So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Maiv dungx gamh nziex, yaac maiv dungx hnyouv huaang. Gunv dorh yietc zungv baeng caux jienv meih faaux Ai Zingh mingh aqv. Mangc maah! Yie zungv zorqv Ai Zingh nyei hungh caux ninh nyei baeqc fingx, ninh nyei zingh caux ninh nyei deic-bung jiu bun meih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi, dân sự, thành, và xứ của người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, cũng đừng nản chí! Hãy đem tất cả chiến sĩ đi theo con, đứng dậy và đi lên đánh thành A-hi. Kìa, Ta đã phó vua A-hi, dân chúng, thành trì, và đất đai của nó vào tay con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ CHÚA phán với Giô-sua, “Chớ sợ và chớ kinh hãi. Hãy đem tất cả chiến sĩ đi với ngươi và bây giờ hãy tấn công Thành Ai. Này, Ta phó vua của Thành Ai với dân của nó, thành của nó, và xứ sở của nó vào tay ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lúc ấy, CHÚA phán bảo Giô-suê: “Con đừng sợ cũng đừng nản lòng. Con hãy đem toàn thể quân đội theo con, kéo lên tấn công A-hi. Vì Ta đã giao nạp vào tay con vua của A-hi, nhân dân, thành và lãnh thổ nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đó Chúa bảo Giô-suê, “Đừng sợ cũng đừng nản lòng. Hãy dẫn tất cả các chiến sĩ con đi đánh A-hi. Ta sẽ giúp con thắng vua của A-hi, dân cư, thành trì và đất đai họ.

Ging-Sou (IUMINR)

2Meih oix zuqc zoux bun Ai Zingh caux wuov norm zingh nyei hungh hnangv meih zoux bun Ye^li^ko Zingh caux zingh nyei hungh diex nor. Mv baac meih mbuo caangv duqv daaih nyei ga'naaiv caux saeng-kuv meih mbuo ganh gunv longc aqv. Meih mbuo liuc leiz mborqv jaax oix zuqc bingx jienv zingh nqa'haav maengx zuov.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngươi phải đãi A-hi và vua nó như ngươi đã đãi Giê-ri-cô và vua nó; nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình. Hãy phục binh sau thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Con phải đối xử với A-hi và vua nó như con đã đối xử với Giê-ri-cô và vua nó. Các con chỉ thu chiến lợi phẩm và súc vật cho mình thôi. Hãy đặt quân mai phục phía sau thành.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngươi sẽ đối xử với Thành Ai và vua của nó như ngươi đã đối xử với Thành Giê-ri-cô và vua của nó. Nhưng của cải của nó và súc vật của nó thì các ngươi có thể lấy làm chiến lợi phẩm cho mình. Hãy đặt quân mai phục ở phía sau thành để tập kích nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Con hãy đối xử với A-hi như đối xử với Giê-ri-cô và vua nó, chỉ khác một điều là lần này dân sự được đem đi các chiến lợi phẩm và gia súc về cho mình. Con hãy mai phục đằng sau thành.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Con phải làm cho A-hi và vua nó như con đã làm cho Giê-ri-cô và vua thành ấy. Riêng lần nầy các con được phép lấy của cải họ và giữ riêng cho mình. Bây giờ hãy bảo một số quân lính phục kích phía sau thành.”

Ging-Sou (IUMINR)

3Yo^su^waa caux yietc zungv mborqv jaax nyei baeng ziouc mingh Ai Zingh. Ninh ginv duqv buo waanc dauh mborqv jaax henv nyei baeng, bun ninh mbuo lungh muonz zanc cuotv jauv mingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vậy, Giô-suê đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh A-hi. Người chọn ba muôn người mạnh dạn, sai đi ban đêm,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vậy Giô-suê đứng dậy cùng tất cả các chiến sĩ đi lên đánh A-hi. Ông chọn ba chục nghìn quân dũng cảm và sai họ đi ban đêm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vậy Giô-sua và tất cả chiến sĩ tiến lên vây đánh Thành Ai. Giô-sua chọn ba mươi ngàn chiến sĩ và ban đêm sai họ ra đi

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vậy, Giô-suê và toàn thể quân đội ra đi tấn công A-hi. Ông chọn 30.000 chiến sĩ tinh nhuệ nhất và sai họ xuất quân ban đêm

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giô-suê liền dẫn toàn đạo quân tiến về phía A-hi. Ông chọn ba mươi ngàn quân thiện chiến ra đánh ban đêm.

Ging-Sou (IUMINR)

4Yo^su^waa paaiv ninh mbuo, “Mangc maah! Meih mbuo mingh bingx jienv zingh nqa'haav maengx. Maiv dungx leih zingh go cung. Dauh dauh mienh oix zuqc mbenc ziangx zuov jienv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4và truyền lịnh nầy rằng: Hãy coi, các ngươi sẽ phục binh sau thành; chớ dang ra xa thành quá, hãy dàn cho sẵn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ông truyền lệnh: “Nầy, anh em sẽ mai phục phía sau thành, đừng ra quá xa. Tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4với lệnh rằng, “Anh em hãy mai phục phía sau thành. Chớ mai phục cách thành quá xa, và tất cả anh em phải đề cao cảnh giác.

Bản Dịch Mới (NVB)

4cùng truyền lệnh này: “Này! Các ngươi phải mai phục đằng sau thành. Đừng đi quá xa thành. Tất cả phải trong thế ứng chiến.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Giô-suê ra lệnh nầy cho họ, “Các anh em hãy nghe kỹ đây. Hãy đặt quân phục kích phía sau thành. Đừng phục kích quá xa nhưng phải canh phòng và chuẩn bị sẵn sàng.

Ging-Sou (IUMINR)

5Yie ganh aengx caux yie yiem nyei yietc zungv baeqc fingx ziouc hungx jienv zingh mingh. Wuov zanc zingh nyei mienh ziouc cuotv daaih caux yie mbuo mborqv jaax hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor, yie mbuo ziouc tuix cuotv daaux nqaang biaux ninh mbuo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Còn ta với cả dân sự theo ta, sẽ đi gần lại thành. Khi chúng nó ra đón đánh chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Còn tôi và tất cả những người cùng đi với tôi sẽ tiến đến gần thành. Khi chúng ra nghênh chiến với chúng ta như lần trước thì chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Tôi và tất cả những người theo tôi sẽ tấn công mặt trước của thành. Khi chúng xông ra đánh chúng tôi như lần trước, chúng tôi sẽ rút chạy trước mặt chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ta và tất cả quân đội ta sẽ tiến đánh mặt tiền thành. Khi địch ra khỏi thành đánh lại chúng ta như chúng đã làm hôm trước, chúng ta sẽ bỏ chạy.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ta và đoàn quân theo sau sẽ tiến tới thành. Quân trong thành sẽ đổ ra đánh chúng ta như lần trước. Chúng ta sẽ giả bộ bỏ chạy.

Ging-Sou (IUMINR)

6Ninh mbuo ziouc cuotv daaih zunc yie mbuo taux yie mbuo nduov ninh mbuo leih zingh go, weic zuqc ninh mbuo oix gorngv, ‘Naaiv deix zuangx mienh aengx biaux mbuo hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor.’ Hnangv naaic yie mbuo ziouc biaux jienv ninh mbuo mingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành; vì họ nói rằng: Chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng nó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng ra xa ngoài thành, vì chúng nói rằng: ‘Họ chạy trốn chúng ta như lần trước.’ Trong lúc chúng tôi chạy trốn chúng

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chúng sẽ đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi dụ chúng ra xa khỏi thành, vì chúng sẽ bảo, ‘Chúng bỏ chạy trước mặt chúng ta như lần trước.’ Khi chúng tôi bỏ chạy trước mặt chúng,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Địch sẽ đuổi theo chúng ta cho đến khi nào chúng ta đã dụ chúng ra khỏi thành, vì chúng sẽ nói: ‘Chúng đang chạy trốn chúng ta như lần trước.’ Vậy, khi chúng ta chạy trốn trước mặt chúng,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Họ sẽ rượt đuổi chúng ta, chạy xa khỏi thành vì lầm tưởng chúng ta thua chạy như lần trước. Khi nào thấy chúng ta bỏ chạy,

Ging-Sou (IUMINR)

7Meih mbuo yiem bingx jienv nyei dorngx cuotv daaih caangv wuov norm zingh, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh zungv zorqv naaiv norm zingh jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm lấy thành; Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7thì anh em sẽ ra khỏi nơi mai phục và chiếm lấy thành, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ phó thành ấy vào tay anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7anh em hãy trỗi dậy khỏi vị trí mình đã mai phục và xông vào chiếm lấy thành, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh em, sẽ trao nó vào tay anh em.

Bản Dịch Mới (NVB)

7các ngươi phải vùng dậy ra khỏi nơi mai phục và chiếm thành. CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ giao thành ấy vào tay các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7thì các anh em phải ra khỏi chỗ phục kích và chiếm thành. Chúa, Thượng Đế chúng ta, sẽ ban cho các anh em năng lực chiếm thành.

Ging-Sou (IUMINR)

8Meih mbuo caangv duqv zingh daaih wuov zanc, oix zuqc longc douz buov zingh ei Ziouv nyei waac zoux. Naaiv se yie paaiv meih mbuo mi'aqv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Khi các ngươi chiếm thành rồi, thì phải phóng hỏa nó; hãy làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Hãy coi, nầy là lịnh ta truyền cho các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Khi anh em chiếm thành rồi thì phải phóng hỏa đốt thành. Hãy làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền. Đó là lệnh tôi truyền cho anh em.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Khi anh em đã chiếm được thành rồi, anh em hãy nổi lửa đốt thành. Hãy làm y như CHÚA đã truyền. Này, tôi đã ban lịnh cho anh em rồi đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Chiếm thành xong, các ngươi hãy phóng hỏa đốt thành ấy. Hãy tuân hành mệnh lệnh của CHÚA. Đây là lệnh ta truyền cho các ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Sau khi chiếm được thành, các anh em phải phóng hỏa đốt nó. Đó, lệnh ta như thế, phải thi hành cho đúng.”

Ging-Sou (IUMINR)

9Yo^su^waa ziouc heuc ninh mbuo mingh aqv. Ninh mbuo ziouc mingh ninh mbuo oix zuqc bingx jienv zuov nyei dorngx, yiem Mbetc^en Zingh caux Ai Zingh nyei mbu'ndongx, Ai Zingh nyei fai bung maengx. Mv baac wuov muonz Yo^su^waa caux baeqc fingx yiem wuov ciangv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy, Giô-suê sai các người đó đi; họ phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của A-hi; còn Giô-suê đêm đó ngủ tại giữa dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy Giô-suê sai các người đó ra đi; họ mai phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của A-hi; còn Giô-suê ngủ qua đêm ở giữa dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vậy Giô-sua sai họ đi và họ đã đi đến nơi họ mai phục. Họ nằm chờ để tập kích ở khoảng giữa Bê-tên và Ai, tức về hướng tây của Ai; nhưng Giô-sua thì ở lại với đại quân.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Giô-suê sai cánh quân ấy ra đi. Họ đến nơi mai phục và nằm đợi giữa Bê-tên và A-hi, phía tây thành A-hi. Tối hôm ấy, Giô-suê ở với nhân dân.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Xong, Giô-suê sai quân phục kích giữa khoảng Bê-tên và A-hi, nằm về phía tây A-hi. Còn Giô-suê ngủ đêm với dân chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

10Lungh ndorm nziouv nyei Yo^ su^waa jiez sin daaih ziouc dimv ninh nyei baeng. Ninh caux I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv mingh ndaangc dorh baeng faaux Ai Zingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Kế ấy, Giô-suê dậy sớm, điểm dân sự; người cùng các trưởng lão đi lên trước mặt dân đến thành A-hi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm, điểm quân, rồi cùng các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên dẫn quân tiến về thành A-hi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Sáng hôm sau, Giô-sua dậy sớm, duyệt binh, rồi cùng các trưởng lão của I-sơ-ra-ên tiến tới trước mặt quân Thành Ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm điểm quân rồi cùng với các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đi trước quân đội tiến lên A-hi.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sáng sớm hôm sau Giô-suê tập họp quân sĩ lại. Ông và các vị chỉ huy lão thành hướng dẫn họ lên đánh A-hi.

Ging-Sou (IUMINR)

11Yo^su^waa dorh jienv caux ninh mingh wuov deix baeng hungx jienv Ai Zingh mingh taux fatv deix, yiem zingh nyei nza'hmien maengx, ziouc liepc ciangv yiem zingh nyei baqv bung. Maaih norm horngz nqaeqv jienv ninh mbuo caux Ai Zingh mbu'ndongx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hết thảy quân lính theo người đi lên đến gần trước mặt thành, và đóng trại về phía bắc A-hi: có cái trũng chạy dài giữa họ và thành A-hi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Tất cả các chiến sĩ theo ông cùng đi lên đến gần thành và đóng trại về phía bắc A-hi; giữa họ và thành A-hi cách nhau một thung lũng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Tất cả những chiến sĩ đi với ông xông lên, tiến gần thành, và hạ trại vào phía bắc của thành; có một khe núi phân cách họ và Ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Toàn quân theo Giô-suê đều tiến lên gần thành, và đến ngay trước mặt thành. Rồi hạ trại phía bắc A-hi; có cái trũng chạy giữa họ và A-hi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Tất cả các quân sĩ cùng đi với Giô-suê tiến đến A-hi và dừng lại trước thành, đóng quân về phía bắc. Giữa thành và đội quân có một thung lũng ngăn cách.

Ging-Sou (IUMINR)

12Yo^su^waa aengx dorh leih maiv go biaa cin dauh baeng, bun ninh mbuo mingh bingx jienv Mbetc^en caux Ai Zingh mbu'ndongx, yiem Ai Zingh nyei fai bung maengx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Giô-suê bèn đem chừng năm ngàn lính phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Giô-suê đem khoảng năm nghìn quân mai phục giữa Bê-tên và A-hi, về phía tây của thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ông chọn chừng năm ngàn quân và đặt họ phục kích ở giữa Bê-tên và Ai, tức về hướng tây của thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Giô-suê đã cho 5.000 quân mai phục giữa Bê-tên và A-hi về phía tây của thành này.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Rồi Giô-suê chọn năm ngàn quân, cho phục kích về phía tây của thành, giữa khoảng Bê-tên và A-hi.

Ging-Sou (IUMINR)

13Ninh mbuo ziouc bun baeng yiem paaiv ziangx nyei dorngx. Dongh camv jiex wuov deix baeng yiem zingh nyei baqv bung. Aengx maaih bingx jienv zingh nyei fai bung wuov deix baeng. Dongh naaic muonz Yo^su^waa yiem wuov horngz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Khi dân sự đã đóng trại nơi phía bắc của thành, và phục binh về phía tây rồi, thì đêm đó Giô-suê đi xơm tới trong trũng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Khi dân chúng đã đóng trại về phía bắc thành và quân mai phục được bố trí về phía tây thành rồi, thì đêm đó Giô-suê đi vào thung lũng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vậy họ bố trí các đội quân đâu vào đó: đại quân vẫn hạ trại dàn trận ở phía bắc của thành, và hậu quân mai phục ở phía tây của thành, còn Giô-sua thì đêm đó ở trong thung lũng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Toàn thể quân đội đều bố trí sẵn sàng, tất cả binh sĩ trong trại phía bắc thành phố cũng như cánh quân mai phục phía tây. Đêm ấy, Giô-suê tiến vào trũng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ nằm vào vị trí. Đạo quân chính đóng ở phía bắc thành phố, còn toán tập hậu nằm phía tây. Đêm đó Giô-suê đi xuống thung lũng.

Ging-Sou (IUMINR)

14Ai Zingh nyei hungh diex buatc hnangv naaic, ninh lungh ndorm nziouv nyei gaanv jienv dorh zingh nyei yietc zungv baeng siepv-siepv nyei cuotv mingh taux Aa^laa^mbaa Horngz aengx yiem zinh ndaangc mborqv jaax nyei dorngx caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. Mv baac ninh maiv hiuv duqv maaih baeng bingx jienv zingh nqa'haav maengx daaih mborqv ninh mbuo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vua thành ấy vừa thấy điều đó, người ta bèn lật đật dậy sớm, vua và cả dân sự người đều đi ra đón Y-sơ-ra-ên tại nơi đã chỉ bảo, về phía đồng bằng, đặng giao chiến; song vua không biết rằng có một đạo binh phục ở phía sau thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Thấy vậy, vua A-hi và cả dân chúng vội vàng ra nghênh chiến với Y-sơ-ra-ên từ sáng sớm ở nơi đã định, về phía đồng bằng, nhưng vua không biết rằng có một đạo quân mai phục ở phía sau thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi vua của Thành Ai thấy vậy, ông và toàn thể quân dân của ông, tức dân cư trong thành, vội vàng thức dậy sớm, sáng ngày kéo ra dàn trận để đối phó với I-sơ-ra-ên ở bãi chiến trường. Ông dàn quân quay mặt về hướng A-ra-ba, nhưng ông không biết rằng có quân mai phục đang chờ tấn công ông ở phía sau thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Thấy vậy, vua của A-hi và tất cả dân trong thành vội vã kéo ra khi trời vừa sáng để giáp trận với quân Y-sơ-ra-ên tại một địa điểm có thể nhìn xuống A-ra-ba, nhưng vua A-hi không ngờ có quân mai phục phía sau thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi trông thấy đạo quân Ít-ra-en, vua A-hi liền cùng quân sĩ dậy sớm đổ ra đánh đuổi. Họ đến một nơi phía đông thành phố, nhưng vua A-hi không ngờ có toán quân phục kích phía sau thành.

Ging-Sou (IUMINR)

15Yo^su^waa caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeng ziouc duqv-eix zoux hnangv zuqc suei nor, biaux Ai Zingh nyei mienh yaac hungx jienv deic-bung-huaang mingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên để cho chúng nó đánh bại mình, và chạy trốn về phía đồng vắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên giả vờ thua và bỏ chạy về phía hoang mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên giả vờ bị đánh bại trước mặt chúng và kéo nhau chạy trốn về hướng đồng hoang.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Giô-suê và quân Y-sơ-ra-ên để cho địch đẩy lui và chạy trốn về hướng sa mạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Giô-suê và quân Ít-ra-en để cho quân A-hi đánh đuổi mình và bỏ chạy về phía sa mạc.

Ging-Sou (IUMINR)

16Zingh gu'nyuoz nyei yietc zungv m'jangc dorn ziouc heuc nzoih cuotv daaih zunc I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo zunc Yo^su^waa wuov zanc, ninh mbuo gunv zunc gunv leih zingh go.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hết thảy dân sự trong thành đều hiệp lại đặng đuổi theo. Vậy, chúng rượt theo Giô-suê và bị dụ cách xa khỏi thành;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy tất cả dân trong thành họp lại để đuổi theo. Chúng chạy đuổi theo Giô-suê và bị nhử ra xa ngoài thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ những người trong Thành Ai kêu nhau ra truy kích họ. Chúng càng đuổi theo Giô-sua bao nhiêu, chúng càng bị dụ ra xa khỏi thành bấy nhiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Tất cả những người nam trong thành A-hi đều được huy động rượt đuổi quân thù. Họ đuổi theo Giô-suê và bị dụ ra xa thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Các người dân thành A-hi được kêu ra rượt đuổi Giô-suê và quân sĩ ông, nên ai cũng bỏ thành đuổi theo họ.

Ging-Sou (IUMINR)

17Ai Zingh caux Mbetc^en Zingh maiv zengc yietc dauh m'jangc dorn maiv cuotv mingh zunc I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo koi nqoi zingh, guangc jienv mingh, zunc I^saa^laa^en Mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17chẳng có một ai ở thành A-hi hay là ở Bê-tên mà không ra đuổi theo Y-sơ-ra-ên; họ bỏ thành trống không để đuổi theo Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Không một ai ở thành A-hi hay Bê-tên mà không chạy ra đuổi theo Y-sơ-ra-ên. Chúng bỏ trống thành để rượt đuổi Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Không một người nam nào ở Ai hay Bê-tên mà không đi ra truy kích I-sơ-ra-ên. Chúng cứ để cho thành bỏ ngỏ mà đuổi theo I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Không còn một người nam nào ở lại trong thành A-hi hay Bê-tên. Tất cả đều đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên, bỏ ngỏ thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Tất cả các trai tráng trong thành A-hi và Bê-tên rượt theo đạo quân Ít-ra-en. Thành phố hoàn toàn bị bỏ trống không ai bảo vệ.

Ging-Sou (IUMINR)

18Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Sung yiem meih nyei buoz wuov diuh cang cuotv hungx mingh Ai Zingh, weic zuqc yie oix zorqv wuov norm zingh jiu bun meih.” Yo^su^waa ziouc sung yiem ninh nyei buoz wuov diuh cang cuotv hungx jienv Ai Zingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy giơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về hướng thành A-hi, vì ta sẽ phó thành vào tay ngươi. Giô-suê bèn giơ giáo mình cầm nơi tay ra về hướng thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hãy giơ ngọn giáo mà con cầm trong tay hướng về thành A-hi, vì Ta sẽ trao thành ấy vào tay con.” Giô-suê giơ ngọn giáo đang cầm trong tay hướng về thành ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bấy giờ CHÚA phán với Giô-sua, “Hãy vung gươm ngươi đang cầm trong tay ra và chĩa về hướng Ai, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.” Giô-sua liền đưa tay ra và chĩa mũi gươm về hướng thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Lúc ấy, CHÚA phán bảo Giô-suê: “Con hãy đưa ngọn giáo con cầm trong tay hướng về A-hi vì Ta sẽ giao thành vào tay con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Đoạn Chúa bảo Giô-suê, “Hãy giơ gươm con chỉ về phía A-hi vì ta đã trao thành đó vào tay con.” Giô-suê giơ gươm chỉ về phía A-hi.

Ging-Sou (IUMINR)

19Yo^su^waa yietv sung ninh nyei buoz, bingx jienv wuov deix baeng ziouc cuotv daaih baeng zaqc tiux bieqc zingh, caangv duqv wuov norm zingh mi'aqv. Ninh mbuo ziouc siepv-siepv nyei buov Ai Zingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vừa giơ tay lên, phục binh lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và phóng hỏa nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khi ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và nhanh chóng phóng hỏa đốt thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vừa khi Giô-sua đưa tay ra, đội quân nằm mai phục liền đứng dậy và xông ra khỏi chỗ. Họ chạy vào thành, chiếm lấy thành, và lập tức phóng hỏa thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vừa đưa tay lên, phục binh nhanh chân đứng dậy chạy vào chiếm đóng và lập tức phóng hỏa thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Khi thấy vậy, toán quân Ít-ra-en đang phục kích liền ra khỏi vị trí, vội vàng xông vào thành. Họ chiếm và lập tức phóng hỏa đốt thành.

Ging-Sou (IUMINR)

20Ai Zingh nyei mienh huin nzuonx mangc, buatc douz-sioux cutv-cutv nyei yiem zingh faaux gu'nguaaic lungh. Ninh mbuo ziouc lorz maiv duqv jauv biaux mingh naaiv bung fai wuov bung, weic zuqc dongh biaux mingh deic-bung-huaang wuov deix I^saa^laa^en Mienh daaux nqaang daaih caux zunc ninh mbuo wuov deix mborqv jaax.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người thành A-hi quay lại, nhìn thấy khói đốt thành bay lên trời; họ chẳng một phương thế nào đặng trốn về phía nầy hay là phía kia. Vả, dân sự chạy trốn về phía đồng vắng trở lộn lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Khi người A-hi ngoái lại nhìn thấy khói trong thành bay lên trời thì chúng không còn cách nào để chạy trốn đường nầy hay đường kia nữa, vì quân Y-sơ-ra-ên đang chạy trốn về phía hoang mạc đã quay lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Khi người Ai nhìn lại và thấy trong thành khói bốc lên ngập trời, chúng không còn sức lực để chạy trốn về hướng nầy hay hướng nọ nữa, vì những người đã chạy trốn về hướng đồng hoang bây giờ quay ngược trở lại đánh giết những kẻ đang truy kích họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Quân A-hi quay lại nhìn thấy khói từ thành bốc lên trời, nhưng họ không cách nào trốn thoát, chạy về hướng nào cũng không được vì quân Y-sơ-ra-ên đang chạy trốn về phía sa mạc đã quay lại phản công quân địch rượt đuổi mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người A-hi quay lại thì thấy khói bốc lên khỏi thành. Cùng lúc đó người Ít-ra-en thôi chạy và quay lại đánh người A-hi đang bị dồn vào thế kẹt, không lối thoát.

Ging-Sou (IUMINR)

21Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh buatc bingx jienv wuov deix baeng caangv duqv zingh mi'aqv, yaac buatc douz-sioux yiem zingh faaux, ninh mbuo ziouc daaux sin daaih daix Ai Zingh nyei mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Khi Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên thấy phục binh đã lấy thành, và khói đốt thành bay lên, bèn trở về đánh người A-hi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Khi Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên thấy quân mai phục đã chiếm thành và khói đốt thành bay lên thì họ quay lại đánh giết người A-hi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Khi Giô-sua và toàn thể I-sơ-ra-ên thấy rằng quân mai phục đã chiếm được thành và khói thành bị cháy đang cuộn bay lên trời, họ bèn quay lại và đánh giết người của Thành Ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vì khi Giô-suê và toàn quân Y-sơ-ra-ên thấy phục binh đã chiếm được thành và thấy luồng khói bốc lên thì họ quay lại tấn công quân A-hi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Khi thấy toán quân mình đã chiếm được thành và thấy khói bốc lên, Giô-suê và quân sĩ ông liền thôi chạy và quay lại đánh người A-hi.

Ging-Sou (IUMINR)

22Dongh bingx jienv caangv zingh wuov deix baeng yaac cuotv zingh daaih caux Ai Zingh nyei mienh mborqv jaax. Ai Zingh nyei mienh ziouc zuqc yiem i bung I^saa^laa^en baeng mbu'ndongx. Naaiv bung yaac maaih, wuov bung yaac maaih. I^saa^laa^en baeng daix ninh mbuo. Maiv maaih yietc dauh biaux duqv ndutv fai cuotv singx maengc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Các binh khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi; như vậy chúng nó bị dân Y-sơ-ra-ên vây phủ, bên nầy có đạo nầy, bên kia có quân kia. Người ta đánh chúng nó đến đỗi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai thoát được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Những người khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi, và như vậy chúng bị dân Y-sơ-ra-ên bao vây tứ phía. Dân Y-sơ-ra-ên đánh giết chúng đến nỗi không còn kẻ nào sống sót hay trốn thoát được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Quân đã chiếm thành bấy giờ cũng trở ra đánh giết chúng, thế là chúng bị quân I-sơ-ra-ên hai mặt giáp công; xoay qua bên nầy chúng gặp quân thù, xoay qua bên kia chúng cũng gặp quân thù. Quân I-sơ-ra-ên đánh giết chúng cho đến khi không còn một người nào sống sót hay trốn thoát.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Cánh quân mai phục cũng kéo ra ngoài thành đánh quân A-hi nên quân A-hi bị vây chính giữa, còn quân Y-sơ-ra-ên tiến đánh cả hai mặt. Quân Y-sơ-ra-ên tàn sát địch không còn một người nào sống hay đào thoát.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Toán quân phục kích cũng ra khỏi thành tiếp tay chiến đấu. Thế là quân A-hi bị kẹp giữa hai toán quân Ít-ra-en. Không ai thoát được. Người Ít-ra-en đánh giết sạch người A-hi, không ai sống sót ngoại trừ

Ging-Sou (IUMINR)

23Mv baac Ai Zingh nyei hungh ninh mbuo zorqv nangh dorh mingh bun Yo^su^waa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Binh bắt sống vua A-hi, và dẫn đến cùng Giô-suê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Họ bắt sống vua A-hi và dẫn đến cho Giô-suê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Chỉ riêng vua của Ai là bị bắt sống và bị dẫn đến Giô-sua.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng quân Y-sơ-ra-ên bắt sống vua A-hi đem về cho Giô-suê.

Bản Phổ Thông (BPT)

23vua A-hi bị bắt sống và bị giải đến trước mặt Giô-suê.

Ging-Sou (IUMINR)

24I^saa^laa^en baeng yiem lomc-huaang caux deic-bung-huaang daix nzengc zunc ninh mbuo wuov deix Ai Zingh nyei m'jangc dorn. Maiv zengc yietc dauh maiv zuqc nzuqc ndaauv daix. Nqa'haav I^saa^laa^en Mienh aengx nzuonx Ai Zingh mingh longc nzuqc ndaauv daix nzengc zingh gu'nyuoz nyei mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Khi dân Y-sơ-ra-ên đã giết xong hết thảy người thành A-hi, hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng, là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy, đến đỗi người chót, đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân Y-sơ-ra-ên trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Khi người Y-sơ-ra-ên đã giết hết cư dân thành A-hi, hoặc ngoài đồng ruộng hay trong hoang mạc, là nơi chúng bị rượt đuổi, và khi tất cả chúng đã ngã chết dưới lưỡi gươm cho đến người cuối cùng, thì toàn dân Y-sơ-ra-ên trở về A-hi và dùng gươm giết những kẻ còn lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Sau khi quân I-sơ-ra-ên đã giết tất cả dân cư của Thành Ai ngoài đồng trống, nơi chúng đã truy kích họ, sau khi tất cả chúng bị lưỡi gươm giết cho đến người cuối cùng, toàn quân I-sơ-ra-ên quay trở về Thành Ai và dùng gươm đánh giết những kẻ còn lại trong thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Khi quân Y-sơ-ra-ên đã giết xong tất cả dân thành A-hi, người ngoài đồng, người trong sa mạc mà họ đã săn đuổi. Khi tất cả đã ngã chết dưới lưỡi gươm đến người cuối cùng, quân Y-sơ-ra-ên quay lại A-hi và dùng gươm giết những kẻ còn ở trong thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Trong khi chiến đấu, đạo quân Ít-ra-en đánh đuổi người A-hi vào đồng ruộng và sa mạc rồi giết tất cả. Sau đó họ trở lại A-hi giết hết mọi người trong thành.

Ging-Sou (IUMINR)

25Dongh wuov hnoi zuqc daix daic nyei mienh, liemh m'jangc, m'sieqv, maaih yietc waanc i cin dauh. Se Ai Zingh nyei yietc zungv mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Trong ngày đó, hết thảy người A-hi, nam và nữ, đều bị ngã chết, số là mười hai ngàn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Tất cả người A-hi, cả nam lẫn nữ, bị ngã chết trong ngày ấy, tổng cộng là mười hai nghìn người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Tổng số người đã ngã chết ngày hôm đó, cả nam lẫn nữ, là mười hai ngàn người. Tất cả đều là dân Thành Ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Số người ngã chết hôm ấy là 12.000 người, cả nam lẫn nữ, tức là toàn dân A-hi.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Toàn thể dân cư A-hi đều bị giết hôm đó gồm mười hai ngàn người vừa đàn ông, đàn bà.

Ging-Sou (IUMINR)

26Weic zuqc Yo^su^waa nyei buoz nanv jienv cang sung jienv, ninh maiv hluotv nzuonx. Zuov taux ninh daix nzengc Ai Zingh nyei yietc zungv mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm giơ thẳng ra với cây giáo, cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành A-hi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Giô-suê cứ cầm ngọn giáo giơ ra, không rút tay lại cho đến khi ông diệt tất cả cư dân thành A-hi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Giô-sua đã không rút tay ông lại; cánh tay ông cầm gươm vung ra, cho đến khi họ hoàn toàn tiêu diệt tất cả dân cư của Thành Ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vì Giô-suê không thu lại cây giáo tay ông đã đưa ra cho đến khi tuyệt diệt toàn dân A-hi.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Giô-suê giơ gươm chỉ về hướng A-hi để làm dấu hiệu tiêu diệt thành. Ông chỉ rút gươm lại sau khi toàn thể dân cư A-hi đã bị tiêu diệt.

Ging-Sou (IUMINR)

27Mv baac I^saa^laa^en Mienh zorqv wuov norm zingh nyei saeng-kuv caux caangv duqv daaih nyei ga'naaiv benx ninh mbuo ganh nyei buonc, ziux Ziouv paaiv Yo^su^waa nyei waac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Song dân Y-sơ-ra-ên cướp cho mình những súc vật và hóa tài của thành nầy, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Dân Y-sơ-ra-ên chỉ lấy cho mình những súc vật và chiến lợi phẩm của thành nầy, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Giô-suê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Dân I-sơ-ra-ên lấy các súc vật và của cải trong thành làm chiến lợi phẩm, theo như lệnh CHÚA đã truyền cho Giô-sua.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng dân Y-sơ-ra-ên bắt các bầy gia súc đem về và cướp đoạt tài sản trong thành y như CHÚA đã chỉ định cho Giô-suê.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Dân Ít-ra-en giữ cho mình gia súc và những của cải của người A-hi theo như Chúa dặn Giô-suê thi hành.

Ging-Sou (IUMINR)

28Hnangv naaic, Yo^su^waa ziouc buov qui Ai Zingh, zoux bun wuov norm zingh benx zingh huaang, yietc liuz ndui jienv taux ih jaax hnoi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vậy, Giô-suê phóng hỏa thành A-hi, và làm cho nó ra một đống hư tàn đời đời, y như hãy còn đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vậy, Giô-suê đốt thành A-hi và làm cho nó thành đống tro tàn vĩnh viễn cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vậy Giô-sua cho phóng hỏa thiêu rụi Thành Ai, và biến nó thành một đống tro tàn vĩnh viễn, như đã có ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vậy, Giô-suê phóng hỏa làm cho nó thành một đống đổ nát điêu tàn vĩnh viễn cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Rồi Giô-suê đốt thành A-hi và biến nó thành một đống gạch vụn. Ngày nay vẫn còn vết tích.

Ging-Sou (IUMINR)

29Ninh zorqv Ai Zingh nyei hungh diex ndiux jienv ndiangx taux hmuangx. Mba'hnoi muotv nyei ziangh hoc, Yo^su^waa paaiv baeng mingh zorqv hungh nyei sei yiem ndiangx njiec daaih dorh mingh guangc jienv zingh gaengh ndaangc. Ninh mbuo yaac zorqv la'bieiv ndui ndapv jienv sei benx yietc domh ndui. Naaiv ndui la'bieiv corc yiem taux ih jaax hnoi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Người biểu treo vua A-hi lên trên một cây và để đó cho đến chiều; nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Người ta đem liệng thây đó nơi cửa thành, và chất lên trên một đống đá lớn, hãy còn đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Ông cho treo vua A-hi trên cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê bảo người ta hạ thây xuống khỏi cây và ném nó ở lối vào cổng thành, rồi chất một đống đá lớn lên trên, vẫn còn đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ông cho treo cổ vua của Ai trên cây cho đến chiều tối. Lúc mặt trời sắp lặn, Giô-sua ra lịnh gỡ thây vua ấy xuống khỏi cây, quăng nơi cổng thành, và người ta đã chất trên thây đó một đống đá; đống đá ấy vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ông treo vua của A-hi trên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời lặn, Giô-suê sai đem xác vua xuống khỏi cây và liệng xuống tại lối vào cổng thành. Người ta chất trên xác ấy một đống đá lớn, vẫn còn cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Giô-suê ra lệnh treo vua A-hi lên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời lặn Giô-suê cho hạ thây vua xuống, rồi ném ngay cửa thành. Rồi họ chất một đống đá lên, đến nay vẫn còn.

Ging-Sou (IUMINR)

30Yo^su^waa yiem E^mbaan Mbong ceix norm ziec-dorngh weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Bấy giờ, Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên tại trên núi Ê-banh,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Bấy giờ, Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trên núi Ê-banh,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Sau đó Giô-sua cho xây trên Núi Ê-banh một bàn thờ để thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Bản Dịch Mới (NVB)

30Giô-suê xây một bàn thờ cho CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trên núi Ê-banh

Bản Phổ Thông (BPT)

30Giô-suê xây một bàn thờ cho Chúa, Thượng Đế của Ít-ra-en trên núi Ê-banh

Ging-Sou (IUMINR)

31ziux Ziouv nyei bou, Mose, paaiv ziangx I^saa^laa^en Mienh nyei waac. Ninh mbuo ceix daaih ziux ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ fiev jienv se, “Ceix ziec-dorngh oix zuqc longc maiv zorc jiex nyei la'bieiv, se maiv longc hlieqv-jaa-sic zuqc fai ndingh jiex nyei la'bieiv.” Ceix ziangx, ninh mbuo zorqv buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv fongc horc ziec bun Ziouv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã dặn biểu dân Y-sơ-ra-ên, và đã có chép trong sách luật pháp Môi-se: ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, và dâng của lễ thù ân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31theo lệnh Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, như đã chép trong sách luật pháp Môi-se. Đó là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, chưa bị đục bởi đồ bằng sắt. Trên đó, dân chúng dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ bình an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31như Mô-sê tôi tớ của CHÚA đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên theo như đã chép trong sách luật pháp của Mô-sê rằng, “một bàn thờ làm bằng những hòn đá nguyên khối, những hòn đá không bị đục đẽo bằng những vật dụng bằng sắt,” rồi họ dâng lên CHÚA những của lễ thiêu và những của lễ cầu an trên bàn thờ đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

31theo lệnh của Môi-se, đầy tớ của CHÚA, đã truyền lại cho Y-sơ-ra-ên. Ông xây bàn thờ ấy đúng theo điều sách luật Môi-se đã quy định, xây bằng đá nguyên khối, không dùng khí cụ bằng sắt. Người ta dâng cho CHÚA các tế lễ thiêu và các tế lễ cầu an.

Bản Phổ Thông (BPT)

31như Mô-se, tôi tớ Chúa đã dặn. Giô-suê xây bàn thờ theo chỉ dẫn trong Sách Giáo Huấn của Mô-se. Bàn thờ làm bằng đá chưa đẽo; người ta không dùng dụng cụ nào để đẽo các tảng đá nầy cả. Trên bàn thờ nầy, người Ít-ra-en dâng của lễ thiêu và của lễ thân hữu cho Chúa.

Ging-Sou (IUMINR)

32Yo^su^waa yiem wuov dorng jienv I^saa^laa^en Mienh zorqv Mose fiev nyei leiz-latc fiev jienv la'bieiv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Môi-se đã chép trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Và tại đó, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, Giô-suê cũng viết trên các bia đá một bản sao luật pháp mà Môi-se đã viết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Tại đó, Giô-sua khắc trên các phiến đá bản sao luật pháp của Mô-sê mà ông ấy đã viết trước mặt dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Tại đó, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, Giô-suê chép trên đá kinh luật của Môi-se như người đã ghi.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Cũng tại đây Giô-suê ghi những lời giáo huấn của Mô-se lên bảng đá cho toàn dân Ít-ra-en thấy.

Ging-Sou (IUMINR)

33I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, maiv gunv buonv-deic mienh fai yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh, caux mienh gox, caux zoux hlo nyei jien, caux siemv zuiz jien, souv jienv Ziouv nyei ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ i bung ga'hlen, yiem gaeng Laengz Ngaengc Waac Faang nyei Lewi sai mienh nyei nza'hmien. I^saa^laa^en Mienh yietc buonc souv jienv Ge^li^sim Mbong nza'hmien maengx, yietc buonc souv E^mbaan Mbong nza'hmien maengx, hnangv Ziouv nyei bou, Mose, zinh ndaangc paaiv ziangx ninh mbuo weic buang waac bun I^saa^laa^en Mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Cả Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão, các quan cai, và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi, là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Y-sơ-ra-ên đều có mặt tại đó, phân nửa nầy ở về phía núi Ga-ri-xim, và phân nửa kia ở về phía núi Ê-banh, tùy theo lịnh mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, trước đã truyền cho chúc phước dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Toàn dân Y-sơ-ra-ên, cả những khách lạ lẫn người bản xứ cùng với các trưởng lão, các quan chức, và các thẩm phán đứng hai bên Hòm Giao Ước trước mặt những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi là những người khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Phân nửa dân chúng đứng đối diện núi Ga-ri-xim, và phân nửa kia đứng đối diện núi Ê-banh, theo lệnh Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, trước đây đã dặn mà chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Sau đó toàn thể I-sơ-ra-ên, tức các vị trưởng lão, các vị chỉ huy, và các quan xét của họ đứng hai bên Rương, đối diện với các tư tế dòng Lê-vi đang khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, cùng các kiều dân và các công dân; một nửa đứng trước Núi Ghê-ri-xim và một nửa đứng trước Núi Ê-banh, y như Mô-sê tôi tớ của CHÚA đã truyền trước kia, để chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Toàn dân Y-sơ-ra-ên, công dân cũng như ngoại kiều, đều cùng các trưởng lão, quan chức và thẩm phán đứng hai bên Rương Giao Ước của CHÚA đối diện với những người khiêng Rương tức là các thầy tế lễ người Lê-vi. Phân nửa nhân dân đứng đối ngang núi Ga-ri-xim, và phân nửa đối ngang núi Ê-banh như Môi-se, tôi tớ CHÚA đã long trọng truyền bảo khi ông ra chỉ thị chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Các lãnh đạo lão thành, các sĩ quan, quan án và toàn thể dân Ít-ra-en đều có mặt tại đó; những người Ít-ra-en và không phải Ít-ra-en đều đứng quanh Rương của Chúa trước mặt các thầy tế lễ và người Lê-vi là những người khiêng Rương. Phần nửa dân chúng đứng trước núi Ê-banh, còn phần nửa kia đứng trước núi Ga-ri-xim. Đó là cách mà Mô-se, tôi tớ Chúa đã dặn để chúc phước cho dân chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

34Nqa'haav Yo^su^waa doqc leiz-latc nyei yietc zungv waac, liemh buang nyei waac caux zioux nyei waac, ziux fiev jienv Leiz-Latc Sou.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Đoạn, Giô-suê đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ, y như đã chép trong sách luật pháp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Sau đó, Giô-suê đọc toàn bộ luật pháp, gồm lời chúc lành và lời rủa sả như đã chép trong sách luật pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Kế đến ông đọc cho họ nghe mọi lời trong luật pháp, những lời chúc phước và những lời nguyền rủa, theo như mọi điều đã chép trong sách luật pháp.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Sau đó, Giô-suê đọc tất cả những lời trong kinh luật, chúc phước cũng như rủa sả, đúng như đã ghi trong Sách Kinh Luật.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Rồi Giô-suê đọc những lời giáo huấn, lời chúc lành và lời nguyền rủa, đúng theo như Sách Giáo Huấn ghi chép.

Ging-Sou (IUMINR)

35Mose hatc nyei yietc zungv waac maiv maaih yietc joux Yo^su^waa maiv dorng jienv doqc bun yietc zunv gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh, liemh m'sieqv dorn caux fu'jueiv aengx caux yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh muangx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, trước mặt đàn bà, con nít, và khách lạ ở giữa họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Không một lời nào trong tất cả các lời Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, kể cả phụ nữ, trẻ em, và khách lạ ở giữa họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Không có lời nào Mô-sê đã truyền mà Giô-sua không đọc trước toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, kể cả các phụ nữ, các trẻ em, và các kiều dân sống ở giữa họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Không một lời nào Môi-se đã truyền dạy mà Giô-suê không đọc trước mặt toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên, kể cả phụ nữ, trẻ con, cũng như các ngoại kiều đang sống giữa họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Sau khi toàn thể dân Ít-ra-en tập họp lại, gồm đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng với những người không phải Ít-ra-en đang cư ngụ chung với họ, thì Giô-suê đọc tất cả những huấn lệnh Mô-se đã truyền.