ cạo râu, mặc áo rách, tự rạch thân mình, tay mang những tế lễ chay và nhũ hương để dâng trong nhà Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5thì có tám mươi người cạo râu, mặc áo rách, tự cắt mình, từ Si-chem, Si-lô, Sa-ma-ri mà đến, cầm những của lễ chay và nhũ hương trong tay mình đặng đem đến nhà Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5có tám mươi người từ Si-chem, Si-lô, và Sa-ma-ri, râu cạo sạch, quần áo xé rách, mình đầy vết rạch, mang các của lễ chay và hương thơm đến nhà CHÚA để dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5có tám mươi người đến từ Si-chem, Si-lô, và Sa-ma-ri. Họ đã cạo râu, xé rách áo, và rạch da thịt. Họ mang theo tế lễ chay và nhũ hương để lên đền thờ dâng cho Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

5thì có tám mươi người từ Sê-chem, Si-lô, và Xa-ma-ri đến Mích-ba mang của lễ và trầm hương đến đền thờ CHÚA. Họ cạo râu, xé rách quần áo, cắt da thịt mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

5thì có 80 người từ Si-chem. Si-lô và Sa-ma-ri kéo nhau , lên Đền thờ để thờ phượng Chúa. Họ cạo đầu, xé áo, rạch da thịt rồi mang theo các lễ vật và trầm hương để dâng cho Chúa tại Đền thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, từ Mích-pa ra đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ, Ích-ma-ên nói: “Mời các ông vào gặp Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, từ Mích-ba ra đón các người ấy, vừa đi vừa khóc. Khi đến cùng họ rồi, nói rằng: Hãy đến cùng Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a từ Mích-pa đi ra đón họ. Ông vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ ông nói với họ, “Xin mời vào gặp Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, từ Mích-ba lên đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ, Ích-ma-ên ân cần: “Mời các ông ghé vào đây chào tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ích-ma-ên con Nê-tha-nia từ Mích-ba ra đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ hắn nói, “Mấy anh hãy cùng tôi đến gặp Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.”

Bản Diễn Ý (BDY)

6Ích-ma-ên thấy họ đi ngang Mích-ba, liền ra nghênh đón, vừa đi vừa khóc. Vừa giáp mặt, Ích-ma-ên đã liến thoắng: "Chao ôi! Mời quý vị ghé vào đây yết kiến quan tổng trấn!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi họ vừa đến giữa thành thì Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng các thuộc hạ đã giết họ và quăng xác xuống hố.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vừa khi những người đó đi đến giữa thành, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng những kẻ đi với mình, giết bọn họ và quăng thây xuống hố.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi họ vào giữa thành, Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a và các thuộc hạ của ông đã bất thần tấn công, giết những người ấy, rồi quăng xác họ vào một cái hố.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vào được giữa thành, Ích-ma-ên và bộ hạ liền tàn sát họ và quăng thây xuống giếng.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vậy họ đi đến Mích-ba rồi Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng thuộc hạ liền giết bảy mươi người trong đám họ và quăng thây xuống một giếng sâu.

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8Vừa dụ họ vào trong thành phố, Ích-ma-ên và 10 thủ hạ lập tức tàn sát 70 người trong nhóm ấy, rồi quăng xác xuống một hồ chứa nước. Chỉ có 10 người sống sót nhờ nhanh trí khai với Ích-ma-ên: "Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn nhiều kho chôn giấu lúa mì, lúa mạch, dầu và mật ong ngoài đồng. Để chúng tôi lấy đem nộp hết cho các ngài!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nhưng có mười người trong số họ nói với Ích-ma-ên: “Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi có kho dự trữ lương thực giấu trong đồng chứa lúa mì, tiểu mạch, dầu, và mật ong.” Vì thế, Ích-ma-ên ngưng lại, không giết họ cũng như các anh em của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nhưng trong bọn họ có mười người nói với Ích-ma-ên rằng: Chớ giết chúng tôi, vì chúng tôi có những đồ lương thực giấu trong đồng: Lúa mì, tiểu mạch, dầu, và mật. Ích-ma-ên bèn thôi, không giết họ luôn với anh em họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng trong số những người ấy có mười người đã nói với Ích-ma-ên, “Xin đừng giết chúng tôi. Chúng tôi có giấu lúa mì, lúa mạch, dầu, và mật trong các cánh đồng.” Vì thế ông dừng tay lại và không giết họ chung với những người cùng đi với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nhưng mười người trong nhóm nói với Ích-ma-ên: “Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn dự trữ lương thực giấu ngoài đồng: lúa mì, lúa mạch, dầu ô-liu và mật ong.” Vậy Ích-ma-ên tha, không giết họ chung với các bạn đồng hành.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng mười người còn sống sót bảo Ích-ma-ên, “Đừng giết chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều lúa mì, lúa mạch, rượu và mật ong giấu trong ruộng.” Vì thế Ích-ma-ên không giết họ chung với những người kia.

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8Vừa dụ họ vào trong thành phố, Ích-ma-ên và 10 thủ hạ lập tức tàn sát 70 người trong nhóm ấy, rồi quăng xác xuống một hồ chứa nước. Chỉ có 10 người sống sót nhờ nhanh trí khai với Ích-ma-ên: "Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn nhiều kho chôn giấu lúa mì, lúa mạch, dầu và mật ong ngoài đồng. Để chúng tôi lấy đem nộp hết cho các ngài!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Cái hố mà Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, quăng xác của những người mình đã giết xuống, là hố Ghê-đa-lia, tức là hố do vua A-sa đào để ngăn chặn Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên. Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, đã lấp đầy hố đó bằng xác chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, quăng những thây mình đã giết vào trong hố, ở kề bên Ghê-đa-lia, tức là hố vua A-sa đã đào, vì sợ Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên. Ấy là cùng một cái hố đó mà Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, đã lấp đầy xác chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Cái hố mà Ích-ma-ên đã quăng xác của những người ông đã giết là một hố lớn do Vua A-sa đã đào trước kia để làm công sự phòng thủ nhằm đối phó với Vua Ba-a-sa của I-sơ-ra-ên. Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a lấp đầy hố đó bằng xác của những người ông đã giết.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ích-ma-ên quăng thây của tất cả những người anh ta tàn sát xuống một hồ to do vua A-sa đào để phòng thủ trong khi nguy cơ chiến tranh với Ba-i-sa, vua Y-sơ-ra-ên, đe dọa. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, lấy thây người lấp đầy hồ.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Cái giếng mà Ích-ma-ên quăng các xác chết xuống là chỗ vua A-sa đã đào để lấy nước cho thành phố và cũng để phòng thủ chống lại Ba-a-sa, vua Ít-ra-en. Nhưng Ích-ma-ên, con Na-tha-nia quăng các thây vào đó cho đến khi đầy giếng.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Hồ chứa nước chất đầy thi hài hôm ấy là một hồ lớn do vua A-sa xây để tăng cường hệ thống phòng thủ Mích-ba trong cuộc chiến tranh với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Rồi Ích-ma-ên bắt làm tù binh tất cả những người dân còn sót lại tại Mích-pa, tức là các công chúa và những người dân còn sót lại ở Mích-pa mà viên chỉ huy trưởng vệ binh Nê-bu-xa-a-đan đã giao cho Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam. Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, bắt và lưu đày những người ấy, rồi đi qua chỗ dân Am-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Đoạn, Ích-ma-ên bắt hết thảy dân sự còn sót lại tại Mích-ba đem đi làm phu tù, tức các con gái vua, và cả dân bỏ lại ở Mích-ba mà quan làm đầu thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan đã giao phó cho Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam. Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, bắt những người ấy điệu đi làm phu tù, và đi qua nơi con cái Am-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ích-ma-ên bắt làm tù binh tất cả những người còn lại ở Mích-pa, gồm các công chúa và tất cả những người còn lại ở Mích-pa, tức những người do Nê-bu-xa-ra-đan quan chỉ huy quân thị vệ đã trao cho Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam lãnh đạo. Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a bắt họ làm tù binh, rồi dẫn họ đi qua xứ của dân Am-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ích-ma-ên bắt tất cả những người còn lại tại Mích-ba, gồm các công chúa và hết thảy dân chúng mà tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng quân sự, chừa lại ở Mích-ba, dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt họ, dẫn đi về hướng Am-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ích-ma-ên bắt tất cả các người khác ở Mích-ba: các con gái vua cùng những người còn sót tại đó. Họ là những người mà Na-bu-xa-ra-đan, chỉ huy toán cận vệ chỉ định Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, chăm sóc. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia bắt họ và lên đường băng qua xứ dân Am-môn.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Ích-ma-ên bắt hết các công chúa và đoàn dân mà tướng Nê-bu-xa A-đan để lại Mích-ba dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, rồi dẫn hết qua xứ Am-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các chỉ huy quân đội theo ông, nghe mọi điều ác mà Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, đã làm,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các người đầu đảng theo mình, nghe mọi điều ác mà Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, đã làm,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Khi Giô-ha-nan con của Ca-rê-a và tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến đi với ông nghe các việc ác Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a đã làm,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông nghe về mọi việc tàn ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Giô-ha-nan con Ca-rê-a và các sĩ quan ở với ông nghe biết tất cả những điều ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã làm.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Được tin Ghê-đa-lia bị ám sát, Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và các nhà lãnh đạo du kích quân lập tức đem quân đuổi theo Ích-ma-ên và

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12thì tập hợp tất cả thuộc hạ mình lại và đi giao chiến với Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia. Họ đuổi kịp Ích-ma-ên tại hồ lớn Ga-ba-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12thì nhóm mọi thủ hạ mình lại và khởi đi đánh Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, và đuổi kịp tại nơi gần hồ lớn Ga-ba-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12họ đem toàn lực lượng đi đánh Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a. Họ đuổi theo và gặp ông ấy tại một ao lớn ở Ghi-bê-ôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Họ liền tập họp toàn thể lực lượng, đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia. Họ đuổi kịp anh ta gần ao lớn ở Ghi-bê-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nên họ mang thuộc hạ đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia và bắt được hắn gần hồ lớn ở Ghi-bê-ôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

12bắt kịp gần hồ Ghi-bê-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Khi thấy Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các chỉ huy dưới quyền ông thì đoàn dân đang ở chỗ Ích-ma-ên đều vui mừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Có xảy ra, khi đội quân theo Ích-ma-ên ngó thấy Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và hết thảy các tướng đầu đảng ở với người, thì thảy đều vui mừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Khi mọi người đã bị Ích-ma-ên bắt làm tù binh thấy Giô-ha-nan con của Ca-rê-a và tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến đi với ông họ rất mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Hết thảy đoàn dân bị Ích-ma-ên dẫn đi đều mừng rỡ khi họ nhìn thấy Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi cùng với ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Khi các tù binh mà Ích-ma-ên đã bắt thấy Giô-ha-nan và các sĩ quan thì vô cùng mừng rỡ.

Bản Diễn Ý (BDY)

13,14Đoàn dân bị Ích-ma-ên bắt đều reo mừng khi thấy Giô-hô-nan và các du kích quân. Họ liền bỏ Ích-ma-ên, chạy về phía Giô-ha-nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tất cả những người bị Ích-ma-ên bắt dẫn đi từ Mích-pa đều trở mặt, chạy theo Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Cả dân mà Ích-ma-ên đã điệu đi từ Mích-ba đều trở mặt về với Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Tất cả những người đã bị Ích-ma-ên bắt làm tù binh ở Mích-pa liền quay lại, trở về, và đi theo Giô-ha-nan con của Ca-rê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tất cả những người bị Ích-ma-ên bắt dẫn đi khỏi Mích-ba đều quay lại, chạy về phía Giô-ha-nan, con Ca-rê-át.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Cho nên tất cả mọi người bị Ích-ma-ên bắt làm tù binh từ Mích-ba quay lại và chạy đến Giô-ha-nan, con Ca-rê-a.

Bản Diễn Ý (BDY)

13,14Đoàn dân bị Ích-ma-ên bắt đều reo mừng khi thấy Giô-hô-nan và các du kích quân. Họ liền bỏ Ích-ma-ên, chạy về phía Giô-ha-nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Còn Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng với tám thuộc hạ, thoát khỏi tay Giô-ha-nan và chạy đến chỗ dân Am-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Còn Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, thì cùng tám người trốn khỏi Giô-ha-nan và đi đến nơi con cái Am-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a cùng với tám người của ông ấy đã chạy thoát được và đến với dân Am-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cùng với tám bộ hạ, thoát khỏi tay Giô-ha-nan, và trốn qua xứ Am-môn

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia cùng với tám người chạy thoát khỏi Giô-ha-nan trốn đến dân Am-môn.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Ích-ma-ên chạy thoát với 8 tên thủ hạ và trốn qua xứ Am-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, cùng các tướng chỉ huy của ông đem theo tất cả những người dân vừa được giải cứu khỏi tay Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-mia, là kẻ đã bắt giải họ đi từ Mích-pa sau khi giết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam. Tất cả họ gồm những chiến binh, đàn bà, trẻ con và các hoạn quan đều được Giô-ha-nan đem về từ Ga-ba-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, cùng các tướng đầu đảng theo mình, chiếm lấy đội binh mới vừa giải cứu khỏi tay Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, khi Ích-ma-ên kéo đi từ Mích-ba sau lúc giết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam. Hết thảy những lính chiến, đàn bà, trẻ con, hoạn quan, Giô-ha-nan đều từ Ga-ba-ôn đem về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Giô-ha-nan con của Ca-rê-a và tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến đi với ông tiếp thu tất cả những người sót lại mà Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a đã bắt làm tù binh ở Mích-pa sau khi ông ấy đã giết chết Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam, tức các chiến sĩ, các phụ nữ, các trẻ em, và các thái giám; đó là những người Giô-ha-nan dẫn từ Ghi-bê-ôn trở về.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Hết thảy người còn lại bị Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt đi khỏi Mích-ba sau khi anh ta ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, gồm có binh sĩ, đàn bà, trẻ con, và thái giám. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông dẫn hết thảy những người này ra khỏi Ghi-bê-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Giô-ha-nan, con Ca-rê-a và các sĩ quan của ông cứu thoát các tù binh mà Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã bắt từ Mích-ba sau khi hắn giết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Trong số những người còn sống sót có các binh sĩ, đàn bà, trẻ con và các sĩ quan trong cung vua. Giô-ha-nan mang họ trở về từ thành Ghi-bê-ôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

16,17Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và các cấp lãnh đạo du kích quân tập họp tất cả đoàn dân Ích-ma-ên đã bắt đi tại Mích-ba sau vụ ám sát Ghê-đa-lia (con A-hi-cam), tất cả binh sĩ, nội giám, phụ nữ, trẻ con, và chuẩn bị lên đường xuống Ai-cập.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Họ tiếp tục lên đường và dừng lại ở Ghê-rút Kim-ham, gần Bết-lê-hem, định chạy qua Ai Cập,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Họ khởi đi và đỗ tại trạm Kim-ham, gần Bết-lê-hem, đặng rút qua Ê-díp-tô,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Họ lên đường và dừng lại ở Ghê-rút Kim-ham gần Bết-lê-hem. Họ dự tính sẽ đi xuống Ai-cập,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Họ tiếp tục đi, và dừng lại tại Ghê-rút Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường xuống Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

17-18Giô-ha-nan và các sĩ quan khác sợ người Ba-by-lôn vì vua Ba-by-lôn đã cử Ghê-đa-lia, con A-hi-cam làm tổng trấn Giu-đa nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã giết ông nên Giô-ha-nan sợ người Ba-by-lôn sẽ nổi giận. Họ định trốn qua Ai-cập. Trên đường đi họ ghé lại Ghê-rút Kim-ham, gần thành Bết-lê-hem.

Bản Diễn Ý (BDY)

16,17Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và các cấp lãnh đạo du kích quân tập họp tất cả đoàn dân Ích-ma-ên đã bắt đi tại Mích-ba sau vụ ám sát Ghê-đa-lia (con A-hi-cam), tất cả binh sĩ, nội giám, phụ nữ, trẻ con, và chuẩn bị lên đường xuống Ai-cập.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18tránh xa quân Canh-đê. Họ sợ quân Canh-đê vì Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, đã giết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, người mà vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng đốc trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18xa người Canh-đê; vì sợ người Canh-đê, bởi cớ Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, giết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, là người mà vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng đốc trong đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18vì họ sợ quân Canh-đê. Sở dĩ họ sợ quân Canh-đê vì Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a đã giết chết Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam, người đã được vua Ba-by-lôn lập làm tổng trấn trong xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Họ sợ quân Canh-đê vì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, là người vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng trấn trong nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

17-18Giô-ha-nan và các sĩ quan khác sợ người Ba-by-lôn vì vua Ba-by-lôn đã cử Ghê-đa-lia, con A-hi-cam làm tổng trấn Giu-đa nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia đã giết ông nên Giô-ha-nan sợ người Ba-by-lôn sẽ nổi giận. Họ định trốn qua Ai-cập. Trên đường đi họ ghé lại Ghê-rút Kim-ham, gần thành Bết-lê-hem.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Lý do chỉ vì họ sợ quân đội Ba-by-luân trả thù khi nghe tin Ích-ma-ên ám sát Ghê-đa-lia mà hoàng đế Ba-by-luân đã lập làm quốc trưởng lâm thời nước Giu-đa.