So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Tus TSWV hais rau Mauxes

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA phán với Mô-sê rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Môi-se:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa phán cùng Mô-se,

Vajtswv Txojlus (HWB)

2kom cia li hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej cov Yixalayees txhua tus lossis cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob ua ke, yog leejtwg muab nws cov menyuam rau luag tua txi tus vajtswv Maulej, ces kom tej neeg zejzog muab pobzeb ntaus tus ntawd kom tuag mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm ai trong dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Mo-lóc, thì chắc sẽ bị xử tử: dân bổn xứ phải ném đá người ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng:‘Bất cứ người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào cư ngụ trong xứ Y-sơ-ra-ên mà đem một trong số các con cháu mình dâng cho Mo-lóc thì chắc chắn phải bị xử tử; dân trong xứ sẽ ném đá người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Bất cứ người nào trong dân I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào cư ngụ trong I-sơ-ra-ên đem con mình dâng cho Mô-lếch, kẻ ấy phải bị xử tử. Dân trong xứ sẽ ném đá kẻ ấy cho chết đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Con nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Bất kỳ người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào đem con cái mình dâng cho thần Mô-lóc phải bị xử tử. Nhân dân sẽ ném đá người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Ngươi hãy dặn dân Ít-ra-en như sau: Ai trong xứ ngươi dâng con mình cho Mô-léc, người đó sẽ bị xử tử. Không cần biết người là công dân hay ngoại kiều sinh sống trong xứ Ít-ra-en; ngươi phải ném đá cho nó chết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Yog leejtwg muab nws ib tug menyuam txi tus vajtswv Maulej, ua rau kuv lub Tsevntaub uas dawbhuv tsis huv, thiab ua rau kuv lub npe dawbhuv raug thuam, kuv yuav tawmtsam nws thiab muab nws rho tawm ntawm kuv haivneeg mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Mo-lóc, làm cho nơi thánh ta ô uế, và làm ô danh thánh ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Còn Ta, Ta sẽ không nhìn mặt kẻ ấy nữa và loại trừ nó khỏi dân tộc mình vì nó đã dâng một trong số các con cháu mình cho Mo-lóc, làm ô uế đền thánh và xúc phạm danh thánh Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Còn Ta, chính Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại nó, và sẽ khai trừ nó ra khỏi dân, vì nó đã dâng con cái nó cho Mô-lếch, làm ô uế nơi thánh Ta và làm ô danh thánh Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ta sẽ đối nghịch với người ấy và sẽ khai trừ nó khỏi nhân dân vì khi dâng con cái mình cho Mô-lóc, nó đã làm ô uế nơi thánh Ta và xúc phạm danh thánh Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ta sẽ nghịch lại nó và loại nó ra khỏi dân chúng, vì đã dâng con mình cho Mô-léc. Nó đã chứng tỏ không tôn kính danh ta và khiến cho Nơi Thánh ta bị ô dơ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Tiamsis yog cov pejxeem tsis quavntsej tus uas muab nws tus menyuam txi tus vajtswv Maulej thiab tsis muab tus ntawd tua kom tuag,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Mo-lóc mà chẳng giết nó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Khi kẻ ấy dâng một trong các con cháu nó cho Mo-lóc mà dân trong xứ nhắm mắt làm ngơ và không xử tử nó,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Nếu dân trong xứ nhắm mắt làm ngơ đối với nó khi nó đem dâng con cái nó cho Mô-lếch, mà không đem nó xử tử đi,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nếu nhân dân che mắt làm ngơ khi nó đem con dâng cho Mô-lóc và không xử tử nó,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Dân chúng trong tập thể rất có thể làm ngơ không giết kẻ dâng con cho Mô-léc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5kuv yuav tawmtsam tus ntawd thiab nws tsevneeg thiab cov neeg uas tso kuv tseg mus pe tus vajtswv Maulej. Kuv yuav muab lawv rho tawm ntawm kuv haivneeg mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi truất nó cùng những kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Mo-lóc ra khỏi dân sự mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5thì chính Ta sẽ không nhìn mặt kẻ ấy và gia tộc nó nữa, nhưng loại trừ nó và những kẻ đồng lõa khỏi dân chúng về tội thông dâm với Mo-lóc.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 thì Ta, chính Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại nó, nghịch lại cả gia tộc nó, và sẽ khai trừ nó khỏi dân, tức khai trừ những kẻ làm điếm với Mô-lếch và tất cả những kẻ đồng lõa với nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ta sẽ đối nghịch nó và nhà nó, khai trừ nó và những kẻ đồng lõa với nó vì tội thông dâm với Mô-lóc.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng ta sẽ nghịch lại kẻ đó và loại nó ra khỏi dân chúng. Ta sẽ đối như thế đối với bất cứ kẻ nào theo gương nó, bằng cách bất trung đối với ta mà thờ phụng Mô-léc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6“Yog leejtwg mus thov tej txivneeb ua neeb saib nws, kuv yuav tawmtsam tus ntawd thiab yuav muab nws rho tawm ntawm kuv haivneeg mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6‘Nếu người nào hướng về đồng bóng và thầy bói mà thông dâm với chúng thì Ta sẽ đối mặt chống lại kẻ ấy và loại trừ nó khỏi dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Nếu có kẻ nào cầu hỏi đồng bóng hay cầu hồn, tức tự mình làm điếm với chúng, thì Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại kẻ đó và sẽ khai trừ nó khỏi dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ta đối nghịch với người cầu hỏi đồng bóng và phù thủy mà thông dâm với chúng nó, và sẽ khai trừ nó khỏi nhân dân.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ta sẽ nghịch lại kẻ nào đi cầu đồng bóng hay thầy bói, vì kẻ đó bất trung với ta. Ta sẽ loại nó khỏi dân chúng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Nej yuav tsum ua neeg ncaj ncees thiab dawbhuv, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Các con hãy biệt mình riêng ra thánh và nên thánh vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Vậy hãy biệt riêng mình ra thánh và trở nên thánh, vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Phải đặt mình riêng biệt và thánh hóa, vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hãy làm dân thánh cho ta. Hãy trở nên thánh vì ta là Chúa và là Thượng Đế ngươi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Nej cia li coj raws li kuv tej kevcai, rau qhov kuv yog tus TSWV thiab yog tus ua kom nej dawbhuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng làm cho các ngươi nên thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các con hãy tuân giữ và làm theo luật pháp của Ta; Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các con.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Hãy vâng giữ luật lệ Ta và làm theo mạng lịnh Ta. Ta là CHÚA, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Phải giữ và làm theo các quy luật của Ta. Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Hãy ghi nhớ và vâng giữ luật lệ ta. Ta là Chúa, Đấng đã khiến ngươi nên thánh.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9“Yog leejtwg foom tsis zoo rau nws txiv lossis nws niam yuav tsum muab tus ntawd tua kom tuag; vim nws tau foom nws txiv lossis nws niam, lub txim tuag thiaj poob rau saum nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử: nó đã chửi rủa cha mẹ; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9‘Người nào nguyền rủa cha mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu nó sẽ đổ lại trên nó.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình thì máu của nó sẽ đổ lại trên đầu nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ai rủa cha hay mẹ mình phải bị xử tử. Nó đã rủa cha mẹ mình và máu nó sẽ ở trên nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Kẻ nào chửi cha mắng mẹ phải bị xử tử. Nó đã chửi mắng cha mẹ cho nên phải rước lấy cái chết cho mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10“Yog tus txivneej twg mus deev tej neeg zejzog pojniam, cia li muab ob tug uas sib dee ntawd tua povtseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10‘Nếu một người phạm tội tà dâm với một người đàn bà có chồng, hay với vợ của người lân cận, thì cả người đàn ông lẫn người đàn bà đó đều phải bị xử tử.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Nếu một người phạm tội ngoại tình với vợ người khác hay với vợ người lân cận mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nếu một người đàn ông gian dâm với vợ người khác, với vợ người láng giềng, cả hai đều bị xử tử.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Người nào giao hợp với vợ của người láng giềng mình, cả hai đều phạm tội ngoại tình cho nên phải bị xử tử.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Yog tus txivneej twg deev nws txiv tus pojniam ua rau nws txiv poob ntsejmuag, cia li muab nkawd tua povtseg. Vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nếu người nào quan hệ tình dục với vợ của cha mình, tức là đã làm nhục cha, thì cả hai đều phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Nếu kẻ nào ăn nằm với vợ kế của cha mình, tức đã làm nhục cha mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nếu một người đàn ông ngủ với vợ của cha mình thì sỉ nhục cha mình. Cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều phải bị xử tử; máu của họ sẽ ở trên đầu họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Người nào giao hợp với vợ của cha mình tức là phạm tội cùng người đàn bà vốn thuộc riêng về cha mình. Nó và vợ của cha nó phải bị xử tử. Chính họ đã rước lấy hình phạt đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Yog tus txivneej twg deev nws tus nyab, cia li muab nkawd tua povtseg. Vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều hẳn phải bị phạt xử tử; vì họ phạm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nếu người nào quan hệ tình dục với con dâu mình thì cả hai đều phải bị xử tử, chúng đã làm điều ghê tởm; máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Nếu kẻ nào ăn nằm với dâu mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử. Chúng đã làm một việc đồi trụy; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu một người đàn ông ngủ với con dâu mình, cả hai phải bị xử tử. Việc họ làm là một hành động tồi bại; máu họ sẽ ở trên họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người nào giao hợp với con dâu mình thì cả hai phải bị xử tử. Hành động của họ nghịch với tánh tự nhiên và chính họ đã rước lấy cái chết cho chính mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Yog ob tug txivneej twg sib dee, nkawd ua li ntawd yog nkawd ua kev phem kev qias; yuav tsum muab nkawd tua povtseg. Vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với một người đàn bà thì cả hai đều phải bị xử tử, chúng đã làm một điều ghê tởm; máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác như thể ăn nằm với một người nữ, cả hai đã làm một việc gớm tởm; chúng phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với đàn bà, cả hai đã làm một điều đáng ghê tởm. Họ phải bị xử tử; máu họ sẽ ở trên đầu họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người đàn ông nào giao hợp với đàn ông khác như với một người đàn bà tức đã phạm một tội ghê tởm. Cả hai phải bị xử tử. Họ đã rước lấy hình phạt đó cho chính mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Yog leejtwg yuav leej niam thiab tus ntxhais los ua pojniam huv tibsi. Qhov uas ua li ntawd, yog ua kev phem kev qias, yuav tsum muab hluavtaws hlawv lawv kom tuag; thiaj yuav tsis muaj txojkev phem kev qias no nyob hauv nej lub tebchaws ntxiv lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ, ấy là một sự tà ác; hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nếu một người đàn ông lấy cả mẹ và con làm vợ thì đó là một tội ác; cả ba đều phải bị thiêu sống để tội ác đó không tồn tại giữa các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Nếu một người nam đã lấy một người con gái làm vợ, rồi sau đó lại lấy luôn mẹ vợ của mình, thì đó là một việc quái ác. Người nam ấy và cả hai người phụ nữ phải bị thiêu sống, để không còn những việc quái ác như vậy ở giữa các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nếu một người cưới cả mẹ lẫn con, đó là một việc ác. Cả ba phải bị thiêu trong lửa để không có tội ác giữa các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Người nào giao hợp với một người đàn bà và luôn cả con gái của bà ấy là một hành động cực ác. Dân chúng phải hỏa thiêu người đàn ông và cả hai người đàn bà để dân chúng không lây tội ác.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Yog tus txivneej twg deev tej tsiaj txhu, yuav tsum muab nws thiab tus tsiaj ntawd tua povtseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật, thì hẳn phải bị xử tử, và các ngươi hãy giết thú đó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nếu một người đàn ông giao hợp với thú vật thì phải bị xử tử; các con phải giết con thú đó đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Nếu một người nam ăn nằm với một con thú, người nam đó phải bị xử tử, và các ngươi phải giết con thú ấy đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nếu một người đàn ông giao hợp với một con thú, người này phải bị xử tử và con thú phải bị giết chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Người đàn ông nào giao hợp với thú vật phải bị xử tử. Ngươi cũng phải giết luôn con vật.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Yog tus pojniam twg deev tsiaj, yuav tsum muab nws thiab tus tsiaj ntawd tua povtseg; vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nếu một người nữ lại gần một con thú đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu một người đàn bà đến gần một con thú để giao hợp với nó thì các con hãy giết người đàn bà và con thú đó đi; chúng phải bị xử tử, máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Nếu một người nữ ăn nằm với một con thú, các ngươi phải giết người nữ và con thú ấy đi. Chúng phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu người đàn bà đến gần để giao hợp với một con thú, phải giết cả người lẫn thú. Cả hai phải xử tử; máu họ sẽ ở trên đầu họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người đàn bà nào đến gần một con vật đặng giao hợp với nó thì ngươi phải giết cả người đàn bà lẫn con vật. Chúng nó đã rước lấy cái chết cho mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17“Yog leejtwg yuav nws tus muam uas koom niam koom txiv lossis txiv tshiab lossis niam tshiab tus ntxhais ua pojniam, nkawd yuav raug kev txajmuag tabmeeg tebchaws; cia li muab nkawd ntiab tawm ntawm sawvdaws mus. Rau qhov nws yuav nws tus muam, nws thiaj yuav tsum tau ris lub txim ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau; ấy là sự điếm nhục; họ sẽ bị truất khỏi trước mặt dân sự mình; người đã gây nhục cho chị em mình; người sẽ mang tội ác mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nếu một người đàn ông lấy chị hay em ruột, hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì đó là điều sỉ nhục đáng xấu hổ, chúng phải bị loại trừ khỏi dân chúng. Người đã làm nhục chị em mình sẽ phải mang tội ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Nếu một người nam ăn nằm với chị hay em gái mình, dù là chị hay em gái cùng cha khác mẹ, hoặc chị hay em gái cùng mẹ khác cha, và người nữ ấy cũng đồng tình ăn nằm với người nam đó, thì đó là một điều ô nhục; chúng phải bị khai trừ trước mắt dân. Vì nó đã ăn nằm với chị hay em gái nó, nên nó phải mang lấy hình phạt của tội lỗi nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nếu một người đàn ông cưới chị hay em gái mình, hoặc một cha khác mẹ hoặc một mẹ khác cha và ăn nằm với nhau, đó là một điều sỉ nhục. Họ phải bị trục xuất khỏi nhân dân. Người đàn ông này đã làm nhục chị em mình và phải mang tội mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Anh lấy chị hay em gái là điều hổ nhục, kể cả lấy chị em gái cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ mình đặng giao hợp. Cả hai phải bị loại khỏi dân chúng trước mặt mọi người. Người đã vi phạm trách nhiệm gia đình cho nên mang tội.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Yog tus txivneej twg nrog ib tug pojniam pw thaum tus pojniam ntawd tabtom coj khaubncaws, cia li muab nkawd ntiab tawm ntawm sawvdaws mus, rau qhov nkawd ua txhaum tej kevcai uas hais txog kev ua tsis huv lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nếu một người nam nằm cùng một người nữ trong lúc có kinh nguyệt, và người nam lộ ra nguyên huyết của người nữ, và chính người nữ cũng lộ ra nguyên huyết mình, thì cả hai đều sẽ bị truất khỏi dân sự mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nếu một người đàn ông quan hệ tình dục với một người đàn bà trong kỳ kinh nguyệt và người đàn ông để lộ ra kinh nguyệt của người đàn bà và chính người đàn bà cũng để lộ ra máu ấy, thì cả hai đều sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Nếu một người nam ăn nằm với một người nữ đang khi nàng có kinh và thấy nàng có máu, nàng cũng biết rõ mình đang có kinh và ra máu, cả hai người phải bị khai trừ khỏi dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn bà đang thời kỳ kinh nguyệt và làm lộ ra nguồn máu của người đàn bà và người này cũng để lộ nguồn máu mình ra; cả hai phải bị trục xuất khỏi nhân dân.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Người đàn ông nào giao hợp trong khi người đàn bà có kinh nguyệt, cả hai phải bị loại khỏi dân chúng. Họ đã phạm tội vì họ đã phơi bày gốc tích máu huyết của người đàn bà.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19“Yog tus txivneej twg deev nws txiv cov muam lossis nws niam cov vivncaus, nkawd yuav tsum ris lub txim uas ua txhaum ntawd, rau qhov yog tej txheeb ze sib dee.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ hay là chị em của cha ngươi, vì là gây nhục cho thân tộc mình; hai người đều sẽ mang tội ác mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Không được quan hệ tình dục với chị em của mẹ hay là chị em của cha vì làm vậy là sỉ nhục thân tộc mình; cả hai đều phải mang hình phạt về tội ác đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Ngươi không được ăn nằm với dì ruột mình hay với cô ruột mình, vì như thế là làm nhục gia tộc mình; cả hai người đều phải mang lấy hình phạt của tội lỗi mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Đừng gian dâm với chị hay em gái của cha hay mẹ mình, vì như vậy là sỉ nhục một người bà con gần; cả hai người đều phải mang tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Không được giao hợp với dì ngươi hay cô ngươi vì như thế là phạm tội loạn luân cùng thân nhân gần của ngươi. Cả hai sẽ mang tội.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Yog tus txivneej twg mus deev nws tus txivhlob lossis nws tus txivntxawm tus pojniam, vim nws ua rau nws tus txivhlob lossis tus txivntxawm poob ntsejmuag, nkawd yuav tsum raug txim; thiab nkawd yuav tsis muaj menyuam mus txog hnub tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nếu người nam nằm cùng bác gái hay thím mình, tức là gây nhục cho chú bác mình; hai người đều sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Họ sẽ chết tuyệt tự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nếu một người đàn ông quan hệ tình dục với bác gái hay thím mình tức là làm nhục chú bác mình; cả hai đều sẽ chịu hình phạt về tội mình. Chúng sẽ chết tuyệt tự.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Nếu một người nam ăn nằm với bác gái hay thím mình, kẻ ấy làm nhục bác trai hay chú mình. Hai kẻ gian dâm ấy phải mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng. Chúng sẽ chết tuyệt tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nếu một người ngủ với vợ của chú hay bác mình thì làm sỉ nhục chú hay bác mình. Họ phải mang tội và sẽ chết tuyệt tự.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người nào giao hợp với bác gái, thím hay mợ mình tức đã phạm tội cùng người vốn thuộc riêng về bác, chú hay cậu mình. Người đó và bác gái, thím hay mợ mình sẽ phải chết tuyệt tự vì đã phạm tội.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Yog tus txivneej twg txeeb nws tus tijlaug lossis nws tus kwv tus pojniam yuav, nkawd yuav tsis muaj menyuam mus txog hnub tuag. Vim nws ua tej yam tsis huv thiab rhuav nws tus tijlaug lossis nws tus kwv ntsejmuag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế; người đó đã gây nhục cho anh em mình. Hai người đó sẽ tuyệt tự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Nếu một người đàn ông lấy chị dâu hay em dâu mình thì đó là điều nhơ nhuốc; người đó đã làm nhục anh em mình. Chúng sẽ bị tuyệt tự.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Nếu một người nam ngoại tình và ăn nằm với chị dâu hoặc với em dâu mình, thì đó là một điều ô nhục; nó đã làm nhục anh hay em nó. Chúng sẽ bị tuyệt tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nếu một người đàn ông lấy vợ của anh em mình, đó là một điều ô uế. Họ sẽ tuyệt tự.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Người nào lấy chị dâu hay em dâu mình là điều ô dơ. Người đã phạm tội cùng người vốn thuộc riêng về anh hoặc em mình, họ sẽ bị tuyệt tự.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Tus TSWV hais tias, “Nej yuav tsum coj raws li kuv tej kevcai thiab kuv tej lus samhwm, nej thiaj yuav tsis raug ntiab tawm hauv lub tebchaws Kana-as uas kuv muab rau nej lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lịnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Các con hãy vâng giữ và làm theo các luật lệ và mệnh lệnh Ta để xứ mà Ta đem các con vào sẽ không mửa các con ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Các ngươi hãy vâng giữ mọi luật lệ Ta và làm theo mọi mạng lịnh Ta, để xứ Ta mang các ngươi vào ở sẽ không mửa các ngươi ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Phải vâng giữ và làm theo tất cả các quy luật và sắc lệnh Ta, để xứ Ta sẽ đem các ngươi vào cư ngụ sẽ không mửa các ngươi ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Hãy ghi nhớ và vâng giữ các luật lệ và qui tắc ta. Ta đang dẫn ngươi đến xứ của ngươi. Nếu ngươi vâng giữ các luật lệ và qui tắc ta, đất sẽ không mửa các ngươi ra.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Nej tsis txhob mus coj cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws ntawd tej kevcai; kuv muab cov neeg ntawd ntiab tawm mus, nej thiaj tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd. Lawv pheej ua tej kev phem kev qias kuv thiaj ntxub lawv heev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Chớ nên noi theo thói tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó, và ta lấy làm gớm ghiếc lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Các con không được noi theo thói tục của các dân tộc mà Ta sẽ đuổi khỏi các con vì chúng đã làm những điều đó và Ta ghê tởm chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Các ngươi chớ làm theo các thói tục của các dân Ta đã đuổi đi trước mắt các ngươi. Vì chúng đã làm những điều đó, nên Ta đã ghê tởm chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Các ngươi đừng sống theo phong tục của các dân tộc Ta sẽ đuổi ra trước mặt các ngươi. Ta ghê tởm họ vì họ đã làm tất cả những việc đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ta đang đánh đuổi trước các ngươi các dân tộc đang sống ở đó. Vì chúng nó phạm những tội ác ấy nên ta không chịu nổi. Đừng bắt chước lối sống của chúng nó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Tiamsis kuv tau cog lus muab lub tebchaws av rog thiab zoo qoob rau nej ua nej tug, thiab rau nej nyob mus li. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv yog tus uas muab nej cais tawm ntawm lwm haivneeg mus nyob rau ib cag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ta đã phán cùng các ngươi rằng: Ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó; ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp; ấy là một xứ đượm sữa và mật: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ta đã phán với các con: “Các con sẽ hưởng đất đai của chúng, Ta sẽ ban xứ ấy cho các con làm sản nghiệp; đó là một xứ đượm sữa và mật.” Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Nhưng Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ thừa hưởng xứ đó. Ta sẽ ban nó cho các ngươi để các ngươi làm chủ. Ðó là một xứ đượm sữa và mật. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhưng Ta hứa với các ngươi: Các ngươi sẽ chiếm hữu đất hứa; Ta sẽ cho các ngươi đất ấy làm sản nghiệp, là đất tràn trề sữa và mật ong. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã phân cách các ngươi với mọi dân tộc.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chiếm lấy đất chúng nó do chính ta ban cho; đó là vùng đất phì nhiêu.Ta là Chúa và là Thượng Đế ngươi đã biệt riêng ngươi ra khỏi các dân tộc khác để các ngươi thuộc về ta.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Yog li ntawd, nej yuav tsum saib tej tsiaj thiab tej noog kom tseeb, saib yam twg huv thiab yam twg tsis huv. Tsis txhob noj tej tsiaj lossis tej noog uas tsis huv. Kuv twb qhia tej tsiaj tsis huv rau nej lawm, yog nej noj tej tsiaj ntawd yuav ua rau nej tsis huv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vậy, hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch; chớ gây cho mình ra gớm ghiếc vì loài vật, vì chim chóc, vì các loài côn trùng trên mặt đất, mà ta đã dạy các ngươi phân biệt như loài ô uế.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vậy các con phải phân biệt giữa thú thanh sạch với thú ô uế, giữa chim ô uế với chim thanh sạch; đừng làm cho mình ra kinh tởm vì thú vật, vì chim chóc hay các loài sâu bọ trên mặt đất, là các loài mà Ta đã phân biệt để các con biết là ô uế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Vậy, các ngươi phải biết phân biệt giữa các thú vật thanh sạch và các thú vật ô uế, giữa loài chim ô uế và loài chim thanh sạch. Các ngươi chớ làm cho mình trở nên ghê tởm vì một thú vật, chim chóc, hay côn trùng nào bò trên mặt đất, mà Ta đã phân loại là ô uế cho các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vậy, các ngươi phải phân biệt giữa loài thú, loài chim tinh sạch và không tinh sạch. Đừng để cho mình bị ô uế vì bất cứ loài thú, loài chim, loài bò sát nào Ta đã bảo cho các ngươi biết là không tinh sạch.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Cho nên các ngươi phải phân biệt các loài thú và chim sạch với loài thú và chim không sạch. Đừng tự làm mình ô dơ vì những loài thú, loài chim hay loài bò sát trên đất mà ta đã xếp vào loại không sạch.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Nej yog kuv haivneeg thiab yog kuv tug, nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus TSWV thiab kuv yog tus dawbhuv. Kuv tau xaiv nej tawm ntawm lwm haivneeg los ua kuv tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Các con hãy nên thánh cho Ta, vì Ta là Đức Giê-hô-va, là thánh; Ta đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc để các con thuộc riêng về Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Các ngươi phải nên thánh cho Ta, vì Ta, CHÚA, là thánh. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Các ngươi phải thánh cho Ta, vì Ta, CHÚA là thánh và Ta đã phân cách các ngươi khỏi mọi dân tộc để các ngươi thuộc về Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các ngươi phải thánh cho ta vì ta, Chúa ngươi là Đấng thánh. Ta đã biệt riêng ngươi ra khỏi các dân để ngươi làm dân ta.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27“Tus txivneej lossis tus pojniam twg ua neeb thiab ua khawvkoob, yuav tsum muab pobzeb ntaus nws kom tuag; tus uas ua tej no lub txim tuag yuav poob rau saum nws.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt, hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử; người ta sẽ ném đá chúng nó: huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Khi một người đàn ông hay đàn bà làm đồng bóng hay bói khoa thì phải bị xử tử; chúng phải bị ném đá và máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Bất luận kẻ nào, dù nam hay nữ, làm nghề đồng bóng hay thầy pháp, kẻ ấy phải bị xử tử. Chúng phải bị ném đá cho chết. Máu chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Người đàn ông hay đàn bà nào hành nghề đồng bóng hay phù thủy giữa các ngươi phải bị xử tử. Các ngươi phải ném đá họ. Máu họ sẽ ở trên họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Bất cứ người đàn ông hay đàn bà nào làm đồng bóng hay bói toán sẽ bị xử tử. Ngươi phải ném đá giết chúng; chính chúng đã tự rước cái chết cho mình.”