So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Dingc da'nyeic nzunc weic bun nqoi ndau, ndortv zuqc Si^me^on Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc. Ninh mbuo nzipc nyei buonc yiem Yu^ndaa Fingx nyei deic gu'nyuoz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Si-mê-ôn, tùy theo những họ hàng của chúng; sản nghiệp của chi phái nầy ở giữa sản nghiệp người Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bộ tộc thuộc con cháu Si-mê-ôn bắt thăm được phần đất thứ nhì theo từng gia tộc của họ. Sản nghiệp của bộ tộc nầy ở giữa sản nghiệp của con cháu Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Chi tộc Si-mê-ôn bắt được thăm thứ nhì để nhận lấy sản nghiệp cho con cháu của Si-mê-ôn, theo các gia tộc của họ. Sản nghiệp của họ nằm trọn bên trong sản nghiệp của con cháu Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Phần đất thứ hai bắt thăm trúng nhằm chi tộc Si-mê-ôn, theo từng họ hàng. Cơ nghiệp họ nằm giữa cơ nghiệp của người Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Phần đất thứ hai cấp cho chi tộc Xi-mê-ôn. Mỗi gia tộc nhận được một phần đất nằm bên trong địa phận Giu-đa.

Ging-Sou (IUMINR)

2Ninh mbuo duqv nzipc nyei zingh maaih,Mbe^e^qe^mbaa, (se Qe^mbaa) caux Mo^laa^ndaa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Chi phái Si-mê-ôn có trong sản nghiệp mình Bê-e-Sê-Ba, Sê-ba, Mô-la-đa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Sản nghiệp của bộ tộc Si-mê-ôn gồm có: Bê-e Sê-ba, Sê-ba, Mô-la-đa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sản nghiệp của họ gồm các thành Bê-e Sê-ba, Sê-ba, Mô-la-đa,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lãnh thổ họ gồm có Bê-e-sê-ba, Sê-ba, Mô-la-đa,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Họ nhận được Bê-e-sê-ba, còn gọi là Sê-ba, Mô-la-đa,

Ging-Sou (IUMINR)

3Haasaan Su^aan, Mbaalaa, Esem,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hát-sa-Su-anh, Ba-la, Ê-xem,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hát-sa Su-anh, Ba-la, Ê-xem,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ha-xa Su-an, Ba-la, Ê-xem,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hát-sa Su-anh, Ba-la, Ê-xem,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ha-xa-Su-anh, Ba-la, Ê-xem,

Ging-Sou (IUMINR)

4En^to^latv, Mbe^tu^en, Homaa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ên-thô-lát, Bê-thu, Họt-ma,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ên-thô-lát, Bê-thu, Họt-ma,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ên-tô-la, Bê-thun, Họt-ma,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ên-thô-lát, Bê-thu, Họt-ma,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ên-tô-lát, Bê-thun, Họt-ma,

Ging-Sou (IUMINR)

5Sikc^laakv, Mbetc Maan^kaa^mbotc, Haasaan Sux^saax,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Xiếc-lác, Bết-Ma-ca-bốt, Hát-sa-Su-sa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Xiếc-lác, Bết Ma-ca-bốt, Hát-sa Su-sa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Xích-lắc, Bết Mạc-ca-bốt, Ha-xa Su-sa,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Xiếc-lác, Bết Ma-ca-bốt, Hát-sa Su-sa,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Xiếc-lác, Bết-Mạc-ca-bốt, Ha-xa-Su-sa,

Ging-Sou (IUMINR)

6Mbetc Le^mbaa^otc caux Saa^lu^hen. Yietc zungv maaih ziepc faam norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Bết-Lê-ba-ốt, và Sê-a-ru-chen: hết thảy mười ba thành cùng các làng của nó;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Bết Lê-ba-ốt, và Sê-a-ru-chen: tất cả là mười ba thành cùng các làng mạc của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bết Lê-ba-ốt, và Sa-ru-hên – mười ba thành với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bết Lê-ba-ốt và Sê-a-ru-chen: cộng lại được mười ba thành với các làng phụ cận;

Bản Phổ Thông (BPT)

6Bết-Lê-bao-ốt, và Sa-ru-hen. Tất cả mười ba thị trấn và thôn ấp.

Ging-Sou (IUMINR)

7Maaih Aayin, Limmon, E^te caux Aaqan. Yietc zungv maaih biei norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san; hết thảy bốn thành cùng các làng của nó;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san. Tất cả là bốn thành cùng các làng mạc của chúng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san – bốn thành với các làng trực thuộc các thành ấy;

Bản Dịch Mới (NVB)

7A-in, Rim-môn, Ê-the và A-san: cộng lại được bốn thành và các làng phụ cận;

Bản Phổ Thông (BPT)

7Họ nhận các thị trấn A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san, gồm bốn thị trấn và thôn ấp.

Ging-Sou (IUMINR)

8Liemh maaih weih gormx wuov deix zingh nyei yietc zungv fiuv-laangz cuotv mingh taux Mbaa^aa^latv Mbe^e Zingh, se yiem ⟨Negepc Deic⟩ nyei Laamaa Zingh.Naaiv se Si^me^on Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy cho đến Ba-lát-Bê-e, tức là Ra-ma ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Si-mê-ôn, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8bao gồm tất cả các thị trấn chung quanh những thành ấy cho đến Ba-lát Bê-e, tức là Ra-ma ở miền Nê-ghép. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Si-mê-ôn theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8cộng với tất cả các làng ở xa hơn quanh các thành ấy cho đến Ba-a-lát Bê-e, cũng có tên là Ra-ma ở Miền Nam.Ðó là sản nghiệp của con cháu của Si-mê-ôn, chia theo các gia tộc của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8luôn tất cả các làng xung quanh các thành ấy cho đến Ba-lát-bê-e (tức là Ra-ma ở miền nam). Đó là cơ nghiệp của chi tộc Si-mê-ôn, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Họ cũng nhận được tất cả các làng quanh các thị trấn ấy cho đến Ba-a-lát Bê-e. Vùng nầy cũng như Ra-ma thuộc miền nam Ca-na-an. Đó là các vùng đất cấp cho các họ hàng Xi-mê-ôn.

Ging-Sou (IUMINR)

9Si^me^on Fingx nzipc nyei buonc yiem Yu^ndaa Mienh nyei buonc paaiv daaih, weic zuqc Yu^ndaa Fingx duqv nyei buonc gauh jangv ninh mbuo qiemx zuqc longc. Weic naaiv Si^me^on Fingx nzipc nyei buonc cingx daaih yiem Yu^ndaa nyei deic gu'nyuoz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Sản nghiệp của người Si-mê-ôn vốn chiết ở phần đất của người Giu-đa; vì phần của người Giu-đa lấy làm lớn quá; vậy người Si-mê-ôn có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Sản nghiệp của con cháu Si-mê-ôn lấy từ phần đất của người Giu-đa vì phần đất của con cháu Giu-đa rất rộng. Như vậy, con cháu Si-mê-ôn được sản nghiệp giữa phần đất của con cháu Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Sản nghiệp của con cháu Si-mê-ôn nằm trọn bên trong sản nghiệp của con cháu Giu-đa. Bởi vì sản nghiệp của con cháu Giu-đa quá lớn cho họ, nên con cháu của Si-mê-ôn được ban cho phần sản nghiệp nằm trọn bên trong phần sản nghiệp của chi tộc Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Cơ nghiệp của dân Si-mê-ôn là một phần đất của Giu-đa lấy chia cho họ vì lãnh thổ của Giu-đa quá lớn. Vậy, người Si-mê-ôn nhận cơ nghiệp mình trong lãnh thổ Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Đất cấp cho Xi-mê-ôn lấy một phần từ đất của Giu-đa. Vì Giu-đa có dư đất, nên người Xi-mê-ôn lấy một phần đất của họ.

Ging-Sou (IUMINR)

10Dingc da'faam nzunc weic bun nqoi ndau, ndortv zuqc Se^mbu^lun Fingx nyei buonc ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.Ninh mbuo nzipc nyei buonc ndau nyei gapv-jaaix nzuiz mingh taux Saax^litv Zingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Phần đất thứ ba bắt thăm trúng về người Sa-bu-lôn, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới-hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sa-rít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Con cháu của Sa-bu-lôn bắt thăm được phần đất thứ ba theo từng gia tộc của họ. Ranh giới của họ chạy đến Sa-rít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Chi tộc của con cháu Xê-bu-lun, theo các gia tộc của họ, bắt được thăm thứ ba để nhận lấy sản nghiệp. Ranh giới của sản nghiệp họ đến tận Sa-rít;

Bản Dịch Mới (NVB)

10Phần đất thứ ba bắt trúng nhằm chi tộc Sa-bu-luân, theo từng họ hàng. Ranh giới cơ nghiệp họ chạy đến tận Sa-ríp,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Phần đất thứ ba được cấp cho chi tộc Xê-bu-lôn. Mỗi họ hàng Xê-bu-lôn nhận được một phần đất. Ranh giới Xê-bu-lôn chạy đến tận Sa-rít.

Ging-Sou (IUMINR)

11Gapv-jaaix aengx mingh fai bung maengx, jiex taux Maa^le^an Zingh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Giới-hạn đi lên hướng tây về lối Ma-rê-a-la, và đụng Đáp-bê-sết, rồi đến khe đối Giốc-nê-am.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ranh giới đi lên phía tây về hướng Ma-rê-a-la, gặp Đáp-bê-sết rồi đến suối đối diện Giốc-nê-am.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11rồi ranh giới ấy đi ngược lên hướng tây, trực chỉ đến Ma-ra-la, rồi tới Ðáp-bê-sết, và tiếp tục đến phía đông của Suối Giốc-nê-am.

Bản Dịch Mới (NVB)

11qua phía tây chạy đến Ma-rê-a-la, giáp Đáp-bê-sết và kéo dài đến khe gần Giốc-nê-am.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nó đi về phía tây đến Ma-ra-la rồi đụng Đáp-bê-sết và kéo dài tới hố gần Giốc-nam

Ging-Sou (IUMINR)

12Yiem Saax^litv Zingh, gapv-jaaix aengx mingh ganh bung, se dong bung, huin mingh mba'hnoi cuotv maengx taux Kitv^lotv Taa^mbo Zingh nyei gapv-jaaix. Yiem naaic, gapv-jaaix aengx jiex taux Ndaa^mbe^latv Zingh caengx faaux taux Yaafie Mungv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Từ Sa-rít nó vòng qua hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc, trên giáp giới Kít-lốt-Tha-bô; đoạn đi về hướng Đáp-rát, và lên đến Gia-phia;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Từ Sa-rít, ranh giới vòng qua hướng đông, tức hướng mặt trời mọc, tiếp giáp Kít-lốt Tha-bô, rồi đi về hướng Đáp-bê-rát, và lên đến Gia-phia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Từ Sa-rít ranh giới ấy đi về hướng đông, tức hướng mặt trời mọc, đến phạm vi của Kích-lốt Ta-bô; rồi từ đó tiếp tục chạy về Ða-bê-rát, quẹo lên Gia-phia;

Bản Dịch Mới (NVB)

12Từ Sa-ríp quay về phía đông hướng mặt trời mọc, ranh giới chạy đến lãnh thổ Kít-lốt Tha-bô và đi về phía Đáp-rát, lên đến Gia-phia.

Bản Phổ Thông (BPT)

12rồi rẽ về phía đông. Từ Sa-rít nó chạy tới vùng Kít-lốt-Ta-bo và chạy mãi đến Đa-bê-ra rồi tới Gia-phia.

Ging-Sou (IUMINR)

13Gapv-jaaix yiem naaic aengx jiex dong bung huin mba'hnoi cuotv maengx mingh taux Gatc Hefe Laangz, jiex taux Etc Kaasin Zingh, mingh taux Limmon Mungv ziouc ngau hungx jienv Ne^aa Zingh mingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13từ đó nó chạy về hướng đông đến Gát-Hê-phe và Ết-Cát-sin, mở dài thêm về lối Nê-a, mà đến Rim-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Từ đó, nó chạy về phía đông, tức hướng mặt trời mọc đến Gát Hê-phe và Ết Cát-sin, đi vòng qua Nê-a rồi đến Rim-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13từ đó nó tiếp tục chạy dọc theo hướng đông đến Gát Hê-phe, rồi đến Ết Ka-xin, tiếp tục đến Rim-môn, rồi rẽ qua Nê-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Từ đó ranh giới chạy về phía đông cho đến Gát Hê-phê và Ết-cát-sin, kéo dài từ Rim-môn và quay sang Nê-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ranh giới tiếp tục chạy về hướng đông đến Gát-Hê-phe và Ết-Ka-xin, chấm dứt ở Rim-môn. Sau đó nó quay về phía Nê-a.

Ging-Sou (IUMINR)

14Baqv bung maengx nyei gapv-jaaix ngau daaih taux Han^naa^ton Zingh ziouc setv wuov Ipc^taa En Horngz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đoạn, giới hạn vòng lên phía bắc về lối Ha-na-thôn, rồi giáp trũng Díp-thách-Ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Sau đó, ranh giới ấy vòng lên phía bắc về hướng Ha-na-thôn rồi dừng lại ở thung lũng Díp-thách Ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Còn về hướng bắc, ranh giới ấy quẹo qua Han-na-thôn và chấm dứt ở Thung Lũng Íp-ta Ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Từ đó, ranh giới chạy quanh lên phía bắc cho đến Ha-na-thôn và chấm dứt ở trũng Díp-tha-ên;

Bản Phổ Thông (BPT)

14Về phía Bắc, ranh giới quay sang hướng Bắc đến Han-na-thôn rồi tiếp tục tới Thung lũng Íp-ta-ên.

Ging-Sou (IUMINR)

15Aengx maaih Katc^daatc Zingh, Naa^haa^laan Zingh, Simlon Zingh, I^ndaa^laa Zingh caux Mbetc^le^hem Zingh. Yietc zungv maaih ziepc nyeic norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Lại còn có thành Cát-tát, Na-ha-la, Sim-rôn, Di-đê-a-la, và Bết-lê-hem: hết thảy mười hai thành với các làng của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nó gồm có các thành Cát-tát, Na-ha-la, Sim-rôn, Di-đê-a-la, và Bết-lê-hem. Tất cả là mười hai thành với các làng mạc của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ngoài ra còn có Cạt-tát, Na-ha-lanh, Sim-rôn, I-đa-la, và Bết-lê-hem – mười hai thành với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

15gồm có các thành Cát-tát, Na-ha-la, Sim-rôn, Di-đê-a-la và Bết-lê-hem: cộng lại là mười thành và các làng phụ cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Bên trong ranh giới nầy có các thành Kát-tát, Na-ha-lan, Sim-rôn, Y-đa-la và Bết-lê-hem. Tất cả là mười hai thị trấn và thôn ấp.

Ging-Sou (IUMINR)

16Naaiv deix zingh caux naaiv deix zingh nyei fiuv-laangz benx Se^mbu^lun Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc ndau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Các thành nầy cùng các làng của nó, ấy là sản nghiệp của người Sa-bu-lôn, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Các thành nầy cùng các làng mạc của chúng là sản nghiệp của người Sa-bu-lôn theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ðó là sản nghiệp của con cháu Xê-bu-lun, chia theo các gia tộc của họ. Họ được chia cho các thành ấy cùng với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Các thành và các làng mạc đó là cơ nghiệp của Sa-bu-luân, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Đó là các thị trấn và thôn ấp cấp cho họ hàng Xê-bu-lôn.

Ging-Sou (IUMINR)

17Dingc da'feix nzunc weic bun nqoi ndau, ndortv zuqc Itc^saax^kaa Fingx nyei buonc ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Phần thứ tư bắt thăm trúng về con cháu Y-sa-ca, tùy theo họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Con cháu Y-sa-ca bắt thăm được phần đất thứ tư theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Chi tộc của con cháu I-sa-ca, theo các gia tộc của họ, bắt được thăm thứ tư để nhận lấy sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Phần đất thứ tư bắt thăm trúng nhằm chi tộc Y-sa-ca, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Phần đất thứ tư được cấp cho chi tộc Y-xa-ca. Mỗi họ hàng của Y-xa-ca nhận được một phần đất.

Ging-Sou (IUMINR)

18Ninh mbuo nyei gapv-jaaix maaihYitv^le^en, Ke^sunx^lotv, Sunem,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Giới-hạn của chúng chạy đến Gít-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nem,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ranh giới của họ chạy đến Gít-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nem,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Lãnh thổ của họ gồm Giê-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nam,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Lãnh thổ họ gồm có: Gít-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nem,

Bản Phổ Thông (BPT)

18Đất của họ gồm Ghít-rê-ên, Kê-su-lốt, Su-nem,

Ging-Sou (IUMINR)

19Haa^faa^laa^im, Siyon, Aa^naa^haa^laatv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-cha-rát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-cha-rát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-ha-rát,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-cha-rát,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ha-pha-ra-im, Si-ôn, A-na-ha-rát,

Ging-Sou (IUMINR)

20Lapv^mbitc, Ki^si^on, E^mbetc,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ra-bít, Ki-si-ôn, Ê-bết;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ra-bít, Ki-si-ôn, Ê-bết;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ráp-bít, Ki-si-ôn, Ê-bê,

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ra-bít, Ki-si-ôn, Ê-bết,

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ra-bít, Ki-si-ôn, Ê-bét,

Ging-Sou (IUMINR)

21Lemetv, En Gannim, En Hatc^ndaa caux Mbetc Batc^setv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Rê-mết, Ên-Ga-nim, Ên-Ha-đa, và Bết-Phát-sết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Rê-mết, Ên Ga-nim, Ên Ha-đa, và Bết Phát-sết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Rê-mết, Ên Gan-nim, Ên Hát-đa, Bết Pa-xê;

Bản Dịch Mới (NVB)

21Rê-mết, Ên Ga-nim, Ên Ha-đa và Bết Phát-sết.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Rê-mết, Ên-Ga-nim, Ên-Ha-đa và Bết-Ba-giê.

Ging-Sou (IUMINR)

22Gapv-jaaix mingh daaux jienv Taa^mbo, Saa^haa^su^maa caux Mbetc Semetv, aengx camx jienv Jor^ndaen Ndaaih. Yietc zungv maaih ziepc luoqc norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Kế giới hạn đụng Tha-bô, Sa-chát-si-ma, và Bết-Sê-mết, rồi giáp sông Giô-đanh: hết thảy mười sáu thành với các làng của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ranh giới nầy gặp Tha-bô, Sa-chát-si-ma, và Bết Sê-mết, rồi dừng lại ở sông Giô-đanh. Tất cả là mười sáu thành với các làng mạc của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22ranh giới ấy cũng chạy đến Ta-bô, Sa-ha-xu-ma, và Bết Sê-mếch, rồi ranh giới ấy chấm dứt tại Giô-đanh – mười sáu thành và các làng của các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ranh giới đi ngang Tha-bô, Sa-chát-si-ma và Bết-sê-mết rồi giáp sông Giô-đanh: cộng lại được mười sáu thành với các làng phụ cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ranh giới của họ tiếp giáp một vùng gọi là Ta-bo, Sa-ha-giu-ma, và Bết-Sê-mết rồi dừng ở sông Giô-đanh. Tất cả có mười sáu thị trấn và thôn ấp.

Ging-Sou (IUMINR)

23Naaiv deix zingh caux zingh nyei fiuv-laangz se Itc^saax^kaa Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Các thành nầy cùng những làng của nó, ấy là sản nghiệp của chi phái Y-sa-ca, tùy theo họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Các thành nầy với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu Y-sa-ca theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ðó là sản nghiệp của con cháu I-sa-ca, chia theo các gia tộc của họ; họ được chia cho các thành ấy cùng với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Các thành với các làng mạc đó là cơ nghiệp của chi tộc Y-sa-ca, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Các thành và thị trấn nầy là một phần lãnh thổ được cấp cho các họ hàng Y-xa-ca.

Ging-Sou (IUMINR)

24Dingc da'hmz nzunc weic bun nqoi ndau, ndortv zuqc Aa^se Fingx nyei buonc ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Phần thứ năm bắt thăm trúng về chi phái A-se, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Bộ tộc thuộc con cháu A-se bắt thăm được phần đất thứ năm, theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Chi tộc của con cháu A-se, theo các gia tộc của họ, bắt được thăm thứ năm để nhận lấy sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Phần đất thứ năm bắt thăm trúng nhằm chi tộc A-se, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Phần đất thứ năm được cấp cho chi tộc A-se. Mỗi họ hàng của A-se nhận được một phần đất.

Ging-Sou (IUMINR)

25Ninh mbuo nyei gapv-jaaix maaihHenkatc, Haali, Mbeten, Akc^saapv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Giới-hạn họ là Hên-cát, Ha-li, Bê-ten, Ạc-sáp,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Ranh giới nầy bao gồm: Hên-cát, Ha-li, Bê-ten, Ạc-sáp,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ranh giới của họ gồm Hên-cát, Ha-li, Bê-ten, Ách-sáp,

Bản Dịch Mới (NVB)

25Lãnh thổ họ gồm có: Hên-cát, Ha-li, Bê-tên, Ạc-sáp,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Đất của họ gồm Hên-cát, Ha-li, Bê-tên, Ạc-sáp,

Ging-Sou (IUMINR)

26Aa^lam^me^lekv, Aamaatv, caux Misaan. Fai bung maengx nyei gapv-jaaix daaux jienv Kaanmen Mbong caux Si^hox Lipv^naatv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26A-lam-mê-léc, A-mê-át, và Mi-sê-anh. Hướng tây nó đụng Cạt-mên và khe Líp-nát, rồi vòng qua phía mặt trời mọc,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26A-lam-mê-léc, A-mê-át, và Mi-sê-anh. Phía tây gặp Cạt-mên và khe Líp-nát

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26A-lam-mê-léc, A-mát, và Mi-sanh. Về hướng tây, ranh giới giáp với Cạt-mên và Si-hơ Líp-na,

Bản Dịch Mới (NVB)

26A-lam-mê-léc, A-mê-át và Mi-sê-anh. Phía tây, ranh giới đụng Cạt-mên và Shi-he Líp-na,

Bản Phổ Thông (BPT)

26A-la-mê-léc, A-mát, và Mi-sanh.Ranh giới phía tây tiếp giáp núi Cạt-mên và Si-ho Líp-nát.

Ging-Sou (IUMINR)

27Gapv-jaaix aengx ngau, hungx jienv dong bung mingh taux Mbetc Ndaagon Mungv, daaux jienv Se^mbu^lun caux Ipc^taa En Horngz, ziouc mingh baqv bung taux Mbetc Emekv Mungv caux Ne^i^en Mungv, aengx mingh baqv bung jiex taux Kaa^mbun Mungv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27về lối Bết-Đa-gôn, đụng Sa-bu-lôn và trũng Díp-thách-Ên ở về phía bắc Bết-Ê-méc và Nê-i-ên; đoạn chạy về phía tả Ca-bun;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27rồi vòng qua phía mặt trời mọc, hướng về Bết Đa-gôn, gặp Sa-bu-lôn và thung lũng Díp-thách Ên ở về phía bắc Bết Ê-méc và Nê-i-ên, rồi chạy qua Ca-bun về phía trái,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27rồi nó rẽ qua hướng đông, tiến đến Bết Ða-gôn, và tiếp tục cho đến ranh giới của Xê-bu-lun và Thung Lũng Íp-ta Ên; từ đó nó đi về hướng bắc cho đến Bết Ê-méc và Nê-i-ên; nó lại tiếp tục về hướng bắc cho đến Ca-bun,

Bản Dịch Mới (NVB)

27quay sang phía đông về hướng Bết Đa-gôn đụng đất Sa-bu-luân và trũng Díp-tha-ên rồi quay về phía bắc cho đến Bết Ê-méc và Nê-ên, chạy ngang Ca-bun về phía tả,

Bản Phổ Thông (BPT)

27Đoạn ranh giới quay sang phía đông chạy tới Bết Đa-gôn, tiếp giáp biên giới Xê-bu-lôn và Thung lũng Íp-ta-ên. Xong, quay sang hướng bắc của Bết-Ê-méc và Nê-i-ên, rồi chạy qua phía bắc đến Ca-bun.

Ging-Sou (IUMINR)

28Gapv-jaaix aengx jiex taux E^mbon Zingh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28về Ép-rôn, Rê-hốp, Ham-môn, và Ca-na, cho đến thành lớn Si-đôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28đến Ếp-rôn, Rê-hốp, Ham-môn, Ca-na cho đến thành lớn Si-đôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ép-rôn, Rê-hốp, Ham-môn, Ca-na, và Ðại Ðô Si-đôn;

Bản Dịch Mới (NVB)

28đi về Ếp-rôn, Rê-hốp, Ham-môn và Ca-na đến tận ngoại thành Si-đôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Từ đó nó chạy đến Áp-đôn, Rê-hốp, Ham-môn, và Ca-na; xong, tiếp tục chạy đến vùng Xi-đôn Lớn.

Ging-Sou (IUMINR)

29Gapv-jaaix aengx ngau nzuonx hungx jienv Laamaa Zingh, aengx mingh taux weih wuonv nyei zingh, Tailaqv. Gapv-jaaix aengx ngau mingh hungx jienv Hosaax Zingh, mingh donx wuov koiv. Aengx maaih Maa^haa^laapv, Akc^sipv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Giới-hạn lại vòng về Ra-ma, cho đến thành kiên cố Ty-rơ, đoạn chạy hướng Hô-sa, rồi giáp biển tại miền Ạc-xíp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Ranh giới nầy lại vòng về Ra-ma cho đến thành kiên cố Ty-rơ rồi chạy đến Hô-sa và dừng lại ở biển, trong vùng Ạc-xíp,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29từ đó ranh giới quay về Ra-ma, đến Ty-rơ, một thành kiên cố, rồi ranh giới quay qua Hô-sa, và chấm dứt tại bờ biển. Lãnh thổ của họ cũng bao gồm các thành Ma-ha-láp, Ách-xíp,

Bản Dịch Mới (NVB)

29Từ đó, ranh giới quay về hướng Ra-ma, đến thành kiên cố Ty-rơ quay sang Hô-sa, ra đến tận biển vùng Ạc-xíp,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Sau đó ranh giới chạy trở về nam theo hướng Ra-ma và tiếp tục tới thành Tia, tức thành có vách kiên cố. Từ đó nó quay về phía Hô-sa, chấm dứt ở biển. Đó là vùng của Ạc-xíp,

Ging-Sou (IUMINR)

30Ummaa, Aafekv caux Le^hopc. Yietc zungv maaih nyic ziepc nyeic norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Lại còn có U-ma, A-phéc, và Rê-hốp: hết thảy hai mươi thành cùng các làng của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30U-ma, A-phéc, và Rê-hốp. Tất cả là hai mươi hai thành cùng các làng mạc của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Um-ma, A-phéc, và Rê-hốp – hai mươi hai thành với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

30U-ma, A-phéc và A-mốt, cộng được hai mươi hai thành và các làng mạc phụ cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

30U-ma, A-phéc, và Rê-hốp.Tất cả hai mươi hai thị trấn và thôn ấp.

Ging-Sou (IUMINR)

31Naaiv deix zingh caux naaiv deix zingh nyei fiuv-laangz benx Aa^se Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Các thành nầy và những làng của nó, ấy là sản nghiệp của chi phái A-se, tùy theo các họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Các thành nầy và những làng mạc của chúng là sản nghiệp của con cháu thuộc bộ tộc A-se theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Ðó là sản nghiệp của con cháu A-se, chia theo các gia tộc của họ; họ được chia cho các thành ấy cùng với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Các thành và các làng mạc đó là cơ nghiệp của A-se, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Những thành và thôn ấp nầy nằm trong phần đất cấp cho các họ hàng A-se.

Ging-Sou (IUMINR)

32Dingc da'luoqc nzunc weic bun nqoi ndau, ndortv zuqc Napv^taa^li Fingx nyei buonc ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Phần thứ sáu bắt thăm trúng về con cháu Nép-ta-li, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Con cháu bộ tộc Nép-ta-li bắt thăm được phần đất thứ sáu theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Chi tộc của con cháu Náp-ta-li, theo các gia tộc của họ, bắt được thăm thứ sáu để nhận lấy sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Phần đất thứ sáu bắt thăm trúng nhằm chi tộc Nép-ta-li, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Phần đất thứ sáu được cấp cho chi tộc Nép-ta-li. Mỗi họ hàng của Nép-ta-li nhận được một phần đất.

Ging-Sou (IUMINR)

33Ninh mbuo nyei gapv-jaaix yiem He^lepv^pe Mungv, yaac yiem Saax^nan^nim Mungv nyei mba'ong zuei ndiangx, jiex Aa^ndaa^mi^ne^gepc Mungv caux Yapv^ne^en Mungv mingh taux Lakv^kum Mungv, mingh setv wuov Jor^ndaen Ndaaih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Giới-hạn của họ chạy từ Hê-lép, từ cây dẻ bộp ở tại Sa-na-nim, về lối A-đa-mi-Nê-kép và Giáp-nê-ên cho đến Lạc-cum, rồi giáp sông Giô-đanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Ranh giới của họ chạy từ Hê-lép, từ cây sồi ở Sa-na-nim, về hướng A-đa-mi Nê-kép và Giáp-nê-ên cho đến Lạc-cum rồi dừng lại ở sông Giô-đanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Ranh giới của họ bắt đầu từ Hê-lép, từ đám sồi của Xa-a-nan-nim đi qua A-đa-mi Nê-kép, qua Giáp-nê-ên, cho đến tận miền La-cum, rồi dừng lại tại Sông Giô-đanh.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ranh giới chạy từ Hê-lép và cây cổ thụ ở Sa-na-nim đi về A-đa-mi Nê-kép và Giáp-nê-ên đến Lạc-cung rồi giáp sông Giô-đanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ranh giới của họ bắt đầu từ Cây Lớn ở Gia-a-na-nin, gần Hê-lép. Rồi nó đi qua A-đa-mi Nê-kép và Giáp-ni-ên, chạy đến tận Lát-cum xong chấm dứt ở sông Giô-đanh.

Ging-Sou (IUMINR)

34Gapv-jaaix ngau mingh fai bung taux Atc^notv Taa^mbo, yiem naaic jiex mingh taux Hukc^gorkc Mungv. Naamh bung nyei gapv-jaaix caux Se^mbu^lun nyei gapv-jaaix gapv jienv. Fai bung nyei gapv-jaaix caux Aa^se nyei gapv-jaaix gapv jienv. Jor^ndaen Ndaaih yiem dong bung.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Kế giới hạn vòng về hướng tây, đi đến Át-nốt-Tha-bô, rồi từ đó chạy về Hục-cốc. Phía nam giáp Sa-bu-lôn, phía tây giáp A-se và Giu-đa; còn phía mặt trời mọc có sông Giô-đanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Sau đó, ranh giới nầy vòng về phía tây, đi đến Át-nốt Tha-bô rồi từ đó chạy về Hục-cốc. Phía nam giáp địa phận Sa-bu-lôn, phía tây giáp địa phận A-se và Giu-đa, phía mặt trời mọc giáp sông Giô-đanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Kế đến ranh giới quay qua hướng tây đi về A-nốt Ta-bô, rồi từ đó đi đến Húc-cốt, giáp với ranh giới của Xê-bu-lun ở phía nam và A-se ở phía tây, và dừng lại tại Giê-hu-đa nơi bờ Sông Giô-đanh ở phía đông.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Ranh giới chạy về phía tây qua Át-nốt Tha-bô đến Hục-cốc; phía nam giáp đất Sa-bu-luân, phía tây giáp đất A-se và phía đông giáp sông Giô-đanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Sau đó nó chạy về phía tây qua A-nốt Ta-bo rồi dừng ở Húc-cốc. Nó chạy đến vùng Xê-bu-lôn về phía nam, A-se về phía tây, và Giu-đa ở sông Giô-đanh, về phía đông.

Ging-Sou (IUMINR)

35Maaih zingh laatc weih wuonv nyei zingh se Sitc^ndim, Ze^aa, Hammatv, Lakv^katv, Kin^ne^letv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Các thành kiên cố là: Xi-đim, Xe-rơ, Ha-mát, Ra-cát, Ki-nê-rết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Các thành kiên cố là: Xi-đim, Xe-rơ, Ha-mát, Ra-cát, Ki-nê-rết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Các thành kiên cố trong lãnh thổ của họ là Xích-đim, Xê-rơ, Ham-mát, Rắc-cát, Kin-nê-rét,

Bản Dịch Mới (NVB)

35Các thành kiên cố là: Xi-đim, Xe-rơ, Ha-mát, Ra-cát, Ki-nê-rết,

Bản Phổ Thông (BPT)

35Những thành có vách kiên cố nằm trong các ranh giới nầy là Xi-đim, Xe, Ham-mát, Ra-ca, Ki-nê-rết,

Ging-Sou (IUMINR)

36Aa^ndaa^maa, Laamaa, Haaso,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36A-đa-ma, Ra-ma, Hát-so,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36A-đa-ma, Ra-ma, Hát-so,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36A-đa-ma, Ra-ma, Ha-xơ,

Bản Dịch Mới (NVB)

36A-đa-ma, Ra-ma, Hát-so,

Bản Phổ Thông (BPT)

36A-đa-ma, Ra-ma, Hát-xo,

Ging-Sou (IUMINR)

37Ke^ndetc, E^nden^i, En Haaso,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Kê-đe, Ết-rê-i, Ên-Hát-so,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Kê-đe, Ết-rê-i, Ên Hát-so,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Kê-đét, Ét-rê, Ên Ha-xơ,

Bản Dịch Mới (NVB)

37Kê-đe, Ên Rê-i, Ên Hát-so,

Bản Phổ Thông (BPT)

37Kê-đết, Ết-rê-i, Ên-ha-xon,

Ging-Sou (IUMINR)

38Yilon, Mikv^ndan En, Holem, Mbetc Aanaatv caux Mbetc Semetv. Yietc zungv maaih ziepc juov norm zingh caux naaiv deix zingh nyei fiuv-laangz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Gi-rê-ôn, Mít-đa-Ên, Hô-rem, Bết-A-nát, và Bết-Sê-mết: hết thảy mười chín thành cùng các làng của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Gi-rê-ôn, Mít-đa-ên, Hô-rem, Bết A-nát, và Bết Sê-mết. Tất cả là mười chín thành cùng các làng mạc của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38I-rôn, Mích-đan Ên, Hô-rem, Bết A-nát, và Bết Sê-mếch – mười chín thành và các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Gi-rê-ôn, Mít-đa Ên, Hô-rem, Bết A-nát và Bết Sê-mết: cộng lại là mười chín thành và các làng phụ cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ai-ôn, Mích-danh-ên, Hô-rem, Bết-A-nát, và Bết-sê-mết. Tất cả mười chín thị trấn và thôn ấp.

Ging-Sou (IUMINR)

39Naaiv deix zingh caux naaiv deix zingh nyei fiuv-laangz se Napv^taa^li Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Các thành nầy với những làng của nó, ấy là sản nghiệp của chi phái Nép-ta-li, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Các thành nầy với những làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc thuộc con cháu Nép-ta-li theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Ðó là sản nghiệp của chi tộc con cháu Náp-ta-li, chia theo các gia tộc của họ; họ được chia cho các thành ấy cùng với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Các thành và các làng đó là cơ nghiệp chi tộc Nép-ta-li, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Đó là các thành và các thôn ấp chung quanh nằm trong vùng đất được cấp cho họ hàng Nép-ta-li.

Ging-Sou (IUMINR)

40Dingc da'cietv nzunc weic bun nqoi ndau, ndortv zuqc Ndaan Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Phần thứ bảy bắt thăm trúng về chi phái Đan, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Con cháu thuộc bộ tộc Đan bắt thăm được phần đất thứ bảy theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Chi tộc của con cháu Ðan, theo các gia tộc của họ, bắt được thăm thứ bảy để nhận lấy sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Phần đất thứ bảy bắt thăm trúng nhằm chi tộc Đan, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Phần đất thứ bảy được cấp cho chi tộc Đan. Mỗi gia đình của chi tộc Đan được cấp một số đất.

Ging-Sou (IUMINR)

41Ninh mbuo nzipc nyei buonc ndau maaih,Solaa, Etc^taa^on, In Semetv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Giới-hạn sản nghiệp họ gồm Xô-rê-a, Ết-tha-ôn, Yết-Sê-mết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Ranh giới của họ gồm Xô-rê-a, Ết-tha-ôn, Yết Sê-mết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Lãnh thổ của sản nghiệp họ gồm Xô-ra, Ếch-ta-ôn, I-rơ Sê-mếch,

Bản Dịch Mới (NVB)

41Lãnh thổ cơ nghiệp họ gồm có: Xô-rê-a, Ết-tha-ôn, Yết Sê-mết,

Bản Phổ Thông (BPT)

41Đất của họ gồm Xô-ra, Ết-ta-ôn, Ia-Sê-mết,

Ging-Sou (IUMINR)

42Saa^an^mbin, Ai^yaa^lon, Itc^laa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Sa-la-bin, A-gia-lôn, Gít-la,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Sa-la-bin, A-gia-lôn, Gít-la,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Sa-a-láp-bin, Ai-gia-lôn, Ít-la,

Bản Dịch Mới (NVB)

42Sa-ba-bin, A-gia-lôn, Gít-la,

Bản Phổ Thông (BPT)

42Sa-a-la-bin, Ai-gia-lôn, Ít-la,

Ging-Sou (IUMINR)

43Elon, Tim^naa^haa, E^ko^lon,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Ê-lôn, Thim-na-tha, Éc-rôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Ê-lôn, Thim-na-tha, Éc-rôn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Ê-lôn, Tim-na, Éc-rôn,

Bản Dịch Mới (NVB)

43Ê-lôn, Thim-na-tha, Éc-rôn,

Bản Phổ Thông (BPT)

43Ê-lôn, Thim-na, Éc-rôn,

Ging-Sou (IUMINR)

44En^te^ke, Gipc^mbe^ton, Mbaa^aa^latv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Ên-the-kê, Ghi-bê-thôn, Ba-lát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Ên-the-kê, Ghi-bê-thôn, Ba-lát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Ên-tê-kê, Ghi-bê-thôn, Ba-a-lát,

Bản Dịch Mới (NVB)

44Ên-thê-kê, Ghi-bê-thôn, Ba-lát,

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ên-tê-ke, Ghi-bê-thôn, Ba-a-lát,

Ging-Sou (IUMINR)

45Ye^hutv, Mbe^ne Mbelaakv, Gatc Limmon,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Giê-hút, Bê-nê-Bê-rác, Gát-Rim-Môn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Giê-hút, Bê-nê Bê-rác, Gát Rim-môn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Giê-hút, Bê-nê Bê-rắc, Gát Rim-môn,

Bản Dịch Mới (NVB)

45Giê-hút, Bê-nê Bê-rác, Gát Rim-môn,

Bản Phổ Thông (BPT)

45Giê-hút, Bên-Bê-rác, Gát-Rim-môn,

Ging-Sou (IUMINR)

46Me Yaankon, Lakv^kon caux yiem Yapv^faa Zingh doix-ngaanc wuov deix ndau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Mê-Giạt-côn, và Ra-côn, với đất đối ngang Gia-phô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Mê Giạt-côn, và Ra-côn, cùng với phần đất đối diện Gia-phô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Mê Giạc-côn, Rắc-côn, và miền dọc theo ranh giới đối ngang Giốp-pa.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Mê Giạt-côn và Ra-côn với vùng đất đối ngang Gia-phô.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Mi-Giác-côn, Rác-côn và vùng gần Gióp-bê.

Ging-Sou (IUMINR)

47Mv baac Ndaan nyei deic-bung zuqc mienh nzaeng mi'aqv. Ndaan Mienh ziouc mingh mborqv Lesem Mungv, caangv duqv daaih, aengx longc nzuqc ndaauv daix nzengc wuov norm zingh nyei mienh yaac bieqc mingh yiem jienv. Ninh mbuo ziouc liepc nguaaz-gorn yiem wuov norm zingh, yaac gan ninh mbuo nyei ong-taaix nyei mbuox heuc Ndaan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Vả, địa phận của người Đan là ra ngoài nơi mình; vì người Đan đi lên đánh chiếm lấy Lê-sem, rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người Đan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó, và lấy tên Đan, tổ phụ mình, đặt cho Lê-sem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Khi địa phận của Đan bị xâm lấn, người Đan đi lên tiến đánh Lê-sem, dùng gươm diệt thành ấy, chiếm nó làm sản nghiệp và định cư tại đó, rồi gọi thành Lê-sem là Đan theo tên tổ phụ của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Tuy nhiên ranh giới của lãnh thổ cho con cháu Ðan rộng hơn ranh giới họ bắt thăm trúng được, vì con cháu của Ðan đã đi lên và đánh Thành Lê-sem. Sau khi hạ được thành ấy, họ đã dùng gươm giết những người trong thành, chiếm lấy thành, rồi định cư luôn trong thành. Họ đổi tên của Thành Lê-sem ra Thành Ðan, theo tên tổ phụ của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

47Nhưng người Đan gặp trở ngại không thể chiếm được lãnh thổ chia cho mình, nên họ lên tấn công Lê-sem, hạ thành ấy và dùng gươm giết dân cư rồi chiếm đóng thành này. Họ định cư tại Lê-sem rồi lấy tên Đan đặt cho thành này theo tên tổ phụ mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

47(Nhưng người Đan gặp trở ngại khi nhận đất. Họ phải đi đánh chiếm Lê-sem, giết hết dân cư trong thành rồi vào đó định cư, đổi tên thành ra Đan là tên tổ phụ của chi tộc họ.)

Ging-Sou (IUMINR)

48Naaiv deix zingh caux naaiv deix zingh nyei fiuv-laangz se Ndaan Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Các thành nầy với những làng của nó, ấy là sản nghiệp của chi phái Đan, tùy theo những họ hàng của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Các thành nầy cùng với các làng mạc của chúng là sản nghiệp của bộ tộc Đan, theo từng gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Ðó là sản nghiệp của con cháu Ðan, chia theo các gia tộc của họ; họ được chia cho các thành ấy cùng với các làng trực thuộc các thành ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Các thành và các làng mạc đó là cơ nghiệp của chi tộc Đan, theo từng họ hàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Tất cả các thị trấn và thôn ấp nầy được cấp cho các họ hàng thuộc chi tộc Đan.

Ging-Sou (IUMINR)

49I^saa^laa^en Mienh zorqv ndau paaiv bun nqoi liuz, nqa'haav ninh mbuo ziouc paaiv deix ndau bun Nun nyei dorn, Yo^su^waa, yiem ninh mbuo nyei buonc gu'nyuoz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Y-sơ-ra-ên lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Giô-suê, con trai của Nun.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Khi đã được chia đất theo từng địa phận rồi, dân Y-sơ-ra-ên lấy một phần sản nghiệp ở giữa họ mà cấp cho Giô-suê, con trai của Nun.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Sau khi họ đã hoàn tất việc chia các lãnh thổ trong xứ cho nhau để làm sản nghiệp, dân I-sơ-ra-ên đã cho Giô-sua con trai của Nun một phần sản nghiệp ở giữa họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

49Sau khi chia đất thành từng miền cho các chi tộc xong, người Y-sơ-ra-ên tặng Giô-suê, con trai Nun, một cơ nghiệp ở giữa họ

Bản Phổ Thông (BPT)

49Sau khi các lãnh đạo đã phân chia đất đai cho các chi tộc xong rồi, dân Ít-ra-en liền cấp đất cho Giô-suê, con trai của Nun.

Ging-Sou (IUMINR)

50Ziux Ziouv paaiv nyei waac, ninh mbuo zorqv Yo^su^waa tov yiem E^faa^im Mienh nyei mbong-aiv dorngx wuov norm zingh, Timnaatv Selaa Zingh

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Dân Y-sơ-ra-ên vâng mạng của Đức Giê-hô-va, cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thim-nát-Sê-rách trong núi Ép-ra-im. Người xây thành và ở tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Dân Y-sơ-ra-ên tuân lệnh Đức Giê-hô-va cấp cho ông cái thành mà ông xin, là thành Thim-nát Sê-rách trong núi Ép-ra-im. Ông xây dựng thành và định cư tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Theo lệnh CHÚA, họ cho ông cái thành ông xin: Tim-na Sê-ra, trong miền cao nguyên của Ép-ra-im. Ông xây lại thành đó và định cư ở đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

50theo lệnh của CHÚA. Họ tặng người thành mà người yêu cầu: Thim-nát Sê-rách trong vùng đồi núi Ép-ra-im. Giô-suê xây thành và định cự tại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Họ cấp cho Giô-suê thị trấn ông xin, tức Thim-nát Sê-ra trong vùng núi Ép-ra-im theo như Chúa truyền dặn. Ông xây sửa lại thị trấn này và định cư tại đó.

Ging-Sou (IUMINR)

51E^le^aa^saa sai mienh caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa, caux fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv yiem Silo Mungv, Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, yaac yiem Ziouv nyei nza'hmien dingc maengc mangc weic paaiv ndau bun nqoi. Hnangv naaic ninh mbuo ziouc paaiv ndau bun nqoi nzengc mi'aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng tộc của những chi phái dân Y-sơ-ra-ên, bắt thăm phân phát cho, tại Si-lô, ở cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy họ chia xong xứ là như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng gia tộc của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên bắt thăm phân phát tại Si-lô, tại Lều Hội Kiến trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy họ hoàn tất việc phân chia đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Ðó là những sản nghiệp mà Tư Tế Ê-lê-a-xa và Giô-sua con trai của Nun cùng các tộc trưởng của các gia tộc trong con cháu I-sơ-ra-ên đã bắt thăm để chia xứ cho nhau, trước thánh nhan CHÚA, ở cửa Lều Hội Kiến. Như thế, họ đã hoàn tất việc chia xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Đó là các lãnh thổ mà thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai Nun và các nhà lãnh đạo của các họ hàng tông chi tộc Y-sơ-ra-ên đã bắt thăm chia đất tại Si-lô trước mặt CHÚA, nơi lối vào Trại Hội Kiến. Như vậy, họ hoàn tất việc chia đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

51Tất cả đất đai vừa kể được phân chia cho các chi tộc Ít-ra-en theo lối bắt thăm do thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê con trai của Nun, và các lãnh đạo của mỗi chi tộc thực hiện tại Si-lô. Họ họp nhau trước mặt Chúa tại nơi cửa Lều Họp. Họ hoàn tất việc chia đất bằng phương thức ấy.