So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau các việc ấy, tôi nhìn trước mặt thì thấy có một cửa mở ra trên thiên đàng. Tiếng tôi nghe trước đây vang như tiếng kèn, lại nói, “Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy những gì sắp xảy đến.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sau đó, tôi nhìn xem, kìa, có một cánh cửa mở ở trên trời! Tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng: “Hãy lên đây, Ta sẽ chỉ cho con thấy những gì phải xảy ra sau nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau đó tôi nhìn, và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra, và tiếng tôi đã nghe trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi, “Hãy lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi những điều sẽ xảy ra sau các việc ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau đó, tôi nhìn xem, kìa có một cái cửa đã mở ra trên trời. Và tiếng nói như tiếng kèn tôi đã nghe lần trước bảo tôi: “Con hãy lên đây! Ta sẽ tỏ cho con biết những việc phải xảy ra sau các điều này.” Lập tức, tôi được Thánh Linh cảm hóa.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Sau đó, tôi nhìn lên. Này, trên trời có một cái cửa mở ra. Tiếng nói vang dội như tiếng loa lúc đầu tôi đã nghe, lại bảo tôi: “Hãy lên đây, Ta sẽ cho con xem những việc phải xảy ra.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi lập tức cảm nhận Thánh Linh, thấy trước mặt tôi một ngôi trên thiên đàng, trên ngôi có Đấng đang ngồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Lập tức, tôi được Thánh Linh cảm hóa; kìa, có một chiếc ngai ở trên trời; trên ngai có một Đấng đang ngồi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Lập tức tôi được ở trong Ðức Thánh Linh, và kìa, trên trời có một cái ngai, trên ngai có một Ðấng đang ngồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Và kìa, có cái ngai đặt trên trời, trên ngai có một Đấng đang ngồi.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Lập tức, tôi được linh cảm, nhìn thấy chiếc ngai trên trời, và Đấng ngồi trên ngai.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đấng ngồi trên ngôi giống loại đá quí, như cẩm thạch và mã não. Quanh ngôi có cái mống, màu như bửu thạch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não; có cái mống dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đấng ngồi trên ngai trông giống như bích ngọc và mã não; chung quanh ngai có cầu vồng giống như lục bửu thạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðấng đang ngồi ấy trông giống như lục bửu ngọc và hồng bảo ngọc; bao quanh ngai có một cầu vồng trông giống như lam bích ngọc.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đấng ngồi trên ngai có dạng như ngọc thạch anh và ngọc mã não và có cầu vồng bọc quanh ngai giống như ngọc lục bảo.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Ngài rực rỡ như ngọc bích và mã não đỏ. Có một cầu vồng trông như ngọc thạch lục bao quanh ngai.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi khác, trên đó có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi. Tất cả đều mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên vàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, trên những ngai ấy có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác; trên các ngai ấy tôi thấy hai mươi bốn vị trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Quanh ngai, có hai mươi bốn ngai khác và hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên các ngai, mặc áo tinh bạch, đầu đội mão bằng vàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Chung quanh ngai là hai mươi bốn ngai khác, có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mặc áo trắng và đội mũ miện vàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Sấm chớp vang rầm lòe ra từ ngôi. Trước ngôi có bảy ngọn đèn đang cháy là bảy thần linh của Thượng Đế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Từ ngai phát ra những tia chớp, tiếng nói và tiếng sấm; có bảy ngọn đèn cháy sáng trước ngai, đó là bảy linh của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Từ ngai phát ra sét chớp, âm vang, và sấm nổ. Trước ngai có bảy ngọn đèn, tức bảy Thần Linh của Ðức Chúa Trời, đang rực cháy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Từ nơi ngai phát ra chớp nhoáng, tiếng ầm ầm và tiếng sấm. Bảy ngọn đèn cháy rực thắp trước ngai, đó là bảy thần linh của Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Từ ngai phát ra chớp nhoáng cùng sấm sét vang động. Có bảy ngọn đèn cháy rực trước ngai, là bảy thần linh của Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lại cũng có vật gì trông giống như biển bằng gương, trong suốt như pha lê. Ở chính giữa và quanh ngôi có bốn con vật, trên thân đầy mắt, phía trước và phía sau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Trước ngai dường như có biển thủy tinh trong như pha lê; giữa ngai và chung quanh ngai có bốn sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Phía trước ngai là một cảnh trông giống như một biển thủy tinh, trong suốt như pha lê. Chiếc ngai ở giữa, và bốn phía của ngai có bốn Sinh Vật với phía trước và phía sau đầy những mắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Trước ngai, có vật giống như biển bằng thủy tinh, trong như pha lê. Giữa ngai và quanh ngai có bốn sinh vật trước mặt và sau lưng đầy những mắt.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Phía trước ngai, có biển đầy thủy tinh, trong như pha lê. Quanh ngai có bốn sinh vật, phía trước và sau đều có nhiều mắt.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Con vật thứ nhất giống như sư tử. Con thứ hai giống như bò con. Con thứ ba có mặt giống như người và con thứ tư giống như phượng hoàng đang bay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt giống mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Sinh Vật thứ nhất giống như sư tử, Sinh Vật thứ nhì giống như bò tơ, Sinh Vật thứ ba có mặt giống như mặt người, và Sinh Vật thứ tư giống như đại bàng đang bay.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ hai như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt như mặt người và sinh vật thứ tư như đại bàng đang bay.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ hai như bò tơ, sinh vật thứ ba có mặt người, sinh vật thứ tư như phụng hoàng đang bay.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Mỗi con vật có sáu cánh, mình đầy những mắt, bên trong và bên ngoài. Đêm ngày chúng kêu lên không nghỉ:“Thánh thay, thánh thay, thánh thay.Chúa là Thượng Đế Toàn Năng.Ngài trước đã có, nay hiện có và đang đến.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Bốn sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong mình đầy những mắt; ngày đêm nói luôn không dứt:“Thánh thay, thánh thay, thánh thay,Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ VÀ ĐANG ĐẾN!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Bốn Sinh Vật ấy, mỗi Sinh Vật có sáu cánh, toàn thân và luôn cả bên dưới cánh đều đầy những mắt. Bốn Sinh Vật ấy ngày đêm tung hô không dứt rằng:“Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!Là Chúa và Ðức Chúa Trời Toàn Năng!Ðấng Ðã Có, Hiện Có, và Sắp Ðến!”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Bốn sinh vật ấy mỗi con đều có sáu cánh; quanh thân mình và bên trong đầy những mắt, ngày đêm tung hô không dứt:

Bản Diễn Ý (BDY)

8Mỗi sinh vật có sáu cánh, toàn thân và cánh đều có nhiều mắt. Ngày đêm các sinh vật tung hô không dứt:“Thánh thay, thánh thay, thánh thay! Là Thượng Đế Toàn năng Đấng đã có, hiện có và còn có.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Mỗi khi bốn con vật dâng vinh hiển, danh dự và cảm tạ cho Đấng ngồi trên ngôi là Đấng sống đời đời

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn trọng và cảm tạ lên cho Đấng ngồi trên ngai, là Đấng sống đời đời,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Khi các Sinh Vật ấy dâng vinh hiển, tôn kính, và tạ ơn lên Ðấng ngự trên ngai, tức Ðấng Hằng Sống đời đời vô cùng,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Mỗi khi bốn sinh vật tôn vinh, ca ngợi và cảm tạ Đấng ngự trên ngai là Đấng sống đời đời vô cùng,

Bản Diễn Ý (BDY)

9Mỗi khi các sinh vật tôn vinh, tung hô và cảm tạ Đấng ngồi trên ngai, là Đấng hằng sống đời đời,

Bản Phổ Thông (BPT)

10thì hai mươi bốn trưởng lão cúi mình trước Đấng ngồi trên ngôi và bái lạy Ngài là Đấng sống đời đời. Họ đặt mão triều thiên xuống trước ngôi và thưa rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10thì hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10thì hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Đấng ngồi trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời. Họ ném mão triều thiên của mình trước ngai, và nói:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước Ðấng đang ngự trên ngai, thờ lạy Ðấng Hằng Sống đời đời vô cùng, rồi họ tung các mão của họ trước ngai và nói,

Bản Dịch Mới (NVB)

10thì hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước Đấng ngự trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời vô cùng. Họ đặt mão mình trước Ngai mà tung hô:

Bản Diễn Ý (BDY)

10thì hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước mặt Ngài, thờ lạy Ngài, vứt mũ miện trước ngai và ca ngợi:

Bản Phổ Thông (BPT)

11“Lạy Chúa là Thượng Đế,Ngài đáng được vinh hiển, danh dự và quyền năng,vì Ngài đã tạo nên muôn vật.Mọi vật hiện có đều được tạo dựng theo ý muốn Ngài.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con,Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền,Vì Chúa đã tạo dựng muôn vật,Và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11“Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng con,Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy,Vì Ngài đã dựng nên mọi vật,Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng, Vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, Do ý chỉ của Chúa mà vạn vật hiện hữu Và được sáng tạo.”

Bản Diễn Ý (BDY)

11“Lạy Chúa là Thượng Đế của chúng con,Chúa đáng nhận vinh quang, vinh dự và uy quyền.Vì Chúa đã sáng tạo vạn vậtDo ý muốn Chúa, muôn vật được dựng nên và tồn tại.”