So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Ƀiălah nau nây mâu maak ma Y-Yôna ôh, jêh ri păng ji nuih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, Giô-na bất bình và giận dữ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ Giô-na rất bất mãn, và ông rất giận.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Nhưng Giô-na bực mình lắm và nổi giận.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Nhưng Giô-na rất bất bình về điều ấy. Ông tức giận.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Păng mbơh sơm ma Yêhôva, lah: "Gâp vơh vơl ma may, Ơ Yêhôva mâu di hĕ nau aơ gâp hŏ lah jêh dôl gâp ăt hôm gŭ tâm bri gâp? Yor nây yơh gâp ndal hăn du ma bri Tarsis; yorlah gâp gĭt may jêng Brah Ndu gĭt nau ueh, blau yô̆, mâu gơnh ji nuih ôh, bêng ma nau ueh, jêh ri tâm rgâl nau mĭn mâu ƀư nau mhĭk ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Ta-rê-si. Bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông cầu nguyện với CHÚA rằng, “Lạy CHÚA, đây chẳng phải là điều con đã nói trước, khi con còn ở trong nước của con sao? Ðó là lý do tại sao con đã vội vàng bỏ trốn qua Tạt-si, vì con biết Ngài là Ðức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, và giàu tình thương. Ngài là Ðấng hay đổi ý về việc giáng họa.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ông cầu nguyện CHÚA: “Ôi, lạy CHÚA, có phải đây là điều con đã nói khi con ở tại quê hương con không? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn sang Tạc-sít vì con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ông cầu nguyện như sau cùng CHÚA, “Khi còn ở xứ tôi, đây chính là điều tôi đã nói trước cho nên tôi vội trốn sang Ta-rê-si. Tôi biết Ngài là Thượng-Đế nhân từ và thương xót, chậm giận, và có tình yêu lớn. Ngài không muốn gây hại cho ai.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Yor nây aƀaơ aơ, Ơ Yêhôva, gâp vơl ma may, nkhĭt hom gâp, ueh lơn gâp khĭt ma đah gŭ rêh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì vậy bây giờ, CHÚA ôi, xin Ngài cất lấy mạng sống của con, vì đối với con chết còn hơn sống!”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài cất mạng sống con ngay bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Cho nên, CHÚA ơi, tôi xin Ngài cất mạng sống tôi đi. Vì tôi thà chết còn hơn sống.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Yêhôva lah, "Tơlah may ji nuih jêng nau may ƀư di lĕ?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Giê-hô-va hỏi ông: “Con giận có đúng không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4CHÚA phán với ông, “Ngươi giận có nên không?”

Bản Dịch Mới (NVB)

4CHÚA đáp: “Con giận có đúng không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

4CHÚA liền hỏi ông, “Ngươi bất bình có hợp lý không?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Jêh ri Y-Yôna luh du tă bơh ƀon toyh, jêh ri ta nây păng ƀư du mlâm ndưp ma păng nơm. Păng gŭ nde ta nâm n'hâm păng, kŏ tât păng saơ moh nau mra tât ma ƀon nây.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Bấy giờ, Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve và ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Sau đó, Giô-na đi ra khỏi thành và ngồi ở một nơi, về hướng đông của thành. Tại đó, ông cất cho ông một cái chòi, rồi vào ngồi dưới bóng mát của chòi ấy, để chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Giô-na đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông dựng cho mình một cái chòi, và ngồi trong chòi, dưới bóng mát, chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Giô-na đi ra ngồi ở phía Đông thành phố. Ông dựng một cái chòi cho mình rồi ngồi dưới bóng mát để xem việc gì sẽ xảy ra cho thành phố đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Jêh ri Yêhôva Brah Ndu ăn du n'gâng tơm si chăt n'ha, jêh ri ăn păng prêh nkâm ta kalơ Y-Yôna, gay geh n'hâm si ta kalơ bôk păng, gay rklaih păng tă bơh nau păng rgel rgănh. Pôri Y-Yôna maak hâu ngăn yor tơm si nây.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Giô-na ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Giô-na rất vui về dây dưa ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Khi ấy CHÚA đã chuẩn bị sẵn một dây dưa, khiến nó bò lên chòi phía trên đầu Giô-na, để làm bóng mát che đầu ông, giúp ông đỡ vất vả vì nóng nực. Giô-na rất hài lòng về dây dưa ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6CHÚA, Đức Chúa Trời sắm sẵn một cây thầu dầu. Cây mọc lên cao, rợp bóng mát che đầu Giô-na, cứu ông khỏi sự khổ nhọc. Giô-na rất thỏa lòng về cây thầu dầu này.

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA là Thượng Đế làm một dây leo phía trên Giô-na, cho ông bóng mát, khiến ông cảm thấy thoải mái. Giô-na rất thích dây leo đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Ƀiălah Tơlah tât ang ôi, Brah Ndu ăn du mlâm ndrŭng ƀư ma tơm si nây, pôri păng nhop klêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy, và nó héo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng hôm sau, khi vừa mới hừng đông, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một con sâu, khiến nó đến cắn đứt dây dưa, làm dây dưa ấy héo đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng ngày hôm sau, vừa lúc rạng đông, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con sâu, sâu cắn cây thầu dầu, cây liền khô héo.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng sáng hôm sau khi mặt trời mọc lên, Thượng-Đế sai một con sâu đến cắn dây leo ấy nên nó chết héo.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Tơlah luh nar, Brah Ndu ăn sial duh tă palơ khôm, jêh ri nar nđat duh ta kalơ bôk Y-Yôna kŏ tât păng huơi. Jêh ri păng dăn ŭch khĭt, yorlah păng lah: "Ueh lơn gâp khĭt đah gŭ rêh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na, đến nỗi ngất đi, và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng: “Về phần con, chết còn hơn sống!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðến khi mặt trời lên cao, Ðức Chúa Trời lại chuẩn bị sẵn một cơn gió nóng từ hướng đông thổi tới, đồng thời mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na khiến ông gần ngất xỉu. Ông cầu nguyện xin chết rằng, “Con thà chết còn hơn sống!”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Khi mặt trời lên cao, Đức Chúa Trời sắm sẵn một ngọn gió nóng cháy từ phương đông thổi đến. Mặt trời rọi thẳng xuống đầu Giô-na, ông dường như muốn ngất đi và cầu xin được chết: “Con thà chết còn hơn sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Khi mặt trời lên cao, Thượng-Đế sai một cơn gió nóng thổi đến và mặt trời dọi nóng trên đầu Giô-na đến nỗi ông mệt lả và mong chết. Ông thưa, “Tôi thà chết còn hơn sống.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Ƀiălah Brah Ndu lah ma Y-Yôna, "Tơlah may nuih yor tơm si nây, lĕ nau may ƀư di lĕ?" Păng lah, "Jêng nau di yơh tơlah gâp ji nuih, nuih tât khĭt."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không? Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhưng Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi giận vì cớ dây dưa nầy có đúng không?” Ông thưa: “Con giận cho đến chết cũng phải lắm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán với ông, “Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa ấy có đúng không?” Ông đáp, “Con tức muốn chết được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Đức Chúa Trời hỏi Giô-na: “Con giận vì cây thầu dầu khô héo có đúng không?” Giô-na đáp: “Con giận đúng lắm, con giận đến nỗi muốn chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nhưng Thượng-Đế hỏi Giô-na, “Ngươi nổi giận vì dây leo đó có hợp lý không?”Giô-na đáp, “Tôi bất bình là phải! Tôi tức giận đến nỗi muốn chết cho rồi!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Yêhôva lah, "May yô̆ ma tơm si may mâu mâp pah kan ôh, mâu lĕ may mâp ăn păng hon. Ôbăl chăt hon du năng, jêh ri ôbăl rai lôch tâm du năng lĕ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Đức Giê-hô-va lại phán: “Con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10CHÚA phán, “Ngươi tiếc một dây dưa mà ngươi không hề khó nhọc vì nó và cũng chẳng làm nó lớn lên; mới đêm nào nó mọc lên, và một đêm kia nó đã chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

10CHÚA phán: “Con tiếc cây thầu dầu mà con chẳng cực nhọc vì nó, cũng chẳng làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm, đêm hôm sau lại chết đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

10CHÚA bảo, “Ngươi lo cho một dây leo không do ngươi trồng. Hôm trước nó mọc lên, hôm sau đã chết rồi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Mâu di hĕ gâp yô̆ ma ƀon Ninivơ, ƀon toyh nây, tâm ƀon nây geh rmeh ma du rsen bar rmưn bunuyh mâu gĭt nau êng ôh ti pama đah ti pachiau, jêh ri tâm ban lĕ geh âk mpô mpa-mâu lah mâu?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Còn Ta, Ta lại không tiếc thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Còn Ta, chẳng lẽ Ta không tiếc Ni-ni-ve, một thành lớn có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phân biệt phải trái và rất nhiều súc vật trong đó hay sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Còn Ta, lẽ nào Ta lại không thương tiếc thành Ni-ni-ve to lớn kia, với hơn một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với bao nhiêu súc vật sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Còn ta lại không lo cho thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phải trái, và vô số gia súc hay sao?”