So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Zuangx I^saa^laa^en baeqc fingx jiex nzengc Jor^ndaen Ndaaih, Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi cả dân đã qua khỏi Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Giô-suê rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi toàn dân đã vượt qua sông Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khi toàn thể dân I-sơ-ra-ên đi qua Sông Giô-đanh, CHÚA phán với Giô-sua,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi toàn dân đã qua sông Giô-đanh, CHÚA phán dạy Giô-suê:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau khi dân chúng đã băng qua sông Giô-đanh rồi, Chúa phán bảo Giô-suê,

Ging-Sou (IUMINR)

2“Oix zuqc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx ginv ziepc nyeic laanh mienh, yietc fingx yietc laanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy chọn trong dân sự mười hai người, mỗi chi phái một người;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hãy chọn trong dân chúng mười hai người, mỗi bộ tộc một người

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Hãy chọn mười hai người trong dân, mỗi người đại diện một chi tộc,

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Con hãy chọn mười hai người dân, mỗi chi tộc một người,

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy chọn mười hai người trong dân chúng, mỗi chi tộc một người.

Ging-Sou (IUMINR)

3Mbuox ninh mbuo mingh Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx, dongh sai mienh souv jienv wuov norm dorngx, bouh ziepc nyeic norm la'bieiv faaux daaih an jienv dongh meih mbuo ih muonz hitv nyei dorngx.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3rồi truyền lịnh nầy cho các người đó: Hãy lấy mười hai hòn đá tại đây giữa sông Giô-đanh, từ nơi chân những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo, và đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ ban đêm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3và truyền lệnh cho họ: ‘Hãy lấy mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ đã đứng và đem chúng theo, đặt tại nơi mà các con ngủ đêm nay.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3và truyền cho họ, ‘Hãy lấy mười hai hòn đá dưới lòng Sông Giô-đanh, nơi các tư tế đã đứng, vác chúng theo mình, sau đó hãy đặt chúng xuống nơi anh em sẽ hạ trại đêm nay.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

3bảo họ lấy mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh ngay tại chỗ các thầy tế lễ đang đứng và khiêng theo các con rồi đặt tại nơi các con nghỉ đêm nay.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Bảo họ lượm mười hai tảng đá lấy từ giữa sông, nơi các thầy tế lễ đang đứng. Mang các tảng đá đó theo, và đặt xuống nơi các ngươi nghỉ đêm nay.”

Ging-Sou (IUMINR)

4Yo^su^waa ziouc heuc ninh ginv ziangx wuov deix ziepc nyeic laanh I^saa^laa^en Mienh, yietc fingx yietc laanh, daaih gapv zunv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vậy, Giô-suê gọi mười hai người mà mình đã chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi chi phái một người,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vậy Giô-suê gọi mười hai người đã chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi bộ tộc một người,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vậy Giô-sua gọi mười hai người, mỗi người từ một chi tộc I-sơ-ra-ên mà ông đã chọn sẵn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vậy, Giô-suê tập họp mười hai người ông đã chỉ định trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc một người

Bản Phổ Thông (BPT)

4Cho nên Giô-suê chọn mỗi chi tộc một người. Rồi ông gọi mười hai người lại

Ging-Sou (IUMINR)

5Yo^su^waa ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo jiex Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ wuov ndaangc maengx, njiec taux Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx. Ziux I^saa^laa^en Fingx nyei soux mouc, yietc laanh oix zuqc bouh norm la'bieiv, ndaam jienv cuotv mingh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5mà truyền rằng: Hãy đi qua trước hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số chi phái Y-sơ-ra-ên, phải vác một hòn đá trên vai mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5và nói với họ: “Hãy đến trước Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên, vác một tảng đá trên vai mình,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Giô-sua nói với họ, “Anh em hãy qua mặt mọi người và đến trước Rương của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh em, đang ở giữa lòng Sông Giô-đanh. Mỗi người trong anh em hãy lấy một hòn đá, vác nó lên vai, mỗi hòn cho một chi tộc I-sơ-ra-ên,

Bản Dịch Mới (NVB)

5và bảo họ: “Các ngươi hãy đi trước Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi mà xuống tận giữa sông Giô-đanh. Mỗi người trong các ngươi hãy khiêng một tảng đá trên vai, đúng theo số các chi tộc Y-sơ-ra-ên

Bản Phổ Thông (BPT)

5dặn, “Các anh em hãy đi xuống sông, nơi Rương Giao Ước của Chúa, Thượng Đế anh em, đang dừng lại. Mỗi người lượm một tảng đá đại diện cho mười hai chi tộc Ít-ra-en rồi vác lên vai.

Ging-Sou (IUMINR)

6weic longc naaiv deix la'bieiv yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jangx-hoc. Nqa'haav hingv meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv oix naaic gaax, ‘Naaiv deix la'bieiv weic meih mbuo maaih haaix nyungc eix leiz?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6hầu cho điều đó làm một dấu ở giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Những hòn đá nầy có nghĩa chi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6để điều nầy làm một dấu hiệu ở giữa anh em. Mai sau, khi con cháu anh em hỏi rằng: ‘Những tảng đá nầy có ý nghĩa gì?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6để chúng sẽ trở thành một dấu chứng giữa anh em. Về sau, nếu con cháu của anh em có hỏi, ‘Những hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’

Bản Dịch Mới (NVB)

6để dùng làm dấu chứng giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi:

Bản Phổ Thông (BPT)

6Các tảng đá nầy sẽ làm dấu hiệu giữa các anh em. Trong tương lai khi con cháu các anh em hỏi, ‘Các tảng đá nầy có nghĩa gì?’

Ging-Sou (IUMINR)

7Meih mbuo oix zuqc dau ninh mbuo, Jor^ndaen Ndaaih nyei wuom yiem Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien dangx mi'aqv. Naaiv norm faang jiex Jor^ndaen Ndaaih wuov zanc, wuom ziouc dangx nzengc. Naaiv deix la'bieiv se weic bun I^saa^laa^en Mienh yietc liuz jangx.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7thì hãy đáp rằng: Ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va; khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh; thì nước sông bèn rẽ ra; các hòn đá nầy dùng cho dân Y-sơ-ra-ên làm kỷ niệm đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7thì anh em hãy trả lời rằng: Nước sông Giô-đanh đã bị cắt ngang trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Khi Hòm Giao Ước vượt qua sông Giô-đanh thì nước sông cắt ngang và các hòn đá nầy là vật kỷ niệm đời đời cho con dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7thì anh em sẽ nói cho chúng biết rằng nước Sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn trước Rương Giao Ước của CHÚA, vì khi Rương ấy được khiêng qua Sông Giô-đanh, nước của Sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn. Vì thế những hòn đá ấy sẽ là một chứng tích để làm kỷ niệm cho dân I-sơ-ra-ên đến muôn đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7‘Các tảng đá này có nghĩa gì?’ thì hãy thuật cho chúng về dòng nước sông Giô-đanh bị phân rẽ ra trước Rương Giao Ước của CHÚA; khi Rương qua sông Giô-đanh, nước sông chia đôi và các tảng đá này dùng làm đài kỷ niệm đời đời cho con dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7thì hãy thuật cho chúng nó biết là nước sông Giô-đanh ngưng chảy khi Rương của Chúa băng qua sông. Các tảng đá nầy sẽ nhắc nhở dân chúng Ít-ra-en về chuyện ấy.”

Ging-Sou (IUMINR)

8Wuov deix I^saa^laa^en Mienh ziouc ei Yo^su^waa paaiv nyei waac zoux. Ziux ninh mbuo nyei fingx ninh mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx bouh ziepc nyeic norm la'bieiv cuotv daaih hnangv Ziouv mbuox Yo^su^waa wuov nor zoux. Ninh mbuo ndaam jienv naaiv deix la'bieiv mingh taux ninh mbuo hitv nyei dorngx bungx njiec wuov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vậy, dân Y-sơ-ra-ên làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy mười hai hòn đá ở giữa sông Giô-đanh, theo số chi phái dân Y-sơ-ra-ên, và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vậy dân Y-sơ-ra-ên làm theo điều Giô-suê đã bảo, lấy mười hai tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đanh theo số bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên và đem chúng qua sông, đến chỗ họ ngủ qua đêm và đặt tại đó đúng như Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Dân I-sơ-ra-ên làm y như Giô-sua đã truyền. Họ lấy mười hai hòn đá ở giữa lòng Sông Giô-đanh, theo như số chi tộc của dân I-sơ-ra-ên, như CHÚA đã truyền cho Giô-sua. Họ vác các hòn đá ấy theo họ và đặt chúng xuống nơi họ hạ trại.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vậy, dân Y-sơ-ra-ên làm theo những điều Giô-suê truyền bảo. Họ lấy mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, theo số các chi tộc Y-sơ-ra-ên như CHÚA đã phán dạy Giô-suê. Họ khiêng đá theo đến nơi hạ trại thì đặt xuống đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Dân Ít-ra-en vâng lời Giô-suê và mang mười hai tảng đá lấy từ giữa sông Giô-đanh, mỗi tảng đại diện cho một chi tộc Ít-ra-en, như Chúa đã truyền cho Giô-suê. Họ mang các tảng đá đó theo mình và đặt xuống nơi dựng lều.

Ging-Sou (IUMINR)

9Yo^su^waa ganh ca'lengc zorqv ziepc nyeic norm la'bieiv ndui jienv Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx, dongh gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh nyei zaux souv nyei dorngx. Naaiv deix la'bieiv corc yiem wuov taux ih jaax hnoi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Giô-suê cũng dựng mười hai hòn đá giữa sông Giô-đanh, tại nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng; các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Giô-suê cũng dựng mười hai tảng đá giữa sông Giô-đanh, nơi chân những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đã đứng. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Giô-sua dựng một bia kỷ niệm làm bằng mười hai hòn đá lấy từ giữa lòng Sông Giô-đanh, nơi chân các tư tế khiêng Rương Giao Ước đã đứng. Bia kỷ niệm làm bằng các hòn đá ấy vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Giô-suê lấy mười hai tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đanh đem dựng lên tại nơi các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước đã đứng. Các tảng đá vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Giô-suê cũng dựng lên mười hai tảng đá ở giữa sông Giô-đanh, nơi các thầy tế lễ đã đứng đang khi khiêng Rương. Các tảng đá đó ngày nay vẫn còn.

Ging-Sou (IUMINR)

10Gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh souv jienv Jor^ndaen Ndaaih mbu'ndongx zuov taux Ziouv heuc Yo^su^waa paaiv baeqc fingx zoux nyei nyungc-nyungc zoux ziangx. Naaiv se ziux Mose paaiv Yo^su^waa nyei yietc zungv waac. Baeqc fingx ziouc gaanv jienv jiex ndaaih aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đanh cho đến chừng nào đã làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự, theo mạng lịnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân sự bèn lật đật đi qua sông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước cứ đứng giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Giô-suê truyền lại cho dân chúng theo đúng mọi điều mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Rồi dân chúng vội vã qua sông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Các tư tế khiêng Rương cứ đứng giữa lòng Sông Giô-đanh cho đến khi mọi việc CHÚA truyền cho Giô-sua nói cho dân đã được thực hiện, theo như mọi điều Mô-sê đã truyền cho Giô-sua. Dân chúng vội vàng qua sông.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước cứ dừng chân giữa lòng sông Giô-đanh cho đến khi mọi điều CHÚA phán dạy Giô-suê được dân Y-sơ-ra-ên hoàn tất, đúng như Môi-se đã dặn bảo Giô-suê. Nhân dân vội vã kéo qua sông.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các thầy tế lễ vẫn cứ đứng giữa sông cho đến chừng mọi việc mà Chúa truyền cho Giô-suê bảo dân chúng, đã thực hiện xong, như Mô-se đã bảo Giô-suê. Trong khi ấy dân chúng vội vàng băng qua sông.

Ging-Sou (IUMINR)

11Zuangx baeqc fingx yietv jiex nzengc, Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang caux sai mienh ziouc jiex baeqc fingx nyei wuov ndaangc maengx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi cả dân sự đã đi qua sông rồi, thì hòm của Đức Giê-hô-va, và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi tất cả dân chúng đã qua sông thì Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vừa khi mọi người đã qua sông, Rương Giao Ước của CHÚA do các tư tế khiêng tiến lên phía trước, dẫn đầu đoàn dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vừa khi tất cả đều qua sông hết, Rương Giao Ước của CHÚA và các thầy tế lễ mới đi qua bờ bên kia trước mặt dân chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Sau khi họ qua sông rồi, các thầy tế lễ mang Rương qua bên kia bờ, trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

12Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh, dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc mingh ndaangc I^saa^laa^en Mienh jiex ndaaih hnangv Mose paaiv ziangx ninh mbuo nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Con cháu Ru-bên, con cháu Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se cầm binh khí đi trước dân Y-sơ-ra-ên, y như Môi-se đã dặn biểu họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con cháu Ru-bên, con cháu Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se cầm khí giới đi trước dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Môi-se đã dặn bảo họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Người Ru-bên, người Gát, và nửa chi tộc Ma-na-se đều mang vũ khí của họ đi trước đoàn dân qua sông, như Mô-sê đã truyền cho họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Con cháu Ru-bên, con cháu Gát và nửa chi tộc Ma-na-se được vũ trang đều tiến lên dẫn đầu dân Y-sơ-ra-ên, đúng theo lời Môi-se đã dặn bảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các trai tráng thuộc chi tộc Ru-bên, Gát và miền đông Ma-na-xe làm theo điều Mô-se đã dặn bảo họ. Họ sẵn sàng chiến đấu.

Ging-Sou (IUMINR)

13Leih maiv go biei waanc dauh mienh dorh jienv mborqv jaax nyei wuoqc ginc yiem Ziouv nyei nza'hmien jiex ndaaih aengx mingh taux Ye^li^ko nyei ndau-baengh weic mborqv jaax.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Có chừng bốn muôn người sắm sửa ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, đến trong đồng bằng Giê-ri-cô, đặng đánh giặc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Có chừng bốn chục nghìn người được vũ trang để ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, tiến đến các đồng bằng Giê-ri-cô, để đánh giặc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Có chừng bốn mươi ngàn người của họ trang bị vũ khí sẵn sàng ra trận đi qua trước thánh nhan của CHÚA và tiến vào Ðồng Bằng Giê-ri-cô dàn trận.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Có độ 40.000 chiến sĩ vũ trang kéo qua sông trước mặt CHÚA, tiến vào các đồng bằng Giê-ri-cô để đánh giặc.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Có khoảng bốn mươi ngàn chiến sĩ, sẵn sàng ra trận, đi ngang trước mặt Chúa khi họ băng qua sông hướng về phía đồng bằng Giê-ri-cô.

Ging-Sou (IUMINR)

14Dongh wuov hnoi Ziouv dorng jienv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh taaih Yo^su^waa zoux hlo. Zuangx mienh ziouc yietc seix taaih Yo^su^waa, hnangv ninh mbuo yietc seix taaih Mose wuov nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến Giô-suê được tôn trọng trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, và chúng kính sợ người trọn đời người, như đã kính sợ Môi-se vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va làm cho Giô-suê được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên; họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ngày hôm đó CHÚA đã làm cho Giô-sua được cao trọng trước mắt toàn dân I-sơ-ra-ên. Họ kính sợ ông như đã kính sợ Mô-sê trọn những ngày của đời ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Hôm ấy, CHÚA tôn trọng Giô-suê trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên nên họ tôn kính ông suốt đời như họ đã tôn kính Môi-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ngày hôm đó, Chúa tôn Giô-suê lên trước mặt toàn dân Ít-ra-en. Suốt đời Giô-suê, họ kính trọng ông như đã kính trọng Mô-se.

Ging-Sou (IUMINR)

15Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15CHÚA phán với Giô-sua,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi ấy, CHÚA phán dạy Giô-suê:

Bản Phổ Thông (BPT)

15Sau đó Chúa nói với Giô-suê,

Ging-Sou (IUMINR)

16“Heuc gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh yiem Jor^ndaen Ndaaih cuotv daaih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hãy truyền cho những thầy tế lễ khiêng hòm bảng chứng đi lên khỏi sông Giô-đanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16“Hãy truyền cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Chứng Ước lên khỏi sông Giô-đanh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16“Hãy truyền cho các tư tế khiêng Rương Giao Ước lên khỏi Sông Giô-đanh.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16“Con hãy bảo các thầy tế lễ khiêng Rương Chứng Cớ ra khỏi lòng sông Giô-đanh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16“Bảo các thầy tế lễ khiêng Rương ra khỏi sông.”

Ging-Sou (IUMINR)

17Yo^su^waa ziouc heuc sai mienh, “Cuotv Jor^ndaen Ndaaih daaih maah!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Giô-suê bèn truyền lịnh cho những thầy tế lễ rằng: Hãy đi lên khỏi Giô-đanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vậy Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ: “Hãy lên khỏi sông Giô-đanh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vậy Giô-sua truyền cho các tư tế, “Hãy lên khỏi Sông Giô-đanh.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vậy, Giô-suê truyền bảo các thầy tế lễ: “Hãy ra khỏi lòng sông Giô-đanh!”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nên Giô-suê bảo các thầy tế lễ, “Hãy bước lên khỏi sông Giô-đanh.”

Ging-Sou (IUMINR)

18Gaeng Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang wuov deix sai mienh ziouc yiem ndaaih mbu'ndongx cuotv daaih. Sai mienh nyei zaux-benv yietv cau faaux caaiv mbienx, Jor^ndaen Ndaaih nyei wuom ziouc nzuonx loz-dorngx, yaac buangv kamx mienz cuotv hnangv loz wuov nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã lên khỏi giữa sông, và bàn chân họ dở lên đặng bước trên đất khô rồi, thì nước sông Giô-đanh trở lại chỗ cũ, và chảy tràn ra khắp mé như trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ giữa lòng sông đi lên, và khi bàn chân của họ vừa đặt trên đất khô thì nước sông Giô-đanh trở về chỗ cũ, chảy tràn cả hai bờ như trước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Các tư tế khiêng Rương Giao Ước của CHÚA bèn lên khỏi lòng Sông Giô-đanh. Khi bàn chân của các tư tế vừa đặt trên đất khô, nước của Sông Giô-đanh chảy đầy lại và tràn ra hai bên bờ như trước.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Các thầy tế lễ từ lòng sông lên bờ, khiêng Rương Giao Ước của CHÚA. Ngay lúc họ đặt chân lên đất khô trên bờ, lập tức dòng nước sông Giô-đanh trở lại như cũ và tiếp tục chảy tràn bờ như trước.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Các thầy tế lễ khiêng Rương của Chúa bước lên khỏi sông. Khi chân họ vừa chạm đất khô thì nước bắt đầu chảy trở lại. Nước sông tràn lên bờ y như trước khi họ băng qua.

Ging-Sou (IUMINR)

19Zih hlaax saeng-ziepc wuov hnoi, baeqc fingx jiex Jor^ndaen Ndaaih mingh corng ndopv-liuh yiem Ye^li^ko nyei dong bung, Gin^gaan wuov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ngày mồng mười tháng giêng, dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh, và đóng trại tại Ghinh-ganh, ở cuối phía đông Giê-ri-cô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ngày mồng mười tháng giêng, dân chúng lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ghinh-ganh, ở cuối phía đông Giê-ri-cô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Dân chúng lên khỏi Sông Giô-đanh vào ngày mười tháng Giêng và đóng trại tại Ghinh-ganh, một nơi ở biên giới phía đông trong lãnh thổ trực thuộc Thành Giê-ri-cô.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ngày mồng mười tháng một, nhân dân từ lòng sông Giô-đanh tiến lên, hạ trại tại Ghinh-ganh trên ranh giới phía đông thành Giê-ri-cô.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Dân chúng băng qua sông Giô-đanh vào ngày mười tháng giêng và dựng trại tại Ghinh-ganh, phía đông Giê-ri-cô.

Ging-Sou (IUMINR)

20Yo^su^waa zorqv ninh mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih ndaam daaih wuov deix ziepc nyeic norm la'bieiv ndui jienv wuov Gin^gaan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Mười hai hòn đá đã lấy lên từ lòng Sông Giô-đanh được Giô-sua cho làm thành một bia kỷ niệm và dựng lên tại Ghinh-ganh.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Giô-suê dựng mười hai tảng đá lên tại Ginh-ganh, tức là các tảng đá người ta đã lấy dưới đáy sông Giô-đanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Họ mang theo mười hai tảng đá lấy từ sông Giô-đanh. Giô-suê chất các tảng đá đó ở Ghinh-ganh.

Ging-Sou (IUMINR)

21Ninh ziouc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Nqa'haav hingv meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv naaic ninh mbuo nyei die, ‘Naaiv deix la'bieiv maaih haaix nyungc eix leiz?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Đoạn, người nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi cha mình rằng: Các hòn đá nầy có nghĩa gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ông nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Mai sau, khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng: ‘Các hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ông dặn họ, “Nếu mai này con cháu anh chị em có hỏi những bậc làm cha mẹ, ‘Những hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ông bảo dân Y-sơ-ra-ên: “Về sau, khi hậu tự các ngươi hỏi cha ông chúng: ‘Các tảng đá nầy có nghĩa gì?’

Bản Phổ Thông (BPT)

21Rồi ông nói cùng dân Ít-ra-en: “Trong tương lai, khi con cháu các ngươi hỏi, ‘Các tảng đá nầy có ý nghĩa gì?’

Ging-Sou (IUMINR)

22Meih mbuo oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘I^saa^laa^en Mienh yangh Jor^ndaen Ndaaih nyei ndau-nqaai jiex.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng: Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22thì anh em sẽ nói cho con cháu mình biết rằng: ‘Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22thì anh chị em hãy bảo con cháu mình biết rằng, ‘Dân I-sơ-ra-ên đã đi qua Sông Giô-đanh tại chỗ nầy như đi trên đất khô.’

Bản Dịch Mới (NVB)

22Hãy đáp: ‘Dân Y-sơ-ra-ên đã vượt qua sông Giô-đanh như đi trên đất khô.

Bản Phổ Thông (BPT)

22thì hãy nói với chúng nó, ‘Dân Ít-ra-en đã băng qua sông Giô-đanh như đi trên đất khô.

Ging-Sou (IUMINR)

23Weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun Jor^ndaen Ndaaih nqaai, zuov meih mbuo jiex mingh, hnangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zinh ndaangc bun Koiv-Siqv nqaai mingh nor, zuov mbuo jiex nzengc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, --- y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại Biển Đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho sông Giô-đanh khô cạn trước mặt anh em cho đến khi anh em đã đi qua khỏi, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm tại Biển Đỏ, khiến nó khô cạn trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển vậy.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho nước Sông Giô-đanh cạn khô cho anh chị em cho đến khi anh chị em đã đi qua bờ bên kia, giống như CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho chúng ta tại Hồng Hải, khi Ngài làm cho nó cạn khô cho đến khi tất cả chúng ta đã qua bờ bên kia vậy,

Bản Dịch Mới (NVB)

23Vì CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho dòng sông Giô-đanh cạn khô trước mặt các ngươi cho đến khi các ngươi đã đi qua hết. CHÚA, Đức Chúa Trời các người đã làm cho sông Giô-đanh y như Ngài đã làm cho Biển Đỏ, khiến nó cạn khô trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta vượt qua sông.’

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúa là Thượng Đế khiến nước ngưng chảy cho đến chừng dân chúng qua sông hết, như Ngài đã làm ở Hồng hải. Ngài chận nước lại cho đến chừng chúng ta đã qua sông hết.’

Ging-Sou (IUMINR)

24Hnangv naaic lungh ndiev maanc mienh haih hiuv duqv Ziouv nyei buoz maaih domh qaqv, bun meih mbuo yietc liuz gamh nziex Ziouv, taaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Như thế, các dân tộc thế gian biết được bàn tay quyền năng của Đức Giê-hô-va, và anh em cũng luôn luôn kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24để thiên hạ trong khắp thế gian biết rằng tay CHÚA thật là đại năng, hầu anh chị em sẽ kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mãi mãi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ngài thực hiện điều này để tất cả các dân tộc trên địa cầu biết rõ bàn tay quyền năng của CHÚA và để các ngươi luôn kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Chúa làm điều nầy để dân chúng biết rằng Ngài có quyền năng lớn lao, và cũng để cho các ngươi luôn luôn kính sợ Chúa, là Thượng Đế của các ngươi.”