So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý (BDY)

1Khi Chiên Con tháo ấn thứ nhất, tôi nghe một sinh vật ở trước ngai gọi vang như sấm: “Lại đây!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tôi nhìn xem khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng: “Hãy đến!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ tôi thấy Chiên Con mở một trong bảy ấn, và tôi nghe một trong bốn Sinh Vật cất tiếng vang như sấm hô, “Hãy đến!”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi nhìn xem khi Chiên Con tháo ấn thứ nhất trong bảy ấn. Tôi nghe một trong bốn sinh vật gọi vang như tiếng sấm: “Đến đây!”

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi nhìn trong khi Chiên Con mở ấn đầu tiên trong bảy ấn. Tôi nghe một trong bốn con vật nói vang rền như tiếng sấm, “Hãy đến đây!”

Bản Diễn Ý (BDY)

2Tôi thấy một con ngựa trắng; người cưỡi ngựa tay cầm cung, được trao cho một vương miện. Người ra đi như vị anh hùng bách chiến bách thắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Kìa, tôi thấy một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão chiến thắng; người ấy đi ra chinh phục để chiến thắng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Kìa, tôi nhìn thấy một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa cầm một cái cung và được ban cho một mão. Người ra đi như người chiến thắng để chinh phục.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi nhìn thì trước mặt tôi có một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa cầm một cây cung và được trao cho một mão miện, rồi thúc ngựa đi như người đã đắc thắng và đi ra để chiến thắng.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Khi Chiên Con tháo ấn thứ hai, tôi nghe sinh vật thứ hai gọi: “Lại đây!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: Hãy đến!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng: “Hãy đến!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi Chiên Con mở ấn thứ hai, tôi nghe Sinh Vật thứ hai hô, “Hãy đến!”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi Ngài tháo ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì gọi: “Đến đây!”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con vật thứ hai nói, “Hãy đến đây!”

Bản Diễn Ý (BDY)

4Một con ngựa hồng đi ra, người cưỡi ngựa nhận một thanh gươm lớn và được quyền gây chiến tranh khắp thế giới, khiến người ta giết hại lẫn nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Một con ngựa khác màu hồng hiện ra. Người cưỡi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau; người cũng được ban cho một thanh gươm lớn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ có một con ngựa khác, một con ngựa tía, đi ra. Người cỡi ngựa được ban cho quyền cất đi hòa bình trên đất, khiến người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một thanh gươm lớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Một con ngựa đỏ xuất hiện. Người cưỡi ngựa được ban quyền dẹp bỏ nền hòa bình thế giới, gây ra cuộc giết hại lẫn nhau. Người cũng được ban cho một thanh gươm lớn.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Rồi một con ngựa hồng xuất hiện. Người cỡi ngựa được ban quyền cướp lấy sự hòa bình trên thế gian để người ta chém giết nhau. Người được trao cho một cây gươm lớn.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Khi Chiên Con tháo ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba gọi: “Lại đây!” Tôi thấy một con ngựa đen; người cưỡi ngựa tay cầm cái cân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba bảo: “Hãy đến!” Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa ô. Người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe Sinh Vật thứ ba hô, “Hãy đến!” Kìa, tôi thấy một con ngựa ô, và người cỡi ngựa có một cái cân trong tay.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Khi Ngài tháo ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba gọi: “Đến đây!” Kìa, tôi thấy một con ngựa đen. Người cưỡi ngựa tay cầm cây cân.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con vật thứ ba nói, “Hãy đến!” Tôi nhìn thì thấy một con ngựa ô trước mặt, người cỡi ngựa cầm trong tay một cái cân.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Tôi nghe tiếng phát ra giữa bốn sinh vật:“Một lít lúa mì giá một đồngBa lít lúa mạch giá một đồngCòn dầu và rượu, đừng phí phạm”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng: “Một đơ-ni-ê một đấu lúa mì; một đơ-ni-ê ba đấu lúa mạch; nhưng dầu và rượu thì chớ động đến.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Tôi lại nghe có tiếng giữa bốn Sinh Vật nói rằng, “Một lon lúa mì giá một đơ-na-ri, ba lon lúa mạch giá một đơ-na-ri, nhưng chớ làm tổn thất dầu và rượu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tôi nghe như có tiếng nói giữa bốn sinh vật: “Một đồng đê-na-ri một đấu lúa mì, một đồng đê-na-ri ba đấu lúa mạch, còn dầu và rượu, đừng làm hư hại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Rồi tôi nghe như có tiếng phát ra từ giữa bốn con vật. Tiếng ấy nói rằng, “Một lít lúa mì đổi một ngày công, ba lít lúa mạch đổi một ngày công, còn dầu ô liu và rượu thì đừng làm hư!”

Bản Diễn Ý (BDY)

7Khi Chiên Con tháo ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư gọi: “Lại đây!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: Hãy đến!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: “Hãy đến!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe tiếng của Sinh Vật thứ tư hô, “Hãy đến!”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Khi Ngài tháo ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư gọi: “Đến đây!”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con vật thứ tư nói, “Hãy đến đây!”

Bản Diễn Ý (BDY)

8Tôi thấy một con ngựa màu xám nhạt. Người cưỡi tên là Tử Vong, có Âm phủ theo sau. Họ nhận được quyền thống trị một phần tư địa cầu, dùng chiến tranh, đói kém, bệnh tật và thú dữ giết hại loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa xanh xám. Người cưỡi ngựa tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau nó. Họ được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm giáo, đói kém, dịch bệnh và các thú dữ trên đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Kìa, tôi thấy một con ngựa lam, và người cỡi ngựa tên là Tử Thần; cũng có Âm Phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền hành trên một phần tư trái đất, để giết hại người ta bằng gươm đao, nạn đói, ôn dịch, và thú dữ trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Kìa, tôi thấy một con ngựa xanh xao. Người cưỡi ngựa tên là Tử Vong, có Âm Phủ theo sau, được quyền trên một phần tư dân số thế giới để tàn sát họ bằng gươm đao, đói kém, nạn dịch và các loài thú dữ trên đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tôi nhìn thì trước mặt tôi có con ngựa xanh tái. Người cỡi ngựa tên là sự chết và Ha-đe đi theo sau. Chúng được trao quyền trên một phần tư địa cầu để gây chết chóc bằng chiến tranh, đói kém, dịch hạch và bằng các thú dữ trên đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Khi Chiên Con tháo ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn những người bị giết vì đã công bố Đạo Chúa và trung thành làm chứng cho Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết vì lời Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ các linh hồn của những người đã bị giết vì Ðạo của Ðức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ giữ vững.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi Ngài tháo ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ các linh hồn của những người bị giết vì Đạo của Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ, có các oan hồn của những người bị giết vì lời làm chứng của họ và vì trung tín với lời Thượng Đế.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Họ kêu lớn: “Lạy Chúa, là Đấng thánh và chân thật, đến bao giờ Chúa mới xét xử và báo ứng những người trên mặt đất đã sát hại chúng con?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Họ kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, còn bao lâu nữa Chúa mới xét đoán, và vì máu chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những người ấy kêu lớn rằng, “Lạy Chúa Toàn Năng, Ðấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những kẻ sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con?”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Họ lớn tiếng kêu xin: “Lạy Chúa, là Đấng thánh khiết và chân thật! Đến bao giờ Ngài mới xét xử và báo trả các cư dân trên đất về tội đổ máu chúng con?”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các oan hồn đó kêu la, “Lạy Chúa thánh và chân thật, chừng nào Ngài mới xét xử những người trên đất và trừng phạt họ về tội giết chúng con?”

Bản Diễn Ý (BDY)

11Họ được cấp mỗi người một áo dài trắng. Chúa bảo họ cứ an nghỉ ít lâu cho tới lúc đông đủ các anh em và bạn đồng sự chịu giết như họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng, và được bảo phải an nghỉ ít lâu nữa, cho đến lúc đủ số những bạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Bấy giờ mỗi người của họ được ban cho một chiếc áo choàng trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ và chờ đợi thêm ít lâu, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và anh chị em của họ bị giết như họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Mỗi người trong số ấy được ban cho một chiếc áo dài tinh bạch và khuyên phải nghỉ ngơi ít lâu nữa, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và các anh chị em sắp bị giết như họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi mỗi người trong vòng họ được cấp cho một áo dài trắng và dặn phải chờ thêm ít lâu nữa vì có những đầy tớ và các anh chị em khác phục vụ Chúa Cứu Thế cũng sẽ bị giết như họ vậy. Họ phải chờ cho đến khi những chuyện ấy xảy ra xong xuôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Khi Chiên Con tháo ấn thứ sáu, có động đất dữ dội. Mặt trời tối tăm như tấm áo đen, mặt trăng đỏ như huyết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một cơn động đất lớn; mặt trời trở nên tối như tấm vải lông đen, mặt trăng trở nên đỏ như máu,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Khi Chiên Con tháo ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất lớn, mặt trời tối tăm như tấm nỉ đen, toàn mặt trăng đỏ như máu,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tôi nhìn, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu thì có cơn động đất dữ dội. Mặt trời trở nên tối sầm lại như tấm vải sô đen còn mặt trăng hóa đỏ như máu.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Các vì sao trên trời rơi xuống đất như sung rụng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13các vì sao trên trời rơi xuống đất như những trái xanh từ cây vả rụng xuống trong cơn gió mạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13các ngôi sao trên trời sa xuống đất, như cây vả quăng các trái chưa chín của nó xuống khi gặp cuồng phong thổi mạnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

13các ngôi sao trên trời rơi xuống đất như sung xanh rụng trong trận bão.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các ngôi sao trên trời rụng xuống đất như trái vả rơi khỏi cành khi gió thổi.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Trời bị thu lại như tờ giấy cuốn tròn; núi và đảo bị di chuyển.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị dời khỏi chỗ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Bầu trời bị tách ra như một cuộn sách cuốn lại, mọi núi đồi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Bầu trời thu lại như cuốn sách bằng da cuộn lại; tất cả các ngọn núi, hải đảo đều bị nhổ ra khỏi vị trí của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại còn núi non và hải đảo cũng dời chỗ.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Vua chúa trên mặt đất, các lãnh tụ chính trị hay quân sự, người giàu có, thế lực, cùng mọi người tự do hay nô lệ đều trốn trong hang động, giữa các khe đá trên núi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Các vua trên đất, những người có địa vị cao, các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Các vua chúa trên đất, các nhà quyền quý, các tướng lãnh, các tay cự phú, các kẻ quyền thế, tất cả nô lệ, và mọi người tự do đều trốn vào các hang động và các hốc đá trên núi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Lúc ấy, các vua trên thế giới, các lãnh tụ, các tướng lĩnh, các người giàu có và quyền thế, tất cả nô lệ và người tự do đều ẩn trốn vào các hang hầm và các khe đá trên núi.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Lúc ấy các vua chúa trên đất, các bậc cầm quyền, các tướng lãnh, các bậc giàu sang, quyền thế, các kẻ nô lệ và tự do đều ẩn trốn trong hang hốc và kẽ đá trên núi.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Họ kêu xin núi và đá: “Hãy đổ xuống che kín chúng tôi, để chúng tôi tránh khỏi mặt Đấng ngồi trên ngai và sự đoán phạt của Chiên Con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Họ nói với núi và các tảng đá rằng: “Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Họ nói với các núi và các vầng đá, “Hãy đổ xuống trên chúng tôi và hãy che giấu chúng tôi khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con;

Bản Dịch Mới (NVB)

16Họ xin các núi và các tảng đá: “Hãy rơi xuống trên chúng tôi, hãy che khuất chúng tôi để chúng tôi khỏi đối diện với Đấng ngự trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Họ kêu la cùng núi và đá rằng, “Hãy rơi trên chúng ta. Hãy che chúng ta khỏi mặt Đấng ngồi trên ngôi và khỏi cơn giận của Chiên Con!

Bản Diễn Ý (BDY)

17Vì ngày đoán phạt lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17vì ngày thịnh nộ lớn của các Đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17vì ngày thịnh nộ lớn của họ đã đến, và ai có thể đứng nổi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

17vì ngày vĩ đại, ngày thịnh nộ của các Ngài đã đến, ai có thể đứng nổi?”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Vì ngày thịnh nộ lớn đã đến, ai có thể chịu nổi?”