So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Amăng anih lŏn Uz adih hơmâo sa čô mơnuih anăn ñu Yôb. Mơnuih anai arăng ƀu thâo ƀuăh ôh yuakơ ñu hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng. Ñu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn ƀu či ngă hơdôm tơlơi sat ƀai ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tại xứ Út-xơ có một người tên là Gióp. Ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tại xứ Út-xơ có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Có một người tên Gióp sống trong xứ Út-xơ. Ông thanh liêm và ngay thật; kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Ñu hơmâo tơjuh čô ană đah rơkơi laih anŭn klâo čô ană đah kơmơi,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người sanh được bảy con trai và ba con gái;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ông có bảy con trai và ba con gái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông sinh được bảy con trai và ba con gái.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ông có bảy con trai và ba con gái.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Gióp có bảy trai ba gái.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3laih dơ̆ng ñu hơmâo tơjuh-rơbâo drơi triu, klâo-rơbâo drơi aseh samô, rơma-rơtuh pe̱r rơmô băk oč, rơma-rơtuh drơi aseh glai laih anŭn hơmâo lu biă mă ƀing ding kơna. Ñu jing pô prŏng hloh kơ abih bang ƀing mơnuih hơdip amăng anih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Tài sản ông gồm có: Bảy nghìn chiên, ba nghìn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông phương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò cày, năm trăm lừa cái, và rất nhiều tôi tớ. Do đó ông là người giàu sang quyền thế nhất so với tất cả những người ở phương đông thời bấy giờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tài sản ông gồm 7.000 cừu, 3.000 lạc đà, 500 cặp bò, và 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông. Vì thế, ông là người giàu nhất ở phương Đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm cặp bò, và năm trăm lừa cái. Ông cũng có rất đông tôi tớ. Gióp là người giàu nhất trong tất cả các người ở Đông Phương.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Ƀing ană đah rơkơi ñu juăt pơkơmlăh nao rai kiăng pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă amăng khul sang gơñu, laih anŭn ƀing gơñu ăt jak iâu klâo čô amai adơi đah kơmơi gơñu rai ƀơ̆ng laih anŭn mơñum hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Các con trai ông thường thay phiên nhau mở tiệc tùng, hết nhà nầy sang nhà khác và sai mời ba chị em gái đến ăn uống chung với mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Các con trai ông thường luân phiên nhau đến nhà từng người, tổ chức tiệc, rồi mời ba em gái của họ đến ăn uống với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Các con trai ông thường thay phiên nhau đãi tiệc tại nhà riêng. Họ cũng sai mời ba chị em gái cùng dự tiệc chung với mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Các con trai ông thay phiên nhau đãi tiệc ở nhà mình và mời các chị em mình cùng dự.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Tơdang hrơi ƀơ̆ng huă hơmâo rơgao hĭ laih, Yôb pơkiaŏ arăng nao ba rai ƀing ană bă ñu tui anŭn ñu dưi ngă tơlơi phiăn pơrơgoh hĭ ƀing gơñu. Ƀơi hrơi mơguah ưm, ñu pơyơr đĭ sa gơnam pơyơr čuh kơ Ơi Adai brơi kơ rĭm čô ană ñu yuakơ ñu pơmĭn, “Huĭdah ƀing ană bă kâo hơmâo ngă soh laih anŭn hơtŏm păh laih kơ Ơi Adai amăng pran jua gơñu.” Anŭn yơh jing tơlơi Yôb juăt ngă.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: “Biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời.” Gióp thường xuyên làm như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi những ngày tiệc tùng như thế xong, Gióp luôn sai người kêu họ đến và làm lễ thanh tẩy cho họ. Ông thức dậy khi trời vẫn còn sớm và dâng các của lễ thiêu cho từng đứa con của ông, vì ông tự nhủ, “Biết đâu các con tôi đã phạm tội, và trong lòng chúng đã có những ý nghĩ xúc phạm đến Ðức Chúa Trời.” Ðó là những gì Gióp thường làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Sau các ngày tiệc tùng, Gióp thường sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Ông thức dậy sớm, dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: “Biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng!” Gióp vẫn thường làm như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Sau mỗi lần tiệc tàn thì Gióp bảo các con dọn mình cho thanh sạch. Sáng sớm Gióp dâng của lễ thiêu cho mỗi đứa vì ông nghĩ, “Con cái ta rất có thể đã phạm tội và nguyền rủa Thượng Đế trong lòng.” Ông làm như thế luôn luôn.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Hơmâo sa hrơi, ƀing ling jang hiam Ơi Adai rai pơrơđah gơñu pô ƀơi anăp Yahweh laih anŭn Satan ăt rai hrŏm amăng ƀing gơñu mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Một ngày kia các con của Ðức Chúa Trời đến trình diện trước mặt CHÚA, và Sa-tan cũng đến giữa họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Một ngày kia, các thiên sứ đến chầu CHÚA. Sa-tan cùng đến với chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Một ngày kia các thiên sứ ra trình diện CHÚA, Sa-tăng cũng có mặt trong vòng họ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Yahweh tơña hăng Satan tui anai, “Mơ̆ng anih pă ŏng hơmâo rai laih lĕ?”Satan laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai, “Kâo găn nao rai pơ anih anai anih adih laih anŭn hyu ngui ƀơi lŏn tơnah.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va: “Tôi đi nơi nầy nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi ở đâu đến?”Sa-tan trả lời CHÚA, “Tôi đi tới đi lui khắp đất và đi lên đi xuống ở đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan đáp lời CHÚA: “Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi ở đâu đến?”Sa-tăng thưa, “Tôi đi lang thang khắp mặt đất, dạo nơi nầy nơi kia.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Satan tui anai, “Ŏng hơmâo pơmĭn mơ̆ kơ tơlơi Yôb, jing pô tŏng ten tui gưt kơ Kâo? Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng lŏn tơnah anai hrup hăng ñu. Arăng ƀu thâo ƀuăh ôh ñu yuakơ ñu hơdip tơpă hơnơ̆ng laih anŭn huĭ pơpŭ kơ Kâo hăng ƀu ngă tơlơi sat ƀai hơget ôh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của Ta không? Trên thế gian nầy chẳng có ai được như Gióp; một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi có thấy tôi tớ Ta là Gióp chăng? Thật không một người nào trên đất được như nó. Nó quả là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi có thấy Gióp, tôi tớ của ta không? Trên thế gian không có ai giống như nó. Thật là người thanh liêm và ngay thẳng, kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Satan laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Ơi Adai, Yôb ƀu huĭ pơpŭ kơ Ih ôh tơdah Ih ƀu pha brơi kơ ñu hơget gĕt ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va: “Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ Sa-tan nói với CHÚA, “Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời mà không có lợi gì sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

9Sa-tan đáp lời CHÚA: “Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nhưng Sa-tăng thưa với CHÚA, “Gióp kính sợ Thượng Đế là phải.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Ih ƀu hơmâo pơdơ̆ng bơnư̆ ƀơi jum dar ñu, sang anŏ ñu laih anŭn ƀơi abih bang tơlơi ñu hơmâo ôh hă? Yuakơ Ih hơmâo bơni hiam kơ bruă mơnuă tơngan ñu, tui anŭn yơh tơpul triu laih anŭn tơpul rơmô ñu lar lu amăng anih lŏn anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ta và gia đình cùng mọi sản vật của ông ta đó sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay ông ta và làm cho của cải ông ta lan tràn khắp đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Há chẳng phải Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ấy, quanh nhà ông ấy, và quanh mọi vật ông ấy có hay sao? Ngài quả đã ban phước cho mọi việc tay ông ấy làm và đã khiến cho tài sản của ông ấy gia tăng trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Có phải Chúa đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, gia đình ông, và mọi sự thuộc về ông không? Chúa chúc phước cho mọi việc ông làm, và tài sản ông lan tràn khắp đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vì Ngài dựng bức tường che chở quanh người, gia đình người, và mọi tài sản người. Những gì người làm CHÚA đều ban phước. Các bầy gia súc người thật đông thiếu điều chật đất.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Samơ̆ tơdah Ih pơrai hĭ hlo̱m ƀo̱m abih bang tơlơi ñu hơmâo, sĭt ñu či hơtŏm păh Ih ƀơi anăp Ih yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông ta, xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng bây giờ nếu Ngài đưa tay ra đụng vào tài sản của ông ấy, khiến chúng bị thiệt hại, ông ấy sẽ nguyền rủa vào mặt Ngài ngay.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng xin Chúa đưa tay ra hủy diệt mọi sự thuộc về ông, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng nếu Ngài thử giơ tay ra tiêu diệt những gì mà ông ta có, ông ta sẽ nguyền rủa CHÚA tận mặt.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Yahweh laĭ kơ Satan tui anai, “Tui anŭn yơh ră anai, Kâo brơi kơ ŏng dưi ngă hơget tơlơi ŏng kiăng kơ abih bang gơnam ñu hơmâo, samơ̆ anăm pơrai hĭ Yôb pô ôh.”Giŏng anŭn, Satan tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp Yahweh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Nầy, Ta giao mọi vật thuộc về Gióp vào tay ngươi, nhưng không được tra tay vào người Gióp.” Sa-tan liền rút lui khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12CHÚA phán với Sa-tan, “Ðược. Ta cho phép ngươi được quyền làm gì với những gì nó có thì làm, nhưng ngươi không được đụng tay tới mình nó.” Vậy Sa-tan đi ra khỏi thánh nhan CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12CHÚA phán bảo Sa-tan: “Này, Ta giao cho ngươi mọi sự thuộc về Gióp, nhưng chính mình Gióp, ngươi đừng động đến.” Vậy, Sa-tan lui ra khỏi sự hiện diện của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

12CHÚA bảo Sa-tăng, “Được rồi. Tất cả những gì Gióp có đều nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi không được phép đụng đến người.”Sa-tăng lui ra khỏi mặt CHÚA.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Hơmâo sa hrơi tơdang ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi Yôb hlak ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum ia boh kơƀâo ƀơi sang ayŏng tha gơñu,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Một hôm, khi các con trai và con gái của Gióp đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Một ngày kia, khi các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Một hôm, khi các con trai và con gái Gióp đang dự tiệc tại nhà người con trai trưởng,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Một ngày kia các con trai con gái Gióp đang ăn uống trong nhà anh cả mình.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14hơmâo sa čô ding kơna rai laĭ pơthâo kơ Yôb tui anai, “Tơdang khul rơmô hlak dŏ kai hơma laih anŭn khul aseh glai hlak ƀơ̆ng rơ̆k jĕ ƀơi anŭn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: Bò đương cày, lừa đương ăn gần bên cạnh,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14một sứ giả đến báo tin cho Gióp: “Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14một sứ giả đến với Gióp và báo, “Các đôi bò đang cày và đàn lừa đang ăn cỏ bên cạnh,

Bản Dịch Mới (NVB)

14một sứ giả đến báo tin cho Gióp: “Bò đang cày, và lừa cái đang ăn cỏ trong cánh đồng cạnh bên,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Có người đến báo tin cho Gióp hay, “Bò đang cày ruộng, còn lừa thì đang ăn cỏ gần đó,

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15ƀing mơnuih Seba kơsung rai mă pơđuaĭ hĭ abih. Ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing ding kơna hăng đao laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15thì dân Sê-ba xông vào và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15bỗng dưng quân Sa-bê-an ở đâu túa ra tấn công và bắt chúng đem đi hết thảy. Chúng đã dùng gươm giết các tôi tớ ông, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15bỗng quân Sê-ba xông vào, cướp hết bò lừa, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15bỗng nhiên quân Xa-ba tấn công cướp đi tất cả. Họ dùng gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi chạy báo tin cho ông!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Tơdang pô anai hlak dŏ pơhiăp, pô ding kơna pơkŏn dơ̆ng rai laĭ pơthâo tui anai, “Apui mơ̆ng adai adih lê̆ trŭn mơ̆ng adai adih čuh pơrai hĭ khul triu wơ̆t hăng ƀing ding kơna mơ̆n, laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Người nầy còn đang nói thì một người khác đến báo: “Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời đã giáng xuống thiêu rụi cả bầy chiên và các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Lửa của Ðức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu rụi tất cả chiên và các tôi tớ ông. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Bầy cừu và bọn chăn bị sét đánh, cháy rụi, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người ấy còn đang nói thì kẻ khác chạy đến báo, “Sấm sét từ Thượng Đế trên trời loè xuống đốt cháy tiêu hết các con chiên và tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát chết chạy về báo tin cho ông!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Tơdang pô anai hlak dŏ pơhiăp, hơmâo pô ding kơna pơkŏn dơ̆ng rai laĭ tui anai, “Ƀing Khaldean pơpha amăng klâo grup, kơsung rai ƀơi tơpul aseh samô ih laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ laih. Ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing ding kơna anŭn hăng đao laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Dân Canh-đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Người nầy còn đang nói thì một người khác chạy đến báo: “Dân Canh-đê chia làm ba toán xông vào lạc đà và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Quân Canh-đê chia thành ba đạo, bất thần ba mặt tấn công, cướp hết các lạc đà và dẫn chúng đi mất. Chúng đã dùng gươm giết các tôi tớ ông, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Ba toán quân Canh-đê xông vào cướp hết lạc đà, và dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Người thứ nhì còn đang nói thì một người nữa chạy vào trình, “Quân Ba-by-lôn chia làm ba toán tấn công cướp hết lạc đà và giết sạch các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát chạy về báo tin cho ông hay!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Tơdang pô anai hlak dŏ hiăp, hơmâo pô ding kơna pơkŏn dơ̆ng rai laĭ pơthâo tui anai, “Tơdang ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih hlak hơmâo tơlơi phet ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum ia boh kơƀâo amăng sang ayŏng tha gơñu,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Người nầy còn đang nói thì một người khác lại chạy đến báo: “Các con trai con gái ông đang ăn uống tại nhà người anh cả,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Trong khi người ấy vẫn còn nói, một người khác chạy đến và nói, “Các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà anh cả của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Người này còn đang nói, người khác đã đến báo tin: “Các cô, các cậu đang dự tiệc trong nhà cậu cả,

Bản Phổ Thông (BPT)

18Người thứ ba còn đang nói thì một người nữa chạy vào báo, “Các con trai con gái ông đang ăn uống tại nhà anh cả.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19blĭp blăp hơmâo sa glung angĭn kơtang thut rai mơ̆ng tơdron ha̱r laih anŭn pơglưh hĭ pă̱ akiăng sang. Sang anŭn glưh hĭ ƀơi ƀing gơñu laih anŭn abih bang gơñu le̱ng kơ djai hĭ laih; kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19thình lình có một ngọn gió lớn từ phía bên kia hoang mạc thổi đến làm bốn góc nhà rung rinh rồi sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi, chỉ một mình tôi thoát chết về báo tin cho ông.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19thình lình một trận cuồng phong từ sa mạc thổi tới, làm sụp bốn góc nhà, khiến nhà đổ xuống trên những người trẻ, và tất cả đều đã qua đời, chỉ một mình tôi thoát được, chạy về báo tin cho ông.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19bỗng một cơn gió lốc từ sa mạc thổi vào, ập xuống bốn góc nhà. Nhà sập, các cô cậu chết hết, chỉ một mình con thoát khỏi, về báo tin cho ông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Bỗng nhiên có trận cuồng phong dữ dội từ sa mạc thổi đến ập vào bốn góc nhà. Nhà sập ai cũng chết hết. Chỉ một mình tôi sống sót chạy về báo cho ông hay!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Ƀơi mông anai, Yôb tơgŭ laih anŭn hek hĭ ao phyung ñu, kuăh hĭ ƀŭk ñu kiăng kơ pơrơđah tơlơi rơngot hơning ñu kơ ƀing ană bă ñu. Giŏng anŭn, ñu bon rơbuh ñu pô ƀơi lŏn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Bấy giờ Gióp đứng dậy, xé rách chiếc áo choàng ông đang mặc, rồi sấp mặt xuống đất, và thờ lạy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sau khi nghe các tin ấy Gióp liền đứng dậy xé áo mình, cạo đầu chứng tỏ đau buồn cùng cực. Rồi ông sấp mặt xuống đất bái lạy Thượng Đế.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21laih anŭn laĭ tui anai:“Kâo ƀu djă̱ ba gơnam hơget ôh hlak kâo tơbiă rai mơ̆ng kian amĭ kâo,laih anŭn kâo ăt ƀu djă̱ ba hơget mơ̆n tơdang kâo djai.Yahweh brơi laih, laih anŭn Yahweh hơmâo mă pơđuaĭ hĭ;kwưh kiăng anăn Ñu năng kơ arăng bơni hơơč yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21và nói:“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹTôi cũng sẽ trần truồng trở về;Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi;Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ông nói, “Tôi trần truồng ra khỏi lòng mẹ; tôi sẽ trần truồng mà trở về. CHÚA ban cho, rồi CHÚA lại cất đi. Chúc tụng danh CHÚA.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ông nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất. CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại. Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ông nói:“Sinh ra tôi đã trần truồng,Đến khi chết cũng sẽ trần truồng.CHÚA ban cho tôi đủ thứ,bây giờ CHÚA lại lấy đi.Đáng chúc tụng danh CHÚA!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Amăng abih bang tơlơi anŭn, Yôb ƀu ngă soh ôh, kŏn ñu ƀuăh pơčŭt kơ Ơi Adai lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Trong mọi sự đó, Gióp không hề phạm tội, và ông không hề cáo buộc Ðức Chúa Trời đã hành động sai lầm.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, cũng không nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Trong tất cả mọi chuyện đó Gióp không hề phạm tội hay oán trách Thượng Đế.